90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.5.2023 o 18:58 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:58

Monika Kozelová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja som sa vám vlastne prišla prihovoriť za, za to, aby ste za tento zákon hlasovali, a to v mene všetkých kultúrnikov, ktorí ostali počas celej pandémie absolútne bez, bez príjmov.
Keď sa pozrieme na kultúru, jednoznačne to bol najviac zasiahnutý rezort, a to napriek tomu, že kultúra ako taká aj vrátane kreatívneho priemyslu každý rok generuje do štátneho rozpočtu 2 % HDP. Ľudia sa pýtajú, že na čom to zarába, ale keďže sa bavíme o kreatívnom priemysle, treba si spomenúť aj na reklamy, treba si spomenúť na onliny, na hry, na aplikácie, to všetko patrí pod kreatívny priemysel, to všetko patrí pod kultúru. Tá kultúra tie peniaze nosí a my sme sa vždy tak nádejali, že práve ten kreatívny priemysel a to, čo sa naozaj finančne zhromažďuje do tej kultúry a do toho sektoru kultúry, že sa vráti do toho umenia, ktoré možno nezarába tak strašne veľa peňazí, ale o to viac dostalo poza uši práve počas, počas covidu.
Ja som veľmi vďačná za tento návrh zákona a som rada, že, že ho predkladáme do parlamentu, pretože všetky tie diva... malé di... hlavne teraz sa bavím o malých divadlách, o regionálnych divadlách, o malých kluboch, o kapelách a o folklórnych súboroch a o všetkom, čo pod kultúru patrí. Práve to, teda hlavne o, hlavne sa jedná o kultúru, ktorá nie je štátna. Tak tie, tí naozaj dostali poza uši a mnoho súborov nám zaniklo, či to boli divadelné súbory, či to boli, či to boli naozaj tanečné súbory, folklórne súbory. Zanikli nám práve preto, že nedosiahli na nejakú pomoc, akúkoľvek pomoc, že sme im nepomáhali dostatočne, možno dostatočne v tom zmysle, že skutočne boli naj... úplne na konci a boli úplne najdlhšie zavretí zo všetkých, najskôr zavretí a najneskôr otvorení.
Čiže ja budem naozaj krátka. Ja vám chcem vopred poďakovať, ak zahlasujete za tento zákon a dúfam, že podporíte kultúru, aby sa znovu vzchopila a znovu dala, znovu postavila na nohy a aby to bolo všetko tak, ako pred covidom, pretože tá kultúra to je pokrm pre dušu a my tú dušu máme takú zaprasenú za posledné tri roky, že potrebujeme, aby bola zase krásna, čistá a pokojná.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.5.2023 o 18:58 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 19:01

Milan Potocký
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Keďže je pokročilý čas, tak nebudem tu veľa rozprávať, ale nadviažem na svoju kolegyňu z výboru pre kultúru a médiá Moniku Kozelovú. Tak ako to spomínala aj ona, sektor kultúry a kreatívneho priemyslu je po cestovnom ruchu a gastre jeden z najviac zasiahnutých sektorov pandémiou. Preto vás chcem podporiť o tento zákon, aby ste ho podporili.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

23.5.2023 o 19:01 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

19:01

Peter Kremský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ten návrh, aby to prerokoval aj výbor pre kultúru a médiá, ten mám povedať teraz? Alebo stačí takto... (Rečník sa obrátil na predsedajúceho. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Nie, vy len termín hlasovania máte oznámiť.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem. Čiže termín hlasovania zajtra o jedenástej, tak ako... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

23.5.2023 o 19:01 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 19:02

Miroslav Kollár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovolím si vám v mene mojom a kolegu Dominika Drdula predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrhom zákona sa upravuje pôsobnosť nezávislého národného regulačného orgánu Rady pre mediálne služby, ktorej pôsobnosť sa navrhuje rozšíriť o nové kompetencie v digitálnej oblasti. Návrhom zákona sa Rada pre mediálne služby ustanovuje za koordinátora digitálnych služieb, čím sa má zabezpečiť implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy z 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice akt o digitálnych službách.
Stručne uvediem ďalšie detaily návrhu zákona v rozprave, do ktorej sa tým pádom budem aj ako prvý hlásiť.
Skryt prepis

Vystúpenie

23.5.2023 o 19:02 hod.

Ing.

Miroslav Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19:03

Monika Kozelová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená výborom pre kultúru a médiá za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

23.5.2023 o 19:03 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 19:05

Miroslav Kollár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Dovoľte mi, aby som stručne vysvetlil tie dôvody, pre ktorých, pre ktoré tento návrh predkladáme.
Nariadenie Európskej únie 2022/2065 je novou celoeurópskou reguláciou internetového obsahu v rámci poskytovania sprostredkovateľských služieb. V zmysle hesla ´čo je nezákonné offline, je nezákonné aj online´, zavádza nové harmonizované pravidlá pre poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, vrátane sociálnych sietí, online trhovísk, internetových vyhľadávačov, webhostingových a kvaldových služieb, online cestovných a ubytovacích platforiem, obchodu s aplikáciami a iných typov online platforiem.
Regulácii budú podliehať aj poskytovatelia z tretích krajín, ak svoje služby poskytujú užívateľom v Európskej únii.
Cieľom nariadenia Európskej únie 2022/2065 je prispieť k budovaniu bezpečnejšieho a transparentnejšieho online prostredia, k zlepšeniu podmienok poskytovania cezhraničných sprostredkovateľských služieb, k zlepšeniu postavenia spotrebiteľov a k posilneniu ochrany základných práv užívateľov v online priestore.
Cieľom vnútroštátnej implementácie prostredníctvom tohto návrhu zákona je zabezpečenie vymožiteľnosti práv a povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia. Členské štáty sú povinné menovať tzv. koordinátora digitálnych služieb, ktorý bude zodpovedný za riadne vykonávanie nariadenia na národnej úrovni a bude národným koordinátorom vo vzťahu k ostatným členským štátom k Európskej komisii, voči poskytovateľom sprostredkovateľských služieb, príjemcom služieb a iným subjektom v zmysle nariadenia. Kritériom výkonu funkcie koordinátora digitálnych služieb je striktná požiadavka na jeho nezávislosť od verejných a súkromných subjektov.
V podmienkach Slovenskej republiky je najvhodnejším kandidátom na plnenie týchto úloh Rada pre mediálne služby, ktorá môže nadviazať na doterajší výkon pôsobnosti vo vzťahu k platformám na zdieľanie obsahu a platformám na zdieľanie videí v zmysle platného zákona o mediálnych službách. Návrhom zákona sa má zabezpečiť takisto včasná implementácia tohto nariadenia Európskej únie a takisto sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore, spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb. Toto nariadenie Európskej únie sa uplatňuje na poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a internetové vyhľadávače, najmä online trhoviská, obchody s aplikáciami, sociálne médiá pre podnikateľov, nástroje na porovnávanie cien a všeobecné online vyhľadávače, prostredníctvom ktorých obchodníci v Európskej únii ponúkajú tovar alebo služby spotrebiteľom.
Cieľom tejto regulácie je zvýšiť spravodlivosť a transparentnosť online podnikateľského prostredia, ktoré podnikom umožňuje cezhraničné pôsobenie na vnútornom trhu Európskej únie. Presadzovanie nariadenia Európskej únie 2019/1150 bolo doposiaľ v Slovenskej republike ponechané na súdy. Európska komisia v tejto súvislosti začala voči Slovenskej republike konanie o porušení zmlúv podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie z dôvodu nezabezpečenia dostatočne primeraného a účinného presadzovania nariadenia. Doplnením vnútroštátnej právnej úpravy v návrhu zákona sa ustanoví právny základ pre verejno-právny výkon dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa tohto nariadenia. S prihliadnutím na vecné súvislosti medzi nariadeniami 2019/1150 a 2022/2065 sa navrhuje zverejniť tieto kompetencie Rade pre mediálne služby.
Návrhom zákona sa zároveň upravujú niektoré ustanovenia zákona o mediálnych službách, týkajúce sa multimodálneho prístupu a ochrany maloletých vrátane uplatňovania jednotného systému označovania a tiež kompetencie komisie na ochranu maloletých. Návrh zákona precizuje aj ustanovenia upravujúce udržiavanie jednotlivých oprávnení Radou pre mediálne služby. Súčasne sa z dôvodu aplikačných problémov navrhuje úprava prechodných ustanovení, upravujúcich zabezpečenie multimodálneho prístupu Rozhlasom a televíziou Slovenska v období do konca roka 2026.
Návrhom zákona sa upravuje aj zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny sa týkajú najmä oblasti ochrany maloletých a činnosti komisie na ochranu maloletých, v rámci ktorých z aplikačnej praxe vystali určité nedostatky.
Súčasťou návrhu zákona je aj úprava zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie, ktorou sa navrhuje precizovať požiadavky, týkajúce sa evidencie periodických publikácií, ktoré sú spravodajskými webovými portálmi. Okrem toho sa rozširuje okruh dôvodov, v prípade ktorých môže ministerstvo kultúry vymazať periodickú publikáciu zo zoznamu periodických publikácií a explicitne sa ustanovuje, že povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa nevzťahuje na subjekty verejnej správy.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

23.5.2023 o 19:05 hod.

Ing.

Miroslav Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:10

Miroslav Kollár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
... zápisu do registra partnerov verejného sektora sa nevzťahuje na subjekty verejnej správy.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.5.2023 o 19:10 hod.

Ing.

Miroslav Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:10

Milan Vetrák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne za slovo. Nechcel som ísť do ústnej rozpravy, tak len takto krátko.
Ja som rád, že ten zákon je predložený, nakoniec viem, že sa...
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.5.2023 o 19:10 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:10

Milan Vetrák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Nechcel som ísť do ústnej rozpravy, tak len takto krátko. Ja som rád, že ten zákon je predložený. Nakoniec viem, že sa na tom spolupracovali s ministerstvom kultúry s pani bývalou ministerkou som sa ešte rozprával aj o tom, že si myslím, že niektoré veci aj v tomto konkrét, v tejto konkrétnej právnej úprave by sa zišlo ešte vychytať ako sa povie a rád by som sa s predkladateľmi porozprával aj o nejakých skúsenostiach s uplatňovaním už teda tohto nového mediálneho zákona, tak len avizujem, že bez toho, aby som to teraz išiel zdržiavať do rozpravy, nakoniec si to vyžaduje aj tak takú kľudnú a skôr viac odbornú diskusiu, lebo toto sú dosť pomerne náročné témy. Takže len avizujem, že sa keď to prejde do druhého čítania, čo ja určite podporím, sa budem chcieť stretnúť a porozprávať sa aj o tých ďalších veciach.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.5.2023 o 19:10 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:11

Miroslav Kollár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ak môžeme, teda v záverečnom slove len zareagujem na pána Vetráka, je to prvé čítanie, samozrejme vieme akým spôsobom ten zákon vznikal, čiže je tam samozrejme priestor na ďalšie úpravy tak, aby, aby do druhého, tretieho čítania išla vyčistená verzia. Ďakujem za podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.5.2023 o 19:11 hod.

Ing.

Miroslav Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video