90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

25.5.2023 o 10:32 hod.

JUDr. Ing.

Ivan Šimko

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:13

Miloš Svrček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem za slovo. Ďakujem aj za faktické poznámky, nikto nemal od začiatku nejaký zámer, alebo zlý úmysel, že by pomáhal podvodníkom, jednoducho toto právo na hotovosť je aj v iných štátoch. Jednoducho s touto problematikou sa stretávajú mnohé štáty, ja som aj v rozprave povedal, že v rámci takej analýzy, alebo prieskumu Svetovej banky, pred troma rokmi riešili možnosti zavedenia digitálnych mien 35 štátov, teraz je to 114 štátov, čiže je to veľká téma, ktorá sa nás dotýka všetkých, ale presne už aj z časti povedal pán predsedajúci, jednoducho tú bližšiu zákonnú úpravu rieši na to nadväzujúci zákon, a to je zákon o obmedzovaní platieb, čiže tam sú presne stanovené tie limity aj procesy, že akým spôsobom môžeš riešiť platby, čiže toto je zakotvenie ústavného práva a my aj do tej ústavy dávame, že bližšie podrobnosti ustanoví zákon. A ten zákon som aj teraz citoval, tuším je to 394 z 2012 roku. Čiže určite nejdeme do nejakej možnosti, že by sme pomáhali aj nejakým nekalým podvodom, alebo nejakému nečistému obchodu, takže v žiadnom prípade toto nebola myšlienka. Je to určite akože ošetrené. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2023 o 10:13 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:13

Lukáš Kyselica
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Dnes o 17.00.
Skryt prepis

25.5.2023 o 10:13 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:15

Marek Šefčík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Tak hneď na úvod chcem povedať, že v prípade, že by sme boli v normálnej, bežnej situácii, tak zrejme by tento komplexný zákon predkladalo samotné ministerstvo zdravotníctva, ale keďže máme skrátené volebné obdobie a sú to dôležité zmeny, ktoré oni vyhodnotili, že by bolo treba prijať, tak som s nimi spolupracoval. Veľmi krátko, ďakujem bývalej štátnej tajomníčke ministerstva zdravotníctva Lenke Dunajovej Druškovskej, ktorá, s ktorou som spolupracoval aj na tomto zákone a ďalším úradníkom z ministerstva zdravotníctva, ktorí to pripravovali. Ten zákon má 16 strán, samotná dôvodová správa 15 strán, čiže určite ju máte k dispozícii všetci, no a ja sa obmedzím len na veľmi krátky výcuc z toho, čo zákon obsahuje v tomto svojom úvodnom slove do, do rozpravy sa ani nebudem hlásiť. Takže cieľom predkladaného návrhu zákona je úprava existujúcich, ako aj nových elektronických služieb týkajúcich sa elektronických laboratórnych žiadaniek, hlásení o úmrtí národného farmaceutického registra, hlásenia o narodení elektronických čakačiek, elektronickej pracovnej neschopnosti, dohľadového centra pre kyberbezpečnosť, úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a úradu verejného zdravotníctva, z dôvodu efektívnejšieho využívania elektronických laboratórnych žiadaniek sa umožní vytváranie ďalším presne zadefinovaným zdravotníckym pracovníkom. Zavedením elektronických laboratórnych žiadaniek sa umožní jednoduchší prístup k laboratórnym výsledkom pre ošetrujúceho lekára, ktorý bude môcť vidieť všetky výsledky svojho pacienta, vďaka čomu príde k zníženiu duplicitných vyšetrení. Návrhom právnej úpravy dochádza k úprave rozsahu sprístupňovaných údajov od Štatistického úradu Slovenskej republiky pre Národné centrum zdravotníckych informácií za účelom tvorby a výkonu štátnej zdravotnej politiky ako podkladu pre rezortné analýzy pri monitorovaní trendu vývoja celkovej úmrtnosti. Súčasne sa ustanovuje definícia a obsah Národného farmaceutického registra, ktorý nahradí zoznam kategorizovaných liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok uverejňovaných na stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
V rámci hlásení o narodení sa upravuje zoznam spracúvaných údajov pri narodení dieťaťa z utajovaného pôrodu a dieťaťa odloženého vo verejnom inkubátore na účely prideľovania rodných čísiel. S cieľom zosúladenia so zákonom č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti sa upravuje rozsah spracúvaných údajov pri vytváraní záznamov návrhu na plánované zdravotnú starostlivosť, za účelom plnenia zákonných požiadaviek sa navrhuje rozšírenie registra dočasných pracovných neschopností. Zároveň sa vytvára právny základ pre budovanie pracoviska dohľadového centra kybernetickej bezpečnosti, ktoré má byť prevádzkované Národný centrom zdravotníckych informácií za účelom monitorovania významných aspektov kybernetickej bezpečnosti v informačných systémoch Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Taktiež sa navrhuje zavedenie elektronického preukazu pre zdravotníkov v zdravotníctve a upravuje sa vydávanie elektronických preukazov lekárom Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonávajúcich pitvy a lekárom vykonávajúcich prehliadky mŕtvych tiel. Účelom právnej úpravy je zavedenie nových prístupov k elektronickým, zdravotníckych záznamom pre epidemiológov a verejných zdravotníkov s cieľom zefektívnenia epidemiologického vyšetrovania, ktorým sa zisťujú okolnosti dôležité na vymedzenie ohniska nákazy posudzujú sa príčiny a spôsoby šírenia prenosných ochorení. Rozširuje sa spôsob výkonu epidemiologického vyšetrenia aj na diaľku a zavádza sa národný register očkovania spravovaný Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Tento zákon by mal nadobudnúť svoju účinnosť 1. januára 2024. Zákon je v prvom čítaní, takže sme otvorení aj jeho úpravám prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

25.5.2023 o 10:15 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:20

Anna Záborská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctená snemovňa, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, som bola určená predsedom výboru za spravodajcu k navrhovanému ...

Pčolinský Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec Pollák, pri všetkej úcte, viete veľmi dobre, že používať telefón, fotiť, natáčať počas rokovania je v rozpore s rokovacím poriadkom. Prosím vás, aspoň to robte tak, aby som to nevidel, tak ako pán Šefčík. Ďakujem pekne.

Záborská, Anna, poslankyňa NR SR
Budem pokračovať, čiže som bola určená predsedom výboru za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1660). Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

25.5.2023 o 10:20 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:23

Marek Šefčík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne. Ja len chcem poprosiť Národnú rada Slovenskej republiky o podporu tohto zákona a hovorím, že v prípade možných vylepšení sme otvorení k diskusii a k spolupráci s ministerstvom zdravotníctva ich zapracujeme do zákona v druhom čítaní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

25.5.2023 o 10:23 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:32

Ivan Šimko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, hlavným cieľom predloženého návrhu zákona je pri zaraďovaní dobrovoľných hasičským zborov obcí do celoplošného rozmiestňovania síl a prostriedkov, ako aj pri ich zaraďovaní do kategórií hasičským jednotiek výlučne do pôsobnosti hasičského a záchranného zboru navrhované zmena, pričom hasičský a záchranný zbor bude v rámci vykonávania štátneho požiarneho dozoru preverovať ich akcieschopnosť. V súčasnosti sa na zaraďovaní dobrovoľných hasičských zborov do kategórii hasičských jednotiek podieľa aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, čo predstavuje momentálne zbytočný administratívny medzičlánok. V nadväznosti na to sa navrhuje systémová zmena pri financovaní Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorá už spomínané úlohy pri zaraďovaní dobrovoľných hasičských zborov obcí do kategórii hasičských jednotiek nebude vykonávať.
Vyplácanie každoročnej povinnej dotácie zo štátneho rozpočtu sa pretransformuje na možnosť jej poskytnutia na základe zverejnenej výzvy.
Návrh zákona umožní účelnejšie využitie dotačných zdrojov a zrovnoprávni podmienky ich čerpania aj ďalšími občianskymi združeniami na úseku požiarnej ochrany.
Navrhované zmeny si vyžiadali aj novelizáciu zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a to vo vzťahu k zmeny financovania dobrovoľných hasičských zborov obcí, ktoré budú financované v súlade so zákonom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom hasičského a záchranného zboru.
V zákone o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva vnútra sa okrem iného rozširujú aj dotačné dôvody v oblasti ochrany pred požiarmi. Z dôvodu jednoznačnosti pri identifikácii subjektu na úseku ochrany pred požiarmi sa pristupuje ku zmene názvu "dobrovoľný hasičský zbor obce" na "obecný hasičský zbor. Členovia obecných hasičských zborov v zriaďovacej pôsobnosti obce budú vykonávať svoju činnosť spravidla na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, pričom členstvo v obecnom hasičskom zbore obce sa rozširuje o členov iných občianskych združení, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany pred požiarmi. Z poznatkov aplikačnej praxe vyplynula nevyhnutnosť obmedziť zodpovednosť hasičských jednotiek za škodu spôsobenú pri zásahu. Je to v dôsledku toho, že za ostatné roky tvoria záchranné technické a ekologické zásahy pri dopravných nehodách alebo pri otváraní bytov na vyzvanie Policajného zboru alebo záchrannej zdravotnej služby, pri záchrane osôb a majetku až 60 % činnosti Hasičského a záchranného zboru
Uvedomujem si, že tento zákona je zákon, ktorý ide do rokovanie bez toho, aby bola dosiahnutá dohoda s tými, ktorí predstavovali tento terajší stav. Myslím si, tak je to zákon, ktorý som zdedil, takže po pre jeho preštudovaní si myslím, že je to modernejší prístup, ale pokiaľ sa rozhodnete posunúť tento zákon do druhého čítania, a ja vás o to žiadam, lebo prosím, tak budem otvorený tomu, aby sme rokovali v rámci druhého čítania a hľadali spôsob ako by sme našli dohodu o konečnom výsledku. A v prípade toho že ju nenájdeme, budem pripravený aj navrhnúť vláde aby sme tento zákon stiahli.
Napriek tomu si ale myslím, že ak by prešiel tak by predstavoval krok dopredu. Aj keď máme pred sebou voľby predsa sú veci, ktoré musia, musia napredovať.
Takže, vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si požiadať o podporu predloženého návrhu zákona pri jeho, pri rozhodovaní o tom, aby postúpil do druhého čítania. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.5.2023 o 10:32 hod.

JUDr. Ing.

Ivan Šimko

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:38

Jana Majorová Garstková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil na spravodajkyňu k návrhu zákona, tlač 1517. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutiami predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.5.2023 o 10:38 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:39

Marián Saloň
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, keďže som ešte nemal tú možnosť byť s vami osobne, tak mi dovoľte, aby som vám zablahoželal k vášmu vymenovaniu do funkcie. No a keďže ste členov vlády odborníkov, tak nebudem s vami diskutovať ako politik, ale budem mať iba čisto odborné argumenty. A preto začnem stanoviskom prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktoré bolo poskytnuté Tlačovej agentúre Slovenskej republiky k navrhovaným zmenám zákonov ktoré ste uviedol. Dňa 8. 3. 2023 bol na rokovaní vlády v demisii schválený návrh rekodifikácie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej ...
===== ... zákonoch, ktoré ste uviedol. Dňa 8.3.2023 bol na rokovaní vlády v demisii schválený návrh rekodifikácie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane. Uvedený návrh predkladá minister vnútra v demisii v tom čase Ing. Roman Mikulec, MSc., ktorý niekoľkokrát spoločne s prezidentom Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky plk. Ing. Pavlom Mikuláškom pri svojich vystúpeniach deklarovali, že si bez členov dobrovoľnej požiarnej ochrany nevedia predstaviť pomoc, ktorú poskytujú mestám a obciam, ale i štátu pri nežiaducich udalostiach.
Cieľom navrhovaných zmien je postupná likvidácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, neve... som sa stratil, dobrovoľnej požiarnej ochrany jediného dobrovoľného združenia v oblasti ochrany pred požiarmi s celoštátnou pôsobnosťou. Likvidácia združenia, ktorého členovia stoja za opätovným zakcieschopnením dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest, výchovou mládeže, ale aj samotného obyvateľstva najmä na obciach v oblasti ochrany pred požiarmi. Naši členovia dobrovoľne, bez nároku na odmenu, na vlastné nebezpečie vykonávajú činnosti v hasičských jednotkách, ale sa aktívne podieľajú aj pri výkone preventívnych úloh, čoho následkom je zníženie požiarovosti v rámci Slovenskej republiky. Je nám nesmierne ľúto, že pod maskou zrovnoprávnenia všetkých združení v oblasti ochrany pred požiarmi sa vyvíja tlak na ich odtrhnutie od možnosti štátnych dotácií a pod rúškom takzvaných projektov, ku ktorým do súčasnosti zo strany ministerstva vnútra neexistuje vykonávací predpis. Týmto sa maskuje presun nevyužitých financií z ministerstva vnútra späť do štátneho rozpočtu a ich prerozdelenie na nezmyselné projekty predkladané v súčasnosti Národnou radou Slovenskej republiky.
Predkladaný návrh rekodifikácie sa na rokovanie vlády v demisii dostáva bez zapracovaných pripomienok vedenia DPO Slovenskej republiky, ktoré zazneli pri jeho predložení, ako i v rámci spoločného rokovania medzi navrhovateľom a DPO SR. Predpokladáme, že napriek tomu v pripomienkovej doložke k návrhu zákona bude uvedené z našej strany, že u... že uvedený návrh je bez pripomienok, čo nezodpovedá skutočnosti. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky nie je proti snahe zrovnoprávnenia všetkých združení, ale je proti tomu, aby pod touto zámienkou došlo k netransparentnému prerozdeľovaniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu bez jasne stanovených pravidiel vo vzťahu k počtu členov a úlohám, ktoré plní uvedená organizácia v oblasti ochrany pred požiarmi. Taktiež je proti úmyselnej politizácii organizácie, ktorú našej organizácii dáva súčasné vedenie v tom čase Ministerstva vnútra Slovenskej republiky odvíjajúce sa od práce niekdajšieho vedenia organizácie.
Z návrhu vyplýva aj snaha o likvidáciu združenia, ktoré v rámci vytvorených štruktúr a sily členskej základne s pôsobnosťou po celej republike je jediným združením, ktoré má silu odborne pripomienkovať problematiku v oblasti ochrany pred požiarmi. Toto je jeden z dôvodov snahy o likvidáciu združenia, jeho dlhodobo poukazuje na nezro... lebo dlhodobo poukazuje na nezrovnalosti v právnych predpisoch, najmä v súvislosti s právnou ochranou sociálnym a úrazovým zabezpečením pri činnosti jej členov v rámci výkonu služby v dobrovoľných hasičských jednotkách v obcí a miest DHZO a DHZM. Práve táto oblasť, ktorá ohrozuje bezpečnosť našich členov a ohrozuje ich rodiny v prípade úrazu, dopravnej nehody, poprípade aj smrteľného úrazu nie je doteraz ošetrená žiadnym právnym predpisom a môže smerovať k zániku uvedených hasičských jednotiek. Preto nás prekvapuje, že prioritou práce ministerstva vnútra je otázka rekodifikácie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, ako i zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane a nie súvislá tvorba tých právnych predpisov, na ktoré poukazujeme.
Z toho dôvodu vedenie DPO SR nesúhlasí s takouto novelou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane a navrhuje ich zaradenie až po širokej odbornej diskusii vrátane zapojenia zástupcov samosprávy, na ktorú sa prenášajú významné kompetencie vo vzťahu k hasičským jednotkám v ich zriaďovateľskej kompetencii. Samozrejme, aj v súvislosti s celoplošným rozmiestnením síl a prostriedkov s kategorizáciou týchto jednotiek a dotačnou politikou štátu pre ich rozvoj.
Čiže toto je stanovisko Prezídia DPO s tým, že, pán minister, možno máte informáciu o tom, že existuje otvorený list dobrovoľných hasičov, občanov Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. My, dobrovoľní hasiči, vyzývame Národnú radu v znení neskorších predpisov, aby neschválila zmenu tohto zákona, sú tam vymenované presné ich vlastne výhrady voči tomuto zákonu, čiže ja najprv využijem otázku, teda keďže je úradnícka... (rečník si odkašľal), pardon, je vláda odborníkov, úradnícka vláda, či ste mali možnosť predtým ako ste došiel predložiť tento zákon do parlamentu sa stretnúť s vedením dobrovoľnej požiarnej ochrany a vydiskutovať si túto situáciu, keďže sa to týka zákon ich a majú zásadné pripomienky, či ste sa oboznámili s týmto stavom. A potom, ja som si v úvodnom slove spravil pár poznámok, kde ste povedali, že ministerstvo vnútra, respektíve prezídium hasičského záchranného zboru chce prevziať kompetenciu prerozdeľovania, prerozdeľovania kate... do jednotlivých kategórií dobrovoľných hasičských zborov na seba. Ja len chcem poopraviť, že čo ja si pamätám aj z môjho pôsobenia na ministerstve vnútra, tak ten systém funguje aj dnes tak, že minister, ministerstvo vnútra prostredníctvom Prezídia hasičského a záchranného zboru dnes už rozhoduje o tom, že či áno alebo nie bude zaradený dobrovoľný hasičský zbor do jednotlivej kategórie, áno, a dobrovoľná požiarna ochrana slúžila ako, ako ten komunikačný článok, ktorá zozbieravala údaje a na základe žiadostí jednotlivých obcí sa rozhodovalo každoročne o zaradení do jednotlivých kategórií. Čiže toto je trošku klamlivé, že chce to prevziať hasičský záchranný zbor na seba, on tú kompetenciu má už aj dnes. Takže neviem prečo je to takto uvedené.
Potom druhú vec, ktorú som si poznamenal, je zmena systému výziev teda poskytovania dotácií, dnes je systém nastavený tak, že nikto nikomu nemôže závidieť. A skúsim vysvetliť prečo. Máme štyri kategórie. Máme kategóriu A1, máme kategóriu A, B a C. Na základe žiadosti, ktorú do určitého termínu predloží obec alebo respektíve dobrovoľný hasičský zbor cez dobro... cez dobrovoľnú požiarnu ochranu, je zaradená, ak, samozrejme, za určitých podmienok, keď splní podmienky na jednotlivé kategórie, tak je zaradený dobrovoľný hasičský zbor do príslušnej kategórie. Dnes máme nastavený systém tak, že kategória A1 má sedemtisíc euro, áčková kategória päťtisíc, béčková tritisíc, céčková tisícštyristo. To znamená, ak dá stanovisko ministerstvo vnútra prostredníctvom prezídia hasičského záchranného zboru, že je splnená podmienka, obec je zaradená do kategórie C, B alebo A, alebo A1, tak aj ten starosta, aj ten dobrovoľný hasičský zbor dnes vie, že zo zákona, ak je zaradené v céčku, dostane tisícštyristo. Ak je v béčku, tritisíc, ak je v áčku, päťtisíc, ak je špeciál, dostáva sedemtisíc.
My v tomto zákone chceme zmeniť a zaviesť takzvaný systém výzvy, ktorý bude spočívať v čom? Ak ministerstvo vnútra podľa, na základe toho dnes si vie naplánovať štátny rozpočet, lebo presne má zoznam obcí, ktoré sú v akej kategórii, čiže musí tie peniaze tým obciam dať, a my dnes ideme do systému výziev, to znamená, že ministerstvo, ak bude mať peniaze, sa rozhodne, že tú výzvu vyhlási, alebo na druhej strane ju nevyhlási a ak ju vyhlási, tak zasadne nejaká komisia, dojdu žiadosti a teraz si zoberte, vy ste starosta v jednej obci v danom okrese, ja v druhej. Vy teraz dostanete a ja to nedostanem a začneme sa navzájom len upodozrievať, lebo vy ste si to, nedajbože, nechcem povedať že vybavil a ja som ti nevybavil alebo niečo podobné, kde tu máme nastavené jasné pravidlá, že ak je splnená podmienka, musí byť zaradený do kategórie, tak my ideme spraviť to, že budú výzvy a budeme, budeme vlastne ako na trhu rozhodovať. Takže tento rok dostaneme milión eur pre obce, rozhodnem sa, bude ich mať 50 obcí, hej. Na budúci rok to bude menej, potom ešte menej, potom ešte viac, čiže tu mi chýba vlastne tá racionalita tohto návrhu zákona, keď dneska máme krásne prehľadne nastavené a presne sa vie aj obec, aj dobrovoľný hasič oprieť o to, že vie, koľko peňazí dostane.
Lebo ja vám garantujem, že ak prejdeme na systém výzvy a obce, ktoré nedostanú na základe výzvy peniaze, tam sa môžme s existenciou DHZ rozlúčiť. Lebo už dnes sú problémy s tým, že vozidlá, ktoré sa odovzdávali v minulosti, to je jedno, za ktorých ministrov, boli v evidencii ministerstva vnútra. Potom sa to stoplo, prešli do evidencie jednotlivých obcí, kde už obce majú povinnosti určité s registráciou, s platením PZP a podobných vecí, už teraz majú problémy s tým, aby, lebo keď si povieme o týchto peniazoch, tieto peniaze sú o ničom. Lebo to ne, ne, ani na základné potreby tých väčších DHZ-iek toto neslúži. Ale aspoň nejaké peniaze majú, lebo ten starosta tým pádom vie živiť tú organizáciu, ale, ale akonáhle nedôjde podpora od štátu, vám garantujem, že tí starostovia jednoducho budú mať s tým problém a to prestane. Čiže a to presne bolo vytýkané, že prečo ideme meniť niečo, čo funguje. Lebo to neni, že ktorý minister bude ministrom, ten bude rozhodovať. Ak raz zo zákona splním, tak to je jedno, aký minister bude. Ale teraz sa dostaneme do situácie, že môže sa stať, že nedajbože, čo neviem, kto bude ministrom vnútra, bude mať nejakú politickú príslušnosť, no tak čo bude prihrávať svojim starostom? Že tomu nechápem, že prečo je to vlastne tak.
A trošku ma mrzí ešte, pán minister, mám takú, takú osobnú výčitku, že v úvodnom slove ste použili, že dobrovoľná požiarna ochrana je dnes zbytočným medzičlánkom. Viete, aj vy ste boli minister vnútra. A dobrovoľná požiarna ochrana existovala aj za vás. Aj vtedy bola zbytočným medzičlánkom? Ale tak, tak ľudsky, ako neberte, neni to váš zákon, hej. Čiže ako ste povedali, že či prejde alebo neprejde, ale ja ako poslanec využijem možnosť dať procedurálny návrh v zmysle § 73 rokovacieho poriadku ods. 3 podľa písm. a) vrátiť návrh zákona na jeho dopracovanie navrhovateľovi, pani spravodajkyňa, a ak ten neprejde, tak potom dávam béčko podľa tohto istého paragrafu, a že Národná rada nebude pokračovať v rokovaní o návrhu tohto zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2023 o 10:39 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:51

Roman Mikulec
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja chcem reagovať na pána poslanca Saloňa a uviedol niekoľko neprávd v tomto zmysle. Tento zákon nie je zákon bývalého ministra vnútra, ale to je zákon odborníkov, zákon, ktorý si navrhovalo vedenie hasičského záchranného zboru, samozrejme, aj v rámci konzultácií s dobrovoľnou požiarnou ochranou, ale niekoľko faktov. Dobrovoľná požiarna ochrana, tak ako uviedol aj pán minister v úvodnom slove, v tomto zmysle naozaj je určitým zbytočným článkom, pretože tu nešlo o nič iné, iba o systém zefektívnenia systému udeľovania dotácií, kedy vedenie dobrovoľnej požiarnej ochrany prišlo s tým, že oni toto nestíhajú robiť, pretože nemajú dostatok personálu. A teda by, ak by to malo pokračovať, to, čo vy tvrdíte, pán poslanec, že toto je funkčný systém, no nie je, dlhodobo nie je funkčný systém a vy veľmi dobre viete, ako boli prideľované dotácie v minulosti, presne, ako ste to pomenovali aj vo svojom vystúpení, že keď niekto poznal starostu, no tak tam dal a keď niekto nepoznal, tak tam nedal, tak sa prideľovali aj vozidlá.
A tento návrh zákona práve smeruje k tomu, aby v tomto bol poriadok, aby sa to upratalo a, samozrejme, tie personálne kapacity na prezídiu hasičského záchranného zboru sú dostatočné na to, aby toto vedeli robiť. Nedotkne sa to absolútne žiadnej činnosti samotných dobrovoľných hasičov v jednotlivých obciach, práve naopak, prideľovanie dotácií bude oveľa transparentnejšie podľa tohto návrhu zákona, bude oveľa efektívnejšie a myslím si, že na tom by nám malo všetkým záležať. A nie aby sme živili nejaké zbytočné články a ľudí, ktorí prídu a povedia, že oni nemajú na to kapacity, aby takéto niečo robili.
Takže ja absolútne podporujem tento návrh a chcem len zdôrazniť, že áno, máte pravdu, toto nie je návrh zákona, ktorý predkladá alebo ktorý má možnosť tvoriť súčasný pán minister... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2023 o 10:51 hod.

Ing.

Roman Mikulec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:53

Marián Viskupič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Fú, tak dobro... dobrovoľná, dobrovoľná že je zbytočný medzičlánok? No takto. Ak je niečo dobrovoľné, ťažko by to mohlo byť zbytočné, ale zoberme si, keď už nič iné, hasičské športy, hej, na, na väčšine dedín je to jeden z mála športov, ktoré proste tie decká a tí, tí dobrovoľníci s nimi robia, hej. Ďalšia vec, na dedinách bežne tí, tí dobrovoľní hasiči, je, je zábava, robia usporiadateľov, je nejaká, kľudne aj cirkevný nejaký sprievod, robia proste, o dopravu sa starajú. Jednoducho to, to, prosím, nehovorme, že je takéto niečo zbytočné.
Zároveň, keď sa teda bavíme o tých peniazoch, ako pán predseda výboru spomínal, no v prvom rade sú to tak malé peniaze, že je najjednoduchšie to vyriešiť takto priamo každému tomu zboru, ktorý existuje, a zároveň nárokovateľnosť je, je práve častokrát najlepšia ochrana proti, proti možnej korupcii. A ešte raz, to sú, to sú tak, myslím, že tie sumy, pán predseda povedal, to sú tak zanedbateľné peniaze v tej úrovni štátu a zároveň tak, tak dôležité peniaze, ktoré zaplatia aj tej najmenšej obci, kde teda majú tých dobrovoľných hasičov, že to, že to pomôže, že myslím si, že tu meniť niečo, čo malo takýto jednoduchý a ja hovorím, že v tomto prípade proti korupcii odolný systém, keďže to je išlo každému, kto ten dobrovoľný zbor má, považujem za nie dobrú zmenu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2023 o 10:53 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video