90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

17.5.2023 o 17:29 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 17:29

Karol Galek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne Karol ako Karol.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 14. februára 2023 č. 2021 sa uzniesla prerokovať návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport dňa 10. marca 2023 prerušil rokovanie o návrhu zákona a pokračoval v rokovaní o návrhu zákona 2. mája 2023. Gestorský výbor prerokoval spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona 4. mája 2023. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu poslancov na vydanie zákona zaujali výbory tieto stanoviská:
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie dňa 7. marca 2023 o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 13. marca 2023 a neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o návrhu rokoval 10. marca 2023 a 2. mája 2023 a neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 693 z 8. marca 2023 odporúčal návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 37 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor vo svojom záverečnom stanovisku k návrhu zákona neprijal návrh odporúčať Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov na vydanie zákona schváliť. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, to je gestorský výbor, zo 4. mája 2023 č. 227.
Týmto uznesením ma výbor ako náhradníka poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.5.2023 o 17:29 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:33

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ale budem sa snažiť byť maximálne stručná. Ja by som najmä chcela v krátkosti vysvetliť obsah kľúčového pozmeňujúceho návrhu, ktorý vyplynul z rokovaní s ministerstvom školstva, s ministerstvom životného prostredia, z diskusie s dotknutými ľuďmi, ktorých zákon sa bude týkať, samozrejme, aj s Klubom slovenských turistov, s cykloklubom, ale taktiež aj Horská záchranná služba vstupovala do rokovaní, horskí vodcovia, horskí sprievodcovia. Už len z výpočtu týchto subjektov je zjavné, že najmä zmeny tých súvisiacich predpisov bolo veľmi náročné nájsť skĺbenie tých aj záujmov aj nájsť nejaké kompromisné riešenie, preto sme v niektorých prípadoch sa rozhodli, že radšej s niektorých častí návrhu upustíme a niektoré body zostanú tak, ako sú v platnej legislatíve. Týka sa to najmä no, týka sa to niektorých bodov, ktorých poviem pri špecifikácii pozmeňujúceho návrhu. Z mojej strany sú predložené aj vyložené v podstate tri pozmeňovacie návrhy jeden - prvý, ktorý prečítam, je môj a pána poslanca Jaromíra Šíbla a ten sa týka vlastne kľúčovej zmeny oproti pôvodnému návrhu, kde po rokovaní s ministerstvom školstva sme hľadali riešenie, ako nezaťažiť povinnosťami novými povinnosťami regionálny úrady školskej správy, kde nám tak v pôvodnom návrhu logicky vychádzalo, že práve tieto školské správy, ktoré sa zaoberajú aj športom by mali vykonávať tie úkony, čo sa týka v právnych deliktoch a podobne.
Tak toto bola dosť zásadná požiadavka zo školstva, našlo sa riešenie v spolupráci s ministerstvom životného prostredia, kde vlastne tie povinnosti, ktoré bolo v pôvodnom návrhu uložené regionálnemu úradu školskej správy preberá Slovenská inšpekcia životného prostredia. To je jedna kľúčová zmena.
Druhá kľúčová zmena bola veľká diskusia o § 11, ktorý v pôvodnom návrhu zákona a definoval verejný záujem. Keďže vznikli isté pochybnosti, isté pochybnosti, že akoby sa realizovali tie opatrenia v uplatňovaní si verejného záujmu, tak sme celý tento paragraf vyňali v podstate bez náhrady s tým, že treba povedať, že verejný záujem dnes už je definovaný v zákone o športe v aktuálnom zákone, ale aj v tom novom zákone, ktorý prešiel do druhého čítania. Takže tu sme z tohto upustili s tým, že uplatňovanie prípadných náhrad, ktoré by mali vlastníci pozemkov, po ktorých prechádza turistická trasa, ak by sa také niečo udialo, tak budú mať vlastne právo na, na odškodnenie alebo náhradu za obmedzenie obhospodarovania. Tu treba ale povedať, že ústava garantuje, garantuje každému voľný pohyb po krajine, jedine obmedzenia môže byť zo zákona o ochrane prírody, resp. z titulu iných rozhodnutí verejného záujmu.
Ďalšou takou kľúčovou zmenou, ktorá, ktorá vyvolala aj možno takú istú debatu aj, aj v médiách otázky bolo práve tie zadefinovanie a vyvolaná zmena v paragrafoch Slovenskej inšpekcii životného prostredia, ktorá teda preberá tú povinnosť, povinnosť vyplývajúcu z návrhu o turistických trasách. A s tým vlastne súvisiaca zmena kde ministerstvo životného prostredia prišlo s návrhom, aby sa zároveň upravili povinnosti a aj definícia stráže ochrany prírody a vodnej stráže, ktorá v tomto návrhu sa zlučuje do jednej stráže prírody čiže stráž ochrany prírody a vodná stráž bude strážou prírody, ktorú bude, ktorú bude koordinovať Slovenská inšpekcia životného prostredia.
Boli tu diskusie ohľadom toho, že v súčasnosti najmä teda strážcovia prírody máme ich profesionálnych aj dobrovoľných tým, že tí profesionálni sú zamestnancami prísun ich organizácii štátnej ochrany prírody to znamená národných parkov, správ národných parkov ale aj štátnej ochrany prírody. Tak tu boli také isté obavy a napriek tomu, že ministerstvo životného prostredia prijalo už interné pokyny, že sa budú niektoré činnosti realizovať spoločne, tak sme vyhoveli, že ten postupný prechod nebude, nebude v tej pôvodnej v pôvodnom návrhu, ktorý, ktorý bol avizovaný, že Slovenská inšpekcia životného prostredia by mala riadiť strážcov prírody, takže sa tento návrh, návrh upravuje tak, že zostáva táto kompetencia aj pre organizácie štátnej ochrany prírody s tým, že, samozrejme, zostávajú aj tie povinnosti vyplývajúce zo zabezpečením ich činnosti. Čiže tu by som chcela vyvrátiť všetky tie obavy, ktoré nám písali strážcovia a obávali sa, že, že teda by mali byť riadení Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Čo sa, čo však zostáva je, že nebude vydávať osvedčenia o strážcovi prírody okresný úrad tak, ako je to v súčasnosti, ale bude to Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá bude viesť aj register
===== ... inšpekciou životného prostredia. Čo však zostáva, je, že nebude vydávať osvedčenia o strážcovi prírody okresný úrad tak ako je to v súčasnosti, ale bude to Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá bude viesť aj register týchto strážcov, aj bude koordinovať ich činnosť. Nebude ich riadiť, ale bude ich koordinovať tak, aby práca tých strážcov bola na celom území Slovenska jednotná. V podstate to sú kľúčové, kľúčové zmeny toho veľkého prvého pozmeňovacieho návrhu. Potom druhý pozmeňovací návrh, ktorý upravuje čl. 3, to je ten článok, ktorý pojednáva o Horskej záchrannej službe. No toto bol naozaj tiež som sa dostala, sme sa dostali ako navrhovatelia pod dve nízke kolesá. Rozumeli sme výhradám alebo aj požiadavkám na zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti Horskej záchrannej služby, ale aj nejaké požiadavky na zmenu zákona horských vodcov, ale aj horských sprievodcov a s tým, že oni aj v súčasnosti teda majú takú nejakú nevyjasnenú, nevyjasnenú pozíciu o tom, že kto sa v akom území môže pohybovať, každý mal inú predstavu, tak napokon sme sa ako navrhovatelia zhodli na tom, že, že momentálne nie je priestor na to, aby sme to my vyriešili a keďže akékoľvek riešenie by možno odradilo od zahlasovania sa niektorých poslancov, ktorí rozumeli viacej vodcom, niektorí zase sprievodcom a tak sme sa uzhodli, že tie dva konfliktné body, ktoré, ktoré jedna aj druhá strana chcela inak riešiť, vypúšťame z nášho pôvodného návrhu, ale zase treba povedať, že, že niektoré veci sme akceptovali a, a je to taký kompromis, kde na 100 percent nebude nikto spokojný, ale je to riešenie.
Tretí pozmeňujúci návrh to bude už veľmi krátky, kde je spoločný pozmeňovací návrh môj a Martina Fecka, ktorý si všimol legislatívnu, taký nedostatok v zákone, kde sme na niektorých miestach mali uvedené, že okrem, okrem stráže tej prírody, ktorá teda vznikne zo stráži ochrany prírody a vodnej stráže, tak turistické značenie budú môcť kontrolovať aj ďalšie subjekty vrátane poľnej stráže a v jednom, v jednom odseku nám tento pojem vypadol, to znamená, že ten tretí pozmeňujúci návrh opravuje tak, respektíve upravuje ten návrh zákona tak, aby aj poľná stráž, ktorá vykonáva stráž v podstate v tej voľnej krajine, tak aby aj oni mohli kontrolovať a aj sankcionovať a mať všetky tie kompetencie, ktoré zákon umožňuje pri kontrole turistického značenia.
Teraz si dovolím prečítať postupne tie pozmeňovacie návrhy, čiže už nebudem čítať odôvodnenia, ale budem čítať jednotlivé body. Takže čítam prvý pozmeňujúci návrh. Ešte by som chcela teda, ešte upresniť to, že ten, ktorý bol 15. mája zverejnený na stránke, ten, tam boli stiahnuté podpisy, čiže o tom sa hlasovať nebude a tento, ktorý idem čítať, je upravený na základe ešte teda dodatočných rokovaní upravený návrh. Čiže čítam prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Jaromíra Šíbla k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1391).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopÍňa takto:
1. V čl. 1 celom texte sa slová „regionálny úrad školskej správy" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Slovenská inšpekcia životného prostredia" v príslušnom tvare.
2. V čl. 1, § 1 písm. d) sa slová „Štátny register turistických informačných miest, smerovníkov a trás" nahrádzajú slovami „Štátny register turistických trás".
3. V čl. 1, § 2 sa vypúšťa.
Nasledujúce paragrafy sa primerane preznačia. Toto preznačenie sa premietne aj do vnútorných odkazov.
4. V čl. 1, § 3 písmeno g) znie:
„g) vodnou turistickou trasou turistická trasa na vodnom toku alebo vodnej ploche určená pre rekreačnú plavbu alebo športovú plavbu na plavidlách na ľudský pohon, ako sú kajaky, kanoe alebo nafukovacie člny bez osobitných požiadaviek, 1".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
5. V čl. 1, § 3 písm. j) sa za slovo ,je" vkladajú slová „religiózne alebo".
6. V čl. 1, § 3 písm. p) sa za slová „fyzická osoba" vkladá čiarka a slová „fyzická osoba - podnikateľ'.
7. V čl. 1, poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
,,2) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov." .
8. V čl. 1, § 4 odsek 3 znie:
„(3) Pri turistickom značení možno využívať len turistické značky a smerovníky,3", to neplatí pre pútnické trasy a smerovníky využívané organizáciou ochrany prírody a krajiny, 4" (ďalej len „organizácia ochrany prírody") vo vybraných chránených územiach a ich ochranných pásmach. ".
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:
,,3) Napríklad STN 01 8025 Turistické značenie (01 8025), STN 01 8028 Cykloturistické značenie (0 1 8028).
4) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k nim sa primerane preznačia.
9. V čl. 1, v § 5 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri súbehu rôznych typov turistických trás a súbehu turistickej trasy a účelovej komunikácie alebo pri ich križovaní.".
10. V čl. 1, § 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Práva a povinnosti vlastníka, nájomcu a správcu pozemku
(1) Vlastník, nájomca alebo správca pozemku, cez ktorý vedie turistická trasa, je povinný
a) strpieť pohyb turistov po turistickej trase,
b) umožniť správcovi turistickej trasy vykonať povinnosti správcu turistickej trasy na turistickej trase podľa § 6 ods.1 písm. e) až i),
c) nepoškodzovať a neodstraňovať turistické značenie,
d) odstraňovať prekážky, ktoré na turistickej trase vznikli v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, najmä ťažbou dreva alebo užívaním lesných ciest v súvislosti s ťažbou dreva,
e) zabezpečiť možnosť voľného prechodu vhodným spôsobom na mieste križovania turistickej trasy s oplotením, ak cez pozemok vedie turistická trasa.
(2) Vlastník pozemku, cez ktorý vedie turistická trasa, je oprávnený
a) požiadať o zmenu turistickej trasy po predchádzajúcom prerokovaní so správcom turistickej trasy,
b) požadovať finančnú náhradu za obmedzenie užívania pozemku a za plnenie povinností podľa tohto zákona v súvislosti s turistickou trasou,
c) na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere požiadať o zápis časového a územného obmedzenia užívania turistickej trasy podľa § 9 ods. 9,
d) požiadať o zápis informatívnej poznámky najmä o plánovanej ťažbe dreva, inej lesohospodárskej činnosti alebo organizovaní spoločnej poľovačky.
(3) Vlastník, nájomca alebo správca pozemku, cez ktorý vedie turistická trasa, nezodpovedá za ujmu na zdraví alebo majetku spôsobenú turistovi bez zavinenia vlastníka,
nájomcu alebo správcu pozemku najmä živelnými pohromami, pádom stromu alebo jeho časti, uvoľnením skaly, lavínou, pošmyknutím či pádom turistu v súvislosti s užívaním
turistickej trasy.".
11. V čl. 1, § 8 ods. 2 písm. d) sa za slová „vyplývajúcich z" vkladajú slová „návštevných poriadkov chránených území, rozhodnutí podľa osobitného predpisu, 6".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
6) § 4 ods. 2, § 19 ods. 5 a § 22 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. ".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k nim sa primerane preznačia.
12. V čl. 1, § 8 ods. 6 sa slová „údaje uvedené v" nahrádzajú slovami „dokumentáciu podľa".
13. V čl. 1, § 9 ods. 7 prvej vete sa na konci pripájajú slová „alebo údajov zapísaných v turistickom registri" a štvrtá veta znie: „Ministerstvo žiadosť o zmenu turistickej trasy a údajov zapísaných v turistickom registri zamietne, ak je zmena turistickej trasy nežiadúca.".
14. V čl. 1, § 9 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo rozhodne o zápise časového a územného obmedzenia využívania turistickej trasy v turistickom registri
aj na základe žiadosti organizácie ochrany prírody a krajiny z dôvodu ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny, ak územné alebo časové obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu 11) alebo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia vydaného na jeho základe, ministerstvo vydá rozhodnutie v rozsahu určeného obmedzenia do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
11) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. ".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k nim sa primerane preznačia.
15. V čl. 1, § 9 odsek 11 znie:
„( 11) Žiadosť o výmaz turistickej trasy z turistického registra podáva správca turistickej trasy, ktorá má byť zrušená. Ministerstvo rozhodne o zamietnutí žiadosti, ak je
turistická trasa žiaduca, inak rozhodne o výmaze turistickej trasy. Ministerstvo môže rozhodnúť o výmaze turistickej trasy z turistického registra aj bez návrhu. V prípade
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o výmaz turistickej trasy sa ministerstvo stáva dočasným správcom turistickej trasy a do jedného roka turistickú trasu, ktorej je dočasným
správcom, zruší alebo jej správu prevedie na základe dohody na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.".
16. V čl. 1 sa vypúšťa nadpis nad § 10.
17. V čl. 1, § 10 ods. 1 sa slová „vo verejnom záujme" nahrádzajú slovami „žiadúce".
18. V čl. 1, § 10 odsek 3 znie:
„(3) Správny orgán, ktorý rozhoduje v konaní podľa odseku 1, je povinný v prípade rozporu so stanoviskom ministerstva nariadiť ústne pojednávanie za účelom odstránenia
rozporu, ak nedôjde medzi nimi k dohode, o rozpore rozhodne príslušný ústredný orgán štátnej správy po prerokovaní s ministerstvom. ".
19. V čl. 1, § 10 odsek 4 znie:
„(4) Ak ministerstvo v konaní podľa osobitného predpisu 5) vydá stanovisko, že zriadenie turistickej trasy je žiaduce, má ministerstvo postavenie účastníka konania.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) Napríklad § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 31 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.".
20. V čl. 1, § 11 sa vypúšťa.
Nasledujúce paragrafy sa primerane preznačia. Toto preznačenie sa premietne aj do vnútorných odkazov.
21. V čl. 1, nadpis § 12 znie: „Náhrada z dôvodu zriadenia turistickej trasy".
22. V čl. 1, § 12 ods. 1 sa slová „registri (ďalej len „finančná náhrada"), má vlastník, nájomca alebo" nahrádzajú slovami „registri", a to v rozsahu výmery, v ktorej je
vlastník obmedzený v bežnom obhospodarovaní pozemku (ďalej len „finančná náhrada"), má vlastník alebo".
23. V čl. 1, § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
24. V čl. 1, § 12 ods. 4 písm. a) sa za slovom „vlastník" vypúšťa čiarka a slová „nájomca alebo správca".
25. V čl. 1, § 12 ods. 9 sa vypúšťajú slová ,,, v územnej pôsobnosti ktorého sa dotknutý pozemok nachádza".
26. V čl. 1, piata časť sa vypúšťa.
Nasledujúce paragrafy sa primerane preznačia. Toto preznačenie sa premietne aj do vnútorných odkazov.
27. V čl. 1, § 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15 Ministerstvo
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o mládež a šport
a) vedie turistický register,
b) vedie zoznam poverených právnických osôb pre jednotlivé druh turistických trás a zverejňuje ho na svojom webovom sídle a v turistickom registri,
c) rozhoduje o zápise turistickej trasy do turistického registra, jej zmene alebo jej výmaze,
d) koordinuje zriaďovanie súvislej siete turistických trás v Slovenskej republike,
e) koordinuje zriaďovanie, obnovu a zachovanie súvislej siete turistických trás v Slovenskej republike a zabezpečuje ich financovanie,
f) koordinuje spoluprácu orgánov štátnej správy a územnej samosprávy pri zriaďovaní súvislej siete turistických trás v Slovenskej republike a zabezpečuje medzinárodnú
spoluprácu pri napojení turistických trás na turistické trasy v zahraničí,
g) prejednáva iné správne delikty podľa tohto zákona,
h) má práva a povinnosti správcu podľa § 6 ods. 1 písm. d) a písm. f) k turistickej trase, ktorej správca nie je známy alebo zanikol bez právneho nástupcu.".
28. V čl. 1, § 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Slovenská inšpekcia životného prostredia
a) vykonáva prostredníctvom stráže prírody revíziu stavu turistických trás a o zistených nedostatkoch informuje ministerstvo,
b) ukladá správcovi turistickej trasy povinnosť vykonať nevyhnutné opatrenia súvisiace so značením
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2023 o 17:33 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
§ 16 Slovenská inšpekcia životného prostredia
Slovenská inšpekcia životného prostredia
a) vykonáva prostredníctvom stráže prírody revíziu stavu turistických trás a o zistených nedostatkoch informuje ministerstvo,
b) ukladá správcovi turistickej trasy povinnosť vykonať nevyhnutné opatrenia súvisiace so značením turistickej trasy, stavom informačných tabúľ alebo iných náučných informačných prvkov, ak sú súčasťou turistickej trasy, alebo so zabezpečením bezpečnosti a schodnosti turistickej trasy,
c) ukladá vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, cez ktorý vedie turistická trasa, povinnosť vykonať nevyhnutné opatrenia súvisiace so zabezpečením voľného pohybu na turistickej trase alebo so zabezpečením jej schodnosti alebo splavnosti,
d) prejednáva priestupky a iné správne delikty podľa tohto zákona.".
Bod 29. V čl. I, § 17 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „príslušný".
Bod 30. V čl. I, § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie: „i) poskytuje vzdelávanie fyzických osôb formou akreditovaného vzdelávania, ktorým získajú odbornú spôsobilosť na značenie turistických trás podľa osobitného predpisu, odkaz2.".
V čl. I, § 17 ods. 2 sa slová „okrem písm. d) a h)" nahrádzajú slovami „okrem písm. c), d) a h)" a vypúšťa sa slovo „poverená".
Bod 32. V čl. I, § 18, úvodná veta znie: „Členovia lesnej stráže, stráže prírody, poľnej stráže, príslušníci Horskej záchrannej služby, príslušníci Policajného zboru, obecnej polície a Vojenskej polície sú oprávnení".
§ 33 V čl. I, § 18 sa doterajší text označuje ako odsek 1, za ktorý sa dopĺňa odsek 2, ktorý znie: „(2) Členovia rybárskej stráže sú oprávnení vykonávať činnosti podľa odseku 1 písm. a).".
Bod 34. V čl. I, § 21 vrátane nadpisu znie: „§ 21 Vzťah k správnemu poriadku
Na konania podľa tohto zákona okrem úkonov podľa § 8 ods. 3 sa vzťahuje správny poriadok, odkaz 14 . Ak je v konaniach podľa tohto zákona dotknutý väčší počet subjektov alebo ak ich pobyt nie je známy, možno písomnosti doručiť verejnou vyhláškou.".
Bod 35. V čl. I, § 22 ods. 1 sa slová „Turistické trasy vyznačené" nahrádzajú slovami „Turistické trasy, ktoré nie sú zapísané v turistickom registri, vyznačené".
Bod 36. V čl. I, § 22 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom prihliadne na doterajší spôsob správy turistickej trasy.".
Bod 37. V čl. I, § 22 odsek 4 znie: "(4) Verejnosť môže nahlasovať ministerstvu turistické trasy bez správcu, ak nie sú uvedené v zozname podľa odseku 2 do 31. decembra 2024. Ak nebola podaná žiadosť na existujúcu turistickú trasu podľa odseku 2 do 31. decembra 2024, ministerstvo zapíše príslušnú turistickú trasu do turistického registra do 28. februára 2025 a stáva sa jej dočasným správcom. Ministerstvo do jedného roka turistickú trasu, ktorej je dočasným správcom, zruší alebo prevedie na základe dohody jej správu na inú právnickú alebo fyzickú osobu.".
Bod 38. V čl. I, § 22 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a táto dokumentácia sa nezachovala".
Bod 39. V čl. I, § 22 sa vypúšťa odsek 7.
Bod 40. Príloha sa vypúšťa.
Bod 41. V čl. II sa doterajší text označuje ako 1. bod, za ktorý sa dopĺňa 2. bod, ktorý znie: „2. Za § 96c sa vkladá § 96d, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 96d Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1.januára 2024
Konania podľa § 47 ods. 1 písm. e) začaté do 31. decembra 2023 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2023.".
Bod 42. V čl. IV, 1. bode sa slová „turistickej trasy" nahrádzajú slovami „turistickej trasy" odkaz 51a) lyžiarskej trate".
Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie: 51a) § 1 ods. 1 zákona č. „../2023 Z. z. o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Bod 43. V čl. IV, 7. bode v § 57a ods. 4 sa za slovo „ministerstvo" vkladajú slová „alebo ním poverená organizácia".
Bod 44. V čl. IV, 7. bode v § 57a sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: „(8) Na činnosť sprievodcu prírodného turizmu sa nevyžaduje osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti. odkaz 86g)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 86g znie: „86g) § 2g zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.".
V súvislosti s pripojením poznámky pod čiarou k odkazu 86g sa primerane upraví úvodná veta k poznámkam pod čiarou. Nasledujúci odsek sa primerane preznačí.
Bod 45. V čl. IV sa za 7. bod vkladá nový 8. bod, ktorý znie: „8. V § 65a ods. 2 písmená z) až zb) znejú:
„z) spolupracuje s inšpekciou pri výkone stráže prírody na úseku ochrany prírody a krajiny,".
za) zabezpečuje výkon stráže prírody prostredníctvom členov stráže prírody,
zb) poskytuje členom stráže prírody, s ktorými má uzatvorený zmluvný vzťah podľa osobitného predpisu, odkaz 100aaa) potrebný výstroj a pomôcky, uhrádza im výdavky súvisiace s výkonom ich funkcie a cestovné náhrady v súlade s osobitným predpisom, odkaz100".
Poznámka pod čiarou k odkazu 100aaa znie: „100aaa) Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ".". Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Bod 46. V čl. IV. sa doterajší bod 8, pardon, v čl. IV sa za doterajší 8 vkladajú nové body 9 až 18, ktoré znejú:
„9. V § 65a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: „(5) Na vykonávanie činnosti podľa § 65a ods. 2 písm. q) sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti, odkaz 86g) nevyžaduje. ". Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.".
10. V § 65b ods. 3 sa slovo „zg" nahrádza slovom „zh" a slová „§ 65a ods. 4 a 5" nahrádzajú slovami „§ 65a ods. 4 až 6".
11. § 66 sa dopĺňa písmenami g) až j), ktoré znejú:
„g) zabezpečuje výkon stráže prírody prostredníctvom členov stráže prírody,
h) koordinuje činnosť členov stráže prírody, určuje štandardné postupy pri plnení úloh stráže prírody, stará sa o udržiavanie a zvyšovanie odbornej úrovne členov stráže prírody,
i) poskytuje členom stráže prírody, s ktorými má uzatvorený zmluvný vzťah podľa osobitného predpisu, odkaz 100aab) potrebný výstroj a pomôcky, uhrádza im výdavky súvisiace s výkonom ich funkcie a cestovné náhrady v súlade s osobitným predpisom, odkaz 100),
j) vedie zoznam členov stráže prírody, rozpis služieb stráže prírody a evidenciu o priestupkoch a iných správnych deliktoch zistených členmi stráže prírody a o uložených blokových pokutách. ". Poznámka pod čiarou k odkazu 100aab znie:
„100aab) Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 406/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.".".
12. V § 67 sa vypúšťa písmeno s). Doterajšie písmená t) a u) sa označujú ako písmená s) a t).
13. § 71 vrátane nadpisu znie: "§ 71, pardon, bod 13 v § 71a vrátane nadpisu znie: "§ 71a Pôsobnosť a členenie stráže prírody
Stráž prírody je zbor, prostredníctvom ktorého organizácia ochrany prírody a inšpekcia plnia úlohy
a) pri odhaľovaní protiprávneho konania a zabezpečovaní kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku životného prostredia, odkaz 106a a osobitných právnych predpisov, odkaz 106a"
b) súvisiace s informačnou a výchovnovzdelávacou činnosťou a starostlivosťou o osobitne chránené časti prírody a krajiny,
c) súvisiace s ochranou určených nehnuteľností a objektov orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva a ochranou poriadku v nich.
(2) Člen stráže prírody vykonáva svoju činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca organizácie ochrany prírody alebo inšpekcie alebo ako dobrovoľník na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti uzavretej s organizáciou ochrany prírody alebo s inšpekciou.
(3) Podrobnosti o organizácii, štruktúre a úlohách stráže prírody určí inšpekcia.". Poznámky pod čiarou k odkazom 106a a 106b znejú:
„106a) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
106b) Zákon č. .../2023 Z. z. o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
14. V § 72 až § 78 sa slová „okresný úrad v sídle kraja" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „inšpekcia" v príslušnom tvare.
15. V § 72 odseky 3 až 8 znejú:
„(3) Odborná spôsobilosť uchádzača za člena stráže prírody podľa odseku 1 písm. f) sa preukazuje absolvovaním praktickej prípravy a vykonaním skúšky na inšpekcii pred komisiou, ktorú tvoria dvaja zástupcovia inšpekcie a jeden zástupca organizácie ochrany prírody a aspoň raz za päť rokov formou preskúšania.
(4) Obsahom skúšky podľa odseku 3 je preukázanie základných znalostí z trestného práva, právnej úpravy priestupkov, právnej úpravy na úseku životného prostredia v rozsahu potrebnom pre výkon funkcie, ako aj praktických zručností vo vykonaní služobných zákrokov a použití donucovacích prostriedkov nadobudnutých počas praktickej prípravy.
(5) Inšpekcia môže z vlastného podnetu alebo na návrh organizácie ochrany prírody v odôvodnených prípadoch od povinnosti overenia odbornej spôsobilosti skúškou alebo jej časti a zloženia sľubu upustiť.
(6) Prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti podľa odsekov 3 a 4 a praktickú prípravu zabezpečuje inšpekcia v spolupráci s organizáciou ochrany prírody.
(7) Členom stráže prírody sa fyzická osoba stáva dňom zápisu do zoznamu členov stráže prírody, ktorý vedie inšpekcia. Fyzická osoba môže byť zapísaná do zoznamu členov stráže prírody na základe vlastného podnetu inšpekcie alebo na návrh organizácie ochrany prírody. Do zoznamu členov stráže prírody inšpekcia zapíše aj vlastníka súkromného chráneného územia po preukázaní spôsobilosti na výkon funkcie člena stráže prírody podľa odseku 1.
(8) Navrhovaný za člena stráže prírody skladá do rúk generálneho riaditeľa inšpekcie alebo ním povereného zamestnanca sľub v tomto znení: „Sľubujem, že ako člen stráže prírody budem svedomito plniť svoje úlohy pri ochrane životného prostredia, dbať na dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.".
16. § 73 vrátane nadpisu znie: „§ 73 Zoznam členov stráže prírody
(1) Inšpekcia vedie zoznam členov stráže prírody na účel plnenia úloh podľa tohto zákona. Zoznam členov stráže prírody je vedený v informačnom systéme inšpekcie.
(2) V zozname členov stráže prírody inšpekcia uvedie akademický titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt člena stráže prírody, dátum narodenia, dátum zloženia sľubu a zápisu do zoznamu členov stráže prírody, ako aj určený obvod pôsobnosti, v ktorom člen stráže prírody svoju funkciu môže vykonávať.
(3) Člena stráže prírody alebo vlastníka súkromného chráneného územia zapisuje do zoznamu inšpekcia až po zložení sľubu podľa § 72 ods. 8.
(4) Po zapísaní člena stráže prírody do zoznamu a po zložení sľubu mu vydá inšpekcia do 30 dní preukaz člena stráže prírody a odznak člena stráže prírody. Preukaz člena stráže prírody je verejnou listinou.".
17. V § 75 ods. 1 písm. b), e) a i) sa slová „tohto zákona" nahrádzajú slovami „právnych predpisov na úseku životného prostredia, odkaz 106a) a osobitných právnych predpisov, odkaz 106b).
18. V § 75 ods. 1 písm. k), l) a o) sa slová „týmto zákonom" nahrádzajú slovami „právnymi predpismi na úseku životného prostredia, odkaz 106a) a osobitných právnych predpisov, odkaz 106b).
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Bod 47. Čl. IV. sa dopĺňa bodmi 10 až 13, ktoré znejú: „10. V § 76 odsek 9 znie:
„(9) Rozsah vybavenia člena stráže prírody donucovacími prostriedkami určí inšpekcia; to neplatí pre zamestnanca organizácie ochrany prírody, ktorému rozsah vybavenia donucovacími prostriedkami určuje príslušná organizácia ochrany
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2023 o 17:55 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:10

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
dopĺňa bodmi 10 až 13, ktoré znejú:
„10. V § 76 odsek 9 znie:
„(9) Rozsah vybavenia člena stráže prírody donucovacími prostriedkami určí inšpekcia; to neplatí pre zamestnanca organizácie ochrany prírody, ktorému rozsah vybavenia donucovacími prostriedkami určuje príslušná organizácia ochrany prírody.".
11. V § 77 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) vypracovať záznam o priebehu služby v informačnom systéme inšpekcie bez zbytočného odkladu po každej službe, najneskôr do 10 dní od skončenia služby alebo kontroly,".
12. V § 77 ods. 1 písmeno k) znie:
„k) zabezpečovať dôkazy o konaní v rozpore s právnymi predpismi na úseku životného prostredia alebo dôkazový materiál dôležitý pre výkon štátneho dozoru inšpekciou,".".
13. Za § 104i sa vkladá § 104j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
Preukazy členov stráže prírody vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2023 sú platné do 30. júna 2024. Člen stráže prírody vykonávajúci svoju činnosť ako dobrovoľník je povinný uzavrieť zmluvu o dobrovoľníckej činnosti podľa § 71a ods. 2 do 31. marca 2024, inak ho inšpekcia vyškrtne zo zoznamu členov stráže prírody.".
48. V čl. V sa pred 1. bod vkladá nový 1. a 2. bod, ktoré znejú:
„1. V § 4c ods. 19 až 21 sa slová „písm. m)" nahrádzajú slovami „písm. l)".
2. V § 7a ods. 2 a 3 sa slová „písm. o)" nahrádzajú slovami „písm. n)".".
49. V čl. V, 2. bode, § 26 ods. 12 sa slovo „Každý" nahrádza slovami „Správca vodného toku".
50. V čl. V sa za doterajší bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8. V § 60 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená g) až j). Nasledujúci bod sa primerane prečísluje .
51. V čl. V bod 8 znie:
„8. § 69 vrátane nadpisu znie:
㤠69
Stráž prírody
Stráž prírody podľa osobitného predpisu63) plní úlohy pri odhaľovaní protiprávneho konania aj na úseku ochrany vôd, pri zabezpečovaní kontroly dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe, ukladá a vyberá pokuty za priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb, ako aj úlohy súvisiace s ochranou určených nehnuteľností a objektov orgánov štátnej vodnej správy a vodných stavieb.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 63) znie:
63) § 71a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.".
52. Čl. V. sa dopĺňa bodmi 9 až 11, ktoré znejú:
„9. V § 73 ods. 1 sa slová „až v)" nahrádzajú slovami „až x)".
10. Za § 80h sa vkladá § 80i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
Členovia vodnej stráže podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2023 môžu do 31. januára 2024 požiadať inšpekciu o zápis do zoznamu členov stráže prírody, ktorá ich, ak splnia predpoklady na výkon funkcie člena stráže prírody do 31. decembra 2024, zapíše do zoznamu členov stráže prírody. Členovia vodnej stráže, ktorí postupovali podľa predchádzajúcej vety, majú do 31. decembra 2024 práva a povinnosti člena stráže prírody.".
11. V§ 81 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až o) sa označujú ako písmená i) až n).
53. V čl. X sa vypúšťa 1. a 3. bod. Súčasne sa zrušuje označenie 2. bodu.
54. V čl. XI, § 43 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo pozdĺžne mimo zastavaného územia obce".
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie body 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15 zo spoločnej správy výborov.
Tak. Prvý máme za sebou. Tieto ďalšie dva sú už naozaj krátke.
Čiže druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Anny Zemanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1391.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. III, 9. bod sa vypúšťa.
2. V čl. III, 13. bod znie:
„13. V § 2g sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Horskou sprievodcovskou činnosťou je aj vedenie výcviku sprevádzaných osôb, najmä lavínových kurzov a kurzov pohybu na zaistených cestách - via ferratách.".
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.".
3. V čl. III sa za 13. bod vkladá nový 14. bod, ktorý znie:
„14. § 2g sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Horský sprievodca je povinný dodržiavať v horských oblastiach pokyny horskej služby.".".
4. V čl. III, bode 14 [§ 4 ods. 1 písm. i)] sa označenie odkazu 4c nahrádza označením 4b.
Ide o legislatívno-technickú úpravu: ďalším v poradí je odkaz 4b.
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie bod 21 spoločnej správy výborov.
No a už tretí, ten najkratší, ktorý je spoločný pozmeňovací a doplňujúci návrh s pánom poslancom Feckom.
Čiže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej a Martina Fecka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1391.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I, § 19 ods. 5 sa slová „vodnej stráže, rybárskej stráže" nahrádzajú slovami „poľnej stráže" a slová „zboru a obecnej polície" sa nahrádzajú slovami „zboru, obecnej polície a Vojenskej polície".
To je z mojej strany všetko.
Ďakujem pekne za ústretovosť a pochopenie pri počúvaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2023 o 18:10 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:18

Jana Majorová Garstková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pôvodne sme s kolegami chceli predložiť iný pozmeňovací návrh, ale nechávame si ho v zákone o horskej záchrannej službe, ktorý, ktorý je súčasťou tejto schôdze tiež. Takže predkladám len krátky pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci... Odôvodním ho najprv.
Vzhľadom na úlohy horskej záchrannej služby vo vzťahu k bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v horských oblastiach, ktoré sú zadefinované v § 3 zákona o Horskej záchrannej službe, navrhujeme, aby sa v procese zápisu turistickej trasy do registra vyžadovalo záväzné stanovisko Horskej záchrannej služby. Jedná sa o územie, ktoré je vymedzené v zákone o Horskej záchrannej službe, na ktorom Horská záchranná služba organizuje a vykonáva záchrannú činnosť, vykonáva preventívne opatrenia súvisiace s bezpečnosťou osôb, vydáva pokyny, týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti a plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.
Teraz prečítam návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Majorovej Garstkovej a Lukáša Kyselicu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1391.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. I § 9 ods. 1 šiestej vete sa za slová „súčasťou žiadosti je aj" vkladá slovo „záväzné".
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2023 o 18:18 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:20

Miloš Svrček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ja len v krátkosti, keďže išlo aj o krátky pozmeňujúci návrh. Ja chcem pani poslankyni Majorovej Garstkovej poďakovať, že prišla s týmto pozmeňujúcim návrhom. Viem, že aj keď bol krátky pozmeňujúci, koľko peripetií okolo toho bolo a behania, takže aj pánovi poslancovi Kyselicovi z legislatívno-technického hľadiska ja si myslím, že je to v poriadku a čisto prakticky to aj trošku posunie tú Horskú záchrannú službu, aby sa vyjadrovala v tých terénoch k týmto, k týmto veciam a otázkam.
Takže ešte raz, ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2023 o 18:20 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:20

Jana Majorová Garstková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem veľmi pekne za tvoju faktickú poznámku. Skutočne v oblastiach, ktoré spadajú pod Horskú záchrannú službu, by sa malo vyžadovať záväzné stanovisko od horských záchranárov. Teším sa na náš zákon o Horskej záchrannej službe následne, ktorý spolu predkladáme. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2023 o 18:20 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:21

Jaroslav Karahuta
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Na úvod, na úvod chcem povedať tak mimo legislatívy veci, pár, pár viet. Keď prišiel zákon, keď tento zákon prišiel do legislatívy Národnej rady, v podstate, v podstate som sa aj úprimne povedané potešil, pretože ma zaujala tá myšlienka, že konečne bude register turistických trás. Hneď som si predstavoval ako človek, ktorý rád používa aplikácie v prírode, že tam bude nejaká apllkácia a kde sa bude dať vysvetľovať tie trasy, kde sa nachádzajú, ako sa môžu užívať, budú tam odkazy na všetky obmedzenia, na všetky povinnosti, záväzky k tejto trase a že konečne bude na tých turistických trasách poriadok.
Mali sme tam výhrady, ktoré pani poslankyňa Zemanová odstránila, a to je, a to som rád, že odstránila. To bolo to (reakcia z pléna), verejný záujem, ďakujem, verejný záujem, pretože jedna, je to jedna zo štyroch kumulatívnych podmienok na vyvlastnenie, takže toto vypadlo preč. Takže nejak sa to posúvalo ďalej a čakali sme, že celý ten zákon sa zjednoduší, nehovorím o počte telefonátov, apelov a mailov a správ atď. zo strany horských vodcov a ďalších ľudí, ktorí sa pohybujú v týchto ťažkých terénoch, hej, ktoré malo spústu výhrad a priznám aj to, že pani poslankyňa Zemanová ma viackrát žiadala (povedané so smiechom) o nejaké stretnutie, rokovanie, ale dnes poviem, že som celkom rád, Anka, že sme o tom nerokovali viackrát, stačilo vtedy raz, pretože toľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré prišli k tomuto zákonu, spôsobilo to, že dnes keby niekto z pléna chcel pochopiť a neuraz sa, Anka, ale aj ty, tak tu by trebalo takú veľkú tabuľu s veľkou nelikvidovateľnou fixou a maľovať a kresliť a kto, kedy a za akých podmienok, za pokutu, a kontroluje a sleduje a vedie a register, proste z tohoto sa jednoducho vyjsť nedá, nedá sa z toho vyjsť.
A ozaj že sme tomu venovali aj tie posledné hodiny času, ako vychádzali tie pozmeňováky, ako na Netflixe seriály, tak sme to sledovali a stále ten seriál sa roztáčal a dnes, dnes môžem povedať k tomu zákonu toľko, čo snáď vystihnem aspoň tú podstatu, že o čom to je.
Prvá vec. Čo sa týka, čo sa týka registra turistických trás. Je to na ministerstve školstva a bolo to aj predtým, ostalo to aj teraz, takže, takže to by bolo v poriadku. Ale tu už je, už je malý chyták, upozorňujem na chyták. Namiesto verejného záujmu sa používa definícia ´žiaduci´. Termín ´žiaduci´ znamená, že úradník na ministerstve školstva rozhodne v blahej nemote a pod vplyvom toho, či je pondelok, je čerstvý alebo v piatok unavený, ktorá turistická trasa je žiaduca alebo nežiaduca. Totiž v tomto zákone nie sú nikde kritériá, čo je žiaduca alebo nežiaduca turistická trasa. Keby sa jednalo o nejaký imaginárny prechod cez nejaké pozemky vo vlastníctve štátu, tak to beriem, ale akonáhle sa jedná cez súkromné pozemky, tak tu je vážny zásah jednak do vlastníctva, to znamená, niekto ma obmedzuje na mojom vlastníctve, ale potom je tu jedna vec, na ktorú, na ktorú som upozorňoval aj pri rokovaní, a to je to, že turistická trasa, ktorá prechádza cez poľnohospodársky využiteľnú pôdu, ktorej na Slovensku máme zhruba 2,1 milióna hektárov, tak tá rozhodne o tom, či ja na danú plochu dotáciu dostane, alebo nedostanem.
Čiže keď mi štyridsať, 0,6-hektárový pozemok rozdelí turistická trasa na polovicu a nemusí to byť zapísané v katastri, ale je tam vychodená trasa, ktorý GPS-ko vyhodnotí, akože to je neužitom, na ktoré sa nesmú dávať podpory, tento pozemok je okamžite bez podpory. Proste stráca naňho nárok správ... obhospoda...
===== Pozemok rozdelí turistická trasa na polovicu a nemusí to byť zapásané, zapísané v katastri, ale je tam vychodené trasa, ktorý to je GPS-ko vyhodnotí akože to je neúžitok, na ktorý si nesmú dávať podpory, tento pozemok je okamžite bez podpory. Proste stráca naňho nárok správ, obhospodárovateľ alebo nájomca na tomto pozemku, to je prvá vec.
Potom regionál, regionálna školská správa sa v oblasti, v oblasti sledovania upozornenia a vyberania pokút nahrádza Inšpekciou životného prostredia. To je veľmi zásadná vec, čiže my dávame do turistických trás ďalší rezort životného prostredia okrem toho, ako som spomínal predtým dotknutým orgánom je aj ministerstvo pôdohospodárstva, lebo to prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry vypláca dotácie, čiže máme už tri rezorty.
Inšpekcia životného prostredia bude rozhodovať o tom, či mi patrí náhrada za tento pozemok alebo či mi nepatrí náhrada, nie ministerstvo školstva. A dostávame sa ku prvému zásadnému legislatívnemu problému. Rozhodovať o tom, či mi patrí alebo nepatrí náhrada, má robiť ústredný orgán štátnej správy, malo to byť ministerstvo školstva. Plus k tomu ešte mám tu pred sebou zriaďovaciu listinu inšpekcie, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorá ani nemá v svojom predmete činnosti takúto činnosť týkajúca sa náhrad za, za náhrady škôd alebo náhrady za to, že nevyužívam svoj majetok tak, ako mi bol pridelený, určený alebo načo som ho kúpil. Čiže je to v rozpore, je to v rozpore so zriaďovacou listinou plus ďalšia vec, a to je vážny problém. Odo nemá, keď vám inšpekcia životného prostredia zle určí náhradu, tak vy sa nemáte právo odvolať, pretože odvolávacie konanie sa môže robiť len na ústrednom orgáne štátnej správy, máme ďalší problém.
Čiže opakujem, ministerstvo školstva vedie register a rozhoduje o tom nejaký úradník, nechcem sa nejakých úradníkov dotknúť samozrejme, či je žiaduca a nežiaduca a prejednáva správne delikty, čiže ministerstvo školstva. Priestupky a správne delikty však pre, prejednáva aj inšpektorát životného prostredia. A teraz neviem, či sa má rozhodnúť ten delikvent, že či chce byť prejednávaný ministerstvom školstva alebo inšpekciou životného prostredia alebo na základe čoho, čoho bude posudzovaný ten jeho priestupok alebo ten správny delikt. Ak to bude posudzovať ministerstvo školstva, je to, je to odvolávací orgán, dá sa tam odvolať. Ak to bude inšpekcia životného prostredia, vaša snaha o odvolanie momentom žiadosti končí.
Ďalej sa tam, ďalej sa tam zavádza taká zvláštna nová, nová terminológia, a to je stráž prírody. Stráž prírody ešte podľa predposledného alebo neviem ktorého počte pozmeňováku nebolo nič iné ako militantná zložka ministerstva životného prostredia. A že to je tak a nie ináč svedčí aj veľmi zaujímavý článok, ktorý vyšiel na Denníku N, kde samotný riaditelia národných parkov sa sťažujú a odmietajú takýto postup, pretože z inšpekcie, zo stráže prírody sa spravila militantná zložka, lebo oni sú aj ozbrojení, budú sedieť v priestoroch národných parkov, riadiť ich bude inšpekcia životného prostredia a defacto ich označili ako, ako príspevková SBS-ka. Lebo oni mali fungovať ako SBS-ka, čiže strážiť majetok napríklad v Národných parkoch alebo strážiť povedzme tie chránené rastliny. Ja som to najprv pochopil takto, že ja keď si zoberiem malinu, tak niekto príde s nejakou puškou a bude ma naháňať, že čo to robím, porušujem zákon, ja nechcem, ja nechcem zaplatiť pokutu, lebo, lebo tú malinu by som nemal zobrať, ale pokutu zaplatiť nechcem, tak teraz neviem, či ma donucovacími prostriedkami ktoré bude financovať aj inšpekcia životného prostredia aj ŠOP-ka ma tam budú nejak mlátiť, že by som tú malinu vrá, nalepil naspäť alebo, že by som zaplatil pokutu.
Čiže inšpekcia životného, stráž prírody univerzálna ozbrojená jednotka. Pýtam sa, pod koho vlastne oni budú patriť, pretože v tomto návrhu, v tomto pozmeňováku, myslím, že je platný, to je v poradí neviem ktorý, sa hovorí o tom, že v čl. 45, že ŠOP-ka spolupracuje zabezpečuje výkon, poskytuje potrebný výstroj, nahrádza výdavky a tak ďalej, ale potom v čl. 46 to isté, to isté robí inšpekcia životného prostredia. Čiže jeden a ten istý človek neviem, či bude organizovaný v dvoch organizáciách, pretože jedna je príspevková, druhá je rozpočtová, asi podľa toho, kto bude mať peniaze, tak ten toto bude platiť. Čiže to je, to je ďalší problém, ktorý ani si neviem predstaviť ako by sa mal vyriešiť.
Ďalej ďalší vážny legislatívny problém, je tam otvorený zákon o vodách. V tomto zákone, v tomto pozmeňováku sa ruší vodná stráž a nahrádza sa strážou prírody, to by až taký problém nebol, to by som celkom chápal, lenže súčasne v § 77 zákona o vodách sa hovorí, že priestupky vyberá obec a okresný úrad. Takže príde inšpekcia životného prostredia, dá mi pokutu, nemám sa voči komu odvolať alebo neviem kto tam ešte príde, a potom príde obec starosta a dá mi pokutu, tam zase môžem odvolať. Čiže tu je legislatívny guľáš, že kto pod kto vlastne bude vykonávať túto funkciu v rámci vodnej stráže. To toto je tam úplne domotané, legislatívne nepresné a zmätočné.
Ďalšia, ďalšia taká perlička, ďalšia taká perlička a to ako, ako veterinár nemôžem s tým vnútorne súhlasiť, je, je v § 7 vlastník, nájomca alebo správca pozemku cez ktorý vedie turistický, turistická trasa, je povinný strpieť pohyb turistov na turistickej trase a tak odstraňovať prekážky, keď budú rúbať tam stromy, tak ten vlastník to musí odstrániť, spraviť poriadok, to by až tak nevadili, to by aj radi spravili, aby to bolo voľné, ale je tu jeden vážny problém, s ktorý sa apriori nedá súhlasiť. Ja som na to upozorňoval od prvého dňa, zabezpečiť možnosť voľného prechodu vhodným spôsobom na mieste krížovej a turistickej trasy s oplotením ak cez oplotok vedie turistická trasa. Tak s týmto ja súhlasiť nikdy nemôžem, pretože podľa tohto pokiaľ je obora, kde je africký mor ošípaných, a dnes to je úplne bežné nič mimoriadne nejaká zvernica, tak ja som povinný oboru otvoriť medzi tých diviakov, jeleňov, danielov, muflónov alebo neviem čo tam je, pustiť ľudí v dobrej viere, že, že topánky si potom vydezinfikujú, keď vyjdú z tejto obory vhodným dezinfekčným prostriedkom proti vírusovým nejakým, nejakým, nejakou látkou a pôjdu ďalej. Nehovoríme o bezpečnosti a zdraví týchto ľudí. Čiže podľa tohto vlastne je povýšená táto povinnosť nad, nad zákony Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v zákone 39/2007 o veterinárnej starostlivosti a o bezpečnosti už ani nehovorím.
Ďalej sprievodca horského turizmu. Sprievodca horského turizmu je nová živnosť, zavádza sa nová živnosť, ale tu je veľmi zaujímavé, že na takúto činnosť vám stačí iba živnosť. Hocijaká iná živnosť, to znamená maloobchod a veľkoobchod v rozsahu povolenej voľnej činnosť alebo živnosť, tak si nejako to píše v živnostenských listoch. Ale vôbec nie je potrebné, aby taký sprievodca horského turizmu mal odbornú spôsobilosť, ani ten základný kurz prvej pomoci, aspoň toto si myslím mohlo byť. Alebo nejaké prose mať povinnosť nejaké technické prostriedky, keď som niekde v horskom teréne. Ono celé je to robené preto, aby, aby určití ľudia mohli sprevádzať turistov tam, kde sa bežný človek nedostane, pretože nemôže opustiť turistickú trasu. S týmto ja súhlasím, s tým nemám problém, s tými turistickými trasami ozaj sa stotožňujem, nemali by sme behať po tých lesoch, ale zase takýmto, takýmto takúto živnosť umožňujeme ľuďom, ktorí aj dnes majú zľavy týždňa a všelijaké víkendové zľavy za 200 euro a ukáže vám, ukáže vám medveďa. Bežne tu na internete je vonku, hej im dáme možnosť, aby sa vykonalo to, čo sa chystá dlhú dobu a z Veľkej Fatry už mám tieto informácie, zaviesť spoplatnený vstup občanov do chráneného územie, respektíve do národných parkov a budete môcť po tých národných parkoch chodiť iba vtedy, keď vám nevyškolený sprievodca horského turizmu absolvent alebo maturant strednej školy vás poprechádza, zoberie za ruku, vás prevedie po tomto chránenom území. Lebo nejaký iný zmysel v tom nevidím, pokiaľ on nemá žiadne iné odborné vzdelanie, tak je tu iba nejaká, nejaké vodítko, a ktoré ma zavedie tam, kde za normálnych okolností sa človek nedonesie. Čiže pre koho? Pre mimovládky.
Vrátim sa k tej ŠOP-ke a inšpekcii životného prostredia. ŠOP-ka je príspevková, inšpekcia životného rozpočtová. A teraz som vlastne pochopil, keď sme takto analyzovali to, tú spleť zákonov, že prečo vlastne dvakrát, dvakrát sme schvaľujú, budeme schva, raz sme už schválili, to je v poriadku a ešte raz chceme schváliť novelu zákona o envirofonde presne na tieto činnosti, aby bol zdroj, legálny zdroj financovania. To, že sme schválili v 414, že pôjde na zachytávanie uhlíka pôjdu peniaze, hej, to je tá tvorba biomasy, to si myslím, že je správne, spoločensky potrebné v rámci klimatickej zmeny a environmentálnej stability, ale ideme znovu schvaľovať v ďalšom zákone, jeho máme pracovný názov komáre máme, kde to budem hlasovať teraz, kde znovu sa budú vyčleňovať peniaze z envirofondu, a to je presne na tieto činnosti o ktorých som teraz rozprával. A podľa toho, kde budú peniaze, tam títo ľudia budú zaradení a z toho sa budú, budú platiť. Stráž prírody pôvodne bola pod okresným úradom, teraz pôjde pod inšpekciu a pôjde pod, pod ŠOP-ku, okresný úrad z toho úplne vynecháme, vynecháme, akurát hovorím, že nie je jasné, za akých podmienok títo ľudia tam budú zamestnaní alebo budú platení. Ale ozaj, keď sa zamyslíme nad celým týmto obsahom toho zákona a keď začnete si kresliť a, a pochopiť tento zákon, tak vychádza mi z toho iba jedno, že je zmätočný, nemá jasné pravidlá, nemá jasné právomoci v rámci správneho konania, kde sa človek môže odvolať, ale čo ma najviac zarazilo, aj keď teraz to bolo utlmené v tomto pozmeňováku v minulom to bolo úplne hrozné, je to túžba toho, čo tak splnenie túžby z posledných rokov, aby životné mohlo mať militantnú zložku, však mali sme tu v zákone pozmeňujúci návrh, aby životné mohlo odpočúvať telefóny, tak teraz sa, sa skúsia, skúšajú to, aby mali nejakú ozbrojenú zložku, tak toto, toto ľudia nie. Veď treba si uvedomiť jednu vec, že pokiaľ, pokiaľ toto takouto cestou pôjdeme, tak ozaj z tej prírody ne, do tej prírody neprilákame ľudí, ale z tej prírody ľudí vyženieme. Už to, že sa dnes boja kvôli medveďom, to je jedna stránka veci. Ja, ja desiatky mojich známych sa neopovážia, boja sa ísť s bicyklom po klasických štandardných cyklotrasách cez les, lebo medveď. Teraz ich budeme strašiť, lebo stráž prírody s nejakou guľovnicou. To, čo sme zažívali ako deti a vďaka čomu dnes tie lesy vyzerajú tak ako vyzerá, že sme chodili voľne po lesoch, zbierali sme huby a zbierali sme maliny, na to musíme zabudnúť, lebo dostaneme pokutu. Keď sa budem chcieť ísť prejsť po, po veľ, po Veľkej Fatre alebo pôjdem niekde do Nízkych Tatier, tak budem musieť zaplatiť si za nejakého stredoškoláka, aby ho zobral za ruku a odniesol na miesto, kde predpokladám, že by som trafil aj sám, pretože nie som farboslepý, toto sú všetko opatrenia na to, aby sme ľudí odpudili od prírody a nie, aby sme prilákali.
Ja ozaj, keby tu ostal ten pôvodný návrh jak bol, evidencia turistických trás, centrálny register aplikácia, kde sa budú ukladať fotky zaujímavostí a informácie všetkých desať, desiatimi zahlasujem. Ale toto, toto nehnevajte sa, ale toto sa podporiť nedá. A už, už keď nič iné, tak vyložene z profesionálneho hľadiska, keď niekto bude nútiť správcu alebo majiteľa hospodárskeho dvoru, kde chová zvieratá alebo kde pasie zvieratá, kde sa pasú býky, ktoré majú 50, 600, 800 kíl, že takúto oboru má sprís, sprístupniť pretože úradník na ministerstve školstva si povedal, že táto trasa je žiaduca, tak toto, toto sa podporiť nedá.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2023 o 18:21 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:39

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Jako ja musím povedať, že je od teba vrcholne neseriózne toto tvoje vystúpenie, pretože naozaj po tých týždňoch, ktoré si dostal podrobné informácie, konsolidované znenia a podobne, teraz prísť a rozprávať takéto. Musím prepáč, povedať, aj, aj nezmysly ale aj oprávnené otázky, ale teda aj prekrútené fakty, tak je ozaj neseriózne. Ale veľmi v krátkosti sa k nim vyjadrím.
Nič sa nemení vo vzťahu k dotáciám turistické trasy sú tu 130 rokov aj sú tu od roku 2009, od kedy sa alebo odkedy sa poskytujú dotácie pre poľnohospodárov a v tomto duchu sa absolútne nič nemení, čiže strašenie týmto je naozaj absolútne mimo. Zriaďovacia dok, dok listina Slovenskej inšpekcie životného prostredia je podriadený dokument, to znamená ak bude prijatý zákon, bude sa musieť upraviť aj zriaďovacia listina. Voľný pohyb ľudí po krajine je garantovaný ústavou a môže byť obmedzenie len na základe požiadaviek na ochranu prírody, respektíve iných ver, iných verejných záujmov a rozhodnutí. To znamená, že strašenie, že niekde bude mor ošípaných a tam nebude môcť byť vydaný zákaz, bude môcť byť, pretože ak taký zákaz alebo nesúhlas vydá veterinár, že tadiaľ sa nesmie chodiť, tak takéto rozhodnutie platí a ten, ten zákaz...
===== na ochranu prírody, resp. iných verejných záujmov a rozhodnutí. To znamená, že strašenie, že niekde bude mor ošípaných a tam nebude môcť byť vydaný zákaz. Bude môcť byť, pretože ak taký zákaz alebo nesúhlas vydá veterinár, že tadiaľ sa nesmie chodiť, tak takéto rozhodnutie platí a ten zákaz vstupu tam jednoducho platiť bude. To znamená, aj čo sa týka tých tvojich oplotkov.
Vodná stráž a pokuty, no samozrejmé, že zákon o vodách nie je len o stráži. Tam máme Štátnu vodnú správu a rôzne iné priestupky na úseku zákona o vodách a tie naďalej v rámci svojich kompetencií budú vykonávať a uplatňovať obce aj príslušná Štátna vodná správa. Čiže je presne v zákone definované, za čo môže byť a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2023 o 18:39 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:41

Jana Majorová Garstková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán kolega, ty si sa vo svojej rozprave zmienil aj o sprievodcoch. Ja ti chcem len povedať, že horská sprievodcovská činnosť je zadefinovaná v zákone o horskej záchrannej službe pod § 2g a v odseku 2 sa hovorí, že horskú sprievodcovskú činnosť môžu vykoná... môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti vydané asociáciou sprievodcov. Osvedčenie má platnosť tri roky od jeho vydania. Čiže ja by som ťa len možno v tomto chcela doplniť, že vlastne tí horskí sprievodcovia sú už zadefinovaní aj v zákone o horskej záchrannej službe.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2023 o 18:41 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video