Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.5.2021 o 22:36 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 3.5.2021 22:36 - 22:45 hod.

Sulanová Magdaléna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, z hľadiska hodnotenia Programového vyhlásenia vlády ja sa chcem venovať oblasti, ktorá je okrajovo spomenutá v Programovom vyhlásení vlády a ktorá je dosť podceňovaná vládnymi garnitúrami už posledných desať rokov. Je akousi popoluškou, ale s katastrofálnymi dôsledkami pri jej zanedbávaní predovšetkým v sociálnej oblasti. Jedná sa o ochranu spotrebiteľa.
Ochranu spotrebiteľov môžme považovať za súčasť spotrebiteľskej politiky, ktorú možno vymedziť ako spoločensky, ekonomicky a legislatívne opatrenia, ktorá sa robia v záujme spotrebiteľa. Na jednej strane je kupujúci konzument. Na druhej strane je výrobca, prípadne dodávateľ. Princípmi spotrebiteľskej politiky sú prístup, výber, informácia, odškodnenie, bezpečnosť, rovnosť a zastúpenie. Za spotrebiteľské práva považujeme právo na uspokojenie základných potrieb, na bezpečnosť produktov, na informácie, na výber, na náhradu, spotrebiteľskú výchovu a zdravotné životné prostredie.
Vzhľadom na prierezový charakter spotrebiteľskej politiky, pretože sa týka mnohých odvetví hospodárstva Slovenskej republiky je nevyhnutné, aby vláda zahrnula do stratégie kľúčových odvetví aj problematiku spotrebiteľskej politiky a ochrana práv spotrebiteľov a venovala jej viac pozornosti než len pár formálnych viet v Programovom vyhlásení vlády, ktoré mimochodom som dosť zložito hľadala. Vzhľadom na súčasnú úroveň by mal gestor spotrebiteľskej politiky v Slovenskej republike ministerstvo hospodárstva bezpodmienečne zrealizovať analýzu súčasnej spotrebiteľskej politiky za účasti ministerstva spravodlivosti, ministerstva financií a ďalších ministerstiev a predovšetkým asi 40 spotrebiteľských združení, ktorá pomáhajú presadzovať ochranu práv spotrebiteľov v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. v platnom znení.
Aktivity spotrebiteľských združení sú vyjadrením potrieb a záujmov spotrebiteľov, s ktorými žijú v regiónoch, monitorujú ich a dôverne poznajú ich spotrebiteľské problémy. Účasť týchto združení na spotrebiteľskej politiky je však, bohužiaľ, v súčasnosti na veľmi nízkej úrovni, čoho dôsledkom je aj nedostatočná úroveň ochrany spotrebiteľov. Zástupcovia spotrebiteľov nie sú súčasťou konzultačných a poradných procesov. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré plní funkciu gestora a koordinátora spotrebiteľskej politiky by malo vytvoriť strešný orgán, ktorý by aktuálne problémy spotrebiteľov monitoroval a predkladal na riešenie skôr než nadobudnú rozmery poškodzujúce tisíce či desať tisíce spotrebiteľov. Chýba spolupráca s orgánmi dozoru nad trhu, orgánmi alternatívnych riešení spotrebiteľských sporov, najmä so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Vláda v súčasnosti
===== či desaťtisíce spotrebiteľov. Chýba spolupráca s orgánmi dozoru na trhu, orgánmi alternatívnych riešení spotrebiteľských sporov, najmä so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Vláda v súčasnosti v príprave predpisov na ochranu oprávnených záujmov a spotrebiteľov prizýva zástupcov podnikateľského prostredia, ale nie sú prizývaní zástupcovia spotrebiteľských združení. Títo nie sú zapojení do konzultačného procesu a do pripomienkového konania. Mať prístup k právnym predpisom až po zverejnení na portáli právnych predpisov je nedostatočné na to, aby zástupcovia združení mohli kvalifikovane vyjadriť svoje stanoviská, ktoré odzrkadľujú reálnu situáciu.
Ďalšou dôležitou oblasťou je financovanie aktivít na ochranu spotrebiteľov. Je to základnou, ale nepostačujúcou podmienkou fungovania. Finančná podpora občianskych aktivít na ochranu spotrebiteľa na Slovensku dlhodobo vykazuje z krajín Európskej únie najnižšiu podporu. V posledných rokoch finančné prostriedky značne zregudované, zredukované, pardon, pre občianske združenia formou predkladania projektov spotrebiteľským združeniam na vyhlásené témy ministerstvom hospodárstva boli skoro výhradne určené na riešenie spotrebiteľských sporov mediáciou. Z výstupov týchto mediácií sú zverejnené štatistické údaje o ich počte, zrealizovaných mediácií, ktoré však nemajú žiadnu informačnú a vzdelávaciu hodnotu pre ostatných spotrebiteľov, ktoré majú podobné spotrebiteľské problémy, ale hlavne nevyriešia spory, teda problém spotrebiteľov.
Ďalšou oblasťou je vzdelávanie spotrebiteľov. V stratégii spotrebiteľskej politiky na roky 2014 až 2020 sa uvádzalo, že pre vzdelávanie spotrebiteľov bude vytvorený spotrebiteľský portál, ktorý však ministerstvo hospodárstva finančne nepodporilo a doteraz nezrealizovalo. Uvidíme, ako to bude v nasledujúcich rokoch. Pretože vzdelaný spotrebiteľ je uvedomelý spotrebiteľ, preto dôležitou súčasťou spotrebiteľskej politiky je školenie a vzdelávanie spotrebiteľov na všetkých úrovniach, počnúc základnými školami. Spotrebiteľskému vzdelávaniu na základných a stredných školách chýba primeraná metodická podpora. Chýbajú vzdelávacie programy, metodické materiály pre učiteľov, neexistuje systematická príprava na fakultách pripravujúcich učiteľov, ani v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
Veľmi dôležitou oblasťou je ochrana na energetickom trhu. Slovenská republika nemá prijaté opatrenia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov a plán na riešenie energetickej chudoby. V praxi chýbajú efektívne pravidlá na riešenie sporov na energetickom trhu. Podomoví predajcovia, alternatívy (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) dodávateľov používajú voči spotrebiteľom nekalé obchodné praktiky a uzatvárajú neférové zmluvy, ktoré ekonomicky poškodzujú spotrebiteľov.
Veľmi dôležitou oblasťou je ochrana práv vlastníkov bytov. Neustála novelizácia zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. a zákon o tepelnej energetike vniesli do znenia zákonov množstvo anomálií, ktoré ekonomicky poškodzujú práva vlastníkov bytov. Pre spotrebiteľov je dôležité zvyšovať bezpečnosť výrobkov prostredníctvom účinného dohľadu nad trhom, zlepšovať informovanosť spotrebiteľov a povedomia o ich právach, ... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) práva spotrebiteľov cez alternatívne riešenie sporov a posilniť cezhraničné presadzovanie práv.
Osobitnú pozornosť, osobitná pozornosť by sa mala venovať spotrebiteľským súdnym sporom, vrátane exekúcií, pri ktorých ochrana spotrebiteľa sa realizuje v postavení slabšieho subjektu. Na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky bude potrebné znova obnoviť činnosť komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, analyzovať najmä sťažnosti spotrebiteľov sektoru finančných služieb, poskytovania služieb dodávok plynu, elektriny aj poisťovníctva. Aktuálna je oblasť nebankových spoločností, a to tých, ktorí na nekalé obchodné praktiky používajú zmenky, rozhodcovské doložky, splnomocňujúce doložky a tým sa dlhodobo dopúšťajú porušovania práv spotrebiteľov. Neprijateľné zmluvné podmienky používajú niektoré spoločnosti, ktoré sa zaoberajú financovaním splátkového predaja, poskytovaním úverov formou úverových... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) a lízingom, ale aj bankové domy.
Chcela by som ešte poukázať na záver na previazanosť ochrany spotrebiteľa s počtom exekúcií, pretože dôsledkom nedostatočnej ochrany spotrebiteľa v intenciách, ktoré som uvádzala, je stále sa aj zväčšujúca armáda bezdomovcov. Preto si myslím, že ochrana spotrebiteľov má širokospektrálny dosah a preto jej zintenzívnenie a zefektívnenie môže mať veľký benefit pre celú spoločnosť Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.5.2021 22:36 - 22:45 hod.

Sulanová Magdaléna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, z hľadiska hodnotenia Programového vyhlásenia vlády ja sa chcem venovať oblasti, ktorá je okrajovo spomenutá v Programovom vyhlásení vlády a ktorá je dosť podceňovaná vládnymi garnitúrami už posledných desať rokov. Je akousi popoluškou, ale s katastrofálnymi dôsledkami pri jej zanedbávaní predovšetkým v sociálnej oblasti. Jedná sa o ochranu spotrebiteľa.
Ochranu spotrebiteľov môžme považovať za súčasť spotrebiteľskej politiky, ktorú možno vymedziť ako spoločensky, ekonomicky a legislatívne opatrenia, ktorá sa robia v záujme spotrebiteľa. Na jednej strane je kupujúci konzument. Na druhej strane je výrobca, prípadne dodávateľ. Princípmi spotrebiteľskej politiky sú prístup, výber, informácia, odškodnenie, bezpečnosť, rovnosť a zastúpenie. Za spotrebiteľské práva považujeme právo na uspokojenie základných potrieb, na bezpečnosť produktov, na informácie, na výber, na náhradu, spotrebiteľskú výchovu a zdravotné životné prostredie.
Vzhľadom na prierezový charakter spotrebiteľskej politiky, pretože sa týka mnohých odvetví hospodárstva Slovenskej republiky je nevyhnutné, aby vláda zahrnula do stratégie kľúčových odvetví aj problematiku spotrebiteľskej politiky a ochrana práv spotrebiteľov a venovala jej viac pozornosti než len pár formálnych viet v Programovom vyhlásení vlády, ktoré mimochodom som dosť zložito hľadala. Vzhľadom na súčasnú úroveň by mal gestor spotrebiteľskej politiky v Slovenskej republike ministerstvo hospodárstva bezpodmienečne zrealizovať analýzu súčasnej spotrebiteľskej politiky za účasti ministerstva spravodlivosti, ministerstva financií a ďalších ministerstiev a predovšetkým asi 40 spotrebiteľských združení, ktorá pomáhajú presadzovať ochranu práv spotrebiteľov v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. v platnom znení.
Aktivity spotrebiteľských združení sú vyjadrením potrieb a záujmov spotrebiteľov, s ktorými žijú v regiónoch, monitorujú ich a dôverne poznajú ich spotrebiteľské problémy. Účasť týchto združení na spotrebiteľskej politiky je však, bohužiaľ, v súčasnosti na veľmi nízkej úrovni, čoho dôsledkom je aj nedostatočná úroveň ochrany spotrebiteľov. Zástupcovia spotrebiteľov nie sú súčasťou konzultačných a poradných procesov. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré plní funkciu gestora a koordinátora spotrebiteľskej politiky by malo vytvoriť strešný orgán, ktorý by aktuálne problémy spotrebiteľov monitoroval a predkladal na riešenie skôr než nadobudnú rozmery poškodzujúce tisíce či desať tisíce spotrebiteľov. Chýba spolupráca s orgánmi dozoru nad trhu, orgánmi alternatívnych riešení spotrebiteľských sporov, najmä so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Vláda v súčasnosti
===== či desaťtisíce spotrebiteľov. Chýba spolupráca s orgánmi dozoru na trhu, orgánmi alternatívnych riešení spotrebiteľských sporov, najmä so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Vláda v súčasnosti v príprave predpisov na ochranu oprávnených záujmov a spotrebiteľov prizýva zástupcov podnikateľského prostredia, ale nie sú prizývaní zástupcovia spotrebiteľských združení. Títo nie sú zapojení do konzultačného procesu a do pripomienkového konania. Mať prístup k právnym predpisom až po zverejnení na portáli právnych predpisov je nedostatočné na to, aby zástupcovia združení mohli kvalifikovane vyjadriť svoje stanoviská, ktoré odzrkadľujú reálnu situáciu.
Ďalšou dôležitou oblasťou je financovanie aktivít na ochranu spotrebiteľov. Je to základnou, ale nepostačujúcou podmienkou fungovania. Finančná podpora občianskych aktivít na ochranu spotrebiteľa na Slovensku dlhodobo vykazuje z krajín Európskej únie najnižšiu podporu. V posledných rokoch finančné prostriedky značne zregudované, zredukované, pardon, pre občianske združenia formou predkladania projektov spotrebiteľským združeniam na vyhlásené témy ministerstvom hospodárstva boli skoro výhradne určené na riešenie spotrebiteľských sporov mediáciou. Z výstupov týchto mediácií sú zverejnené štatistické údaje o ich počte, zrealizovaných mediácií, ktoré však nemajú žiadnu informačnú a vzdelávaciu hodnotu pre ostatných spotrebiteľov, ktoré majú podobné spotrebiteľské problémy, ale hlavne nevyriešia spory, teda problém spotrebiteľov.
Ďalšou oblasťou je vzdelávanie spotrebiteľov. V stratégii spotrebiteľskej politiky na roky 2014 až 2020 sa uvádzalo, že pre vzdelávanie spotrebiteľov bude vytvorený spotrebiteľský portál, ktorý však ministerstvo hospodárstva finančne nepodporilo a doteraz nezrealizovalo. Uvidíme, ako to bude v nasledujúcich rokoch. Pretože vzdelaný spotrebiteľ je uvedomelý spotrebiteľ, preto dôležitou súčasťou spotrebiteľskej politiky je školenie a vzdelávanie spotrebiteľov na všetkých úrovniach, počnúc základnými školami. Spotrebiteľskému vzdelávaniu na základných a stredných školách chýba primeraná metodická podpora. Chýbajú vzdelávacie programy, metodické materiály pre učiteľov, neexistuje systematická príprava na fakultách pripravujúcich učiteľov, ani v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
Veľmi dôležitou oblasťou je ochrana na energetickom trhu. Slovenská republika nemá prijaté opatrenia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov a plán na riešenie energetickej chudoby. V praxi chýbajú efektívne pravidlá na riešenie sporov na energetickom trhu. Podomoví predajcovia, alternatívy (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) dodávateľov používajú voči spotrebiteľom nekalé obchodné praktiky a uzatvárajú neférové zmluvy, ktoré ekonomicky poškodzujú spotrebiteľov.
Veľmi dôležitou oblasťou je ochrana práv vlastníkov bytov. Neustála novelizácia zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. a zákon o tepelnej energetike vniesli do znenia zákonov množstvo anomálií, ktoré ekonomicky poškodzujú práva vlastníkov bytov. Pre spotrebiteľov je dôležité zvyšovať bezpečnosť výrobkov prostredníctvom účinného dohľadu nad trhom, zlepšovať informovanosť spotrebiteľov a povedomia o ich právach, ... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) práva spotrebiteľov cez alternatívne riešenie sporov a posilniť cezhraničné presadzovanie práv.
Osobitnú pozornosť, osobitná pozornosť by sa mala venovať spotrebiteľským súdnym sporom, vrátane exekúcií, pri ktorých ochrana spotrebiteľa sa realizuje v postavení slabšieho subjektu. Na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky bude potrebné znova obnoviť činnosť komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, analyzovať najmä sťažnosti spotrebiteľov sektoru finančných služieb, poskytovania služieb dodávok plynu, elektriny aj poisťovníctva. Aktuálna je oblasť nebankových spoločností, a to tých, ktorí na nekalé obchodné praktiky používajú zmenky, rozhodcovské doložky, splnomocňujúce doložky a tým sa dlhodobo dopúšťajú porušovania práv spotrebiteľov. Neprijateľné zmluvné podmienky používajú niektoré spoločnosti, ktoré sa zaoberajú financovaním splátkového predaja, poskytovaním úverov formou úverových... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) a lízingom, ale aj bankové domy.
Chcela by som ešte poukázať na záver na previazanosť ochrany spotrebiteľa s počtom exekúcií, pretože dôsledkom nedostatočnej ochrany spotrebiteľa v intenciách, ktoré som uvádzala, je stále sa aj zväčšujúca armáda bezdomovcov. Preto si myslím, že ochrana spotrebiteľov má širokospektrálny dosah a preto jej zintenzívnenie a zefektívnenie môže mať veľký benefit pre celú spoločnosť Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 22:34 - 22:36 hod.

Kotleba Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Maťo, áno, ten šport je fenomén a hlavne ten šport treba brať aj ako prevenciu, pretože naozaj ľudia, ktorí športovali, tak možno aj ten koronavírus lepšie znášali. Pani Majorová Garstková, naozaj ten šport v dnešnej dobe. My môžme mať pre tie deti tie pekné športoviská. Len veľakrát sa stáva to, že nemáme kvalifikovaných trénerov. Stáva sa, že naozaj niekto trénuje reprezentáciu a nemá ani trénersky kurz najmenší. A naozaj ak chce niekto trénovať reprezentáciu majú mať, ja neviem, päťku triedu. A stáva sa to, že potom tých trénerov nazvú ako nejakých asistenti trénera, atď. Čiže v tejto sfére treba zabrať aj na vzdelávaní tých trénerov. A pán Vons, ja som veľmi uvítal ten projekt Tréneri v školách, pretože tie učiteľky na prvom stupni si veľakrát nevedia dať rady s tými deťmi na tej telesnej výchove. A ten tréner je naozaj možno, nieže možno, ale určite lepšie skúsený a vie s takou skupinou pracovať. Predsa treba si zobrať, že aj tie pani učiteľky na tom prvom stupni majú aj vyšší vek, pretože učiť v dnešnej dobe, musíme si povedať, že naozaj nie je nejaká atraktívna práca a ten učiteľ naozaj veľakrát môže byť aj z tej strany rodičov môže byť aj ponižovaný, ak zvolí nejaké, nejaké svoje také špecifické metódy. A naozaj ja podporujem tento, tento projekt Tréneri v školách. Naozaj tí tréneri si to budú môcť vyskúšať. A takisto aj tie učiteľky na tom prvom stupni by sme mali možno do budúcna nejako lepšie preškoliť na tú telesnú výchovu, aby naozaj vedeli po vzore napríklad Maďarska, kde sú štyri hodiny telesnej výchovy do týždňa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 22:29 - 22:31 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Marek, chcem ti poďakovať za to, že si otvoril tému športu. Myslím, že pri, v tejto rozprave o Programovom vyhlásení vlády táto téma ešte nezaznela, lebo nezaznela dostatočne dôrazne. Téma športu je dôležitá, nielen keď sa rozprávame o tom profesionálnom športe a o podpore zo strany štátu, ale mali by sme sa pri športe rozprávať aj o tej podpore športovania bežného obyvateľstva, teda ten amatérsky šport. Pretože hlavne takéto kríze ako je teda, teraz tento koronavírus, zdravotnícka, zdravotná kríza, kedy ľudia sú napádaní týmto ochorením, je dôležité, aby si tí ľudia budovali imunitu tým najprirodzenejším možným spôsobom, a to je práve športovanie. Štát by mal, podľa mňa, naozaj nájsť nástroje na to, aby sme dokázali športovanie podporiť budovaním nejakých verejných športovísk, prip. nejakými verejnými programami, možno nejakým marketingom, nejakou cielenou reklamnou stratégiou. A hlavne treba podporovať a oveľa viacej rozšíriť športovanie našich detí na základných, stredných a vysokých školách.
Rozprával si o tých obedoch zadarmo. Mňa to veľmi zamrzelo, hlavne keď tu v pléne Národnej rady sa argumentovalo tým, že obedy zadarmo proste nebudú mať tí, ktorí majú nárok na daňový bonus. Tak tí proste nemôžu mať obedy zadarmo. To je podľa mňa veľmi nesprávna argumentácia, pretože nemôžeme vylúčiť nejaké deti len preto, že ich rodičia majú nárok na daňový bonus. Ten daňový bonus nie je určený na to, aby im rodičia z toho zaplatili obed. Sú to peniaze, ktoré určené aj na iné veci. Podľa mňa veľmi nesprávna argumentácia. A program alebo projekt, ktorý sa zo začiatku zdal byť, že nebude veľmi úspešný, podľa mňa sa rozbiehal dobre a bolo naozaj veľmi ma mrzí, že sa to nepodarilo udržať. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.5.2021 22:19 - 22:29 hod.

Kotleba Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pán minister, rokujeme tu o programovom vyhlásení vlády, o tzv. revitalizovanom programovom vyhlásení vlády už druhý deň do noci a je paradoxom, že poslanci, tí, ktorí tu sedia celý deň, tak si to mohli aj všimnúť, že o 17. hodine sa hlasovalo o tom, či sa bude hlasovať až do konca prerokovania a poslanci sem prišli, ktorí tu celý deň neboli, odhlasovali a zase odišli. A tí, čo sme skalní, sme tu naozaj ostali. Tak preto ja sa chcem naozaj venovať len tomu, čo v tom programovom vyhlásení je a nechcem tu nejaké útoky osobnostné, hej, na členov vlády, ale tak, ako môžeme vidieť v tomto revitalizovanom programovom vyhlásení vlády, tak hneď na prvej strane sa hovorí o tom, že vláda dostala minulý rok silný mandát od voličov, ale zabudli sme však povedať, že aká je situácia dnes, pretože naozaj minulý rok získala vláda silný mandát, ale v dnešnej dobe prieskumy hovoria o tom, že až 83 % ľudí nedôveruje vláde a je pravdou naozaj, že je fakt, ten mandát bol veľmi silný, ale vidíte, situácia je trošku iná dnes a myslím, že legitímnosť tejto vlády je už naozaj na minimálnej úrovni. Aspoň tak nám hovoria prieskumy. A hovorí o tom aj vyzbieranie 600-tisíc podpisov za predčasné voľby, a to už naozaj o niečom vypovedá.
Potom v programovom vyhlásení sa hovorí aj o tom, že aj napriek boju s koronavírusom sa podarilo presadiť systémové zmeny v sociálnej oblasti a v zlepšovaní podnikateľského prostredia. Takisto je to presne na strane, hneď na prvej strane, a neviem, či to mám, či to mám brať tak, že bolo to iba tam skopírované alebo nejako sa to tam dostalo, pretože ako môžeme vedieť, tak zrušil sa príspevok na obedy deťom. Už akým spôsobom sa to urobilo, ale mňa sa to dotklo najviac, pán minister, v tej situácii, že nie všetci tí občania sú zodpovední a nie všetci naozaj doprajú tým deťom zdravú výživu a možno pre niektoré deti z tých skupín bol ten obed v tej škole možno jediným tým jedlom, ktoré dostali v ten deň.
Takisto prejednávali sa tu trináste dôchodky, minimálna mzda, ale nebudem sa k tomu všetkému vracať, pretože naozaj to tu už bolo povedané.
Hovorí sa tam aj o zlepšovaní podnikateľského prostredia. Ja to beriem tak, že naozaj bola koronakríza, čiže to podnikateľské prostredie zlepšovať asi sa veľmi nedalo, ale beriem to tak, že to bola, to mala na starosti stará vláda, toto je vláda úplne iná a táto vláda to v budúcom období naozaj, naozaj zlepší a bude sa snažiť.
Hovorí sa v programovom vyhlásení aj, že vláda bude podporovať vedecko-výskumné prostredie, tiež je to na strane 2. Chcem sa len opýtať, že aká je tá podpora, pretože mohli sme vidieť aj to, že veľká kritika aj veľká debata vznikla o, vznikla ku kritike z toho akademického prostredia k tej novele vysokoškolského zákona. Čiže naozaj to bude treba dotiahnuť.
Takisto v programovom vyhlásení sa hovorí o tom, že ako sa bude zvyšovať kvalita vzdelávania. Viem, že tá koronakríza to nejako, tomu nepomohla, ale aj nešťastné bolo zrušenie tých maturít, lebo tí žiaci v tých školách naozaj veľmi laxne brali tú prípravu aj do tej školy a to online alebo to dištančné vzdelávanie nemalo takú úroveň, čiže aspoň tie maturity sa podľa mňa mohli s nejakými obmedzeniami a s nejakými pravidlami uskutočniť.
Veľmi, veľmi ma mrzí v tom programovom vyhlásení vlády to, že mládeži a športu sa venovalo celkovo 18 riadkov, aj keď vieme, že v koalícii máme rôznych športovcov, tenistov, telocvikárov, volejbalistov, či už z jednej strany či z druhej, naozaj venovať takejto rozsiahlej problematike 18 riadkov v programovom vyhlásení je veľmi málo a vidíme, v akom stave je ten šport v dnešnej dobe. Však sa nám to, nevravím, že to má na starosti táto vláda, však je to, ten šport je decimovaný od 1989 a môžeme tu vidieť vo viacerých športoch, že naozaj to, čo sme mali dobré, to, čo sme mali vychovaných tých športovcov, či už to boli hokejisti, či už to boli zápasníci alebo vo všetkých sférach toho hokeja, však môžeme si pozrieť, v NHL sme mali v 2006 35 hráčov a teraz je to sedem. Čiže to nám o niečom hovorí. Takisto cesta v tomto športe nielen, čo sa týka hokeja, ale sú to aj rôzne úpolové športy, tak nie je cesta toho, že Slovensko si zoženie legionárov. Či už je to v biatlone, či už je to v zápasení, teraz veľký úspech na majstrovstvách Európy, ale opäť tie mená sú veľmi zaujímavé, nie sú to určite slovenské mená a takýmto perím sa chváliť, je pre mňa podľa mňa na hanbu a výchova mládeže úplne, je úplne zničená a tie, tie decká nemajú, aj, aj majú už tie športoviská...
===== ale opäť tie mená sú veľmi zaujímavé. Nie sú to určite slovenské mená a takýmto perím sa chváliť je pre mňa, podľa mňa na hanbu. A výchova mládeže úplne, je úplne zničená. Tie decká nemajú, aj majú už tie športoviská, ale veľakrát nemajú možnosť a podporu nejakým, nejakému takémuto športovaniu a naozaj na toto sa treba dôkladnejšie pozrieť, dúfam, že aj s ministrom sa na to pozrieme, že tam niečo urobíme, aby aspoň sme zahájili nejaký proces toho znovu nakopnutia toho športovania tej mládeže.
V tom Programovom vyhlásení vlády sa zmieňujete aj cieľoch zvýšenia kvality života občanov. Konkrétne či je strana dva, je revitalizované Programové vyhlásenie vlády má ambiciózne, ale reálne ciele na zvýšenie kvality života každého občana Slovenskej republiky. Opäť, beriem to tak, že to bude do budúcna. Lebo ak by sme hodnotili ten minulý rok, tak stačí sa nám pozrieť na viacero bodov a v prvom obmedzili ste ľuďom ľudské práva. Samozrejme. Chceli ste dokonca uzákoniť sledovanie ľudí prostredníctvom ich mobilných telefónov, zrušili ste rôzne sociálne výhody aj napriek tomu, že ste pred voľbami sľubovali, že sociálne výhody sa rušiť nebudú. Zakázali ste naozaj všetko, čo ste mohli v rámci COVID opatrení. A teraz v poslednej dobe, keď hovoríme o zvyšovaní DPH na 25 %, tak naozaj myslím, že to už nie je na mieste. Zatiaľ to nie je v Programovom vyhlásení vlády, ale uvidíme, či to naozaj príde. A takisto aj nešťastné zvyšovanie daní z nehnuteľností. Naozaj zobrať ľuďom všetko, čo sa dalo a ešte to nazývate aj zvýšením kvalita života. Tak nad týmto sa naozaj treba zamyslieť.
Potom na strane 86 píšete, že vláda Slovenskej republiky bude podporovať zvyšovanie hospodárnosti a ekologickosti hnacích vozidiel, v osobnej doprave zabezpečenie dostatočného počtu komfortných vozidiel, to je celé znenie. Ale ako môžeme vidieť, tak aj Európska komisia hodnotila to, že na Slovensku sa nedostatočne využívajú alternatívne palivá. Opakujem, naozaj v súčasnosti sa využíva alebo podporu iba tzv. elektromobilita. Elektromobily majú zvýhodnené prihlasovanie motorových vozidiel. V minulosti bola, bola dotácia na elektrické vozidlá, hybridy, ktorá bola vyčerpaná cez elektronický systém, myslím, že za dve - tri minúty. Čiže niektorí tí starší ľudia, ktorí nevedia robiť s nejakým počítačom mali naozaj problém. A preto aj my sme navrhovali, aby takéto vozidlá s alternatívnymi palivami, ktoré sú na vodíkový pohon, na zemný plyn, na LPG mali, dostali napríklad finančný grant na kúpu automobilu s alternatívnym pohonom, zníženie poplatku za zápis vozidla s alternatívnym pohonom, zníženie dane z motorových vozidiel s alternatívnym pohonom, ako je napríklad v Českej republike. Toto všetko sme my predkladali do Národnej rady. Ale samozrejme, samozrejme, to neprešlo, keďže sme to predkladali my. Tak ja len dúfam, že vláda naozaj zatraktívni nákup takýchto vozidiel a spoločne sa budeme snažiť o zníženie skleníkových plynov.
A v poslednom rade, čo by som sa chcel ešte na poslednú minútku, je otázka bývania, ktoré sa hovorí v Programovom vyhlásení vlády a konkrétne na strane 92, že vláda Slovenskej republiky vytvorí podmienky pre rozšírenie možnosti poskytovania cenovo dostupného bývania v oblasti štátneho nájomného bývania. Tak naozaj otázka bytovej politiky na Slovensku je skutočne pálčivá. Aj v našom programe sa nachádzala štátna výstavba bytov. A preto pevne veríme, že sa vám skutočne tejto vláde podarí naštartovať štátnu bytovú výstavbu a bude to v prospech občanov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.5.2021 22:19 - 22:29 hod.

Kotleba Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pán minister, rokujeme tu o programovom vyhlásení vlády, o tzv. revitalizovanom programovom vyhlásení vlády už druhý deň do noci a je paradoxom, že poslanci, tí, ktorí tu sedia celý deň, tak si to mohli aj všimnúť, že o 17. hodine sa hlasovalo o tom, či sa bude hlasovať až do konca prerokovania a poslanci sem prišli, ktorí tu celý deň neboli, odhlasovali a zase odišli. A tí, čo sme skalní, sme tu naozaj ostali. Tak preto ja sa chcem naozaj venovať len tomu, čo v tom programovom vyhlásení je a nechcem tu nejaké útoky osobnostné, hej, na členov vlády, ale tak, ako môžeme vidieť v tomto revitalizovanom programovom vyhlásení vlády, tak hneď na prvej strane sa hovorí o tom, že vláda dostala minulý rok silný mandát od voličov, ale zabudli sme však povedať, že aká je situácia dnes, pretože naozaj minulý rok získala vláda silný mandát, ale v dnešnej dobe prieskumy hovoria o tom, že až 83 % ľudí nedôveruje vláde a je pravdou naozaj, že je fakt, ten mandát bol veľmi silný, ale vidíte, situácia je trošku iná dnes a myslím, že legitímnosť tejto vlády je už naozaj na minimálnej úrovni. Aspoň tak nám hovoria prieskumy. A hovorí o tom aj vyzbieranie 600-tisíc podpisov za predčasné voľby, a to už naozaj o niečom vypovedá.
Potom v programovom vyhlásení sa hovorí aj o tom, že aj napriek boju s koronavírusom sa podarilo presadiť systémové zmeny v sociálnej oblasti a v zlepšovaní podnikateľského prostredia. Takisto je to presne na strane, hneď na prvej strane, a neviem, či to mám, či to mám brať tak, že bolo to iba tam skopírované alebo nejako sa to tam dostalo, pretože ako môžeme vedieť, tak zrušil sa príspevok na obedy deťom. Už akým spôsobom sa to urobilo, ale mňa sa to dotklo najviac, pán minister, v tej situácii, že nie všetci tí občania sú zodpovední a nie všetci naozaj doprajú tým deťom zdravú výživu a možno pre niektoré deti z tých skupín bol ten obed v tej škole možno jediným tým jedlom, ktoré dostali v ten deň.
Takisto prejednávali sa tu trináste dôchodky, minimálna mzda, ale nebudem sa k tomu všetkému vracať, pretože naozaj to tu už bolo povedané.
Hovorí sa tam aj o zlepšovaní podnikateľského prostredia. Ja to beriem tak, že naozaj bola koronakríza, čiže to podnikateľské prostredie zlepšovať asi sa veľmi nedalo, ale beriem to tak, že to bola, to mala na starosti stará vláda, toto je vláda úplne iná a táto vláda to v budúcom období naozaj, naozaj zlepší a bude sa snažiť.
Hovorí sa v programovom vyhlásení aj, že vláda bude podporovať vedecko-výskumné prostredie, tiež je to na strane 2. Chcem sa len opýtať, že aká je tá podpora, pretože mohli sme vidieť aj to, že veľká kritika aj veľká debata vznikla o, vznikla ku kritike z toho akademického prostredia k tej novele vysokoškolského zákona. Čiže naozaj to bude treba dotiahnuť.
Takisto v programovom vyhlásení sa hovorí o tom, že ako sa bude zvyšovať kvalita vzdelávania. Viem, že tá koronakríza to nejako, tomu nepomohla, ale aj nešťastné bolo zrušenie tých maturít, lebo tí žiaci v tých školách naozaj veľmi laxne brali tú prípravu aj do tej školy a to online alebo to dištančné vzdelávanie nemalo takú úroveň, čiže aspoň tie maturity sa podľa mňa mohli s nejakými obmedzeniami a s nejakými pravidlami uskutočniť.
Veľmi, veľmi ma mrzí v tom programovom vyhlásení vlády to, že mládeži a športu sa venovalo celkovo 18 riadkov, aj keď vieme, že v koalícii máme rôznych športovcov, tenistov, telocvikárov, volejbalistov, či už z jednej strany či z druhej, naozaj venovať takejto rozsiahlej problematike 18 riadkov v programovom vyhlásení je veľmi málo a vidíme, v akom stave je ten šport v dnešnej dobe. Však sa nám to, nevravím, že to má na starosti táto vláda, však je to, ten šport je decimovaný od 1989 a môžeme tu vidieť vo viacerých športoch, že naozaj to, čo sme mali dobré, to, čo sme mali vychovaných tých športovcov, či už to boli hokejisti, či už to boli zápasníci alebo vo všetkých sférach toho hokeja, však môžeme si pozrieť, v NHL sme mali v 2006 35 hráčov a teraz je to sedem. Čiže to nám o niečom hovorí. Takisto cesta v tomto športe nielen, čo sa týka hokeja, ale sú to aj rôzne úpolové športy, tak nie je cesta toho, že Slovensko si zoženie legionárov. Či už je to v biatlone, či už je to v zápasení, teraz veľký úspech na majstrovstvách Európy, ale opäť tie mená sú veľmi zaujímavé, nie sú to určite slovenské mená a takýmto perím sa chváliť, je pre mňa podľa mňa na hanbu a výchova mládeže úplne, je úplne zničená a tie, tie decká nemajú, aj, aj majú už tie športoviská...
===== ale opäť tie mená sú veľmi zaujímavé. Nie sú to určite slovenské mená a takýmto perím sa chváliť je pre mňa, podľa mňa na hanbu. A výchova mládeže úplne, je úplne zničená. Tie decká nemajú, aj majú už tie športoviská, ale veľakrát nemajú možnosť a podporu nejakým, nejakému takémuto športovaniu a naozaj na toto sa treba dôkladnejšie pozrieť, dúfam, že aj s ministrom sa na to pozrieme, že tam niečo urobíme, aby aspoň sme zahájili nejaký proces toho znovu nakopnutia toho športovania tej mládeže.
V tom Programovom vyhlásení vlády sa zmieňujete aj cieľoch zvýšenia kvality života občanov. Konkrétne či je strana dva, je revitalizované Programové vyhlásenie vlády má ambiciózne, ale reálne ciele na zvýšenie kvality života každého občana Slovenskej republiky. Opäť, beriem to tak, že to bude do budúcna. Lebo ak by sme hodnotili ten minulý rok, tak stačí sa nám pozrieť na viacero bodov a v prvom obmedzili ste ľuďom ľudské práva. Samozrejme. Chceli ste dokonca uzákoniť sledovanie ľudí prostredníctvom ich mobilných telefónov, zrušili ste rôzne sociálne výhody aj napriek tomu, že ste pred voľbami sľubovali, že sociálne výhody sa rušiť nebudú. Zakázali ste naozaj všetko, čo ste mohli v rámci COVID opatrení. A teraz v poslednej dobe, keď hovoríme o zvyšovaní DPH na 25 %, tak naozaj myslím, že to už nie je na mieste. Zatiaľ to nie je v Programovom vyhlásení vlády, ale uvidíme, či to naozaj príde. A takisto aj nešťastné zvyšovanie daní z nehnuteľností. Naozaj zobrať ľuďom všetko, čo sa dalo a ešte to nazývate aj zvýšením kvalita života. Tak nad týmto sa naozaj treba zamyslieť.
Potom na strane 86 píšete, že vláda Slovenskej republiky bude podporovať zvyšovanie hospodárnosti a ekologickosti hnacích vozidiel, v osobnej doprave zabezpečenie dostatočného počtu komfortných vozidiel, to je celé znenie. Ale ako môžeme vidieť, tak aj Európska komisia hodnotila to, že na Slovensku sa nedostatočne využívajú alternatívne palivá. Opakujem, naozaj v súčasnosti sa využíva alebo podporu iba tzv. elektromobilita. Elektromobily majú zvýhodnené prihlasovanie motorových vozidiel. V minulosti bola, bola dotácia na elektrické vozidlá, hybridy, ktorá bola vyčerpaná cez elektronický systém, myslím, že za dve - tri minúty. Čiže niektorí tí starší ľudia, ktorí nevedia robiť s nejakým počítačom mali naozaj problém. A preto aj my sme navrhovali, aby takéto vozidlá s alternatívnymi palivami, ktoré sú na vodíkový pohon, na zemný plyn, na LPG mali, dostali napríklad finančný grant na kúpu automobilu s alternatívnym pohonom, zníženie poplatku za zápis vozidla s alternatívnym pohonom, zníženie dane z motorových vozidiel s alternatívnym pohonom, ako je napríklad v Českej republike. Toto všetko sme my predkladali do Národnej rady. Ale samozrejme, samozrejme, to neprešlo, keďže sme to predkladali my. Tak ja len dúfam, že vláda naozaj zatraktívni nákup takýchto vozidiel a spoločne sa budeme snažiť o zníženie skleníkových plynov.
A v poslednom rade, čo by som sa chcel ešte na poslednú minútku, je otázka bývania, ktoré sa hovorí v Programovom vyhlásení vlády a konkrétne na strane 92, že vláda Slovenskej republiky vytvorí podmienky pre rozšírenie možnosti poskytovania cenovo dostupného bývania v oblasti štátneho nájomného bývania. Tak naozaj otázka bytovej politiky na Slovensku je skutočne pálčivá. Aj v našom programe sa nachádzala štátna výstavba bytov. A preto pevne veríme, že sa vám skutočne tejto vláde podarí naštartovať štátnu bytovú výstavbu a bude to v prospech občanov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 21:34 - 21:35 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, len jedna taká oprava, ja síce nemám dôvod prečo zastávať poslancov alebo strany SMER, ale v roku 2009 bola prvá vláda Roberta Fica, ktorá vznikla v roku 2006, čiže boli 3 roky vo vláde, nie ako 7 ako ste vy zle povedali, ale napriek tomu s vami súhlasím v tom, že tá situácia s pandémiou by bola v súčasnosti oveľa iná, keby sme tie dobré ekonomické roky, ktoré sme mali za posledné desaťročie využili. Bolo by oveľa jednoduchšie zvládnuteľná a môžme to vidieť napríklad aj v Českej republike, ktorá ten dlh dokázala udržať na zvládnuteľnejšej úrovni. My sme sa dostali na úroveň už vlastne pod prvú hranicu, ktorú nám zadáva zákon o dlhovej brzde. Teda tá východisková situácia naozaj bola veľmi zlá a keby sme zavedené tie výdavkové stropy, tak ako sme to balanovali už od roku 2012, tak by vláda bola zaviazaná v tých dobrých rokoch šetriť a tým pádom v takýchto ťažkých časoch by sme mohli tie peniaze využiť na jednorazové stimuly, ktoré by pomohli ekonomiku naspäť prehriať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 20:48 - 20:50 hod.

Šimko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem za tieto príspevky. V podstate ani jeden ste ma kriticky neoznačili. Ale dovoľte hádam ešte dve vety k tejto situácii povedať. Ja som sa poďakoval jednak pánovi Kollárovi, pánovi Sulíkovi za to, že aj samozrejme vláde Slovenskej republiky za to, že ten štátny priemyselný park bude vybudovaný práve v Rimavskej Sobote. Ale na druhej strane nesmieme zabudnúť na jednu vec, aby sme skutočne v Rimavskej Sobote nezabudli, nedopadli tak ako ostatné regióny, že majú priemyselné parky, ale tieto parky zívajú prázdnotou. Ja len poukážem na tieto: v Trebišove, Vranou nad Topľou, Levoča, samozrejme aj v Lučenci, kde od roku 2008, odkedy priemyselný park tak existuje, nezakotvil tam ani jediný investor. A kde je tam chyba? Práve chyba je v tom, že napríklad vláda zabúda, alebo zabudla na dobudovanie rýchlostnej cesty R2 Zvolen - Košice, ktorá cesta už mala byť vybudované do roku 2012. A tu je ten najväčší problém. A ja si dovolím otvorene povedať, že kým nebude vybudované infraštruktúra, tak skutočne ten investor do týchto regiónov nepríde. Na druhej strane treba povedať aj to, aby vláda nezabudla na jednu vec, že v každom prípade bude musieť uvažovať nad tým, že tých investorov, ako napríklad Land Rover do Nitry ťahala to týchto menej rozvinutých regiónov ako Rimavská Sobota, Rožňava, Lučenec, Poltár a tak ďalej a tak ďalej, alebo teda severovýchod Slovenska kde máme pracovné sily. A my napríklad do Nitry musíme dovážať pracovné sily priamo zo zahraničia. Ja neviem, z Ukrajiny, zo Srbska, z Rumunska, Bulharska, ale pritom tých 600 mil. ktoré sa tam vrazilo bolo to z daní občanov Slovenskej republiky. Takže ďakujem vám všetkým veľmi pekne a verím tomu, že moje slová, nad mojimi slovami sa zamyslí každý člen vlády Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 20:40 - 20:42 hod.

Sulanová Magdaléna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Nemôžem nič iné len konštatovať, že tento príspevok bol perfektnou komplexnou analýzou situácie a vôbec ako do života sa dostávajú programové vyhlásenia vlády, teda aj nielen tejto aj aj predchádzajúcich. A tým nemyslím len tú, ktorá tu bola rok ale tých predchádzajúcich. Je to otrasná realita, ktorú nám tu predniesol náš kolega a toto je veľmi smutný výsledok a veľmi smutná realita. Poukázal jednak na nedostatky čerpania eurofondov, aké problémy sú pri ich čerpaní. V súvislosti aj na programové vyhlásenie vlády kde vlastne dal podnety kde by sa malo toto programové vyhlásenie vlády, pokiaľ by to ešte teda bolo možné, zlepšiť a kde by sa tieto námety mali tam pretaviť. A dotklo sa aj plánu obnovy. Toto je skutočne veľmi smutná realita a mala by sa vláda, dúfam že si to aj všimnú ministri, aj naši poslanci mali by sa nad týmto hlboko zamyslieť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 20:40 - 20:40 hod.

Medvecký Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Jozef, kultivovaný príspevok, len vieš čo je na tom najhoršie, že
===== Ďakujem za slovo. Jozef, kultivovaný príspevok, len vieš čo je na tom najhoršie, že im je jedno čo tu rozprávaš. Stačí že im príde každý mesiac na účet odmena a oni odhlasujú všetko. Poznám niektorých poslancov koalície aj osobne a ver mi, že oni majú na veci úplne iný názor. Ten vieš, keď musia hlasovať tak ako hlasujú, tak to tak a j dopadne. Túto vládu podržia vždy i keď môžeme rozpráva do chceme. To aj svedčí o tom koľko poslancov si prišli vypočuť naše rozpravy. Ďakujem.
Skryt prepis