Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.12.2015 o 14:36 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.12.2015 11:25 - 11:25 hod.

Helena Mezenská
No iste, ja opätovne zákon Občiansky súdny poriadok podporím, avšak dnes a v tejto chvíli viac-menej prebieha rozprava k pripomienkam prezidenta, a preto považujem za dôvodné a správne, aby ste sa aj vyjadrili k tomu, ako vy zhodnocujete dopad prijatých pripomienok alebo dopad pripomienok prezidenta na celkové naplnenie pôvodného zámeru posilnenia spotrebiteľa na finančnom trhu, jeho ochrany pred úžerou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.12.2015 9:21 - 9:23 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Či už to bolo rokovanie o skrátenom legislatívnom konaní k zákonu o tepelnej energetike, alebo sú to teraz prerokovávané pripomienky prezidenta k tomuto prijatému návrhu zákona, oba prípady a rozprava k nim jasne odrazila, že problém, ktorý tu riešime, nebol riešený v podstate, merite veci, ale v dôsledkoch. Ja za takúto považujem aj, za takýto považujem aj návrh prijatia inštitútu ochrany štátneho majetku cez exekučnú imunitu.
Ak by sa naozaj tento spor a dôsledky, ktoré z neho vyplývajú pre štátny podnik, riešili dôsledne, naozaj tento problém by sa zachytil v štádiu riešenia neprimerane vysokého príslušenstva k výške istiny, ktorá z daného sporu, súdneho sporu vyvstala. Pre mňa je to nepochopiteľné a neprijateľné, že súdy dnes takto o takto závažných veciach, ako aj týkajúcich sa dodávok služieb vo verejnom záujme rozhodujú. Rozhodujú vlastne v neprospech záujmov štátu, v neprospech záujmov občanov tohto štátu. Naozaj je to škandalózne, že v takýchto prípadoch súdy rozhodujú o tak neprimeraných, ako tu bolo povedané, excesívnych úrokoch. Takže ak tento problém mal byť riešený, tento spor, súdny spor mal byť riešený medzi štátnym podnikom a spoločnosťou Penta, tak naozaj zasiahnuť sa malo vtedy, keď súdy z môjho pohľadu nespravodlivo a nesprávne rozhodli.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.12.2015 15:51 - 15:53 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Bez nejakých dlhých slov a fráz myslím si, že tento návrh zákona bol poslancom doručený a predložený so značným predstihom, potrebným na to, aby sa nad takýmto návrhom zamysleli. A myslím si, že aj keď tento návrh zákona, ako vyznieva z celkovej atmosféry aj účasti poslancov, ktorí, ktorých sa takýto návrh dotýka, ktorí sa venujú sociálnej oblasti, podpore rodiny a vôbec sociálne znevýhodnených obyvateľov, verím, že sa nad týmto návrhom do budúcna zamyslia a... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Páni poslanci, Lipšic a...
Prepáčte, pani poslankyňa.

Mezenská, Helena, poslankyňa NR SR
Naozaj to vyrušuje.

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Naozaj to vyrušuje. Poprosím vás, až si chcete niečo vybaviť, tak... (Reakcia z pléna.) Pán poslanec Lipšic, no!

Mezenská, Helena, poslankyňa NR SR
Nedá sa sústrediť v takýchto podmienkach a to malo byť záverečné slovo. Tak len ešte raz sa vrátim k tej hlavnej myšlienke.

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Nech sa páči, pani poslankyňa.

Mezenská, Helena, poslankyňa NR SR
Aj keď tento návrh zákona nebude prijatý, neodzneli žiadne vecné protiargumenty, beriem toto tiché mlčanie a obídenie tohto zákona ako prejav toho, že naozaj táto myšlienka stojí za zmienku, stojí za to, aby sa ním zákonodarcovia zaoberali aj v budúcnosti. Ja judikovanie pohľadaviek pred tým, ako ľudí zbavujeme nehnuteľností, obzvlášť obydlí, považujem za absolútnu samozrejmú a prirodzenú súčasť akéhokoľvek spusteného dražobného procesu. Takže ja verím, že aj s takýmto ideovým zámerom, aj návrhom, ako ho previesť do konkrétnej podoby tak, aby bol nápomocný ľuďom, že s takýmto ideovým zámerom sa ešte v budúcnosti stretneme a bude schválený.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.12.2015 15:41 - 15:49 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, pani poslankyne, cieľom predkladanej novely Občianskeho zákonníka a zákona o dobrovoľných dražbách je odstrániť súčasný z ústavnoprávneho hľadiska značne problematický stav, keď je možné, aby sa záložný veriteľ domáhal uspokojenia svojej pohľadávky bez akejkoľvek efektívnej preventívnej súdnej kontroly.
Zámerom tohto návrhu je dosiahnuť taký stav, v ktorom pred každým začatím a spustením dobrovoľnej dražby v prípadoch, ak predmetom zálohu je nehnuteľnosť, bude splnená povinnosť judikovať vymáhanú pohľadávku prostredníctvom vykonateľného súdneho rozhodnutia, prípadne rozhodnutia súdu o schválení zmieru, alebo rozhodnutia rozhodcovského súdu, alebo napokon formou notárskej zápisnice spísanej medzi záložcom a dlžníkom. Prípadov takzvaného ručného zálohu, keď ide o hmotné veci, vecné predmety, napríklad zlaté retiazky alebo elektroniku, sa tento návrh a povinnosť judikovať pohľadávku nedotkne. Bolo by to naozaj absurdné a prirodzene z praktického a časového hľadiska by to výrazne komplikovalo a zbytočne znásobovalo činnosť súdu. V prípade uplatnenia záložného práva na nehnuteľnosť, obzvlášť ak ide o predaj zálohu, ktorým sa zabezpečuje záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy a ktorého predmetom je obydlie, je potrebná ďaleko vyššia miera ochrany dotknutého.
Táto požiadavka je dlhodobo aktuálna. Hlavne z hľadiska ústavnej konformnosti súčasnej úpravy záložného práva a sleduje sa ňou potreba zabezpečenia súladu zákona o dobrovoľných dražbách s ústavným právom na ochranu obydlia. Už dlhodobejšie i po zavedených zmenách v právnej úprave záložného práva, naposledy z roku 2014, podľa ktorej sa pri predaji zálohu má postupovať podľa osobitných zákonov, sa ukazuje, že stále dochádza k zneužívaniu svojvôle záložných veriteľov spúšťajúcich verejné dražby, ktorých spotrebitelia a ľudia so slabým sociálno-ekonomickým zázemím nie sú dostatočne chránení a veľmi ľahko prichádzajú o svoje existenčné zázemie, o svoje domovy.
Ukázalo sa, že táto novela Občianskeho zákonníka spojená, pardon, platná od júna roku 2014, spojená s ochranou predaja zálohu zo spotrebiteľských zmlúv, nebola účinná. V snahe zabrániť tomu, aby spotrebitelia a napríklad aj nedoplatkami a dlhmi zaťažení ľudia bez akejkoľvek súdnej ochrany prichádzali o svoje domovy, navrhujem prijať tento zákon s uloženou povinnosťou navrhovateľovi dražby spustiť ju iba na základe predloženia vykonateľného rozhodnutia a judikovanej pohľadávky dražobníkovi. Z právnych predpisov v súčasnosti vyplýva, že v prípade spotrebiteľov spravidla nemožno za judikovanú pohľadávku považovať pohľadávku priznanú rozhodcovským súdom alebo pohľadávku z notárskej zápisnice. Žiada sa, aby súdy postupovali v prípadoch spotrebiteľov podľa tohto výkladu pripravenej a navrhovanej dôvodovej správy.
Záložný veriteľ výkonom záložného práva výrazne zasahuje do vlastníckeho práva záložcu. Výkon tohto záložného práva na nehnuteľnosti je všeobecne citlivou vecou. A je o to citlivejší, ak sa týmto výkonom postihuje obydlie. I zo záverov Ústavného súdu vyplýva, že súkromná, respektíve podnikateľská autonómia sa môže rozvinúť iba v rámci platných zákonov a základných hodnotových východísk základných právnych noriem. A preto žiaden predpis súkromného podnikateľského práva nesmie odporovať základným hodnotovým princípom popísaným v ústave. Tým je v tomto prípade ochrana obydlia. My naozaj nemôžeme prehliadať stav, že mnohí ľudia bez akejkoľvek súdnej ochrany prichádzajú o svoje obydlia. Je nevyhnutné dať zákon o dražbe do súladu so znením ústavy. Ak by sme tak neučinili, vedome sa naďalej podieľame na podporovaní vzťahu mocenskej nerovnováhy, teda vzťahu, ktorý naďalej pretrváva medzi záložným veriteľom a záložcom, samozrejme, v neprospech slabšieho článku. Toto je nežiaduce.
V dobrovoľnej dražbe pôsobí nepopierateľné pnutie medzi záujmom záložcu na tom, aby bola vec predaná za čo najväčšiu cenu alebo aby nebola predaná iba za cenu v hrubom nepomere k zálohu, a toto pnutie sa týka aj záujmu, ide do kontrastu so záujmom záložného veriteľa, ktorý sa zameriava iba na uspokojenie jeho pohľadávky a speňaženie zálohu.
Cieľom navrhovaného zákona je teda dostať proces z výkonu záložného práva k nehnuteľnostiam do jednoznačných ústavných mantinelov. Nejde o spochybňovanie záložného práva. Je síce pravdou, že záložným veriteľom, teda bankám, správcom domov a spoločenstvám vlastníkov bytov sa sťaží uspokojenie ich pohľadávok, ale neznemožní sa. Zmení sa iba to, že budú musieť mať vymáhanú pohľadávku judikovanú a vykonateľnú. Jednoducho musia mať túto pohľadávku ošetrenú a preverenú súdom. V zmysle zohľadnenia práva na ochranu obydlia a iných platných predpisov sa tak zníži napätie medzi záložnými veriteľmi a dlžníkmi a my zároveň zabránime nárastu núdze zadlžených ľudí v strate ich existenčných istôt, zabránime tak v neposlednom rade aj nárastu bezdomovcov.
Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, taktiež nemá vplyv na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti. Predkladaný návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Je rovnako v súlade aj s právom Európskej únie.
Ďakujem vám za pozornosť a verím, že takto formulovaný, prednesený, jednoznačný a jasný zámer podporíte. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2015 9:55 - 9:57 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja ďakujem za toto vystúpenie. Tiež sa k tomu v krátkosti vyjadrím ako žena. Som veľmi rada, že páni kolegovia, poslanci sa zhostili tejto témy, chopili sa témy ochrany života, pri ktorej zdôrazňujú potrebu ochrany života nielen žijúcich ľudí, ale aj nenarodených detí, ktoré sa skutočne nevedia brániť. Rovnako sa teším, že aj na tejto pôde sa do popredia dáva hodnota života, pretože mám rovnako pocit, že žijeme skoro v takej zhýralej dobe, kedy si prestávame uvedomovať, čo sú základné hodnoty, kedy ich strácame, ľudskosť.
Ja viem, že mnohé ženy sa v svojom živote dostanú do rôznych zlomových a ťaživých situácií, kedy musia čeliť rôznym predsudkom, sociálno-ekonomickému nedostatku a rôznym iným okolnostiam, ktoré im sťažujú svoje rozhodovanie. No napriek tomu si myslím, že nikto z nás nemá právo siahať a rozhodovať o živote nikoho iného. Preto tiež túto ideu aj túto vašu snahu v prvom čítaní podporím a veľmi sa prihováram za to, že ak sú tam nejaké okolnosti, sú tam nejaké nedostatky, rezervy, ktoré sa môžu dotýkať obmedzenia práv iných osôb, iného vierovyznania, iného zmýšľania, aby sa tieto nedostatky vyjasnili, aby sa odstránili tak, aby sme dosiahli spoločenský konsenzus.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2015 16:14 - 16:16 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
No, ja musím naozaj oceniť vaše snaženie. Je to naozaj chvályhodné, čo ste sa snažili všetko pripraviť do novely Občianskeho súdneho poriadku. Ale sám, pán poslanec, musíte uznať vzhľadom na obšírny rozsah, komplikovaný obsah teraz nielen prečítaného a verím, že aj schváleného pozmeňujúceho návrhu, ale aj samotnej novely Občianskeho súdneho poriadku. Povedzte mi, ako si s tým všetkým má poradiť priemerne informovaný, vzdelaný, priemerne finančne a právne podkutý gramotný spotrebiteľ? Opäť narážam na využiteľnosť a vykonateľnosť týchto obšírnych a rozsiahlych ustanovení v praxi. Väčšina bežných spotrebiteľov, ktorí sa dostanú do problémov s úžerou, nemá dostatok prostriedkov na komerčných advokátov, ktorí by mu pomohli, a ak by postupoval sám, no už aby bol kvalifikovaný, aby bol svojou kvalifikáciou skoro na úrovni ústavných právnikov. Jednoducho mám obavu o to, nakoľko sa tieto prednesené návrhy zmien dostanú do praxe, aby sa v praxi aj s praxou zžili a boli vykonateľné.
Narážam aj na to, na čo ste reagovali v úvode, a to je ten pozmeňujúci návrh pristúpenie k záväzku. Kiež by to tak bolo, že zmluvy, do ktorých sú nenápadne včlenené takéto problematické záväzky pre pristupujúcu stranu, boli na dve strany. No nie sú na dve strany. Aj tieto zmluvy s takýmito problematickými inštitútmi, ktoré som žiadala oddeliť formou aj obsahom, sú rozsiahle, obšírne, komplikované a väčšina bežných ľudí, fyzických osôb tomu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2015 15:03 - 15:19 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán navrhovateľ, pán spravodajca, prítomní poslanci, dovoľte mi v krátkosti v druhom čítaní vystúpiť k predkladanej novele Občianskeho súdneho poriadku.
Viac-menej v kontexte mojich vyjadrení v rámci faktickej poznámky ja naozaj v osi pripravovaných prospotrebiteľsky orientovaných legislatívnych návrhov, a to už je jedno, či sa to týka spotrebiteľských pôžičiek alebo poskytovaných úverov na bývanie, naozaj mám snahu a dobrú vôľu vždy takéto legislatívne návrhy podporiť. Avšak, ako stále poukazujem, dôležité je, aby tieto legislatívne návrhy prospešné, prospotrebiteľské naozaj boli vymožiteľné a vykonateľné v praxi. A v tejto sfére ja stále zaznamenávam určitú nerovnováhu, určitý deficit, kde naozaj okrem legislatívnej posily sa žiada ďaleko výraznejšia inštitucionálna podpora a pomoc spotrebiteľom. Pretože, ako som aj vo faktickej poznámke uviedla, mnoho spotrebiteľov sa o takýchto návrhoch, ktoré by im mohli pomôcť vymaniť sa z úžery, mnoho spotrebiteľov o takýchto inštitútoch vedomosť nemá. Organizácie, ktoré boli na to špecializované a poskytovali takto poškodzovaným spotrebiteľom, a nielen na finančnom trhu, poradenskú činnosť, informácie, sú dnes poddimenzované, už vôbec nehovorím o tom, ako sú ohraničené a obmedzené ich možnosti pri tom, aby mohli svojou činnosťou a profesionálnou podporou pomôcť na súdoch. Naozaj, ak dnes existujú takéto združenia, ktoré môžu vykonávať takéto inštitúcie, robia takúto pomoc spotrebiteľom viac-menej na kolene, z odhodlania, no a samozrejme, že nároky, ktoré sú súdmi na takéto zastúpenie kladené, ďaleko presahujú ich odborné aj finančné možnosti. Takže tá výzva na podporu a vykonateľnosť dobre prijatých inštitútov v praxi tu stále je a je stále aktuálna.
Na margo tej súdnej praxe ja chcem poznamenať, že my v podstate aj keď nie v celoplošnom zábere, ale v obmedzených možnostiach pomáhame spotrebiteľom na súdoch. Vo väčšine prípadov dochádza k zastavovaniu exekučných konaní z titulu posudzovania a vyhodnotenia neprijateľnosti zmluvných podmienok, pre ktoré je tá-ktorá napadnutá zmluva určená ako neplatná, prípadne tam naozaj je preukázateľný rozpor s dobrými mravmi. Už takúto skúsenosť s poctivým výkonom súdov nezaznamenávame v prípade posudzovania úžerne vymáhaných nárokov jednotlivých položiek, ktoré tu už dnes boli spomenuté. Naozaj mnohokrát sa stáva, že súdom nie sú správne vyhodnotené podania a nie je zabezpečená potrebná ochrana spotrebiteľa v prípadoch, keď príslušenstvo niekoľkonásobne presahuje výšku istiny. V tomto naozaj v súdnej praxi tiež zaznamenávame rezervy.
Prečo ale dnes hlavne vystupujem, je pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som už avizovala, a ja sa takto priznám v rozprave v druhom čítaní, že som tento môj návrh a zámer predrokovala s pánom Madejom. A tento pozmeňujúci, doplňujúci návrh sa týka rovnakého tematického zámeru, rovnakého cieľa a súvisí s ochranou slabšej zmluvnej strany, ktorú v občianskoprávnych vzťahoch, za ktorú v občianskoprávnych vzťahoch považujeme práve fyzickú osobu ako nepodnikateľa. Ide o úpravu a modifikáciu inštitútu pristúpenia k záväzku.
Prax nielen mimosúdna, ale aj súdna nám odzrkadlila, že v niekoľkostránkových komplikovaných zmluvných formulároch mnohokrát tretí subjekt ako pristupujúci pristupuje k záväzku, ktorý nie je na oddelenom formulári, nie je presne určený predmet záväzku ani čas plnenia daného záväzku a stáva sa, že ak pristupuje k záväzku ako tretia strana fyzická osoba, už je jedno, či ide o spotrebiteľa alebo napríklad zamestnanca, ktorý je v znevýhodnenej pozícii, tak mnohokrát v dobrej viere, avšak nevedomý si dopadov a účinkov zmluvy, ku ktorej pristupuje, nie je v súčasnom legislatívnom a právnom režime dostatočne chránený. Pre elimináciu a prevenciu, aby k takýmto nekalým a nežiaducim dopadom, v ktorých slabšej zmluvnej strane – fyzickej osobe – so samozrejmosťou neposkytujú ex offo pomocnú ruku ani súdy, som pripravila ten legislatívny návrh, ktorý takýmto nekalým praktikám, zavádzaniu fyzických osôb, ktoré v dobrej viere pristupujú k uzavretiu zmlúv aj vo forme pristúpenia k záväzku, čelia.
Prečítam teda tento môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Heleny Mezenskej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento návrh Občiansky súdny poriadok mení takto:
1. Za článok IV sa vkladá nový článok V, ktorý znie:
"Čl. V
Zákon č. 40/1996 Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z. a zákona č. 117/2015 Z. z. sa dopÍňa takto:
1. V § 533 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Ak k záväzku pristupuje fyzická osoba nepodnikateľ, takáto písomná dohoda musí obsahovať presne stanovenú výšku peňažného záväzku a musí byť obsahovo a formálne oddelená od iného právneho úkonu."."
Odôvodnenie: Inštitút pristúpenia k záväzku predstavuje v súčasnej dobe problematické právne ustanovenie, ktoré častokrát býva predmetom obchádzania zákona. Býva častým javom, že samotné pristúpenie k záväzku je nenápadne včlenené ako súčasť občianskoprávnej zmluvy, pričom osoba, ktorá predmetnú zmluvu podpisuje, častokrát ani nemá vedomosť, že k nejakému záväzku pristupuje a už vôbec nie o tom, na akú výšku sa predmetný záväzok môže vyšplhať. Zneužívanie tohto ustanovenia je badateľné najmä v občianskoprávnych vzťahoch.
Predkladateľ je toho názoru, že pristúpenie k záväzku je tak vážnym prejavom vôle, že nemôže byť právne korektné, aby tento prejav vôle mohol byť len súčasťou inej zmluvy, ale samostatným prejavom vôle, ktorý má písomný charakter, presne ustanovenú výšku záväzku, ku ktorému pristupuje, a je obsahovo a formálne oddelený od iného právneho úkonu.
Na základe uvedeného sa navrhuje vyčlenenie pristúpenia záväzku do samostatného právneho úkonu, ktorý si zachováva písomnú formu, avšak je reálne oddelený od iných právnych úkonov. Pre zvýšenie transparentnosti a prehl'adnosti tohto úkonu pre nového dlžníka sa zavádza povinnosť presne vyčísliť sumu peňažného záväzku, ku ktorému nový dlžník pristupuje.
Navrhovaná úprava sa vzťahuje len na fyzickú osobu ako takú, t. j. na fyzickú osobu nepodnikateľa, nikdy nie na fyzickú osobu podnikateľa. Takáto úprava preto nijako nezasiahne do obchodnoprávnych vzťahov, keďže inštitút pristúpenia k záväzku je v značnej miere subsidiárne využívaný aj v obchodnoprávnych vzťahoch. Použitý pojem "fyzická osoba nepodnikateľ" Občianskemu zákonníku nie je cudzí, nakoľko sa nachádza už v ustanovení § 39a Občianskeho zákonníka.
2. Za § 879t sa vkladá § 879u, ktorý vrátane nadpisu znie:
"Dvadsiata tretia hlava
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia.
§879u
(1) Ustanovenia tohto zákona sa použijú na dohodu o pristúpení k záväzku uzavretú po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2) Ak je jeho obsahom pristúpenie k záväzku podľa § 533, v konaní o neplatnosť právneho úkonu, ktoré začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, bude súd postupovať podľa ustanovení účinných odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona."
Doterajší článok V sa označuje ako článok VI.
Odôvodnenie: Zavádza sa prechodné ustanovenie, ktoré pôsobí do budúcna. Zároveň sa prostredníctvom intertemporálneho ustanovenia navrhuje upraviť časovú pôsobnosť právnej úpravy tak, aby sa navrhovaná právna úprava uvedená v bode 1 (§ 533 posledná veta) aplikovala už aj v prebiehajúcich súdnych konaniach.
To je z môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu všetko. A verím, že tento dielčí návrh si nájde svoje miesto v súbore predkladaných opatrení legislatívnych nástrojov, ktoré budú slúžiť nielen na ochranu slabšej zmluvnej strany ako spotrebiteľa pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv s akcentom na uzatvárané spotrebiteľské zmluvy, napríklad o poskytnutí finančných pôžičiek alebo spotrebiteľských úverov, ale že tento dielčí návrh si nájde svoje miesto v tomto súbore opatrení aj pre tých slabších, fyzické osoby, slabšiu zmluvnú stranu, ktorá vstupuje i do iných občianskoprávnych vzťahov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2015 14:36 - 14:37 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja som už aj v prvom čítaní, myslím, vo faktickej reagovala na to tým, že je na jednej strane chvályhodné, že prichádzajú takéto legislatívne návrhy, ktoré posilňujú pozície finančného spotrebiteľa pri jeho ochrane pred takzvanými predátormi, existujúcimi predátormi. Avšak tá obava, ktorá spočíva a tiahne sa naprieč všetkými podobne prijímanými návrhmi zákonov, z mojej strany spočíva v tom, kto tomu spotrebiteľovi bude pomáhať. Ak máme veľké množstvo spotrebiteľov, ktorí sú poznačení a poškodzovaní úžernými praktikami, mnohí z nich nevedia vôbec o tom, že môžu sa brániť, že je tu takýto vytvorený legislatívny priestor, a naozaj výrazne je citeľný deficit existujúcich subjektov, to už je jedno, či zo sféry štátnej správy alebo mimovládnej sféry, ktoré by im boli pri vymáhaní a vykonávaní takýchto oporných a prospešných inštitútov nápomocné. V tom spočíva vlastne moja najväčšia obava, že aj keď teda tá legislatívna teória je pripravená, zákony a ustanovenia pripravené sú, mám obavu o to, že v konečnom dôsledku ten spotrebiteľ ani nebude mať vedomosť o takýchto opatreniach a ak aj vedomosť bude mať, nebude môcť pre svoj finančný deficit požiadať o pomoc či už advokátske kancelárie, alebo združenia, ktoré sa ocitajú samé v stave finančnej núdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2015 9:55 - 9:56 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Tak ja opäť len krátko. Chcem povedať, že, pán poslanec Hlina, i vašou zásluhou, aj úprimným úsilím, ktoré ste tu za celé obdobie prejavili, dnes zo spotrebiteľov naozaj nie sú mimozemšťania a spotrebiteľská ochrana nie je neznámym pojmom.
Ja sa chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa dokázali konštruktívne zamyslieť nad všetkými zákonmi, ktoré boli prospotrebiteľsky orientované, a pevne verím, že aj tá budúcnosť bude svedčiť o tom, že spotrebiteľská ochrana, ochrana spotrebiteľov ako slabšej zmluvnej strany, spotrebitelia, ktorí sú dnes vystavení mnohým nástrahám a rizikám plynúcim zo strany rôznych predátorov, že táto priorita ostane a bude naďalej sociálnou prioritou, o ktorú sa bude opierať aj hospodárska politika nášho štátu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2015 9:30 - 9:30 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
V princípe chcem oceniť toto vaše vystúpenie, pán poslanec Madej. Som rada, že pri takýchto návrhoch zákonov, ale aj pri pripomienkach sa veľmi vážne a citlivo zhodnocujú prospotrebiteľské prístupy. Je to naozaj nevyhnutné, je to potrebné, obzvlášť ak ide o poskytovanie pôžičiek, úverov, ktoré súvisia so zabezpečením existenčných potrieb v prevažnej miere mladých ľudí. Takže v plnej miere podporujem vaše vystúpenie aj argumentáciu, ktorá dnes odznela.
Skryt prepis