Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.12.2015 o 11:57 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 11.2.2016 22:15 - 22:31 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy poslankyne, ctení páni poslanci, ctení hostia, dovoľte mi, aby som predložil na úvod svojho vystúpenia v rozprave návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k prijatiu opatrení na ochranu práv pacientov a na stabilizáciu postavenia zdravotných sestier a zdravotného systému ako celku so zameraním na zníženie zadlženia (tlač 1873.)
Národná rada Slovenskej republiky po A konštatuje, že v súčasnej situácii je dôležité, aby sa dôvera pacientov k zdravotníckym pracovníkom posilňovala a ozdravenie slovenského zdravotníctva pokračovalo, zdravotníctvo sa týka skutočne všetkých, bez ohľadu na stranícku príslušnosť, na zmýšľanie a na vnútorné vyznávanie hodnôt, je to špecifický rezort a treba rátať s tým, že niektoré benefity sa zúročia až po dlhšom čase, B. žiada vládu Slovenskej republiky, aby v záujme pacientov aj zdravotníckych pracovníkov pokračovala v prísne nastavených podmienkach 1. DRG systému a dodržiavania schváleného harmonogramu, DRG systém musí byť prioritou aj v budúcej vláde a je významným ekonomickým stabilizačným prvkom, 2. eHealthu a dbala na to, aby sa nestalo to, čo sa stalo v minulosti, keď bolo spúšťanie eHealthu takmer na dva roky v rokoch 2010 až 2012 zastavené,
3. nových pravidiel pri nakupovaní zdravotníckej techniky, tieto opatrenia zvyšujú transparentnosť a efektivitu nákupu prístrojov, 4. vykonávanie auditov nemocníc, 5. každoročného prideľovania potrebných kapitálových výdavkov nemocniciam na ich rekonštrukciu a zvýšenie benefitov pre pacientov, 6. zachovania sociálne únosnej liekovej politiky, 7. komunikácie s pacientskymi profesijnými odborovými organizáciami v dôležitých otázkach, 8. rozvíjania podľa potrieb zdravotníckych pracovníkov, zlepšovania zákona o spoločnom odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov.“
Podpísaný Richard Raši, nech sa páči, pán spravodajca.
Ďakujem pekne. Dovolím si len poznamenať, že tak ako keď sa dávajú pozmeňujúce návrhy, aj návrh uznesenia musí byť vždy prečítaný od A po Z, aby nedošlo ku žiadnemu zmätku pri prepise.
Ctené dámy a páni, stretávame sa na pôde Národnej rady, lebo opoziční poslanci si to želali a v kontexte predvolebného obdobia je to téma, ktorá sa naozaj dá aj v situáciách, ktoré sú ťažké, jednoducho politicky zneužiť, a preto mi dovoľte, tak ako to robím každý raz, aby som aj toto svoje vystúpenie využil aj na to, aby som zopakoval, čo sa všetko urobilo pozitívne pre ten systém a čo, bohužiaľ, kvôli riešeniu mnohých iných akútnych problémov, ako sú to v súčasnosti aj problémy, ktoré nastali po výpovediach zdravotných sestier, aby som spomenul aj témy, ktoré jednoducho zanikajú a k verejnosti sa dostať nevedia.
Tak ako to bolo niekoľkokrát dokonca aj kritikmi systému zdravotníctva povedané, urobili sa aj zásadné veci, ktoré pomáhajú danému systému a zabezpečujú to, aby zdravotná starostlivosť mohla byť poskytovaná aj v budúcnosti, po rokoch prešľapovania a prizerania sa na to, ako nám na Slovensku ubúdajú všeobecní lekári, sa táto problematika začala riešiť.
Vytvoril sa Rezidentský program pre všeobecných lekárov tak, aby sa zabezpečili všeobecní lekári aj v čase, keď súčasní lekári, ktorých vekový priemer je veľmi vysoký, odídu do dôchodku, začali sa konečne riešiť aj poplatky, čo je veľký problém, ktorý sa týka najmä našich pacientov.
Najmä preto, že kreativita pri tvorbe tých poplatkov je naozaj veľmi, veľmi výrazná, sa prijal zákon, keď po rokoch nič neriešiacich diskusií vstúpila do platnosti novela zákona, ktorá stanovila čím nesmie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podmieňovať zdravotnú starostlivosť.
Zviedol sa veľmi významný model do prerozdeľovacieho mechanizmu finančných prostriedkov zdravotných poisťovní, tzv. PCG-model, kde sa finančné prostriedky posúvajú smerom k pacientom, teda zabraňuje sa tomu, aby tieto poisťovne robili selektívny kontrakting a selektívne vyberanie si pacientov pri prepoisťovacom mechanizme, aby nebolo pre ne výhodné mať len zdravých pacientov a aby sa finančné prostriedky, ktoré sú v zdravotnom systéme, viazali nielen na pacienta, ale aj na jeho chorobnosť a jeho nákladovosť.
Z hľadiska reexportu liekov, ktorý sa stal výrazným problémom v posledných rokoch, asi jediná v Európe, ktorá prijala aj legislatívne normy, ktoré zabraňujú reexportu liekov, tu prichádzajú prvé výsledky, prichádzajú prvé pokuty, prvé zastavovania distribúcií a tým cieľom má byť to, aby sa naozaj lieky zo Slovenska nedostávali. A tento model, ktorý sa tu vytvoril a ktorý sme implementovali do legislatívy, je model, ktorý začínajú po nás opakovať aj iné krajiny v rámci Európskej únie.
Špecifikom a úplné nóvum, ktoré bolo zadefinované, prezentované ministrom zdravotníctva, je nóvum týkajúce sa nákupov zdravotníckej techniky. Vytvára sa databáza zdravotníckej techniky, ktorá doteraz v našom systéme absentovala, a preto nebolo možné porovnávať ceny nakupovanej zdravotníckej techniky. Zaviedla sa tzv. cost-benefit analýza, teda každý nákup akejkoľvek zdravotníckej techniky bude podliehať schvaľovaniu, komisii, ktorá bude obsahovať zástupcov zdravotných poisťovní aj tretieho sektora. A bude to práve preto, aby nevznikali domnienky pri nákupe zdravotníckej techniky a aby sa jasne dalo povedať, čo je kúpené efektívne a čo kúpené nie je efektívne a zároveň aj platcovia, teda zdravotné poisťovne aby povedali, či pre ich pacientov daný nákup a daný zdravotnícky prístroj prináša alebo neprináša benefit.
Začali sa robiť a aj v týchto chvíľach sa prevádzajú rekonštrukcie nemocníc a rekonštrukcie najmä ich častí, ktoré sa týkajú pacientov a zdravotníckeho personálu, ktorý sa v nich nachádza. Dochádza tam k rekonštrukcii oddelení, k rekonštrukcii čakární, ambulancií, vláda vyčlenila 30 mil. eur, aby sa komfort pacienta v nemocnici dostal na takú úroveň, ako si to prajeme my všetci, a aby sa ten historický dlh investícií do technickej infraštruktúry nemocníc postupne vymazával.
Ďalšie zmeny, ktoré sa uviedli do praxe aj v súčinnosti s Transparency International Slovensko, sú zmeny, ktoré sa týkajú vzťahu medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi. Aj keď povinnosť zverejňovania týchto údajov bola už od roku 2011, prijali sa nové opatrenia, aby sa eliminovalo akékoľvek nekalé konanie, subjekty farmaceutického priemyslu musia tak každý polrok predkladať Národnému centru zdravotníckych informácií správu o kompletných nákladoch na propagáciu, marketing, ale aj peňažné a nepeňažné plnenia, ktoré sa týkajú ich vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a s lekármi. A všetky tieto údaje budú zverejnené na webovom sídle Národného centra zdravotníckych informácií. Aj toto je jedna z možností, čo bude znamenať úsporu v objeme 7 mil. až 20 mil. eur ročne.
Ďalšie... Vážený pán poslanec, ja budem taký korektný, ja k vášmu vystúpeniu nebudem mať žiadne poznámky počas vášho vystúpenia, uplatním to iba vo faktickej poznámke, ste inteligentný človek, verím, že to zvládnete aj vy takto urobiť. Ďakujem pekne. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Pán poslanec, prosím pekne, keby ste boli ticho, ste na tabuli prihlásený do rozpravy, tak potom sa vyrozprávajte, keď budete za tým kecpultom.

Raši, Richard, poslanec NR SR
Urobili sa aj ďalšie zmeny, z ktorých niektoré spomínal aj pán minister zdravotníctva, v ktorých chceme pokračovať aj naďalej. Sú to zmeny týkajúce sa doplatkov, pričom našou ambíciou je aj naďalej rozširovať skupiny pacientov, ktorým sa budú doplatky za lieky vracať a stále znižovať limity spoluúčasti pacientov jednak u seniorov a jednak pokiaľ ide o naše deti.
No a prijal sa aj zákon, ktorý po zákone, ktorý rieši minimálne mzdové nároky lekárov, rieši aj minimálne mzdové nároky ostatných zdravotníckych pracovníkov. Je to zákon, ktorý vyvolal aj polemiky, ktorý vyvolal aj to, že zdravotné sestry podali výpovede. Ale filozofia tohto zákona sa týka kompletne všetkých zdravotníckych pracovníkov, týka sa zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú v nemocniciach štátnych aj v nemocniciach neštátnych, v lôžkových zariadeniach, kde väčšina z týchto zariadení je členom Asociácie nemocníc Slovenska a Asociácie štátnych nemocníc Slovenska, celkovo ide približne o 56-tisíc zamestnancov. A keď od nich odrátame lekárov, tak tento zákon je smerovaný ku všetkým ostatným zdravotníckym pracovníkom, nielen k zdravotným sestrám, k sanitárom, k tamojším laborantom, ale aj k ostatným profesiám. A čo je dôležité, je, že tento zákon bol prijatý aj s finančným krytím, a teda eliminujeme to, aby nemohol byť napríklad kvôli svojmu finančnému nekrytiu napadnutý na Ústavnom súde.
Chcem sa ale vrátiť aj ku navrhovateľovi a k jeho výčitkám, pokiaľ ide o mnohé kroky, ktoré podniklo ministerstvo zdravotníctva. Využijem na to túto príležitosť, pán poslanec Uhliarik. A chcel by som teda pripomenúť možno mnohé vaše kroky, ktoré ste urobili, aby sme sa vrátili možno späť a neboli úplnými farizejmi, ale spomenuli si na to, čo ste urobili aj vy. Všetci si spomíname, že hneď po nástupe novej vlády bolo nevyhnutné riešiť problémy, ktoré takpovediac vypadli zo skrine Ivana Uhliarika, pričom hneď spomeniem problémy, ktoré rezonovali aj tu v Bratislave.
Problematika parkovania pred nemocnicou v Bratislave. Spomínate si, že Ivan Uhliarik síce tvrdil, že zodpovedne za spoplatnenie pracovísk pred nemocnicami v Petržalke a v Ružinove nenesie on, zaujímavé však je, že práve jeho ministerstvo dalo súhlas na začatie verejného obstarávania a zabezpečenie parkovísk v blízkosti nemocníc, a to v decembri 2011, teda v čase, keď začali platiť výpovede lekárov a v slovenskom zdravotníctve bol vyhlásený núdzový stav. A vtedy, keď sa riešil štrajk lekárov, minister so svojím riaditeľom riešil zmluvu na parkoviská.
Pán poslanec, druhá kauza, ktorá sa týka vášho pôsobenia, to je vaše osobné zainteresovanie sa a spojenie vašej minulosti s pôsobením vo svojej funkcii, keď kritizujete rozličné prepojenia, čo je skutočnosť, ktorá sa týka vás s tým, že posledných štrnásť rokov predtým, ako ste sa stali ministrom, ste pracovali vo farmaceutických firmách a obchodovali s liekmi.
Tá posledná firma Ozone Laboratories Slovakia, ktorej ste boli konateľom, nie jej zamestnancom, ako ste sa to snažili niekoľkokrát zľahčovať, mala svoju matku, teda firmu, ktorá je vlastne na Cypre, podľa všetkého v schránke. A v tejto súvislosti je niekoľko zaujímavých faktov. Zo spomínanej firmy ste odišli 24 hodín predtým, ako vás menovali za ministra. Hneď v roku, keď ste sa stali ministrom, stúpol tej firme obrat z 2,1 mil. eur na 7 mil. eur, čiže viac ako 3,5-násobne. A touto firmou sa to nekončí.
Firma EURO MEDIUS, ktorú ste v roku 2004 založili a v ktorej ste v júli 2010 spravili jedinou spoločníčkou vašu manželku, v prvom roku vášho vládnutia dvadsaťsedemkrát znásobila svoje tržby.
Ďalšia kauza – Dr. MAGNET. Štátna zdravotná poisťovňa na váš príkaz prehodnotila zmluvy štátnych diagnostických techník, čoho výsledkom bolo to, že pri štátnej Magnetickej rezonancii sa otvorilo pracovisko súkromnej Magnetickej rezonancie.
A sú tu mnohé a mnohé ďalšie veci a aj eHealth, ktorý zvyknete kritizovať, je vaším maslom na vašej hlave, pretože zastavenie eHealthu na dva roky prebiehalo a nastalo práve počas vášho pôsobenia.
Ctené dámy, vážení páni, v návrhu na zvolanie dnešnej schôdze boli okrem nosnej témy, teda témy zdravotných sestier spomenuté aj témy tzv. tety Anky, nákupu piešťanského cétečka, zadlžovania nemocníc.
Všetci dobre vieme, čo sa týka piešťanského cétečka , konal nielen minister Čislák, ale konajú aj všetky orgány, ktoré to vyšetrovať môžu, koná aj Národná kriminálna agentúra. A boli sme tam na poslaneckom prieskume a keď si spomínate aj keď sme tam my ako poslanci boli na poslaneckom prieskume, na základe informácií a dát, ktoré sme tam dostali, sme jednoducho nemohli vyriecť žiaden ortieľ. Ja som rád, že sa to prešetruje a že raz vyjde tá pravda najavo. A myslím si, že dovtedy, keď sa akýkoľvek nákup, ktorý vzbudzuje pochybnosti, nevyšetri kompetentnými orgánmi, mali by sme jednoducho na to počkať. A napriek tomu bola vyvodená politická zodpovednosť už pri podozreniach na tých úplne, úplne najvyšších poschodiach politickej hierarchie.
Takisto sa to týka aj tzv. zazmluvňovania osoby blízkej, bývalého generálneho riaditeľa. Napriek tomu, že ešte stále prebieha šetrenie tých zmlúv a ich komparácia s inými zmluvami, ktoré sú uzatvárané s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, bývalý generálny riaditeľ odstúpil z funkcie, a napriek tomu, že ešte to vyšetrovanie žiadnym z orgánov, ani Najvyšším kontrolným úradom ani Národnou kriminálnou agentúrou či Generálnou prokuratúrou nebolo dokončené, napriek tomu sa vyvodila zodpovednosť a čaká sa na to, ako toto všetko dopadne, aké výsledky tieto kompetentné a nezávislé orgány vyrieknu.
A čo sa týka poslednej medializovanej kauzy, videli sme najmä pánom poslancom Beblavým prezentovaných množstvo grafov. Tu takisto pokiaľ chceme byť korektní, musíme počkať na to, koľko je pravdy na ziskovosti, je pravdy na obratoch. Skomparovať to so šiestimi pracoviskami, 45-tisíc pacientmi, dvesto zamestnancami, príslušnými mesačnými výkonmi, ktoré sa netýkali iba rehabilitácie, ale ktoré sa týkali aj ambulantnej poliklinickej starostlivosti vo viac ako desiatich poliklinikách, opäť opakujem, pokiaľ nemáme korektné, nezávislým orgánom potvrdené informácie, by sme nemali, aj keď ide o predvolebnú kampaň, vynášať súdy.
A čo sa týka situácie zdravotných sestier, samozrejme, každý z nás má na danú situáciu rozdielny názor, čo je úplne prirodzené. V každom prípade sa dnes nachádzame v momente, keď verím, že sa tá situácia začne postupne upokojovať, tak ako sú úplne čerstvé informácie v Žiline, keď sa pripravila nová kolektívna zmluva, kde všetci veríme, že bude zapracovaných čo najviac podmienok a požiadaviek všetkých tých sestier, že táto kolektívna zmluva sa bude týkať úplne všetkých zamestnancov a že po tých týždňoch alebo mesiacoch, keď sa psychicky nekomfortne cítili nielen sestry, ktoré dali výpovede, ale aj manažmenty nemocníc, ktoré sa trápili so zabezpečením zdravotnej starostlivosti, sa táto situácia navždy vyrieši a opäť budú môcť sa psychicky cítiť komfortne nielen tie sestry, ale aj pacienti a všetci zdravotnícki pracovníci v našich nemocniciach. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 22:00 - 22:01 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Pokiaľ sa nič v rokovacom poriadku nezmenilo, tak faktickou poznámkou sa reaguje na vystúpenie rečníka v rozprave, čo bolo v tomto prípade pánom poslancom Hlinom zneužité. A chcem povedať, že pán poslanec Hlina zneužíva aj to, že ja naňho jednoducho nemôžem reagovať nielen preto, že by som porušil rokovací poriadok a mám sa vyjadrovať k vystúpeniu v rozprave, ale aj preto, že ako lekár by som jemu ako pacientovi o ňom vyzradil lekárske tajomstvo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 17:17 - 17:18 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Simon, asi bez komentára, pretože kým po pánovi ministrovi Žigovi vidno výsledky, po vašom pôsobení na ministerstve za vášho času neostalo vôbec nič.
Čo sa týka pána poslanca Hraška, viete, pán poslanec, vy sa vyjadrujete ku všetkému, tak vy ste, asi všetko viete, všade ste boli, všetko ste videli, preto sa ku všetkému vyjadrujete, proste ako taký Truhlík. Ale ja verím, že príde váš čas, aj keď sa tu bude rozprávať o vašom pôsobení v centrách voľného času, o mŕtvych dušiach, o tom, že centrá voľného času v obciach, kde boli prevádzkované, mali viacej žiakov, ako mala počet obyvateľov dedina. Že si spomenú niektorí bývalí vtedajší župani, ako ste sa ich snažili ovplyvniť. A že aj o tomto sa tu raz bude rozprávať a neviem, čo budete robiť, potom sa budete iba vykrúcať ako had, pretože budete vedieť, že všetko, čo sa tu hovorí, je veľká pravda. (Potlesk.)
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.12.2015 16:55 - 17:10 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie. Vážená pani predsedajúca, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, nie som síce členom výboru pre životné prostredie, ale prácu pána ministra a ministerstva životného prostredia poznám a ako primátor Košíc vidím, čo sa v tejto oblasti dialo v minulosti a čo sa deje aj teraz, a poviem vám, že je to naozaj veľmi významný a pozitívny posun, a uvediem aj konkrétne príklady, aby to tu nebolo len o zlobe, nenávisti a sršaní hnevu, ale aj o tom, čo ministerstvo životného prostredia počas svojho pôsobenia urobilo a čo sme počas celého tohto obdobia všetci evidovali, a bez ohľadu na to, či ste z koalície, alebo z opozície, bolo to pozitívne vnímané.
Je jasné, že aj nová kompa slúži ľuďom, ktorí ju potrebujú, a tie argumenty na odvolanie ministra sú nielenže zbytočné, ale mnohokrát sú aj hlúpe a zámerne zavádzajúce, a napriek tomu, že viete, každý krok sa dá objektívne zhodnotiť a faktograficky podložiť, napriek tomu sa tu uvádzajú fakty, ktoré sú zámerne zavádzajúce, vytrhnuté z kontextu a nepravdivé.
Ale dovoľte mi, aby som povedal aj o tom, čo sa počas pôsobenia pána ministra a jeho tímu na ministerstve urobilo a z čoho doteraz majú výhody všetci naši občania. A začal by som hneď v meste, v ktorom žijem.
Zákaz ťažby uránu, všetci si pamätáte, ako nás táto téma traumatizovala, ako nás traumatizovala téma ťažby zlata pri Kremnici, a myslím si, že aj teraz je dobrá príležitosť na to, aby som povedal o mnohých pozitívnych témach, čo rezort urobil. A ako Košičan som veľmi spokojný, že sme spoločne s pánom ministrom a jeho tímom ľudí pripravili zákaz ťažby rádioaktívnych látok, ktorý reagoval najmä na možnú ťažbu uránu na Jahodnej pri Košiciach.
Po desiatich rokoch sa tak definitívne skončilo obdobie, ktoré traumatizovalo obyvateľov Košíc. Investori zaradili spiatočku a jasne pochopili, že bez súhlasu ľudí v miestnom referende jednoducho narazia. A až ministerstvo pod vedením pána ministra Petra Žigu nabralo odvahu nepredĺžiť geologický prieskum uránového ložiska, hoci sa s ním investori chcú súdiť, alebo dokonca podali žalobu.
Tá konferencia, ktorú som spomínal aj v príhovore, v Paríži, ktorá bola trápne dehonestovaná v mediálnych výstupoch pánom Matovičom, k tomu sa už vracať nebudem, ale spomeniem už len jednu vec, mimochodom, v Paríži sa nerobia chlebíčky, ale bagety a tak to bolo i na tejto konferencii.
Druhá pozitívna vec, ktorá je významná a ktorej zásluhy si môže pripísať ministerstvo životného prostredia pod vedením Peťa Žigu, je pitná voda. Pitná voda vo svete stúpa na cene aj na význame. Je to aj v súvislosti s tým, čo sa odohrávalo na konferencii v Paríži, pretože hrozba sucha a nedostatok pitnej vody sú naozaj hrozby budúcnosti, ktoré nás môžu postihnúť, a voda je a stále viac bude strategickou surovinou. A dobre si všetci spomíname, že až na návrh ministra životného prostredia vláda pitnú vodu definovala ako strategickú surovinu a rozhodla sa ju chrániť pre občanov Slovenskej republiky. Novela ústavy, ktorá bola predložená, zakázala jej vývoz do zahraničia a v októbri 2014 ju parlament schválil 102 hlasmi, aj hlasmi vás opozície, ktorí chcete pána ministra Žigu teraz odvolať. Podľa nej vodu odobratú z vodných útvarov na území Slovenskej republiky nebude možné prepravovať cez hranice dopravnými prostriedkami a potrubím. Vodný zákon po novelizácii ďalej významne posilňuje ochranu a novinkou je aj zákaz viesť ropovod cez vodohospodársky chránenú oblasť, akou je Žitný ostrov. Slovensko má tak jednu z najvyššej miery ochrany vody v celej Európe a sme pripravení ísť do konfliktu aj s Európskou komisiou a to ešte nikdy nikto historicky neurobil alebo nikto nemal na to odvahu. Možno sa to zle počúva niektorým politikom, ktorí strašili a tvrdili nezmysly, že sa ide privatizovať voda a že ideme predať národné bohatstvo a nakoniec za ústavnú ochranu vody ani len nezahlasovali.
Druhá mimoriadne dôležitá informácia pre všetky regióny Slovenska, ktorá sa ich týka, zase na zásluhu ktorej má ministerstvo životného prostredia pod vedením Petra Žiga, je to razantná výstavba protipovodňových opatrení. Vážení poslanci z opozície, viete, že nemáme na Slovensku chránené pred storočnou vodou ani len všetky krajské mestá vrátane Košíc? A viete, kto začal situáciu s výstavbou protipovodňovej ochrany na Slovensku systémovo riešiť? Práve pán minister, ktorého chcete odvolať.
Ministerstvo životného prostredia zásadne rozbehlo roky trestuhodne zanedbávanú ochranu pred povodňami a to si vyberalo daň v podobe veľkých škôd. Do konca tohto aktuálneho roka dokončia vodohospodári zo Slovenského vodohospodárskeho podniku práce na dvadsiatich protipovodňových stavbách, ktoré významne ochránia ľudí a ich majetok na celom Slovensku. Ministerstvo životného prostredia sa zameralo na identifikované kritické miesta, ktoré ohrozovala veľká voda, a v posledných týždňoch boli iba na východe Slovenska odovzdané do užívania protipovodňové stavby v bardejovskej oblasti, v Kružlove, v Starej Ľubovni, Harichovciach či v Lipanoch. Zrekonštruované boli hate na Zemplínskej šírave, v Zalužiciach a vo Vyšnom Opátskom, u nás v Košiciach. A pred kolaudáciou sú viaceré poldre a ďalšie opatrenia, ktoré vylepšia ochranu Kežmarku či Ľubice. A viaceré opatrenia sa už stihli aj osvedčiť, napríklad v Starej Ľubovni doslova ochránila časť mesta dokonca aj vtedy, keď ešte nebola úplne skolaudovaná časť hrádze na rieke Poprad.
A ten posun vidíme na vlastné oči aj v Košiciach. Postupne otvárame jednu stavbu komplexnej ochrany za druhou. Je to obrovský posun. A napriek tomu, že dnes tu sypú niektorí žlčovité slová, ale budú to stavby a hrádze, ktoré postavil minister životného prostredia a Slovenský vodohospodársky podnik a ktoré ochránia Košičanov a mnohých ďalších obyvateľov nášho Slovenska. A prostriedky na vybudovanie komplexnej protipovodňovej ochrany schválila aj výjazdová vláda Slovenskej republiky pod vedením Roberta Fica - a to sú činy a nie vykrikovanie z opozičných lavíc.
Chránené majú byť v budúcnosti krajské mestá. Intenzitne sa pracuje napríklad aj na príprave ochrany Prešova, Banskej Bystrice a ďalších miest a v rámci nového operačného programu je do roku 2020 vyčlenených na protipovodňovú ochranu približne 400 mil. eur.
A čerešnička na torte, zásadným spôsobom sa podarilo zvládnuť rekordne vysoký Dunaj v roku 2013, všetci si to pamätáte, s minimálnymi škodami, kde sa osvedčila práve nová komplexná protipovodňová ochrana. A tie škody boli iba zlomkom oproti minulej povodni z roku 2002 a všetci sme to mohli vidieť v priamom prenose.
Ďalší úspech, Vodná elektráreň v Gabčíkove a jej prevzatie štátom, opätovné. Aj zásluhou dobrej práce ministra životného prostredia a vedenia podniku Vodohospodárska výstavba sa vrátila Vodná elektráreň Gabčíkovo do rúk štátu a napravili sa dôsledky nevýhodnej privatizácie. A to je zase zásluha a odvaha pána ministra, ale aj generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby.
Rozsudok v prospech štátu potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. Prostriedky z prevádzky vodnej elektrárne najväčšieho vodného diela tak využíva opäť právoplatne Slovenská republika. A v súvislosti s týmto prípadom a privatizáciou orgány činné v trestnom konaní vzniesli obvinenia voči nominantom bývalej vlády, ktorá doslova odovzdala do rúk vodnú elektráreň talianskym privatizérom, veľmi podobným štýlom, ako sa v bare odovzdáva alkohol počas Happy Our.
Ďalej. Veľké upratovanie Slovenska, historicky prvý program na likvidáciu čiernych skládok. Zase je dôležité vedieť, že to je zase opatrenie, ktoré doteraz nikto neurobil. Ministerstvo životného prostredia, Peter Žiga a jeho tím pripravili a rozbehli historicky prvý program na odstraňovanie čiernych skládok na Slovensku s názvom Veľké upratovanie Slovenska. Momentálne je v plnom prúde. Viac ako dve stovky obcí a miest odpratávajú čierne skládky, ktoré ohrozujú životné prostredie. Získalo na to 10 mil. eur z Recyklačného fondu a o tieto peniaze bol rekordný záujem. Do programu sa prihlásilo celkovo 490 samospráv a dotáciu získalo 216 z nich, čiže skoro polovica všetkých uchádzačov. Obrovský záujem prekonal očakávania a toto je konkrétna pomoc, ktorá išla zo strany ministerstva životného prostredia pre ľudí, pre obce, pre životné prostredie a má naozaj v teréne neuveriteľný ohlas.
A zachytil som pozitívnu informáciu, že rezort životného prostredia tento program bude vyhodnocovať a nevylučuje, že v podobných aktivitách bude v budúcnosti pokračovať. Samozrejme, že len tento program Veľké upratovanie Slovenska problém čiernych skládok úplne nevyrieši, na to sa musí zmeniť aj myslenie nás všetkých, aby sme neboli ľahostajní voči svojmu okoliu.
Ďalší veľký zákon, ktorý prešiel, ktorý bol podporený a ktorý zase pomôže všetkých obyvateľom Slovenska, zákon o odpadoch. Je hanba, že na Slovensku stále nevieme separovať a recyklovať a že sme, bohužiaľ, na konci rebríčkov Európskej únie, ale aj to sa mení. Ministerstvo životného prostredia pripravilo a presadilo nový zákon o odpadoch, ktorý zásadne mení systém odpadového hospodárstva na Slovensku smerom k vyspelej Európe. Slovensko sa zásadne posunie k moderným európskych krajinám, teda k separovaniu a recyklovaniu, zatiaľ čo väčšina odpadu u nás končí na skládkach. V oblasti odpadového hospodárstva ide o revolučný prvok, ktorý od nás vyžadovala Európska únia. Dovozcovia a vývozcovia sa postarajú o vytriedený odpad na vlastné náklady, ľudia budú viac motivovaní separovať a obce podľa aktuálnych údajov ušetria ročne okolo 30 mil. eur.
Novinkou je aj to, čo trápi opäť nás, ktorí pôsobíme v mestách a v obciach, je to zákaz výkupu kovov od fyzických osôb v hotovosti, čo, veríme, povedie k poklesu kriminality, keď bežne miznú poklopy z kanalizácií, ploty, káble z diaľnic, a páchateľov bude možné ľahšie identifikovať.
Ďalšie pozitívne veci, ktoré ministerstvo životného prostredia vykonalo. Sanácia vážnych zosuvov, ako bolo napríklad pri Prievidzi či v Nižnej Myšli. Ministerstvo životného prostredia zásadným spôsobom rieši aj zosuvy, ktoré ohrozujú obyvateľov obcí a miest. Minister získal zdroje a vďaka jeho práci a úsiliu rezortu sa podarilo sanovať zosuv pôdy v Hradci, Veľkej Lehôtke, v obci Banka či v rámci Prievidze. Rekordne rýchle aj s pomocou vlády dali do poriadku Vrátnu dolinu, všetci si to pamätáme, ktorá utrpela devastujúce škody po letnej katastrofickej záplave a zosuve minulý rok. A pokračuje sanácia aj v obci blízko Košíc - v Nižnej Myšli.
Ďalšia vec, vďaka ktorej bude Slovensko čistejšie, je to systémová likvidácia environmentálnych záťaží. Po prvý raz v histórii Slovenska sa až za ministra životného prostredia Petra Žigu reálne začalo systematické riešenie a sanácia desiatky rokov starých environmentálnych záťaží, ktoré sa nachádzajú v rôznych kútoch Slovenska. Ide o dedičstvo z minulosti, z čias socializmu, ktoré ohrozuje zdravie ľudí a životné prostredie. Prvým z devätnástich plánovaných projektov na Slovensku zameraných na sanáciu starých environmentálnych záťaží je projekt Kamenné srdce v Devínskej Novej Vsi, úložisko nebezpečných toxických gudrónov v kameňolome Srdce natrvalo úplne odstránia do konca tohto roku.
Ministerstvo postupne pracuje na prieskume a odstraňovaní najproblematickejších záťaží, ktorých je na celom Slovensku takmer tristo. Momentálne sa odstraňujú staré envirozáťaže v 19 lokalitách, prieskum pokračuje v 54 lokalitách. Rezort chce začať ďalšie dôležité a mimoriadne komplikované sanácie problémových miest. Na tento účel rezort životného prostredia vybojoval od Bruselu alokáciu viac ako 180 mil. eur.
Ďalší pozitívny program - Operačný program Kvalita životného prostredia. Na to, aby sa podobné veci darili aj účinne financovať, potrebujeme, samozrejme, peniaze a podarilo sa pripraviť a medzi prvými v celej Európskej únii aj presadiť nový Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý nasmeruje do oblasti životného prostredia najviac peňazí v histórii. Využijú sa na to, využijú sa na budovanie protipovodňových opatrení, vodárenských projektov, odstraňovanie environmentálnych záťaží či ochranu prírody. Vďaka tomuto operačnému programu by malo viac ako 200 -tisíc obyvateľov Slovenska pocítiť zlepšenie v oblasti čistenia odpadových vôd, vyše 12-tisíc ľudí benefity nových protipovodňových opatrení, zrekultivovať by sa malo aj 452 hektárov územia. Na ochranu životného prostredia pôjde vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia v histórii samostatného Slovenska najviac peňazí a v rámci tohto programu bude môcť Slovensko v rokoch 2014 až 2020 čerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov 3 138 mil. eur. A spolu s prostriedkami vyčlenenými zo štátneho rozpočtu tak bude mať Slovensko na ochranu životného prostredia viac ako 4,3 mld. eur. Čiže oproti minulému programovému obdobiu a Operačnému programu Životné prostredie, ktorý má objem 1,8 mld. eur, je to naozaj výrazné, výrazné zvýšenie a je to obrovský posun.
A mohol by som pokračovať ešte mnohými ďalšími významnými opatreniami, ako sú výstavba kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, vodovodov, ochrany prírody, ďalšie a mohli by sme pokračovať ďalšími opatreniami pred povodňami, ako som už spomínal, či pri zosuvoch, likvidácii rizík environmentálnych, ochrane prírody či podpore životného prostredia.
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister, minister životného prostredia by si zaslúžil za to, čo počas celého pôsobenia robil, ocenenie a nie primitívne odvolávanie z vymyslených a vykonštruovaných dôvodov, lebo jeho práca na rozdiel od mnohých jeho predchodcov má naozaj hmatateľné výsledky pre všetkých ľudí Slovenska.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 16:43 - 16:44 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem pekne. Vážený pán poslanec... (Ruch v sále.) Pán poslanec, uberáte mi čas, pán poslanec Poliačik, poprosím, beriete mi čas trošku vydržte.
Takže dovoľte, pán poslanec Zajac, aby som sa teda mohol vyjadriť. Pán poslanec Zajac, napriek tomu, že sú známe fakty, ktoré tu boli nielen prednesené, ale sú overiteľné, napriek tomu vedome klamete.
A keď ste Ľuba Blahu nazvali marxistom, tak dovoľte mi, aby na základe toho, ako vedome klamete, aby som skonštatoval, že vy teda nie ste ani kresťanský, ani demokrat a vy dokonca, keď sa na vás takto zozadu pozerám, vy nie ste ani zajac, aj keď zajačie úmysly možno máte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 15:47 - 15:48 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán poslanec Érsek, vo svojom vystúpení ste kritizovali pontóny, tak ja som dostal fotku, kde je pontón (rečník zobral do rúk fotku, ukazujúc ju plénu), krásne mažoretky a vy.
Tak sa chcem spýtať, či ste sa tam boli predvádzať, alebo ste boli šmírovať tie mažoretky pri ich vystúpení? (Povedané so smiechom a smiech v sále.) Lebo, viete, keď niečo kritizujete, a potom sa tam producírujete, je pravda, nemali ste sukňu ani čarovnú paličku, ale tu ste sa pekne vytŕčali do kamier. Tak vás poprosím láskavo, keď nabudúce niečo kritizujete, aspoň sa skryte, keď vás fotia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 14:39 - 14:41 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa vrátiť najmä k úvodu vystúpenia pána poslanca Matoviča a musím skonštatovať, že po tom, čo tu očervenel a mal tlak 230, ma úplne vyzliekol s mojich emócií, tak ja som, len neviem, ako budem naňho ďalej reagovať, lebo sa cítim úplne emociálne nahý, pretože to, čo sme tu videli, bola nielen kombinácia toho, ako ho poznáme, patologického klamára a hulváta, ale tu sa pridala aj porucha osobnosti a strata kontroly ovládania sa.
Páni, uvedomte si, my tu naozaj máme pacienta. A keď som minule čítal, že súčasná doba je charakterizovaná epidémiou duševných ochorení, tak po tomto vystúpení s tým môžem iba súhlasiť.
Ďakujem pekne. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 13:25 - 13:26 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, je čas obeda, možno by som sa vrátil k Matovičovým chlebíčkom v Paríži. Chcem dať do kontrastu dvoch veľkých politikov. Barak Obama povedal, že žiadna výzva nie je väčšou hrozbou pre budúce generácie, ako sú klimatické zmeny. Náš politik našej politickej scény Igor M. povedal, že preňho je samit o producírovaní sa a jedení chlebíčkov.
Potom sa pýtam, prečo mal záujem zúčastniť sa na tomto mítingu svetových lídrov na klimatickom samite aj šéf výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie? Tak hádam nie preto, aby ste tam išli jesť chlebíky a producírovať sa, ale kvôli tomu, že ide o mimoriadne vážny samit, ktorý nikto nespochybňuje. Takže tu vidíte aj ten rozkol vo vlastnej strane, kde normálna časť strany pochopí veľkosť tohto mítingu a líder tejto strany nepochopí ani základné veci.
A ešte by som upozornil, pán minister, na jeden dôležitý fakt, čo teda verím, že starostovia obcí, ktorí sú tu, si ho uvedomia aj vtedy, keď sa Béla Bugár príde k nim ukázať. Páni starostovia, Béla Bugár povedal, že kryjete korupciu. Tak ja verím, že keď príde na politické mítingy práve do vašich obcí, tak si to s ním aj s občanmi vysvetlíte.
A dovoľte mi na záver zopakovať to, čo z tohto celého vyplýva. Ako som už povedal na začiatku, keďže všetky argumenty Igora Matoviča boli vyvrátené, stále o ňom platí, zlodej kričí, chyťte zlodeja. Matovič, zlodej, kričí, chyťte zlodeja.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 11:57 - 11:58 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Pán premiér, úspech vám nikto neodpustí a aj dnes sa musíme biť s tým, že úspechy, ktoré táto vládna strana má, všetky strany opozície dokopy nevedia nejako zvládnuť a dávajú nezmyselné návrhy a po ministrovi Žigovi určite sa stihnú odvolávať ešte aspoň dvaja ministri a možno aj vy, pán premiér.
Ale z môjho pohľadu to, čo sa tu dnes deje, je prejav politickej kómy opozície a ja verím, že voľby budú pre mnohých z vás, drahá opozícia, vykúpením a možnože nejakou milosrdnou politickou eutanáziou.
A, vážený pán premiér, možno ešte jednu vec, škoda, že ste nepočuli predkladateľa návrhu, keď sa tu ukázalo to pravé slovenské, že zlodej kričal, chyťte zlodeja.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.12.2015 11:23 - 11:23 hod.

Richard Raši
Dovoľujem si zvolať členov výboru pre zdravotníctvo dnes na 12.00 hod. na zasadnutie výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis