Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.11.2015 o 11:36 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 20.11.2015 11:36 - 11:37 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, po dohode s predkladateľom vládneho návrhu zákona poslanci Národnej rady Vitteková, Martvoň, Kučerová, Susko predkladáme pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1728.
Znenie:
1. V čl. II sa vypúšťajú body 6 a 7.
2. V čl. III sa vypúšťa bod 76. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. III bod 141 sa vypúšťa § 265y.
Doterajšie paragrafy 265z až 265zd sa primerane prečíslujú a súčasne sa primerane upraví aj úvodná veta bodu 141.
Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustenie právnej úpravy zvýšenia príplatku sudcu a prokurátora a k dôchodku pozostalých po sudcovi a prokurátorovi, vrátane s tým súvisiacich prechodných ustanovení.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.11.2015 14:33 - 14:35 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Uvedeným pozmeňujúcim návrhom poslancov za stranu SMER - sociálna demokracia reagujeme na smernicu Európskej únie, z ktorej aj vychádza vládny návrh zákona. Totiž v návrhu nového zákona o verejnom obstarávaní sa v § 66 pri nadlimitných zákazkách ustanovuje v odseku 4 lehota 15 dní. Cieľom pozmeňujúceho návrhu je premietnuť túto lehotu aj do súčasne platného zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V odôvodnení pozmeňujúceho návrhu uvádzam aj príslušnú smernicu Európskej únie, z ktorej vychádza vládny návrh zákona.
Súčasne chcem kolegov upozorniť, že v rozdanom pozmeňujúcom návrhu, ktorý máte v laviciach, je v bode 2 v § 51 ods. 6 písm. n) lehota 10 dní. Ide však o preklep a správne tam má byť uvedené "15 dní".
Môj pozmeňujúci návrh a kolegov je nasledujúci:
Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
Čl. VI
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 3 písm. c) sa slová "oficiálnu rozvojovú pomoc" nahrádzajú slovami "rozvojovú pomoc".
2. V § 51 ods. 6 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie: "n) lehota na predkladanie ponúk je najmenej 15 dní, ak sú súčasne splnené podmienky podľa odseku 1 písm. g) a odseku 2."
Bod 1 nadobúda účinnosť 1. januára 2016, čo sa v prípade jeho schválenia premietne do ustanovenia o účinnosti.
Bod 2 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa v prípade jeho schválenia premietne do ustanovenia o účinnosti.
Ostatné novelizačné články sa v nadväznosti na túto zmenu príslušne prečíslujú.
V nadväznosti na túto zmenu sa primerane upravia zrušovacie ustanovenia v čl. I § 189 prvý bod.
Odôvodnenie:
K čl. IV bodu 1. V nadväznosti na zmenu základného pojmu "rozvojová spolupráca" v právnom poriadku Slovenskej republiky sa navrhuje úprava dotknutého ustanovenia.
K čl. IV bod 2. Predmetnou zmenou sa navrhuje ešte pred účinnosťou nového zákona o verejnom obstarávaní úprava lehôt pri verejnej súťaži s použitím elektronického trhoviska, a to v súlade s novými smernicami k verejnému obstarávaniu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

12.11.2015 18:16 - 18:18 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona prerokovali a odporúčali schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení uvedených výborov vyplýva 35 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, tieto sú uvedené v časti IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 35 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1715a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 757 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o tomto návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

29.9.2015 12:04 - 12:05 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.

Návrh ústavného zákona spĺňa z formnálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku, v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby návrh ústavného zákona prerokovali výbory do 9. novembra a gestorský výbor do 10. novembra 2015. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehôt na prerokovanie návrhu vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.9.2015 9:48 - 9:48 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis

52.
V podstate len potvrdím to, čo hovorila aj pani poslankyňa, aj pán minister. Na tomto zákone sa snáď pracuje od roku 2000. V čase, keď sme boli na ministerstve, tak vlastne sme prešli všetku právnu úpravu Holandska, Belgicka, Nemecka. A myslím si, že tá spolupráca s Českou republikou bola na veľmi dobrej úrovni. Myslím si, že aj toto obdobie, kedy prídeme do ďalšieho čítania a budeme s uvedeným návrhom zákona pracovať aj na výbore, využijeme ešte aj návštevu v Českej republike, lebo tie skúsenosti za tie tri roky majú pozitívne.
A pevne verím, že po toľkých rokoch, čiže temer 14 rokov, čo sa to pripravovalo, tento zákon bude aj prínosom.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2015 9:31 - 9:33 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis

42.
Dobrý deň. Vážená pani predsedajúca, pán minister, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku aj v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre obranu a bezpečnosť. Ako gestorský navrhoval ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 9. novembra 2015 a gestorský do 10. novembra 2015. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý aj účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.7.2015 12:51 - 12:53 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis

44.

Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pán generálny prokurátor, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch Národnej rady.

Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1574 z 1. júna 2015 pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor. Oba výbory, ktorým bola správa pridelená, správu prerokovali a odporučili Národnej rade vziať ju na vedomie. Ústavnoprávny výbor ako gestorský na základe stanovísk výborov k predmetnej správe odporúča Národnej rade správu vziať na vedomie.

Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní Správy generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2014 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti Slovenskej republike (tlač 1555a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 627 z 15. júna 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov.

Pani predsedajúca, teraz otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2015 9:02 - 9:04 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, dobré ráno. Ja predkladám k uvedeným kódexom, ktoré máme v rozprave, dva pozmeňujúce návrhy. Prvý predkladám spolu s kolegyňou Kučerovou a týka sa vládneho návrhu zákona Správneho súdneho poriadku, tlač 1335. Ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú legislatívno-technického charakteru. Takže samotný návrh.
Bod 1. Doterajší text § 166 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: "(2) Priznané oslobodenie od súdneho poplatku správny súd kedykoľvek počas konania odníme, a to i so spätnou účinnosťou, ak sa do právoplatného skončenia konania preukáže, že pomery účastníka neodôvodňujú alebo neodôvodňovali oslobodenie od súdneho poplatku."
Odôvodnenie. Zmena sa navrhuje v súvislosti s upresnením a jednoznačným zakotvením možnosti odňať oslobodenie od súdneho poplatku.
Bod 2. V § 190 sa slovo "dôjde" nahrádza slovom "dospeje".
Odôvodnenie. Navrhuje sa zjednotenie s terminológiou použitou v § 462 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.
Bod 3. V prílohe zákona sa vypúšťa bod 1. Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Vzhľadom na vyňatie administratívnych vecí spod úpravy smernice uvedenej v bode 1 navrhujeme jej vypustenie z prílohy vládneho návrhu zákona.
Druhý pozmeňujúci návrh je k vládnemu návrhu zákona Civilný mimosporový poriadok, tlač 1334. V zákone sa vykonajú zmeny v odkazoch na konkrétne ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade so schváleným znením Civilného sporového poriadku.
Odôvodnenie. Vzhľadom na zmenu označenia konkrétnych odkazov na Civilný sporový poriadok po vyhotovení jeho konečného znenia je potrebné túto zmenu premietnuť aj do textu zákona, kde sa na tieto ustanovenia Civilného sporového poriadku odkazuje.
Ďakujem, to sú dva pozmeňováky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.5.2015 17:52 - 17:54 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorá sa konala dňa 14. mája 2015.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 101 hlasovacích lístkov, teda na tajnom hlasovaní bolo prítomných 101 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky dvaja poslanci neodovzdali hlasovacie lístky. Z 99 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo desať neplatných.
Z 89 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Soni Pőtheovej za predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky hlasovalo:
za 79 poslancov, proti bolo 8 poslancov, zdržali sa hlasovania 2 poslanci.
Na schválenie návrhu na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky zvolila Soňu Pőtheovú za predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Overovatelia ma poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.4.2015 15:35 - 15:51 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis

38.
Ďakujem pekne. Ja iba na úvod k môjmu pozmeňujúcemu, resp. skupiny poslancov za stranu SMER - sociálna demokracia k pánovi poslancovi Brockovi, či rokovanie bolo štandardné. Skutočne máte pravdu, lebo z minulého týždňa okrem vulgarizmov, nadávok a agresivity si naozaj nič nepamätám. Takže hádam by sme už mohli začať sa vyjadrovať aj skutočne k vecným otázkam a k problémom, ktorými chceme riešiť návrh zákona, ktorý ste mali od samého začiatku schôdze v ľaviciach. (Potlesk.)
Účelom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu skupiny poslancov za stranu SMER - sociálna demokracia je reagovať v legislatívnej rovine na memorandum zo stretnutia predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, spoločnosti Váhostav, zainteresovaných bánk, prezidenta Slovenského živnostenského zväzu a predsedu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a zástupcov veriteľov Váhostavu, akciovej spoločnosti. Na tento účel sa schválením predloženého pozmeňujúceho návrhu umožní, aby sa v prípade nezabezpečených veriteľov zostatok ich pohľadávok do výšky 50 % dlžnej sumy bol považovaný za právoplatnú pohľadávku a časť dlhu nad 50 % predstavovala majetkové právo, ktoré si bude môcť veriteľ uplatňovať zo ziskov a iných príjmov spoločnosti.
Ďalej pozmeňujúci návrh umožňuje, aby sa správca v reštrukturalizácii mohol vzdať svojej funkcie a aby sa vplyv dlžníka na výber správcu eliminoval a to tak, že správcu ustanoví súd náhodným výberom. Súčasne sa vytvárajú legislatívne predpoklady na doplnenie plánu na schvaľovacej schôdzi tak, aby na schvaľovacej schôdzi veriteľov mohlo dôjsť k zmene plánu s cieľom znížiť mieru uspokojenia zabezpečených veriteľov zo 100 % na 85 % a získané finančné prostriedky použiť na uspokojenie nezabezpečených veriteľov. Zainteresované banky potvrdzujú pripravenosť na takýto krok. V záujme umožniť bezproblémový výkup pohľadávok nezabezpečených veriteľov zo strany Slovenskej záručnej a rozvojovej banky sa precizuje pozmeňujúcim návrhom úprava zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1490).
Bod 1. V čl. II § 61 ods. 10 sa slová "na dobu uvedenú v rozhodnutí" nahrádzajú slovami "po dobu výkonu trestu".
Odôvodnenie. Zmena sa navrhuje v súvislosti s potrebou reflektovať na možnosť odpustenia zvyšku výkonu trestu zákazu činnosti podľa § 69 Trestného zákona.
Bod 2. V čl. VIII sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
3. V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová "a ani záväzky prislúchajúce pohľadávkam podľa § 155a".
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Odôvodnenie. V nadväznosti na zmeny v navrhovanom § 155a sa primerane upravuje definícia predĺženia.
Bod 3. V čl. VIII sa za bod 36 vkladá nový bod 37, ktorý znie:
37. § 131 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktorý znie:
"(5) Správca sa počas reštrukturalizácie môže vzdať svojej funkcie v príslušnom konaní z iných dôvodov, pre ktoré ho môže súd i bez návrhu odvolať; v takom prípade súd správcu bezodkladne odvolá a ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Uznesenie o odvolaní doterajšieho správcu a ustanovení nového správcu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí správcovi, ktorého v uznesení ustanovil.
(6) Ustanovenie odseku 5 sa primerane použije aj na vzdanie sa funkcie správcu počas dozornej správy."
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Odôvodnenie. Zavádza sa možnosť, aby sa reštrukturalizačný správca mohol vzdať svojej funkcie správcu v konkrétnom konaní. Nového správcu ustanoví súd náhodným výberom. To bude platiť aj pre dozorného správcu.
Bod 4. V čl. VIII sa za bod 37 vkladajú nové body 38 a 39, ktoré znejú:
Bod 38. V § 145 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) o nižšie uspokojenie svojej pohľadávky oproti jej uspokojeniu navrhnutému v záväznej časti plánu v prospech inej skupiny pohľadávok vytvorenej v záväznej časti plánu."
Bod 39. § 145 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Ak žiadosť podľa odseku 1 písm. f) bola doručená neskôr ako siedmy deň pred konaním schvaľovacej schôdze, avšak najneskôr v deň pred konaním schvaľovacej schôdze, správca o tejto žiadosti informuje predkladateľa plánu a veriteľov prítomných na schvaľovacej schôdzi veriteľov a predkladateľ plánu žiadosť do plánu zapracuje."
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovenie účinnosti.
Odôvodnenie. Vytvára sa zákonná možnosť pre úpravu plánu pred jeho schválením na schvaľovacej schôdzi, a to na účely vyššej miery uspokojenia niektorej zo skupín veriteľov.
Bod 5. V čl. VIII sa za bod 39 vkladajú nové body 40 a 41, ktoré znejú:
40. V § 147 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Predkladateľ plánu môže najneskôr do skončenia rozpravy upraviť plán v prospech niektorej zo skupín veriteľov."
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
41. § 147 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Ak ide o úpravu plánu podľa odseku 2, schôdza môže pokračovať v ten istý deň alebo v nasledujúci pracovný deň; ustanovenie odseku 4 sa v tomto prípade nepoužije."
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovení účinnosti.
Odôvodnenie. Umožňuje sa úprava plánu v prospech niektorej zo skupín veriteľov až do skončenia rozpravy na schvaľovacej schôdzi, a to na návrh predkladateľa plánu. Takúto schôdzu nie je nevyhnutné odročiť o 15 dní, ale môže byť odročená na ten istý deň alebo nasledujúci pracovný deň.
Bod 6. V čl. VIII bod 47 v navrhovanom § 155a odsek 1 znie:
"(1) Dlžník alebo preberajúca osoba nemôže po skončení reštrukturalizácie medzi svojich členov rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje skôr, ako dôjde k uspokojeniu pohľadávok veriteľov skupiny pre nezabezpečené pohľadávky do výšky ich zistených pohľadávok; na tieto účely pôvodná pohľadávka do výšky 50 % nezaniká a vo zvyšnej časti sa má za to, že je iným majetkovým právom veriteľa byť uspokojený v rozsahu zisku alebo iných vlastných zdrojov. Pohľadávka podľa predchádzajúcej vety je do splnenia plánu alebo do neúčinnosti plánu nevymáhateľná."
Odôvodnenie. Na účel zlepšenia postavenia nezabezpečených veriteľov sa navrhuje zvýšenie kvóty pre obmedzenie zákazu vyplatenia zisku a rozdelenia iných vlastných zdrojov dlžníka zo 40 % na 100 % a súčasne sa konštatuje, že takéto pohľadávky potvrdením plánu nezanikajú do výšky 50 %.
Bod 7. V čl. VIII sa za bod 53 vkladajú nové body 54 a 55, ktoré znejú:
Bod 54. Za § 161 sa vkladá § 161a, ktorý znie:
"§ 161a. Ak sa dlžník alebo preberajúca osoba dohodne s veriteľom z plánu počas plnenia plánu na vydaní akcií alebo iných majetkových účastí na dlžníkovi alebo preberajúcej osobe na účel ich výmeny za pohľadávku, plán sa na tento účel považuje za neúčinný voči veriteľovi vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa má vymeniť za akcie alebo iné majetkové účasti na dlžníkovi alebo preberajúcej osobe."
Bod 55. V § 164 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písm. d), ktoré znie:
"d) pravidelne vyhodnocovať, či veriteľom vznikol nárok podľa § 159b; túto skutočnosť bez zbytočného odkladu zverejní v Obchodnom vestníku,".
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e). Ostávajúce body sa primerane prečíslujú. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Odôvodnenie. Navrhované doplnenie § 161a má za cieľ umožniť po schválení plánu "debt equity swap". Na tento účel sa plán považuje za neúčinný tak, aby na základný kapitál boli započítavané pôvodné pohľadávky v rozsahu, v ktorom nedošlo k ich splneniu podľa plánu. Zmeny v bode 55 majú za cieľ precizovať povinnosti dozorného správcu v nadväznosti na nový § 155a, § 159a a §159b.
Bod 8. V čl. VIII bod 56 sa v navrhovanom § 206b ods. 2 za slová "ods. 5" vkladajú slová: "a § 161a".
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Odôvodnenie. V nadväznosti na doplnenie § 161a sa navrhuje, aby toto ustanovenie bolo aplikovateľné aj v prebiehajúcich konaniach a ku dňu účinnosti tohto zákona nebol súdu predložený návrh na potvrdenie plánu.
Bod 9. V čl. VIII bod 56 sa navrhovaný § 206b dopĺňa ods. 3, ktorý znie:
" (3) Ustanovenia § 131 ods. 5 a 6, § 145 ods. 1 písm. f), § 145 ods. 4, § 147 ods. 2 a 5 a § 164 ods. 1 písm. d) sa použijú aj na konania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona, ak ku dňu účinnosti tohto zákona sa neuskutočnila schvaľovacia schôdza."
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Odôvodnenie. V nadväznosti na doplnenie ustanovení o vzdaní sa funkcie správcu možnosti zmeny plánu a precizácie povinnosti dozorného správcu sa navrhuje, aby táto právna úprava bola aplikovateľná aj v prípade tých reštrukturalizácií, kde ku dňu účinnosti zákona neuskutočnila sa schvaľovacia schôdza.
Bod 10. Čl. IX sa vypúšťa.
Ostávajúce články sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. V nadväznosti na doplnenie úpravy vzdania sa funkcie správcu je pôvodný zámer navrhovaný čl. IX bezpredmetný.
Bod 11. Čl. XI znie:
Čl. XI. Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "Tieto štátne finančné aktíva možno použiť aj na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu."
2. § 4 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie:
"(5) Právnickú osobu so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu výšku, účel a spôsob použitia posilnených vlastných zdrojov podľa odseku 3 poslednej vety ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením."
Odôvodnenie. Navrhovanou úpravou sa rozširuje účel použitia uhradeného osobitného odvodu, ktorý je štátnym finančným aktívom aj na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu. Zároveň sa ustanovuje, aby vláda určila spôsob použitia posilnených vlastných zdrojov právnických osôb so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.
Bod 12. Za čl. XI sa vkladá nový čl. XII, ktorý znie:
Čl. XII. Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Poverená osoba môže vykonávať aj iné činnosti, ak tak rozhodne vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu."
Ostatné články sa primerane prečíslujú. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovenia účinnosti.
Odôvodnenie. Nadväzne na navrhnutý čl. XI bude môcť vláda Slovenskej republiky určiť právnickú osobu so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorá bude vykonávať činnosti súvisiace s posilnením vlastných zdrojov podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z.
Bod 13. V čl. XII sa slová: "7 [§ 67k]" nahrádzajú slovami "§ 67k v bode 7" a slová "7 [§ 67a až 67j] a" sa nahrádzajú slovami: "§ 67a až 67j v bode 7 a bodu".
Odôvodnenie. Legislatívno-technická úprava ustanovení o účinnosti.
Ďakujem.

Skryt prepis