Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

16.9.2014 o 14:17 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 16.9.2014 14:17 - 14:17 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ja by som len vo vzťahu k svojmu kolegovi reagovala, keďže ma aj vyzval. Ja si myslím, že v prvom rade sú to osobné animozity vo vzťahu k nášmu jednému kolegovi. A pokiaľ ide o sudcov a o to, že sme si pozreli všetky ich materiály, aj tí, ktorí ich predkladali, ich poznajú osobne, neznamená to, že keď spĺňajú všetky podmienky na voľbu, že ich musí táto Národná rada zvoliť. Takže, pán kolega, možno hovoríte dopredu, ale možno mnohí dnes nebudú zvolení, pretože je to aj o tom, že niektorí poslanci konkrétne osoby aj poznajú. Takže neviem, prečo vždy vynášate súdy, ale aj tak si myslím, že vás vždy k tomu vedú skôr tieto animozity ku kolegovi. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.9.2014 14:04 - 14:07 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, panie poslankyne, poslanci, podľa ustanovenia § 119a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Súdna rada volí na obdobie troch rokov členov disciplinárneho senátu z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami, ministrom spravodlivosti a Národnou radou. Všetky oprávnené subjekty predkladajú dvojnásobný počet kandidátov na počet členov disciplinárnych senátov.
Národnej rade bola doručená žiadosť predsedu Súdnej rady, na základe ktorej má Národná rada navrhnúť Súdnej rade desať kandidátov na členov disciplinárnych senátov, a to šesť sudcov a štyri iné osoby ako sudca, z ktorých bude Súdna rada voliť piatich členov disciplinárnych senátov.
Predseda Národnej rady vyzval oprávnené subjekty, aby v termíne do 26. augusta 2014 predložili príslušné návrhy ústavnoprávnemu výboru. V určenom termíne oprávnené subjekty predložili 10 návrhov, ktoré prerokoval ústavnoprávny výbor na svojej 79. schôdzi 2. septembra 2014.
Uznesením č. 463 konštatoval, že navrhnutí Branislav Cepek, Marek Ďuran, Antónia Kandravá, Marcela Kosová, Branislav Král, Štefan Kridla, Martin Píry, Miriam Srogončíková, Ľuboslava Vanková, Danica Veselovská spĺňajú podmienky ustanovené v § 119b citovaného zákona.
Ako už uviedol pán predsedajúci, kandidát Branislav Král vzal späť svoj súhlas s kandidatúrou na člena disciplinárneho senátu.
Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady zo 17. júna 2011 č. 498.
Ďakujem, pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 11.9.2014 17:37 - 17:39 hod.

Anna Vitteková
 

10.9.2014 17:48 - 17:50 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Pán predseda, vážené panie poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali uvedený návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

4.7.2014 9:02 - 9:04 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobré ráno. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného vráteného zákona v ústavnoprávnom výbore.
Predseda Národnej rady rozhodnutím z 3. júla 2014 pridelil zákon vrátený prezidentom na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, ktorý učil aj ako gestorský.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 3. júla 2014 uviedol dôvody vrátenia a v časti III navrhoval aj pripomienky.
Ústavnoprávny výbor na svojej 77. schôdzi 3. júla 2014 prerokoval pripomienky prezidenta Slovenskej republiky uvedené v časti III jeho rozhodnutia bod bodmi 1 až 3 k čl. V uvedeného zákona. Uznesením č. 447 z 3. júla 2014 odporúčal prezidentom vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Ako gestorský výbor rokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady 3. júla 2014 a po opätovnom prerokovaní odporúča Národnej rade hlasovať takto: spoločne o všetkých troch pripomienkach prezidenta uvedených v časti III tejto správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť. O zákone ako celku so stanoviskom gestorského výboru vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní prezidentom vráteného zákona (tlač 1091a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 448 z 3. júla 2014. Ústavnoprávny výbor zároveň poveril mňa ako spravodajkyňu, aby informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.6.2014 15:04 - 15:07 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcela len v krátkosti predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Vittekovej, Kučerovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922).
Za článok VII sa vkladá nový článok VIII, ktorý znie:
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z. a zákona č. 122/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 84a sa vkladá § 84b, ktorý vrátane nadpisu „Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2014“ znie: „Úrad je povinný zabezpečiť podklady pre rozhodovanie o prijatí stanoviska o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti podľa čl. 154d ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, zhromaždené informácie vyhodnotiť a vyhodnotenie zaslať Súdnej rade do 15 mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti predsedu Súdnej rady; ustanovenie § 69b ods. 1 sa nepoužije."
Odôvodnenie. Navrhované doplnenie prechodného ustanovenia do zákona o ochrane utajovaných skutočností má za cieľ vytvoriť dostatočný časový rámec pre riadne splnenie povinnosti Národného bezpečnostného úradu pri zabezpečovaní podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti podľa čl. 154d ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zohľadňujúc jeho organizačné a personálne možnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.6.2014 14:58 - 15:01 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, v súvislosti s ukončenou rozpravou o zmene ústavy skupina poslancov v zložení Boris Susko, Brixi, Martvoň, Vitteková spracovali návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a s tým ďalšie súvisiace tzv. justičné zákony.
Náš návrh zákona obsahuje vlastne dve skupiny zmien a doplnení.
Prvú skupinu zmien predstavujú zmeny a doplnenia, ktoré reagujú na navrhovaný ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, problematika rozšírenia pôsobnosti Súdnej rady, zmena v jej zložení a spôsob obsadzovania postov v nej, posilnenie a vymedzenie postavenia predsedu Súdnej rady.
Druhá skupina zmien reaguje na súčasnú aplikačnú prax uplatňovania niektorých inštitútov v sudcovských zákonoch, a teda návrh zákona rieši problematiku disciplinárnej zodpovednosti, zmenu povoľovania práce v domácom prostredí, sprísňuje podmienky vzniku nároku na ďalší plat, zavádza kontrolu dodržiavania liečebného režimu, zavádza regresné náhrady voči sudcom a predlžuje funkčné obdobie predsedov a podpredsedov súdov, zvyšuje počet podpredsedov na väčších súdoch pri súčasnom posilnení dohľadových právomocí orgánov riadenia súdov.
Spoločným znakom navrhovaných zmien je snaha o vykonanie systémových zmien, ktorých cieľom je obnovenie dôvery v súdnictvo a posilnenie sudcovského stavu ako garanta spravodlivého a zákonného rozhodovania o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb.
Zmeny majú statusový a organizačný charakter, pričom vytvárajú predpoklady na zabezpečovanie riadneho súdnictva efektívnym uplatňovaním nástrojov riadenia a správy súdov.
Z hľadiska šírky upravovanej matérie je potrebná zmena väčšieho počtu zákonov, čo sa prejavuje aj v počte novelizačných článkov, ktorých je osem.
Myslím si, že v ďalšom budeme rokovať o týchto zmenách, takže je priestor aj na ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

4.6.2014 12:07 - 12:08 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ja už len na záver, keďže sme, kolegovia, rokovali temer 3 dni, chcem navrhnúť, aby sme túto rozpravu prerušili, nakoľko bolo podaných množstvo doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov a bude ich potrebné aj spracovať.
A zároveň by som chcela ešte do záznamu uviesť, že pri hlasovaní o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kaníka, ktorý podal v piatok 29. 5, pán poslanec Kaník navrhuje, aby sa spoločne hlasovalo o bodoch 1 až 6, potom 8 a 9 a spoločne o bodoch 7 a 10, a zároveň žiada vyňať bod 1 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Podotýkam, že pod tento návrh som sa podpísala aj ja. Ďakujem. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.5.2014 10:17 - 10:18 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, páni predkladatelia, panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada uznesením z 25. marca 2014 pridelila uvedený návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie predmetného návrhu ústavného zákona v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu ústavného zákona.
Uvedený návrh poslancov Národnej rady Pavla Pašku a Pavla Hrušovského ústavnoprávny výbor prerokoval, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov podľa rokovacieho poriadku Národnej rady a Ústavy Slovenskej republiky. Z celkového počtu 12 poslancov ústavnoprávneho výboru bolo prítomných 8 poslancov, za návrh predneseného uznesenia hlasovali 7 poslanci a 1 poslanec hlasoval proti návrhu.
Výbor pre sociálne veci o návrhu ústavného zákona nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Návrh spoločnej správy vrátane návrhu stanoviska gestorského výboru prerokoval ústavnoprávny výbor na 74. schôdzi 27. mája 2014. Spoločná správa nebola schválená, nakoľko jej návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny. Predseda ústavnoprávneho výboru zároveň určil mňa za spoločnú spravodajkyňu, a teda predkladám túto informáciu o výsledku rokovania výborov.
Ďakujem, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2014 17:53 - 17:54 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďalej, kolegyne, kolegovia, je zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky – novú voľbu, ktorá sa konala dnešného dňa, 15. mája 2014.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si aj osobne prevzali 118 hlasovacích lístkov. Teda na novej voľbe bolo prítomných 118 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky a zo 118 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných, takže 113 bolo platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že hlasovalo za Jána Drgonca 14 poslancov, proti nemu 60, zdržalo sa hlasovania 39 poslancov, hlasovalo za Pavla Malicha 12 poslancov, proti nemu 56, zdržalo sa hlasovania 45 poslancov, hlasovalo za Juraja Sopoligu 79 poslancov, proti nemu 26, zdržalo sa hlasovania 8.
To znamená, že na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia teda konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za kandidáta na sudcu Ústavného súdu zvolený Juraj Sopoliga.
Overovatelia poverili mňa, aby som vám prečítala výsledok hlasovania. Ďakujem.
Skryt prepis