Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.9.2013 o 16:59 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2013 16:59 - 17:14 hod.

Anna Vitteková
Ďakujem pekne za slovo, v rozprave k uvedenému zákonu vystúpilo 17 poslancov, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podali poslanci: Zajac, Poliačik, Matovič, Hraško, Fecko, Huba, Viskupič, Kadúc a pani poslankyňa Žitňanská.
Pozmeňujúci návrh poslankýň Zmajkovičovej a Vittekovej bol vzatý späť.
Pán poslanec Viskupič podal návrh vrátiť návrh zákona na dopracovanie.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať najskôr o tomto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2013 9:02 - 9:03 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobré ráno. Pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o stanovisku ústavnoprávneho výboru podľa § 29 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku k pozmeňujúcemu návrhu podanému na schôdzi Národnej rady 19. septembra 2013.
Ústavnoprávny výbor prerokoval podaný pozmeňujúci návrh poslankýň Renáty Zmajkovičovej a Anny Vittekovej a odporúča Národnej rade uvedený návrh schváliť. Výbor ma zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o prijatom stanovisku.
Vážené kolegyne, kolegovia, chcem vás však informovať, že svoj podpis pod tento daný pozmeňujúci návrh beriem späť. Tým sa stal materiál neaktuálny, a teda aj stanovisko výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2013 13:23 - 13:24 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, povedala by som, že Alojz Hlina sa rovná archanjelovi Gabrielovi s ohnivým mečom, ktorý jediný by mal vstupovať do svedomia národa a, samozrejme, nás poslancov.
To, s čím môžem súhlasiť, je to, že politika skutočne vplýva na chod krajiny, ale, ja k tomu dodávam, niekedy aj na duševné zdravie jedincov. V týchto dňoch sme sa stretli s neskutočnými vulgarizmami, ktoré sa nám preniesli aj do médií, tak myslím si, že aspoň čiastočne by som sa k tomu mohla aj ja priblížiť, lebo, ako sa hovorí, na hrubú dieru je hrubá záplata. Takže asi posledná veta na adresu smerákov, ktorí tu donekonečna popíjali, je, že ten opitý vytriezvie, ale ten somár nezmúdrie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.9.2013 15:36 - 15:37 hod.

Anna Vitteková
Áno, zároveň, pán predseda, by som podľa § 29 ods. 2 rokovacieho poriadku navrhla prerušiť prerokúvanie materiálu, dokedy k nemu nezaujme stanovisko ústavnoprávny výbor. A zároveň navrhujem, aby ústavnoprávny výbor prerokoval uvedený materiál v lehote do 24. 9. 2013 vrátane a predložil k nemu stanovisko.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis
 

19.9.2013 15:35 - 15:36 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Pán predseda, dovoľte mi, aby som podala pozmeňujúci návrh, a to podpredsedníčky parlamentu Renáty Zmajkovičovej a poslankyne Vittekovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej, Renáty Zmajkovičovej, Miroslava Číža, Stanislava Kubánka a Tibora Glendu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 559).
V čl. I sa za 2. bod vkladá 3. bod, ktorý znie: v § 96 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Ak navrhovateľ vzal späť návrh zákona schváleného v programe schôdze Národnej rady (§ 95), nový návrh zákona v tej iste veci možno zaradiť do programu schôdze Národnej rady najskôr o šesť mesiacov odo dňa jeho vzatia späť, ak Národná rada na návrh predsedu Národnej rady nerozhodne bez rozpravy inak."
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Navrhuje sa, aby návrhy zákonov, ktoré boli zaradené do programu schôdze a navrhovateľ ich vzal späť, zaradili do programu schôdze až po šiestich mesiacoch odo dňa ich späťvzatia. Národná rada Slovenskej republiky však môže na návrh predsedu rozhodnúť, že takýto návrh zákona možno zaradiť do programu aj pred uplynutím tejto lehoty.
Skryt prepis
 

19.9.2013 15:32 - 15:33 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 686 z 26. júna 2013 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie. Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh zákona v stanovenej lehote a odporúčal ho Národnej rade uznesením č. 275 z 27. augusta 2013 schváliť.
Z uznesenia ústavnoprávneho výboru nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Ako gestorský rokoval ústavnoprávny výbor 3. septembra 2013 a odporúčal Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť. Správa ústavnoprávneho výboru o výsledku prerokovania návrhu zákona (tlač 559a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 284 z 3. septembra 2013. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o tomto návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2013 14:46 - 14:49 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Predmetný návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje prvé čítanie, a spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 rokovacieho poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Predseda Národnej rady preto predmetný návrh zákona zaradil v zmysle § 72 rokovacieho poriadku do programu tejto schôdze. Predseda Národnej rady zároveň vo svojom rozhodnutí číslo 536 z 31. mája 2013 navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý zároveň navrhol aj ako gestorský výbor s tým, že gestorský výbor predmetný návrh zákona prerokuje v druhom čítaní do 30. augusta 2013. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Zámerom je explicitne ustanoviť, že podmienka na utvorenie klubu, to jest najmenej osem poslancov, sa rovnako vyžaduje aj pre funkčnosť a ďalšiu existenciu klubu počas volebného obdobia s tým, že ak klesne počet poslancov, počet členov pod ustanovenú hranicu osem poslancov, klub zaniká zo zákona.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň predmetný návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady číslo 536.
Pani podpredsedníčka, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.6.2013 17:31 - 17:33 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 18. júna 2013.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 82 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 82 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Z 82 odovzdaných hlasovacích lístkov nebol žiadny neplatný.
Z 82 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- o návrhu na voľbu Jaromíra Čižnára za kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky hlasovalo za 82 poslancov, proti nebol žiadny poslanec, zdržal sa hlasovania žiadny poslanec.
Na schválenie návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky zvolený Jaromír Čižnár. (Potlesk.) Zároveň overovatelia ma poverili ako člena oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.6.2013 17:00 - 17:01 hod.

Anna Vitteková
Kolegyne, kolegovia. Dnes sme mali možnosť vidieť konečne jednotnú opozíciu. Možno sme ju videli dnes naposledy. (Smiech.) Osobne si myslím, že voľba prokurátora dnešným dňom vlastne stráca ich možnosť sebareprezentácie a tým pádom aj jednoty, ak akási ešte bola. Takže ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2013 13:18 - 13:20 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 150 Ústavy a zákona číslo 153/2001 Z. z. o prokuratúre navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný len prokurátor, ktorý dosiahol vek najmenej 40 rokov, aspoň 5 rokov vykonával justičnú prax a s vymenovaním súhlasí. Predseda Národnej rady rozhodnutím číslo 563 z 5. júna 2013 vyzval poslancov, aby predložili návrhy kandidátov, určil formálne náležitosti návrhu a lehotu na ich predloženie. V určenom termíne bol predsedovi Národnej rady predložený jeden návrh, ktorý obsahoval požadované náležitosti a príslušné dokumenty. Navrhnutý bol doktor Jaromír Čižnár. Predseda Národnej rady následne rozhodnutím číslo 568 zo 14. júna 2013 pridelil návrh ústavnoprávnemu výboru na prerokovanie a zaujatie stanoviska. Výbor rokoval o návrhu na 42. schôdzi 17. júna 2013, na ktorú pozval aj navrhovaného kandidáta. Kandidát sa rokovania zúčastnil, predstavil zámer svojho pôsobenia vo funkcii a odpovedal na otázky členov ústavnoprávneho výboru. Výbor uznesením číslo 258 prijal k predloženému návrhu stanovisko. Konštatoval, že navrhnutý doktor Jaromír Čižnár spĺňa podmienky voliteľnosti ustanovené zákonom, a odporučil vykonať voľbu podľa § 39 v spojení s § 123 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov. Základné údaje o navrhovanom kandidátovi sú uvedené v predkladanom materiáli, ktorý máte vo svojich laviciach.
Pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis