Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2014 o 10:34 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2014 10:34 - 10:36 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1378 z 21. októbra 2014 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k návrhu zákona. Vládny návrh zákona oba uvedené výbory prerokovali a odporúčali ho schváliť. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 521 z 18. novembra 2014 a uznesením č. 521a z 25. novembra 2014 a výbor pre ľudské práva, národnostné menšiny uznesením č. 146 z 20. novembra 2014. Z uznesení výborov Národnej rady vyplýva osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v tretej časti spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, tlač 1186a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru dňa 25. 11. 2014. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som ako spoločná spravodajkyňa na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2014 19:35 - 19:40 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Pán predseda parlamentu, pán predseda vlády, kolegyne, kolegovia, v rozprave, ktorá trvala od soboty, vystúpilo doposiaľ 22 prihlásených poslancov, ktorí boli prihlásení písomne. 19 poslancov bolo prihlásených ústne a viackrát v priebehu rozpravy vystúpili poslanci navrhovatelia.
Pán poslanec Abrhan predniesol návrh uznesenia, o ktorom ale nebudeme hlasovať, keďže schôdza bola zvolaná za účelom vyslovenia nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky podľa čl. 83 ods. 2 a čl. 88 ods. 1 ústavy a program schôdze preto nemožno doplniť ani meniť.
Preto, pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady, tak ako bolo predložené skupinou poslancov, teda že Národná rada vyslovuje nedôveru predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.11.2014 19:57 - 19:59 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda parlamentu, pán predseda vlády, kolegyne a kolegovia, predseda Národnej rady pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi (tlač 1303) na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady okrem výboru mandátového a imunitného, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre európske záležitosti, osobitných kontrolných výborov na kontrolu činnosti NBÚ, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu do určeného termínu konania schôdze Národnej rady. Určil zároveň, aby ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady.
Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali 8. novembra 2014 ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre kultúru a médiá, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre zdravotníctvo, zahraničný výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre obranu a bezpečnosť, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Uvedené výbory k návrhu skupiny poslancov Národnej rady neprijali uznesenie z dôvodu, že predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Výbor pre sociálne veci a výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokovali, nakoľko neboli uznášaniaschopné.
Ako gestorský rokoval ústavnoprávny výbor 8. novembra 2014. Uznesením schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi vo výboroch Národnej rady. Je to tlač 1303a.
Ústavnoprávny výbor ma zároveň poveril, aby som podala správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch na schôdzi Národnej rady. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.10.2014 13:01 - 13:02 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán generálny prokurátor, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch Národnej rady.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1204 z 25. septembra 2014 pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor. Všetky výbory, ktorým bola správa pridelená, odporučili Národnej rade správu vziať na vedomie.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k Správe o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2013 odporúča Národnej rade predmetnú správu vziať na vedomie.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní tejto správy za rok 2013 bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 513 zo 14. októbra 2014. Týmto uznesením výbor zároveň ma poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov a odôvodnila návrh gestorského výboru.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2014 17:56 - 17:58 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý aj účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

16.10.2014 15:42 - 15:42 hod.

Anna Vitteková
Áno, ďakujem pekne. Ja chcem len poukázať na to, že v priebehu dnešnej diskusie sme dospeli aj k nejakým zmenám. Takže vo vzťahu k spoločnej správe navrhujem potom kolegom, že budeme osobitne hlasovať o bode č. 12, čiže ho vyjmeme zo spoločného hlasovania.
Nič iné ja k tomuto nemám. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2014 9:22 - 9:24 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada uznesením z 11. septembra 2014 pridelila vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Predmetný vládny návrh zákona všetky uvedené výbory prerokovali a odporúčali ho schváliť. Z uznesení výborov Národnej rady, ktoré vládny návrh zákona prerokovali, vyplýva štrnásť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor o nich odporúča hlasovať nasledovne: spoločne o bodoch 1 až 5, 7 až 14 s odporúčaním schváliť a osobitne o bode 6 s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 507 zo 14. októbra 2014. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.9.2014 18:23 - 18:25 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem. Ide opäť o členov a náhradníkov disciplinárnych komisií, ale prokuratúry.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov a náhradníkov disciplinárnych komisií bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 80 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 80 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov a náhradníkov disciplinárnych komisií všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Z 80 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 76 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Jaroslava Bartošeka, Branislava Bujňáka, Františka Eliaša, Silviu Fabovú, Silviu Fráterovú, Janu Gallovú, Evu Garajovú, Tatianu Jamborovú, Jaroslava Klátika, Sylviu Kovačicovú, Jarmilu Kováčovú, Branislava Kupeca, Stanislavu Nemčíkovú, Michala Panáka, Moniku Piknovú, Janu Pudlákovú, Evu Satinovú, Jána Sklára, Mariána Ukropa, Pavla Zeleňáka hlasovalo 76 poslancov, nikto nebol proti návrhu ani sa nikto nezdržal hlasovania.
Na voľbu kandidátov na členov a náhradníkov disciplinárnych komisií je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za kandidátov na členov a náhradníkov disciplinárnych komisií zvolení všetci menovaní.
Bola som poverená oznámiť vám výsledok hlasovania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

16.9.2014 18:21 - 18:23 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Prečítam zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov, podotýkam, súdov, ktoré sa konalo 16. septembra 2014.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 80 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 80 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Z 80 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné a 77 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Branislava Cepeka, za Mareka Ďurana, za Antóniu Kandravú, za Marcelu Kosovú, za Štefana Kridlu, za Martina Píryho, za Miriam Srogončíkovú, Ľuboslavu Vankovú a Danicu Veselovskú hlasovalo 77 poslancov, proti návrhu nebol nikto, nikto sa ani nezdržal hlasovania.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za kandidátov na členov disciplinárnych senátov všetci menovaní, ako som ich prečítala, zvolení.
Overovatelia poverili mňa, aby som oznámila výsledok hlasovania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.9.2014 14:18 - 14:20 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v zmysle zákona č. 154/2001 Z. z. o prokuratúre a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov predsedu a ostatných členov disciplinárnej komisie, ako aj primeraný počet náhradníkov vymenúva na tri roky generálny prokurátor z kandidátov navrhnutých Radou prokurátorov, Národnou radou a ministrom spravodlivosti.
Rada prokurátorov, Národná rada aj minister spravodlivosti predložia dvojnásobný počet kandidátov na členov disciplinárnej komisie a náhradníkov.
Národnej rade bola doručená žiadosť generálneho prokurátora o predloženie kandidátov na členov a náhradníkov disciplinárnych komisií.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyzval poslancov Národnej rady, aby v termíne do 10. septembra 2014 predložili príslušné návrhy Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. V určenom termíne bolo predložených 20 návrhov.
Ústavnoprávny výbor na svojej 82. schôdzi 11. septembra 2014 návrhy prerokoval.
Uznesením č. 478 konštatoval, že navrhnutí Jaroslav Bartošek, Branislav Bujňák, František Eliaš, Silvia Fabová, Silvia Fráterová, Jana Gallová, Eva Garajová, Tatiana Jamborová, Jaroslav Klátik, Sylvia Kovačicová, Jarmila Kováčová, Branislav Kupec, Stanislava Nemčíková, Michal Panák, Monika Piknová, Jana Pudláková, Eva Satinová, Ján Sklár, Marián Ukrop, Pavol Zeleňák spĺňajú podmienky ustanovené v zákone č. 154/2001 Z. z. o prokuratúre a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady zo 17. júna 2011 č. 498.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis