Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

22.9.2016 o 18:29 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.10.2016 11:47 - 11:48 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi poslancovi Rajtárovi za podporu aj za jeho dovysvetlenie, ktoré je samozrejme plne relevantné. Ja možno by som tým pádom doplnil ešte to, že naozaj aj pri kauze Bašternák a s tým všetkým súvisiacimi vecami, o ktorých všetci veľmi dobre vieme, jedna z výčitiek bola, že sa príliš kauzuistuje. To znamená, že príliš často sa robí kauza a málo sa z toho hľadajú nejaké systémové riešenia v parlamente. Ja som s touto kritikou nesúhlasil a myslím si, že v tak závažnej kauze je potrebné vyvodzovanie osobnej zodpovednosti, čo trestnoprávnej alebo politickej. Ale tento návrh je snahou naozaj do toho vniesť aj ten systémový rozmer a urobiť niečo pre to. Nie je to samozrejme jediný návrh, predkladali sme ich viac a tento sa mi zdá taký jednoduchý, neideologický a myslím si, že plne prijateľný. Zároveň chcem aj uviesť, ja som to uvádzal, už keď som ten zákon, ktorý to obsahoval, predkladal, že tu naozaj nejde o nejaké autorské práva. Koniec koncov ja som sám túto myšlienku prvýkrát počul od poslanca Procházku ešte, myslím si, asi dva roky dozadu. To znamená, že tu naozaj nejde o to, že kto je originálnejší alebo kto to vymyslel, ale ide o to, aby sa to presadilo. A teda verím, že sa nám to buď dnes, a ak nie dnes, tak v najbližšej dobe spoločne podarí presadiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

12.10.2016 11:37 - 11:40 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu. V súlade s bežnou praxou si ho dovolím najprv vysvetliť a potom prečítať. Ide o návrh, o ktorom už táto snemovňa v inom kontexte diskutovala, ale napriek si myslím, že stojí za to aj v nadväznosti na tú diskusiu v tom pokračovať. Je to v reakcii na kauzu Bašternák a samozrejme nielen na ňu. Návrh na povinné zverejňovanie nadmerných odpočtov nad 50-tisíc eur finančnou správou, to znamená, veľmi zjednodušene povedané, ak si bude podnikateľ uplatňovať vysoké nadmerné odpočty, budú tieto podnikateľské subjekty zverejnené na webovej stránke finančnej správy. A samozrejme to, že si niekto uplatní nadmerné odpočty, z neho ešte neurobí nejakého zločinca.
Máme exportné firmy a iné firmy, u ktorých je to úplne legitímne, ale práve to zverejňovanie by umožnilo či médiám, či vládnym organizáciám, či verejnosti alebo aj komukoľvek inému, toto, sa na to pozrieť a práve rozlišovať to a pýtať sa otázky. Je vysoko pravdepodobné, že ak by takáto legislatíva platila pred štyrmi rokmi, ku kauze Bašternák by asi nikto neprišlo, pretože by všetci vedeli, že to bude príliš zjavne svietiť na tej stránke a niekto sa tomu začne venovať.
To znamená, tento návrh má nielen represívny alebo teda transparentný účinok, ale má aj výrazne preventívny účinok. Zároveň treba povedať, že nie je to žiadny precedens, pretože na základe zákona prijatého, ak sa nemýlim, za minulej vlády, teda za druhej vlády Roberta Fica sa už dnes zverejňujú daňové povinnosti právnických osôb v súvislosti s daňou z príjmu, to znamená, že v súvislosti s právnickými osobami neuplatňujeme nejakú ochranu ich súkromia v tejto, v tejto veci. To znamená, že ťažko aj potom argumentovať, že nadmerné odpočty by zrazu mali byť takto chránené. Preto tam vnímam viaceré výnosy, náklady sú minimálne, Finančná správa ten softvér má, má web stránku, to znamená, tá úprava by nepredstavovala nejaké výraznejšie finančné bremeno a mohlo by to celé fungovať. Toľko z mojej strany vecne,
Ešte pred tým, než prečítam, chcem povedať, že snemovňa, teda väčšina vládna odmietla tento návrh zákona, keď som ho predložil ako samostatný návrh zákona. Ja ho tu dnes predkladám, mal som aj snahu s pánom ministrom o tom viesť politicko-vecnú diskusiu a samozrejme nijako by som netrval akurát na tomto znení pozmeňovacieho návrhu. Môžeme sa baviť o sume, o tom prahu, či je 50-tisíc príliš málo, či to má byť niečo vyššie, môžme sa baviť o technike, ak by ministerstvo financií malo na niečo iný pohľad, ale ten princíp sa mi zdá ťažko napadnuteľný. Osobitne v situácii, v ktorej Slovensko dneska je, lebo samozrejme riešime vždy veľa problémov a tento sa mi nezdá fiktívny ani drobný. Naopak, je to spôsob ako reagovať na kauzu, ktorá ešte dosť významne prehĺbila nedôveru občanov tejto krajiny k jej štátnym orgánom a ich k tomu, že konajú vo verejnom záujme. Z tohto dôvodu by som sa chcel obrátiť na pána ministra teda jednak s prosbou o jeho podporu pre tento návrh. Ak z dôvodov, samozrejme, ktoré samozrejme on uvedie, to tak, ak to podporiť nemôže, chcel by som ho poprosiť, aby nám uviedol, akým, či iným spôsobom možno to mieni riešiť, či sa na tom spôsobe môžeme nejako podieľať a teda ako zabezpečiť, aby to nezakapalo, keď to mám tak ľudovo povedať, aby z toho niečo bolo. Pretože koniec koncov to je to, prečo tu všetci sme. A teraz mi dovoľte samotný návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov.
K čl. I.
1. V čl. I sa za 5. bod vkladá nový 6. bod, ktorý znie:
6. § 79 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
"(9) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po vrátení nadmerného odpočtu platiteľovi na svojom webovom sídle tieto údaje:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorej bol nadmerný odpočet vrátený,
b) identifikačné číslo platiteľa,
c) výšku vráteného odpočtu,
d) príslušné zdaňovacie obdobie.
(10) Postup podľa odseku 9 sa uplatní pri nadmernom odpočte vo výške najmenej 50 000 eur.".".
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2017, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Doterajšie body vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za 8. bod vkladá nový 9. bod, ktorý znie:
"9. Za § 85l sa vkladá § 85la, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 85la
Prechodné ustanovenie k zverejňovaniu nadmerných odpočtov
Ustanovenia § 79 ods. 9 a 10 sa prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie, ktorým je január 2017.".".
To je návrh, nasleduje odôvodnenie, ktoré už som predložil, a dovolím si vás týmto opätovne ešte požiadať o podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.10.2016 10:25 - 10:25 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Áno, chcem len, pán kolega, nesprávne som interpretoval váš návrh, máte pravdu. Neúplne to mení ten argument, ktorý som použil, to je ten, že ak je raz návrh predložený vláde ministrom financií, tak samozrejme vláda ešte môže vykonávať zmeny, tento návrh znamená, že ešte je to stále návrh ministra financií, ktorý sa politicky ľahšie modifikuje, ale súhlasím teda s tým, že tie návrhy sú veľmi podobné, A nemyslím si, teda ak je dobrá vôľa, myslím si, že aspoň jeden z nich by mohol byť podporený určite.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.10.2016 10:16 - 10:24 hod.

Miroslav Beblavý
 

Vystúpenie v rozprave 12.10.2016 9:07 - 9:11 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister. Dovoľte mi vystúpiť k tomuto návrhu stručne, keďže už sme o ňom diskutovali v prvom čítaní. Ale napriek tomu podľa mňa je dôležité povedať niekoľko bodov. Ten, začnem technicky, a potom budem viac politický.
Technicky chcem povedať, že tento návrh vnímam ako rizikový z nasledovného dôvodu: Je známe z ekonomickej teórie aj praxe, že pokiaľ má nejaké odvetvie, nejakí podnikatelia, keď to tak poviem zjednodušene, veľký tuk, veľa tuku, tak ich nadmerné zdanenie, alebo vyššie zdanenie odrezáva primárne z toho tuku a len v menšej miere sa prenáša na zákazníkov. Čím však je toho tuku menej, tým viac sa to prenáša na zákazníkov. Ja som aj v minulosti, keď sme sa zhodli na tom, že v bankovom sektore toho tuku je pomerne veľa, hovoril, že tento prístup považujem za nešťastný z jediného vtedy dôvodu, a to je ten, že namiesto toho, aby sme riešili, ako ten tuk z bánk odsať v prospech spotrebiteľov, tak z neho malú časť zdaňujeme a zvyšok aj tak bankám nechávame. To znamená, že spotrebiteľ to naďalej platí, len banky sa trochu podelia so štátom. Dnes to však podľa mňa už neplatí. Podľa analýz Národnej banky Slovenska, budeme tu koniec koncov tú správu mať aj o pár dní v tejto Národnej rade, došlo vplyvom rôznych opatrení, vrátane tých, ktoré sme presadili aj v tejto Národnej rade, k dosť prudkému zvýšeniu súťaže medzi bankami a bankám začala ziskovosť klesať. V absolútnej sume je to zatiaľ pomalé, ale v pomere k objemu aktív a k tým relevantným veličinám to začína byť pomerne prudké. A Národná banka teda, naopak, má už dneska opačnú obavu, že už sme tak začali tie banky, tak vystužovať, že o chvíľu ich ziskovosť ani nemusí byť primeraná. Ja sa celkom teším, myslím, že po tých rokoch tých obrovských ziskov by im to chvíľu nepoškodilo, ale napriek tomu chcem aj z technicko-odborného hľadiska upozorniť, že pokračovanie tohto odvodu v dnešnej dobe je už podľa mňa niečo iné ako zavedenie toho odvodu jednak v roku 2011 a potom jeho navýšenie a predĺženie v roku 2012 a ´13. Takže z tohto dôvodu by to bolo na odbornú diskusiu, či je to správne v tejto chvíli. Ja už by som začal byť mierne skeptický.
Nad tým však je ešte oveľa väčší, širší spoločensko-politický otáznik. A to je otáznik, prečo súhlasiť so zvyšovaním daní v bode, keď štátny rozpočet má opakovane už niekoľký rok za sebou výrazne nadpríjmy a keď zároveň ukazuje minister financií a vláda, že aj ani s týmito obrovskými nadpríjmami nedokáže hospodáriť lepšie, ako plánovali, ale hospodári horšie, ako plánovali. Inými slovami, ako to včas zhrnul člen rozpočtovej rady pán Ódor, čím viac nadpríjmov má minister Kažimír, tým horšie mu skončí rozpočet verejných financií v tom danom roku. Inými slovami, čím viac do toho nalievame, tým viac toho vytečie. A za tých okolností, ja chcem povedať, že nepovažujem za správne podporiť akékoľvek zvyšovanie daní na kohokoľvek v tejto chvíli, dokonca aj daní, za ktoré za normálnych okolností by bolo podľa mňa možne hlasovať, čo sa bude týkať najmä dane z tabaku, o ktorej budeme ešte dneska, alebo zajtra, alebo pozajtra rokovať.
Takže z týchto dôvodov ja chcem za seba aj za moje kolegyne pani Petrík a pani Macháčkovú povedať, že my nebudeme hlasovať za tento zákon a zároveň chcem podať procedurálny návrh, aby sme ho vrátili predkladateľovi na dopracovanie, pretože naozaj toto nie je čas na zvyšovanie daní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2016 13:20 - 13:22 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pôvodne som chcel vystúpiť v rozprave, ale uvedomil som si pri vašom prejave, pán Rajtár, že sa to, čo chcem povedať, dá zmestiť do dvoch minút, pretože fakty už zazneli, naozaj už sú potrebné len postoje. Takže dovolím si to aj v reakcii na vás vyjadriť.
Je naozaj veľmi, veľmi neštandardné podávať odvolanie predsedu vlády v podstate menej ako tri mesiace po vymenovaní tej vlády, a to je to, čo mňa na tom návrhu dlho trápilo, ale musím povedať, a nie, samozrejme, nedošiel som k tomu názoru dnes, ale po tých troch mesiacoch vlády, keď sme boli svedkami odhalenia jednej skutočnosti za druhou, že toto je jeden z tých výnimočných prípadov, keď takýto vysoko neštandardný krok je, bohužiaľ, potrebný. Pretože Slovensko nemá šancu ani len sa vydať na cestu k právnemu štátu, kým Robert Kaliňák je ministrom vnútra a dneska už aj kým je Robert Fico predsedom vlády, pretože sa ho plne zastáva, plne si ho osvojil v tejto konkrétnej veci.
Takže musíme, bohužiaľ, robiť a ja podporujem tento váš neštandardný krok ako navrhovateľa, že ste zvolali túto schôdzu, pretože si myslím, že v tomto prípade, bohužiaľ, k nemu bolo nevyhnutné pristúpiť.
Zároveň chcem povedať, že táto vláda hoci je formálne novou vládou, v skutočnosti, myslím si, že máloktorý občan vníma nejaký významnejší rozdiel, či už obsahu, alebo tónu. To znamená, v skutočnosti máme v tejto chvíli už piaty rok vlády Roberta Fica, ktorá je veľmi podobná spôsobom vládnutia, a je to koniec koncov vidno aj na tom, že dokonca aj v takejto koaličnej vláde nie je možné vymeniť ministra, ktorého kroky a správanie už prekročili všetky hranice, povedal by som, prijateľnosti v členskej krajine Európskej únie.
Takže aj preto je prípustné po troch mesiacoch odvolať predsedu vlády, pretože v skutočnosti už je v tej funkcii oveľa dlhšie, aj sa podľa toho správa.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2016 9:06 - 9:06 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Mám procedurálny návrh, ktorý by za iných okolností nemusel zaznieť, ale vzhľadom na včerajší priebeh zaznieť, bohužiaľ, musí.
Chcem podať procedurálny návrh, aby pani poslankyni Remišovej bolo umožnené vystúpiť v rozprave posediačky vzhľadom na jej zranenie. Včera chcela vystúpiť posediačky, pán predsedajúci Glváč jej to, myslím, nedovolil. Musela postojačky na barlách hovoriť. Považujem to za nedôstojné voči akémukoľvek kolegovi, obzvlášť kolegyni.
Takže chcem vás týmto poprosiť o veľkorysosť, ktorá by mala byť nám všetkým daná.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.9.2016 19:17 - 19:22 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Toto bude na rozdiel od toho predchádzajúceho zákona pomerne stručné, lebo tento zákon obsahuje jeden jednoduchý návrh, ktorý teda pokúsim sa vysvetliť, a buď s ním, samozrejme, budete súhlasiť, alebo nie, ale neni potrebné ho tak komplexne analyzovať ako ten predchádzajúci.
Je to opäť návrh kolegyne Macháčkovej, kolegyne Petrík a mojej osoby, ale musím tu v korektnosti povedať, že podľa mojej najlepšej vedomosti intelektuálnym autorom tohto návrhu je pán poslanec Procházka. Možno on ho odniekadiaľ inakadiaľ ešte našiel, ale ja som ho prvýkrát počul ešte pred niekoľkými rokmi od neho, a preto vám to tu chcem férovo povedať, že nie je to návrh, ktorý vzišiel z našej hlavy, ale to ho nerobí o niečo menej kvalitným.
Je to návrh, aby bolo zverejňované, kto získal v reálnom čase, teda zhruba mesiac neskôr, kto získal nadmerné odpočty dane z pridanej hodnoty od sumy 50-tisíc eur vyššie. Teda zjednodušene povedané, Finančná správa dnes zverejňuje na svojej stránke register, viaceré súbory informácií a navrhuje sa, aby k nim pribudol jeden ďalší, kde sa bude priebežne vždy s mesačným oneskorením zverejňovať, že ktoré subjekty si uplatnili vratky, keď to tak poviem ľudovo, väčšie ako 50-tisíc eur.
Tá suma bola určená s ohľadom na sumu, ktorá existuje pri registračnej povinnosti, ale, samozrejme, tá suma sa dá debatovať. Možno je to málo, možno by takých subjektov bolo veľa, možno treba zvýšiť. Ale to, čo je v tom podstatné, je, že ak by tento návrh platil, tak by každý, kto sa zapája do podvodov s DPH, vedel, že nielen samotná Finančná správa, ale aj každý iný orgán, ale aj každý občan, každé médium bude môcť kontrolovať, že ku komu tie peniaze tečú, a keď sa nejaké veci odhalia, tak aj bude možnosť spätne to odsledovať.
Keby tento zákon platil posledných päť rokov, tak si myslím, že kauza Bašternák by vypukla oveľa skôr, resp. by ani nikdy nenastala pravdepodobne, pretože buď by to z obavy pred tým, že to bude vidno, nikdy nebolo ani vyplatené, alebo keby bolo, tak by bolo na to pomerne rýchlo upozornené. Pretože tento typ vratky, aký dostal pán Bašternák, bol natoľko neštandardný, že by na tomto zozname veľmi rýchlo svietil a niekoho by podnietil k tomu, aby sa o to zaujímal.
To znamená, že už v roku 2012 by to bolo riešené a nie až v roku 2016. A zároveň, samozrejme, by to malo preventívny účinok.
Finančné náklady tohto kroku by boli relatívne malé, keďže všetky informačné systém, ktoré na to majú mať, existujú, bola by to len otázka teda zadania do informačného systému, aby exportoval takéto dáta na webe, ktorý existuje.
Z hľadiska ochrany súkromia treba povedať, že toto sa týka teda podnikateľov - právnických osôb, a nehovoríme o tom, že budeme, ako napríklad to robia v niektorých krajinách, zverejňovať daňové priznania súkromných fyzických osôb. Dokonca sa nebudú zverejňovať ani citlivé údaje z právnických osôb, pretože tieto vratky medzi citlivé údaje nepatria.
Zároveň pripomeniem, že podľa existujúcej legislatívy už dnes Finančná správa zverejňuje objem dane zaplatenej právnickými osobami z príjmu, myslím, dane z príjmu, čo je nepomerne citlivejšia informácia ako to, či niekto žiada a dostáva vratky.
Takže z tohto hľadiska ani z hľadiska nejakej ochrany súkromia tu nie je dôvod tento návrh neschváliť. Hovorím, nie je to návrh, my sme ho predložili ako poslednú súčasť tohto balíka, ktorý som tu dnes v mene kolegýň predkladal, nie je to návrh, ktorý by zmenil svet, ale myslím si, že je to jeden z návrhov, ktorý by znateľne obmedzil takéto hrátky s vratkami, akých sme tu boli svedkom, a v tom, kde by ich neobmedzil, by viedol i k ich oveľa rýchlejšiemu odhaleniu.
Zároveň je to návrh, ktorý nemá žiadny ideologický komponent. Verím, aj keď možno sa mýlim, že ani pán poslanec Krajniak by voči nemu nenamietal, aj keď, samozrejme, nemôžem si byť tým istý, a zároveň je to aj návrh, ku ktorému sa dokonca aj pán minister financií, keď sme o ňom diskutovali tuto v parlamente pred pár týždňami v inej súvislosti, vyjadril, že na prvé počutie mu neznie zle, aj keď ako správny člen vlády ani nechcel dávať nijaké záväzky, ale povedal aj to, že tieto otázky zvýšenia transparentnosti aj on vníma, že ich treba posilňovať a riešiť.
Preto si vás dovolím požiadať o podporu naprieč spektrom a jeho prípadné schválenie, tohto zákona, by bolo aj gestom voči nášmu spoločnému kolegovi, ktorý s ním pôvodne prišiel.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.9.2016 19:04 - 19:17 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne obidvom poslancom, alebo teda poslankyni a poslancovi, ktorí vystúpili.
Pani poslankyňa Dubačová ako spolupredkladateľka, ďakujem za podporu aj ten, povedal by som, aj konkrétny ľudsky rozmer, ktorý si do tej diskusie priniesla, možno k tým systémovým a číselným veciam, o ktorých som hovoril ja.
Ale budem sa teda vo väčšine venovať, samozrejme, pánovi poslancovi Krajniakovi, keďže on polemizoval s tým návrhom, a tak, samozrejme, má význam aj k nemu sa vyjadriť. Chcem povedať, že na jednej strane oceňujem, pán poslanec, to, že ste vystúpili z toho dôvodu, že vždy je podľa mňa, prispieva ku kvalite debaty, ak sú opačné názory na tieto veci, sú dva opačné názory. A keďže pán poslanec Lipšic, ktorý je tiež predstaviteľom, pokiaľ viem, toho názoru, aký aj vy ste tu reprezentovali, dnes teda tu nie a myslím, že všetci chápeme prečo. Tým, že aj pán minister Kaliňák, ktorý je tiež zástancom tohto istého názoru, tu nie je z dôvodov, ktoré teda už sú na ňom, a pán exminister Palko, ktorý rovnaký názor mal, už je na politickom dôchodku, tak naozaj dneska to asi zostáva na vás, aby ste tento názor čo najpregnantnejšie vyjadrili, a ja to považuje za správe, aby sme z toho, z tej zrážky vyvodili, čo je naozaj správne.
Jediné, voči čomu sa musím tak všeobecne trošku ohradiť, je, že vo vašom vystúpení zaznelo veľa vecí, ktoré v tomto zákone vôbec nie sú. A to nie je úplne korektná diskusná taktika povedať, že sú tu také nejaké návrhy, voči nim sa vymedzovať, keď možno je len polovica, možno tretina neprešla toho, čo ste vy tvrdili, že sú zlé návrhy, boli v tomto zákone. Lebo to je diskusná taktika tzv. ad absurdum, že proste pribalím do toho aj iné veci a voči tým sa vymedzím a potom ten návrh nevyzerá dobre. Takže to jediné sa chcem ohrdiť.
Ale napriek tomu, napriek, hovorím, som vďačný, že ste vystúpili, a chcem mať možnosť sa aj k tomu vyjadriť, lebo podľa mňa to bolo veľmi užitočné.
Keď som bol dieťa, to bolo ešte pred rokom ´89, tak poznal som viacej ľudí, ktorí naozaj verili v možnosť vybudovať socializmus, už ich vtedy bolo málo, ale boli aj takí, a oni boli často presvedčení, že ten systém nie je zlý, len tí ľudia sú problém. Že keby sme vedeli toho nového socialistického človeka nejak vybudovať, nejak zmeniť tú ľudskú podstatu, tak ten socializmus by aj mohol fungovať. Ja dokonca som aj pár takých nových ľudí poznal. Mám, poznám takých ľudí, že keby takých bolo 5 miliónov, tak možno by ten socializmus aj mohol fungovať, len, len ich je vždy tak možno 10-tisíc, ak vôbec, tí ostatní, my ostatní sme normálni.
A tým pádom ja mám za sebou 25 rokov skúseností s tým, ako to tu funguje, tak ten argument, že vymeňme ľudí, po tom, čo ja som dokumentoval jednak, že sú po každých voľbách brutálne vymieňaní a možno vám tie číslo poslať, ale sú na webe, naozaj to bolo spočítané, ako po posledných štyroch voľbách sa vždy vymieňali dve úrovne policajných funkcionárov spôsobom, ktorý je nevídaný na západ od tejto krajiny. Nevídaný. Tak asi tá výmena nepomáha.
Takisto mali sme už, dobre, pán Kaliňák to okupuje už pomerne dlho, ale predtým aj medzitým sme už mali iných ministrov a, hovorím, tie výsledky, pokiaľ hovoríme o veci, ako je kauza Bašternák, teda rozkrádanie štátu so silným politickým krytím a prepojením, nepamätám, že by sedeli za iných ministrov v base alebo čo len by išli silné obžaloby na súdy v nejakých veľkých počtoch.
V tej súvislosti vy ste priniesli príklad Českej republiky. Hovorili ste, že tma, nastal chaos a zastavila sa policajná práca. No, priznám sa, že mám pocit, že ste jediný, kto to takto vníma, teda nemyslím to, že sú tam aj nejaké konflikty, ale tie sú koniec koncov aj u nás medzi rôznymi silovými zložkami, ale aj v Českej republike došlo v ostatných rokoch k rozhodujúcemu zlomu v boji s politickou korupciou a s rôznymi zneužívaniami úradov, a teda keby sme mali len tie české výsledky, tak táto snemovňa by nemusela byť vždy uznášaniaschopná. Takže preto si myslím, že odvolávať sa na český príklad ako príklad toho chaosu, ktorým by sme nemali smerovať, nie je úplne ani politicky správne, lebo Česká republika je v tejto oblasti, ktorú chceme riešiť, aj vo výsledkoch dnes už významne pred nami. Dokonca až natoľko, že vidíme teraz, že pod záštitou organizácie Policajného zboru je, sú vytláčaní z Policajného zboru niektorí ľudia v Českej republike, ktorí k tomu prispeli.
Ale môj bývalý šéf, ešte keď som bol veľmi mladý, pán Eugen Jurzyca, ktorý tu dnes sedí, mi kedysi povedal pred dlhými rokmi, že sú oblasti, kde sa nemáme od koho veľmi poučiť, lebo sú veľmi špecifické pre našu krajinu. A potom sú oblasti, ktoré existujú všade na svete, a treba sa pozrieť, ako je to inde. No a polícia, vyšetrovanie zločinov, osobitne politickej korupcie, to je univerzálny fenomén. To existuje všade na svete. Preto v tom spore, ktorý teraz vedieme v tejto diskusii s pánom poslancom Krajniakom, je možné sa pozrieť na to, že ako je to inde. Samozrejme, ako je to inde, neznamená vždy a nutne, že je to super, ale, ako sa hovorí, keď si všetci ostatní, keď všetci ostatní idú nejakým smerom, tak ten, kto ide v protismere, asi nemá pravdu, ale, samozrejme, môže si povedať, že on je lietadlo.
Keď sa pozrieme na tie štyri kľúčové veci, ktoré sú aj u nás debatované, tak je to otázka riadenia Policajného zboru, či minister má právo riadiť, a aj ďalej či má byť tá pyramída, hierarchia, ako povedal pán Krajniak, bez výnimky. Potom je otázka menovania a odvolávania, to znamená, to nie je otázka udeľovať, prikazovať, či je, za nejakých okolností je možné vymeniť tých ľudí. Tretia otázka je inšpekcie, teda kde je umiestnená konkrétne tá zložka, ktorá vyšetruje prehrešky tohto zboru. A štvrtá otázka je otázka nezávislého vstupu do vyšetrovania nejakých konkrétnych problémov a káuz. Teda že indipendent review.
A my máme dneska na Slovensku systém, kde minister teda hierarchicky riadi Policajný zbor, ako nám bolo povedané, menuje a odvoláva policajných funkcionárov vo veľkom a bez udania dôvodu, inšpekcia je jemu tiež podriadená a zároveň neexistuje žiadny nezávislý revízny proces do toho.
Pán Krajniak, poprosím vás, povedzte mi jednu západoeurópsku krajinu, ktorá má všetky tieto štyri prvky. Ja ju nepoznám. Ja poznám krajiny, kde dokonca nie je ani jeden z týchto, teda kde je to opačne, že všetky tie štyri sú opačne, než je to dnes na Slovensku, také sú. Sú krajiny, kde minister vôbec nemôže zasahovať do fungovania Policajného zboru, kde funguje nezávislá administratíva, ktorá má možno tie kľúčové systémové právomoci, ale políciu riadi policajný prezident nezávisle od ministra a minister má veľmi obmedzené právomoci. Sú to demokratické krajiny Veľká Británia, škandinávske krajiny. (Reakcia z pléna.) Napríklad. Tam je na desať rokov, pokiaľ sa nemýlim, ten riaditeľ menovaný.
Takže, ale toto my nenavrhujeme, my napríklad vôbec nenavrhujeme zrušiť ministrovi vnútra poverenie riadiť Policajný zbor. Nenavrhujeme to. Len hovorím, že v mnohých krajinách to nemá, a nie sú to krajiny chaotické, nie sú to krajiny nefunkčné, naopak, sú to krajiny, kde ak niečo spáchate, tak šanca, že sa to vyšetrí, je teda nepomerne vyššia ako u nás, pokiaľ ste z politického biznisu a dobre prepojený človek. My to nenavrhujeme.
Menovanie a odvolávanie. Neviem vám povedať všetkých 15 západoeurópskych členov, členských štátov EÚ, ale veľmi pochybujem, že je čo len jeden, a ak je jeden, tak je to už pomerne veľa, kde minister môže bez dôvodu menovať a odvolávať funkcionárov Policajného zboru na viacerých úrovniach. To znamená prezidujúci prezidenti, krajskí, okresní, tri úrovne Policajného zboru, kde si môže vymeniť manažment úplne, ako sa mu chce. A hovorím, nechcem, keďže nemám v hlave všetkých pätnásť, nechcem povedať, že nie je ani jedna, ale dúfam, že nie je ani jedna, ak je, tak je možno jedna. Ak máte iné, tak rád sa o tom s vami porozprávam.
To, že inšpekcia je súčasťou podriadená tomu istému ministrovi, ktorý riadi hierarchicky Policajný zbor, je tiež špecifikum, ktoré už v západnej Európe takmer neexistuje. Nemusí byť ten spôsob, aký ste spomenuli v Čechách, kde je jeden zbor, ktorý má vyšetrovať všetky, sú rôzne. Ale to, že policajti vyšetrujú policajtov a riadi to všetko jeden minister, to znamená, že je to všetko doma v kuchyni. Také veľmi, takéto neexistuje na západ od nás, alebo len veľmi zriedka, keď.
A, naopak, to, že neexistuje žiadny nezávislý vonkajší vstup do prešetrenia niektorých konkrétnych podozrení, to tiež veľmi často existuje, najmä na sever od nás, tam, myslím, severná Európa a severozápadná Európa. Na juhu je toho menej.
Čo tým chcem povedať, je, že keby sme chceli sem priniesť skutočne radikálnu reformu Policajného zboru po vzore Švédska, Británie, niektorých amerických štátov, tak by sme priniesli reformu pre všetky štyri prvky. To znamená, že minister by stratil právomoc priamo riadiť políciu, policajný prezident by sa zaoberal iným procesom a minister by už nemohol do konkrétnych prípadov zasahovať, mal by na starosti veci, ako je všeobecná politika, rozpočty a podobne. Zmenili by sme menovanie a odvolávanie všetkých policajných funkcionárov, zmenili by sme totálne, komu patrí inšpekcia, a zároveň by sme teda zaviedli aj nezávislý revízny proces. To by bola radikálna reforma, hovorím, podľa švédskeho, amerického, britského vzoru. Vyberte si. My to nenavrhujeme.
My sme navrhli z týchto štyroch prvkov jeden. Pričom opakujem, vo väčšine západoeurópskych krajín existujú tri až štyri z týchto prvkov.
Za tých okolností tvrdiť, že toto je cesta k chaosu v Policajnom zbore, k jeho ochromeniu, k jeho nefunkčnosti, je podľa môjho názoru neodôvodnené a vôbec ťažko zdôvodniteľné. A, naopak, si dovolím povedať, že kým sa nezmení niekoľko vecí z tohto zoznamu, tak naše bezpečnostné zložky zostanú súčasťou východu bez ohľadu na to, kto bude funkcionárom a kto bude ministrom. Pretože v tom s pánom Krajniakom súhlasím, hovoríme o obrovskej armáde 20-tisíc ľudí a to vieme už aj zo socializmu, že zatiaľ čo ak máte zle nastavený systém, tak jednotlivci v ňom sú vymeniteľní. Systém je nezmeniteľný, pokiaľ nezmeníte pravidlá. To je presne to, na čom padol socializmus. V ňom sa tiež vymieňali figúrky, ale systém bol nezmeniteľný. A preto potrebujeme zmeniť systém fungovania Policajného zboru.
My sme prišli z môjho pohľadu síce s významnou, ale, ako opakujem, umiernenou reformou v tom, keďže sme chceli mať aspoň nejakú šancu, ak nie teraz, tak o chvíľu, na schválenie, že sme vniesli do tohto ten prvok nezávislej kontroly.
Chcem len zdôrazniť, že ten prvok nezávislej kontroly sa týka naozaj len možnosti odvolať sa voči konkrétnym aktom, voči konkrétnym policajtom. My teda neberieme žiadnu hierarchickú subordináciu nadriadeným. My nehovoríme, že nemôžu vydávať pokyny, že nemôžu riadiť, že nemôžu ukladať úlohy, že nemôžu aj vyhodiť niekoho. My len hovoríme, že v prípade, ak niekto má dostať disciplinárne opatrenie alebo ak má dostať vyhadzov, tak musí mať možnosť sa odvolať k niekomu inému, ako je jeho nadriadený a jeho nadriadený, čo je ten dnešný systém. Čiže to je systém, ktorý neexistuje opäť takmer nikde v západnom svete. A dokonca aj keď je vnútorný revízny systém polície, tak málokedy alebo takmer nikdy neni, že nadriadený, nadriadený a potom nejaké iné typy orgánov kolektívnych, ktoré do toho vstupujú, aj keď niekedy sú to vnútropolicajné, nemusia to byť externé. Čiže toľko k tomu sporu.
A verím, že, a je mi ľúto a hovorím, ešte raz chcem poďakovať, lebo hoci sme v spore, poďakovať pánovi poslancovi Krajniakovi, že k tomuto dôležitému zákonu vystúpil, a dovoľte mi zároveň vyjadriť smútok, neviem, či je správne slovo, určité rozčarovanie z toho, že žiadny z poslancov vládnej koalície necítil potrebu diskutovať o tejto zmene, ktorá by v každom prípade priniesla do slovenského bezpečnostného zboru významné zmeny, a to naozaj v situácii, keď vás významným spôsobom kvári politická zodpovednosť za kauzu Bašternák, za to, čo sa deje. A myslím, že nás všetkých kvári strata dôvery v políciu.
Ja preto ako posledný bod pripomeniem, že v prieskume verejnej mienky, ktorý bol vykonaný v júni, ak sa nemýlim, bolo zistené, že drvivá väčšina občanov Slovenskej republiky neverí, že polícia a prokuratúra dnes môžu nezávisle vyšetrovať politicky citlivé kauzy. To znamená, že nie my, zlí poslanci opozície, nie aktivisti, nie novinári a neviem kto všetko, ale občania tejto krajiny stratili dôveru, ak ju niekedy mali, v schopnosť súčasného systému vyšetriť to, čo túto krajinu najviac ničí, čo je v tejto chvíli politická korupcia. Pokiaľ to nezmeníme, budeme pomáhať len spoločenským a politickým silám, ktoré hovoria o nás všetkých, teraz tu nesedia, že sme všetci rovnakí, a pokiaľ nás nepošlú do pracovných táborov, tak sa tu nič nezmení. Každý, kto odmieta diskutovať o reformách súčasného stavu, im v tom napomáha.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.9.2016 18:29 - 18:47 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predložiť v mene štyroch predkladateľov, pani poslankyne Dubačovej, pani poslankyne Macháčkovej, pani poslankyne Petrík a mojej osoby, tento návrh, ktorý osobne považujem za jeden z najdôležitejších návrhov, aké v tomto roku a možno aj v tomto volebnom období budem predkladať Národnej rade a pokúsim sa vysvetliť toto tvrdenie.
Máme za sebou kauzu Bašternák, teda nemáme ju za sebou, aby som bol presný, pretože ani minister vnútra, je ešte stále vo svojej funkcii, predseda vlády je, ešte stále býva v Bonaparte, pán Bašternák sa ešte stále preváža po Bratislave na rôznych vozidlách s evidenčným číslom 202, kde ho viacerí stretávame, a vratky sú tiež u ľudí, u ktorých by nemali byť, takže kauza neskončila, ale pokročila natoľko, aby z nej sme vedeli vyvodzovať aj niektoré systémové závery.
A jeden z tých najdôležitejších systémových záverov, o ktorých nie je podľa mňa dnes už pochybnosť ani na strane mnohých poslancov vládnej koalície, resp. aj členov, niektorých, vlády, je to, že súčasný systém zabezpečenia nezávislosti a nestrannosti vyšetrovania politicky a iných ovplyvniteľných káuz Policajným zborom a Generálnou prokuratúrou má ďaleko od ideálu.
Aj keď pán minister vnútra často a opakovane hovorí o tom, že vyšetrovatelia sú procesne nezávislí, a tým pádom on im do toho nemôže hovoriť, už nikdy nedoplní, že týchto vyšetrovateľov riadia ich nadriadení, ktorých riadia ich nadriadení, ktorých riadia ich nadriadení, a všetci títo ľudia podliehajú nielen ministrovi formálne, ale aj podliehajú mu veľmi konkrétne z hľadiska výkonu rôznych právomocí.
Tá najdôležitejšia, ktorú treba spomenúť, je, že minister môže určovať okrem osoby policajného prezidenta a viceprezidentov aj osobu krajských riaditeľov Policajného zboru a osoby okresných riaditeľov Policajného zboru. A nechcem tu rozprávať o ďalších orgánoch a útvaroch, ktoré buď menuje priamo, alebo ktorých menujú títo ľudia ním menovaní.
To znamená, minister vnútra má možnosť osobne, a tým pádom aj politicky ovládnuť kompletnú štruktúru Policajného zboru, a aj to vykonáva. Výskum, ktorý realizoval, ak sa nemýlim, ešte v minulom roku pán Dubéci, ukázal, že skoro po každých voľbách dochádza k výmene výraznej väčšiny riaditeľov krajských a okresných Policajného zboru, to znamená, nehovorím o nejakej fiktívnej hrozbe a fiktívnom probléme, hovorím o tom, že každý minister, a pán Kaliňák osobitne, rád Policajný zbor uchopuje pevne do ruky cez obsadzovanie týchto pozícií.
Zároveň dnešný systém riadenia v Policajnom zbore neumožňuje, keď aj by sa teda našli policajti a vyšetrovatelia, ktorí si takpovediac nedajú povedať, tak dnešný systém obsahuje pomerne veľa nástrojov, cez ktoré im to ich nadriadení môžu život znepríjemniť alebo až úplne zničiť. Sú to otázky nielen, samozrejme, disciplinárnych konaní, prepustenie zo služobného pomeru, ale sú to napríklad otázky služobného hodnotenia, kde v služobnom hodnotení je možné policajta negatívne hodnotiť, a tým ho postupne tiež vylúčiť. Je to napríklad aj možnosť preloženia.
Takisto máme neriešenú dnes otázku prideľovania vôbec káuz. Pretože na rozdiel od súdov prokuratúra ani polícia nepoznajú systém náhodného, alebo teda neovplyvniteľného prideľovania. A dovoľte mi vám povedať trošku príklad z vlastnej skúsenosti, aj keď ten sa netýka úplne kauzy Bašternák.
V uplynulom polroku sa rozhodlo niekoľko verejných činiteľov podať na mňa trestné oznámenie, prvý bol pán Forai, ktorého, myslím, poznáte, druhá bola pani námestníčka Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorú nikto ani nepozná, po tom, čo som povedal, zájdu na zoznam ľudí, ktorí už nemajú byť vo verejných funkciách, a tretí je pán Čižnár, riaditeľ Štátnej spoločnosti JAVYS, ktorý je, pokiaľ mám informácie, bratom generálneho prokurátora, a všetci si teda podávajú na mňa trestné oznámenia za ohováranie. Pán Forai, to vieme, ako mu to pomohlo. Pri tých ďalších dvoch, tí ešte stále sú vo funkcii.
Ale prečo to otváram tu, je fakt, že pri týchto trestných oznámeniach človek si štandardne zvykne chodiť na Sasinkovu, kde podá výpoveď, z vyšetrovateľa veľmi rýchlo pochopí, že pokiaľ je to štandardný vyšetrovateľ, chcel by ísť naháňať zločincov a nie venovať sa týmto politickým šarvátkam a o niekoľko týždňov až mesiacov je, samozrejme, celá kauza odložená, pretože k žiadnemu trestnému činu neprišlo.
A predstavte si moje prekvapenie, keď pred troma mesiacmi mi došlo takéto predvolanie a zrazu prišlo na národnú protikorupčnú jednotku Národnej kriminálnej agentúry. Tak som išiel, stretol som sa s vyšetrovateľkou a pýtam som sa jej teda, že v akej veci. Ona mi vysvetlila, že je to vo veci tiež trestného, podozrenia z trestného činu ohovárania, ktoré teda podal na mňa pán Čižnár, brat generálneho prokurátora. A ja som sa opýtal, teda prečo to vyšetruje národná protikorupčná jednotka, lebo ja som myslel, keď ma volá, že sa chcú rozprávať o tých množstvách káuz, ktoré som odhalil a z ktorých teda mnohé sú trestnými činmi, ale nie mojimi. A na to ma pani vyšetrovateľka informovala, že prezident Policajného zboru to má vo svojej kompetencii rozhodnúť o pridelení kauzy ktorémukoľvek útvaru, ktorú úplne náhodou v prípade brata generálneho prokurátora sa rozhodol prideliť namiesto miestne príslušného orgánu Policajného zboru, asi fyzicky a možno mentálne bližšiemu útvaru národnej protikorupčnej jednotky NAKA.
Teraz nechcem tu riešiť tento prípad, chcem len povedať na príklade, ktorý som zažil v posledných mesiacoch, že opäť nehovorím o teórii. Prideľovanie prípadov, dokonca takýchto smiešnych prípadov, pretože ešte nikdy na Slovensku žiadny prípad takýchto vzájomných trestných oznámení za ohováranie medzi politikmi nikdy k niečomu neviedol, ani za pána Harabina, keď ten skúšal tiež rôzne veci aj na pána Lipšica, pani Žitňanskú, ani za iných, že sú to také prekáračky, ktoré zaberajú čas Policajnému zboru a, samozrejme, aj poslancom.
Ale čo chcem povedať, je, že aj v takomto prípade nemal pán policajný prezident žiadny problém, aby do toho vniesol svoje osobné videnie, zhodou okolnosti v prípade týkajúceho sa brata generálneho prokurátora a spolužiaka predsedu vlády.
Takže toľko len k tomu, že nie je problém len v tom, že neposlušného policajta je možné dneska veľmi účinne vytrestať zhora a nie je proti tomu obrana, pretože odvolacím orgánom je nadriadený toho priameho nadriadeného. Takže ak je vaším nadriadeným okresný riaditeľ a ten vás potrestá, tak odvolacím orgánom je krajský riaditeľ, ktorý je tam rovnako dosadený ministrom.
Ale toto sa väčšinou nemusí stať, pretože, ako som spomenul, vďaka manažmentu prípadov je možné zabezpečiť, aby väčšinu prípadov dostali tí, ktorí s nimi naložia tak, ako tá slávna pani vyšetrovateľka naložila s prípadom pána Bašternáka, za odhalenie čoho vďačíme teda týždenníku Trend, Denníku N a pánovi poslancovi Rajtárovi a pánovi poslancovi Lipšicovi.
Preto mi dovoľte zdôvodniť tiež naliehavú potrebu tejto novely nie fiktívnymi, nie drobnými, nie nepodstatnými problémami v dnešnom fungovaní, a tými zásadnými problémami, ktoré odhalila kauza Bašternák, ale kto odhaľoval mnoho káuz pred nimi. Lebo keby to bolo všetko problém kauzy Bašternák, možno hovoriť o individuálnom zlyhaní, ale mohli by sme tu byť celú noc a rozprávať sa o iných kauzách, ktoré boli rôznym spôsobom upratané, a to či už na úrovni Policajného zboru, alebo na úrovni prokuratúry.
Sú to dokonca aj prípady, kde najprv pod tlakom verejnej mienky to vyzerá, že bude veľmi tvrdý postih. Tí z vás, čo tu sedeli v minulom volebnom období, si pamätajú kauzu MH Development, keď teda riaditeľ štátnej firmy a príbuzný exprezidenta pána Gašparoviča za SMER si posielal, platil štátne pokuty z osobného účtu, ale aj inak nakladal so štátnym majetkom ako s vlastným, bol odvolaný, keď sme na to poukázali, a minister vnútra rýchlo ohlásil, že bude aj obvinený, aj bol obvinený, vtedy minister až tak nehovoril o tom, že vyšetrovatelia sú od neho procesne nezávislí. A zázračne postupne, v tichosti, neverejne počas nasledujúcich 20 mesiacov došlo k zastaveniu všetkých vyšetrovaní a obvinení voči tomuto pánovi. To znamená, že môžete nielen rozdávať verejné obstarávanie svojim príbuzným, ale môžte natvrdo zaplatiť 12-tisícovú pokutu tomu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a, zo štátneho, a môžte sa z toho vyvliecť na úrovni polície a prokuratúry.
A takých prípadov je veľa, ale toto spomínam nielen preto, že ho poznám, pretože to bol ďalší ostro sledovaný, toto opäť nie je nejaký príklad z Medzilaboriec, toto je príklad, ktorému sa venovali médiá, politici, ministri, a napriek tomu, keď sa trošku zabudlo, tak bol úplne krásne uprataný. A mohli by sme pokračovať, naozaj na kauzy je Slovensko, keby kauzy sa počítali do HDP, tak myslím, že ani Luxemburg sa nás nechytá, takže nebudem pokračovať.
Prídem k tým riešeniam, lebo to, čo chýba dnes, sú systémové riešenia. Kolega Lipšic vždy hovorí, že nie zákony treba meniť, ale ľudí u nás. Ja si myslím, že má polovicu pravdy. Je jasné, že akékoľvek zákony, ktoré by sme tu mali, nepomôžu, ak budú tí ľudia, ktorí dneska mnohé tieto funkcie zastávajú, v nich pokračovať ďalej. Na druhej strane, takže v tom ja s ním na 50 % súhlasím a netreba na to nikdy zabúdať.
Na druhej strane bez systémových zmien je problematické sa spoliehať len na ľudí, resp. na reálnych ľudí, akých na Slovensku máme. Ja len pripomeniem, že ministrami vnútra nebol len Robert Kaliňák, ale bol ním aj Daniel Lipšic, bol ním aj Vladimír Palko a, samozrejme, ďalší a hoci v oblasti napríklad zásahu proti organizovanému zločinu došlo k zmenám, v politicky citlivých kauzách sa to málokedy stalo aj za týchto ministrov. Koniec koncov aj to je jeden z dôvodov, prečo dnes nemáme žiadneho odsúdeného politika vyššie postaveného. Myslím, že najvyššie postavení sú primátori dneska reálne, ktorí boli odsúdení za korupciu.
Takže preto treba podľa môjho názoru tých druhých 50 %, to sú systémové opatrenia, ale treba ich však navrhovať tak, aby sme brali do úvahy aj špecifiká Slovenska. My dnes predkladáme niekoľko riešení, ktoré, myslím, že by to výrazne pohli vpred.
Za najdôležitejšiu z nich považujem zriadenie rady pre integritu Policajného zboru. Najdôležitejšiu nie kvôli tomu názvu, ktorý je pekný, ale je len názov, ale kvôli zloženiu a kompetenciám. Tento orgán bol zložený zo 7 členov, ktorí boli nominovaní z rôznych strán, teraz nemyslím politických, ale NKÚ, ombudsman, Rada vlády pre mimovládne organizácie aj parlamentom, jeden opozičný, jeden koaličný, a odborové orgány pôsobiace v oblasti polície.
Cieľom nie je vytvoriť zbor dokonalých, ale cieľom je vytvoriť zbor nemanipulovateľných. Pretože ak tam bude 7 zástupcov, ktorí budú nominovaní de facto zo siedmich rôznych strán, ale opäť nie politických, ale strán názorových, strán záujmových, a budú medzi nimi aj zástupca mimovládneho sektora, aj politického sektora, aj odborov a NKÚ, myslím, že bude veľmi problematické takýto orgán zmanipulovať.
Samozrejme, dôležité je ale, čo tento orgán bude robiť, lebo podobná rada má vzniknúť aj pre štátnu službu. O mesiac tu budeme rokovať v prvom čítaní o návrhu zákona o štátnej službe a tam má tiež vzniknúť takáto rada. Trošku menej s bohatým členstvom, ale nie je tam veľký rozdiel. Ale ako uvidíme vtedy, ja nechcem teraz o tom dlho hovoriť, tá rada bude úplne bezzubá, to znamená, že môže byť ona nezávislá, nezávislý pes je nanič, ak je bezzubý.
Preto sme navrhli tejto rade dať kľúčové právomoci v oblasti ochrany integrity policajtov. Konkrétne, ja nechcem všetko menovať, čo je v tom zákone, ale predsa len z toho vytiahnuť dve veci:
Jedna je tá, že príslušník Policajného zboru, voči ktorému bolo vykonané akékoľvek opatrenie disciplinárneho typu, to nemusí byť len samotné disciplinárne opatrenie, to môže byť aj hodnotenie, aj preloženie a niektoré ďalšie, sa bude môcť odvolať proti takémuto opatreniu k tejto rade, ak bude mať pocit, že je motivované tým, že sa chce zasiahnuť voči nemu za to, ako koná, ako koná pri vyšetrovaní alebo inej policajnej činnosti. Tým pádom nebude možné, aby Policajný zbor bol kompletne vnútorne zavretý a aby o osude policajta rozhodovala hierarchia ministrom menovaných policajných funkcionárov. Lebo to je dnešný stav. V prvom stupni to tak bude ďalej, lebo, samozrejme, nadriadený musí mať túto právomoc. Ale ak tá právomoc je zneužitá, v druhom stupni to bude rozhodovať táto rada.
Takisto, aj keď asi v praxi menej využívané, bude mať právomoc sa policajt obrátiť na túto radu, ak bude mať pocit, že nejaký konkrétny pokyn, ktorý bol mu uložený nadriadeným, je nesprávny z hľadiska zákona, resp. zasahuje do procesnej samostatnosti vyšetrovateľa. To sa v praxi deje málo, väčšinou je to práve cez tie neformálne linky, ale považujeme to tiež za vhodné upraviť.
A takisto sa bude môcť, samozrejme, na túto radu obrátiť policajt, ak bude mať pocit, že služobný pomer bol s ním ukončený protizákonne. Inými slovami, ak vyšetrovatelia a všetci príslušníci Policajného zboru, nielen vyšetrovatelia, budú presvedčení, že sa voči nim koná nie z titulu toho, že niečo porušili, ale z titulu toho, že, naopak, sa až príliš snažia, budú mať nezávislý a nestranný orgán, na ktorý sa budú môcť obrátiť a ten orgán bude môcť zasiahnuť. Zároveň zachová sa interný manažment Policajného zboru v štandardných potrebách.
Obdobný návrh, a ten už nebudem tak dlho rozoberať, navrhujeme pre radu prokurátorov, lebo pri prokuratúre máme obdobný problém dneska. Pri prokuratúre však už existuje dnes Rada prokurátorov, a preto navrhujeme jej právomoci posilniť obdobným smerom.
Ďalšie dva návrhy, ktoré ten zákon obsahuje, sú zabezpečenie náhodného prideľovania. Tu mi dovoľte len vysvetliť, že náhodné prideľovanie vyšetrovania, samozrejme, rovnako ako pri sudcoch, musí rešpektovať geografickú špecializáciu a profesnú špecializáciu. Teda rovnako ani na súdoch napriek tomu, že nie všetci ľudia to vedia, nie každý sudca môže dostať všetko. Je trestnoprávne kolégium, obchodné, občianske, podľa typu súdu, správne dokonca na niektorých súdoch, a sudca dostáva prípady z oblasti a, samozrejme, v regióne, v ktorom pôsobí. Podobne to navrhujem, aby to fungovalo aj pri polícii a prokuratúre, teda aby, samozrejme, sa dostávali prípady tým, ktorí na to majú, sú na to špecializovaní a pôsobia tam, kde by sa to malo vyšetrovať, ale aby už medzi nimi ten výber mal formu náhodnosti. A zároveň ponechávame ministrovi vnútra aj generálnemu prokurátorovi pomerne veľkú autonómiu v tom, aby ten systém nastavil. Pretože, samozrejme, musíme opäť rešpektovať aj vnútornú organizáciu obidvoch zložiek.
Posledný, a stručne ho spomeniem, návrh je, aby sa aj nariadenia, príkazy alebo pokyny, ktoré boli uložené policajtom a prokurátorom vo vyšetrovaných veciach, museli zverejniť do 30 dní od skončenia prípravného konania. A, samozrejme, tieto nie je možné zverejňovať počas samotného vyšetrovania, to asi netreba ďalej vysvetľovať. Ale zároveň je potrebné mať verejnú kontrolu nad tým, ako bolo zo strany nadriadených zasahované do vyšetrovania, keď skončí. A to je ten princíp.
Myslím si, že ak by tento zákon bol prijatý, tak najväčší účinok by nebol ten represívny, že by sa niečo začalo trestať, myslím, najväčší účinok by bol preventívny. Pretože ak by nadriadení vedeli, že ak nejaký pokyn vydajú, ak sa niekomu budú vyhrážať alebo budú voči nemu konať len kvôli tomu, že si plní svoju povinnosť, že je voči tomu odvolanie, že to vyjde na svetlo, tak by sa, myslím si, začali chovať mnohí, ak nie všetci, výrazne inak.
Preto skončím tam, kde som začal. Zo zákonov, ktoré v tomto volebnom období ja osobne v tomto roku som spolupredkladateľom, tento považujem za jeden z najdôležitejších a bez ohľadu na to, či Národná rada dnes ho posunie do druhého čítania, myslím si, že je dôležité, aby sme popri tlaku na politické vyvodzovanie dôsledkov kauzy Bašternák osobitne, v ktorom, myslím si, že súčasná opozícia vykonáva excelentnú prácu už niekoľko mesiacov aj, bohužiaľ, zatiaľ bez konečného výsledku, ale s mnohými čiastkovými, tak je dôležité využiť to aj na, konečne, na systémovú zmenu obsahu fungovania Policajného zboru v kauzách, pretože bez toho môžu byť budúcim ministrom vnútra lepší ľudia, ako je pán minister Kaliňák, ono minimálne z hľadiska etického ťažko by už mohli byť horší, ale nepodarí sa nám zmeniť kultúru a fungovanie, aké dnes vidíme.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis