Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.11.2019 o 15:46 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.11.2019 15:46 - 15:55 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Ja som sa oboznámila so stanoviskom ministerstva spravodlivosti, aj so stanoviskom vlády Slovenskej republiky k tomuto návrhu zákona a musím vám povedať, ako som to povedala aj vo výbore, že sa stotožňujem s týmto stanoviskom. Chcela by som to ozrejmiť.
Stanovisko ministerstva spravodlivosti je nepodporiť túto novelu. So stanoviskom ministerstva spravodlivosti vyjadrili súhlas aj Generálna prokuratúra, aj ostatné ministerstvá. A, samozrejme, veľmi si cením všetky kroky, ktoré smerujú k tomu, aby sme žili v spoločnosti, kde, kde sa dbá na to, na mravnosť, tak musíme všetky kroky podporiť, ale mám taký dojem a som za to, že v tejto chvíli máme na stole poslanecký návrh, ktorý upravuje to, čo už je upravené v zákone. A povedala by som veľmi stručne, ale dúfam, že výstižne.
To znamená, že zavedenie nového trestného činu podpory a propagácie sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania ministerstvo spravodlivosti ako gestor trestno-právnych kódexov nestotožňuje a z niekoľkých dôvodov. Zavádzanie nových skutkových podstát trestných činov vo všeobecnosti vyžaduje širšiu odbornú diskusiu a náležité posúdenie zo strany odbornej obce v danej oblasti, pričom uvedené sa primerane vzťahuje aj na zavádzanie nových pojmov, ktoré teraz už som, vnímam teda, že tie nové pojmy nebudú súčasťou tejto novely.
Musím povedať to, že my v Slovenskej republike máme trestné činy definované veľmi široko, oveľa širšie ako v iných krajinách. To znamená, že u nás je trestným činom aj to, čo v iných krajinách trestným činom nie je. A teraz to ideme rozširovať. Už sa teda nebudem vyjadrovať k tým pojmom a k tým definíciám, ako návrh definoval pojmy pedofília, nekrofília a zoofília, lebo mám za to, že tieto pojmy ani nemusíme uviesť v zákone, ani, lebo v Trestnom zákone nie je vždy nutné zavádzať osobitným spôsobom nové pojmy, nakoľko ich význam implicitne vyplýva zo znenia skutkových podstát trestných činov, ich jazykového výkladu alebo už z existujúcej definície v inom všeobecne záväznom právnom predpise. Nejaví sa ako vhodné a účelné v každom jednom prípade v zákone definovať nové pojmy alebo pojmy, ktoré sú v praxi zaužívané.
V prípade navrhnutých definícií pojmov ministerstvo spravodlivosti poukazuje na ich nejednoznačnosť, neurčitosť a aj diskutabilnosť z dôvodu, že tieto definície, ktoré tam boli, teda neboli jasné, vecne vymedzené. A navyše predmetné parafílie sú v prvom rade duševnou poruchou a teda ich problematikou spadajúcou pod oblasť zdravotníctva. A navrhované definície keď aj v budúcnosti chceme definovať, by mali byť primárne obsahom právnych predpisov v oblasti zdravotníctva, a nie však v normách trestného práva. Takže ak chceme zadefinovať niečo, čo je zdravotný problém alebo diagnóza, tak poďme a opravme to v zdravotných zákonoch.
A teraz k veci. K potrebe zavedenia nového trestného činu podpory a propagácie sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania do Trestného zákona ministerstvo má za to a nestotožňuje sa práve kvôli tomu, lebo skutková podstata trestného činu, ktorý je trestným činom podľa Trestného zákona § 371 ods. 1, je to trestný čin ohrozovania mravnosti a prečítam: "Trestným činom je, kto vyrába, kupuje, dováža alebo si inak zadovažuje a následne predáva, požičiava alebo inak uvádza do obehu, rozširuje, robí verejne prístupnými alebo zverejňuje pornografiu, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky." Pokrýva konanie, ktoré tento poslanecký návrh navrhuje kvalifikovať ako trestné.
Pri posúdení tohto poslaneckého návrhu je žiaduce ozrejmiť aj niektoré náležitosti predmetného trestného činu ohrozovania mravnosti, teda paragraf, ktorý som citovala. Sexuálny styk so zvieraťom predstavuje akékoľvek sexuálne nakladanie so zvieraťom zo strany človeka, pričom sa nerozlišuje, či ide o sodómiu alebo zoofíliu. Súčasné platné a účinné znenie vyššie uvedeného ustanovenia je tak dokonca vyjadrené abstraktnejším spôsobom, ako navrhované znenie uvedené v poslaneckom návrhu. Pod inými sexuálnymi patologickými praktika podľa spomínaného paragrafu možno rozumieť rôzne formy parafílií, akými sú napríklad pedofília, ako navrhujú kolegovia, nekrofília, ale aj iné praktiky, ako masochizmus, sadizmus, exhibicionizmus, frotérizmus, tušérstvo, fetišizmus a tak ďalej.
Súčasná právna úprava je práve z tohto dôvodu koncipovaná širšie a postihuje akékoľvek sexuálne patologické praktiky v porovnaní s predloženým návrhom, ktorý zavádza novú skutkovú podstatu trestného činu. Prihliadajúc na spôsob, akým sa takéto zobrazenia uskutočňujú, tiež môžme diskutovať o tom, či všetky zobrazenia sú trestné, lebo v dôvodovej správe je, že internet a tak ďalej, že niečo nové sa deje a cez internet sa šíria tieto, tieto informácie, ale tu tiež musíme konštatovať to, že platná právna úprava pokrýva všetky tie konania, ktoré poslanecký návrh obsahuje, keďže aj táto skutková podstata je obsahom platnej legislatívy.
Ešte by som chcela dodať to, že aj pán kolega v prvom čítaní hovoril o tom, že áno, ale my chceme, aby bolo trestným činom aj to, že aby to bolo preventívne a aby sme trestali aj tých, ktorí podnecujú. Tak náš Trestný poriadok v paragrafe, v ďalších paragrafoch hovorí o tom, a hneď to budem citovať, v § 337 hovorí, že každý trestný čin je trestný čin aj vtedy, ak niekto podnecuje, § 337, alebo § 338, schvaľuje trestný čin. Aj v tom prípade.
Ešte možno na záver stanovisko Legislatívnej rady vlády, v ktorom je odporúčanie alebo vyzývajú na vysvetlenie predkladateľov zákona, pretože podľa právnikov formulácia, ktorá, teraz už je iný paragraf, vtedy bol § 372a, že okrem propagácie preukázateľne vykonávanej za účelom vzdelávacích, liečebných alebo výskumných aktivít je veľmi nepresne formulované.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.11.2019 15:40 - 15:42 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, Národná rada republiky uznesením č. 2177 z 22. októbra pridelila návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1726).
Národná rada uznesením č. 2177 z 22. októbra pridelila návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač 1726, na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo. Národná rada zároveň určila ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Výbor pre zdravotníctvo návrh zákona prerokoval, uznesením ho odporučil schváliť. Ústavnoprávny výbor neprijal k predmetnému návrhu zákona uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa rokovacieho poriadku a Ústavy Slovenskej republiky. V uznesení, z uznesení výborov vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru – odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť, ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny.
Uznesením ústavnoprávneho výboru ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu a po vystúpení predkladateľa sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.11.2019 10:35 - 10:41 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi, aby som zopakovala moje slová z prvého čítania aj v druhom čítaní, lebo sú to veľmi dôležité slová a sú to slová v tom zmysle, že naša strana za tie tri roky, tri a pol roka, vždycky sme mali nielen starobných dôchodcov a odstránenie všetkých skrivodlivostí, nespravodlivostí z dôchodkového systému, čo, samozrejme, bolo našou srdcovou záležitosťou, mali sme to v programe, dostalo sa to aj do programového vyhlásenia, ale na druhej strane vnímame, že aby boli prostriedky vôbec na dôchodky, tak my musíme robiť rodinnú politiku, podporu mladých ľudí, mladých rodín a musíme aj v tejto oblasti prijať legislatívu.
Práve preto sme navrhovali a bolo prijaté aj zdvojnásobenie daňového bonusu a ďalšie, ďalšie opatrenia, ktoré s vašou pomocou sa nám podarilo v tomto parlamente presadiť. My sme v minulom roku prišli s legislatívou, ktorá zaviedla mladomanželské pôžičky, také v našej legislatíve, v našom štáte dostupné neboli. Boli voľakedy. Naši rodičia si pamätajú, že každý mal možnosť, mladé rodiny, mladí manželia mohli požiadať. A práve možno aj z takej nostalgie a z toho, že vnímali sme takú potrebu, sme predkladali zákon, tento zákon bol prijatý. Dneska už sú desiatky mladomanželov, ktorí čerpajú prostriedky z tohto, z tejto pôžičky, z tohto fondu, ale odkedy tá legislatíva bola prijatá, už to máme otestované aj v praxi, máme podnety, námety zo strany mladých ľudí. A práve sme vychádzali z týchto podnetov, keď sme prišli s úpravou, ktorá tá úprava naozaj je, vznikla alebo vyvstala z praxe a chceme umožniť ešte aj pre tie manželské páry čerpať túto pôžičku, pre ktorých to nebolo dostupné. A práve preto upravujeme s vašou pomocou, keď sa nám to podarí, dve podmienky, aby, aby túto podporu mohli získať aj manželské páry, ktoré doteraz nemohli získať.
Doteraz mohli požiadať o úver len ľudia do 35 rokov, ktorí sú manželmi najviac jeden rok, a po zmene budú mať nárok manželia, ktorí sú spolu tri roky pred podaním žiadosti. Aktuálne je možné poskytnúť podporu len vtedy, ak celkový čistý príjem žiadateľa osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, manžel, manželka, prípadne dieťa, za predchádzajúci kalendárny rok neprevýši štvornásobok životného minima domácnosti.
Druhá teda naša zmena by bola tá, že maximálna príjmová hranica by bola päťnásobok uvedenej sumy, čo v praxi znamená, že maximálny príjem pre rodinu bez dieťaťa by bol 1 784 eur a s jedným dieťaťom 2 264 eur.
Stretávame sa, hlavne aj, aj novinári v médiách tiež sa na nás obrátili, priznám sa, aj mladí ľudia, že prečo je 110 dní na posúdenie žiadosti, keď komerčné poisťovne alebo komerčné banky takéto pôžičky vybavujú možno obratom na počkanie, tak chcem to vysvetliť. 110 dní je maximálna doba, keďže je to, sú to štátne peniaze, ten fond, peňažný fond štátu, tak nie je možné, ako komerčné banky môžu, samozrejme, za sprostredkovanie hypotekárnych úverov platiť 0,8 až 1 % istiny. To znamená, že za vybavenie takejto, takéhoto hypotekárneho úveru banky zaplatia 500, 700 až 1 000 eur, keďže sú to štátne, spoločné naše peniaze, tak nie je možné odčerpávať z tohto fondu takéto finančné prostriedky na sprostredkovanie tohto úveru. Požiadať o pôžičku sa dá od apríla vždycky a do konca októbra.
Ak budú ešte otázky, môžem ešte zopakovať, aké sú možné účely, ale dovoľte mi ešte veľmi krátko troma vetami povedať, aké sú výhody tohto úveru. Zvýhodnených máme 15 000 eur z výšky úveru, splatnosť zvýhodneného úveru je 15 rokov a úrok je 1 % s fixáciou na celý čas splácania. A to je práve to, čo je v dnešnej dobe veľmi výhodné, pretože to 1 % je na 15 rokov. Dneska sú na trhu hypotekárne úvery možno s podobnými úrokmi, ale tam tá fixácia je na oveľa, oveľa kratšiu dobu. A ďalšia výhoda je, že ak sa narodí dieťa manželom, tak z úveru im odpustia 2-tisíc eur, spolu však maximálne 6-tisíc eur. Takže je to v prospech, táto legislatíva slúži mladým ľuďom, a práve preto prosím o podporu tohto pléna.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.11.2019 10:32 - 10:34 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Môžme mať iný názor, samozrejme, na II. pilier, však vy máte právo na názor. Podľa nášho názoru tento II. pilier má opodstatnenie v našom dôchodkovom systéme a potvrdzuje to aj ten fakt, že dneska 1,5 mil. sporiteľov má svoje peniaze a posiela svoje peniaze do II. piliera, takže pre ľudí je to stále forma, ktorá má určité výhody. A ja si myslím, že vždy je lepšie, keď ľudia si môžu vybrať, ako keď sa im niečo nadiktuje a potom nemajú možnosť voľby.
Ja som to na začiatku spomínala, možnože ešte raz to zopakujem. Tento náš návrh podporujú odborníci, podporujú vše.., podporuje celá odborná spoločnosť v tom, v tom zmysle, že naozaj tento vzorec dneska nemá nastavené, neni nastavený tak, ako by to malo byť, a keď z rezervného fondu, z prostriedkov rezervného fondu sa vyplácajú dôchodky, a dneska sa vyplácajú dôchodky tak, že, že drvivá väčšina tých finančných prostriedkov, však z 2 mld. skoro všetko ide na vyplácanie dôchodkov a aj v rámci solidarity, samozrejme, všetci dôchodcovia, ktorí sú v I. pilieri, majú započítané svoje odvody do rezervného fondu aj pri výpočte svojich dôchodkov, a tí, ktorí rovnako odvádzajú do rezervného fondu a sú v II. pilieri, tak ich finančné prostriedky nie sú započítané pri výpočte svojho dôchodku.
Takže práve to je tá solidarita, na ktorú aj vy narážate, a my hovoríme, že áno, musí tento systém byť solidárny, musí systém dôchodkový byť spravodlivý. Takže preto vás poprosím, aby ste tento náš návrh podporili.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.11.2019 10:28 - 10:31 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ten môj pozmeňujúci návrh bude veľmi krátky. My sme na výpočet týchto skoro 11-tisíc dôchodkov navrhli v zákone 6 mesiacov pre Sociálnu poisťovňu. V sociálnom výbore však pán generálny riaditeľ - súčasne pán poslanec - Vážny hovoril o tom, že nakoľko je už platná legislatíva, ktorá upravuje a vyžaduje prepočet minimálnych dôchodkov, a to trvá, bude potrvať asi 9 mesiacov, tak podal pozmeňujúci návrh vo výbore, aby sa s tými prepočtami dôchodkov z II. piliera bolo zaob..., teda tá, tá doba na prepracovanie alebo na vypracovanie, na prepočet, aby sme posunuli do 30. júna 2021. To znamená, že rok a pol, pretože najprv musia byť vypočítaní minimálni dôchodcovia, až potom títo dôchodcovia, ktorí budú mať prepočítané dôchodky kvôli tomu, že ten II. pilier bude spravodlivejší. Tento návrh výbor prijal, ja poprosím vynímať na osobitné hlasovanie bod č. 2 zo spoločnej správy, to je presne ten pozmeňujúci návrh.
My sme začali rokovania s pánom generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne, a že, že, a sme sa zhodli na tom, že vidí za reálne pán generálny riaditeľ, pán poslanec Vážny, aby o tri mesiace skôr ten prepočet mohol byť. Možno, keď bude ešte, som počula, že má byť aj iná legislatíva, čo sa týka prepočtu tých minimálnych dôchodkov, možnože sa to stihne aj skôr, ale na základe dohody aj s pánom generálnym riaditeľom navrhujeme do 31. marca 2021, aby bol tento prepočet urobený v Sociálnej poisťovni.
Takže dovoľte mi, aby som vám prečítala môj pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov:
V čl. I bode 2 § 293ek sa slová „30. júna 2020“ nahrádzajú slovami „31. marca 2021“.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.11.2019 10:23 - 10:25 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. V prvom čítaní už som ozrejmila obsah tejto legislatívy. Ja by som to teraz v úvode len zhrnula, prečo sme tento návrh podávali.
Zistili sme a potvrdili to aj odborníci, že ľudia, ktorí majú sporenia v II. pilieri, sú nespravodlivo ukrátení, pretože ľuďom, ktorí sporili v II. pilieri, štát priznáva nižšie dôchodky, ako by mal. Je tomu tak kvôli nesprávne, nesprávne nastavenému vzorcu. Dôvodom tejto skrivodlivosti je, že pri výpočte dôchodku sa im nezapočítava celá suma odvodov, ktoré boli od nich použité na výplatu starobných dôchodkov. V tomto roku sa to týka približne 10-tisíc ľudí. Ak by sa však problém neriešil, tak postupne by sa to dotklo všetkých 1,5 mil. sporiteľov v II. pilieri.
Sporiteľovi z II. piliera, ktorý je v ňom od začiatku a zarába počas kariéry priemernú mzdu, by po oprave vzorca by bol priznaný vyšší dôchodok o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne. Sporiteľ, ktorý zarába počas kariéry 1,5-násobok priemernej mzdy, by si prilepšil pri priznaní starobného dôchodku o cca 18 eur mesačne, teda viac ako 200 eur ročne. Toľko by som povedala na úvod.
A budem rada, keď vystúpite v rozprave a môžem zodpovedať vaše otázky. A prosím vás, aby ste podporili návrh zákona.
Potom sa ešte hlásim do rozpravy a chcem podať pozmeňujúci návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2019 13:08 - 13:08 hod.

Irén Sárközy
Ďakujem za slovo. Navrhujem, aby bol bod 30 (tlač 1719) a bod 31 (tlač 1723) prerokovaný po bode 19 ako bod po prerokovaní vládnych návrhov zákonov.
Odôvodnenie: Obidva návrhy zákonov majú byť účinné od 1. 1. 2020. Považujeme za potrebné skorším prerokovaním vytvoriť priestor na realizovanie celého legislatívneho procesu až po zverejnenie do tohto dátumu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.10.2019 17:55 - 17:56 hod.

Irén Sárközy
Chcela by som sa opýtať, že ktorý bod vyňala na osobitné hlasovanie pani poslankyňa Cséfalvayová, lebo ona tvrdí, že nevyňala žiadny. (Reakcia spravodajcu: "Bod 4.")
Nevyňala ona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 15:39 - 15:41 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní predmetného materiálu vo výboroch Národnej rady. Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s dodatkovým protokolu Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúce sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov a odvolaním výhrady a zmenou vyhlásení k Dohovoru o počítačovej kriminalite (tlač 1673) pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1842 z 3. októbra na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý neprijal k predmetnému návrhu uznesenie. Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predmetným návrhom. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 15. októbra. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňa, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov Národnej rady a predniesla návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.10.2019 15:37 - 15:38 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, pani poslankyňa, vidím, dovoľte aby som vás informovala o prerokovaní predmetného materiálu v ústavnoprávnom výbore. Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s čiastočným odvolaním a zmenou výhrady a doplnením vyhlásení Slovenskej republiky k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (tlač 1672) pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1838 z 1. októbra na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že ako gestorský výbor Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predmetným návrhom.
Správa Ústavnoprávneho výboru (tlač 1672a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 764 z 15. októbra. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som ako spravodajkyňa na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov Národnej rady a predniesla návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis