Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

18.5.2016 o 17:44 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2016 9:47 - 9:49 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., tlač 68.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.5.2016 17:44 - 17:50 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, ospravedlňujem sa na úvod za moje meškanie, ale súviselo to s prácou.
Dovoľte mi, aby som vám predložil návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Určite máte v pamäti kauzu RegioJet z roku 2014. Táto spoločnosť vtedy musela vynaložiť mimoriadne úsilie cez odvolacie konania, aby licenciu na prevádzkovanie linky Bratislava – Nitra – Banská Bystrica získala. Toto, samozrejme, nie je o spoločnosti RegioJet. S takýmto problém sa môže stretnúť každá súkromná spoločnosť, ktorá chce zriadiť komerčnú linku. Linku, na ktorú nechce ani euro. Tými problémami sú neadekvátne silné kompetencie dopravných úradov vyšších územných celkov. Tie majú podľa v súčasnosti platného zákona prakticky možnosť znemožniť takéto podnikanie.
Konkrétne sa nedostatky zákona dajú zhrnúť do štyroch bodov. Vytvára priestor pre subjektívne posudzovanie žiadateľov, vytvára priestor pre bránenie vstupu konkurencie na trh, je tak prekážkou a brzdou v slobodnom podnikaní a vytvára priestor pre korupciu a klientelizmus. Licencie na komerčné linky totiž schvaľujú úrady VÚC a hoci sú tieto vyslovene na komerčnej báze bez akejkoľvek dotácie, musia si dopravcovia žiadať o licenciu, a to tam, kde linka začína alebo končí. A k tomu musia dať súhlas všetky ostatné úrady VÚC, ktorými táto linka prechádza. To by, samozrejme, nebol problém. Úrady VÚC by mali mať informáciu, kto im vykonáva hromadnú osobnú dopravu na komerčnej báze a, samozrejme, podľa toho si potom objedná služby dopravnej obslužnosti, ktoré dotuje.
Problém ale je, že kritériá pri udeľovaní takýchto licencií sú vysoko subjektívne. Napríklad jedno z nich je bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak by sa teda zástupca župy rozhodol, že jeden autobus za hodinu bude mať negatívny vplyv na bezpečnosť alebo plynulosť premávky, môže toto považovať za legitímny dôvod, pre ktorý licenciu neschváli. Nemusí to ničím podložiť. Stačí takéto konštatovanie. A na základe takýchto rozhodnutí môže úradník VÚC rozhodnúť, komu licenciu dá a komu ju nedá. Samozrejme, na základe takýchto rozhodnutí sa potom môžu objaviť podozrenia, že sa niekomu bráni, aby vstúpil na trh a aby tak nekonkuroval už existujúcemu prepravcovi. Teda namiesto toho, aby o úspešnosti prepravcu rozhodovali cestujúci, môže o tom dnes rozhodnúť úrad. A to tak, že len využije literu zákona a na trh nepustí ďalšieho prepravcu. Toto chceme naším návrhom zmeniť.
Základom nášho návrhu je zmena tých ustanovení, ktoré úradom VÚC dávajú tieto právomoci. Najpodstatnejšou je zmena v § 10 ods. 3, ktorý podľa navrhovaného znenia taxatívne stanovuje podmienky, kedy sa licencia neudelí, čiže v ostatných prípadoch bude mať licencia nárokovateľný charakter. Dopravcovia totiž už v súčasnosti podľa európskej legislatívy musia spĺňať predpoklady na výkon svojej činnosti a som presvedčený, že tieto spotrebiteľa dostatočne chránia. Nariadenie Rady Európskej únie č. 1071/2009 totiž kladie na podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy, vysoké nároky. Tieto spoločnosti musia mať skutočné a stabilné miesto usadenia v členskom štáte Únie, byť bezúhonné, preukázať zodpovedajúcu finančnú spoľahlivosť a požadovanú odbornú spôsobilosť. Sú povinné tiež spĺňať požiadavky podľa nariadenia 1073/2009 a získať povolenie podľa čl. 6 až 11 tohto nariadenia. Sme presvedčení, že toto vyvažovanie musí mať na zreteli aj náš slovenský zákon o cestnej doprave a nesmie klásť na podnikateľov ďalšie nezmyselné požiadavky a nesmie ani umožňovať ľubovôľu správneho orgánu pri udeľovaní licencie na jednotlivé autobusové linky.
Ďalšou úpravou, s ktorou prichádzame, je, že zo zákona vypúšťa možnosť dopravného správneho orgánu ukladať žiadateľovi nezmyselné povinnosti, ktoré by mal vyriešiť trh, a takisto sa zužuje okruh dôvodov, pre ktoré možno licenciu odňať. Zo zákona sa tiež vypúšťa povinnosť súhlasu všetkých vyšších územných celkov, ktorými linka prechádza, so zriadením linky, čo predstavuje prekážku v konkurencii v diaľkovej doprave.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, už viac ako 20 rokov žijeme v trhovom prostredí a následkom takýchto nedostatkov zákonov sa trh naďalej poškodzuje, nevytvára dostatočný tlak na súťaživosť medzi poskytovateľmi prepravy a nevytvára tak tlak na skvalitnenie služieb pre cestujúcich. Predložená novela zákona, ktorú vám tu predstavujem, pomôže rozvoju trhového prostredia a víťazom bude konečný spotrebiteľ – cestujúci. Ten si totiž bude môcť vybrať medzi viacerými poskytovateľmi a tí zase budú medzi sebou súťažiť o klientov.
Tento návrh tu v minulosti už bol predložený a slovenská cestovateľská verejnosť určite privíta, ak sa poslanci, ktorí za tento návrh hlasovali v minulosti, vyjadria dnes k nemu rovnako a zároveň presvedčia svojich kolegov v koalícii, aby tento návrh tiež podporili.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.4.2016 11:16 - 11:17 hod.

Miroslav Ivan
Ďakujem. Pán predsedajúci, žiadam, aby sme zopakovali hlasovanie, nakoľko vzhľadom k tomu, že som všetko tuná mal, kartičku zasunutú, eviduje ma ako neprítomného.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.4.2016 9:47 - 9:48 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, tak sme si vypočuli návrh poslancov pána Hegera, pána Galeka a pána Viskupiča.
Chcel by som len zopakovať a pripomenúť to, čo povedal aj náš kolega pán Dostál, tento návrh nie je ani pravicový, ani ľavicový, pomáha ľuďom, ktorí, bohužiaľ, dnes v procese stavebného konania musia alebo sú v rukách veľkých dodávateľov tepla a nemôžu si postaviť vlastné vykurovanie v tých svojich panelákoch. Sám som to zažil, viem, aký je to rozdiel, a dokonca my sme vašom paneláku mali možnosť mať kotol v každom byte samostatne. O tom komforte je škoda hovoriť. Každý vieme, aký je v tom rozdiel. Do rozpravy sa k tomuto zákonu neprihlásil ani jeden poslanec vládnej koalície, a preto verím, že nie sú námietky a že tento zákon, ktorý pomôže ľuďom, a myslím, že práve preto tu sme, bude podporený naprieč celým parlamentom. To je všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.4.2016 18:42 - 18:44 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča, Eduarda Hegera a Karola Galeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, tlač 34. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. 
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2016 12:26 - 12:28 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Nedá mi neokomentovať, pán predseda, tú vašu časť, kde ste spomínali repasované vlaky, premaľované na žlto. Neviem, či ste sa rozprávali s pasažiermi týchto vlakov. A ja som sa teda s nimi rozprával. Boli nadmieru spokojní s komfortom jazdy. A ja pevne dúfam, že nezostane ten súkromný prepravca na Slovensku jediným súkromným prepravcom a že ak aj budete realizovať ten svoj projekt s IC vlakmi, že nás to teda nebude stáť peniaze, ktoré nás to v minulosti stálo, práve, naopak, predchádzajúca vláda zaviedla vlaky zadarmo a vzhľadom k tomu, že bol o ne taký záujem, aký bol, tak štátny prepravca si musel ešte doobjednávať vlaky z Českej republiky. Tí boli, samozrejme, veľmi radi, že sa môžu zbaviť niektorých vagónov, ktoré vyradili z prevádzky. A chcem vidieť alebo viem si predstaviť tie úsmevy na tvárach, keď nám ich sem expedovali. Takže bol by som oveľa radšej, keby sa táto krajina orientovala na to, aby sme mali na našich koľajniciach čo najviac súkromných prepravcov, ktorých nevieme dotovať, ktorí nesú riziká sami, nenesie ich štát, a z ktorých budú vystupovať spokojní pasažieri. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.4.2016 12:48 - 12:49 hod.

Miroslav Ivan
Chcel by som kolegyni Janke Zemanovej poďakovať za veľmi dobre spracované hodnotenie programového vyhlásenia vlády a zvlášť tú časť okolo obchvatu Bratislavy a stavu vo veci prác na práci na dopravnom genereli a stratégii rozvoja dopravy do roku 2030. Teším sa na spoluprácu a teším sa na to, keď spoločne preukážeme verejnosti slovenskej, že sa dá robiť rozvoj dopravy a zároveň nezničiť si naše životné prostredie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.4.2016 17:04 - 17:05 hod.

Miroslav Ivan
 

Vystúpenie v rozprave 20.4.2016 16:49 - 17:01 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Vážená predsedajúca, vážený pán podpredseda, vážení, vážené poslankyne, vážení poslanci, moji kolegovia zo strany SaS už sa vyjadrili k programovému vyhláseniu vlády vo svojich odborných častiach, prípadne sa ešte vyjadria.
Ja by som rád zhodnotil časť, ktorá sa venuje doprave, výstavbe a regionálnemu rozvoju. V skratke by sa o nej dalo povedať: podpora štátnych monopolov, stimuly vyvoleným a spustenie ďalších PPP projektov. Áno, takto sa dá v krátkosti zhodnotiť programové vyhlásenie vlády pre rozvoj, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Takmer žiadne merateľné ciele, vágne záväzky typu prehodnotíme, posúdime, zvážime a podobne namiesto urobíme, zavedieme, spustíme alebo zrealizujeme. Som presvedčený, že takto by zodpovedná vláda pred občanov so svojím vládnym programom predstupovať nemala.
Poďme si ale zhodnotiť jednotlivé kapitoly, ktoré má v gescii ministerstvo dopravy.
Cestovný ruch. Kapitola plná všeobecný fráz o zvyšovaní konkurencieschopnosti, nič však konkrétne, čo by sa po štyroch rokoch dalo porovnať pri odpočte vlády, a v závere prísľub osobitných stimulov pre tých, ktorí podnikajú v kúpeľníctve. A kto tie stimuly zaplatí? No ostatní podnikatelia. Ako tomu je vždy. Namiesto zlepšenia podnikateľského prostredia pre všetkých pomoc len vyvoleným.
Oblasť dopravy. Tu ma v úvode zaujala veta, a teraz, prosím, naozaj počúvajte: "Vláda zváži zavedenie opatrení, ktoré umožnia vlastníkom predísť automatickému uloženiu sankcie za nepodrobenie sa technickej alebo emisnej kontrole". Tak nie zrušiť alebo znížiť tie nezmyselné výpalnícke pokuty, ale zvážiť niečo, čím sa tomu dá predísť. Zvláštna logika. A opäť žiaden prísľub, len zváženie, či a ako a či vôbec.
Národný generel dopravy a cestná doprava. Prvý svetlý bod programového vyhlásenia vlády, ktorému by som tlieskal, keby to zároveň nebola podmienka pre čerpanie eurofondov v novom rozpočtovom období 2014 - 2020, a ktorý je ale, bohužiaľ, hneď vzápätí negovaný inými víziami. Vláda na jednej strane hovorí o vypracovaní dopravného generelu a analýz intenzity dopravy, ktoré budú podkladom pre rozhodovanie o budúcich investíciách do rozvoja infraštruktúry, a zároveň druhým dychom presne špecifikuje, ktoré diaľnice a rýchlocesty chce stavať. Konkrétne R2, R3, R4 a R7 vrátane ešte teda D4. Škoda, že tento bod programového vyhlásenia neskončil práve tou vetou o vypracovaní dopraveného generelu, tak by to bolo fajn. Takto len dokazuje, že keď ten generel mať budeme, stavať budeme podľa toho a tam, odkiaľ prichádzajú voličské hlasy, a nie podľa objektívnych potrieb obyvateľov celého Slovenska.
Megalomanské ciele, ktoré sú viac politikou ako racionálnym rozhodnutím, si nakoniec, ako sama vláda píše, vyžiada použiť opäť modely PPP, ktoré majú u nás povesť pekelne predražených projektov a ktorých dôsledky budú niesť naše deti a ich deti.
Alebo druhý príklad tejto plánovacej schizofrénie. V programovom vyhlásení vlády si prečítame, že vláda podpíše model PPP pre obchvat Bratislavy. Dodnes ale nie je ukončené posudzovanie výhodnosti tohto projektu komisiou, ktorú si vytvoril sám minister. Zdá sa, že politika tu nad ratiom vyhrala už teraz. K tomu snaha prijať tzv. investičnú výnimku pri budovaní cestnej infraštruktúry, ktorá bude znamenať ďalšie obchádzanie štandardných postupov v stavebnom konaní.
Prax nám potvrdzuje, čo nám priniesol zákon o významných investíciách, konkrétne pri výstavbe automobilky Jaguara v Nitre. Vláda sa v tom chystá pokračovať investičnou výnimkou. Tvrdíme, že každý takýto zásah do stavebnej legislatívy je zlý a neprimerane posilňuje štátne záujmy pred mestami a ľuďmi žijúcich v nich. A nakoniec nešetrný prístup k ochrane životného prostredia cez takého výnimky bude mať za následok, že samo ministerstvo si nakoniec zneguje vlastné snahy podporiť cestovný ruch.
Železničná doprava. Pozitívne by som mohol hodnotiť snahu dostať čo najviac dopravy z ciest na železnice a za týmto účelom budovanie záchytných odstavných plôch v železničných uzloch. Ale to je jedno z mála pozitív, ak nie jediné, v tejto kapitole. Vláda chce ešte viac posilniť monopol štátneho prepravcu ZSSK - ktorý, neviem, či viete, má dnes 97 % trhu, keď berieme do úvahy štátom objednané služby, tie 3 % patria nemenovanému súkromného prepravcovi - a vrátiť na koľajnice stratové IC vlaky. O liberalizácii železničnej osobnej dopravy ani slovo. Čakáme, kedy konečne bude vyhodnotený prvý tender na prevádzkovateľa linky Banská Bystrica - Bratislava, a ktorý, ktorý mal uzávierku v polovicu januára. Je polovica apríla.
Ostatné druhy prepravy. Vláda sa chystá vytvoriť dopravnú autoritu, ktorá bude koordinovať, na výbore som sa dozvedel z úst pána štátneho tajomníka, že riadiť objednávanie výkonov v autobusovej, ktorá je dnes v správe VÚC-iek, a železničnej dopravy, ktorá je dnes v správe štátu. Tlieskam tomuto rozhodnutiu a zároveň som naozaj zvedavý, v akom horizonte sa udejú prvé kroky, lebo keď čítam slovo autorita z úst predstaviteľov strany SMER, hneď ma napadá nový úrad a nové štátne výdavky. Uvidíme, budeme to veľmi, veľmi pozorne sledovať.
Tragédiou v pláne novej vlády je však snaha podnikať v poskytovaní dopravných služieb. Už vyrába okná, prečo by nezriadila štátne aerolinky. A tak plánuje zriadiť leteckého a vodného dopravcu, aby to malo šmrnc, nazve ich národnými. Samozrejme, tak ako v minulosti, keď sme takých dopravcov mali, bude to znamenať len ďalšie štátne dotácie, ktoré zaplatíme my všetci, a, samozrejme, štátne nominácie na riadiace funkcie v týchto podnikoch, na ktoré sa určite už niektorí tešia.
O cyklodoprave som už hovoril vo svojej faktickej poznámke a táto vláda chápe podporu cyklodopravy ako alternatívnej dopravy úplne inak ako okolité štáty a štáty, kde je cyklodoprava rozvinutá. Zjavne ju chápe len ako, ako cykloturistiku, a nie ako alternatívnu dopravu, nemotorovú dopravu, k ostatnej osobnej doprave. Chce na to využiť výhradne eurofondy a z rozpočtu na to nevyhradila žiadne alebo neplánuje vyhradiť žiadne finančné prostriedky. Sú krajiny, kde sú stanovené presné sumy na obyvateľa práve na podporu tejto alternatívnej nemotorovej dopravy.
Výstavba. Vieme, že jedným z najväčších problémov vo výstavbe je veľký výskyt čiernych stavieb. Z programového vyhlásenia vlády vyplýva, že hlavným dôvodom ich výskytu je zložité stavebné konanie. A preto práve sem majú smerovať opatrenia. Nuž domnievam sa, že pán Talapka so svojou známou stavbou vedľa železnice by asi nesúhlasil. V programovom vyhlásení vlády nenájdeme ani slovo o tom, ako naložiť s existujúcimi čiernymi stavbami a odradiť každého, kto by také niečo chcel stavať. Sú verejne známe stavby aj tu v Bratislave alebo predovšetkým v Bratislave, ktoré boli v minulosti dokončené v rozpore so stavebným povolením alebo bez neho a po dodatočnej legalizácii dostali len symbolické pokuty. Spomeniem len hotel vedľa Zimného štadióna. A v programe vlády nenájdeme k tejto problematike nič.
Chcel by som upriamiť kolegov na náš program, v ktorom máme veľa dobrých návrhov. Predložíme ich a uvidíme, aký silný je záujem vlády sa s čiernymi stavbami naozaj vysporiadať.
Na záver môjho príspevku by som chcel upriamiť pozornosť pána ministra dopravy, škoda, že tu nie je, bol tu chvíľu a myslel som, že zostane na iniciatívu Inštitútu finančnej politiky s názvom Lepšia hodnota za verejné peniaze, ktorého autorom je odborný a šikovný tím vedený ešte pod tragicky zosnulým Martinom Filkom a ktorej cieľom je hodnotiť každý investičný projekt tak, aby preukázal, aké hodnoty dostaneme za investované peniaze, a podľa toho sa potom rozhodovať. Ak by sa totiž tento ambiciózny plán naplnil, nemuseli by sme každé štyri roky meniť stratégie rozvoja dopravy podľa toho, ako sa politici rozhodnú a ktorej skupine voličov chcú ulahodiť. Pevne verím, že to minister dopravy bude uplatňovať v praxi a že skôr, ako sa rozhodne minúť na investičné projekty v individuálnej sume, tak ako tento projekt uvádza, 50 mil. a viac, tak každý takýto projekt dá minister tejto inštitúcii posúdiť, aby sme tu nakoniec nemali zadlžené generácie na dlhé roky, ktoré budú splácať projekty PPP a ktoré nikto nebude potrebovať. A jediný, kto zarobí, bude koncesionár.
Celkom na záver, vládny program v časti Doprava vykazuje silné zásahy štátu, posilňovanie existujúcich monopolov a zadlžovanie štátu schvaľovaním ďalších PPP projektov. Takéto programové vyhlásenie nemôžem v žiadnom prípade podporiť a budem hlasovať proti.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.4.2016 16:04 - 16:05 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som chcel len doplniť informáciu, alebo teda tie fakty o tej cyklodoprave, ktoré poslankyňa Nicholsonová tu spomínala. Včera sme mali výbor pre hospodárske záležitosti a ja som sa teda pýtal pána ministra na to, či bude v rozpočte kapitola pre podporu cyklodopravy a teda že či budú aj iné formy podpory ako eurofondy. A dozvedel som sa, že, od teda pána tajomníka, lebo pán minister skoro na nič neodpovedal, nechal svojho tajomníka pána Stromčeka, dozvedel som sa, že či teda neviem, ale že u nás padá sneh a že aby som neočakával, že bude u nás cyklodoprava ako alternatívna doprava. Takže chcem, bohužiaľ, zarmútiť týmto všetkých fanúšikov cyklodopravy na Slovensku, že najbližšie štyri roky sa veľkých peňazí nedočkajú.
Ďakujem.
Skryt prepis