Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.2.2018 o 10:23 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2018 10:23 - 10:24 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedenému zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 12. marca 2018 a gestorský výbor do 13. marca 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2018 11:42 - 11:54 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani navrhovateľka, ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte aj mne vystúpiť k tomuto bodu. V úvode poviem, že mám tiež pripravený pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý v súlade s rokovacím poriadkom najprv nejak uvediem, prečítam odôvodnenie a na záver ako prečítam jednotlivé body tohto pozmeňujúceho návrhu.
Môj pozmeňujúci návrh ponúkam ako možnosť doplniť dobrý zámer naozaj v tejto, v týchto jednotlivých krokoch, ktoré sa snažíme, síce možno drobných na prvý pohľad, ale sú to kroky, ktoré sú potrebné v školstve, vylepšovať celkovo prácu škôl ako vzdelávacích inštitúcií, ich zefektívnenie predovšetkým spôsobom, ktorý som už navrhoval minulý rok mojím návrhom zákona pre úplnú elektronizáciu formulárov a štatistík, ktoré momentálne školy musia odosielať a zároveň tieto formuláre aj tlačia a odosielajú na príslušný úrad. Jedná sa o prax, aplikačnú prax, ktorá nie je doteraz ujednotená, pretože v niektorých týchto štatistických zisteniach stačí, ak škola zadá údaje elektronickým formulárom, v iných prípadoch však musí vyplniť cez webovú aplikáciu určité údaje. Tie následne musí, túto zostavu vytlačiť, opečiatkovať, podpísať a odniesť na príslušný úrad.
Táto nejednoznačnosť zároveň je napojená na ďalší problém, ktorý sa snažím riešiť týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a to, že inštitúcie napriek tomu, že školy už dneska využívajú rezortný informačný systém, zadávajú množstvo údajov do tohto centrálneho registra a sú stále inštitúciami bombardované požiadavkami, aby určité informácie im zaslali. Napriek tomu musia tak urobiť, aj keď niekedy to odporuje zdravému rozumu, pretože v súčasnosti sa v legislatíve nachádzajú ustanovenia, ktoré hrozia školám pokutou, ak to neurobia, pretože školy prenesením výkonu moci máme jednoznačne zafixované. A je to aj tak, že sú to úrady, tak tieto školy tak musia jednoducho urobiť, ináč im hrozia pokuty.
Preto si myslím, že tak ako som minulý rok aj odôvodňoval, chcem z tohto miesta požiadať hlavne koaličných poslancov, aby boli ústretoví voči oprávnenej požiadavke škôl, pretože tento môj návrh vznikal po komunikácii, intenzívnej komunikácii s riaditeľmi škôl. A urobil som už minulý rok určité prepočty, aby ste mali lepšiu predstavu, o čo sa tu jedná a o čom sa vlastne bavíme.
Ak berieme, že máme na Slovensku vyše dvetisíc škôl, len základných škôl štátnych, cirkevných i súkromných, tak taký optimálny prepočet práve na túto zbytočnú byrokraciu, môj prepočet uvádzal 60 hárkov papiera. Po prepočte na baly mi vyšiel celkový počet kópií 126 060. Ak počítame 500 hárkov papiera na jeden balík, išlo o 252 balíkov papiera. A ak to prepočítame na nejakú výšku a chceli by sme ich poukladať na seba, tak máme vežu takmer 14 metrov, presne 13,97 metra len za jeden rok. A to nehovorím o tom, že tieto štatistiky dávajú aj ostatné zariadenia. Dokopy máme vyše 6 700 škôl a školských zariadení. Čiže napríklad aj centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a ďalšie inštitúcie.
Ale čo čas, čas, ktorý pedagógovia venujú, teda aj riaditelia a pedagógovia venujú vypĺňaním takýchto formulárov? Najoptimistickejší údaj uvádzal, keď som si to tak spriemeroval za jednotlivé školské zariadenia, že to vychádza na 24 hodín. Po prepočte za len základné školy to bolo 50 424 hodín. A keby sme mali brať minuloročnú priemernú hodinovú, teda minuloročnú hodinovú minimálnu mzdu, ktorá bola 2,50, tak by sme dospeli k sume 126 060 eur. Čiže materiál a ľudský čas, ktorý môžeme poriešiť, ak naozaj budeme ústretoví, a je práve tento návrh zákona teraz otvorený, aby sme aj tu drobným krokom dospeli k posunu.
Preto teraz pristúpim k prečítaniu odôvodnenia, ktoré sa mi ešte počíta do môjho vystupujúceho času a následne za tým prečítam v zmysle rokovacieho poriadku jednotlivé body môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Takže čítam najprv odôvodnenie k bodu 1: Školy a školské zariadenia každoročne poskytujú kvantum najrôznejších informácií prostredníctvom množstva formulárov aj na štatistické účely, pričom niektoré výkazy sa vyplňujú a zasielajú v elektronickej forme, prostredníctvom webových aplikácií, iné ešte stále v listinnej forme. Vzhľadom na skutočnosť, že istú mieru administratívy je nutné akceptovať aj vo vzdelávacom procese, je nevyhnutné ju aspoň zrýchliť. Práve využívanie elektronických služieb je v tomto smere veľmi vítanou pomocou.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zavedenie povinnosti zasielania štatistických výkazov výlučne elektronickou formou. Cieľom je docielenie stavu, keď orgány verejnej správy prestanú dopytovať školy (tiež orgány verejnej správy) o údaje či štatistiky, ktoré sa už nachádzajú v informačnom systéme verejnej správy.
Zmyslom navrhnutej právnej úpravy je aj ochrana školy pred byrokratickou šikanou zo strany iných orgánov verejnej správy. Školy sú často dožiadané na vypĺňanie najrôznejších formulárov a poskytovanie informácií, ktoré sa obsahovo veľmi často zhodujú s tými, ktoré už škola poskytla Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Takmer až duplicita administratívnych úloh škôl a ich učiteľov rozhodne nenapomáha v skvalitnení výučby. Je preto nevyhnutné zvýšiť tlak na naozaj efektívne využívanie stále prebiehajúcej informatizácie verejnej správy. Právomoc vyžiadania si predmetných štatistických údajov prostredníctvom zákona č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám týmto nie je nijako dotknutá.
Prečítam odôvodnenie k bodu 2 môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu: Ak zriaďovateľ školy, školského zariadenia alebo školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradených do siete už raz štatistické údaje podľa § 35a ods. 1, 2 a 4 do informačného systému verejnej správy poskytne, nie je možné sankcionovať ho pokutou v prípade, že tieto údaje odmietnu poskytnúť ministerstvu alebo inému orgánu štátnej správy (napr. okresnému úradu v sídle kraja).
Prečítam odôvodnenie k bodu 3: Zmyslom intertemporálneho ustanovenia je zavedenie výlučne elektronickej formy poskytovania štatistických údajov podľa § 35a ods. 1 a 2 až za obdobie školského roku 2018/2019.
Myslím si, že táto problematika, aj keď je tak vysoko odborná možno pre mnohých, aspoň upútala vašu pozornosť, tak teraz už prečítam samotné paragrafové znenie po jednotlivých bodoch.
1. V čl. I sa za doterajší bod 11 vkladajú nové body 12 a 13, ktoré znejú:
"12. V § 35a odsek 3 znie:
"(3) Podrobnosti o údajoch požadovaných podľa odsekov 1 a 2 a termíne ich poskytnutia oznámi ministerstvo na svojom webovom sídle každoročne do 31. augusta. Údaje požadované podľa odsekov 1 a 2 sa poskytujú výlučne elektronickou formou."
13. § 35a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Škola, školské zariadenie a školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sú zaradené do siete, nemajú povinnosť ďalej poskytovať údaje, ak ich už raz poskytli do informačného systému verejnej správy. Škola, školské zariadenie a školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sú zaradené do siete, nemajú povinnosť poskytovať ani inak štruktúrované údaje podľa prvej vety, ak sa tieto údaje už nachádzajú v informačnom systéme verejnej správy, poznámka 69. Ustanovenia osobitného zákona, poznámka 70, tým nie sú dotknuté."."
Poznámky pod čiarou k bodom 69 a 70 znejú:
"69) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
70) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Prečítam druhý bod môjho pozmeňovacieho a doplňovacieho návrhu.
2. V čl. I sa za doterajší bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
"13. V § 37a ods. 5 písm. c) sa slová "podľa § 35a neposkytol" nahrádzajú slovami "podľa § 35a ods. 1, 2 a 4 neposkytol okrem prípadov podľa § 35a ods. 5"."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Prečítam teraz bod tri môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
3. V čl. I sa za doterajší bod 14 vkladá bod 15, ktorý znie:
"15. Za § 39hb sa vkladá § 39hc, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 39hc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2018. Povinnosť poskytovať štatistické údaje v rozsahu podľa § 35a ods. 1 a 2 formou uvedenou v § 35a ods. 3 druhej vete sa prvýkrát uplatní za obdobie školského roku 2018/2019."."
Zároveň chcem požiadať pána spravodajcu, aby sa pri hlasovaní o každom bode hlasovalo osobitne.
Ďakujem za pozornosť a pevne verím, že svojím hlasovaním sa možno zo mňa skeptika stane aj optimista.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 10:53 - 10:55 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Veľmi oceňujem, vážená pani ministerka, že ste vystúpili, postavili ste sa nám zoči-voči. Jednoznačne ste, no, počul som, že máme tu byť všetci inkluzívni, za čo ďakujem, že ste spomenuli moju poznámku. Len tri také veci by som si dovolil poznamenať a zároveň sa aj opýtať.
Tá prvá bola k tomu Učiacemu sa Slovensku. Z mojich úst určite ste nepočuli, že by ste ju niekde hodili do koša alebo niečo podobné. Možnože bol problém práve v zadávateľovi pánovi exministrovi Plavčanovi, akým spôsobom zadal autorom tohto dokumentu ten spôsob, čo majú vypracovať. Ja som to ale pochopil tým spôsobom, že je to určitá vízia a na základe tejto vízie sa majú potom realizovať práve tie akčné plány. Čiže všetko to, čo ste spomínali vy, že ten dokument neobsahoval, by sa malo dať do akčného plánu. To znamená, že dokument ako taký prijmeme a zároveň vytvárame, teda ministerstvo vytvára akčný plán v tých dvojročných cykloch, kde už je všetko, čo s tým súvisí, s rozpočtom, návrhom konkrétnych opatrení a tak ďalej. Takže bol by som veľmi nerád, keby sme strácali čas a strácali čas hlavne v tejto chvíli, kedy je mimoriadne dôležité a učitelia pozorne sledujú práve ten dlhý proces pripomienkovania, kde mnohí ešte nabrali poslednýkrát nádej, hovorím naschvál poslednýkrát, že sa doňho zapojili a dávali tam svoje myšlienky.
Ďalšia vec, my už vieme, že ten, to rozhodnutie okresného úradu už prekročilo 10-percentnú hladinu. To znamená, napriek tomuto prijatému opatreniu sú triedy, sú teda školy, ktoré majú aj po dve triedy, takže neviem osobne, či vy viete nejak ovplyvniť ďalšie rozhodnutie, ktoré zase určite vydá okresný úrad, aby došlo aj na tie školy, ktoré sa do tohto rozhodnutia nedostali. Takže toto by ma veľmi zaujímalo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 10:34 - 10:36 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja si myslím, že, neviem, či som dobre pochopil tú celkom výtku ohľadom toho, že tu niekto niečo obhajuje alebo neobhajuje. Povedzme si, ako to bolo na počiatku. Na počiatku bol problém zlého rozhodnutia okresného úradu v Bratislave. Namiesto toho, aby rozhodol v septembri, rozhodol až tesne pred Vianocami. Svojím rozhodnutím jednoznačne diskriminoval najmä cirkevné gymnáziá. To si jednoducho povedzme rovno, ako to je. A toto som hlavne kritizoval, ten spôsob, kedy na základe nám nejasných kritérií niekto rozhodol, ako rozhodol. A ak sa pozrieme aj na tabuľku v súčasnosti, koľko tried je schválených, tak vidíme, že cirkevné gymnáziá dostali len jednu jedinú triedu, ale máme tam šesť škôl, ktoré dostali až po dve triedy. Takže toto bolo hlavným predmetom mojej kritiky.
Iste, táto diskusia je potrebná, pretože my musíme si jednoznačne povedať, čo ďalej urobíme pre deti, pre všetky deti, hlavne na základných školách. To nepopieram. Len poprosím všetkých kolegov, aby sme veľmi opatrne narábali my s dvoma pojmami, a to je integrácia a inklúzia. Integrácia totiž znamená, že síce my máme všetkých pokope, ale zároveň každý z nich je na čele alebo na, má také tričko, to určité svoje špecifikum, ktoré si so sebou nesie, či je to talent, alebo či je to nejaké znevýhodnenie. V prípade inklúzie žiadne nálepky ani tričká nie sú. Preto by som chcel všetkých poprosiť, my momentálne tu v parlamente fungujeme skôr systémom integrácie, to znamená, že sme tu síce všetci pokope, ale každý má nejaké to svoje stranícke tričko. Pokúsme sa aj pri tomto byť viac inkluzívni, to znamená, nevšímajme si to, kto ako za akú stranu je, ale nájdime spoločné najlepšie riešenia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 9:58 - 10:00 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ja si dovolím moju poslaneckú kolegyňu pani Remišovú doplniť v tom zmysle, že my sme sa dostali do situácie, že práve tento problém otvoril diskusiu, čo s osemročnými gymnáziami, a naozaj by sme si túto otázku mali zodpovedne zodpovedať. Najjednoduchšia odpoveď je, nie, nepotrebujeme ich, zrušme ich. Ale to sa nedá urobiť naraz, treba to robiť postupne. Ale ak ich chceme zachovať v systéme, potom by sa diskusia mala viesť hlavne v intenciách, aby sme nastavili podmienky pre prácu s deťmi s rôznym druhom nadaní, najmä matematickým alebo jazykovým. Je podľa mňa potrebné navrhnúť premyslený systém, ktorý poskytne šancu školám v určitom pevnom stanovenom prechodnom období vypracovať si svoj systém práce na podporu takto talentovaných detí. Tento svoj vzdelávací program by museli dôveryhodne preukázať, ale pokiaľ by prestali spĺňať svoje vlastné kritériá, ktoré si nastavili, tak by im bola odobratá možnosť poskytovať takýto druh štúdia. Takže budeme môcť ostať, budú môcť ostať v systéme, len ak preukážu, že vedia pracovať s takýmito deťmi, potom môžeme uvažovať aj o populačnej nejakej kvóte, ale do budúcna by sme mali začať uvažovať úplne inak. Prestať rozmýšľať v intenciách školy a začať diskutovať o poskytovaní vzdelávania podľa určitého vzdelávacieho programu. Preto tiež chcem požiadať o to, aby sme si dali čas, otvorili túto diskusiu a naozaj sa rozhodli v čo najlepší prospech pre nadané deti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2018 16:32 - 16:34 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V krátkosti si myslím, že, a dovoľte aj mne sa vyjadriť k tomuto návrhu zákona v nadväznosti na vystúpenie pána kolegu poslanca, kde by, si ho dovolím doplniť ešte v jednej veci. Samozrejme, nikto nemôže popierať dôležitosť prijatia legislatívneho náramca pre oblasť informačnej bezpečnosti. Tento zákon obsahuje množstvo užitočných vecí. Pre mňa obzvlášť blízke je aj zvyšovanie celkového povedomia v oblasti informačnej bezpečnosti. Je tam množstvo opatrení, ktoré sú užitočné a vychádzajú z príkladov dobrej praxe. Aj rešpektujeme, rešpektuje medzinárodné normy ISO pre oblasť informačnej bezpečnosti. Ja by som ale doplnil ešte jednu vec, jednu chybičku krásy. To je, tu je zatiaľ nespomínaný v § 2 ods. 2 písm. d), kde paradoxne tie ustanovenia, ktoré sa v ňom nachádzajú, môžu znížiť celkovú úroveň kybernetickej bezpečnosti tým, že tam vnášajú zbytočnú a bezdôvodnú výnimku do nastavenia tohto systému. Toto ustanovenie sa v pôvodnom návrhu zákona, ktorý je v spolugescii práve najvyššieho bezpečnostného úradu pôvodne nenachádzalo, vyplynulo až z pripomienkového konania a de facto môže spôsobiť a pravdepodobne aj spôsobí podľa názoru expertov, že väčšina ohlasovaných alebo väčšina typov bezpečnostných incidentov nebudú musieť banky nahlasovať Národnej banke Slovenska. Čiže myslím si, že je dôležité toto tu spomenúť a prijímať v nadväznosti na ďalšiu legislatívnu aktivitu, aby aj táto, aby tento nedostatok sa odstránil, pretože dôslednosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti je pre nás hádam všetkých prioritou. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2017 15:57 - 15:59 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pripojím sa k ostatným, ktorí ďakujú. Možnože to vyzerá banálne, ale je to, ja osobne za seba hovorím, z čistého srdca. Poznám veľmi málo žien tak silných, tak pevných, ktoré naozaj dokážu svoje presvedčenie prenášať tu na tejto pôde, ako si práve ty, Erika. Je málo ľudí, ktorí veci možno na prvý pohľad neviditeľné, robia z nich veci viditeľné. Naším spoločným snažením má byť, ak chceme byť naozaj sebavedomým národom, vedieť sa vyrovnať s našou minulosťou, vedieť usporiadať si vzťahy, urobiť si v tom poriadok. Kiež by sme sa dočkali, že sa bez ohľadu na to, kto predloží návrh zákona, ktorý k tomuto prispeje, vedeli za to spojiť a zahlasovať. Ďakujem ti za to pôsobenie a za ten čas, čo som bol s tebou a veľa sa mohol od teba naučiť.
A zároveň z tohto miesta mi dovoľte všetkým vám popriať krásne vianočné sviatky a najmä pokoj ľuďom dobrej vôle tu na celej zemi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.12.2017 9:45 - 9:47 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 787. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 26. januára 2018 a gestorský výbor do 29. januára 2018.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.12.2017 18:58 - 19:00 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tentoraz ako nevystúpim v záverečnom slove, ale takto cez faktickú poznámku chcem podporiť tiež tento návrh zákona.
Trošku by som polemizoval nad úvodným vyjadrením pani poslankyne, že sa nič nezmenilo. Podľa mňa sa skôr stav zhoršuje. A myslím si, že minimálne, minimálne je dôležité povedať to, že pri všetkých týchto opatreniach, ktoré sa navrhujú, pokiaľ nebudeme schopní zároveň vedieť vyčleniť aj potrebný balík peňazí, aby sme dokázali tieto potreby detí zabezpečovať, aby všetky tieto služby sme im mohli poskytnúť, môžeme mať sebalepšie zákony, nepohneme sa nikam. To znamená, schválením legislatívnych zmien vždy môžeme urobiť len ten prvý krok, ale vždy s ním zároveň musíme robiť aj ten ďalší. To znamená, vyčleniť potrebný finančný balík na to, aby sme dokázali naozaj myslieť na potreby týchto detí. Tieto rodiny sú naozaj často na konci so silami. Poznal som to aj zo svojej osobnej praxe, kým som ešte učil. Videl som to na vlastné oči. Deti so zdravotným znevýhodnením chcú tiež radostne fungovať v školách a prijímať vedomosti. Takto iba zisťujú, aký život ich v budúcnosti čaká.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.12.2017 18:48 - 18:50 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 26. januára 2018 a gestorský výbor do 29. januára 2018.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis