Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

17.9.2018 o 10:52 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

17.9.2018 10:52 - 10:55 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pôvodne som to chcel adresovať aj pánu kolegovi Poliačikovi, ale de facto to môžem aj zovšeobecniť. Ja nie som nejaký prehnaný optimista, ako som už skôr vyhlásil, som skôr skeptikom a viem, ako zvyčajne končia opozičné návrhy a čo my z hľadiska opozície môžeme maximálne častokrát urobiť, je, že konkrétnu tému otvoríme a začneme o nej diskusiu. A sme veľmi radi, keď a zapojí aj druhá strana a vypočujeme si aj ďalšie názory, čo, žiaľ, musím konštatovať, dneska nenastalo, ale nevadí, pretože táto téma na stole je.
Samozrejme, že téma teplých obedov nie je nejakou kľúčovou vecou, ktorá zmení vzdelávací systém na Slovensku. Ale jedným z krokov, ktorý, ako som už spomínal vo faktickej poznámke, ak sa urobia premyslene a spoločne, ak tá zmena bude prebiehať zhora nadol a zdola nahor, ak sa zapoja všetci zúčastnení aktéri, ktorí majú čo povedať a môžu meniť vzdelávací systém na Slovensku, tak bude jedným z kamienkov, ktorý vložíme do tej mozaiky a môže prospieť k zlepšeniu. Veď práve o tom tu ten parlament je, aby sme diskutovali.
A čo mňa vždy najviac mrzí, je, ak my predkladáme nejaký návrh zákona a nedozvieme sa názor druhej strany. Preto vyzývam k diskusii a budem veľmi rád, ak táto a všetky ostatné témy, s ktorými z opozície prichádzame, aby sme mali vždy aj ten opačný názor a porovnávali si, pretože len tak sa môžu prijímať riešenia, ktoré majú čo pomôcť životu občanov, ktorí očakávajú, že my sme tu pre nich, a nie naopak.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 10:33 - 10:35 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem pani poslankyni za jej vystúpenie, príspevok, kde uviedla ďalšie fakty. Nedá mi pritom poznamenať, že vo Fínsku tento spôsob, ktorý tu bol spomínaný, majú už od roku 1948. Práve toho roku oslavovali 70. výročie zavedenia stravovania. Ale, pozor, tu chcem spomenúť jednu veľmi podstatnú vec. Vo Fínsku sa nejedná len o stravovanie zadarmo kvázi, ale je to jeden z krokov, piaty, šiesty, siedmy v poradí, ktorý súvisí zároveň aj so zabezpečením asistentov, zabezpečením učebných pomôcok, zabezpečením bezplatných autobusov a ďalších a ďalších vecí, opatrení, ktoré spolu súvisia. To znamená, že vychádzať a prichádzať s jedným krokom konkrétnym pri bombastickom vyhlásení je také ako, dovolím si poznamenať, môj príklad, ktorý často v tomto prípade uvádzam, keď si predstavíme vzdelávací systém ako strom, na ktorý chceme zaštepiť alebo pridať nejakú, konár z nejakého zahraničného stromu, napríklad z kórejského bambusu alebo z fínskej borovice, tak sa nám to skrátka nikde neujme. Takto natvrdo dať jedno konkrétne opatrenie len preto, že sa nám páči a sa nám momentálne hodí, nikdy nebude fungovať, pokiaľ – a teraz sa vrátim späť – nebudeme tieto veci robiť systémovo, v celom slede opatrení a naraz. Pretože toto, bohužiaľ, hovoria aj zahraničné skúsenosti a tak sa nám to ukazuje aj v bežnej praxi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.9.2018 10:17 - 10:19 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No ďakujem za potvrdenie tých vecí, ktoré som tu spomínal, a v krátkosti k tej výtke. Ja nikdy nerozlišujem deti na základe toho, odkiaľ sú, kde sa narodili, vždy sa pozerám na to, v akom stave chudoby, a hovorme o tom už otvorene konečne, v akom stave chudoby sa nachádzajú. Nie každý má to šťastie, že sa narodí a má pred sebou prestretý stôl. Máme tu obrovské množstvo detí, ktoré už dnes postihuje generačná chudoba, za ktorú ony nemôžu. A ja rozhodne nebudem rozlišovať medzi takýmito deťmi a všetkými ostatnými.
V prvom rade však opatrenie, ktoré sa prijíma, má robiť všetko pre to, aby sme pomohli tým, ktorí to šťastie nemali. To je tá sociálnosť, ktorá funguje ešte v tomto štáte a ktorá by mala fungovať pri všetkom, keď sa na akýkoľvek problém pozeráme. Čiže nerozlišovať, ale zároveň aj zdôrazňovať, kde treba vykonať potrebnú intervenciu, mnohokrát aj včasnú intervenciu, ktorá sa týka aj zdravotného znevýhodnenia a všetkého ostatného, pretože toto je pre nás najdôležitejšie. Pokiaľ nebudeme pozerať na všetky deti rovnako a zároveň nebudeme sa snažiť dvíhať tie, ktoré nemali to šťastie, môžeme tu len vytvárať báje a fantázie o tom, akí sme sociálni a akú spoločnosť tu chceme vybudovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2018 10:06 - 10:15 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Tak ako som avizoval, prichádzame s návrhom zákona, ktorý má jeden dôležitý cieľ, upozorniť na to, aké je kľúčové stravovanie na školách, ako je zároveň aj kľúčové, aby táto strava bola kvalitnou, zdravotne vyváženou, a zároveň, aby sme otvorili túto diskusiu z pohľadu, keď chceme čosi dávať zadarmo, aby to bolo kvalitné, čo chceme poskytovať zadarmo.
Nedostatočné stravovanie totiž ovplyvňuje zdravie a blahobyt detí pri rozvoji ich rastu, zdravia, poznávania a správania a zároveň spôsobuje emočné a akademické problémy detí. Poskytnutie teplého obeda zlepší podľa nášho názoru stravovacie návyky i študijné výsledky hlavne žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z marginalizovaných skupín, ktorí nemajú prístup k teplej strave.
K samotnému návrhu zákona. Navrhujeme, aby sa doplnilo ustanovenie, ktoré určí povinnosť školskej jedálni zabezpečiť teplý obed pre každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy a pre každého žiaka, a to za každý deň školského vyučovania, ktorého sa deti a žiaci zúčastnia. Čiže toto opatrenie sa týka v poslednom ročníku materských škôl a všetkých žiakov základných i stredných škôl. Povinnosť pripravovať a poskytovať teplé obedy pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre všetkých žiakov, t. j. žiakov základných škôl, stredných škôl a škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov základných umeleckých škôl je dôležité z dôvodu skvalitňovania stravovania, ako som už uviedol v úvode.
Ak poznáte staršiu analýzu akademikov z Princetonu, viete, že čo sa týka zdravého stravovania a stravovania ako takého, ten súvisí aj so zdravým životným štýlom. Tá staršia štúdia nám jednoznačne ukazuje, že práve stravovacie návyky ovplyvňujú z celej jednej tretiny neskoršie dopady, ktoré majú dopad na človeka. Zatiaľ čo v medicíne, lekári a samotná starostlivosť v nemocniciach, je to len z jednej desatiny. Takže je veľmi kľúčové o tom hovoriť. Navyše, keď máme aj najnovšiu štúdiu univerzity v Berkeley, ktorá robila prieskum, ako strava vplýva na výsledky študentov v testoch. Vytvorili štandardizovaný test a porovnávali porovnateľne, porovnateľných študentov, aké výsledky v teste dosahujú. Skúmali dva faktory, výsledok testu a kvalitu stravy. Študenti, ktorí mali nevyváženú stravu, dosahovali dokázateľne horšie výsledky.
Ďalší faktor, ktorý ale tu musím spomenúť, je, že dnes máme tisíce detí, ktoré miesto teplej stravy dostávajú stravu nie teplú, v podobe balíčkov, suchých balíčkov, rôzne bagety. A toto nie je dobrý stav. Toto nie je dobrý stav. Preto aj prichádzame s týmto opatrením, ktorý zároveň je naviazaný aj na, a všíma si aj potrebu, aby sa brali do úvahy aj potreby diétneho stravovania pre stravníkov, ktorí potrebujú osobitné stravovanie. Čiže toto máme v našom návrhu zákona ošetrené.
Ďalej navrhujeme doplniť do tohto odseku ustanovenia aj o tom, že uvedenú možnosť pripravovať diétnu stravu nie je dotknutá povinnosť zabezpečiť jeden teplý obed pre každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy a pre každé dieťa. Doplnením navrhovaného textu dôjde k spresneniu súčasného platného znenia s ohľadom na novú povinnosť zabezpečovať potom teplé obedy pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre všetkých žiakov.
Zároveň v ustanovení § 141 ods. 1 školského zákona, ktorý upravuje základný účel existencie výdajných školských jedální, vysvetlím, okrem samotných kuchýň a jedální máme aj výdajné školské jedálne, kde sa strava síce tepelne neupravuje, teda kde sa strava nepripravuje, ale tepelne sa upravuje a ohrieva, aby mali žiaci zabezpečenú naozaj tú stravu teplú. Takže aj na toto sme mysleli, doplnením novej vety na konci ustanovenia § 141 ods. 1 a tak zabezpečujeme právo každého dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy a každého žiaka na teplý obed v prípadoch, keď stravovanie v škole nie je zabezpečované školskou jedálňou v zmysle § 140 školského zákona, ale ani výdajnou školskou jedálňou v zmysle § 141 školského zákona.
V súčasnosti máme na Slovensku 4 346 jedální a prepočítaná kapacita týchto jedální v rámci tej kuchyne, koľko môžu pripraviť stravy, je 756 533. Naše opatrenie, ktoré sme prepočítali, by dokázalo zabezpečiť tento spôsob stravovania pre 700 588 detí. To len taká krátka poznámka. Ak sme počítali dopady plánovaného opatrenia vládnej koalície na stravovanie zadarmo, tam nám vyšiel výpočet až 807 461. To znamená, že máme tu trochu nepomer v tom, že ako kapacitne budú vôbec kuchyne zvládať pripravovať túto stravu. A toto je vec, ktorá by sa tiež mala riešiť a malo by sa o nej diskutovať, pretože je, jedna vec je prijať určité opatrenia a druhá vec je, keď to necháme na školské kuchyne a jedálne, ako to budú kapacitne stíhať.
Ďalšiu vec, na ktorú ale chcem upozorniť, je aj, čo s odpadom? Ten sa rapídne zvýši. Odborníci na to upozorňujú a varujú, že vznikne nám tu, zvýšené náklady, pretože všetci predsa vieme, že náklad za odpad nebude znášať ten, kto bude odoberať odpad zo školských kuchýň a jedální, ale ten, kto ho produkuje. Preto naše opatrenie prichádza v dobrej viere, že kľúčovou má byť debata o kvalite poskytovanej stravy. A podľa nás a nášho názoru je dôležité, aby táto strava bola pripravená tepelnou úpravou, aby išlo o teplý obed, pretože na, nezávisle na tom by sme mali aj podnietiť vykonať viac analýz, ktoré nám jasne preukážu, že je to životne dôležité pre to, ak chceme rozvíjať zdravé stravovacie návyky u našich detí. A tu začať treba aj doma a treba o tejto téme hovoriť a treba vyjsť v ústrety tým deťom, ktoré vidia vo svojom okolí, aká rýchla doba zdeformovala prístup k tomu, čo je dôležité, ako ten nedostatok času, ktorý vidia okolo seba, ich učí jednej veci, že jednoducho niet času sa ani poriadne raz za deň najesť. A to je vec, ktorú vidia doma, to je vec, ktorú vidia vo svojom okolí. A je kľúčové, aby sme práve v školách, tak ako ukazovala aj tá štúdia vedcov z Princetonu, práve tam ich učili tým zdravým stravovacím návykom. Toto je hlavná vec a toto je hlavný cieľ, pre ktorý prichádzame s týmto návrhom zákona, a veríme, že nájde všeobecnú podporu, pretože hovorí o tom, čo je prospešné pre deti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2018 10:04 - 10:04 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, dovoľte mi v úvode len krátko odôvodniť tento návrh zákona a následne sa prihlasujem do rozpravy ako prvý, aby som ho trošku podrobnejšie rozobral.
Hlavným účelom návrhu zákona je poskytnúť teplý obed pre každého žiaka za každý deň školského vyučovania a pre každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy, rovnako za každý deň strávený v materskej škole. Zámerom je skvalitnenie stravovania na materských, základných a stredných školách. Viac potom v rozprave. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2018 12:42 - 12:47 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi veľmi krátko zareagovať k tomuto návrhu zákona, pretože považujem za mimoriadne dôležité, aby tu zaznelo, ako dôležitá téma to je. Riešime tu tých najzraniteľnejších, na ktorých sa donedávna stále zabúdalo a stále sa zabúda. Myslím si, že celá spoločnosť by sa mala zobudiť a uvedomiť si, že tento problém tu reálne je, že tento problém nás gniavi a ukazuje aj vyspelosť našej spoločnosti. Pretože vyspelosť spoločnosti sa posudzuje podľa toho, akým spôsobom pristupuje k tým najslabším a najzraniteľnejším.
Som rád, že už aj v tomto návrhu zákona sa nachádza a ide sa vkladať aj definícia, respektíve samotná diagnóza asperger, aspergerov, pretože doteraz boli rôzne polemiky o tomto type, ktorý patrí do celkového autistického spektra, a najmä, čo sa tu rieši, je uľahčenie, skutočné uľahčenie tých praktických problémov, na ktoré narážajú rodičia s takýmito deťmi. Pretože sám som toho bol svedkom. Videl som to na vlastné oči, tak ako aj ostatní moji kolegovia. Títo rodičia častokrát už nevládzu. Sú v situácii, kedy sú na pokraji síl. Sú v situácii a budem o tom hovoriť otvorene, sú dotlačení do home squattingu. Áno, hovorme o nútenom home squattingu, pretože nie sme ako spoločnosť nastavená pristupovať k týmto deťom. Miesto toho však používame frázy o inklúzii a reálne neprijímame také riešenia, ktoré týmto ľuďom pomáhajú.
Myslím si, že je veľmi dôležité, aby im štát pomohol, aby im zabezpečil dostatok prostriedkov na to, aby sa maximálne mohli venovať svojim deťom, aby mohli urobiť maximum pre to, aby tieto deti necítili pohľady okolia, že sú nejak iné, ale aby sa cítili súčasťou spoločenstiev. Preto je dôležité nevyčleňovať, nevyselektovať, nesegregovať ľudí, ktorí sa narodili tak, ako sa narodili s týmito druhmi postihnutí, ale umožniť im pôsobiť a fungovať v spoločnosti ako skutoční jednotlivci, ako jedinci, ktorí sú rovnocenní s ostatnými, čo sa týka ich ľudských práv.
Preto je dôležité, mimoriadne dôležité, že je tu tento zákon. Ja z tohto miesta vyzývam vládnu koalíciu, aby sa zamyslela nad tým, či bude deliť zákony na základe toho, kto ich predkladá, alebo na základe toho, čo akútne riešia.
Čo sa týka školstva, je tam veľmi dobrý návrh ohľadom individuálnych plánov. Pretože ten individuálny program, ktorý to dieťa má, a tá dohoda medzi rodičmi a školou má byť čo najotvorenejšia tak, aby boli navzájom partnermi, aby sa vychádzalo v ústrety deťom a ich rodičom. Čiže nestanovovať prekážky vtedy a vtedy máš byť tam a tam, nehádzať polená pod nohy, ale vychádzať a byť flexibilný a pružný k tomu, aby sa tieto deti mohli vtedy, ak sa na to cítia, zúčastňovať vzdelávacieho procesu, aby boli v kontakte so svojimi rovesníkmi, aby prebiehala interakcia, pretože je to mimoriadne dôležité aj potom pre ostatných. Aj pre tie deti, ktoré sú intaktné, ktoré mali to šťastie, že sa nenarodili s nejakým druhom postihnutia alebo s nejakým hendikepom. Práve tieto deti sa takto môžu učiť, aby, a môžu sa naučiť tolerantnosti, môžu sa naučiť súdržnosti, môžu sa naučiť byť ľuďmi, ktorí berú každého človeka ako človeka, ktorý má svoju hodnotu. Každý jeden z nich to má. Neviete si ani predstaviť, keď sa s nimi stretnete, pozrite sa im do očí, komunikujte s nimi. Preto žiadam všetkých, nielen tu v sále, ale aj čo si vypočujú to, čo tu hovorím, aby sa tento problém konečne dostal do čo najširšieho povedomia, aby ako spoločnosť sme sa, ako som už hovoril predtým, zobudili a začali to riešiť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 10:10 - 10:12 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem som, chcel som len doplniť pána poslanca Beblavého v tom, keď už spomínal o svojich aktivitách ako sa snažil v tejto téme bojovať v minulosti. On možno pozabudol aj na to, že spoločne ako opozícia sme minulý rok dali aj podanie na Ústavný súd v tejto veci, ktorú ja osobne považujem za veľmi vážnu, keď práve títo zamestnanci svojimi platovými tarifami boli pod úrovňou minimálnej mzdy. Osobne sa veľmi teším tomu, že konečne sa tento problém rieši.
Akurát nedá mi poznamenať jednu takú kritickú pripomienku, keďže pozorne som sledoval tento proces, je mi ľúto, že keď už máme tento zákon tu v parlamente, neriešili sme zároveň aj platové tabuľky pedagogických a odborných zamestnancov. Viem, ako je to v súčasnosti nastavené, chápem možno niektoré postoje, ktoré sú tak nastavené, ako sú, ale myslím si osobne, že pokiaľ by sme to mali urobiť tým spôsobom, že keď zákon, ktorý to, môže tento problém riešiť, prichádza do parlamentu, nemalo by sa nám stávať, aby sme na určitú skupinu týchto zamestnancov zabúdali. Viem, že sa to bude riešiť, viem, že od 1. januára má byť 10 % navýšenie aj pre nich, ale považujem za dôležité tu poznamenať, že v situácii, keď máme tu správu Education at a Glance 2018, ktorá konštatuje, že stále naši učitelia a riaditelia základných škôl sú pod úrovňou OECD, konkrétne v prepočítaní v paritnej sile. Učiteľ strednej školy po 15 rokoch praxe na Slovensku môže mať plat v prepočte na americké doláre 20 057 dolárov, tak stále je tu veľká výzva, aby sa tento problém riešil spoločne, pretože toto je dôležité.
Neriešme politické veci, riešme odborný problém. Títo ľudia si to naozaj zaslúžia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2018 15:01 - 15:03 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Častokrát tu hovorí sa o majetku. Neviem, možnože mnohí z vás zachytili aj na stránkach "Veda chce žiť" analýzu, ako to vlastne s tým majetkom je, keď je majetok v rukách štátu alebo majetok v rukách vedeckej výskumnej inštitúcie. V prvom rade asi by si trebalo vysvetliť, že ktorý proces je otvorenejší a ktorý proces zaručuje väčšiu ochranu tohto majetku. V prípade majetku v rukách štátu, ak sa nachádza nejaká lukratívna budova ústavu a chce budovu túto predať, musí vyhlásiť trvalú prebytočnosť, je k tomu nevyhnutný súhlas predsedníctva akadémie vied. Najprv ponuka ide iným rozpočtovým alebo príspevkovým organizáciám, pri nezáujme ponúka ho všetkým ostatným subjektom. Pozor, upozorňujem, pri nezáujme cena podľa znaleckého posudku sa môže postupne znižovať, dôjde k uzavretiu zmluvy o predaji, zmluvu odsúhlasí ministerstvo financií a potom sa stane účinnou a predaj sa uskutoční. Pri VVI je proces, ak je nejaká lukratívna budova, ústav chce túto budovu predať, ústav vyhlási prebytočnosť a je k tomu potrebný súhlas dozornej rady, rozhodnutie, prichádza, predsedníctva o prebytočnosti akadémii vied, následne prichádza rozhodnutie ministerstva financií o predaji, následne je tu rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o predaji, potom je až verejná obchodná súťaž a pozor, cena nesmie byť nižšia, ako znalecký posudok. Tak sa pýtam: kde je potom majetok lepšie ochránený? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.9.2018 14:16 - 14:23 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci, veľmi krátko dovoľte aj mne vystúpiť k tomuto bodu. Ako posledný vystupujúci musím z tohto miesta oceniť naozaj vecný charakter celej diskusie, čo ma naozaj teší, pretože vnímam a verím, že sme tu momentálne všetci, čo nám všetkým ide o čo najkvalitnejšie školstvo na Slovensku a čo najkvalitnejšie vzdelávanie. Môžu nás rozdeľovať pohľady, to je fakt. Tie pohľady môžu vychádzať na základe vlastných skúseností, pretože každý má z nás svoj príbeh, svoje prostredie, z ktorého prišiel do parlamentu a na základe toho aj formuluje svoje postoje a preto z tohto miesta sa chcem vyjadriť k takým trom veciam, ktoré sa nachádzajú vo výhradách pána prezidenta, kvôli čomu aj vetoval tento konkrétny návrh zákona, ale ešte predtým mi dovoľte, aby som zároveň vyjadril nádej, že my predsa musíme diskutovať. Možnože tá diskusia a polemika môže byť miestami tvrdšia, pokiaľ nebude zasahovať do nejakých osobných invektív, ale musíme diskutovať, pretože toto je oblasť, ktorá diskusiu nevyhnutne potrebuje. Nevyhnutne potrebuje rázne riešenia, pretože ľudia od nás očakávajú, aby sa konečne s celým školstvom pohlo.
Moje konkrétne veci, ktoré som spomínal už aj v niektorých verejných vystúpeniach, bolo, kde som sa stotožnil aj s názormi niektorých iných kolegov, bolo najmä ten stanovený počet, kedy z celkového počtu deväť členov akreditačnej komisie je potrebné, aby za prijatie konkrétneho rozhodnutia hlasovalo vždy najmenej sedem členov výkonnej rady. Vieme predsa všetci, že toto sa v pôvodnom návrhu nenachádzalo, tak ako to prišlo z ministerstva, a obávam sa, pretože vedel by som vo svojom živote nájsť množstvo paralel, kedy na základe rôznych kompromisov sa vždy nachádzalo aj to, čo už tu spomínal pán poslanec Poliačik, že jednoducho preváži ten stred, ten priemer. Jednoducho hľadanie kompromisov, ak chceme ráznejšie vstupovať do procesov, ak chceme ráznejšie meniť život na vysokých školách, ak bude k tomu vytvorené takéto prostredie, že naozaj sa bude hľadať čo najširšia dohoda a my všetci budeme pritom vedieť, že konkrétne riešenia nebudú ľahké a bude problém na dohodu a jednoducho tie rázne kroky budú musieť byť urobené, vtedy naozaj je dôležité, aby rozhodla väčšina, tak ako to bolo v pôvodnom návrhu, a nie 7 z 9, pretože naozaj nám reálne hrozí, že zase sa tak môžeme o tomto baviť o nejakých 5-10 rokov a zistíme, že napriek dobrým úmyslom, ktoré tu boli prezentované, sa urobilo len veľmi málo. Musíme byť ráznejší.
A teraz ku konkrétnym takým dvom detailom, ktoré sa nazdávam, že tu ani veľmi nezazneli, jeden sa nepriamo týka aj toho, čo tu už bolo hovorené o vnútornom systéme kontroly, konkrétne podľa ustanovenia čl. 1 § 24 sa nachádzajú odôvodnenia pána prezidenta, kde vysoká škola je povinná požiadať agentúru o posúdenie jej vnútorného systému najmenej raz za desať rokov, ale zo schváleného zákona nie je zrejmé, v akom rozsahu a či vôbec môže vysoká škola zasahovať do svojich vlastných jednotlivých vnútorných predpisov, ktoré budú súčasťou takéhoto vnútorného systému.
Nadväzujem aj na to, čo som už tu dnes počul, že áno, nie je to možno polopate všetko uvedené, ale práve to, že keď nezadefinujeme to, čo očakávame, aby predložila vysoká škola striktne, môže byť nástrojom na to, aby si to iná strana vykladala po svojom. Toto vôbec nie je malý problém a netýka sa len školstva. My, bohužiaľ, máme skúsenosti so svojvôľou a s rôznymi výkladmi. Preto je dôležité tieto veci vždy ošetriť, aby nedochádzalo potom k nedorozumeniam a najmä aby nedochádzalo k procesom, ktoré zhatia, čokoľvek pozitívne sa môže na konkrétnej vysokej škole stať.
A druhým takým, a druhou takou pripomienkou, ktorú som si všimol, a v tomto sa tiež stotožňujem s pánom prezidentom, je možno nie celkom protichodné, ale každopádne povážlivé ustanovenie čl. 1 § 34 ods. 5, ktorý upravuje kontrolnú právomoc ministerstva vo vzťahu k dodržiavaniu právnych predpisov agentúrou. Ministerstvo túto právomoc nemá, ak ide o konanie agentúry podľa ustanovení čl. 1 § 21 až 33, ktorý upravuje výkon pôsobnosti agentúry. Prečo to uvádzam? Takéto nejasnosti môžu tiež spôsobovať potom budúce problémy. Preto vyzývam aj k opatrnosti.
Je pravda, že prax ukazuje, ako tým spôsobom tie zákony u nás idú častokrát v tej polemike medzi nami na tých, ako som už povedal v úvode, tých rôznych pohľadov, ktoré do toho vnášame, sa málo rozprávame. A napriek tej diskusii, ktorá tu bola, myslím si, že pokiaľ by sme vedeli viac spolu hovoriť, vedeli by sme, aspoň takto u nás aj na škole sa hovorilo, aj tak som to hovoril deťom, viac hláv, viac rozumu. Vedeli by sme nachádzať budúce zárodky problémov, pretože tie sa nachádzajú a nespoliehajme sa na to, že sa to časom dá opraviť. Medzitým môže dôjsť k škodám, ktoré si v súčasnosti nevieme ani predstaviť.
Preto vyzývam k opatrnosti. Zvážte ten postoj, ktorý máte. Viem, že môžete mať názor k samotnej osobe pána prezidenta, aký máte, viem, že môžete mať názor k jednotlivým jeho krokom, ale nemyslím si, že stanovisko, ktoré sa vypracuje tiež s odborníkmi, jeho účelom je škodiť, respektíve ubližovať, ale skôr naopak, pomáhať a odhaľovať veci, ktoré by sa opraviť mali. A preto považujem za potrebné vás požiadať na opatrnosť pri tom, ak chcete veto prelomiť. Pretože častokrát realita je zložená z tých drobných krokov, ktoré môžu ovplyvniť celú budúcnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2018 13:57 - 13:58 hod.

Miroslav Sopko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán poslanecký kolega Dostál, vidím, že pravidelne vystupujete hlavne v takých bodoch, kde sa naozaj jedná o závažný problém, ktorý ste pomenovali, a to ten prílepok, a argumentovali ste aj uznesením, resp. tým, čím máme v rámci rozhodnutia českého Ústavného súdu a mňa v tomto prípade napadá jediná asi vec alebo jediné možné riešenie. Zrejme sa musíme obrátiť aj my na Ústavný súd Slovenskej republiky, nech vydá jasné rozhodnutie, ako táto prax je v súlade alebo v nesúlade, pretože je jednoznačne treba mať jasné rozhodnutie, či ide o zákonný alebo nezákonný postoj. Takže zaujíma ma na to váš názor. Ďakujem.
Skryt prepis