Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.7.2021 o 22:58 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 22:58 - 22:58 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem kolegom za faktické poznámky a už na záver mi nezostáva nič iné, len konštatovať, že, a veriť, že na Slovensku v budúcnosti nevznikne taká situácia, že budeme musieť toto opatrenie a iné opatrenia potrebovať aplikovať, že tá situácia sa naozaj, už bude oveľa miernejšia, že to bude všetko so zdravím našich občanov v poriadku a verím, že to chce naozaj každý v tejto miestnosti a že sa nám to spoločným úsilím aj podarí. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.7.2021 22:37 - 22:51 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, na úvod tak na odľahčenie. Ja som pred pár rokmi skončil v celoslovenskej súťaži praktického matematika na druhom mieste, takže ak sa chcete rozprávať o matematike, tak veľmi rád sa s vami o tom porozprávam a kľudne vám aj niektoré veci vysvetlím. No ale to len tak na odľahčenie.
Dobre. Rokujeme zase o rovnakom návrhu zákona. Všimol som si v spoločnej správe z výborov, že tam bolo doplnené len nejaké formálne ustanovenie, technické, takže v podstate sa bavíme stále o tom istom znení, nebolo tam nič iné doplnené, nebolo tam nič iné zmenené, neboli tam nejaké veci viacej vycibrené a práve preto by som vás chcel, pán minister... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kazda, prosím vás, nevyrušujte!
Páni kolegovia, rešpektujte pána poslanca Beluského, ktorý by mal vystúpiť. (Reakcie z pléna.) Páni poslanci! (Reakcie z pléna a ruch v pléne.)
Pán poslanec Kazda, choďte z rokovacej sály, vysvetlite si to tam a rešpektujte pána (reakcie z pléna a ruch v pléne). Poprosím o pokoj.
Pán poslanec Kazda a pán poslanec Mazurek, poprosím pokoj.
Pán poslanec Beluský, pokračujte.

Beluský, Martin, poslanec NR SR
Ďakujem. Také príjemné osvieženie, lebo už je naozaj veľmi veľa hodín a potrebujeme každý podnet na to, aby sme sa trošku prebudili, takže ďakujem.
Pán minister, vy sa veľmi nevyjadrujete ani v rozprave, ani v záverečnom slove, ale chcem vás naozaj poprosiť, lebo prešiel zákon cez prvé čítanie, je teda vysoká pravdepodobnosť, že prejde aj cez druhé čítanie a bude schválený zákon ako celok. A je naozaj dôležité, aby sme sa skúsili porozprávať o vykonávaní vlastne toho opatrenia v prípade, že bude v budúcnosti použité, lebo naozaj tu vystávajú určité otázky alebo nejasnosti z toho, ako si to možno ministerstvo predstavuje, akým spôsobom to opatrenie bude priamo v praxi fungovať, lebo ja mám teda za to, že keby to opatrenie použijete v takom znení, ako je naformulované dnes v zákone a ani sa nechystá nejaká jeho zmena, pretože nevidel som žiadny pozmeňovací návrh, ani cez výbory nič iné neprešlo, mám za to, že to proste bude nevykonateľné, ale budem rád, keď mi to v rozprave vysvetlíte.
Prvá vec, ktorá mi nie je úplne jasná, kto vlastne bude jednotlivé dokumenty kontrolovať, pretože jedná sa vlastne teraz o tri typy dokumentov. Buď teda ten zákazník, ktorý chce vstúpiť do tej prevádzky, to je jedno, či teraz sa jedná o reštauráciu, obchod alebo hocičo iné, buď bude musieť mať ten Green pass, teda potvrdenie, že je zaočkovaný, buď bude musieť mať potvrdenie o teste, alebo bude musieť preukázať to, že má vlastne protilátky, to znamená, že ten COVID prekonal.
No a mňa naozaj zaujíma spôsob takej kontroly, pretože neviem si predstaviť, keď príde do obchodu, ja neviem, dvadsať zákazníkov naraz a teraz tam budú stáť tí SBS-kári, ako vlastne tí SBS-kári alebo tí jednotliví zamestnanci v tých prevádzkach budú vedieť správne vyhodnotiť, že ktorý papier, ktorý dokument alebo ktoré potvrdenie v tom telefóne je naozaj správne, pretože každý ten papier bude iný, však už to poznáme v praxi, ako to vyzeralo v minulosti a myslím si, že to jednoducho nebude fungovať, hlavne aj v tých samotných obchodoch, v tých supermarketoch. Pri tých testovaniach samotné prevádzky povedali, že oni jednoducho nemajú kapacitu na to, aby dokázali to testovanie kontrolovať, preto to ani nevyžadovali. A neviem si predstaviť, ako to bude fungovať teraz. Proste akým spôsobom bude zabezpečené to, aby jednak tie prevádzky teda fungovali, aby ľudia mali možnosť zabezpečiť si ten nákup a zároveň aby sa skontrolovali tie opatrenia, ktoré teda vyžadujete v tomto zákone.
Ďalšia vec, ktorá mi nie je jasná, akým spôsobom chcete zabezpečiť, aby sa tento váš zákon alebo toto opatrenie zosúladilo so zákonom o ochrane osobných údajov. Už o tom hovoril pán kolega Susko, ja som to tiež hovoril predtým vo faktickej poznámke, a hovoril to tu aj pán poslanec Osuský teraz tiež v reakcii, že on predsa keď sa rozhodne, hovoril ten príklad s tým pasom, niekomu ten pas ukázať a aj proste vydať mu tie osobné údaje, tak je to proste jeho slobodné rozhodnutie a veď ja ani nikto z nás nikomu v tom nechce zabraňovať, ale sú ľudia, ktorí proste nechcú tie informácie niekomu zverejňovať. Ja tiež nechcem nikomu ukazovať, že som zaočkovaný, nechcem ukazovať, či som zdravý, či som chorý, aké mám choroby, či som infekčný, nie som infekčný, je to proste moja osobná vec, je to môj osobný údaj a ja nechcem, aby sa s ním niekto oboznamoval. A už tu máme jedno rozhodnutie Úradu na ochranu osobných údajov, v minulosti to boli tie certifikáty, teraz je potvrdenie o tom testovaní a úrad jasne povedal, že tak, ako to je nastavené v zákone, tak proste nie je nikto oprávnený od vás tie informácie vyžadovať a vy nie ste povinní tie informácie jednotlivým osobám, ktoré to v tých prevádzkach od vás pýtajú, ukazovať. A nie je pripravený žiadny ani doplňujúci zákon, ani žiadna zmena, ktorá by to nejakým spôsobom menila.
Údaje o zdravotnom stave osoby sa v zmysle § 13 zákona o ochrane osobných údajov považujú za tzv. osobitné kategórie osobných údajov, ktoré podliehajú vyššej ochrane a prísnejším pravidlám spracovania. Ochrana osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie býva naplňovaná preventívne a represívne, t. j. určení sankcií za porušenie pravidiel nakladania s nimi. Zákon o zdravotnej starostlivosti definuje zdravotnú dokumentáciu ako súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osoby. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov sa pod pojmom osobné údaje myslia údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takouto osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo základov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Údaje o zdravotnom stave osoby sa v zmysle § 13 zákona o ochrane osobných údajov považujú za tzv. osobitné kategórie osobných údajov, ktoré podliehajú vyššej ochrane a prísnejším pravidlám spracovania. Ochrana osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie býva naplňovaná preventívne, to znamená stanoveným spôsobom postupov a okruhov subjektov, ktoré môžu s týmito údajmi nakladať a zároveň aj represívne určením jednotlivých druhov sankcií za porušenie pravidiel nakladania s údajmi zo zdravotnej dokumentácie.
Ochrana osobných údajov, preventívna. Osobné údaje zo zdravotnej dokumentácie používajú ochranu poskytovanú najmä zo zákona o zdravotnej starostlivosti a zákona o ochrane osobných údajov, sekundárne aj ochranu vyplývajúcu z Občianskeho zákonníka a Trestného zákona. Ochrana prostredníctvom zákona o zdravotnej starostlivosti je realizovaná viacerými inštitútmi, ktoré upravujú režim, ako sa má zdravotná dokumentácia viesť, ako má vyzerať zápis do nej, aký je spôsob a proces odovzdávania, sprístupňovania zdravotnej dokumentácie, ako sa poskytujú údaje zo zdravotnej dokumentácie. Odovzdanie zdravotnej dokumentácie pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. To znamená, že ani ten pacient si vlastne nemôže tú zdravotnú dokumentáciu sám zobrať, nemôže s ňou manipulovať, musí byť ten proces odovzdania medzi samotnými doktormi. Odovzdanie zdravotnej dokumentácie v prípade pozastavenia alebo zániku platnosti licencie povolenia upravuje § 23 zákona o zdravotnej starostlivosti.
Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Tento výpis neobsahuje všetky údaje z dokumentácie, ale len časť. Tak napríklad všeobecný lekár je povinný bezodkladne poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie inému ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi v rozsahu jeho vyžiadania.
Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osobám, ktoré sú uvedené v § 25, najmä osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu, ako aj manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi, alebo inému zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu, ak takáto osoba nie je osoba plnoletá, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo jej zákonnému zástupcovi. Iné osoby, ako sú uvedené v § 25 zákona o zdravotnej starostlivosti nemajú právo sa oboznamovať s údajmi zo zdravotnej dokumentácie formou nahliadania, jedine ak ich osoba, ktorej sa týkajú, splnomocní ich s úradne osvedčenými podpismi na plnej moci.
Právne následky súvisiace s porušením práv a povinností, tzv. represívna ochrana. Porušenie povinností, ktoré ustanovujú právne predpisy v súvislosti s ochranou údajov zo zdravotnej dokumentácie môže spôsobovať v závislosti od subjektu a závažnosti konania rôzne následky. Sú to napríklad správno-právne následky, to znamená orgán príslušný na vydanie povolenia, to znamená ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj, uloží držiteľovi povolenia pokutu za porušenie povinnosti, týkajúcej sa vedenia ochrany osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie až do výšky 9 958 eur. Rovnako komora príslušná na vydanie licencie na výkon samotnej zdravotníckej praxe uloží držiteľovi licencie na výkon samotnej zdravotníckej praxe pokutu za porušenie niektorej z povinností týkajúcich sa vedenia a ochrany osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie až do 16 596 eur. Pri ukladaní sankcií orgány prihliadajú najmä na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania alebo upomenutia, mieru zavinenia a dĺžku a dôsledky porušenia povinností alebo inú priťažujúcu okolnosť. V závislosti od toho určí aj výslednú výšku pokuty.
Občiansko-právne následky. V občiansko-právnej rovine sa porušením povinností dbať na ochranu osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie rozumie zásah do osobnostných práv pacienta. Na odstránenie negatívnych následkov nezákonného konania musí pacient, po jeho smrti manžel a deti, ak nie, ak ich niet, tak rodičia, cestou súdu využiť najmä jeden z vyšších inštrumentov podľa § 13 až 16 Občianskeho zákonníka.
Trestnoprávne následky. Pokiaľ by porušenie predpisov na ochranu osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie dosiahlo trestnoprávnu úroveň, mohol by byť subjekt, len fyzická osoba zodpovedná za tzv. neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi podľa § 374 Trestného zákona. Konkrétne môže byť osoba potrestaná odňatím slobody až na jeden rok, ak neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje o inom, získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie, a tým poruší všeobecne záväzný právny predpis ustanovujúci (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) povinnosť. Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha tento čin verejne, závažnejším spôsobom konania alebo spôsobom, alebo spôsobením vážnych (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) na právach dotknutej osoby.
Možno mi budete niektorí argumentovať, že sa to úplne netýka tohto poskytovania týchto informácií, ale mám za to, že informácia o tom, či je človek zaočkovaný alebo či má nejakú chorobu alebo či ju nemá, sú informácie, ktoré sa týkajú zdravotného stavu daného človeka alebo pacienta. To znamená, sú to informácie, ktoré patria do jeho zdravotnej dokumentácie a na týchto príkladoch som vám chcel vysvetliť, že sú naozaj veľmi závažné dôsledky v prípade, že sa s takýmito osobnými údajmi narába takým spôsobom, akým to zákon zakazuje. A váš zákon alebo zákon, ktorý tu teraz prerokovávame, nijakým spôsobom nerieši porušovanie vlastne zverejňovania alebo manipulácie s týmito osobnými údajmi.
Pokiaľ človek nedobrovoľne, pokiaľ človek nechce dobrovoľne vydať tieto osobné údaje o jeho zdravotnom stave, nechce sa niekomu preukazovať o tom, či je zaočkovaný alebo nie je zaočkovaný, či je infekčný alebo nie je infekčný, má za to, že nikto od neho nemôže tieto informácie žiadať, iba osoby, ktoré sú na to z tohto zákona pôsobené.
To znamená, že váš návrh má za to, že je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, je v rozpore so zákonom o zdravotnej starostlivosti, je v rozpore so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, je v rozpore so zákonom o osobných údajov, je v rozpore s odbornými usmerneniami ministerstva zdravotníctva, aj takisto so zákonom č. 300/2005, tzv. Trestný zákon, v platnom znení.
Pán minister, preto vás naozaj prosím, žiadam vás, aby ste či už v rozprave alebo potom v záverečnom slove vysvetlili prax, to znamená, ako si predstavujete výkon týchto opatrení, ktoré budú v prípade ďalšej vlny pandémie spôsobené a použité, a akým spôsobom to bude prebiehať v jednotlivých prevádzkach, ako budú poučené tie osoby...
===== žiadam vás, aby ste či už v rozprave alebo potom v záverečnom slove vysvetlili prax, to znamená, ako si predstavujete výkon týchto opatrení, ktoré budú v prípade ďalšej vlny pandémie spôsobené a použité, a akým spôsobom to bude prebiehať v jednotlivých prevádzkach, ako budú poučené tie osoby, ako bude zabezpečená ochrana osobných údajov, ako sa bude zabezpečovať ich spôsobilosť, ako bude to zabezpečené kapacitne a naozaj budem rád, keď dôjdeme k tomu, že tieto veci budú musieť byť ešte nejakým spôsobom opravené.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.7.2021 22:37 - 22:51 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, na úvod tak na odľahčenie. Ja som pred pár rokmi skončil v celoslovenskej súťaži praktického matematika na druhom mieste, takže ak sa chcete rozprávať o matematike, tak veľmi rád sa s vami o tom porozprávam a kľudne vám aj niektoré veci vysvetlím. No ale to len tak na odľahčenie.
Dobre. Rokujeme zase o rovnakom návrhu zákona. Všimol som si v spoločnej správe z výborov, že tam bolo doplnené len nejaké formálne ustanovenie, technické, takže v podstate sa bavíme stále o tom istom znení, nebolo tam nič iné doplnené, nebolo tam nič iné zmenené, neboli tam nejaké veci viacej vycibrené a práve preto by som vás chcel, pán minister... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kazda, prosím vás, nevyrušujte!
Páni kolegovia, rešpektujte pána poslanca Beluského, ktorý by mal vystúpiť. (Reakcie z pléna.) Páni poslanci! (Reakcie z pléna a ruch v pléne.)
Pán poslanec Kazda, choďte z rokovacej sály, vysvetlite si to tam a rešpektujte pána (reakcie z pléna a ruch v pléne). Poprosím o pokoj.
Pán poslanec Kazda a pán poslanec Mazurek, poprosím pokoj.
Pán poslanec Beluský, pokračujte.

Beluský, Martin, poslanec NR SR
Ďakujem. Také príjemné osvieženie, lebo už je naozaj veľmi veľa hodín a potrebujeme každý podnet na to, aby sme sa trošku prebudili, takže ďakujem.
Pán minister, vy sa veľmi nevyjadrujete ani v rozprave, ani v záverečnom slove, ale chcem vás naozaj poprosiť, lebo prešiel zákon cez prvé čítanie, je teda vysoká pravdepodobnosť, že prejde aj cez druhé čítanie a bude schválený zákon ako celok. A je naozaj dôležité, aby sme sa skúsili porozprávať o vykonávaní vlastne toho opatrenia v prípade, že bude v budúcnosti použité, lebo naozaj tu vystávajú určité otázky alebo nejasnosti z toho, ako si to možno ministerstvo predstavuje, akým spôsobom to opatrenie bude priamo v praxi fungovať, lebo ja mám teda za to, že keby to opatrenie použijete v takom znení, ako je naformulované dnes v zákone a ani sa nechystá nejaká jeho zmena, pretože nevidel som žiadny pozmeňovací návrh, ani cez výbory nič iné neprešlo, mám za to, že to proste bude nevykonateľné, ale budem rád, keď mi to v rozprave vysvetlíte.
Prvá vec, ktorá mi nie je úplne jasná, kto vlastne bude jednotlivé dokumenty kontrolovať, pretože jedná sa vlastne teraz o tri typy dokumentov. Buď teda ten zákazník, ktorý chce vstúpiť do tej prevádzky, to je jedno, či teraz sa jedná o reštauráciu, obchod alebo hocičo iné, buď bude musieť mať ten Green pass, teda potvrdenie, že je zaočkovaný, buď bude musieť mať potvrdenie o teste, alebo bude musieť preukázať to, že má vlastne protilátky, to znamená, že ten COVID prekonal.
No a mňa naozaj zaujíma spôsob takej kontroly, pretože neviem si predstaviť, keď príde do obchodu, ja neviem, dvadsať zákazníkov naraz a teraz tam budú stáť tí SBS-kári, ako vlastne tí SBS-kári alebo tí jednotliví zamestnanci v tých prevádzkach budú vedieť správne vyhodnotiť, že ktorý papier, ktorý dokument alebo ktoré potvrdenie v tom telefóne je naozaj správne, pretože každý ten papier bude iný, však už to poznáme v praxi, ako to vyzeralo v minulosti a myslím si, že to jednoducho nebude fungovať, hlavne aj v tých samotných obchodoch, v tých supermarketoch. Pri tých testovaniach samotné prevádzky povedali, že oni jednoducho nemajú kapacitu na to, aby dokázali to testovanie kontrolovať, preto to ani nevyžadovali. A neviem si predstaviť, ako to bude fungovať teraz. Proste akým spôsobom bude zabezpečené to, aby jednak tie prevádzky teda fungovali, aby ľudia mali možnosť zabezpečiť si ten nákup a zároveň aby sa skontrolovali tie opatrenia, ktoré teda vyžadujete v tomto zákone.
Ďalšia vec, ktorá mi nie je jasná, akým spôsobom chcete zabezpečiť, aby sa tento váš zákon alebo toto opatrenie zosúladilo so zákonom o ochrane osobných údajov. Už o tom hovoril pán kolega Susko, ja som to tiež hovoril predtým vo faktickej poznámke, a hovoril to tu aj pán poslanec Osuský teraz tiež v reakcii, že on predsa keď sa rozhodne, hovoril ten príklad s tým pasom, niekomu ten pas ukázať a aj proste vydať mu tie osobné údaje, tak je to proste jeho slobodné rozhodnutie a veď ja ani nikto z nás nikomu v tom nechce zabraňovať, ale sú ľudia, ktorí proste nechcú tie informácie niekomu zverejňovať. Ja tiež nechcem nikomu ukazovať, že som zaočkovaný, nechcem ukazovať, či som zdravý, či som chorý, aké mám choroby, či som infekčný, nie som infekčný, je to proste moja osobná vec, je to môj osobný údaj a ja nechcem, aby sa s ním niekto oboznamoval. A už tu máme jedno rozhodnutie Úradu na ochranu osobných údajov, v minulosti to boli tie certifikáty, teraz je potvrdenie o tom testovaní a úrad jasne povedal, že tak, ako to je nastavené v zákone, tak proste nie je nikto oprávnený od vás tie informácie vyžadovať a vy nie ste povinní tie informácie jednotlivým osobám, ktoré to v tých prevádzkach od vás pýtajú, ukazovať. A nie je pripravený žiadny ani doplňujúci zákon, ani žiadna zmena, ktorá by to nejakým spôsobom menila.
Údaje o zdravotnom stave osoby sa v zmysle § 13 zákona o ochrane osobných údajov považujú za tzv. osobitné kategórie osobných údajov, ktoré podliehajú vyššej ochrane a prísnejším pravidlám spracovania. Ochrana osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie býva naplňovaná preventívne a represívne, t. j. určení sankcií za porušenie pravidiel nakladania s nimi. Zákon o zdravotnej starostlivosti definuje zdravotnú dokumentáciu ako súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osoby. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov sa pod pojmom osobné údaje myslia údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takouto osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo základov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Údaje o zdravotnom stave osoby sa v zmysle § 13 zákona o ochrane osobných údajov považujú za tzv. osobitné kategórie osobných údajov, ktoré podliehajú vyššej ochrane a prísnejším pravidlám spracovania. Ochrana osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie býva naplňovaná preventívne, to znamená stanoveným spôsobom postupov a okruhov subjektov, ktoré môžu s týmito údajmi nakladať a zároveň aj represívne určením jednotlivých druhov sankcií za porušenie pravidiel nakladania s údajmi zo zdravotnej dokumentácie.
Ochrana osobných údajov, preventívna. Osobné údaje zo zdravotnej dokumentácie používajú ochranu poskytovanú najmä zo zákona o zdravotnej starostlivosti a zákona o ochrane osobných údajov, sekundárne aj ochranu vyplývajúcu z Občianskeho zákonníka a Trestného zákona. Ochrana prostredníctvom zákona o zdravotnej starostlivosti je realizovaná viacerými inštitútmi, ktoré upravujú režim, ako sa má zdravotná dokumentácia viesť, ako má vyzerať zápis do nej, aký je spôsob a proces odovzdávania, sprístupňovania zdravotnej dokumentácie, ako sa poskytujú údaje zo zdravotnej dokumentácie. Odovzdanie zdravotnej dokumentácie pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. To znamená, že ani ten pacient si vlastne nemôže tú zdravotnú dokumentáciu sám zobrať, nemôže s ňou manipulovať, musí byť ten proces odovzdania medzi samotnými doktormi. Odovzdanie zdravotnej dokumentácie v prípade pozastavenia alebo zániku platnosti licencie povolenia upravuje § 23 zákona o zdravotnej starostlivosti.
Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Tento výpis neobsahuje všetky údaje z dokumentácie, ale len časť. Tak napríklad všeobecný lekár je povinný bezodkladne poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie inému ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi v rozsahu jeho vyžiadania.
Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osobám, ktoré sú uvedené v § 25, najmä osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu, ako aj manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi, alebo inému zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu, ak takáto osoba nie je osoba plnoletá, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo jej zákonnému zástupcovi. Iné osoby, ako sú uvedené v § 25 zákona o zdravotnej starostlivosti nemajú právo sa oboznamovať s údajmi zo zdravotnej dokumentácie formou nahliadania, jedine ak ich osoba, ktorej sa týkajú, splnomocní ich s úradne osvedčenými podpismi na plnej moci.
Právne následky súvisiace s porušením práv a povinností, tzv. represívna ochrana. Porušenie povinností, ktoré ustanovujú právne predpisy v súvislosti s ochranou údajov zo zdravotnej dokumentácie môže spôsobovať v závislosti od subjektu a závažnosti konania rôzne následky. Sú to napríklad správno-právne následky, to znamená orgán príslušný na vydanie povolenia, to znamená ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj, uloží držiteľovi povolenia pokutu za porušenie povinnosti, týkajúcej sa vedenia ochrany osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie až do výšky 9 958 eur. Rovnako komora príslušná na vydanie licencie na výkon samotnej zdravotníckej praxe uloží držiteľovi licencie na výkon samotnej zdravotníckej praxe pokutu za porušenie niektorej z povinností týkajúcich sa vedenia a ochrany osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie až do 16 596 eur. Pri ukladaní sankcií orgány prihliadajú najmä na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania alebo upomenutia, mieru zavinenia a dĺžku a dôsledky porušenia povinností alebo inú priťažujúcu okolnosť. V závislosti od toho určí aj výslednú výšku pokuty.
Občiansko-právne následky. V občiansko-právnej rovine sa porušením povinností dbať na ochranu osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie rozumie zásah do osobnostných práv pacienta. Na odstránenie negatívnych následkov nezákonného konania musí pacient, po jeho smrti manžel a deti, ak nie, ak ich niet, tak rodičia, cestou súdu využiť najmä jeden z vyšších inštrumentov podľa § 13 až 16 Občianskeho zákonníka.
Trestnoprávne následky. Pokiaľ by porušenie predpisov na ochranu osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie dosiahlo trestnoprávnu úroveň, mohol by byť subjekt, len fyzická osoba zodpovedná za tzv. neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi podľa § 374 Trestného zákona. Konkrétne môže byť osoba potrestaná odňatím slobody až na jeden rok, ak neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje o inom, získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie, a tým poruší všeobecne záväzný právny predpis ustanovujúci (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) povinnosť. Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha tento čin verejne, závažnejším spôsobom konania alebo spôsobom, alebo spôsobením vážnych (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) na právach dotknutej osoby.
Možno mi budete niektorí argumentovať, že sa to úplne netýka tohto poskytovania týchto informácií, ale mám za to, že informácia o tom, či je človek zaočkovaný alebo či má nejakú chorobu alebo či ju nemá, sú informácie, ktoré sa týkajú zdravotného stavu daného človeka alebo pacienta. To znamená, sú to informácie, ktoré patria do jeho zdravotnej dokumentácie a na týchto príkladoch som vám chcel vysvetliť, že sú naozaj veľmi závažné dôsledky v prípade, že sa s takýmito osobnými údajmi narába takým spôsobom, akým to zákon zakazuje. A váš zákon alebo zákon, ktorý tu teraz prerokovávame, nijakým spôsobom nerieši porušovanie vlastne zverejňovania alebo manipulácie s týmito osobnými údajmi.
Pokiaľ človek nedobrovoľne, pokiaľ človek nechce dobrovoľne vydať tieto osobné údaje o jeho zdravotnom stave, nechce sa niekomu preukazovať o tom, či je zaočkovaný alebo nie je zaočkovaný, či je infekčný alebo nie je infekčný, má za to, že nikto od neho nemôže tieto informácie žiadať, iba osoby, ktoré sú na to z tohto zákona pôsobené.
To znamená, že váš návrh má za to, že je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, je v rozpore so zákonom o zdravotnej starostlivosti, je v rozpore so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, je v rozpore so zákonom o osobných údajov, je v rozpore s odbornými usmerneniami ministerstva zdravotníctva, aj takisto so zákonom č. 300/2005, tzv. Trestný zákon, v platnom znení.
Pán minister, preto vás naozaj prosím, žiadam vás, aby ste či už v rozprave alebo potom v záverečnom slove vysvetlili prax, to znamená, ako si predstavujete výkon týchto opatrení, ktoré budú v prípade ďalšej vlny pandémie spôsobené a použité, a akým spôsobom to bude prebiehať v jednotlivých prevádzkach, ako budú poučené tie osoby...
===== žiadam vás, aby ste či už v rozprave alebo potom v záverečnom slove vysvetlili prax, to znamená, ako si predstavujete výkon týchto opatrení, ktoré budú v prípade ďalšej vlny pandémie spôsobené a použité, a akým spôsobom to bude prebiehať v jednotlivých prevádzkach, ako budú poučené tie osoby, ako bude zabezpečená ochrana osobných údajov, ako sa bude zabezpečovať ich spôsobilosť, ako bude to zabezpečené kapacitne a naozaj budem rád, keď dôjdeme k tomu, že tieto veci budú musieť byť ešte nejakým spôsobom opravené.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.7.2021 21:50 - 21:50 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja len chcem upozorniť na to, že máme schválený program, nebol schválené žiadne doplnenie, ani zmena, čiže podľa schváleného programu by mal ísť bod č. 9, návrh poslanca Národnej rady Miloša Svrčeka na vydanie zákona a tak ďalej č. 619 a tento zákon, ktorý máme teraz prerokovať, mal ísť podľa mňa na koniec. Ďakujem pekne. podľa mňa nakoniec. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.7.2021 21:50 - 21:50 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja len chcem upozorniť na to, že máme schválený program, nebol schválené žiadne doplnenie, ani zmena, čiže podľa schváleného programu by mal ísť bod č. 9, návrh poslanca Národnej rady Miloša Svrčeka na vydanie zákona a tak ďalej č. 619 a tento zákon, ktorý máme teraz prerokovať, mal ísť podľa mňa na koniec. Ďakujem pekne. podľa mňa nakoniec. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 17:56 - 17:58 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Poslanec Marian Kotleba v úvode svojho prejavu sa tak premietol do budúcnosti, do takej alternatívnej budúcnosti teda, v ktorej by platil tento zákon a skutočne by v prípade nejakej ďalšej vlny Úrad verejného zdravotníctva vydal také opatrenie, že sa musia teda kontrolovať v tých prevádzkach tie potvrdenia, že človek je zaočkovaný alebo že je testovaný alebo že prekonal ten, ten COVID.
A to naozaj je veľmi správna otázka, ako si vlastne vláda predstavuje to kontrolovanie toho všetkého, pretože už aj pri tých testovaniach sa viaceré tie obchodné, veľké obchodné prevádzky vyjadrili, že oni nemajú kapacity a nie sú schopní kontrolovať tých zákazníkov, pretože chodíte do supermarketu a viete, že tam niekedy príde naraz aj 50 ľudí a to neni proste možné všetkých tých ľudí zastavovať. A druhá vec je, akým právom vôbec môže niekto od vás vyžadovať, aby ste mu ukazovali vaše zdravotnícke informácie, či ste očkovaný na COVID, či ste očkovaný na inú chorobu alebo či nemáte nejakú inú chorobu a vôbec, či sú tí ľudia odborne spôsobilí to posúdiť, že toto potvrdenie, ten papier potvrdzuje naozaj to, že ten človek môže do tej prevádzky vstúpiť. Vy si myslíte, že tí SBS-kári alebo tie čašníčky, že oni hocijaký papier budú vedieť odborne posúdiť, že áno tento papier potvrdzuje, že ten človek je alebo nie je spôsobilý. No proste nebudú to vedieť a neviem ako si to ani predstavujete a vás to vlastne ani nezaujíma, pretože vašim cieľom ani nie je to, aby tí ľudia sa reálne kontrolovali v tých prevádzkach, ale vašim cieľom je iba jedno a jediné a to čo ste aj priznali v tej dôvodovej správe, že vašim cieľom je zvýhodňovať očkovaných, to znamená, znevýhodňovať neočkovaných, to znamená, ich diskriminovať, šikanovať a donútiť, aby sa tí ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní, dali zaočkovať a to je jediný cieľ tohto zákona a kto bude tvrdiť opak, klame.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.7.2021 19:52 - 19:52 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán podpredseda, chcem vám dať do pozornosti uznesenie č. 103 výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo z 23. júla 2021 o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa ktorého, tohto uznesenia výbor určuje poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú za spravodajkyňu k predmetnému návrhu zákona, pričom nie je určený žiadny náhradník ani alternát. Preto mám za to, že jediný spravodajca, ktorý tu môže sedieť, je pani Cigániková. Preto vás prosím o prerušenie schôdze, kým nebude prítomná.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 18:36 - 18:38 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za faktické poznámky. Pôjdem od konca.
Pán poslanec Benčík, ja som citoval rezolúciu Rady Európy, ktorá to v tej rezolúcii tak napísala, teraz to tak rýchlo neviem nájsť, aha, tu je to. To je rezolúcia, je to bod 13.3.8., to bola rezolúcia, ktorá bola prijatá na poslednej schôdzi, tam si to môžete prečítať, tam, oni to tak napísali, ja som to len prečítal, čiže nie je to moje tvrdenie, ja som len čítal uznesenie alebo rezolúciu, ktoré schválila Rada Európy.
Pán poslanec Stančík, ja, bodaj by ste mali pravdu, že tie vakcíny sú účinné, ja by som chcel, aby tie vakcíny boli účinné, aby proste sa ľudia zaočkovali, aby proste skončila choroba, bolo to, bolo by to proste vybavené, ale jednoducho ja vám poviem aj príklad, aj som ho teda povedal v rozprave, z toho Chorvátska, kde teda nejakí vedci zistili alebo tvrdia, že tá imunita je proste dočasná, proste preto lebo obmedzili vstup do Chorvátska pre očkovaných ľudí, pokiaľ je to, myslím, že viac ako 210 dní alebo koľko to vychádza, keď máte staršiu vakcináciu, tak proste vás nepustia, musíte sa vakcínovať znova. Takže a to sú také príklady zo zahraničia, ktoré ukazujú, že asi tá vakcinácia neni úplne 100-percentne funkčná, ako to sa snažíte tvrdiť vy.
No a, pán poslanec Taraba, áno, tie Ag testy, tam aj Úrad pre verejné obstarávanie konštatoval, že ten nákup bol v rozpore so zákonom. Ja tiež nechápem, prečo štát obstaral nejakú firmu, ktorá nakúpila testy, keď to mohol urobiť priamo sám a nemuseli sme zaplatiť miliónové zisky nejakej súkromnej spoločnosti.
Pán poslanec Schlosár a pán poslanec Marian Kotleba, samozrejme, veď čo je cieľom firmy, ktorá je podnikateľský subjekt, ktorá bola založená za účelom dosahovania zisku, vyliečiť ľudí a proste už nikdy nemať z toho človeka alebo z toho pacienta žiadny úžitok finančný, alebo liečiť, liečiť, liečiť, liečiť, liečiť, liečiť, liečiť dokola proste a stále biznis, biznis, biznis, peniaze, peniaze, peniaze.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.7.2021 18:17 - 18:25 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, pani spravodajkyňa, dovoľte aj mne prispieť do rozpravy, ktorá už začala pri skrátenom legislatívnom konaní, a teda bude pokračovať o samotnom návrhu zákona aj teraz v prvom čítaní.
Ja si dovolím na úvod povedať, že dnes a hlavne zajtra pri hlasovaní prejde celá Národná rada Slovenskej republiky a všetci poslanci takým akýmsi testom; testom, do akej miery sme schopní a ochotní pristúpiť k obmedzovaniu základných ľudských práv a slobôd v mene očkovania, v mene ziskov a biznisu farmaceutických spoločností, pretože o ničom inom tento návrh zákona nie je, iba o tom, aby ste prostredníctvom šikany donútili ešte viac ľudí sa akože dobrovoľne zaočkovať.
Jedná sa o pomerne jednoduchý návrh zákona, ktorý iba do kompetencie Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia môže nariadiť opatrenia, ktorými sú podľa vášho návrhu aj dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb, a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19.
Ja sa teda pýtam, čo je vlastne skutočným cieľom tohto návrhu zákona? V dôvodovej správe k tomuto návrhu sa toho naozaj veľa nedozvieme, iba že cieľom tohto návrhu zákona je zabezpečiť ústavne súladnú možnosť využitia tzv. digitálnych očkovacích preukazov, tzv. GreenPass, v rámci vnútroštátnych, spoločenských a právnych vzťahov.
Navrhovanou novelizáciou sa upravuje možnosť Úradu verejného zdravotníctva reflektovať Greenpassy, resp. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho testovania pri tvorbe protipandemických opatrení. Avšak prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho testovania už v minulosti bolo využívané pri tvorbe protipandemických opatrení, to znamená, že v tomto zákone chcete zaviesť možnosť využiť iba to očkovanie pri tvorbe opatrení a nič iné. Toto však nie je skutočný cieľ zákona. Využitie očkovania pri tvorbe opatrení je iba nástrojom k dosiahnutiu cieľa, nie cieľ samotný. A preto sa pýtam, čo je skutočný cieľ tejto novely zákona? Má chrániť zaočkovaných? Má chrániť nezaočkovaných? Má pomôcť ekonomike, ako to tvrdí premiér Eduard Heger? Alebo je jeho cieľom diskriminácia nezaočkovaných? Odpoveď na túto otázku ani nemusíme ďaleko hľadať, pretože ju predkladateľ, pán minister zdravotníctva, sám uviedol, avšak v zdôvodnení návrhu na skrátené legislatívne konanie, nie pri zákone ako takom.
Citujem: "Je nevyhnutné a žiaduce prijať v čo najkratšom čase dostupné a primerané opatrenia, ktoré zvyšujú motiváciu ľudí podstúpiť dobrovoľné očkovanie a umožniť tak sekundárne chrániť životy a zdravie obyvateľov. Zároveň je plne legitímne v rámci protipandemických opatrení umožniť plný a nerušený výkon základných práv a slobôd očkovaných obyvateľov (to znamená takpovediac zvýhodniť očkovaných ľudí)", to píše, to sa píše v tomto návrhu, "práve vo vzťahu ku konkrétnym prevádzkam a využívaniu konkrétnych služieb, ktoré sú z pohľadu šírenia nákazy ochorením COVID-19 epidemiologicky vysoko rizikové."
Dámy a páni, nech sa páči, cieľom tohto návrhu zákona je zvýhodniť očkovaných, teda znevýhodniť a diskriminovať nezaočkovaných. Je to pritom v rozpore s rezolúciami Rady Európy, ktorá sa zaoberá ochranou ľudských práv, už to tu bolo viackrát spomínané, ja to spomeniem a ešte doplním. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vyzýva členské štáty Rady Európy, teda aj Slovenskú republiku, aby zabezpečili, aby sa opatrenia, ako sú COVID pasy, ktoré oslobodzujú ich držiteľov od určitých obmedzení v chránení ich práv a slobôd uplatňovali takým spôsobom, aby sa zachovala účinná ochrana pre šírením vírusu SARS-CoV-2 a aby sa zabránilo diskriminácii najmä zabezpečením, že sa náležite zohľadní situácia tých, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu alebo z dôvodu osobného názoru alebo viery odmietnu očkovanie; pokiaľ ide o poslednú uvedenú skupinu, žiadny systém COVID pasu sa nestane formou nátlaku a neustanoví povinnosť očkovania sa.
A zároveň parlamentné zhromaždenie Rady Európy 27. januára prijalo rezolúciu č. 236, v ktorej sa okrem iného píše, že vedci odviedli pozoruhodnú prácu v rekordnom čase. Zhromaždenie Rady Európy podporuje víziu generálneho tajomníka, že vakcína COVID-19 musí byť globálnym verejným statkom, imunizácia musí byť dostupná pre všetkých a všade. Zhromaždenie Rady Európy preto vyzýva členské štáty a Európsku úniu, aby s ohľadom na zabezpečenie vysokého príjmu vakcín zabezpečili, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám, alebo za to, že nechcel byť očkovaný.
Rada Európy jasne poukázala na dodržiavanie základných ľudských práv, ku ktorým patrí aj dobrovoľnosť v očkovaní, a každý, kto zahlasuje za tento návrh zákona, hlasuje proti základným ľudským právam a ohrozuje záujem Slovenskej republiky ako štátu, pretože môže a určite bude zažalovaná na Európskom súde pre ľudské práva.
Preto sa chceme predkladateľa pána ministra opýtať, z čoho ste pri navrhovaní tohto opatrenia vychádzali, z akých dát, či ste to porovnávali s nejakými opatreniami so zahraničím, či máte nejaké analýzy budúcich trendov, akým spôsobom toto opatrenie môže zabrániť šíreniu nákazy a t ak ďalej, jednoducho nejaké čísla, analýzy, dáta.
Čiže teraz nastáva ďalšia otázka a to, prečo sa vláda a vládni poslanci chystajú diskriminovať nezaočkovaných ľudí? Skutočný dôvod je každému úplne zrejmý. Je to preto, že je na Slovensku slabá zaočkovanosť a vy si chcete vynútiť, aby sa ľudia išli dobrovoľne nasilu zaočkovať. Ak by však tie vaše vakcíny skutočne fungovali, nemali by sa zaočkovaní ľudia čoho báť. Pravdou je však naopak, že nezaočkovaní ľudia by sa mali báť tých očkovaných, pretože po prijatí tejto novely dáte na jednu úroveň otestovaného človeka, teda toho, kto je zdravý, a zaočkovaného, ale neotestovaného človeka, teda toho, kto síce je zaočkovaný, ale sám môže byť šíriteľom nákazy, a teda môže ohroziť testovaného nezaočkovaného človeka. Takéto miešanie zdravých ľudí a ľudí, ktorí sú zaočkovaní, a teda potenciálne, a potenciálni šíritelia nákazy budú mať za následok nie zníženie šírenia nákazy, ale práve naopak, jej zvýšenie.
To, že očkovanie skutočne nie je zázrakom a liekom na problémy, dokazuje aj nedávna správa z Chorvátska, ktorá je zatiaľ prvým známym prípadom krajiny, ktorá si stanovila maximálnu platnosť vakcinácie. Ak je to pravda, čo ja som sám presvedčený, že to tak naozaj je, tak na Slovensku budeme mať dve skupiny ľudí: nezaočkovaných, ktorí sa budú musieť podľa tohto návrhu novely zákona testovať, teda zdravých ľudí, a zaočkovaných, ktorým imunita časom vyprší a budú najväčšími šíriteľmi tejto nákazy. Očkovanie jednoducho nefunguje. Ja nie som rád, že to musím konštatovať. Bol by som oveľa radšej, keby nájdeme účinný spôsob, ako sa tejto nákazy zbavíme raz a navždy, ale očkovanie to určite nie je. Preto sa už v niektorých krajinách uvažuje o tretej a ďalšej vakcinácii, preto sa vo vysoko zaočkovaných krajinách šíri nákaza aj ďalej. A preto by ste si to mali všetci uvedomiť pri hlasovaní o tomto návrhu zákona, pretože každý, kto bude za, dopustí sa podľa mňa podľa § 424a Trestného zákona trestného činu apartheid a diskriminácie skupiny osôb, pretože kto podľa tohto zákona uplatní apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
No a nakoniec chcem vyzvať vládu, alebo aspoň tu prítomného ministra zdravotníctva, odstúpte, pán minister, ak na Slovensku aj napriek týmto diskriminujúcim opatreniam nedosiahnete 60-percentnú zaočkovanosť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.7.2021 14:35 - 14:43 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády, dovoľte aj mne, aby som sa vyjadril k predloženému návrhu zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je pomerne rozsiahlou novelou a malo by byť naším spoločným záujmom, aby sme jednotlivé ustanovenia nastavili tak, aby slúžili verejnému záujmu. To znamená, zvýšili transparentnosť a pomohli tomu, aby jednotlivé organizácie zabezpečovali služby a tovary za čo najlepšie ceny, samozrejme, za dobrú kvalitu.
Tento komplexný návrh zákona je predkladaný spoločne, teda aj podpredseda vlády, aj predseda Úradu pre verejné obstarávanie, čo ja považujem za veľmi pozitívne vzhľadom na to, že pôvodne pripravený návrh sa dotkol teda veľkej kritiky. A máme teraz návrh, ktorý je spoločný, je to kompromisný návrh. Je tam veľa naozaj dobrých vecí, treba určite niektoré veci pochváliť. Ale je tam pár vecí, ktoré si myslím, že treba zvážiť, prípadne preformulovať, aby sme ten cieľ, ktorý je stanovený v návrhu zákona, naozaj dosiahli.
V § 11 ods. 1 navrhujete, aby verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemohol uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a tak ďalej a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaných v registri partnerov verejného sektora je prezident Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu, sudca, generálny prokurátor a tak ďalej a tak ďalej, jednotliví predstavitelia či už súdnej, výkonnej, alebo inej moci.
Tento návrh, obmedziť obstarávanie firmám s majetkovou účasťou niektorých verejných činiteľov, je určite dobrý nápad, stretne sa s pozitívnym ohlasom na verejnosti, avšak ten spôsob, akým je to navrhnuté je z môjho pohľadu nie úplne funkčné a hlavne nie je to systémové, pretože tá problematika by sa mala riešiť komplexnejšie a jednotne nielen pre oblasť verejného obstarávania a nielen pre úzky okruh verejných činiteľov. A hlavne by sa to malo riešiť v ústavnom zákone, ktorý sa tejto problematike primárne venuje, teda nie v zákone o verejnom obstarávaní, ale v zákone na ochranu verejného záujmu. Preto dávam na zváženie to, že by sa tieto ustanovenia z tohto návrhu zákona vypustili a pripravila by sa druhá novela, ktorá by komplexnejším spôsobom riešila tento cieľ, ktorý si predkladatelia v tomto odseku a v tomto paragrafe zaumienili, aby sme naozaj docielili to, čo potrebujeme.
Ďalej v § 52 ods. 2 navrhujete, aby verejný obstarávateľ a obstarávateľ boli povinní umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Pred otvorením ponúk alebo konečných ponúk predložených v listinnej podobe sa overí ich neporušenosť. Komisia zverejní počet predložených ponúk, návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, a teraz dôležitá vec, ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Ak chceme naozaj ísť do nejakej transparentnosti, tak myslím si, že toto nie je správny smer, pretože takéto výrazné zníženie transparentnosti procesu, a teda obmedzenie údajov o obchodnom názve uchádzačov nemá žiadne reálne opodstatnenie. Doterajšia prax ukazuje, že práve zverejňovanie týchto údajov umožnilo verejnosti, ako aj novinárskej obci poukázať na personálne či iné prepojenia uchádzačov, ktorí v mnohých prípadoch iba predstierali konkurenčné prostredie, a preto navrhujem zvážiť ponechanie povinnosti zverejňovania obchodného mena uchádzačov, aby sme verejnú kontrolu mohli naďalej zabezpečovať prostredníctvom verejnosti a jej novinárskej obce.
Ďalej, v § 57 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta. To znamená, že navrhujete vypustiť povinnosť zverejniť odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania, v ktorom bola predložená len jediná ponuka. Táto povinnosť však nijakým spôsobom nepredlžuje proces obstarávania, pričom zvyšuje jeho transparentnosť a pri rozsahu verejných obstarávaní, pri ktorých na Slovensku neprebieha reálna súťaž, pokladám za nevhodné odôvodňovať zníženie transparentnosti goldplatingom, to znamená nejakou nad... nejakou zbytočnou nadlegislatívou, preto navrhujem toto ustanovenie vypustiť, teda vetu o povinnosti zverejňovať odôvodnenie ponechať, aby sa každý mohol oboznámiť s tým, prečo verejný obstarávateľ napriek tomu, že mal iba jednu ponuku, tú zmluvu podpísal, aké tam boli teda splnené kritériá a podobne.
Ďalej, v § 117 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 9, v ktorých, v odseku 7 sa píše, že vo výzve na predkladanie ponúk podľa odseku 6 verejný obstarávateľ uvedie najmä a) predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb.
Tu považujem zverejňovanie predpokladanej hodnoty zákazky za, možno za kontraproduktívne, nakoľko evokuje uchádzačom, akú ponuku majú predložiť a koľko prostriedkov plánuje verejný obstarávateľ vynaložiť. Môže to určite viesť aj k narušeniu princípu transparentnosti, pretože predpokladaná hodnota zákazky slúži najmä na stanovenie konkrétneho postupu, akým spôsobom má obstarávať verejný obstarávateľ. Preto navrhujem vypustiť povinnosť zverejnenia predpokladanej hodnoty zákazky, aby to bolo určitým tajomstvom, aby naozaj v tom verejnom obstarávaní sa, aby tam boli predložené také návrhy, také zákazky, ktoré budú reálne závisieť od konkurencie, od trhu, ale nie od toho, od nejakej špekulácie.
No a potom na koniec, moja najzávažnejšia pripomienka sa týka § 1 ods. 14. V súčasnom zákone je napísané, že tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako päťtisíc eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Vy navrhujete v tomto návrhu sumu päťtisíc eur nahradiť sumou desaťtisíc eur, teda zvyšujete ten limit, pri ktorých verejní obstarávatelia nemusia použiť vlastne žiadnu súťaž, môžu vlastne napriamo podpísať s vybraným uchádzačom, prípadne môžu si, samozrejme, ustanoviť nejaké iné pravidlá, že môžu urobiť aspoň prieskum a podobne.
Ja naozaj nevidím dôvod, možno by ste, pán podpredseda vlády, mohli nejakým spôsobom vysvetliť, že prečo navrhujete zdvojnásobenie alebo zvýšenie tejto, tohto limitu, lebo on bol pôvodne, voľakedy na úrovni tisíc eur, potom sa to zvýšilo na päťtisíc eur, teraz to chcete zvýšiť na desaťtisíc eur. Takýmto trendom postupne prídeme na takú úroveň, kedy už tá transparentnosť naozaj bude veľmi slabá a ja skôr by som bol rád, keby uvažujeme o tom, že by sa opätovne tá suma znížila na tých tisíc eur, ako to bolo kedysi, pretože zvýšenie tejto sumy výrazne zníži transparentnosť nákupov za verejné prostriedky a nie je žiadny reálny dôvod tento limit zvyšovať, ale budem rád, keď mi vysvetlíte, že tomu tak nie je.
Berte, prosím, tieto všetky moje pripomienky ako technické, na zváženie, aby, pretože verím, že záujmom aj koalície, aj opozície je zvyšovať transparentnosť, je pomôcť tomu, aby verejné zákazky získavali tie firmy, ktoré sa budú zúčastňovať v nejakom transparentnom, v transparentnej súťaži, a myslím si, že práve tieto body, ktoré som vypichol a pokiaľ sa zmenia tak, ako navrhujem, pomôžu tej transparentnosti aj tej súťaži pomôcť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis