Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.5.2021 o 11:56 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 11:56 - 12:06 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, máme síce štyri minúty do obednej prestávky, ja to skúsim to zhrnúť čo najrýchlejšie vzhľadom na to, že aj pán podpredseda potrebuje potom odísť. Keby som potreboval trošku dlhšie hovoriť, tak by som vás poprosil, že by ste mi dovolili aj pár minút po prestávke, aby sme tu zbytočne nenaťahovali, aby sme mohli pokračovať každý vo svojom programe.
Na úvod k tomuto návrhu zákona chcem povedať to, čo som aj povedal vo faktickej poznámke. Bol som trošku znepokojený, keď sme minulú schôdzu odložili návrh tohto zákona o jeden mesiac ďalej, pretože som presvedčený o tom, že sme kľudne mohli prerokovať tento návrh zákona v prvom čítaní, nestratili by sme zbytočne jeden mesiac. (Zaznievanie gongu.) Pričom by sme kľudne mali dostatočnú časovú rezervu na prípadné rokovania o vylepšovaní tohto návrhu zákona, ale to len k formálnym procesom schvaľovania tohto zákona.

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, poprosím vás, aby ste nevyrušovali pána poslanca Beluského. Ďakujem.

Beluský, Martin, poslanec NR SR
Všetci páni poslanci aj panie poslankyne ešte minulú schôdzu dostali do mailovej schránky list od organizácie Slovensko.Digital a Zastavme korupciu, v ktorom nás žiadajú, aby sme tento návrh zákona stiahli z rokovania, pretože tam vidia zásadné nevyriešené riziká. Oni vlastne napádajú tri navrhované mechanizmy. Jeden sa týka toho, že NBÚ môže z vlastného podnetu alebo na návrh kohokoľvek z vonku uložiť povinnosť blokovať, určitý softvér alebo komunikáciu. Druhá vec sa týka automatizovaného poskytovania informácií a tretie sa týka toho, že NBÚ môže z vlastného podnetu zakázať používať určitý hardvérový alebo softvérový produkt, proces alebo službu.
Potom, čo som si prečítal podrobne tento list aj som si tam vypočul niektoré pripomienky niektorých konkrétnych koaličných poslancov, tak mal som skôr pocit, že sa rozprávajú aj tento list pripomienkuje návrh zákona, ktorý bol ešte vo verzii, ktorá bola predložená do pripomienkového, medzirezortného pripomienkového konania, pretože tá verzia toho zákona, ktorá vyšla von z neho mala už všetky tieto nezrovnalosti vyriešené. A ja som takisto mal viacero závažných pripomienok. Rokovali sme aj o tomto návrhu zákona aj na našom výbore na kontrolu činnosti NBÚ a som presvedčený o tom, že výsledok toho zákona ako je predložený teraz v prvom čítaní, ako ho predkladá pán podpredseda vlády, je vstave, aby sme ho mohli bez problémov prerokovať aj v druhom čítaní.
Ako som hovoril, prešiel tento zákon riadnym pripomienkovým konaním, bez prieťahov boli pri ňom vedené rozporové konania a všetkým zainteresovaným subjektom boli zaslané vyhodnotenia ich pripomienok spolu s vysvetleniami aktuálnymi pracovnými verziami návrhu zákona. Bolo tak 381 pripomienok, z toho zásadné pripomienky od povinne pripomienkujúcich subjektov bolo 122. NBÚ akceptoval približne polovicu z nik, čiastočne akceptoval 15 a rozpor odstránil obe strany v devätnástich prípadoch a predkladateľ nevyhovoval 31 pripomienkam, pričom takmer polovica z nich bola od jediného subjektu. Keď sa novela zákona dostala na vládu, riešil sa už len jeden jediný rozpor a ten bol nakoniec tiež vyriešený. Všetky relevantné aj povinné subjekty mali svoju možnosť pripomienkovať návrhy novely a NBÚ sa venovala každej jednej výhrade, nápadu alebo úprave.
Dovoľte mi, aby som sa teraz trošku podrobnejšie vyjadril k pripomienkam, ktoré teda boli vznesené. Prvá pripomienka sa týka zavedenie inštitútu tzv. blokovania, ktorá v pôvodnom návrhu zákona nemala alebo teda chýbalo tam to, že by boli konkrétnym spôsobom zadefinované hlavne, čo je to škodlivý obsah a čo je to škodlivá aktivita, aby naozaj NBÚ nemohol svojvoľne nejakým spôsobom rozhodovať o tom, že sa zablokujú určité webstránky, domény alebo aplikácie. V súčasnom návrhu zákona máme už jasne zadefinované, že na účely blokovania sa škodlivým obsahom rozumie programový prostriedok alebo údaj, ktorý zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident a škodlivou aktivitou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, ako podvodná činnosť, odcudzenie osobných údajov, alebo citlivých údajov.
K tomuto návrhu zákona je predložená aj vyhláška Národného bezpečnostného úradu, v ktorej sa ustanovujú pravidlá blokovania. Doporučujem si ju podrobne prečítať, pretože je tam veľmi podrobným spôsobom vysvetlenie, čo sa môže blokovať v krátkosti uvediem. Sú to napríklad adresy sieťového protokolu, ktorý sa nachádza napríklad phishingova stránka alebo server, škodlivý kód alebo škodlivá aktivita, riadiaci server pre riadenie bodnetovej siete, útok typu Distributed Denial of Servis tzv. DDoS útok, skenovanie, Brute-force útoky alebo pokusy alebo pokusy o prieniky. Čo je dôležité povedať, že každému blokovaniu predchádza informovanie Národnej jednotky CSIR teda Computer security incident response, ktorý o zistení škodlivého obsahu na dotknutej doméne najprv vlastne bude vlastne informovať a umožní držiteľovi alebo prevádzkovateľovi domény odstránenie škodlivého obsahu z dotknutej domény v určenej lehote. Táto vyhláška konkrétnym spôsobom upravuje všetky tieto definície a keď si ju každý z vás prečíta, stratí akýkoľvek dojem alebo akékoľvek dojem toho, že by tam mohol byť tento, toto blokovanie nejakým spôsobom zneužívané.
Druhá pripomienka sa týkala tzv. automatizovaného poskytovania informácií. V pôvodnom návrhu, ktorý bol ešte pred pripomienkovým konaním, bolo zadefinované, že na hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov alebo na zaistenie kybernetickej bezpečnosti je prevádzkovateľ základnej služby je určený rozhodnutím úradu povinne zasielať automatizované spôsobom a v rozsahu ustanovenom v štandarde úradu určenej systémovej informácie zo sietí a informačných systémov. To boli vznesené určité pripomienky, ktoré hlavne napádali to, že NBÚ môže získavať nejaké osobné údaje, utajované informácie a pod. Dnešná novela zákona má veľmi dobre zadefinované toto automatizované poskytovanie informácií. V prvom rade NBÚ uloží prevádzkovateľovi, aby si sám vyhodnocoval výskyt komunikácie voči technickým identifikátorom a úrad bude len automatizovaným spôsobom o takomto výskyte oboznamovať. Pokiaľ to tento poskytovateľ základnej služby neurobí, tak potom mu môže úrad v primeranej lehote uložiť rozhodnutím automatickým spôsobom zasielať informácie prevádzkovateľovi základnej služby. Povinnosť podľa týchto odsekov 1 a 2 nie je možné uložiť, ak ide o siete a informačné systémy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany alebo bezpečnosti Slovenskej republiky, to je veľmi dôležité a obsah komunikácie prepravovaných správ a tajom a tajomstvá plnení povinností podľa odseku 1 a 2 nie je dotknuté. To znamená, že Národný bezpečnostný úrad vo svojich úlohách o oprávneniach používaní informačno-technických prostriedkov nemôže byť spravodajskou činnosťou, nemôže spravodajskou činnosťou získavať informácie ako napríklad Slovenská informačná služba, nemôže v tomto kontexte zbierať žiadne osobné ani citlivé údaje a už vonkoncom nemôže niekoho odpočúvať. Explicitne to uvádza ten paragraf, ktorý som prečítal. NBÚ nemôže priamo zasahovať do žiadneho softvéru ani do komunikácie v sieti a budú môcť pracovať iba na úrovni technických identifikátorov a oprávnenia na zber obsahu komunikácie. Preto nevidím žiadny dôvod, aby sme nejakým spôsobom takto upravené novelizované, novelizovaný obsah nejakým spôsobom menili.
A posledná tretia pripomienka sa týkala možnosti obmedzenia používania produktu alebo služby. V pôvodnom znení návrhu zákona pred konaním bolo napísané iba, že rozhodnutím môže úrad zakázať alebo obmedziť prevádzkovateľovi základnej služby používať konkrétny produkt, proces alebo službu. Ak je to potrebné na zaistenie kybernetickej bezpečnosti alebo z dôvodov bezpečnostného záujmu Slovenskej republiky. S takto navrhnutým znením sme mali aj my problém, avšak novela zákona, ktorú teraz prerokúvame má jasne zadefinované, že úradu neumožňuje alebo zásadným spôsobom, že takéto používanie úrad môže rozhodnutím zakázať alebo obmedziť používanie konkrétneho produktu. Keď sa zistí, že takéto používanie neumožňuje alebo zásadným spôsobom sťažuje udržanie kybernetickej bezpečnosti, ohrozuje bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky, ale hlavne úrad na konanie vykonať (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) vo vzťahu k produktu, procesu alebo služby analýzu rizika a požiada o vyjadrenie Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky, to je veľmi dôležité, pričom môže predkladať Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky odôvodnené návrhy. O vyjadreniach bezpečnostnej rady sa úrad môže odchýliť len v prípadoch osobitného zreteľa a ďalej rozhodnutie úradu sa vyhlási zverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, to znamená je preskúmateľné a napadnuteľné súdom. V druhom čítaní mám teda informáciu, že budú aj tak predložené nejaké pozmeňujúce návrhy, že teda niektoré z týchto vecí, ktoré som tu vysvetľoval aj tak odstránia. Napríklad to blokovanie, považujem to za úplne zbytočné, to odtiaľ vyhadzovať. Verím, že sa ešte za ten mesiac spraví nejaká odborná diskusia, aby sme naozaj tieto veci tak veľmi potrebné v tomto zákone nechali. Naozaj nevidím žiadny dôvod na to, aby sme tento návrh zákona nepresunuli do druhého čítania a teda ako opozičný poslanec vás žiadam, aby ste tento vládny návrh zákona podporili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 10:56 - 10:58 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda parlamentu Laurenčík, samozrejme ja vítam akúkoľvek snahu, ktorej cieľom je vylepšiť nejaký zákon, aby bol lepší, účinnejší, efektívnejší avšak obávam sa, že snaha vašej politickej strany SaS nebude viesť k lepšeniu ale práve naopak k zhoršeniu navrhnutých paragrafov. Tá verzia zákona, ktorá bola pôvodne daná do medzirezortného pripomienkového konania, áno aj ja som s ňou mal problém, bolo tam viacero vecí, ktoré neboli úplne jednoznačne zadefinované, boli také otvorené ale potom ako vyšiel tento zákon z medzirezortného pripomienkového konania ako boli tieto zásadné pripomienky aplikované, tak si myslím, že z toho vyšla veľmi dobrá verzia zákona, o ktorej budem viacej hovoriť aj potom vo svojej rozprave. Nevidím, nevidel som vôbec žiadny dôvod prečo sme minulú schôdzu odkladali prvé čítanie, pretože kľudne sme mohli ten zákon prerokovať v prvom čítaní, mali ste ešte mesiac dostatok času nato, aby ste akékoľvek rozpory akékoľvek nejaké prípadné ešte vylepšenia mohli prerokovávať. Dneska sme mohli už byť v druhom čítaní, schváliť pozmeňováky a mohli sme už rovno zákon posunúť pani prezidentke na podpis. Zbytočne sme podľa môjho názoru stratili jeden mesiac, ale som rád, že teraz už o tomto zákone rokujeme a že aj vy a vaša politická strana posunie tento návrh zákona do druhého čítania. A verím, že to čo ste vy hovorili o tých zrušených paragrafoch či už je to blokovanie či už je to tá súčinnosť alebo automatizované poskytovanie informácií verím, že sa nenájde podpora takýchto návrhov zo strany koalície a že to tam necháme v takom znení ako to tam je. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 9:52 - 9:53 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slov. Pán predseda výboru pre financie a rozpočet, ďakujem za ten príhovor. Ja vás chcem opätovne požiadať, pán predseda, aby sme v prípade, že sa schváli skrátené konanie, nešli do druhého čítania hneď zajtra, bolo by to podľa mňa, veľmi zlé. Nechajme si tam niekoľko dní rezervu, kľudne môžme rokovať aj budúci týždeň a môžte na to kľudne využiť svoju funkciu, môžte zvolať rokovanie nášho výboru finančného na budúci týždeň, a tým pádom sa v druhom čítaní v pléne bude rokovať až budúci týždeň a vytvoríte aspoň nejakú časovú rezervu na odbornú diskusiu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

13.5.2021 9:40 - 9:40 hod.

Martin Beluský
o samotnom obsahu odložiť do jeho prítomnosti a že naozaj dneska nebudeme rokovať bez jeho prítomnosti, pretože to bude, podľa mňa, úplne zbytočné. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 9:39 - 9:40 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán minister Budaj, vy ste povedali, že je normálne, keď sa ministri navzájom pri rôznych bodoch zastupujú, ja si dovolím povedať, že to nie je vôbec normálne a nie je to normálne ani dokonca pri takom bode ako je hodina otázok. Podľa mňa ministri, ktorí odpovedajú na otázky by tu mali byť prítomní, pretože sa zodpovedajú parlamentu, nie parlament vláde a už vôbec to nie je normálne pri bode, kedy rokujeme o zmene štátneho rozpočtu. To jednoducho minister financií musí byť prítomný. Vy ste povedali, že k obsahu tu už minister financií bude, ale pokiaľ viem, tak prvé čítanie bude ešte dnes, pán Matovič sa ešte dnes nevráti, čiže tu budete zrejme sedieť aj tak vy a ak teda je to pravda čo hovoríte, že k obsahu tu bude minister, tak ja dúfam, že sa rokovanie o samotnom obsahu odloží do jeho prítomnosti a že naozaj dneska nebudeme rokovať bez jeho prítomnosti, pretože to bude podľa mňa úplne zbytočné. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 9:29 - 9:30 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán minister Sulík, ja vnímam tú potrebu rokovať o zmene štátneho rozpočtu, je to samozrejme relevantná debata, vy ste hovorili, že nesmie sa to spraviť z večera do rána, s tým úplne súhlasím a síce keď sa rokuje o štátnom rozpočte, tak to ide iba v jednom čítaní v podstate, ale je to dostatočná časová rezerva na to, aby sa tomu aj odborná verejnosť mohla vyjadrovať. Ja chcem zdôrazniť to, čo ste tiež povedali, že že sa to hlavne nesmie robiť bez prítomnosti ministra financií, preto ja budem mať procedurálny návrh, aby sme odložili rokovanie o tlači 532 do času, kedy tu nebude prítomný minister financií, lebo začať prvé čítanie a diskutovať tu o nejakých odborných konštruktívnych návrhoch je úplne zbytočné pokiaľ tu on nebude a ak sa náhodou prerokovanie tohto zákona schváli v skrátenom legislatívnom konaní, pán minister hospodárstva, chcem vás poprosiť, aby ste váhou svojej osobnosti a svojej autority sa zastali za to, aby sme aspoň druhé čítanie neprerokovali zajtra, v piatok, ale aby sme to odložili aspoň na budúci týždeň, nech nám vznikne dostatočná, aspoň čiastočná teda časová rezerva na to, aby sme sa mohli tomu viacej venovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

6.5.2021 16:25 - 16:25 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
kolegom za dovysvetlenie a za príklady, ktoré vysvetľujú prečo sa snažíme tento návrh zákona predložiť. Ja len ešte v krátkosti by som chcel uviesť tie kategórie, ktoré prílohou novelizovaného zákona, môžte si to v paragrafovom znení pozrieť, je tam 7 kategórií. 1. kategória je prezident, respektíve prezidentka Slovenskej republiky, 2 kategória je predseda vlády, ministri a ostatní členovia vlády, 3. kategória je generálny prokurátor, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, štátni tajomníci, vedúci úradu vlády, riaditeľ Národného bezpečnostného úradu, predsedovia samosprávnych krajov, predsedovia ostatných územných orgánov a tak ďalej. 4. kategóriu sú predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy, vedúcich služobných úradov ministerstiev, primátorov krajských a okresných miest, námestníkov riaditeľa SIS, prvého námestníka generálneho prokurátora a tak ďalej, 5. kategória ostatní primátori miest, starostovia obcí a starostovia miestnych častí, generálni riaditelia, riaditelia sekcií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, predsedov okresných súdov, okresných prokurátorov, riaditeľov úradov samosprávnych krajov a tak ďalej, 6. kategória sú prednostovia obecných úradov, predsedov, generálnych riaditeľov, riaditeľov a iných vedúcich rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a preddavkových organizácií verejnej správa a tak ďalej a poslednou 7. kategóriou sú ostatní zamestnanci subjektov verejnej správy a organizácií zriadených alebo založených subjektov verejnej správy.
Limity, ktoré navrhujeme, sú samozrejme na diskusiu, ale verím, že sa zhodneme na tom, aby sme nejaké limity zaviedli a hlavne aby sme ošetrili aj tie ostatné organizácie verejnej správy spolu aj s prenájmami. Ďakujem pekne za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 16:24 - 16:26 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo. Ďakujem kolegom za dovysvetlenie a za príklady, ktoré vysvetľujú, prečo sa snažíme tento návrh zákona predložiť. Ja len ešte v krátkosti by som chcel uviesť tie kategórie, ktoré sú prílohou novelizovaného zákona. Môžete si to v paragrafovom znení pozrieť, je tam sedem kategórií. Prvá kategória je prezident, resp. prezidentka Slovenskej republiky...
=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.5.2021 16:17 - 16:21 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi uviesť posledný návrh zákona na tejto schôdzi z nášho poslaneckého klubu.
Ako som uviedol v úvode, cieľom tohto zákona je stanoviť limity pre organizácie verejnej správy. V súčasnej legislatíve táto problematika už je, už je nejakým spôsobom upravená, avšak upravuje sa len pre štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie a nijakým spôsobom sa nerieši prenájom, pričom zároveň tieto limity sa ustanovujú nariadením vlády.
My v tomto predloženom návrhu zákona rozširujeme okruh povinných subjektov na všetky subjekty verejnej správy a na všetky organizácie, ktoré sú subjektmi verejnej správy zriadené alebo založené, čiže mnohonásobne viacej subjektov.
Návrh reaguje na tendenciu, ktorá má stúpajúci charakter zneužívať verejné zdroje pri nákupe a prenájme osobných motorových vozidiel zo strany predstaviteľov subjektov verejnej správy. Naposledy sme mali možnosť čítať zverejnenú informáciu, že pán podpredseda vlády Holý využíva na svoje pracovné účely 150-tisícový Mercedes s výkonom 600 koní. Myslím si, že je absolútne neadekvátne najmä pre to, akým spôsobom verejnosť sa pozerá na nás, predstaviteľov vlády alebo parlamentu alebo iných organizácií, aby sme im jednoducho nedávali takýto veľmi zlý príklad.
Pri nákupe a prenájme áut príslušní funkcionári často uprednostňujú vlastné subjektívne túžby pred objektívnymi potrebami. Výsledkom tejto praxe je neefektívne, neúčelné a nehospodárne využívanie verejných zdrojov, vedúcich k nadmernému zaťažovaniu verejného rozpočtu. Zavedením prísnejšej regulácie nákupu a prenájmu osobných motorových vozidiel spolu s exaktným vymedzením limitov pre jednotlivé skupiny predstaviteľov subjektov verejnej správy zákonite povedie k nakupovaniu a prenájmu lacnejších, no pritom funkčne plne postačujúcich vozidiel. Tým sa okrem úspory verejných financií dosiahne aj priblíženie dotknutých verejných funkcionárov a ostatných zamestnancov verejnej správy k životom, k potrebám a k možnostiam daňových poplatníkov.
Možno aj takáto zmena by mnohých v súčasnosti od reality vzdialených verejných funkcionárov dokázala vrátiť naspäť na zem k požiadavkám a k poslaniu verejnej služby.
Výška navrhnutých cenových stropov zohľadňuje nielen skutočnosť, že osobné motorové vozidlo by malo zodpovedať spoločenskému statusu zastávanej funkcie, ale aj skutočnosť, že jeho cena by mala rešpektovať aj možnosti štátneho rozpočtu a životnú úroveň väčšiny obyvateľstva. Zavedenie cenového stropu pre nákup osobných motorových vozidiel považujú predkladatelia za prejav politickej slušnosti voči daňovníkom, z prostriedkov ktorých sa tieto nákupy realizujú. Podľa názoru predkladateľa stanovené limity sú nekom, kompromisné a ústretové s cieľom získať podporu väčšiny poslancov zákonodarného zboru a zabrániť tak nákupom neodôvodnene drahých osobných motorových vozidiel zo strany dosadených alebo zvolených funkcionárov subjektov štátnej správy a územnej samosprávy, resp. štátnych podnikov, pričom do budúcna predkladatelia vidia priestor aj na ďalšie znižovanie týchto cenových stropov.
Tento návrh zákona má jednoznačne pozitívny vplyv na štátny rozpočet a práve takéto zákony v súčasnosti potrebujeme, aby sme štátny rozpočet začali odľahčovať na zbytočné výdavky, aby sme našli priestor na jednak konsolidáciu dlhu a na podporu rodín, ktoré asi túto podporu od nás potrebujú úplne najviac.
Ďakujem pekne za pozornosť a takisto ďakujem za podporu pri hlasovaní.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.5.2021 16:14 - 16:15 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, skupina poslancov za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Cieľom tohto legislatívneho návrhu je stanoviť limity na výdavky pre obstaranie a prenájom osobných automobilov pre všetky subjekty verejnej správy a pre všetky organizácie zriadené alebo založené subjektmi vo verejnej správe. Viac uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis