Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.11.2021 o 12:52 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 13:05 - 13:06 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem vám, pán kolega Beluský, že teda ste v tom dobro slova zmysle mi technicky sa snažíte vysvetliť prednášanie tých pozmeňujúcich návrhov. Skutočne by sme mohli dať také tie jasnejšie formulácie, ako sa má teda pozmeňujúci návrh predniesť, keďže v minulosti tu boli také chyby ako, alebo teda robili sa takzvané tie obštrukcie, alebo, neviem, ako to mám ešte tak nazvať tak slušnejšie. Ale naozaj úprimne ďakujem za váš príspevok.
K príspevku ostatných tých nejakých emotívnych výlevov ako, prepáčte, sa nebudem vyjadrovať. Ale ďakujem za príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.11.2021 12:52 - 13:00 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie COVID-19.
Idem čítať ten pozmeňujúci návrh tak, ako sa má prečítať, čiže:
1. K čl. II § 83... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, dovolím vás zastaviť, pretože my sme si to na poslaneckom grémiu vyjasnili, dôležitá je písomná forma a vy môžete doslovne ho prečítať bez toho, aby ste zdôrazňovali bodky, čiarky, úvodzovky, takže nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Dobre, aby sa nestalo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Len vás chcem možno poprosiť o jednu vec, v zmysle rokovacieho poriadku by ste mali najskôr odôvodniť ten pozmeňujúci návrh, až potom ho prečítať. Čiže poprosil by som vás najskôr o zdôvodnenie a potom sa vám zastaví časomiera, môžete ho prečítať.
Nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ďakujem veľmi pekne, tak využijem slovo v rozprave.
Pozmeňujúci návrh predkladáme v zmysle nášho odôvodnenia. Potrebujeme upraviť legislatívnotechnickú úpravu v jednotlivých článkoch, a to, čo teda ja vítam na tomto pozmeňováku, je to, že v podstate upravujeme príplatok úrazový zo Zákonníka práce, a to je hlavne teda pre exponovanú skupinu ľudí, ktorí teda prichádzajú s pacientami, môžem to už takto povedať teda, ktorí trpia ochorením COVID-19. Sú to hlavne teda zdravotníci, aby mali naozaj tú PN-ku, keďže ochorejú, tak, čo je teda vysoký predpoklad, aby mali proste ju dosaturovanú na úroveň ich predchádzajúcej mzdy.
Takže pozmeňujúci návrh č. 1 k čl. II, odseku, § 83, čítam, hej, teraz pozmeňujúci návrh.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ešte raz.
Číslo 1. K čl. II § 83 ods. 2 sa slová „úradu príslušným dokladom“ nahrádzajú slovami „úradu príslušný doklad“.
Odôvodnenie: Legislatívnotechnická úprava.
Druhý bod. K článku... (Reakcie pléna.) Bez odôvodnenia, dobre... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Už nie je potrebné, ak ste to zhrnuli, ale nie je to na závadu.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ja som chcela každý ten jeden bod v podstate odôvodniť, ale tak... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, pani poslankyňa, pokiaľ to nie je rozsiahle, to môžete. Máte slovo.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Len aby potom nevznikli nejaké teda diskrepancie.
K čl. II § 83 ods. 3, v článku štvrtom bode 2 (v čl. IV v bode 2, pozn. red.) § 250b ods. 7 sa slová „nákazlivej choroby“ nahrádzajú slovami „prenosného ochorenia“.
Tretí bod. V článku štvrtom bode 2 (v čl. IV v bode 2, pozn. red.) § 250b ods. 6 sa za slovo „dokladom“ vkladá čiarka.
Štvrtý bod. V článku štvrtom bode tretí, trojka (v čl. IV v bode 3, pozn. red.) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
Piaty bod. V čl. VI § 293fel znie:
㤠293fel
Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla po 30. novembri 2021
a) ustanovenia § 293er ods. 1 a 2 a § 293fek ods. 3 sa nepoužijú,
b) suma úrazového príplatku podľa § 293fek ods. 1 je
1. 55 % podielu všetkého vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
2. 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.“
Bod 6. Za čl. VI sa vkladá nový čl. VII, ktorý znie:
„Čl. VII
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č.“ 355, „555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z. a zákona č. 215/2021 Z. z. sa dopĺňa takto: za § 13b sa dopĺňa § 13ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13ba
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia uplatňuje u zamestnávateľa oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.“
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Siedmy bod. V čl. VII bode 1 § 48 ods. 4 písm. a, b) sa vypíšť... sa vypúšťajú slová „vstupujúcich osôb“ a slovo „osoba“ sa nahrádza slovom „zamestnanec“.
Po ôsme. V čl. VII bod 5 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „nad“.
Po deviate. Článok VII (V čl. VII, pozn. red.) bod 7 § 57 ods. 33 písm. b) sa za slovo „zdravia“ vkladá slovo „podľa“.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.11.2021 11:54 - 11:56 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Skutočne po tomto prejave, ktorý mal pán poslanec Fico, sa musím trošku držať na uzde s tou emóciou, ktorú mám v sebe, a chcem naozaj kultivovane a slušne tú pravdu vyjadriť ja.
Ak sme sa mali predzásobiť zdravotníckym personálom, pán Fico, prosím vás pekne, spomeňte si, pred desiatimi rokmi a každý jeden rok ku tomu, ako sestry prosili, plakali a ako sa dožadovali toho, aby sme zabezpečili to zdravotníctvo, aby sa mal kto o nás starať. Vtedy ste nevedeli, že môže prísť pandémia, vtedy ste nevedeli, že zdravotníctvo padá na kolená? Vtedy ste nevedeli, ako to bude vyzerať? Máte to v každom jednom vyhlásení, v memorandách.
Bohužiaľ, je mi vás ľúto, pretože klamete tento národ, a, bohužiaľ, je mi vás ľúto, pretože vy sám aj tým svojím vyjadrením podnecujete tento národ, aby umieral.
A ešte raz, odporúčam každému jednému politikovi, ktorý popiera stav v nemocniciach, ktorý popiera, že opatrenia sú neúčinné, a vyzývam každého jedného, aby išiel do tých nemocníc bez ochranných pomôcok, aby tam podával tú pomocnú ruku, lebo iba vtedy budete vierohodní, že naozaj ste presvedčení o tom, že opatrenia nepomáhajú. A pomôžete tým zdravotníkom, aby naozaj neplakali pri tých ľuďoch, ktorí umierajú.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2021 15:04 - 15:06 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem takisto môjmu kolegovi pánovi poslancovi Mihalikovi za jeho vystúpenie.
Stále sa tu hovorí o tom možnom trestnom konaní starostov a primátorov, ale my tu dnes prejednávame odpustenie sankcií, čo je teda veľmi dôležité, ktoré nebude platiť samospráva a vlastne občania danej samosprávy a nebudú to platiť ani starostovia, ani primátori, hej, ale presne títo daní občania a z vlastných finančných prostriedkov, teda vlastne z potrieb, ktoré, teda z financií, ktoré by boli pre potreby obce.
A ešte ak hovoríme o odpustení sankcií, nie je to trest, ale ani pomoc pre starostu alebo primátora, ale zlepšenie a udržanie fungovania obcí, miest, čo podľa mňa teda je to primárny záujem štátu.
A ešte keď hovoríme o tom, že nechceme len obhajovať proste toto konanie, ale chceme riešiť situáciu a hlavne teda situáciu so Štátnym fondom rozvoja bývania, keď si zoberiete, že vy musíte rok dopredu požiadať o pridelenie teda bezúročnej pôžičky na nájomné bývanie, takisto o dotáciu z ministerstva dopravy, čiže ten proces je jasne daný, a keď nesplníte základné podmienky, ste vyradený, vyradený z toho, aby ste získali tieto podmienky. Takže my sa tu stále bavíme o tom nesúlade. To treba jednak odpustiť tie sankcie určite, lebo ak títo starostovia a primátori konali na základe toho, že plnili si povinnosti, ktoré im vyplýva z daných ustanovizní, tak nechápem, prečo by mali byť tie mestá, vlastne tí občania sankcionovaní. Stále tu hovoríme o tom, že pochopme sa už konečne, to, že to tu nefunguje v súlade, jeden zákon s druhým zákonom, aby výsledok boli správne obstarané nájomné byty.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2021 14:45 - 14:47 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán poslanec Dostál, vy ste tu rozobrali, ako sa hovorí, na šróbiky mesto Šaľa, ale ja som hovorila hlavne aj o tých obciach z tých spomenutých počtov, ktoré tu boli už odprezentované. To, ako do detailov máte naštudované teda v podstate tú problematiku mestského zastupiteľstva, poslanca, ktorý teda dal túto pripomienku, tak je mi to zvláštne, lebo viete, vy keď poviete, že ste presvedčený a presvedčený právnik, že existuje také niečo, tak zase sa popiera tá vaša počiatočná veta, tá exaktnosť. Viete, čo nie je naozaj dokázané, tak to je taký, taký subjektívny pocit. A takisto aj vy do toho vnášate trošku tej subjektivity, ale je to z toho vášho prednesu.
To, že bol porušený zákon, konštatovalo ÚVO domnienkou, lebo to bolo domnelé, lebo to bolo prípadné, lebo to bolo, máme za to. Nie konkrétne, že ste porušili zákon. A v mnohých tých prípadoch, v ktorých sme sa stretávali tí starostovia a primátori, v podstate išli tie rozhodnutia ako cez kopírku. Skutočne ako cez kopírku. A postup pri nesprávnosti, teda keď vedia, že je to nesprávne, tak prečo Úrad pre verejné obstarávanie nezakročil už počas tej doby, kedy je zverejnená tá výzva pre verejné obstarávanie? Keďže Úrad pre verejné obstarávanie má 260 zamestnancov, 12-miliónový rozpočet, viete si to predstaviť pri tých obciach, ktoré majú rozpočet 300-, 400-tisíc pri tisícoch obyvateľov? Ako je to nepomerné a myslím si, že Úrad pre verejné obstarávanie aj v tejto otázke pochybil alebo zlyhal, lebo metodicky sa viac nevenoval tým jednotlivým obciam a toto domnelé správanie, obchádzanie verejného obstarávania, mohli už dávno zakročiť a mohli to proste zrušiť, to verejné obstarávanie. Ale nie, radšej počkali a potom sankcionovali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2021 14:25 - 14:26 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za faktické poznámky.
Pán poslanec Linhart, určite si sadneme spolu a vysvetlím a dovysvetlím všetky ešte otázky.
Pán poslanec Dostál, ďakujem za pripomienku, ale ja skôr preferujem to, aby sme našli riešenia, nie aby sme si vyslovili svoje názory typu my máme snahu riešiť a niekto tú snahu riešiť nemá. Tak ako ste povedali, že v podstate si vy myslíte, že neexistuje starosta alebo primátor, ktorý poslúcha obecné zastupiteľstvo, tak si zoberte len pri nakladaní s majetkom obce, pri tom, ako obec získava majetok, tak hádam uznáte, že ten starosta je v tomto zmysle úplne bezmocný a neni to na ňom, pretože to je výsostné postavenie obecného alebo mestského zastupiteľstva. Takže tam tie, tam tá analógia je, ale skutočne sa môžeme o tom pobaviť, môžeme sa o tom ešte porozprávať.
A ja oceňujem aj to, že proste ste ochotný prísť s návrhom riešenia zajtra, máme to na úplne inej pôde, tak ako sme sa z koaličnej rady dohodli, že v podstate nájdeme tie riešenia, aby sme sa niekam posunuli. Pretože musíte sám uznať, že vysloviť iba tú jednu vetu, že vetujeme, nie je riešenie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2021 14:01 - 14:21 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne poslankyne, vážení páni kolegovia poslanci, dovoľte, aby som vystúpila k tomuto návrhu zákona.
Skutočne po predchádzajúcej debate z argumentov, faktov, dokonca aj z nejakých takých subjektívnych vyjadrení by som už ani nemala čo dodať, lebo skutočne tá problematika bola odprezentovaná dosť obšírne a nechcem sa opakovať. Ale vysvetlím to na príklade. Obec, ktorá má tisíc obyvateľov alebo 1 029 obyvateľov, kde tridsať rokov sa nepodarilo pohnúť v problematike nájomného bývania, pretože obec v rokoch 1990, keď sa kreovali samosprávy, prešla do stavu, kedy delimitačnými protokolmi boli zahrnuté určité pozemky nie vždy teda do správy obce, ale ostávali aj pod Slovenským pozemkovým fondom, aj pod rôznymi urbármi alebo inými lesnými a pozemkovými spoločenstvami. Takáto obec, ktorá nemá vlastné pozemky, je, bohužiaľ, odkázaná v jej vlastnom rozvoji na vôľu, nevôľu alebo na dohodu v podstate, ako sa vysporiadate s potrebami nájomného bývania. Obec, ktorá má v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v tzv. tom PHSR, opakovane schvaľované výstavby nájomných bytov, opakovane naprieč všetkými obecnými zastupiteľstvami, ktoré v tej obci tridsať rokov boli, vždy sa stotožnili s tým, že potreba bývania v obciach je veľmi nutná, pretože pozemky sú už striktne dané, pozemky, ktoré sú v súkromnom vlastníctve a kde by teda občania mohli realizovať výstavbu rodinných domov. To je nemenné a to sa zmeniť nedá, pretože nevieme rozšíriť tieto pozemky ani nevieme rozšíriť katastre. A keďže obec má záujem na tom, aby bola v rozvoji na dobrom mieste, aby sa jej občania neodsťahovávali z obce a robí všetko pre to, tak proste snaží sa riešiť všetko v súlade so zákonom. Čo je úplne v poriadku, pokiaľ nenarazíme na to, že existuje nesúlad v tzv. zákonoch alebo v tzv. odporúčaniach v zákone, a to sme pri Úrade pre verejné obstarávanie, kde chce obec získať nájomné byty prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a prostredníctvom dotácie z ministerstva dopravy a výstavby.
Štátny fond rozvoja bývania hovorí o obstaraní bytov, keď si ich chcete napríklad kúpiť, pretože obec, keďže nemá pozemok, nemá na to prostriedky, aby mohla túto výstavbu realizovať. To už nevravím len z titulu rozpočtu, ale aj všetkých ostatných infraštruktúrnych záležitostí, nákladov, financií, no proste je tam strašne veľa vecí, ktoré obce s takýmto počtom obyvateľov a pri rozpočte, ktorý majú, proste nezvládnu. Avšak tam stále tá snaha je, aby sa im občania neodsťahovali. Napríklad v tejto obci, ktorú spomínam, sa za posledné štyri roky odsťahovalo vyše štyridsať obyvateľov. Čiže nie je tu progres a nárast počtu obyvateľov napriek tomu, že je tam súkromná výstavba nemalého počtu, napriek tomu stále mladí ľudia, ľudia, ktorí sa chcú uplatniť v práci, musia opúšťať svoje rodisko, aby teda nejako fungovali.
A tu sa vraciam opäť k tomu nesúladu, že obec sa rozhodne, že teda prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania si chce obstarať nájomné byty pre svojich občanov, aby to bývanie bolo dostupné. Dostupné pre občanov, ktorí jednak finančne nemajú toľko prostriedkov, aby toto zabezpečili, alebo mladé rodiny, ale tzv. aj ten prípad hodný osobitného zreteľa, že potrebujeme do tých našich regiónov priviesť profesie, ako sú zdravotníci, učitelia, takisto pracovníci účtovníci, ekonómovia, rôzne iné profesie, ktoré potrebujeme aj v tej samospráve, aby sme fungovali, aby to boli odborníci, ktorí, samozrejme, nezarábajú životné minimum, ale majú v podstate to životné minimum niekoľkonásobne vyššie.
Opäť sa vrátim ku tomu. Štátny fond rozvoja bývania vo svojich usmerneniach má jednu klauzulu. Pri žiadosti treba mať podpísanú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. A tu sme narazili na problém, pretože, naopak, úrad verejného obstarávania hovorí, že to už je obchádzanie verejného obstarávania, pretože upodozrieva tieto samosprávy, že si vlastne obišli to verejné obstarávanie, to domnelé, máme za to, také to subjektívne z tej strany úradu. A teraz to vysvetlím v praxi.
Obec, ktorá nemá vlastný pozemok, ale sú tam pozemky, ktoré sú zahrnuté do územného plánu obce na výstavbu HBV-čky, pozemky, na ktoré obec nemá dosah, pretože sú majetkom spoločenstva. Spoločenstvo, ktoré je podľa zákona 97/2013 lesné a pozemkové spoločenstvo, ktoré nemôže predávať túto pôdu, pretože jeho súčasťou sú aj podiely vlastníkov neznámych, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond, prípadne štát. Takže investor má záujem postaviť byty, ktoré budú z jednej časti komerčného charakteru a z druhej časti by mohlo po rokovaniach alebo po tom, keď v podstate prejde verejným obstarávaním, mohol ponúknuť tieto byty obci. Obec, keďže starosta je iba jeden z orgánov obce, čiže obec, to znamená starosta a obecné zastupiteľstvo, po polemike, rozprave, po tom, ako si schválili program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, sa rozhodne, že teda chcú mať nájomné byty pre svojich občanov nielen z tejto obce, ale aj z blízkeho regiónu, urobí všetky procesné úkony, zastupiteľstvo schváli verejné obstarávanie na to, aby sa mohla vyobstarať aj zmluva o budúcej zmluve, aj prípadné nájomné byty. Obec, ktorá má len zámer, neinvestovala žiadne finančné prostriedky, nepoukázala, má len zámer, že žiada niekoho, kto teda sa na to podujme a tieto byty jej obstará.
Keďže viete, že som starostka obce, a veľmi ma mrzí aj to, že v podstate od koaličných partnerov v takom tom podsúvaní tých jednotlivých vyjadrení je oznámené, že viete, tu robíme niečo, lebo niektorí poslanci, ktorých sa to priamo týka, sú starostovia, tak chcú v podstate si zlegalizovať pokutu alebo chcú riešiť nejakým spôsobom odpustenie pokuty. Skutočne mi verte, že obec, ktorá dodržiava zákony, ktorá bola nepriamo uvedená do omylu, pretože na jednej strane rešpektovala požiadavky Štátneho fondu rozvoja bývania a na druhej strane išla a robila verejné obstarávanie, čiže neobišla nijako podmienky verejného obstarávania, sa dostáva teraz do problému, kde jednak sa kriminalizuje starosta napriek tomu, že starosta iba splnil vôľu obecného zastupiteľstva a plní plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Nemal na tom žiadny krivý úmysel.
Ja sa úplne stotožňujem s tým, pretože naozaj som v hnutí, ktoré je protikorupčné a je za transparentnosť, že starostovia, ktorí naozaj obišli verejné obstarávanie, ktorí ho nerobili, ktorým sa dokázalo, že nejako získali nejaký benefit alebo nedajbože zobrali úplatok, tak takí starostovia majú byť vyšetrovaní a pri preukázaní trestného činu majú byť potrestaní. S tým sa ja úplne stotožňujem. Ale nestotožňujem sa s tým, aby starostovia, ktorí naozaj pre svojich občanov robia maximum, poslúchajú ich volených zástupcov, obecné zastupiteľstvo, a oni sú kriminalizovaní, pretože na jednej strane obecné zastupiteľstvo, kde kolektívna vina neexistuje v našom právnom ponímaní, ale na druhej strane štatutár, ktorý naozaj chce rozvoj obce, ktorý nemá žiadny iný úmysel krivý, tak je potom kriminalizovaný už ako aj persóna. A tam je ten vážny ďalší precedens, pretože ak splníme vôľu obecného zastupiteľstva, nie je kriminalizované obecné zastupiteľstvo, ale priamo štatutár obce. A to je tiež veľmi smutné a dá sa to veľmi zneužívať aj v tom predvolebnom alebo v politickom boji.
Nesúhlasím s mojím kolegom Patrickom Linhartom, kde naozaj v tej rozprave obvinil vlastne svojho primátora alebo proste takým uštipačným podtextom povedal o ňom to, čo povedal, pretože naozaj ten orgán, ktorý rozhoduje v prípade mesta, je takisto to mestské zastupiteľstvo. A ten primátor alebo ten starosta musí poslúchať to obecné zastupiteľstvo alebo ten mestský úrad, ktorý, mestské zastupiteľstvo, má právo, samozrejme, nepodpísať uznesenie. ALE tam je opäť problém, ktorý po troch mesiacoch môže zase prejsť k prelomeniu veta starostu alebo primátora, a sú to zbytočné obštrukcie a vlastne na samotný rozvoj obce to nijak, nijak neprispieva.
Samozrejme, že tie obecné zastupiteľstvá a mestské zastupiteľstvá sú nie jednoliate a nie sú tomu starostovi alebo primátorovi naklonení. Takisto v tých zastupiteľstvách funguje demokracia, že každý jeden poslanec hlasuje sám za seba. Preto sa chcem vyjadriť ku tomu, ako následne potom sa rieši situácia, keď úrad verejného obstarávania vám, začne s vami komunikovať, aby ste vysvetlili problematiku verejného obstarávania pri obstarávaní nájomných bytov. Nájomné byty obec nestavia. Úrad verejného obstarávania vám vyčíta, že máte si to stavať vy. Máte si dať dokumentáciu projektovú, máte si kúpiť pozemok, máte si ten pozemok zabezpečiť alebo nejakým iným spôsobom prenajať a riešiť celú túto infraštruktúru vy ako obec. Ale čo v prípade, keď si chceme kúpiť nájomné byty hotové, iba byty, nie bytové domy? Byty, kde naozaj investor si postavil byty na komerčný predaj, a byty, ktoré vie ponúknuť prostredníctvom nájomného bývania, keďže vyhral verejné obstarávanie. A tu zase Úrad pre verejné obstarávanie povedal, však on je jediný. Však, samozrejme, že vyhral, keď tam ste dali do podmienok, že musíte stavať na parcele, na LV, na liste vlastníctva 890. To sú jediné pozemky, ktoré sú určené v územnom pláne, aby sa na nich stavali aj HBV-čky, ale ten list vlastníctva má 47 hektárov. Čiže ten priestor je otvorený. Naozaj tá trhovosť je tam zabezpečená. Nie je to účelové a nie je to limitované.
Nuž, argument neobstal. Opäť svoje. Opakované komunikácie 10-, 20-, 30-stranových listov, rozhodnutí, argumentácií prostredníctvom elektronickej pošty, kedy dokonca v piatok o štrnástej odošlete list na úrad verejného obstarávania a 14.18 hod. alebo 14.08 hod., už presne neviem tieto časy, vám už príde odpoveď. To jakí sú geniálni pracovníci?! A to som neni zaujatá voči úradníkom úradu verejného obstarávania, pretože sú orgán štátnej správy, avšak tá rýchlosť je až zarážajúca. Mnohým obciam sa stalo to dokonca, že CTRL C, CTRL V, nachystané, namnožené odpovede pre každú jednu obec, len zabudli jednu chybu, teda urobili, a zabudli zmeniť názvy obcí. Čiže obciam prišli úplne iné odpovede v hlavičkách.
Povedzte mi, čo to vzbudzuje v tých štatutároch tých samospráv. Že sa im naozaj niekto venuje, že im chce niekto pomôcť? Konkrétna možnosť tam je, áno, rozviazať zmluvu o budúcej zmluve alebo napríklad urobiť to, že napríklad v našom prípade investor má postavené už v súčasnosti byty, ešte sú neni skolaudované, no a potom sa rozhodne, prečo by on mal ponúkať niečo na verejné obstarávanie alebo prostredníctvom verejného obstarávania dávať niečo na nájomné byty, veď on to môže predať komerčne, lebo taký je veľký dopyt po bytoch. Ale kto si to môže dovoliť? Kto si môže dovoliť, mladí ľudia, ktorí ešte nemajú za sebou pracovnú históriu, ktorí ešte nemajú úspory, ktorí nemajú čo založiť? Kto?
Možnože sa mi čudujete, že prečo vkladám do toho aj také emócie. Emócie vznikajú vždy z toho, keď je na svete nespravodlivosť alebo tá krivota. My sme obec, ktorá naozaj nesúhlasí s touto pokutou a postupujeme v súlade so zákonom a podali sme to na súd. Pretože si myslíme, že súd má rozhodnúť o tom, či sme naozaj pochybili a či naše argumenty v tom, ako sme sa bránili, boli správne, ale nie, aby rozhodoval o tom úrad verejného obstarávania, ktorý v podstate, ich odvolací orgán je rada pre ÚVO, v ktorej sedia tí istí členovia ako predsedníctvo. Nemýľme si zase aj to, že nieže som zaujatá proti úradu verejného obstarávania. Naozaj ja rešpektujem, zúčastnila som sa mnohých stretnutí, ale nikde sme sa nedostali, každý si tvrdil len svoje.
Takisto v koalícii a prepáčte, kolegovia z koaličnej strany, ale argument pre mňa, že to vetujete a nenájdeme riešenie, nie je argument. Pretože je jedna vec, dobre, nezaoberajme sa emóciami, ale zaoberajme sa praktickými riešeniami, pretože naozaj v tých regiónoch tí starostovia a tie zastupiteľské orgány potom radšej nevytvárajú podmienky na to, aby vôbec nájomné bývanie na regiónoch a v obciach a v mestách vôbec sa dialo, aby sa tam vôbec tie byty stavali, pretože tie problémy, ktoré tam vzniknú, a tie, tá kriminalizácia doslova vás odrádzajú od toho. Lenže starosta má mať starosti a nemá mať pokoj. Tak preto, keď sme my v podstate chceli niečo aj riešiť, tak sme sa do toho vrhli, ako sa povie, v súlade so zákonom, aj keď teda jedna regulatíva popiera druhú regulatívu, lebo zákon beriem ako regulatívu.
A teraz tento návrh je proste o tom, že aby sme mohli aj niečo vyriešiť. Keďže mám už dosť málo času, tak z korektného hľadiska chcem pristúpiť k procedurálnemu návrhu, keďže pozmeňujúci návrh v prvom čítaní nemôžeme dávať, a v paragrafe sede... podľa § 73 č. 3 písm. a) by som vlastne požiadala predkladateľa, aby sa vráti... a by som požiadala teda uznesením Národnej rady, aby sme vrátili návrh zákona jeho predkladateľovi, navrhovateľovi na dopracovanie.
Avšak to neznamená, že chceme tento zákon pochovať. Skutočne my ho nechceme pochovať. Ja vítam túto debatu, pretože sme otvorili niečo, čo sa nám v našej koaličnej dohode alebo partnerstve nepodarilo presadiť do tohoto pléna. A myslím si, že to je korektné aj voči našim koaličným partnerom, aby sme dodržiavali dohody. Preto aj zajtrajšie stretnutie na Úrade vlády je o tom, aby sme našli riešenia. Aby sme našli riešenia, aby sme prišli s riešeniami, nie s tým, s odpoveďou vetujeme. Ako to nie je odpoveď. Toto nie je odpoveď pre ľudí, ktorí potrebujú bývať.
Ja sa stotožňujem s tým, že, áno, tí, čo porušili, obišli zákon, aby sa potrestali, aby sme aj naozaj dopracovali do budúcna, aby metodicky nám ÚVO povedalo presne na každú jednu samosprávu, aby ušilo proste tú mustru, ako má postupovať pri verejnom obstarávaní. My sme to urobili pred mesiacom, do dnešného dňa tu ešte nemáme odpoveď. Presne podľa danej lokality, problematiky, podľa stavu, či máme pozemok, či nemáme, tá samospráva, pozemok, ako máme postupovať, keď nejdeme stavať byty, keď chceme vlastne obstarať kúpu, keď tam nemáme investorov. A toto si predstavujem ako riešenie, aby sa tento problém, ale to očakávam aj z Úradu pre verejné obstarávanie, aby prišli s jasnými pravidlami, aby sa tie samosprávy nedostávali do takýchto rozporov.
Preto ešte raz ďakujem za možnosť vystúpenia a ešte raz ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2021 10:53 - 10:55 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dúfam, že po tejto prestrelke slovnej dostanem teda priestor relevantný na to, aby som sa mohla vyjadriť.
Skutočne, pán poslanec Svrček, ďakujem ti za obšírne legislatívne alebo teda aj právne poňatie tejto problematiky, pretože túto problematiku skutočne riešime už dlho. Ja takisto v svojej rozprave uvediem ďalšie veci, ale naprieč politickým spektrom tu, ako sme, si myslím, že na jednej strane sa majú ctiť aj dohody, čo teda ja plne rešpektujem, a na druhej strane sa máme rozprávať o veciach, ktoré naozaj trápia naše samosprávy.
Táto téma je veľmi závažná. (Ruch v sále.) Ak by som mohla poprosiť aj trošku teda kľudu. (Zaznievanie gongu.) Ďakujem veľmi pekne. Pretože ak sa máme zodpovedne správať k tejto téme, tak poprosím aj rešpekt ostatných kolegov poslancov, ktorí majú teda enormný záujem na tom, aby v samosprávach prebiehali procesy také na zveľaďovanie samospráv, na dodržiavanie právnych predpisov. A keď raz štát urobil v minulosti chybu, toto nie je chyba, ktorá sa udiala teraz, ale v minulosti. A keď to nedokážeme napraviť, tak potom to smerovanie samosprávy bude veľmi zlé, a to z toho titulu, že nájomné bývanie sa úplne zastaví, respektíve ľudia v regiónoch, a hlavne teda na vidieku, nebudú mať dostupné nájomné bývanie. Čiže nie komerčného charakteru, ale za reálne sumy, ktoré si môžu dovoliť slušne bývať a vytvárať hodnoty.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

21.10.2021 17:44 - 17:46 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesla zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo 21. októbra 2021.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 112 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 112 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 112 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 111 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Mariana Kotlebu za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva hlasovalo za 31 poslancov, proti 71 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.
Na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený Marian Kotleba.
Overovatelia poverujú svojho člena Moniku Kaveckú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2021 16:38 - 16:40 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán poslanec Šeliga, ďakujem za to pripomenutie, to vecné pripomenutie k správe generálneho prokurátora o činnosti Generálnej prokuratúry k téme násilie, pretože to násilie sa naozaj v našich regiónoch, v našich domácnostiach pácha a neexistuje v podstate ako keby nástroj na to, aby sme eliminovali toto správanie a nepácha sa len na zraniteľných osobách a na osobách, ktoré naozaj sa nevedia brániť, ale, bohužiaľ, to prechádza až do stavov, kde násilie sa pácha na verejných činiteľoch a, bohužiaľ, toto správanie je tolerované. Napriek tomu, že sa dodajú dôkazy, napriek tomu, že sa opakovane deje tá nedôvera v tú prokuratúru alebo aj v tú políciu, je medzi občanmi veľmi, ale veľmi silná.
Keď si povedal, že je to rok nádeje, tak aj pre mňa vstáva tá nádej, že naozaj my dokážeme eliminovať len to násilie a tú agresivitu tým, že bude príklad dobrej praxe v tom, že zabezpečíme tými našimi správaniami alebo aj tými rozhodnutiami prokuratúry, aby sa naozaj tie činy prešetrili, aby sa nebagatelizovali, nezametali pod koberec, ako sa stávalo v minulosti. Nemám oči krvavé, ale skôr pre budúcnosť chcem dosiahnuť to, aby človek, ktorý raz dokáže spáchať násilie, druhýkrát, tretíkrát, a nič sa nedeje, tak toto potom nezvyšuje dôveru v právny štát.
Skryt prepis