Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.2.2022 o 16:06 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 16:47 - 16:48 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za všetky faktické pripomienky. Pán poslanec Kočiš, to, že nerozumiete, ja vás chápem, lebo fakt tomu nerozumiete, tak prosím vás pekne, skúste sa aj nevyjadrovať ku tomu, keď tomu nerozumiete.
Nemôžete poukazovať na to, že som urážala stredné zdravotnícke školy, pretože vôbec som nikoho neurážala. A otázka, kto bude ošetrovať tých pacientov, ako ste hovorili, je presne namieste, pretože týmto, že my vlastne vytvárame chaos v tomto systéme a že nemáme dlhodobo, dlhodobo vyriešený systém, ako máme mať zapracovaných týchto pracovníkov, ktoré obrovsky potrebujeme, potrebujeme, takže nehovorte o tom, že tu urážam stredné zdravotnícke školy.
Pán poslanec Urban, vy ako lekár máte problém s tým, že sa vyjadruje, že nemáme problém zo strednej, so strednými zdravotníckymi pracovníkom, že obrovský počet ich prišiel do praxe. Vy ako pracovník, že vlastne títo zdravotnícki asistenti - praktické sestry alebo praktické sestry, obrovský počet teda ich, áno, to ste povedali, že máme ich obrovský počet a v podstate ich nemáme v praxi. (Reakcia z pléna.) Nie, máme ich obrovský počet.
A aby som tu nezavádzala, keď bude niekto urážať, alebo že sa hádame. Ako kto sa tu háda? Ja som tu citovala stanoviská hlavných odborníkov, odborníčky pre ošetrovateľstvo Slovenskej republiky a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, pán kolega Blcháč, to je preto, že to je pôrodná asistentka, tá skratka, takže o tomto to je, že vlastne nerešpektujeme ich názor, ktorý zastrešujú 30-tisíc sestier, 30-tisíc sestier na Slovensku.
Takže ak je to stavovská organizácia zriadená štátom, tak asi by mala mať aj ten rešpekt.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 16:25 - 16:40 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Takže môžem, hej, čítať? Dobre. Takže nemám 30 minút za klub, ale môžem čítať neobmedzene. Tak ďakujem.
Účelom premenovania povolania zdravotníckych asistentov na praktické sestry - asistentov je len klamaním pacienta, ktorý sa v označení zdravotníckych pracovníkov orientuje len veľmi ťažko, avšak pojem sestra mu je dlhodobo známy. Bude sa preto mylne domnievať, že mu zdravotnú starostlivosť poskytuje sestra, pričom to bude menej kvalifikovaný zdravotnícky asistent. Zároveň upozorňujeme na potrebu jednoznačného rozlíšenia právomoci na vykonávané činnosti v závislosti od dosiahnutého vzdelania, teda zjednodušene povedané, je vylúčené, aby boli kompetencie sestier a zdravotníckych asistentov, praktických sestier totožné alebo takmer totožné. Činnosti sestier môžu aj po navrhovanej zmene zákona č. 578/2004 Z. z. budú môcť ďalej vykonávať len sestry, v žiadnom prípade nie praktické sestry. Tieto budú oprávnené vykonávať len tie činnosti, ktoré sú aktuálne zverejnené vyhláškou č. 321/2005 Z. z. zdravotníckym asistentom. Tieto kompetencie pokladáme za neprimerané rozsiahle zrejme v rozpore so smernicou.
Tu si dovoľujeme poukázať, že napr. dve činnosti zverené v Českej republike zdravotníckym asistentom, podávanie liečivých prípravkov formou intramuskulárnej injekcie a odoberanie žilovej krvi boli v Českej republike posúdené ako také, ktoré nemôže vykonávať zdravotnícky asistent práve pre rozpor so smernicou č. 2005/36/ES. Stanovisko právnikov Úradu vlády Českej republiky, ktorý na túto skutočnosť poukázali, napriek tomu ostali vo vyhláške zachované. U nás sú tieto činnosti tiež v rozpore so smernicou už zverené zdravotníckemu asistentovi. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ako orgán záujmovej samosprávy však nebude mať žiaden dosah na kvalitu výkonu tohto povolania vzhľadom k tomu, že zdravotnícki asistenti nie sú a nemôžu byť členmi tejto komory.
V dôsledku nekvalitného výkonu tohto povolania praktickými sestrami môžeme vytvárať nesprávnu predstavu pacienta o nekvalitnom výkone regulovaného povolania sestier. Predstava, že sa na Slovensku vybuduje silný stav praktických sestier - asistentov, ktorú nebudú oprávnení vykonávať regulované povolanie sestier v krajinách Európskej únie, teda zostanú pracovať na Slovensku, je mylný. Absolventi stredných zdravotníckych škôl tvoria najpočetnejšiu skupinu študentov fakúlt ošetrovateľstva práve s cieľom získať kvalifikáciu umožňujúcu migráciu za výhodnejším ekonomickým sociálnymi podmienkami. Udržať ich v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku bude možné len s vytvorením konkurenčných podmienok v porovnaní s ostatnými štátmi Európskej únie. Celkovo je táto terminológia len mätúca a nepredstavuje žiadne - a to ani len minimálne - riešenie nedostatku sestier.
Z predloženého návrhu zákona nie je nijako zrejmé, akým spôsobom má táto úprava riešiť nedostatok sestier. Zmena zaužívanej terminológie v žiadnom prípade nie je spôsobilá nedostatok sestier nijako ovplyvniť. Z výskumov organizovaného komorou je zrejmé, že príčinou nezáujmu mladých ľudí o výkon mimoriadne náročnej profesie sestry je spôsobený jej nedocením, a to nielen v zmysle peňažnom pri odmeňovaní, ale aj sociálnom, napríklad prístup k sestre ako k rešpektovanému zdravotníckemu pracovníkovi zo strany ostatných zdravotníckych povolaní vrátane lekárskych, ako aj zo strany pacienta.
Toľko zo správy Slovenskej komory sestier, ktorú som mala teda možnosť tu prečítať nielen ako poslanec Národnej rady, ale aj ako členka tejto komory, pretože sa hrdo hlásim k povolaniu sestra.
Predkladám pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizácií v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 758).
V predchádzajúcom výstupe som od... svoje odôvodnenie predniesla v dostatočnom rozsahu, a preto už len z odôvodnenia poviem v krátkosti.
Slovensko vstupom do Európskej únie prevzalo aj záväzky implementovať smernice. Generálny sekretariát Európskej komisie formálnou výzvou upozornil Slovenskú republiku, že porušuje smernice.
A teraz vám prečítam pozmeňujúci návrh tak, ako ho navrhujem.
1. V čl. I sa vypúšťa bod 1.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bode 76 a v § 102ao vypúšťajú odseky 3 a 4.
To je celý pozmeňujúci návrh.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 16:06 - 16:40 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, k tomuto návrhu zákona si dovoľujem predniesť aj stanovisko hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo, pretože prvý bod tohto vládneho návrhu obsahuje zmenu názvoslovia zdravotníckeho asistenta na pozíciu praktická sestra alebo na názvoslovie praktická sestra - asistent, ktoré vyvoláva v ošetrovateľskej obci veľké rozhorčenie a aj rozhorčenie odborníkov, preto si dovoľujem predniesť a prečítať túto správu.
Teraz citujem vlastne správu hlavného odborníka pre ošetrovateľstvo a podotýkam, je to odborníčka pani PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková.
S hlbokým znepokojením a s rozhorčením zaznamenávame opätovné snahy politikov o rýchle a doslova až skratové premenovanie povolania zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent, preto dovoľte, aby som vám predložila niektoré skutočnosti súvisiace s výkonom povolania sestry a s ošetrovateľstvom.
Slovensko vstupom do Európskej únie prevzalo aj záväzky implementovať smernice 2005/36/ES s dôrazom na čl. 31 a 2013/55/ES do svojej legislatívy a tým aj do praxe. Slovenskí občania, pacienti, voliči očakávajú, že aj v záležitostiach týkajúcich sa ich zdravia, životov budú prijímané rozhodnutia, ktoré sú stavené na odbornosti. V súvislosti spôsobom, so spôsobom riešenia nedostatku sestier a nahrádzaním sestiersk... nahrádzaním sestier pracovníkmi, ktoré nemajú adekvátne vzdelanie sestry, v roku 2018 zdravotnícki asistenti boli premenované na praktické sestry.
Generálny sekretariát Európskej komisie formálnou výzvou porušenie č. 2018/2304 zaslanou z Bruselu 25. januára 2019 upozornil Slovenskú republiku, že v súlade s čl. 32 ods. 3 smernice 2005/36/ES odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť predstavuje celkovo najmenej tri roky štúdia a zahŕňa aspoň 4 600 hodín teoretickej a klinickej prípravy. Hoci sa zdá, že dĺžka odbornej prípravy sestry podľa transpozičných ustanovení bodu D a A prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov spĺňa požiadavku čl. 31 ods. 3 odborná príprava praktickej sestry, zjavne nie je v súlade so smernicou, pretože pozostáva zo sekundárnej odbornej prípravy zdravotníckeho asistenta, bod T prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Európska komisia žiadala odstrániť tento nedostatok v roku 2020 už pod hrozbou sankcií vrátane vysokej pokuty. Európska komisia upozorňuje, že ak si členské štáty vytvárajú neregulované povolania, tak ich treba zvážiť z hľadiska funkčnosti vnútorného trhu. Európska komisia upozorňuje, ak sú názvy povolaní sestra a zdravotníckeho asistenta veľmi podobné, môžu spôsobovať nejasnosti aj pri poskytovaní služieb na domácou trhu. Európska komisia sa vyjadruje, že slovenské orgány majú právo pokúsiť sa zatraktívniť určité povolanie, to však nemôže byť na úkor ohrozenia funkčnosti vnútorného trhu, pokiaľ ide o povolania harmonizované na úrovni Európskej únie.
Európska komisia poukazuje aj na hlavné činnosti zdravotníckeho asistenta, v tom čase praktickej sestry, ktoré sú veľmi podobné s činnosťami sestry, ktorá má odbornú prípravu 4 600 hodín, a tiež poukazuje na to, že v bode 5.2.2 prílohy smernice 2005/36/Európskej smernice, ES, teda, pardon, pre Slovenskú republiku v rámci ošetrovateľstva sa uvádzajú tri diplomy rôznej úrovne, ktorých držitelia majú právo používať používať titul sestra, t. j. sestra s odbornou prípravou 4 600 hodín v zmysle smernice 2005/36/ES.
Generálny tajomník Európskej federácie sestier sa vyjadril k premenovaniu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru, ktoré bolo zrealizované bez ohľadu na názor sestier a bez zmeny študijných osnov na Slovensku, takto: „Toto úplne odporuje právu Európskej únie a najmä čl. 31 smernice 2013/55/EU. Toto nedodržiavanie smernice EÚ bude mať vážne právne dôsledky a začne sa konanie o porušení práva na Slovensku. Tieto zmeny ohrozujú celý systém zdravotnej starostlivosti, bezpečnosť pacienta, ako aj kvalitnú starostlivosť.“
Slovenské orgány vo svojej odpovedi na formálnu výzvu z 23. mája 2019 informovali Európsku komisiu, že budú pripravení zvážiť zavedenie názvu povolania odporúčaného Európskou komisiou, aby sa minimalizovala zámena v súvislosti s povolaním praktickej sestry a tiež odbornou činnosťou sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť. Tento záväzok sa dostal aj do programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v roku 2020. Následne zákonom Národnej rady č. 392/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa od 1. 1. 2021 podľa požiadaviek Európskej komisie zmenilo pomenovanie - povolanie praktická sestra na zdravotnícky asistent. Presnejšie, povolaniu zdravotnícky asistent sa naspäť vracia jeho pomenovanie.
Znova však je na Slovensku snaha legislatívne upraviť pomenovanie povolania zdravotnícky asistent na praktická sestra - asistent bez toho, aby o to žiadali samotní zdravotníci asistenti v praxi, a bez ohľadu na stanovisko Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, ktorá ich zastupuje.
Odborníci v ošetrovateľstve na Slovensku, teda hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo, krajské odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo, stavovská organizácia sestier, odborné spoločnosti sekcie sestier, odborová organizácia sestier po zohľadnení všetkých aspektov vyjadrujú nesúhlas s pomenovaním zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent a odporúčajú ponechať pomenovanie zdravotnícky asistent, a to z niekoľkých dôvodov.
Pomenovanie sestra v názve praktická sestra - asistent evokuje mylnú predstavu, že zdravotnú starostlivosť poskytuje povolanie sestra, ktorá má odbornú prípravu 4 600 hodín. Ide o profesionálny titul, ktorý majú právo používať iba tie osoby, ktoré splnili roky štúdia, školenia, práce a odhodlania. Odborná príprava povolania praktická sestra - asistent je odbornou prípravou súčasného zdravotníckeho asistenta v rozsahu 2 200 hodín.
Po druhé. Po analýze situácie na Slovensku konštatujem, že tieto nejasnosti a zámena povolaní spôsobujú chaos nielen zo strany vnímaného zdravotníckymi pracovníkmi, ale spôsobuje hlavne situácie, kedy sa pacienti mylne domnievajú, že im starostlivosť poskytuje sestra adekvátne vzdelaná a kompetentná. Obdobne aj Európska komisia upozorňuje, že ak sú názvy povolaní sestry a zdravotníckeho asistenta veľmi podobné, môžu spôsobovať nejasnosti aj pri poskytovaní služieb na domácom trhu.
Po tretie. So znižovaním vzdelania ošetrujúcich pracovníkov klesá bezpečnosť pacienta. Dokazujú to aj viaceré štúdie uverejnené v prestížnych vedeckých časopisoch v zahraničí.
Po štvrté. Opakované premenovávanie zdravotníckych asistentov samotní zdravotnícki asistenti, ako aj sestry vnímajú ako dehonestáciu ich povolaní, čo následne spôsobuje konflikty na pracoviskách a nijako neprispieva ku stabilizácii v zdravotníckych tímoch. Sestry s dĺžkou štúdia 4 600 hodín odbornej prípravy majú, pochopiteľne, výhrady voči tomu, aby iný zamestnanec s odbornou prípravou zdravotníckeho asistenta v rozsahu 2 200 hodín by mali niesť v názve samotnom pomenovanie ich profesie.
Po piate. Ignorovanie stanovísk odborníkov vytvára neodborné rozhodnutia, ktoré podľa môjho názoru nie sú žiaduce a vedú do slepej uličky. Nesmieme dopustiť, aby rôzne záujmové, lobistické a možno rodinno-klientelistické skupiny prekrývali svojimi vplyvnými, vplyvmi stanoviská nezávislých odborníkov v ošetrovateľstve.
Zhoda nezávislých odborníkov v ošetrovateľstve je na tom, že najvhodnejšou cestou je ponechanie pomenovania zdravotnícky asistent. Pomenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent je v kolízii s pomenovaním sestry najvyššej kategórie v zahraničí, praktickou sestrou, nurse practitioner, ktorá je sestra s pokročilou praxou, vysokoškolsky vzdelaná druhého stupňa s praxou a špecializáciou. Má najvyššie kompetencie. Venuje sa predovšetkým podpore a udržiavaniu zdravia prostredníctvom diagnostiky a liečby akútnych ochorení a chronických ochorení vrátane preskripcie niektorých liekov a zdravotníckych pomôcok. Venuje sa úlohám v prevencii vrátane edukácie s cieľom zefektívniť zdravotnú starostlivosť vrátane jej vyššej dostupnosti v primárnej zdravotnej starostlivosti.
Premenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent by bolo aj proti odporúčaniu Európskej federácie sestier pre najvhodnejší model ošetrovania, ktorý sme implementovali aj do našej legislatívy. Začneme od tej najnižšej rady a to je zdravotnícky asistent, potom je registrovaná sestra, potom je sestra špecialistka, sestra s pokročilou praxou je vlastne najvyšší stupeň. Máme tu model štvorstupňového ošetrovania.
Ošetrovateľstvo ako veda má svojich odborníkov v teórii, v praxi, vo výskume, ktorí nezasahujú do iných odborov. Nevyjadrujú sa ani k odbornej príprave iných povolaní. Našou snahou je presadiť do praxe odporúčania medzinárodných autorít a organizácií, ktoré na základe výskumov a odporúčaní, obdobne ako je to v medicínskych odboroch. Vzájomná úcta a rešpektovanie sa navzájom je najlepšia cesta nielen k dobrým vzťahom na pracovisku, ale i k tomu, aby sa pracovníci necítili dehonestovaní a ostali nám v systéme.
Zamýšľané kroky premenovania zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent neprispievajú ku stabilizácii sestier. Príčiny nedostatku sestier sú predovšetkým v ich nedostatočnom mzdovom ohodnotení a nevhodné pracovné podmienky vrátane ťažkého bossingu pracovníkov, ktorí si často nesú nálepku nepohodlných, neraz nesúcich pomenovanie škodná len preto, že chcú bezpečnosť pre pacienta a personál, a preto, že poukazujú na nedostatky.
Ako hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vychádzam zo štatútu hlavných odborníkov a krajských odborníkov ministerstva zdravotníctva, kde je ukotvené, že úlohou týchto nezávislých odborníkov je aj podieľanie sa na vypracovávaní podkladov na prebratie príslušných legislatívnych noriem Európskej únie do legislatívy Slovenskej republiky, podieľanie sa na riešení a plnení úloh vyplývajúcich z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, Rady Európy a iných medzinárodných inštitúcií, ktoré už roky aktívne opakovane predkladáme Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky i poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom odbornej obce v ošetrovateľstve v žiadnom prípade nie je znižovať hodnotu iného povolania, ktoré v praxi veľmi potrebujeme, avšak tisíce sestier, ktoré tvrdo pracujú na svojom vzdelávaní, ktoré na seba preberajú veľkú časť zodpovednosti za životy našich pacientov, vnímajú neustále snahy o zmenu názvu povolania zdravotnícky asistent s veľkým rozčarovaním. Hľadajme zdroje na stabilizáciu sestier. Neupierajme občanom práva občanov Európskej únie, mladí ľudia si ich dobre uvedomujú. A neponúkajme našim pacientom, občanom znižujúcu sa kvalitu zdravotnej starostlivosti cestou povolaní, ktoré nemajú požadované vzdelanie sestier, a cestou ďalšej destabilizácie sestier.
V demokratickej krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie, by nemalo dochádzať k tomu, aby sa menili podmienky a zákony na základe politickej objednávky alebo lobistických snáh bez toho, aby sa viedol dialóg s odborníkmi. Bohužiaľ, vo Výbore Národnej rady pre zdravotníctvo sa to pod bývalým vedením dialo takmer pravidelne, preto vás prosíme, aby sa Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo nedopúšťal podobných chýb iba preto, že sa stredné zdravotnícke školy neprepli do nového módu a neustále lobujú za to, aby mohli vzdelávať akékoľvek sestry, nakoľko to vnímajú ako svoju prestíž napriek tomu, že prax potrebuje zdravotníckych asistentov tak, ako ich majú v celej Európskej únii.
Rovnako verím, že sa svojím pôsobením nebudete podieľať na tom chaose a že Slovensko nebude svetovým unikátom, ktoré bude mať popri praktickej sestry - asistentovi, možno v budúcnosti aj praktického lekára - asistent, praktického zubára - asistent a tak ďalej a tak ďalej. Alebo praktického poslanca - asistent. Možno by následne došlo k tomu, že odborník vo všeobecnom lekárstve - praktický lekár by sa cítil dehonestujúco, lebo všetci asistenti by mali v názve povolania praktický. Presviedčanie spoločnosti, že pomenovanie povolania asistent je ponižujúce pomenovanie, zrejme k tomu smeruje. Aký ohlas zamýšľané kroky môžu mať v zahraničí, kde pomenovanie praktická sestra patrí sestre najvyššej kategórie v kategórii sestier, zatiaľ čo u nás to je a stále bude prvý stupeň vo štvorstupňovom ošetrovateľskom tíme?
Neviem predpokladať, ale budem podporovať riešenie tohto slovenského problému na Európskej únii. Hazardovanie s terminológiou namiesto riešenia hlavných problémov, nízke mzdy, zlé pracovné podmienky, nie je riešením. Zmena terminológie len vytvára ilúziu, že tí, čo rozhodujú, prinášajú koncepčné riešenia základných problémov pre túto profesiu a systém zdravotnej starostlivosti. Ale nedostatok sestier na Slovensku je realitou a táto zmena by nepriniesla lepšie podmienky pre pacientov ani lepšie pracovné podmienky pre sestry. Tiež upozorňujem na to, že legislatívne procesy i riešenie slovenskej legislatívy, ktorá je v rozpore so smernicami Európskej únie na európskej úrovni, je za peniaze slovenských daňových poplatníkov.
S úctou PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo.
Toľko z listu hlavného odborníka k premenovávaniu alebo zmene terminológii zdravotníckeho asistenta.
Keďže zdravotníckeho asistenta teraz po novom, ktorý by sa mal volať praktická sestra - asistent, teda s pomlčkou, zastupuje ako stavovská organizácia medicínsko-technická komora, medicínsko-technická komora týchto zamestnancov, a tí nepožiadali naozaj o zmenu názvoslovia, ale sestry zastupuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Je to stavovská organizácia, ktorá je zriadená v súlade s platnou legislatívou, zastrešuje viac ako 30-tisíc sestier a chcela by som tu odprezentovať takisto aj toto stanovisko, pretože sestry nikdy nemali možnosť vystúpiť v pléne ani v minulosti, keď sa diali vážne veci a keď sa poukazovalo na obrovské nedostatky sestier a na to, že nám hrozí devalvačný systém v zdravotníctve, ktorý sa teraz naplno odhalil vo svojej kráse.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek... čítam zo stanovisku Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len SKSaPA), týmto v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá nasledovné pripomienky - toto sú výňatky vlastne z medzirezortného pripomienkového konania - k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol zverený, zverejnený na portáli právnych prepisov pod číslom legislatívneho procesu LP 2021/497. Pripomienka k bodu č. 1, podľa ktorého vás ustanovenie § 27 ods. 1 písm. t) ods. 6 a 9 a § 79 ods. 1 písm. bh) sa slová „zdravotnícky asistent“ nahrádzajú slovami „praktická sestra - asistent“. Pripomienka je zásadná. Návrh - sa slová „zdravotnícky asistent“ ponechávajú, a teda návrh zákona v tejto časti navrhujeme stiahnuť. Odôvodnenie: Návrhová právna úprava je vypracovaná bez účasti stavovskej organizácie zdravotníckych asistentov Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, pričom oni sami ani o túto zmenu nikdy nežiadali.
Podobne je vypracované v rozpore s programovým vyhlásením vlády, kde sa vláda zaviazala vrátiť späť pomenovanie praktická sestra na terajší stav zdravotnícky asistent. K príprave zmeny neboli prizvaní ani zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, do ktorých kompetencií priamo zasahuje, ani zástupcovia vysokoškolských vzdelávateľov v ošetrovateľstve. Navrhovaná právna úprava je v rozpore so smernicou Európskej únie. Navrhovanie označenie praktická sestra - asistent je označenie, ktoré je mätúce predovšetkým pre samotného pacienta, teda ústredný subjekt záujmu v právnych vzťahoch upravených zákonom č. 578/2004 Z. z., mätúci je predovšetkým v tom, že dané označenie mu na jednej strane podsúva označenie praktická sestra, čo u neho môže vyvolávať predstavu o sestre s vyššou kvalifikáciou, a na druhej strane pojem asistent, ktorý je odvodený od slova asistovať. Návrh Asociácie stredných zdravotníckych škôl sa opiera o právnu úpravu v Spojených štátoch amerických a výraz licencovaná praktická sestra, licenced practical nurse, je podrobné, ako... je potrebné ako inkompatibilný s právnou úpravou postavenia sestier a zdravotníckych asistentov na Slovensku odmietnuť. Táto právna úprava bola selektívna, selektívne a z neznámych dôvodov účelovo zvolená. Slovenská komora podotýka, že aj v Spojených štátoch amerických sa používa certifikovaná, certifikovaný, cerftified assistent, hej, akože vlastne ako asistent certifikovaných sestier, ako sesterský asistent v preklade, ktorý je označením pre osobu s nižšou kvalifikáciou ako licencovaná praktická sestra. V Belgicku sa napríklad obdoba pojmu praktická sestra používa ako označenie pre sestru, ktorá svojou kvalifikáciou spĺňa požiadavky ustanovené v čl. 31 smernice 2005/36/ES. Slovenská komora si však dovoľuje poukázať na návrh Európskej federácie sestier vychádzajúcich z poznatkov modernej ošetrovateľskej vedy v Európe. EFN odporúča model štyri... štvorstupňového ošetrovateľstva, ošetrovania Matrix 3+1, ktorý neporušuje smernicu Európskej únie a bol vytvorený na základe praxe založenej na dôkazoch. V uvedenom modeli sú tri kategórie sestier, kategórie všeobecná sestra, alebo teda registrovaná sestra, po druhé je kategória sestra špecialistka, tretia kategória je sestra s pokročilou praxou. Argumentácia, podľa ktorej sa zmena označenia zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistenta, teda pomlčka asistenta, má preniesť vyšší záujem o štúdiu tohto odboru, sa opiera o nepreukázané tvrdenie Asociácie stredných zdravotníckych škôl o tom, že práve táto skúsenosť alebo skutočnosť zvýšila počet študentov o 50 %. Nejde pri tom podľa o... nejde, v zátvorke je, že vlastne nejedná sa o prítomnosť podľa predložených analýz o 50 % zvýšeného počtu študentov, ale o iba 39 % zvýšenia záujmu o štúdium. Nie je to nárast študentov, ale záujmu o štúdium, čo je veľký rozdiel, pretože záujem žiakov podať si prihlášku ešte neznamená, že budú úspešní na prijímacích pohovoroch, resp. že na štúdium aj nastúpia, preto je pre objektivitu dôležité zistiť, koľko študentov na stredných zdravotníckych školách v skutočnosti aj nastúpilo na štúdium.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ani žiaden iný subjekt nepozná metodiku ani spôsob, akým asociácia dospela k tomuto záveru, a má zároveň dôvodné pochybnosti o jeho objektivite. K záujmu o štúdium na stredných zdravotníckych školách určiče, pardon (povedané so smiechom), určite nepovedie označenie zdravotnícky, zdravotníckeho povolania, ale jeho prestíž, mzdové podmienky, atraktivita pracovného prostredia, možnosť osobného rastu, kvalifikácie, priestor pre realizáciu osobného a rodinného života a mnohé iné. Moderné prístupy v odboroch ľudských zdrojov môžu jednoducho objasniť príčiny nezáujmu o výkon tohto povolania.
Vzhľadom na krátky čas nemôžem úplne prečítať celé znenie pripomienok Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ako spravodajkyňa máte neobmedzený čas, pani poslankyňa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 16:04 - 16:06 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie kolegyne poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 758a).
Vládny návrh zákona prerokovali v stanovenom termíne: ústavnoprávny výbor, výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a výbor pre zdravotníctvo. Určené výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona (tlač 758) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 49 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 18, 20 až 24, 26 až 32, 34 až 49 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, o bodoch 19, 25 a 33 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 127 z 8. februára 2022, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Krajčího za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 20:00 - 20:01 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak ja v rámci efektivity času budem naozaj že stručná.
Pán poslanec Krajčí, ja naozaj ti chcem tiež poďakovať, pretože za týmto dielom vidím kus práce, kus tvojej osobnej práce, ale hlavne aj za ten pozmeňujúci návrh ohľadom tých čakacích dôb, čo je skutočne veľmi dôležité. A možnože mnohí obyvatelia si to v súčasnosti neuvedomujú alebo tí potencionálny pacienti, pretože nielenže sa im zabezpečí jasná, efektívna starostlivosť a jasne zadefinovaná aj čo sa týka časového rámcu, ale vytvoria sa aj také tie spravodlivé podmienky.
A naozaj možnože aj zabránime tej korupcii v zdravotníctve a jednak aj pre zdravotníkov to bude ľahšie čitateľné, ale prispejeme aj k väčšej spokojnosti pacientov, pretože skutočne tej spravodlivosti, ktorej sa každý domáha dnes, tak tam to bude jasne zadefinované, takže ešte raz vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2021 16:44 - 17:02 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, odôvodňujem predkladanie pozmeňujúceho návrhu, kde sa týka v tomto pozmeňujúcom návrhu, ktorý chcem predniesť, legislatívnotechnické úpravy, a to legislatívnotechnické úpravy legislatívy Národnej rady. Ide o súlad... o zosúladenie charakteristiky falšovaného lieku s definíciou falšovaného veterinárneho lieku podľa čl. 2 písm. n) vykonávacieho nariadenia komisie Európskej únie. Zosúladenie ustanovení s čl. 101 nariadenia Európskej únie z roku 2019, ďalej o úpravu overovania bezúhonnosti aj žiadateľov z iných členských štátov, ďalej o vykonávacie... vykonávacie nariadenia komisie Európskej únie z roku 2021/1248, ktoré upravuje konkrétne povinnosti pre určené subjekty, zodpovedné osoby, odborní zamestnanci či externí dodávatelia, aproximácia pojmu označenie, ďalej do poznámky pod čiarou boli doplnené odkazy a definície pojmov, ide o konkretizáciu výrazu krajina, aby bolo z ustanovenia zrejmé, že ide aj o iné členské štáty, o tretie osoby, a ďalšie legislatívnotechnické úpravy. Dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705).
1. V čl. I sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:
„11.V § 2 ods. 35 písmene a) sa slová „označovania lieku“ nahrádzajú slovami „názvu lieku a jeho označenia.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bode 13 a v § 5 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou, pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 a znie: Čl.101 ods. 3 nariadenia Európskej únie (EÚ) 2019/6.“
3. V čl. I bode 18 § 6 ods. 7 písm. a) sa vypúšťajú slová „a rodné číslo“.
4. V čl. I bod 18 § 6 ods. 7 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo obdobný doklad, nie starší ako tri mesiace, vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je žiadateľ štátnym občanom alebo v ktorom má žiadateľ pobyt“.
5. V čl. I bode 23 poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
„Vykonávacie nariadenie Komisie EÚ 2021/1248 z 29. júla 2021 o opatreniach týkajúcich sa správnej distribučnej praxe pre veterinárne lieky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/6 (Ú. v. EÚ L 272, 30. 7. 2021).“
6. V čl. I bode 36 § 12d ods. 1 sa slová „vnútorný obal a ak existuje, tak aj vonkajší obal“ nahrádzajú slovami „označenie na vnútornom obale a ak existuje vonkajší obal, tak aj na vonkajšom obale“.
7. V čl. I bode 36 v poznámke pod čiarou k odkazu 12e sa za označenie „Čl.“ vkladajú slová „4 ods. 24 až 27 a čl.“
8. V čl. I bode 56 v § 18 ods. 1 písm. h) treťom bode sa slovo „krajine“ nahrádza slovami „inom členskom štáte alebo treťom štáte“.
9. V čl. I bode 59 § 18 ods. 1 písmeno o) znie:
„o) podať do siedmich dní po skončení štvrťroka ústavu kontroly veterinárnych liečiv hlásenie o množstve a druhu veterinárnych liekov dodaných na domáci a zahraničný trh.“ (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
10. V čl. I bod 67. znie:
„67.Slovo „liek“ vo všetkých tvaroch sa v § 19 okrem odseku 6 prvej vety a odseku 10 nahrádza slovami „humánny liek“ v príslušnom tvare.
11. V čl. I bode 124 v § 98 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) uzavrieť zmluvu s držiteľom povolenia na veľkoobchodnú distribúciu v Slovenskej republike, ktorý bude vykonávať distribúciu veterinárnych liekov a fyzicky bude obchodovať s jeho veterinárnymi liekmi, ak nie je on sám držiteľom povolenia na veľkoobchodnú distribúciu.“
12. V čl. I bod 244 znie:
244. V § 139 ods. 15 sa slová „8, 12“ nahrádzajú slovami „8, 12, 13 a § 138 ods. 5 písm. d), h) až i), l), m ), p), r), s) a ag)“.
13. V čl. I bode 248 nadpis paragrafu 142a znie: „Etická komisia pre klinické skúšanie“.
14. V čl. I bode 248 § 142b ods. 1 písm. n) druhom bode sa za slová „v rozpore“ vkladajú slová „s § 29a ods. 5 a 6 alebo“.
15. V čl. I sa vypúšťa bod 249.
16. V čl. I bode 251 sa § 143u dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ustanovenia § 142a až 143c upravujúce činnosť a fungovanie etickej komisie pre klinické skúšanie sa pre klinické skúšanie humánneho lieku neuplatňujú do dňa, ktorý predchádza dňu uplynutia šiestich mesiacov po dni zverejnenia oznámenia Európskej komisie podľa článku 82 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES. Etické posudzovanie klinického skúšania humánneho lieku sa do dňa, ktorý predchádza dňu uplynutia šiestich mesiacov po dni zverejnenia oznámenia Európskej komisie podľa článku 82 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 536/2016 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES, vykonáva podľa osobitného predpisu.
(4) Ustanovenia § 142a až 143c upravujúce činnosť a fungovanie etickej komisie pre klinické skúšanie sa pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky in vitro neuplatňujú do 25. mája 2022. Etické posudzovanie klinického skúšania zdravotníckej pomôcky in vitro sa do 25. mája 2022 vykonáva podľa osobitného predpisu.“
17. V čl. I bode 252 sa slová „pätnásty bod sa označujú ako prvý bod až štrnásty“ nahrádzajú slovami „štrnásty bod sa označujú ako prvý bod až trinásty“.
18. V čl. I bode 253 sa slová „vypúšťa druhý“ nahrádzajú slovami „vypúšťa tretí“ a slová „tretí bod až štrnásty bod sa označujú ako druhý bod až trinásty“ a nahrádzajú slovami „štvrtý bod až pätnásty bod sa označujú ako tretí bod až štrnásty“.
V čl. IXX... Pardon.
19. V čl. I bode 254 príloha č. 3 znie:
Príloha č. 3 k zákonu č. 362/2011 Z. z., veľkým písmenom, veľkými písmenami napísané: KNIHA VETERINÁRNYCH ÚKONOV
Vlastník, držiteľ... (bodky pre názov asi žiada... držiteľa), Farma, Číslo farmy.
Prvý stĺpec: Dátum vyšetrenia zvieraťa/zvierat. Pod tým jeden stĺpec.
Ďalší stĺpec, ktorý má dva ďalšie stĺpce, kde v jednom je napísané: Druh, kategória, a v druhom: Identifikácia.
Úvodzovky, vysvetlivky potom vysvetlím ďalej.
Ďalší stĺpec Profylaxia 2), Terapia s indexom 3), ktorý má tri podstĺpce:
Predpísaný veterinárny liek, to je prvý podstĺpec. Presný názov lieku, veľkosť balenia, sila balenia 4).
Druhý stĺpec pod Profylaxiou a Terapiou je Podávaná Dávka, celkové množstvo, počet dávok na deň 5).
Tretí stĺpec tohto, tento, tohto podstĺpca je Aplikácia (spôsob). (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Ďalší stĺpec: Hromadné úkony 6), ktorý má podstĺpce Objekt a ďalší Počet ošetrených zvierat.
Ďalší stĺpec je Diagnóza, ďalší stĺpec je Trvanie ošetrovania 7).
Ďalší stĺpec: Ochranná lehota 8).
Ďalší stĺpec: Podpisy, veterinárny lekár a pod ním stĺpec Vlastník, držiteľ.
Vysvetlivky:
1) - zviera (druh), uvádzajte skratky pre hovädzí dobytok - bov., ovce - ovi, kozy - cap, ošípané - sui (ruch v sále a zaznievanie gongu), kone - equ, včely - api, hydina - avi, králiky - lep, ryby - pis, slimáky - mol, jeleňovité - cer/kategória - napr. sui/odstavčatá - zviera (označenie), pri individuálnom úkone uviesť evidenčné číslo zvieraťa.
2) - profylaxia - uvádzajte názov vakcíny a číslo šarže. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
3) - terapia (prípravok) - názov prípravku.
4) - napríklad Betamolox LA /100 ml /150 mg/ml
5) - napr. 10 ml pri injekčných liekoch.
6) - hromadný úkon vyznačte, ak sa týka celého objektu. V stĺpci zviera vyznačte druh a vek. 7) - v počtoch dní.
8) - uvádzajte dĺžku stanovenej ochrannej lehoty, za dĺžkou ochrannej lehoty vyznačte „MS“ pre mäso, „ML“ pre mlieko, „VJ“ pre vajcia. Vyznačte „O“ v prípade použitia prípravku bez ochrannej lehoty.
20. V čl. 1 bode 255 sa za slová „v celom texte zákona“ vkladajú slová „okrem § 1 ods. 1 písm. c), § 29a ods. 2 a 11, § 29h ods. 3 a 6, § 111 ods. 2, § 111h ods. 2... (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, poprosím vás. Chce si to niekto vymeniť s pani poslankyňou?

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
... § 111j a § 111 k, § 142, §142b nadpisu paragrafu, odseku 1 písm. a), h) až j), písm. q), odseku 2 písm. a), h) až j), písm. q), odseku 3, odseku 5 úvodnej vety, odseku 5 písm. e), odseku 6, 7, § 142c ods. 1 až 6 a odsekov 10 a 11 a § 143u“.
21. V čl. II bode 4 sa za slová „36mx) § 92“ vkladajú slová „a 143u“.
22. V čl. V sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 8 sa za odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) distribuovať antimikrobiálne veterinárne lieky na propagačné účely v akejkoľvek forme vrátane distribúcie ich vzoriek podľa osobitného predpisu.18b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b) Čl. 119 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2019/6.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2021 16:13 - 16:15 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán poslanec Tomáš, toto vaše vystúpenie v pléne mi evokovalo naozaj vaše posledné relácie, kde dookola, dookola a dookola, ixkrát omieľané frázy a názory, ktoré sú tak výrazne populistické. Skôr som očakávala, že v rámci toho, že strana HLAS je taký sociálny demokrat, tak vystúpite a poviete v podstate, že teda ako viac motivovať tých dôchodcov, že to možnože nie je dobrý návrh, že proste že celkovo by sme im mohli dať viac, a podporiť teda to rozhodnutie vlády, ako zabezpečiť našich dôchodcov, aby sme naozaj mali ten cit a aby sme mohli ochrániť našich dôchodcov na zdraví a životoch.
Viete, spomenuli ste tu všetko to, klamstvá a tie veci, ktoré ste naozaj s takým výsmechom podsúvali. Mne je úprimne ľúto, že ste si nevážili tú snahu vlády a jej poslancov aj všetkých ľudí, ktorí sa naozaj úprimne snažia na to, aby sme, o to, aby sme tu vlastne vytvorili taký ten aj pokoj, aj zvládanie tej situácie, akože možnože nie politicky, ale tak zdravotnícky. Ja budem rozprávať o tom zdravotníctve. Viete, to testovanie keď spomínate, prepáčte, ale skutočne je to také nemorálne, rozprávať z vašich úst o testovaní. Ja som teda pretestovala, niekoľko tisíc testov som urobila, keď nám horelo mesto Nitra, keď nám horela Orava, boli to naozaj tie adekvátne, účinné kroky, ktoré výrazne zlomili tú krivku nakazenosti, tak, prosím vás pekne, povedzme aj pravdu.
A ešte aj úplne pokojne vám teda poviem, že keď si pamätáte, že my nepočúvame odborníkov, spomeňte si, keď ste boli hovorcom Úradu vlády a keď sme naozaj prosili a žiadali ako zdravotníci o zmenu, čo sme dostali.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

1.12.2021 14:26 - 14:28 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona, tlač č. 758.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa; prepáčte, ja som bežala; ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujeme, aby zákon prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujeme Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 28. januára a v gestorskom výbore do 31. januára.
Ďakujem, prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 13:05 - 13:06 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem vám, pán kolega Beluský, že teda ste v tom dobro slova zmysle mi technicky sa snažíte vysvetliť prednášanie tých pozmeňujúcich návrhov. Skutočne by sme mohli dať také tie jasnejšie formulácie, ako sa má teda pozmeňujúci návrh predniesť, keďže v minulosti tu boli také chyby ako, alebo teda robili sa takzvané tie obštrukcie, alebo, neviem, ako to mám ešte tak nazvať tak slušnejšie. Ale naozaj úprimne ďakujem za váš príspevok.
K príspevku ostatných tých nejakých emotívnych výlevov ako, prepáčte, sa nebudem vyjadrovať. Ale ďakujem za príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.11.2021 12:52 - 13:00 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie COVID-19.
Idem čítať ten pozmeňujúci návrh tak, ako sa má prečítať, čiže:
1. K čl. II § 83... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, dovolím vás zastaviť, pretože my sme si to na poslaneckom grémiu vyjasnili, dôležitá je písomná forma a vy môžete doslovne ho prečítať bez toho, aby ste zdôrazňovali bodky, čiarky, úvodzovky, takže nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Dobre, aby sa nestalo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Len vás chcem možno poprosiť o jednu vec, v zmysle rokovacieho poriadku by ste mali najskôr odôvodniť ten pozmeňujúci návrh, až potom ho prečítať. Čiže poprosil by som vás najskôr o zdôvodnenie a potom sa vám zastaví časomiera, môžete ho prečítať.
Nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ďakujem veľmi pekne, tak využijem slovo v rozprave.
Pozmeňujúci návrh predkladáme v zmysle nášho odôvodnenia. Potrebujeme upraviť legislatívnotechnickú úpravu v jednotlivých článkoch, a to, čo teda ja vítam na tomto pozmeňováku, je to, že v podstate upravujeme príplatok úrazový zo Zákonníka práce, a to je hlavne teda pre exponovanú skupinu ľudí, ktorí teda prichádzajú s pacientami, môžem to už takto povedať teda, ktorí trpia ochorením COVID-19. Sú to hlavne teda zdravotníci, aby mali naozaj tú PN-ku, keďže ochorejú, tak, čo je teda vysoký predpoklad, aby mali proste ju dosaturovanú na úroveň ich predchádzajúcej mzdy.
Takže pozmeňujúci návrh č. 1 k čl. II, odseku, § 83, čítam, hej, teraz pozmeňujúci návrh.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ešte raz.
Číslo 1. K čl. II § 83 ods. 2 sa slová „úradu príslušným dokladom“ nahrádzajú slovami „úradu príslušný doklad“.
Odôvodnenie: Legislatívnotechnická úprava.
Druhý bod. K článku... (Reakcie pléna.) Bez odôvodnenia, dobre... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Už nie je potrebné, ak ste to zhrnuli, ale nie je to na závadu.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ja som chcela každý ten jeden bod v podstate odôvodniť, ale tak... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, pani poslankyňa, pokiaľ to nie je rozsiahle, to môžete. Máte slovo.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Len aby potom nevznikli nejaké teda diskrepancie.
K čl. II § 83 ods. 3, v článku štvrtom bode 2 (v čl. IV v bode 2, pozn. red.) § 250b ods. 7 sa slová „nákazlivej choroby“ nahrádzajú slovami „prenosného ochorenia“.
Tretí bod. V článku štvrtom bode 2 (v čl. IV v bode 2, pozn. red.) § 250b ods. 6 sa za slovo „dokladom“ vkladá čiarka.
Štvrtý bod. V článku štvrtom bode tretí, trojka (v čl. IV v bode 3, pozn. red.) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
Piaty bod. V čl. VI § 293fel znie:
㤠293fel
Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla po 30. novembri 2021
a) ustanovenia § 293er ods. 1 a 2 a § 293fek ods. 3 sa nepoužijú,
b) suma úrazového príplatku podľa § 293fek ods. 1 je
1. 55 % podielu všetkého vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
2. 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.“
Bod 6. Za čl. VI sa vkladá nový čl. VII, ktorý znie:
„Čl. VII
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č.“ 355, „555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z. a zákona č. 215/2021 Z. z. sa dopĺňa takto: za § 13b sa dopĺňa § 13ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13ba
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia uplatňuje u zamestnávateľa oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.“
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Siedmy bod. V čl. VII bode 1 § 48 ods. 4 písm. a, b) sa vypíšť... sa vypúšťajú slová „vstupujúcich osôb“ a slovo „osoba“ sa nahrádza slovom „zamestnanec“.
Po ôsme. V čl. VII bod 5 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „nad“.
Po deviate. Článok VII (V čl. VII, pozn. red.) bod 7 § 57 ods. 33 písm. b) sa za slovo „zdravia“ vkladá slovo „podľa“.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis