Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.12.2020 o 11:24 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 3.12.2020 15:59 - 16:12 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie. Vážená pani ministerka, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som začal aktuálnou správou, ktorú priniesla Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Na náš parlament sa obrátila prezidentka Slovenskej republiky, ktorá nám adresuje tieto slová: "Majme úctu k základnému zákonu štátu. Na práve prebiehajúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky som zaznamenala pokusy o zásahy do znenia ústavy, ktoré zásadným spôsobom menia charakter, činnosť a kreovanie ústavných orgánov. Takéto zmeny by sa mali prijímať po poctivej odbornej a verejnej debate. Nie tvoriť na poslednú chvíľu," uviedla prezidentka na sociálnej sieti a zdôraznila, že: "nepremyslené zásahy výrazne oslabujú právnu istotu a môžu viesť k nepredvídateľným a neželaným následkom."
Ja si myslím, že toto vyjadrenie pani prezidentky je veľmi vážnym odkazom pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vládnu koalíciu, aby pribrzdili pri tejto rýchlej a rozsiahlej zmene ústavy. Samotná pani ministerka pri viacerých svojich vstupoch povedala, že niektoré ustanovenia, ktoré sú predložené, sa pripravovali dlhšie a chce, aby boli schválené ako napríklad zavedenie Najvyššieho správneho súdu. Povedala, že tam teda nie je potrebná nejaká dlhšia diskusia a tak ďalej. V poriadku, rešpektujem. Ale sú tu viaceré ustanovenia nášho základného zákona, ktoré boli do predloženého návrhu vložené na poslednú chvíľu a ktoré neprebehli medzirezortným pripomienkovým konaním a vzbudzujú viaceré odborné otázniky. Asi najväčšiu diskusiu vzbudzuje otázka tzv. materiálneho jadra ústavy a o tom, kam môže siahať kompetencia Ústavného súdu, teda či môže siahať aj do rušenia ústavných zákonov.
Ja skôr než teda sa dotknem podrobnejšie tejto otázky, chcem spomenúť ešte názor Benátskej komisie, ktorá hovorí, že nie je dobré v núdzovom stave prijímať ústavné zmeny. Z tohto dôvodu, keďže sme v núdzovom stave a prijímame ústavné zmeny a riskujeme, že Slovensko, Slovenská republika sa môže ďalšími takýmito krokmi dostať na zoznam štátov, kde sú otázniky o dodržiavaní právneho štátu.
Dávam procedurálny návrh, pán spravodajca, aby sa o novele ústavy hlasovalo až po skončení núdzového stavu. Takto som to naformuloval. Poraďte si s tým. Čiže dávam iný procedurálny návrh, ako dal, dali predchádzajúci poslanci. Čiže aby sa o novele ústavy hlasovalo až po skončení núdzového stavu.
Rovnako dávam procedurálny návrh, aby 48-dňová lehota, ktorú vyžaduje zákon o rokovacom poriadku pri predkladaní musí uplynúť medzi predložením pozmeňujúcich návrhov a ich schvaľovaní v parlamente, bola dodržaná. To znamená, aby sme odmietli akékoľvek návrhy na skracovanie lehoty. Pri zákonoch sa to teda bežne deje, že sa tá lehota skracuje, ale vzhľadom na to, že ide o významný zásah do Ústavy Slovenskej republiky, ja chcem požiadať, aby sme sa v tomto správali zodpovedne a aby sme neskracovali túto lehotu. Navyše viaceré tie pozmeňujúce návrhy sú predkladané v dnešný deň. Je potrebné sa s nimi oboznámiť, lebo tá zmena a tie dosahy sú veľmi alebo sú rozsiahle, aby sme neprijali niečo, čo naozaj nebude v poriadku.
Ako som teda povedal, hlavný spor sa vedie o to, či Ústavný súd môže rozhodovať o súlade ústavných zákonov s ústavou. Ja patrím, pani ministerka, skôr k tým ľuďom, ktorí si myslia, že malo by byť jasne stanovené, čo ktorý štátny orgán môže. Čiže do tejto miery v podstate súhlasím s tým návrhom, aby bolo presne určené, aká je kompetencia Ústavného súdu a či môže Ústavný súd obmedziť parlament ako ústavodarný orgán pri prijímaní ústavných zmien. Len ten problém je, samozrejme, širší, pretože je tu aj druhá stránka celého toho problému, a to je, či nemôže parlament za určitých okolností zneužiť túto svoju kompetenciu a zaútočiť nejakým spôsobom na demokratické inštitúty, na demokratický právny štát. No a tu, samozrejme, nadväzujeme na to rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý hovorí, z toho roku 2014, ktorý hovorí, že sú určité ustanovenia v našom základnom zákone, teda v ústave, ktoré sú nemeniteľné a ich zmena by nemala byť v podstate, by nemala prechádzať takým spôsobom, že sa 90 poslancov rozhodne a zmení ich.
V Českej republike je model, ktorý ja teda nejakým spôsobom zapracuvávam do svojho pozmeňujúceho návrhu, ktorý za chvíľu predložím, ale každopádne si myslím, že aj ich ustanovenie o tom, že nemožno meniť podstatné náležitosti demokratického právneho štátu je veľmi vágne ustanovenie a ja uznávam, že aj to, čo predkladám, nie je úplne najlepší spôsob, ako sa vysporiadať s touto otázkou. A naozaj by bola potrebná odborná a dlhšia diskusia, čo patrí medzi tie podstatné náležitosti demokratického právneho štátu.
Viacerí poslanci tu dali návrh, aby sme tento bod odložili, aby sme o ňom nehlasovali, aby sa vypustil. Ja sa prikláňam k tomu návrhu, ak by neprešiel tento návrh, dávam ten svoj pozmeňujúci návrh, ktorý bude znieť, že: "Ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona s ústavou. To neplatí, ak ide o zmenu podstatných náležitostí demokratického právneho štátu." Chcem vytvoriť priestor na to, aby odborníci, právnici, ústavní právnici skúsili vyprecizovať, čo patrí do podstatných náležitosti demokratického právneho štátu. Ak by sme, ak sa nepokúsime túto otázku vyriešiť, tak naozaj nám hrozí, že ak prejde ten váš pôvodný návrh, ktorý, pripomínam, nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, bol tam vložený na poslednú chvíľu. Teraz sa rozhodnutím ústavnoprávneho výboru ešte zase mení zásadným spôsobom. Ak by sme nevyriešili túto otázku, tak naozaj hrozí, že ak si parlament predlží volebné obdobie o 20 rokov, tak tu nebude sila, ktorá bude môcť takýto exces parlamentu zastaviť.
Pani ministerka, ja to v dobrom hovorím. Ja nechcem povedať, že všetko s čím prichádzate, je zlé, ale nevzdychajte tak, ako keby sme hovorili nejaké veci, ktoré nemôžeme povedať. Však sú tu predsa, je tu aj jasné stanovisko prezidentky republiky, je tu jasné stanovisko predsedu Ústavného súdu, ktorý sa bude vyjadrovať k tejto téme. Ja sa snažím tiež rozumne na túto tému pozerať. Pripúšťam niektoré vaše argumenty, ale zas vy pripustite, že aj tá druhá strana má niektoré vážne výhrady.
Napokon docent ústavného práva Tomáš Ľalík hovorí: "Optimálnym riešením je taká regulácia ústavných zmien, ktorá na jednej strane umožňuje zmenu ústavy, no na druhej strane obsahuje dostatočné brzdiace mechanizmy." Teraz zacitujem pani ministerku Kolíkovú, ktorá povedala pred chvíľou: "Viem si predstaviť legitimitu diskusie o tom, čo je materiálne jadro ústavy." Potom, pani ministerka, prečo sa v tejto téme ponáhľame, keď si viete predstaviť legitímnu diskusiu o tejto otázke? Schváľme teda ostatné ustanovenia ústavy. Tento bod vypustíme a veďme legitímnu diskusiu o tom, čo je materiálne jadro ústavy.
Ja sa len chcem spýtať na takúto situáciu. Ak budete presadzovať tieto zmeny len svojou hlasovacou mašinériou bez toho, aby sa našla širšia zhoda, širší konsenzus, čo urobíte, keď Ústavný súd vyhlási túto vašu novelu, ktorú dávate do parlamentu za nesúladnú s ústavou? Vznikne nám tu, dámy a páni, ústavná kríza. Kľudne sa môže stať, že plénum Ústavného súdu na svojom zasadnutí rozhodne, že to, čo sme dnes prijali v parlamente, je v rozpore s precedensom, ktorý vytvorili, teda s materiálnym jadrom ústavy. A vznikne nám naozaj ústavná kríza a tak či tak budeme musieť túto otázku vyriešiť. Budeme sa musieť k nej vrátiť. Budeme musieť povedať, čo teda je materiálne jadro ústavy, čo sa môže meniť v ústave, čo sa nemôže meniť v ústave a budeme musieť ten konsenzus nájsť.
Nie je rovnako dobré, že takéto zmeny sa prijímajú bez rokovania alebo bez snahy o získania konsenzu aj opozičných strán. Kvalitná zmena ústavy, ktorá má byť stabilná a má mať dlhé trvanie a zodpovedný prístup, je hľadať podporu aj u strán, ktoré sú momentálne v opozícii.
Ja som bol pri dvoch novelách, ktoré sa menili. Mal som tú možnosť byť pri tých rokovaniach, bolo to zavedenie ústavného článku o jedinečnosti manželského zväzku a bolo to pri zavedení dôchodkového stropu. V oboch prípadoch sa viedli rokovania s opozičnými stranami, aby sa našiel širší konsenzus na tak zásadnej zmene, akou je zmena ústavy.
Ja vás preto chcem vyzvať, pani ministerka, aby ste sa aj vy svojou autoritou zasadili o to, že táto otázka, teda súlad ústavných zákonov s ústavou a kompetencia Ústavného súdu bude odložená, že vypočujeme aj slová pani prezidentky, aby sme pristupovali k zmenám ústavy zodpovedne a aby prebehla o tejto téme odborná diskusia a aby sme sa k tejto otázke, teda k otázke materiálneho jadra ústavy vrátili neskôr.
Ale je mi jasné podľa vašich mimiky, že s týmto nebudete súhlasiť. Napriek tomu dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh k tlači 270. Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, parlamentná tlač 270.
Čl. 1 bod 3 znie:
3. V čl. 125 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: "Ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona s ústavou; to neplatí, ak ide o zmenu podstatných náležitostí demokratického právneho štátu."
Viac-menej som to znenie odôvodnil. Pripomínam, že podobné znenie má česká ústava vo svojom článku 9 a ja som si dovolil prevziať túto úpravu.
Ešte by som poprosil pána spravodajcu, aby bod 2 správy ústavnoprávneho výboru bol vyňatý na osobitné hlasovanie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2020 11:26 - 11:26 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán podpredseda, v poriadku, je možné, že som si to zle vyložil, ale vyzývam preto vás ako predstaviteľa OĽANO, teda ďalšieho poslaneckého klubu, aby ste sa pridali k tejto výzve a aby sa tento bod zaradil, pretože sám musíte uznať, že ak je dôvodom na neotvorenie škôl len hádka medzi premiérom a ministrom hospodárstva, tak to je tak vážna vec, tu nejde o nejaké fazuľky. Tu ide o to, že už dlhé a dlhé týždne sú zatvorené školy, a to má ťažké dopady na úroveň našich detí.
Takže ja vás chcem, pán podpredseda, vyzvať, aby ste sa vy pripojili k tejto výzve, aj keď si myslím, že keby tu bol pán predseda parlamentu, by sa pridal. Ale dobre, beriem, že je to len hypotetický predpoklad.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2020 11:24 - 11:25 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda, využijúc generálny sľub pána predsedu parlamentu, chcem na návrh troch poslaneckých klubov SMER, SME RODINA a ĽSNS podať návrh na zaradenie nového bodu programu s názvom: Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým vyzýva vládu Slovenskej republiky k okamžitému otvoreniu škôl. Odôvodnenie je to, čo som už hovoril pred chvíľou. Škandalózna informácia pani poslankyne Cigánikovej, ktorú zverejnila na facebooku, o tom, že dôvodom na neotvorenie škôl je ješitnosť pána premiéra vo vzťahu k pánovi Sulíkovi, kde ho žiada, aby sa mu ospravedlnil a potom sa otvoria školy.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Takže ak je toto pravda, pán podpredseda, tak je to naozaj veľmi, veľmi vážna vec a sám, poznám vás ako človeka rozvážneho, by ste mali zvážiť, že takto to ďalej ísť nemôže.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2020 11:07 - 11:08 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, pre korektnosť uvediem, že túto informáciu zverejnili poslanci za ĽSNS. Ja som si ju následne overil a na základe nej dávam procedurálny návrh, aby Národná rada okamžite vyzvala vládu Slovenskej republiky na otvorenie škôl druhého stupňa základných.
Svoj návrh chcem odôvodniť najnovším statusom na Facebooku pani poslankyne Janky Cigánikovej, ktorá napísala, že dôvodom na neotvorenie škôl je hádka medzi premiérom Matovičom a ministrom hospodárstva Sulíkom. Budem citovať: "To by som napríklad mohla porozprávať o tom, ako som sedela nedávno vedľa Braňa Gröhlinga, keď mu volal premiér s otázkou, či si všimol, že školy neotvoril. Vraj, ak Braňo chce, aby ich otvoril, má sa Sulík ospravedlniť."
Vážený pán podpredseda, to sú tak vážne veci... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2020 9:43 - 9:43 hod.

Ján Podmanický
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, dávam procedurálny návrh, aby počas tohto bodu mohol vystúpiť aj predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý je prítomný. Ak je potrebné, dajte o tom hlasovať s tým, že chcem sa prihovoriť, aby v takejto významnej, k takejto významnej zmene ústavy mohol vystúpiť predseda najvyššieho ústavného súdneho orgánu na Slovensku. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2020 10:57 - 10:58 hod.

Ján Podmanický
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.11.2020 9:19 - 9:19 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem. Dávam ďalší návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o urýchlené zavedenie rovnakého režimu vo fitnescentrách, reštauráciách a kostoloch, aký platí v obchodom a nákupných centrách.
Odôvodnenie: Výrazná diskriminácia reštaurácií, fitnescentier a kostolov oproti obchodom a nákupným centrám je jednak v rozpore s ústavným princípom rovných podmienok, jednak úplne neodôvodnene poškodzuje jeden sektor verejných služieb oproti inému sektoru.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.11.2020 9:18 - 9:19 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, dávam návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o okamžité zrušenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky.
Svoj návrh odôvodňujem tým, že výsledky plošného testovania ukázali, že nie je potrebné predlžovať núdzový stav na celom území štátu. Vláda by sa mala sústrediť na prijímanie opatrení v tých oblastiach, ktoré sú identifikované ako ohniská. Núdzový stav na celom území Slovenskej republiky po plošnom testovaní je zničujúci pre ekonomiku štátu, nehovoriac o pochybnom ústavnom rámci tohto opatrenia. Neprimerané ochromenie slovenskej ekonomiky v konečnom dôsledku poškodzuje aj slovenské zdravotníctvo.
Pán podpredseda, mám ešte jeden procedurálny návrh, takže by som chcel poprosiť o čas, aby som ho mohol predniesť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.11.2020 17:41 - 17:42 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ja vás chcem poprosiť vzhľadom na vzniknutú situáciu, aby ste odložili hlasovanie o tomto bode. Svoj návrh chcem odôvodniť tým, že naozaj toto sa nerobí, ani sa to v tomto parlamente nikdy nedialo, že sa mimoriadnym spôsobom takto zneužije procedúra, otvorí sa druhé čítanie a tesne pred hlasovaním sa predloží tak kompletný materiál, ktorý má, ktorý podľa môjho názoru významne, významne zasahuje do práva opozície na paritné zastúpenie. Všetci, ktorí ste tu v minulosti boli, ruku na srdce, mali sme rôzne názory na, navzájom na seba, ale nikdy sme sa takýmto spôsobom nekádrovali, že sme začali riešiť niekoho, kto v akej delegácii bude. Toto, kolegovia, prosím vás, nerobme takéto kroky, lebo to len našu spoločnosť ešte viac vyhrocuje. Vznikajú tu potom dva veľké tábory, ktoré vedú voči sebe vojnu. A ja si myslím, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 15:27 - 15:29 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, čakal som teda, kto vystúpi k tomuto návrhu zákona a celkom symbolicky ste vystúpili vy, pretože vy to možno ani neviete, ale vy ste bol jeden z tých ľudí, ktorí stáli pri predkladaní alebo pri kreovaní tohto návrhu zákona. Vy ste totižto prišli s návrhom, že treba zrušiť financovanie cirkví, a to z dôvodu, že máme koronakrízu, že tam ide veľa peňazí a nie každý na Slovensku je kresťan, nie každý si myslí, že by mali ísť peniaze do cirkví, nielen kresťanských, ale aj do iných náboženských spoločností.
Pán poslanec, nie každý na Slovensku má rád kultúru, napriek tomu štát financuje kultúru. Nie každý na Slovensku má rád šport, napriek tomu štát podporuje šport. Nie každý na Slovensku má rád umenie, napriek tomu štát má fondy na podporu umenia, a takisto hoci nie každý sa cíti veriaci, štát podporuje aj cirkvi a náboženské spoločnosti.
No a keď ste povedali, že politické strany by mali byť z tohto nejako vyňaté, povedali ste to alebo zdôvodnili ste to argumentom, že je to sektor nevýrobných služieb. No a ja vám na to chcem povedať, že k voľbám chodí možno 60 % ľudí, plus-mínus, 40 % ľudí nechodí, tak prečo štát financuje politické strany, keď 40 % ľudí nechodí k voľbám? Čiže jednoducho tieto všetky vaše argumenty absolútne neobstoja. Ale keď chcete šetriť na cirkvách, tak začnite v prvom rade šetriť na svojej vlastnej strane, zrieknite sa polovičky príspevkov a zahlasujte za tento návrh zákona!
Skryt prepis