Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 14:41 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 14:41 - 14:42 hod.

Radovan Kazda
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 14:29 - 14:39 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, chcel by som sa vyjadriť práve k tej téme skráteného legislatívneho konania, nie k samotnému návrhu, s ktorým, ako aj v závere uvediem, s ktorým súhlasím, nevidím s ním nejaký zásadný problém a myslím, že je celkom doplňujúci, doplňujúci ten súčasný stav, upresňujúci.
Veľmi citlivo vnímame práve vždy otázku v posledných mesiacoch skráteného legislatívneho konania a nie je tomu tak aj teraz, nie je tomu inak aj teraz. V skrátenom legislatívnom konaní môže nastať v zmysle rokovacieho poriadku za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hraz..., á, hrozia štátu značné hospodárske škody.
Ministerstvo v tomto návrhu navrhuje rozšíriť zákon o IPKZ jedným ustanovením a jedným ustanovením zákon o odpadoch, v ktorom, v tom IPKZ hovorí o tom, že ministerstvo môže počas krízovej situácie poveriť prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktorému bolo udelené integrované povolenie podľa § 3 na prijatie a zhodnotenie nebezpečného odpadu v súvislosti s opatreniami počas krízovej situácie. Tie, tie integrované podvolenia sa týkajú v oblasti ochrany ovzdušia a v oblasti súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku na zariadenie na zneškodňovanie odpadov. Podobne tak v zákone o odpadoch opäť je tam doplnenie, že ministerstvo môže počas krízovej situácie poveriť prevádzkovateľa zariadenia takéhoto na, no a teraz, zhodnocovateľa alebo zneškodňovateľa odpadov, ktorému bol udelený súhlas podľa § 97 1c na prijatie takéhoto odpadu v súvislosti s opatreniami počas krízovej situácie.
Súčasný stav, súčasný zákon o odpadoch poskytuje už jedno riešenie, to je súčasný platný stav, ktorý je v zákone o odpadoch už dávno. V § 17 hovorí o tom, že prevádzkovatelia zaria... prevádzkov..., á, prevádzkovatelia zariadení na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov sú povinní na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodiť, zneškodniť tento odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné.
Čiže toto opatrenie v zásade tam jedno máme. Toto opatrenie, treba povedať, že sa aj využíva v súčasnosti. K takémuto reálne, k takémuto zhodnocovaniu alebo zneškodneniu, zhodnoteniu alebo zneškodneniu už aj reálne dochádza. Hovoríme stále predovšetkým teda o odpadoch v súvislosti napríklad s testovaním alebo s ďalšou starostlivosťou o, o ľudí chorých na COVID-19 v domovoch dôchodcov takzvaných, čiže k tomuto, k tomuto už vlastne aj dochádza v súčasnosti.
Podľa medializovaných informácií odpad z plošného testovania na COVID-19 v súčasnosti zneškodňuje napríklad jedno zariadenie z Liptovského Mikuláša, ktoré spracovalo približne 2,4 z 50 ton, ktoré už boli spracované, tak to uvádza v tom ministerstvo obrany. Tých ton je tam v súčasnosti, teda tých ton bolo, v súčasnosti čaká na zhodnotenie 250, sú uložené opäť v sklade, myslím, že pod ministerstvom obrany. Ministerstvo obrany teda už aj komunikovalo tú vec, že je to v súlade so zákonom o, o odpadoch.
Takže v súčasnosti máme situáciu, kedy prevádzkovateľ zariadenia musí v mimoriadnych prípadoch zneškodňovať odpad alebo zhodnotiť a naozaj to aj robí, dochádza k tomuto, ale teda veľmi pomalým tempom, lebo zatiaľ je naozaj len veľmi malá časť zhodnotená.
Včera bola na výbore pre životné prostredie a pôdohospodárstvo o tom rozprava, kde bol prítomný aj pán štátny tajomník Kiča. Ja som sa ho vtedy aj spýtal na to, že prečo je potrebná táto súčasná úprava navrhovaná nad rámec tej úpravy, ktorá je vlastne v súčasnosti už aj platná v zákone o odpadoch. On poskytol veľmi rozsiahlu odpoveď, v nej povedal aj to, že vlastne súčasné platné opatrenie v zákone podľa toho § 17, v tom súčasnom zákone sa týka jedného alebo dvoch prevádzkovateľov a nepokrýva najväčšie prevádzky, ktoré by spadali pod túto, teda ktoré by mohli využívať a zhodnocovať alebo zneškodňovať, lepšie povedané, tento nebezpečný odpad.
A toto mi práve teraz otvorilo niektoré otázky. Rozumiem tomu, prečo to ministerstvo chce nejakým spôsobom upresniť, ale nerozumiem tam niektorým veciam. Nechcem klásť teraz pánovi ministrovi otázky, ktoré naozaj detailne legislatívne bude vedieť odpovedať, budú vedieť odpovedať viac práve tam konkrétni zamestnanci.
Len kladiem si pri tejto, pri tomto probléme práve tú otázku, že, že čím je vlastne, čím je vlastne ohrozená bezpečnosť v súčasnosti alebo či môžu vzniknúť značné hospodárske škody, ak by sa v súčasnosti pokračovalo v tom tempe toho preskladňovania a zneškodňovania toho odpadu v tých zariadeniach, ktoré to v súčasnosti vykonávajú. Nevidím tam veľmi, veľmi dôvod, prečo by tým bola ohrozená bezpečnosť alebo prečo by bola, prečo by mali vznikať značné hospodárske škody tým, že by sa postupovalo naďalej podľa tohto paragrafu, ktorý, na základe ktorého už to niektoré zariadenia robia.
Taktiež si kladiem otázku, že, že čím vlastne toto, čím toto opatrenie rozširuje zoznam prevádzkovateľov zariadení týchto na zhodnocovanie odpadov. Mne to tam celkom legislatívne nebolo jasné, ale túto otázku nekladiem pánovi ministrovi, lebo, lebo, samozrejme, vieme si ju vykomunikovať aj s ministerstvom, kladiem ju tu len preto, lebo opäť ide o skrátené legislatívne konanie, naraz to prišlo, naozaj nemali sme, nemal som ani ja veľmi veľa času ešte do detailu úplne prejsť to legislatívne opatrenie, prejsť si to s legislatívcami, že či tam nie je nejaká chyba. Iba z laického pohľadu neprávnika sa mi zdá, že ho teda nerozširuje, zoznam týchto prevádzkovateľov zariadení.
A takisto si kladiem teda otázku, že prečo ministerstvo nepristúpilo skôr k tomuto opatreniu, keďže vlastne to testovanie prvé bolo už, ako vieme, začiatkom novembra, ak sa nemýlim, následne prebiehali ďalšie a ďalšie testovania v rôznych okresoch, takže prebiehalo to priebežne, ministerstvo určite bolo informované o tom, v akom stave je naplnenosť povedzme nejakých kapacít na uskladnenie dočasné, aký je stav tých kapacít priebežný, a mohlo teda povedzme túto novelu navrhnúť už, tento novelizačný bod, navrhnúť ho už povedzme v zákone, v tom novelizačnom návrhu, ktorý beží teraz už v druhom čítaní v zákone o poplatkoch za uloženie odpadov a, a Environmentálnom fonde.
Takže to sú také moje tri otázky, ktoré, ktoré mi vytvárajú trochu takú pochybnosť, a naozaj by som na to veľmi chcel opäť apelovať, aby ministerstvo vedelo tak ráznejšie jednak zareagovať na vzniknutý stav, ak sa teda domnieva, že ten stav vznikol, a jednak aby ho teda predkladali, predkladali v tom riadnom konaní.
Chcem na záver povedať, že považujem za dôležité povedať, že komunikáciu s ministerstvom životného prostredia ohľadom odpadovej legislatívy považujem za veľmi dobrú. Jej výsledkom bude aj môj pozmeňovací návrh k už spomínanému, k novele zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a k Envirofondu, kde sme našli s ministerstvom naozaj prienik, prienik názorov, a tento návrh bol naozaj, bol predmetom riadneho pripomienkového procesu, bolo naň čas sa pripraviť.
A oceňujem aj to, že hoci trochu som ja zareagoval spolu s pani kolegyňou Zemanovou neskôr, tak vedeli na to, vedeli na to veľmi promptne zareagovať a našli sme prienik názorov v niektorých bodoch.
Taktiež chcem povedať, že, ako som uviedol už na začiatok, že tento návrh podporím, podporím, lebo ho považujem teda za minimálne nejaké precizovanie, detailnejšie, možností pre zhodnocovanie a zneškodňovanie práve takýchto nebezpečných odpadov v súvislosti s ochorením COVID.
Bol by som však rád, keby naozaj ministerstvo nepodávalo toto v skrátenom konaní, v tomto momente som nie na sto percent istý, že boli naplnené dôvody skráteného konania, aj keď rozumiem, že ide o riešenie istej situácie, ktorá vznikla tým náporom, náporom nebezpečného infekčného odpadu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 16:49 - 16:51 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Suja, jako som povedal, ja nesúhlasím s týmto opatrením, ja, resp. dosť ho, dosť ho kritizujem. Ja veľmi pevne dúfam, že nebude dochádzať k týmto sankciám a že tieto sankcie nebudú odradzujúce pre potenciálneho poskytovateľa tohto zdravotného výkonu, aby, aby, aby nevykonával tento výkon.
Pán poslanec Krajčír, no takisto ja som veľmi za to, a preto som aj tam apeloval, ja som za predchádzanie vzniku odpadov, odpadov a toto je veľmi vzácna komodita, z tej, z tej sa zrazu stane veľmi vzácna a žiadaná a z tej sa zrazu stane odpad, a preto aj apelujem na ministerstvo, aby vytvorilo nejaký trhový nástroj, aby ho, aby ho pretláčalo, aby ho podporovalo, tento trhový nástroj, aby nevznikala jedna korupcia a klientelizmus, aby sa efektívne využívali všetky vzorky a aby, aby sme urýchlili očkovanie týmto spôsobom.
Takže, áno, ja podporujem to, aby, aby nedochádzalo k vzniku, k vzniku tohto, aby, aby sa z tohto dôležitého materiálu, ktorým je tá očkovacia látka, nestával odpad.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.1.2021 16:39 - 16:47 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predseda, vážený pán spravodajca a predkladateľ, krátko by som najprv zareagoval, chcel zareagovať na pána Kollára. Bude to súvisieť práve s týmto, pána predsedu Kollára, bude to súvisieť práve s tým a chcem mu, chcem zároveň aj poďakovať mu za jeho príspevok, bude to súvisieť práve, práve s prerokovaným zákonom.
Nedávno na jednej internetovej diskusii na sieti jednej, na sieti jeden novinár položil otázku, že či bude vznikať, že čaká, že kedy vznikne korupcia a klientelizmus pri, pri preferenčnom predbiehaní sa na očkovanie. A položil si takú otázku, že nám je to teda vlastné, nám ľuďom, je vlastné Slovákom, že budeme sa určite predbiehať.
Ja som tam zareagoval týmto spôsobom asi: Samozrejme, že budú sa ľudia predbiehať, samozrejme, že korupcia je zlá, samozrejme, že klientelizmus je zlý, ale nebudú sa predbiehať v takej miere, pokiaľ im vláda umožní podmienky, aby sa nepredbiehali.
Komunizmus bol založený na korupcii a klientelizmu. Každý, kto sa chcel dostať k nejakému nedostatkovému tovaru, ktorý bol v malom množstve, v menšom množstve, než ho chceli získať občania, alebo v nejakej povedzme že lacnejšej cene, nastával proste nedostatok, alebo naopak, keďže služby boli nedostatkové, tak nastával nedostatok a ľudia korumpovali. Snažili sa dostať prednostne ku autu, ku bytu, k ošetreniu u lekára a tak ďalej a tak ďalej, k mandarinkám na Vianoce. Jednoducho, keď sa vytvoril takýto nástroj, ľudia, samozrejme, sa správali klientelisticky. Keby sme ich chceli popoťahovať, tak musíme povedať, že všetci ľudia za komunizmu sa správali zle a trestuhodne. No, nemôžeme to povedať, pretože jednoducho bolo to, bola to prirodzená reakcia na podmienky vytvorené vládou.
V tomto prípade, pokiaľ ostane to len v tom modeli, že budú striktne rozdané, nejaký počet, nejaký počet očkovacích látok, nastane to isté a videli sme, že aj nastáva podobný, podobný trend, že ľudia reagujú spôsobom, že sa snažia dostať nejako lepšie k tej, k tej komodite, ktorú vláda rozdala len v nejakom množstve a zakúpila.
Preto by som chcel aj apelovať aj na ministerstvo a vlastne kladiem aj týmto spôsobom otázku pánovi ministrovi, je to tá istá otázka, ktorú položil aj, veľmi podobná otázka, ktorú položil aj pán predseda Kollár, či vláda umožní, aby si ľudia mohli zakupovať v trhovej cene mimo rozdelených kvót, ktorá dostáva, ktoré zabezpečuje vláda, túto očkovaciu látku.
Bude to mať obrovské výhody. Za prvé, znížime komplet celú korupciu, klientelizmus, takmer ich eliminujeme, pokiaľ tá cena bude tak primeraná, tak je možné dokonca, že si ju zakúpi prednostne, tzv. prednostne, ale mimo tej, nikoho tým, na úkor nikoho, kto je v tej vzorke tých zakúpených, tak si zakúpia a môže to byť radovo desaťtisíce a možno až státisíce ľudí, ktorí sa veľmi rýchlo dostanú k tejto očkovacej látke.
Čiže moja otázka je, že či ministerstvo robí takéto kroky, či také kroky sú možné, či to dnes môžu súkromní, súkromní, súkromné firmy, ktoré sú, samozrejme, certifikované a budú zakupovať certifikovanú látku a budú, budú očkovať opäť certifikovaní pracovníci, či takáto možnosť je, a ak nie je, či ministerstvo uvažuje o tejto možnosti, lebo to je presne ten efektívny nástroj, akým vieme celú korupciu a klientelizmus úplne znížiť, dostaneme sa do normálneho trhového prostredia.
Tiež nie som veľmi nadšený z toho opatrenia, že ideme týmto spôsobom sankcionovať niekoho, kto sa, kto sa, sankcionovať poskytovateľov tejto zdravotnej služby, teda resp. ambulantnej starostlivosti alebo zdravotného výkonu, ktorí nejakým spôsobom, možno aj nešťastným spôsobom zaradia niekoho nad rámec toho. Jednak ide o to, čo povedal aj pán predseda Kollár, že zostáva tu veľmi veľa tých očkovacích látok, ktoré sú, ktoré sa vyhodia, hej, a tam musíme vytvoriť niečo, aby sa neplytvalo zdrojmi. A jednak si myslím, že, že naozaj to proste tento likvidačný moment je, je jednoducho zlý.
Našťastie ja sa, ja sa, z takého nejakého skúsenostného hľadiska očakávam, že to nebude mať takýto nejaký likvidačný efekt. Jednak, jednak sa domnievam, že tie zdravotnícke zariadenia to budú poskytovať, túto službu, lebo je to pre nich platený výkon, a jednak predpokladám, že ak vieme, že vieme, že teda tá vymáhateľnosť takýchto nejakých sankcií a kontrolovateľnosť týchto sankcií je veľmi nízka a v tomto prípade teda aj, aj sa prihováram, resp. dúfam, že nebude, že bude s týmto nástrojom sa narábať veľmi, veľmi citlivo a nebudú sa udeľovať nejaké šialené sankcie, ale bude sa naozaj postihovať len úplne presne konkrétny prípad nejakého úplne evidentného zneužívania tohto mechanizmu. Takže toľko k tej otázke.
Chcel by som ešte predložiť jeden pozmeňovací návrh spolu s kolegami pani poslankyňou Annou Zemanovou, Janou Žitňanskou a Tomášom Lehotským. Týka sa jedného ustanovenia, ktoré v podstate umožňuje, bude umožňovať v inom prostredí ambulantnú starostlivosť v rozsahu zdravotného výkonu na vykonanie testovania a, samozrejme, aj kontroly, teda vyhodnotenia toho testovania a takisto aj očkovania. Takže nebude to iba v tých zariadeniach, ale aj v iných možné uskutočniť, aj v inom, v inom prostredí.
Teraz by som už len prečítal znenie tohto pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu k zákonu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu, Anny Zemanovej, Jany Žitňanskej a Tomáša Lehotského k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, tlač 402.
V čl. III bod 1 znie: V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“) sa ambulantná starostlivosť, ktorej predmetom je vykonávanie očkovania proti ochoreniu COVID-19, môže poskytovať aj v inom prostredí. Počas krízovej situácie sa ambulantná starostlivosť v rozsahu zdravotného výkonu odberu biologického materiálu osobe na zistenie respiračného ochorenia a v rozsahu činností súvisiacich s vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény vírusového ochorenia COVID-19, môže poskytovať aj v inom prostredí.“
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 18:59 - 19:01 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec, neviem, či ste niekedy absolvovali aspoň nejaké tímové riadenie alebo nejakú tímovú poradu, lebo opäť to bolo naprosto, naprosto od veci, bolo to mimo prerokovaný návrh vlády. (Reakcia z pléna.) Podobne tak ako všetci poslanci (zaznenie gongu), s ktorými sa tu teraz musíme zdržiavať nejakých päť hodín, všetci poslanci ĽSNS, ktorí tárajú dve na tri mimo predmetného návrhu vlády. To je jedna vec.
Druhá vec je, ktorá ma veľmi zaujala na vašom vystúpení. Váš predchodca pán poslanec Kotleba povedal, že, že je zlé, keď niečo zakazujeme, je zlé, keď vláda teda niečo zakazuje, že ľudia s tým trpia. Vy, naopak, tvrdíte, že je zlé, keď sa niečo zatvára. Úplne v opačnom, opačnom zmysle, tak ako hovorí váš stranícky šéf, ktorý hovorí naopak, že, že je zlé, keď sa niečo zatvára, teda že ľudia trpia, a vy tvrdíte, že, vyčítate, že, že niečo nezavreli.
Prosím vás, dohodnite sa v rámci svojho klubu, čo je vaše, váš návrh, čo je vaše politické, váš politický program, lebo trávime tu veľmi veľa času táraninami a my tiež by sme veľmi radi pracovali a rokovali k predmetnému návrhu zákona. Tieto táraniny sa naozaj nedajú počúvať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 17:56 - 17:57 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Kotleba, vy ste tu prejavili znepokojenie s tým, že páni poslanci, viacerí poslanci nechcú počuť vaše vystúpenie. Možno to bude tým, že ako je u vás veľmi pravidelné a u vašich kolegov, rozprávate úplne od veci k úplne inému, k úplne inej norme. Nerozprávate k prerokovanému bodu programu, pretože obmedzenie prevádzok nesúvisí s týmto prerokovaným núdzovým stavom. Nesúvisí s tým ani zatváranie škôl, týka sa to úplne iných noriem, týka sa to rozhodovania Úradu pre verejné zdravotníctvo podľa úplne iného zákona.
Keď hovoríte o tom, že niektorí živnostníci nemôžu chodiť do práce, no tak opäť to nie je pravda vzhľadom k tomu, že môžu chodiť do práve, práve majú výnimku zo zákona o núdzovom stave.
To znamená, že naozaj by som veľmi odporučil nabudúce neverklíkovať a nepokúšať sa našívať svoju vlastnú tému, vašu vlastnú tému na akýkoľvek prerokovávaný bod vzhľadom k tomu, že sa vám to ale absolútne, ale absolútne nedarí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2020 10:19 - 10:20 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Taraba, ja by som chcel tak ako doplniť. Bol to veľmi vecný príspevok. Chcel by som len doplniť, asi ste čítali aj správu NKÚ k návrhu štátneho rozpočtu. A NKÚ konštatuje, že v kontexte medzinárodného porovnania ohlásenej pomoci v súvislosti s odstraňovaním dopadov pandémie sa momentálne nachádza Slovensko na chvoste. To znamená, že tých fiškálnych opatrení nie je toľko ako v iných krajinách v pomere teda k percentám HDP. Je to k 11. septembru. Nevieme, aký bude ten konečný výsledok. Zrejme to asi ešte vzrastie. To neviem. Ale v každom prípade ten, tie výdavky nie sú až také obrovské ako v iných krajinách teda v pomere, v pomere k HDP. A, samozrejme, v tomto, v tomto súhlasím. Je dôležité, je dôležité šetriť a nie zadlžovať sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2020 9:24 - 9:27 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 342a, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 471 z 27. novembra pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 187 z 1. decembra, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 138 z 1. decembra a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 115 z 1. decembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR, tlač 342, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 116 z 1. decembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2020 9:10 - 9:12 hod.

Radovan Kazda
Ďakujem. Navrhujem hlasovať dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.12.2020 9:09 - 9:11 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 o regionálnej investičnej pomoci, tlač 268, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 373 z 3. novembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 149 zo 16. novembra, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 101 z 19. novembra a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 91 z 23. novembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča hlasovať o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci, tlač 268, schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 112 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis