Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.4.2020 o 14:33 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 11:16 - 11:17 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, Vierka, nielen za tento tvoj príspevok, ale aj za tú dlhoročnú odbornú prácu, ktorú vykonávaš, a za to, ako si aj pôsobila ako učiteľka aj ako riaditeľka, naozaj aj vo vzťahu k skupine tých najzraniteľnejších si vždy bola veľmi aktívna a snažila sa im zabezpečiť ich špecifické potreby.
Okrem tých inkluzívnych tímov, ktoré si spomínala vo svojom príhovore, ja chcem upozorniť aj na ďalší aspekt v oblasti vzdelávania a to je to, že by sme mali konečne možno zmeniť aj tú filozofiu alebo aj to, ako to funguje, aby špeciálne školy a praktické školy neboli vlastne takou konečnou pre deti so zdravotným postihnutím, aby sa mohli ďalej vzdelávať. My máme veľmi málo týchto ľudí aj v kontinuálnom vzdelávaní, pričom vieme, že doba je rýchla, aj ľudia so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť sa kontinuálne vzdelávať, by mali mať možnosť získať také vzdelanie, ktoré im umožní dostať sa na otvorený trh práce. Mali by mať možnosť sa viac vzdelávať v digitálnych zručnostiach, pretože viac ako polovica ľudí so zdravotným postihnutím nemá tieto zručnosti. Čiže aj v tomto segmente nás čaká veľmi veľa výziev a ja som rada, že naše programové vyhlásenie v tomto smere nezabúda na túto skupinu ľudí a aj vďaka takým ľuďom, ako si ty, Vierka, ja verím, že sa nám to podarí presadiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.4.2020 9:25 - 9:35 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán minister, pani ministerka, ak by každý z koaličných poslancov mal pripraviť svoju vlastnú verziu programového vyhlásenia vlády, pravdepodobne by sme mali na stole 95 rôznych textov. Niekto by sa viac venoval životnému prostrediu, iný rodinnej politike, pre niekoho by bolo najpodstatnejšie bojovať za osobné slobody, ďalší by rád videl viac opatrení v prospech malých a stredných podnikateľov alebo pomoc ľuďom na okraji spoločnosti.
O čom som však presvedčená, je, že vo väčšine prípadov by sa týmito dokumentami tiahla túžba po spravodlivosti. Nielen teda pokiaľ ide o súdnictvo, ale po spravodlivosti vo svojom najširšom slova zmysle: spravodlivosť v dostupnosti k zdravotnej starostlivosti či k vzdelávaniu, spravodlivé financovanie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, spravodlivá odmena za prácu, spravodlivé podnikateľské prostredie. Pretože ak dnes prevláda v spoločnosti nejaký pocit, tak je to práve ten, že sa ľudia nevedia domôcť spravodlivosti. Cítia sa byť občanmi druhej kategórie. Cítia jednoducho nespravodlivosť a oprávnene narastá ich pocit frustrácie a hnevu. Aj tento pocit vo veľkej miere stojí za nárastom podpory rôznych extrémistických strán a hnutí.
Dnes máme pred sebou jedno spoločné programové vyhlásenie, ktoré je výsledkom dlhých a náročných rokovaní, a je kompromisom štyroch politických strán a jej predstaviteľov. A ja som rada, že v nej téma, ktorú považujem za naliehavú, a síce podpora ľudí so zdravotným postihnutím, nie je len doplnkovou. Ide o obrovskú skupinu ľudí, ktorej predchádzajúce vlády nikdy nevenovali primeranú pozornosť. Som totižto presvedčená, že ak štát má niekomu pomáhať, tak sú to práve ľudia, ktorí nie vlastnou vinou sa dostali do situácie, že sú na okraji spoločnosti. Veď čo je spravodlivé na tom, že mladá žena len preto, že má ťažké zdravotné postihnutie a zubné ošetrenie musí absolvovať v celkovej anestéze, čaká na takýto zákrok sedem mesiacov? Čo je spravodlivé na tom, že matka, ktorá sa celý život starala o svojho postihnutého syna pripojeného na pľúcnu ventiláciu, musí tri dni čakať v bolestiach doma, kým nájde miesto, kde sa počas jej liečby o jej syna postarajú? Čo je spravodlivé na tom, ak posudkový lekár pri opätovnom posúdení dieťaťa s autizmom aj napriek lekárskym správam vyhlási dieťa za zdravé a zamietne matke príspevok na opatrovanie, ktorý je jej jediným príjmom?
Aj dnešná situácia, v ktorej sa Slovensko v dôsledku koronavírusu nachádza, ukazuje, ako veľmi je táto skupina ľudí spolu s dlhodobo chorými a seniormi zraniteľná. Premárnená šanca, ktorá tu bola za uplynulé roky premeniť veľkokapacitné zariadenia na menšie, komunitné, sa dnes podpisuje aj pod tie najväčšie obavy, že práve tieto zariadenia sa stanú miestami, kde budeme v dôsledku koronavírusu počítať najviac obetí. Dlhodobé podfinancovanie sociálnych služieb a s tým súvisiaci nedostatok sociálnych pracovníkov a opatrovateliek sa dnes ukazuje ešte krikľavejšie. Zatvorili sa mnohé zariadenia, kam mohli ľudia so zdravotným postihnutím chodiť tráviť čas, vzdelávať sa, pracovať, rehabilitovať, alebo tie, kam boli vzhľadom na svoje ťažké viacnásobné postihnutie počas dňa alebo týždňa umiestnení, aby ich rodinní príslušníci mali možnosť pracovať a uživiť rodinu a aspoň trochu si oddýchnuť od vyčerpávajúcej starostlivosti. Hoci bolo nutné kvôli epidémii tieto zariadenia zatvoriť, mnohí rodinní príslušníci, ktorí sa teraz musia 24 hodín denne starať o svojich odkázaných príbuzných, aj napriek vládou doteraz prijatým opatreniam nevládzu ani finančne, ani fyzicky. Chýba im pomoc, podpora. Nie je to nič nové, ale v čase krízy ešte viac citeľné. Preto dnes, viac ako kedykoľvek doteraz, sa musíme tejto skupine ľudí, ktorá nie je zanedbateľná, začať venovať systematicky a nadrezortne, aby nikto neprepadol spletitej sieti systému, aby sa nestal obeťou prehadzovania si zodpovednosti medzi jednotlivými ministerstvami.
Som rada, že môj pohľad na túto problematiku sa premietol aj do programového vyhlásenia vlády a že sa oblasť zdravotného postihnutia nerieši len v kapitole sociálnych vecí, ale aj v zdravotníctve, školstve, pri výstavbe nájomných bytov a dokonca aj v kultúre. Čo všetko potrebujeme zmeniť a tento dokument nám k tomu otvára cestu? Poviem aspoň pár priorít.
V oblasti sociálnych služieb je najväčším problémom samotný zákon o sociálnych službách. Ide o neprehľadný a ťažkopádny zákon, miestami nezrozumiteľný a v praxi pôsobiaci veľké problémy. Zároveň nám chýba zákon o dlhodobej starostlivosti. Je mi nesmierne ľúto, že hoci už za bývalej vlády bolo na stole niekoľko variant, ako túto dlhoročne zanedbanú tému riešiť, nedošlo k zhode medzi ministerstvami práce a zdravotníctva a tak naštartovanie zásadnej reformy a pomoc konkrétnym odkázaným sa opäť raz trestuhodne oddialila.
Kľúčovou témou v nastávajúcom období bude financovanie sociálnych služieb. V súčasnosti nastavený spôsob financovania je komplikovaný a neadresný. Človek so zdravotným postihnutím nestojí v centre pozornosti. Nemôže si vybrať, nakúpiť a objednať také služby, ktoré by potreboval. Aj preto nám chýba funkčná sieť ambulantných a terénnych služieb, ktoré by boli adekvátnou alternatívou nevyhovujúcich veľkokapacitných ústavov. Ľudia sú vôbec radi, že niekde je miesto, a to je veľmi zlé. Musíme vyriešiť strašidelné dedičstvo minulosti, pretože sociálne služby poskytujeme častokrát v úplne nevyhovujúcom prostredí starých kaštieľov či iných nevhodných budov. Nie je pritom neobvyklé, že v takýchto úplne nevhodných priestoroch žije pokope aj viac ako 100 ľudí. Aj podľa monitoringu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím sú často porušované ich základné ľudské práva. Je potrebný nielen nový zákon a úplne nová filozofia spravodlivého financovania sociálnych služieb, ale aj dôraz na komunitné sociálne služby a premena veľkokapacitných zariadení na menšie. Popri tomto všetkom nesmieme zabudnúť zabezpečiť efektívnu kontrolu kvality poskytovania sociálnych služieb, aby všetci klienti žili v bezpečí a v dôstojných podmienkach.
Druhá oblasť, ktorá vyžaduje zásadnú reformu a ku ktorej sa hlásime v programovom vyhlásení vlády, je posudková činnosť. Je neuveriteľné, že človek na Slovensku prechádza rôznymi posúdeniami a rôznymi posudkovými systémami. Ide o zbytočnú záťaž pre všetkých, pre ľudí so zdravotným postihnutím, ich blízkych, posudkových lekárov, aj úradníkov. Preto je nutné posudkový systém výrazne zefektívniť a zjednotiť.
Sú ale aj ďalšie oblasti, ktoré nám nesmú prekĺznuť. Veľmi nám chýba podpora a reforma psychiatrie. Duševné zdravie bolo dlho zanedbávanou oblasťou. Je potrebné oblasť duševného zdravia dostať do centra pozornosti zdravotnej politiky.
Taktiež sa musí zmeniť súčasný Občiansky zákonník v oblasti opatrovníctva. Je nutné zaviesť nové nástroje, ktoré nahradia obmedzovanie spôsobilosti na právne úkony a umožnia ľuďom so zdravotným postihnutím plánovať vlastnú budúcnosť.
Ďalej je potrebné sa osobitne venovať školstvu a robiť všetky nutné kroky pre vytvorenie inkluzívneho vzdelávacieho systému. Školy musia byť školami pre všetky deti. Segregácia nesmie mať v našej spoločnosti miesto.
Pre mňa osobitnou témou je podpora neformálnych opatrovateľov. To sú tie tisíce obetavých mám a otcov či iných rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o svojich blízkych s ťažkým zdravotným postihnutím. Chceme ich prácu ešte viacej oceniť, a to nielen finančne, ale aj uznaním ich zručnosti a po celý čas im zabezpečiť odbornú podporu a priestor na oddych a rehabilitáciu. Chceme zlepšiť zamestnávanie ľudí, ktorí aj napriek svojmu postihnutiu majú zručnosti a schopnosti, aj pomocou asistenta pracovného začlenenia. Zaväzujeme sa, že časť nájomných bytov bude bezbariérová a urobíme všetko pre to, aby aj kultúrne pamiatky či kultúrne podujatia boli dostupnejšie.
Niektorí ľudia mi hovoria, že sa téme zdravotného postihnutia venujem až príliš veľa. Ja som však presvedčená, že naša spoločnosť sa tejto téme venuje príliš málo. Skôr alebo neskôr každý jeden z nás, ako tu sedíme, budeme potrebovať, či my alebo naši blízki, pomoc. Musíme zmeniť Slovensko bariérové na Slovensko bez bariér. Čaká nás veľmi veľa práce, ale prvým krokom môže byť práve programové vyhlásenie vlády a jasný záväzok smerom k ľuďom so zdravotným postihnutím a seniorom. Sme tu pre vás a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili dôstojný život.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.4.2020 10:15 - 10:17 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 53).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 76 z 20. apríla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 53) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 8 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 22 z 21. apríla 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, teraz rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.4.2020 17:21 - 17:21 hod.

Jana Žitňanská
Dnes zvolám výbor na zajtra 14.00 hodinu, pre sociálne veci výbor.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.4.2020 15:31 - 15:32 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 53. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 51 z 15. apríla 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 21. apríla 2020 vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.4.2020 14:33 - 14:35 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ospravedlňujem sa za meškanie. Vážený pán predsedajúci, pán minister, ctené dámy, vážení páni, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 50 z 15. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 52), na prerokovanie Výboru Národnej rady pre sociálne veci do začiatku rokovania schôdze NR SR o tomto návrhu s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 8. schôdzi a uznesením č. 15 z 20. apríla 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 6. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.4.2020 13:40 - 13:41 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony [tlač 43 (pozn. red.: správne „44“).]
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 53 z 3. apríla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 44) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 13 z 3. apríla 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.4.2020 10:06 - 10:06 hod.

Jana Žitňanská
Ďakujem pekne. Ja tiež pozývam členov výboru pre sociálne veci, o desať minút sa stretneme na výbore. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.4.2020 9:46 - 9:47 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ctené kolegyne, kolegovia, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 44. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 36 z 2. apríla 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. apríla 2020 vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.4.2020 9:36 - 9:37 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 35 z 2. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (tlač 43), na prerokovanie do začiatku schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu Výboru Národnej rady pre sociálne vecí s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený vládny návrh zákona na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 6. schôdzi a uznesením č. 11 z 3. apríla 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 4. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis