Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

8.11.2022 o 9:10 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 8.11.2022 9:10 - 9:10 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ja už by som sa asi len opakovala, ale naozaj všetky tie zákony, ktoré sa týkajú ťažkého zdravotného postihnutia, resp. ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sme predložili a vylepšovali aj za pomoci vás všetkých a, samozrejme, aj ministerstva práce, sociálnych vecí, sú zákony, kde po rokoch ideme meniť filozofiu, kde ideme meniť tie princípy, že to, čo bolo zaužívané ix rokov, tak ideme to meniť nie preto, že proste potrebujeme si niečo dokázať alebo rebelovať, ale preto, že tá doba sa nejako vyvinula, a preto, že tie podnety od ľudí, ktorých sa to týka, sú také, že si to oni žiadajú. A myslím si, že to naozaj môže zlepšiť či už zamestnávanie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, to, že ideme urobiť z chránených dielní naozaj nielen tie uzavreté miestnosti, ale budú môcť vykonávať desať pracovných dní v mesiaci tú prácu aj mimo týchto štyroch stien, čiže či už je to home office, alebo môžu chodiť robiť poradenstvo, služby poskytovať. Takisto ideme zvýhodňovať služby na úkor tovarov, resp. chceme ľudí so zdravotným postihnutím vtiahnuť medzi nás, nech nie sú uzavretí v tých zariadeniach. Chceme, aby mali možnosť sa nechať posúdiť v zariadení pred tým, než odídu, a osamostatnia sa. Proste všetko toto sú veci, ktoré aj vďaka, opakujem, ústretovosti pána ministra Krajniaka sme mohli už teda prerokovať v tých predchádzajúcich návrhoch a dnes teda rokujeme o tom, aby sa zvýšil príspevok na opatrovanie aj pre ľudí, ktorí poberajú dôchodky.
Myslím si, že je to ten prvý krok, opakujem, ako keby že je na mne a myslím si, že na viacerých z vás aj vrátane pána ministra Krajniaka, tak ideme ešte ďalej. Ale hovorím, treba, treba ísť niekedy možno krok po kroku a dosiahnuť niečo, ako proste stroskotať hneď pri prvom pokuse. Takže tak ako ma poznáte, viete, že ja ten krok po kroku budem aj naďalej sa snažiť robiť, kým bude vôľa v tejto snemovni, a budem veľmi rada spolupracovať s vami všetkými na zlepšení situácie rodín, ktoré majú ťažko zdravotne postihnutých členov.
Takže ešte raz ďakujem za spoluprácu a veľmi vás pekne chcem poprosiť o podporu tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.11.2022 9:10 - 9:10 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne ešte raz teda za spoluprácu a dovoľte, aby som teraz v krátkosti predstavila pozmeňujúci návrh, o ktorom teda už som hovorila na úvod rozpravy k tomuto bodu, ktorý teda vzišiel z našich spoločných rokovaní aj za účasti pani poslankyni Drábikovej, zástupcov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, a teda v konečnom dôsledku aj ministerstvo financií dalo tomu zelenú.
Tak ako som spomínala, to navyšovanie príspevku na opatrovanie pre ľudí poberajúcich niektorú z tých dôchodcovských dávok urobíme cez dva kroky. To znamená, že cez nariadenie vlády k 1. 7. 2023 by sa navýšil príspevok na opatrovanie na minimálne 75 % jeho celkovej výšky, potom vlastne k 1. júlu ´24 by začal teda platiť ten zákon vzťahujúci sa teda na to stopercentné navýšenie, alebo teda to dorovnanie toho príspevku na opatrovanie. Čiže vlastne júl ´23 je dôležitý, lebo tam pôjdeme na tých 75 % minimálne, a ja dúfam, že to bude aj viac, a potom 1. júl ´24 už by to malo byť na tých 100 %.
To, čo som spomínala aj v úvodnom slove, a to je ďalší bod tohto pozmeňujúceho návrhu, že navýšime, navýšime ten koeficient, pri ktorom sa posudzuje príjem opatrovateľa. Čiže dnes je to dvojnásobok životného minima, po novom to bude 2,5-násobok životného minima. Ja viem, ja viem a sama si uvedomujem, že ešte stále proste je to nízke a malo by to byť viacej, ale opakujem a prosím o zhovievavosť v tom, že poďme krok po kroku, tak ako nám to aj financie umožňujú, tak ako aj, aby sme našli konsenzus v pléne, aby niečo prešlo, hej? Čiže berte to, prosím, aj s ohľadom na toto, pretože už som počula, že tak málo? Áno, snažili sme sa viacej, aj pán minister Krajniak, proste situácia je táka, že sme aspoň sa dohodli na takomto navýšení.
Ale čo je podstatné ešte, tí, ktorí sa vyznáte v tejto téme, viete, že keď je maloleté dieťa alebo nezaopatrené, tak pokiaľ rodič nepracuje a poberá príspevok na opatrovanie, tak ešte môže k tomu dostať 100 eur. Teraz, keď prejde tento pozmeňujúci návrh a novela, tých 100 eur budú dostávať všetci, ktorí sa starajú o dieťa, ktoré je nezaopatrené, to znamená, že aj nepracujúci, aj pracujúci, aj poberatelia nejakej dôchodcovskej dávky. To znamená, že bude to spravodlivé, nebude to demotivačné, pretože áno, mnohí sme to vnímali aj tak, aj tých, ktorých sa to týka, že tak ja si nájdem prácu, aby som si privyrobil, a vy my zoberiete hneď 100 eur. Že potom vlastne komu sa oplatí ísť pracovať a tak ďalej. Čiže 100 eur dostanú aj tí, ktorí pracujú.
Ďalšia zmena, tiež aby to bolo spravodlivé. Nebude sa krátiť príspevok na opatrovanie poberateľom dôchodcovskej dávky ani v prípade, že ich opatrovaný bude navštevovať sociálnu službu ambulantnou formou. Čiže už ten rozsah, že koľko strávi v takomto zariadení, v ambulantnej forme podotýkam, už nebude mať vplyv na výšku príspevku na opatrovanie.
K tej účinnosti som hovorila teda, že sú, že sú dve tie účinnosti, resp. účinnosť zákona bude júl ´24, ale predtým cez prechodné ustanovenie zavedieme navýšenie príspevku na opatrovanie pre túto skupinu opatrovateľov už od 1. júla ´23. Ten 1. júl ´23 je preto, alebo vôbec 1. júl, pretože vždy vtedy dochádza k valorizácii alebo k navýšeniu príspevku na opatrovanie a ďalších príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, čiže nech to máme pekne zjednotené. Takéto aj postupné vlastne navyšovanie toho príspevku na opatrovanie nám umožní možno ešte vychytať aj v tom systéme nejaké detaily alebo nejaké ojedinelé prípady, pretože vieme, že táto oblasť je značne komplikovaná. Sú rôzne modely, tak aby naozaj sme nikomu nepoškodili, ale naozaj čo najviac ľuďom pomohli.
Takže dovoľte teraz, aby som predniesla pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Lucie Drábikovej, Dominika Drdula, Zuzany Šebovej k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov (tlač 1146).
1. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 40 ods. 8 sa vypúšťajú písm. c) až e)."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. V čl. I bod 3 znie:
„3. V § 40 odsek 9 znie:
„(9) Peňažný príspevok na opatrovanie podľa ods. 7 a 8 sa zvýši o 100 eur mesačne, ak je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí."."
3. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 40 ods. 11 sa slovo „dvojnásobok" nahrádza slovom „2,5-násobok"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
4. Čl. I sa dopĺňa bodom 8, ktorý znie:
„8. Za § 67m sa vkladá § 67n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67n
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2023
(1) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením vlády Slovenskej republiky k 1. júlu 2023 výšku peňažného príspevku na opatrovanie
a) podľa § 40 ods. 7,
b) podľa § 40 ods. 8 písm. a) najmenej vo výške 75 % peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ustanoveného podľa písmena a),
c) podľa § 40 ods. 8 písm. b) najmenej vo výške 75 % peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím ustanoveného podľa písmena a).
(2) Výška peňažného príspevku na opatrovanie uvedená v § 40 ods. 7 a 8 sa neuplatňuje ustanovením novej výšky peňažného príspevku na opatrovanie podľa ods. 1.
(3) V roku 2023 sa § 42 ods. 7 a 8 neuplatní na určenie výšky peňažného príspevku na opatrovanie."."
V nadväznosti na tento bod sa v úvodnej vete k čl. I za slovo „mení" vkladajú slová „a dopĺňa".
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
5. V čl. II sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. júla 2024".
A ešte chcem uviesť, že v súvislosti s predloženým návrhom je potrebné hlasovať osobitne o pozmeňu... o bode 2 spoločnej správy. V súvislosti s predloženým návrhom je potrebné hlasovať osobitne o pozmeňujú... nie, pardon. Proste budeme hlasovať o bode 2 spoločnej správy osobitne, tak by som povedala.
Ešte raz veľmi pekne ďakujem aj za pozornosť, aj za to, že vám nie sú ľahostajní ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny, za spoluprácu, za všetko. A ja pevne verím, že toto je ten, jeden z tých prvých krokov, ktoré urobíme smerom k zlepšeniu aj tej, toho finančného ohodnotenia ľudí, ktorí sa starajú o ťažko zdravotne postihnutých. Ak mi ešte niečo napadne, znovu sa prihlásim potom aspoň vo faktickej alebo v záverečnom slove. Ešte raz veľká vďaka.
Skryt prepis
 

8.11.2022 8:55 - 8:55 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Ctené kolegyne, kolegovia a všetci tí, ktorí nás sledujete aj online, myslím si, že táto téma si zaslúži aj väčšiu pozornosť, aj zvýšený záujem, pretože tak ako pri predchádzajúcich návrhoch, ktoré som predkladala, týkali sa problematiky ľudí so zdravotným postihnutím, tak aj tento jeden, tento jeden návrh je istým slovom prelomový.
Za to, že vôbec teda môže byť a môže byť aj v druhom čítaní, sa chcem poďakovať, samozrejme, všetkým vám, poslankyniam a poslancom, za to, že ste hlasovali za posunutie týchto návrhov do druhého čítania, ale moja veľká vďaka patrí aj ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, bez ktorého osobného nasadenia, si myslím, že by sme neboli tam, kde sme, a že tieto návrhy by možno neboli v takej kvalitnej a dobrej podobe, ako sú. Takže dovoľte mi možno v krátkosti sa vrátiť k tomu môjmu pôvodnému návrhu, vlastne k zámeru, že prečo, prečo som sa rozhodla požiadať o vašu podporu pre túto, pre tento návrh.
Iste viete, že ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím potrebujú, aby sa niekto o nich postaral. Najčastejšie to bývajú ich blízki príbuzní a dnes zákon nastavuje tie podmienky tak, že pokiaľ poberateľ príspevku na opatrovanie začne poberať nejakú dôchodcovskú dávku, to znamená nejaký vdovský, vdovecký, invalidný alebo starobný dôchodok, tak automaticky sa mu príspevok na opatrovanie kráti na polovicu. Neznamená, že pracuje menej, neznamená, že niečo sa zmenilo, len teda začal poberať nejaký typ dôchodcovskej dávky a automaticky je mu krátený príspevok na opatrovanie.
Ja som v tom prvom čítaní uviedla dva také príklady, že si predstavte, že je rodina – otec, mama, dieťa so zdravotným postihnutím, eventuálne ešte ďalšie deti, ktoré sú zdravé. Mama je, sa stará o to dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, berie príspevok na opatrovanie. Nanešťastie, otec rodiny zomrie, ona začne poberať vdovský dôchodok a automaticky štát jej skráti jej príspevok na opatrovanie na polovicu. Zo dňa na deň tragédia v rodine, strata otca, strata manžela, strata príjmu a vlastne celá rodina je poznamenaná aj finančne touto udalosťou. A myslím si, že to nie je fér a že to nie je spravodlivé.
Rovnako niekto, kto sa celý život staral o svoje ťažko zdravotne postihnuté dieťa, príde do dôchodcovského veku, kedy už má aj menej síl, aj to dieťa je väčšie a je ťažšia aj manipulácia s ním a je to všetko náročnejšie, a napriek teda týmto okolnostiam opäť tento opatrovateľ má krátený príspevok na opatrovanie. A to tiež nepovažujem za správne a vzhľadom aj na počet vás, poslankýň a poslancov, ktorí ste hlasovali v prvom čítaní za tento návrh, tak vidím, že proste v tomto máme zhodu, že to nie je správne a spravodlivé. A preto sme chceli a chceme, aby sa táto nespravodlivosť vlastne zastavila, aby sa toto krátenie zastavilo.
Po diskusiách s pánom ministrom Krajniakom a s ľuďmi z ministerstva práce, ale aj financií, za čo opäť teda patrí veľká vďaka pánovi ministrovi Krajniakovi, že teda dal niekoľko tých kôl rokovania aj s ministerstvom financií, sme dospeli k istému kompromisu, k istému, k istej zmene možno toho pôvodného návrhu. Nič sa nemení na tom cieli, že chceme zastaviť toto krátenie, ale vzhľadom proste na okolnosti urobíme to postupne, to znamená, že pozmeňujúci návrh, ktorý sme pripravili a ktorý podávam aj v mene pani poslankyne Drábikovej, pána poslanca Drdula a pani poslankyne Šebovej, ten upravuje teda to, že v prvom roku, v roku ´23 by sme išli cez nariadenie vlády na minimálne, minimálne 75 % výšky príspevku na opatrovanie pre týchto poberateľov dôchodcovských dávok a v tom ďalšom roku už by sme išli na tých 100 %.
A to nie je ale všetko, čomu sa veľmi teším, pretože mnohí z vás, tí, ktorí poberáte príspevok na opatrovanie, ste nás opakovane – aj mňa, aj ďalších – kontaktovali, že dnes, keď sa posudzuje, kto má nárok na príspevok na opatrovanie a posudzuje sa teda príjem tohto opatrovateľa, tak je tam hranica dvojnásobku životného minima. A keď sa prekročí tento dvojnásobok, tak automaticky buď sa odníme ten príspevok na opatrovanie, alebo sa ani neprizná. A uvedomujúc si, že proste je to strašne nízka táto, táto úroveň, tak v tomto návrhu sa navrhuje aj zvýšenie tohto koeficientu.
Opäť, predstavy boli rôzne. Tie čísla, koeficienty boli rôzne, ktoré sme navrhovali, ale nakoniec sme sa dohodli na kompromise 2,5-násobku, za čo tiež ďakujem pánovi ministrovi Krajniakovi. A ja verím, že to nie je to posledné navýšenie, ktoré robíme, ale ja som vždy zástancom toho, že radšej aj menší krok, ale krok vpred, akoby sme vôbec nič nezmenili a ľuďom nepomohli.
Sú ďalšie ešte body v pozmeňujúcom návrhu, ktoré teda potom by som predniesla v rámci rozpravy. Len som chcela teda uviesť túto tému, že teda cieľ, verím, že bude naplnený a tie kroky, ktoré k nemu budú viesť, budú síce dva, ale aj v tom druhom kroku potom ešte nás čakajú ďalšie prilepšenia rodinám, ktoré majú ľudí so zdravotným postihnutím vo svojich domácnostiach.
Takže toľko na úvod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 16:25 - 16:25 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Nie (reakcia z pléna), poprosím, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj pani poslankyni Cigánikovej za vystúpenie. Ja si myslím, že je to téma, ktorá si, samozrejme, zaslúži aj takúto debatu, vecnú debatu.
Ja by som možno na úvod povedala, že teda je pripravený pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhujeme posunutie účinnosti, pretože už ten čas je krátky, do tej pôvodnej, čo sme navrhovali. Čiže po dohode aj s kolegyňami a s kolegami z hnutia OĽANO posúvame túto účinnosť o jeden rok. Čiže snažíme sa naozaj brať do úvahy všetky možné riziká, ktoré sú s týmto spojené.
Ale nedá mi ešte nespomenúť jednu tému, keď tu stojím, o ktorej sme sa bavili možno takto pred rokom, a to boli školskí zdravotníci. Kde tiež, a ja chápem tie obavy, ktoré zaznievali, že či zavedenie školského zdravotníka, sestry na škole nespôsobí masívny odlev, odliv z našich nemocníc. Z toho, čo mám zatiaľ navnímané, je to skôr o tom, že tí, ktorí možno už aj tak by nepracovali v tom zdravotníctve, prijali tieto pozície. Tí, ktorí chceli ísť do zahraničia, prijali tieto pozície. Čiže ja naozaj si od toho sľubujem aj to, že aj spomedzi absolventov študentov, ktorí nejdú ale pracovať do nemocníc ako pôrodné asistentky alebo sestry, lebo proste plat, lebo podmienky. Možno nejaká časť z nich si to rozmyslí, keď bude vedieť, že bude môcť poskytovať aj takúto starostlivosť a že jej to poisťovňa preplatí. To znamená, že aj po tých diskusiách s komorou sestier my potrebujeme viac tých nástrojov na to, aby bolo viac študentov. Čiže ja sa teším, dnes napríklad bola ohlásená tá informácia, že o 500 miest sa navýši počet študentov medicíny. Ja budem robiť všetko preto, aby sa našli finančné zdroje aj z kapitoly ministerstva školstva na zdravotné sestry, aby teda aj na školách ich bolo viacej. Ale zabezpečme aj to, aby tie platy potom už v tých nemocniciach alebo ambulanciách a takisto aby aj bola táto možnosť, aby proste zotrvali v tom povolaní.
To znamená, že áno, ten stav je taký, aký si, Janka, hovorila, že dnes máme málo tých zdravotných sestier, respektíve pôrodných asistentiek, ale ja si myslím, že to je naozaj niekoľko tých nástrojov, ktoré vieme použiť, vrátane tohto na to, aby sme zvýšili atraktivitu toho povolania a ja pevne verím, že áno, to pomôže. A hovorím, je to aj po konzultácii so slovenskou komorou sestier, kde aj pani prezidentka sa vyjadrila, že áno, toto je jeden z tých krokov, ktoré treba prijať. A keď ho prijímame, tak, samozrejme, som brala do úvahy aj to, že ten pôvodný návrh obsahoval tých deväť hodín, pretože aj o tom sme rokovali, že by bolo ideálne mať tie, tých päť hodín pred pôrodom a štyri hodiny po pôrode alebo naopak. Čiže tak ako aj ty si povedala, bolo by to úplne ideálne, ale vzhľadom k tomu, že si uvedomujem, že proste ten stav je, aký je, tak aj po dohode s kolegyňami sme sa dohodli, že tak dajme aspoň nohu medzi dvere, to znamená, že dve hodiny pred, dve po.
Nie je to povinnosť tých matiek, budúcich matiek, mať takúto starostlivosť. Čiže my nemôžme robiť automaticky prepočet. Ja rozumiem, že ideme na maximum, že ak by všetky, ale nie je to tak, vieme veľmi dobre, že nie každá to využije. Priznám sa, že ja už teda asi rodiť nebudem, skôr nie, ale že už mám za sebou tri pôrody, to znamená, že už asi by som ja vychádzala zo svojich skúseností. Čiže je to niečo, čo môže pomôcť, najmä prvorodičkám, si myslím, ale možno aj ďalším. Možno niektoré by využili len tú možnosť zavolať si niekoho po tom pôrode, aby naozaj to odbremenilo to chodenie k lekárovi, ja neviem, s problémami pri dojčení a tak ďalej. A pre mňa je aj dôležité to, že to domáce prostredie je oveľa menej stresujúce pre tú ženu. To znamená, že, že dokáže naozaj ako keby viac sa pýtať, dostať viac odpovedí v tom svojom prostredí.
Máme situáciu, kedy nám pribúdajú aj mamy s laktačnou psychózou. Proste s rôznymi problémami, čo tiež môže pomôcť to detekovať. Čiže ja si myslím, že je tam viac tých výhod. Áno, odsunuli sme účinnosť a dali sme len tie štyri hodiny preto, aby ten systém zvládol a proste aby bol ten tlak. Lebo dnes naozaj nie je žiadny tlak na to, aby takáto nejaká starostlivosť bola poskytovaná.
Čiže neviem, ešte z tých argumentov, z ktorých by som vás presvedčila. Samozrejme, ja budem veľmi rada, ak podporíte túto novelu. Samozrejme, budem úplne rešpektovať, keď budete mať na to iný názor. Hoci pevne verím, že raz dospejeme k tomu, aby naozaj ženy mali túto podporu aj v domácom prostredí a v tom rozsahu, ktorý by bol ideálny, čiže tých deväť hodín.
Ale dovoľte teraz, aby som predstavila pozmeňujúci návrh, ktorý teda bude súčasťou tohto návrhu. Čiže iba krátko zdôvodním, posúvame účinnosť a druhá vec je, že vlastne zavádzame to, aby bola podpísaná zmluva s poisťovňou, aby teda mohlo dôjsť k preplácaniu týchto, tejto starostlivosti z verejného zdravotného poistenia.
Čiže pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotníckej starostlivosti uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, tlač 1145.
1. V čl. l bode 1 sa v § 3 ods. 12 na konci pripájajú tieto slová:
„a má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti30) so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je poistenkyňa verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu.16a)"
2. V čl. II sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. januára 2024".
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 16:10 - 16:10 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som uviedla tento návrh zákona, tak ako v prvom čítaní, aj na výboroch. Ide o záležitosť, ktorú už som ja niekoľkokrát otvárala, či už v slovenskom parlamente alebo teda aj s jednotlivými ministrami zdravotníctva za uplynulé roky. Týka sa poskytovania starostlivosti o budúce matky a čerstvé matky v ich domácom prostredí. Aj po konzultácii s rôznymi organizáciami zastupujúcimi mamy alebo združujúcimi mamy. Ale takisto so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek sme chceli jednak zlepšiť situáciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a priblížiť sa teda k Západu. Ale zároveň aj zatraktívniť toto povolanie, pretože jedna z tých podmienok, aj keď sa bavíme o tom, že ako zatraktívniť povolanie pôrodných asistentiek, je to, že dnes vlastne nie je možné ako keby rátať s tým, že budú môcť vykonávať toto svoje povolanie s licenciou vlastne v samostatnej praxi. Čiže tento návrh by to vlastne umožnil a zatraktívnil by aj toto povolanie.
Ide o to, že by sa hradilo, z verejného zdravotného poistenia by sa hradili dve návštevy pred pôrodom v domácom prostredí a dve návštevy po pôrode. Pred tým pôrodom každá žena vie, že má veľa otázok, potrebuje sa poradiť o tom, ako bude prebiehať pôrod, potrebuje sa naňho pripraviť, či už rôznymi cvikmi, dýchaním, ale aj tú psychiku potrebuje mať možno takú pokojnejšiu. A taktiež je dôležité, aby možno aj bolo zrejmé, v akom sociálnom prostredí je, do ktorého príde to dieťa.
A takisto po pôrode každá z nás, ktoré sme absolvovali pôrod, myslím si, že je vítané, keď čerstvá mama nemusí s malým bábätkom utekať k lekárovi, keď napríklad potrebuje sa poradiť ohľadom dojčenia alebo má nejaký problém s ranou, čiže toto sú všetko veci, kde naše pôrodné asistentky – sestry sú kompetentné a vedeli by napomôcť takejto starostlivosti. Chcem zdôrazniť, že v žiadnom prípade nechceme nahrádzať poradňu, ani nejakým spôsobom odsúvať lekárov z tohto celého obdobia, či už predpôrodného alebo popôrodného, ale skôr naozaj skvalitniť starostlivosť o tieto budúce čerstvé mamy.
Ja ešte vystúpim v rozprave, takže zatiaľ toľko. Je pripravený aj jeden pozmeňujúci návrh, ktorý by som predniesla potom v rozprave. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 11:55 - 11:55 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak ako som úvodnom slove avizovala, by som chcela teraz predniesť pozmeňujúci návrh, ktorý dávame aj spolu s pani poslankyňou Drábikovou. Obsah toho pozmeňujúceho návrhu som už načrtla. Ide o to, aby sa vykonala po šiestich mesiacoch kontrola. Respektíve znovuposúdenie od ukončenia, teda poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej službe, aby bolo zrejmé, že či ten rozsah postačuje, a takisto sa zavádza povinnosť k žiadosti žiadateľa doplniť túto žiadosť o čestné prehlásenie deklarujúce zámer ukončiť v priebehu pol roka poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby.
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa navrhuje priznať od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa má podľa čestného vyhlásenia uskutočniť poskytovanie celoročnej pobytovej služby. Respektíve od reálneho skončenia, ak sa tak stane už v čase pred vydaním rozhodnutia o priznaní, pričom začiatok výplaty príspevku sa viaže na moment ukončenia poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby. V tejto súvislosti sa navrhuje zaviesť povinnosť pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, aby úradu práce, sociálnych veci a rodiny predložila doklad o tom, kedy bolo ukončené poskytovanie uvedenej sociálnej služby.
V prípade, ak nedôjde k ukončeniu poskytovania sociálnej služby, napríklad sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím rozhodne zotrvať v zariadení, tak úrad práce rozhodne o odňatí peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Je to len poistka kvôli tomu, aby naozaj sa nestalo, že bude súbeh poskytovania.
Čiže dovoľte, teraz prečítam ten pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Lucie Drábikovej k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažko zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov (tlač 1150).
1. V čl. I bode 1 úvodná veta znie: „V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:"
2. V čl. I body 2 a 3 znejú:
„2. V § 21 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak bol rozsah osobnej asistencie určený na základe žiadosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej súčasťou bolo čestné vyhlásenie podľa § 55 ods. 4 písm. b) piateho bodu, opätovné posúdenie sa prvý raz vykoná po šiestich mesiacoch od ukončenia poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby."."
3. V § 21 ods. 6 v tretej vete sa slová „lehoty uvedenej v prvej" nahrádzajú slovami „lehôt uvedených v prvej vete a druhej".
3. Čl. I sa dopĺňa bodmi 4 až 8, ktoré znejú:
„4. V § 22 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ktorej súčasťou je čestné vyhlásenie podľa § 55 ods. 4 písm. b) piateho bodu, peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa prizná najskôr od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa
a) podľa čestného vyhlásenia má ukončiť poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby,
b) ukončilo poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, ak sa poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby ukončilo pred dátumom ukončenia uvedeným v čestnom vyhlásení."
5. V § 23 ods. 4 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. Ukončenia poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby uvedenej v čestnom vyhlásení podľa § 55 ods. 4 písm. b) piatom bode, predložiť doklad o ukončení poskytovania tejto služby.''
6. V § 43 ods. 2 sa na konci pripája táto veta : ,,Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca najskôr od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa ukončilo poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby uvedenej v čestnom vyhlásení podľa § 55 ods. 4 písm. b) piatom bode, a ak bol peňažný príspevok na osobnú asistenciu priznaný na základe žiadosti, ktorej súčasťou bolo čestné vyhlásenie podľa § 55 ods. 4 písm. b) piateho bodu."
7. V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta : „Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa odníme aj vtedy, ak bol peňažný príspevok na osobnú asistenciu priznaný na základe žiadosti, ktorej súčasťou bolo čestné vyhlásenie podľa § 55 ods. 4 písm. b) piateho bodu a po
a) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nesplní povinnosť podľa § 23 ods. 4 písmeno b) tretieho bodu alebo
b) poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby uvedenej v čestnom vyhlásení podľa § 55 ods. 4 písm. b) piatom bode sa neukončí do šiestich mesiacov od podania žiadosti o priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu."
8. V § 55 ods. 4 sa písmeno b) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. Čestné vyhlásenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, že poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, ktorej je prijímateľom, sa ukončí najneskôr do šiestich mesiacov od podania žiadosti o priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu."
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem, aby sa o bodoch 2, 3 a 4 spoločnej správy hlasovalo samostatne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

25.10.2022 11:40 - 11:40 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, v prvom rade sa vám chcem poďakovať za to, že sme mohli rozdeliť túto rozpravu, pretože ešte stále teda pracujeme na pozmeňujúcom návrhu k tomu, čo som avizovala, že by sme chceli zmeniť, aby sa nekrátil príspevok na opatrovanie tým, ktorí poberajú niektorú z dôchodcovských dávok. A teda dovoľte, aby som uviedla tlač 1150. Týka sa tiež zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Ako som uviedla aj v prvom čítaní a následne na výboroch, táto zmena alebo tento návrh vychádza zdola. To znamená, že bol vypracovaný na základe podnetov od ľudí, ktorých sa to priamo týka. A týka sa to jednej veci. Keď napríklad je človek umiestnený v zariadení sociálnych služieb a chcel by sa osamostatniť, chcel by odísť a žiť samostatne, ale potrebuje osobnú asistenciu, tak dnes zákon hovorí, že najskôr musí opustiť brány zariadenia a potom sa môže nechať posúdiť na osobnú asistenciu. Všetci veľmi dobre vieme, že ten proces, tie lehoty na posúdenie sú naozaj dlhé. Áno, je to tak. Zo zákona proste tri mesiace je tam čas na to, aby sa vykonal ten posudok. Žiaľ, niekedy ten čas sa aj predlžuje.
To znamená, že v praxi potom títo ľudia, ktorí sa osamostatnili, ale ktorí potrebujú nejakú pomoc, sú odkázaní na to, aby si to platili sami alebo aby im niekto pomáhal. Čiže chceme trošku zmeniť tú filozofiu a uľahčiť ľuďom život. To znamená, že by sa mohli nechať posúdiť ešte počas pobytu v zariadení a až následne, keď opustia a nechajú sa posúdiť, to znamená, že budú vedieť, keď budú odchádzať zo zariadenia, či teda majú nárok a v akom rozsahu na peňažný príspevok na osobnú asistenciu.
Opäť sa chcem veľmi pekne poďakovať ministrovi Krajniakovi za ústretovosť, pretože, áno, roky to platilo, že to vždy bolo takto, že bolo najskôr treba ukončiť jedno a potom sa nechať posúdiť a začať čerpať druhé. Čiže meníme túto filozofiu na to, aby sme vyšli ľuďom v ústrety. Čiže ak prejde táto novela zákona, tak bude možné sa nechať posúdiť ešte počas poberania služby, sociálnej služby a až po opustení, samozrejme, toho zariadenia, človek, ak mu bude priznaná, priznaný peňažný príspevok na osobnú asistenciu, tak ju začne poberať. Cez pozmeňujúci návrh, ktorý vám v rozprave prednesiem, ale aj upresňujeme to, aby naozaj to bolo všetko tak, ako má byť, že sa bude vykonávať po šiestich mesiacoch kontrola, odkedy sa ten človek osamostatní. A takisto bude predkladať čestné vyhlásenie, aby bolo jasné, že je ten zámer opustiť zariadenie sociálnych služieb a žiť samostatne.
Čiže toto je obsahom toho pozmeňujúceho návrhu. Ja ho uvediem potom aj v rozprave. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 11:25 - 11:25 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Dobre. Čiže... vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, začneme teda tlačou 1149 a 1143. Tak ako som uviedla v prvom čítaní a následne aj na výboroch, táto novela zákona o službách zamestnanosti má za cieľ uprednostniť v rámci náhradného plnenia využívanie služieb. Pretože sme presvedčení, že aj ľudia so zdravotným postihnutím čoraz viac dokážu nielen pracovať teda v rôznych chránených dielňach a vyrábať nejaké produkty, ale takisto poskytovať aj služby. Čiže chceme uprednostniť cez koeficient započítavania tohto náhradného plnenia využívanie služieb.
Tuto ešte uvediem, aby teda do kontextu aj tí, ktorí nepoznajú tieto povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom, ktorí majú teda viac ako 20 zamestnancov, tam je tá povinnosť zamestnávať nejaké percento ľudí so zdravotným postihnutím. Pokiaľ tak nerobia, tak nastupuje buď zaplatenie pokuty, alebo teda využívanie tohto náhradného plnenia. Aj po diskusii s ministerstvom práce, sociálnych vecí sme pripravili jeden pozmeňujúci návrh, ktorý prednesie kolegyňa Lucka Drábiková, ktorý má za cieľ aj aby keď napríklad nejaký zamestnávateľ bude využívať kombináciu toho náhradného plnenia služby a tovary, aby si viedol evidenciu vlastne čo od koho zobral, aby bolo možné následne vyhodnotiť tie koeficienty. Takže to odôvodní aj, aj predstaví pani poslankyňa Drábiková. Toľko za mňa zatiaľ v úvodnom slove. Ďakujem.
A teraz prejdem k tej druhej tlači, keďže máme spojenú rozpravu. A to sa týka toho, aby chránené dielne prestali byť vnímané ako priestor, ktorý je uzavretý, kde tí ľudia musia počas pracovanej doby celý čas sedieť alebo teda na chránenom pracovisku. Pretože ako som aj uviedla pri predchádzajúcej novele, čoraz viac ľudí so zdravotným postihnutím je schopných vyjsť do terénu a poskytovať aj nejaké služby, či už nejaké poradenstvo v oblasti sociálnej alebo aj napríklad účtovníctva a tak ďalej. To znamená, že aby s čistým svedomím mohli opustiť túto chránenú dielňu, tie štyri steny, mohli pracovať z externého prostredia alebo teda v externom prostrední, tak sa navrhuje úprava novely tohto zákona.
Tu tiež došlo ku kompromisu s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, za čo chcem veľmi pekne poďakovať pánovi ministrovi Krajniakovi, ktorý sa tiež do toho vložil, kde teda budeme aj prijímať alebo prednesieme spolu s kolegyňou Drábikovou pozmeňujúci návrh, aby sa vlastne zadefinovalo, že vlastne takáto externá práca alebo práca z domu bola možno, bolo možné ju vykonávať počas 10 pracovných dní za mesiac. To znamená, že človek, áno, bude aj prítomný v tej chránenej dielni, ale keď bude mať svoje povinnosti pracovné, pokiaľ teda charakter práce a zdravotný stav to bude umožňovať, aby tak mohol konať aj teda v tom externom prostredí a takisto, aby mohol pracovať z domu.
Takže toľko na úvod. Skončila som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.10.2022 16:40 - 16:40 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či to nebol potlesk, aby sa pán minister ešte vrátil, ale sľubujem, že sa vráti.
Takže dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 972).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1448 z 10. mája 2022 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona, tlač 972, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov vyplýva sedem pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 7 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 201 zo 14. júna 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 16:10 - 16:10 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som v prvom čítaní vystupovala, keďže išiel, išlo niekoľko zákonov, sociálnych zákonov za sebou a na viacerých z nich som pracovala a tak už som nechcela zahlcovať tú rozpravu aj vystúpením k tomuto zákonu, ale naozaj sa veľmi teším, že sa podarilo v Európskom parlamente schváliť takúto smernicu s tým, že, samozrejme, v niektorých aspektoch my ideme oveľa ďalej, máme oveľa štedrejší ten systém. Čiže vždy je to tak, že keď členská krajina chce niečo navyše, môže to urobiť, ale tam, kde máme resty, tak tam vlastne sme povinní to nejakým spôsobom aplikovať.
A ja sa teším, že konečne aj na Slovensku budú môcť otcovia si čerpať tzv. otcovskú dovolenku, pretože je naozaj, myslím si, že pre každú mamu veľmi, veľmi príjemné mať po boku svojho partnera pri tých začiatkoch, pretože tie začiatky bývajú také náročnejšie. A väčšinou, aspoň teda čo viem, v mnohých to suplujú staré mamy alebo niekto ďalší príde pomáhať, ale myslím si, že je dôležité aj pre toho otca, aby od začiatku videl, čo obnáša starostlivosť o novorodenca. Myslím si, že to pomôže tej rodine a naozaj sa tá, tá práca a tá starostlivosť rozdelí medzi, medzi nich.
Ja som si všimla zatiaľ, že v rozprave sú prihlásené len ženy, čiže asi my ženy to naozaj asi najviac oceňujeme, ale pevne verím, že aj všetci páni tu prítomní za to budú hlasovať, aby, aby takáto možnosť tu bola.
Tak ako pán minister spomínal, ja mám krátky pozmeňujúci návrh. Totižto pri preklápaní tejto, tejto smernice sme trošku jednu časť opomenuli, a to sa týka práce na diaľku. To znamená, že iba naozaj je to krátky, krátky pozmeňujúci návrh, ktorý umožní aj teda takúto prácu na diaľku zaviesť s tým, že, samozrejme, áno, aj ten zamestnávateľ má možnosť sa vyjadriť v prípade, že by to nebolo možné, ale musí to dať písomne vedieť dotyčnému zamestnancovi a musí prihliadať aj teda na záujmy tohto zamestnanca.
Čiže dovoľte, aby som vám teraz prečítala pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1039.
V čl. I sa za bod 44 vkladajú nové body 45 a 46, ktoré znejú:
„45. V § 164 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak požiada žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako osem rokov o domácku prácu, teleprácu alebo o prácu z domácnosti podľa § 52 ods. 2 na účely starostlivosti o dieťa, zamestnávateľ je povinný poskytnúť im písomnú odôvodnenú odpoveď, ak ich žiadosti nevyhovel v primeranej lehote. Pri posudzovaní žiadosti zamestnávateľ prihliada na jeho úlohy a oprávnené záujmy zamestnanca."
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
46. V § 165 sa slová „ods. 2" nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3"."
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis