Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.10.2021 o 14:08 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2021 14:08 - 14:09 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 584).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 833 z 24. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 584) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 126 zo 16. septembra 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 14:39 - 14:41 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za poznámky.
Pán poslanec Šimko, vy ste sa teda obrátili na pána ministra Krajniaka so žiadosťou o nejakú finančnú dotáciu, čiže na to ja neviem reagovať, na to nebudem reagovať.
Ja by som ešte sa možno vrátila k tomu, čo hovoril pán poslanec Tomáš, že vlastne či je správne, že zostanú voľné kapacity vo verejných zariadeniach alebo štátnych, alebo obecných, alebo ako ich nazveme, a teda že sa budú dotovať neverejné. Z mojich poznatkov a vedomostí, my až tak veľa tých miest nemáme. Žiaľ, všade skoro sú poradovníky na umiestnenie. Dokonca, keď sa stretávame aj s neformálnymi opatrovateľmi, to sú tí, ktorí sa starajú o svojich ťažko zdravotne postihnutých doma a chceli by využiť odľahčovaciu službu, lebo zo zákona na ňu majú nárok, tak proste táto služba nie je k dispozícii.
Čiže my naozaj máme podstatne menej miest, podstatne menej zariadení, než by sme potrebovali. Čiže ja sa až tak veľmi neobávam toho, že by teraz zívali prázdnotou nejaké verejné zariadenia a by to boli neverejné, ktoré by teda bolo treba aj, aj financovať.
A na druhej strane tak ak by aj sa taká situácia stala, že nejaké verejné zariadenie zostane prázdne, že klienti nemajú záujem byť v tom verejnom zariadení, tak si treba dať otázku, že prečo to tak je a v takom prípade možno naozaj, tak nech potom sa financuje len to neverejné, lebo predpokladám, že asi je kvalitnejšie alebo lepšie. Vždy myslíme na to, že chceme pomôcť tým konkrétnym ľuďom. A ja sa budem opakovať už niekoľko rokov, čo som v politike, mne je jedno, či je poskytovateľ verejný alebo neverejný. Na konci dňa je to ten žiak, je to ten klient, je to ten pacient, ktorý proste dostáva tú službu a všetci by mali byť si rovnoprávni.
Čiže ak aj nejaké verejné zariadenie nie je v poriadku, je prázdne, no tak sa zruší a budú poskytovať službu len tí neverejní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.10.2021 14:28 - 14:32 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán minister, kolegyne, kolegovia, zopár poznámok k tomuto návrhu zákona, ktorý musím povedať teda, že vítam. Pretože naozaj, čo sa týka pomoci ľuďom odkázaným na pomoc, dlhujeme im veľa. My tu veľa ďakujeme ministerstvu za to, že prichádza s týmto návrhom. Ja by som sa chcela poďakovať všetkým občanom, ktorí doteraz to všetko ešte zvládli. Pretože veľakrát naozaj tá ťarcha zostáva na rodinách, na nich samých a štát sa veľakrát, alebo aj samospráva, správa ako macocha.
Čiže naozaj vítam tento návrh. Samozrejme, to zvýšenie pre krízovú intervenciu, tak ako už to bolo viackrát spomenuté, je, je viac ako žiaduce. Mnohí, ktorí ste, alebo ktorí sme navštívili rôzne útulky, zariadenia, sme mali možnosť vidieť, v akých podmienkach sa tam pracuje, s akými obmedzenými zdrojmi musia vyslovene čarovať, aby dokázali sa postarať o ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Ako zápasia s tým, aby im mohli poskytnúť stravu, ubytovanie, zdravotné, zdravotnú starostlivosť. Nebyť dobrovoľníkov, nebyť rôznych donorov, sponzorov, tak by nám to celé skolabovalo. Čiže ja veľmi vítam túto iniciatívu zvýšiť príspevok. Myslím si, že nie je to posledný krok v tejto oblasti, ktorý by sme mali urobiť, ale to už potom patrí aj k tým systémovým nejakým reformám, ku ktorým verím, že sa dostaneme ešte v priebehu najbližších mesiacov.
Pokiaľ ide o sociálne služby, ja by som možno trošku aj zareagovala na svojho predrečníka pána poslanca Tomáša. Ja som presvedčená o tom, že každý občan by mal mať slobodu rozhodnúť sa, v ktorom zariadení chce byť. Tak ako rodičia máme možnosť rozhodnúť sa, do akej školy dáme svoje deti, tak si myslím, že aj ľudia by mali mať možnosť sa rozhodnúť pre zariadenie, ktoré im vyhovuje či už z hľadiska blízkosti, z hľadiska nejakého nastavenia, fungovania, kvality, pretože nezabúdajme na to, že aj, aj tá kvalita v niektorých zariadeniach je lepšia, v niektorých je slabšia. Čiže to je taká prvá poznámka.
Druhá poznámka je, nikto z nás si nevybral, kde sa narodil. To znamená, že každý človek by mal mať nárok dostať službu rovnakú viac-menej. Ten štandard aby bol rovnaký. Preto ja vítam aj rozhodnutie, že štát vstúpi do tohto, že to nenechá všetko len na samosprávu, ktorá veľakrát nemá finančné prostriedky. Ale opäť, toto beriem nielen ja, ale tak aj pán minister to tak povedal, ako nejaké dočasné riešenie, pretože my potrebujeme zmeniť spôsob financovania sociálnych služieb tak, aby tí, ktorí potrebujú, sa dostali ku kvalitnej službe za rovnakých podmienok a samozrejme, kto má záujem si priplatiť o nejaký nadštandard, tak tiež by mal byť k dispozícii.
V tejto novele sa teda zaoberáme aj alebo teda aj najmä neverejnými poskytovateľmi. Opäť prax ukázala, že, žiaľ, títo neverejní poskytovatelia sú častokrát diskriminovaní, dostávajú podstatne menej peňazí, ako by mali dostávať. Úplne alarmujúci je prípad Košickej VÚC-ky, ktorá, možno ste zachytili tie informácie, ohrozila existenciu niekoľkých zariadení len preto, že im nedala taký príspevok, aký by im mala dať. A opäť aj teda ďakujem za spoluprácu s ministerstvom práce, sociálnych vecí v tejto oblasti, kde pevne verím, že kroky, ktoré podstúpime a že sa tým budeme zaoberať, tak že docielime to, aby sa vúcka v Košiciach už takto nezodpovedne nesprávala. Lebo na konci dňa, viete, možno to zariadenie neprežije, ale tu nejde ani tak o zariadenie, ako o tých ľudí, ktorí využívajú tie služby a ktorí potrebujú tú pomoc.
Takže ďakujem veľmi pekne za túto novelu, ktorá spĺňa naše programové vyhlásenie vlády a spĺňa to, o čom som presvedčená, že nikto by nemal byť diskriminovaný. Ani verejné, ani neverejné zariadenia by nemali mať iné podmienky, ale vždy by sa malo brať ohľad na to, že za tým zariadením je ten poberateľ tej sociálnej služby a tam nerozlišujeme, že či je taký alebo onaký. Mal by mať rovnaký príspevok zo strany štátu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.10.2021 14:03 - 14:08 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ja by som v krátkosti chcela zareagovať na to, čo tu bolo povedané, a teda v prvom rade sa aj poďakovať pánovi ministrovi za to, že zahrnul návrh, s ktorým som ja prišla pred nejakým časom na základe podnetov občanov so zdravotným postihnutím ohľadom úpravy motorového vozidla, aby bolo možné uskutočniť takúto úpravu pred tým ešte, než ten človek sa stane majiteľom vozidla. Naozaj je to, myslím si, že detail, ktorý ale uľahčí život ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, aby nemuseli najskôr kúpiť vozidlo a potom čakať na prerábku, keď teda na ňu majú nárok.
Taktiež by som sa chcela pristaviť pri téme posudkových lekárov. Je to problém, ktorý sa tu ťahá roky. My nemáme dostatok posudkových lekárov a tí, ktorí sú v systéme, veľakrát naozaj už sú staršieho veku, odchádzajú pomaly do dôchodku, čiže ten posun vekový je taká náplasť na to, aby ešte ako-tak nám fungoval ten posudkový systém a preto opäť ja už som to niekoľkokrát hovorila aj v minulosti, keď som pôsobila ako poslankyňa Národnej rady aj z Európskeho parlamentu. My potrebujeme dobrú posudkovú reformu. My potrebujeme naozaj vytvoriť posudkové tímy, viacerých ľudí, ktorí budú posudzovať jednotlivé žiadosti, pretože sa nám stávalo, žiaľ, v tej praxi v minulosti, že napriek tomu, že to boli posudkoví lekári, vzhľadom k tomu, ako sa vyvíjajú rôzne ochorenia a jak ich lepšie vieme možno nejako diagnostikovať atď., tak najmä pri diagnózach typu autizmus sme sa stretávali s tým, že tí posudkoví lekári nie celkom chápali, o aký typ postihnutia alebo aký typ ochorenia tu ide. Veľakrát príspevky boli zamietnuté. Čiže preto ja sa stále prikláňam k tomu, aby boli multidisciplinárne tímy, eventuálne to, čo aj pán minister spomínal. Proste nech je tých lekárov viacej, možno ktorí sú aj online a ktorí slúžia ako poradcovia, ale aby naozaj sa nestávalo to, že len (zaznievanie gongu) preto, že je to možno nejaká diagnóza, s ktorou sa ten-ktorý lekár nestretol, tak boli zamietnuté príspevky na kompenzáciu.
Samozrejme vítam to, že sa ide zdvihnúť ten príspevok zo strany štátu pri pomôckach. My sme v minulosti na to veľakrát upozorňovali, že hoc aj len 5 % z tej sumy pre mnohých ľudí je nedosiahnuteľné, likvidačné, museli si požičiavať peniaze, aby vôbec si mohli dovoliť takúto kompenzačnú pomôcku. Čiže naozaj to vítam a ja budem rada, ak v budúcnosti možno pristúpime k tomu, že naozaj tí, ktorí sú najodkázanejší, nebudú musieť platiť žiadne doplatky, ale dostávali tieto kompenzačné pomôcky včas a také, aké potrebujú.
Pretože to je ďalší problém, že veľakrát, či sú to rôzne vozíky alebo proste načúvacie prístroje atď. a aj viete veľmi dobre, tí, ktorí sa v tom trošku orientujete, že nie je to len problém, teda čo sa týka tohto rezortu, ale aj rezortu zdravotníctva, je tam nejaká postupnosť, kedy si o čo môžu dotyční ľudia požiadať. Veľakrát dostávajú pomôcky, ktoré nie sú vyhovujúce, len preto, že sú na sklade, proste ich dostanú. Jednak to tým občanom nepomôže, na druhej strane sú to vyhodené finančné prostriedky. Takže spolu s ďalšími kolegami, aj teda v spolupráci s ministerstvom práce, aj v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva chceme sa baviť o tom, že by sa zjednotil možno ten systém, aby hneď včas ten človek dostal tú pomôcku, ktorú potrebuje, a nieže dostane nejakú jednu, ktorú potom odloží do pivnice, a musí si buď kúpiť druhú alebo potom cez úrad práce to nejako riešiť na dlhé lakte.
Pokiaľ ide k tej linke, o ktorej ste hovorili, pán minister, ja som samozrejme za akúkoľvek pomoc aj v tom prípade vo vzťahu k seniorom, len chcem potom upozorniť na jednu vec, ono sa nám to stalo aj pri duševnom zdraví, že popri linkách pomoci, ktoré už existujú, tu vznikla jedna štátna. Žiaľ, z tých informácií, ktoré mám, je minimálne využívaná, pretože ľudia o nej nevedia. To znamená, že keď už aj niečo urobíme, tak prosím, urobme to tak, aby ľudia o tom vedeli, aby ju mohli využívať, pretože tieto služby sú naozaj veľmi-veľmi potrebné, alebo potom pristúpme k tomu, že budeme podporovať tie linky, ktoré už existujú, ale, samozrejme, s tým súvisia aj tie problémy, o ktorých ste hovorili, že tam možno treba robiť nejaké verejné obstarávanie, ale chcem na to upozorniť, aby opäť dobre mienená vec neskončila tak, že nebude pomáhať ľuďom.
Takže toľko za mňa k tomuto návrhu. Ja samozrejme uvítam, ak teda ešte bude možnosť rozšíriť tento návrh cez pozmeňujúce návrhy o možno ďalšie nejaké vylepšenia tak, aby ľudia so zdravotným postihnutím mali život kvalitnejší.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 13:51 - 13:52 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja nadviažem na to, čo hovoril pán poslanec Borguľa, hoci to nie je predmetom tohto návrhu, ale tiež by som chcela oceniť ďalšiu skutočnosť, ktorá súvisí so zneužívaním starších ľudí. Iste si spomeniete na prípad, kedy isté zariadenie, nebolo to zariadenie sociálnych služieb, ale bolo to pod živnosťou robené zariadenie, ktoré ubytovávalo seniorov a poskytoval im nejaký druh služby, nebol v registri sociálnych služieb, ale s hrôzou potom hygienici zistili, v akých otrasných podmienkach žijú starší ľudia a vlastne a chcem sa touto cestou poďakovať aj ministerstvu práce a ministerstvu vnútra, lebo sme spoločne riešili tento problém, aby do budúcnosti takéto prípady neboli. Aby bol register tých, ktorí poskytujú sociálne služby, zároveň možno aj nejaký čierny zoznam takých zariadení alebo ktoré sa vydávajú za zariadenia poskytujúce tieto služby, ale ktoré v skutočnosti zneužívajú krehkosť starých ľudí. A taktiež vlastne ministerstvo vnútra aj pristúpilo na ten náš návrh, aby takéto občianske združenia, ktoré vyslovene zneužívajú starých ľudí, kde dochádza k ich týraniu, boli zrušené.
Takže ešte raz ďakujem aj pánovi ministrovi Krajniakovi, aj Mikulcovi za spoluprácu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2021 13:46 - 13:48 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená ako spravodajkyňa k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 703. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 733 zo 4. októbra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2021 18:02 - 18:04 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa tiež chcela vrátiť k tej odbornej pracovnej komisii.
Pán generálny prokurátor, vy ste povedali, že ste nezakázali špeciálnemu prokurátorovi Lipšicovi účasť na tejto komisii, ale teda je zjavné, že ste mu to ani nepovolili. A chcem sa aj spýtať, že či teda, ak teda vy ste to priamo takto neriešili, či teda to nebolo tak, že ste chceli od niekoho, aby tam nebol. Len teda sa chcem uistiť, že naozaj to nie je nič osobné. Pretože z toho, jak prebiehajú rôzne diskusie, tak sa javí, že už naozaj je to skôr osobné ako nejaké odborné.
A chcem zopakovať aj to, čo povedal pán poslanec Dostál, pretože aj počas verejného vypočutia ste hovorili o otvorenej prokuratúre a naozaj, myslím si, že v tomto prípade by sa možno hodila aj taká vaša veľkorysosť, to nazvem, umožniť viacerým prokurátorom, aby sa zapojili do tejto komisie, pretože tak ako bolo povedané, je to odborné stretnutie, ktoré zriadil pán premiér za účelom, aby sa našli tie najlepšie riešenia. Dúfam, že nespochybňujete alebo nikto nespochybňuje, že Daniel Lipšic je odborníkom v tejto oblasti, čiže by vedel byť prínosom. Na konci dňa aj tak vláda a parlament budú schvaľovať tie opatrenia, čiže naozaj by som bola rada, aby to zdanie, ktoré je, že tu ide o nejakú osobnú animozitu, aby teda sa neprejavovala.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 11:54 - 11:55 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. To je to, o čom som hovorila, že do druhého čítania chceme ešte naďalej diskutovať o tom, akým spôsobom vytvoriť tie podmienky tak, aby naozaj čo najviac odborníkov mohlo poskytovať túto starostlivosť o deti. Môžme sa baviť aj o tom, čo navrhujete vy a ďalej je dôležité mať na pamäti, že aj ten riaditeľ, aj vôbec tá škola musí si byť vedomá, že vlastne aké kompetencie má dotyčný, aby sa nestalo, že proste zamestná, vymyslím si len nejakého opatrovateľa alebo niekoho, a bude od neho žiadať úkony, ktoré nebude môcť on robiť. Čiže preto ja chcem, aby to bolo naozaj všetko jasne zadefinované, aby sme neuviedli niekoho do omylu, aby v konečnom dôsledku to potom nepoškodilo, či už tomu dieťaťu, alebo jemu samotnému, alebo tej škole.
Čiže áno, do druhého čítania sa budeme rozprávať aj s kolegami z OĽANO, ktorí tiež, pani poslankyňa Horváthová už o tom hovorila, že chcú rozšíriť ten počet alebo tie, počet, áno, profesií, ktoré by mohli vykonávať túto starostlivosť na pôde školy. Čiže ja si viem predstaviť aj to, čo vy spomínate, hoci priznám sa, že z toho, ako poznám školy a to prostredie, že neviem, aká bude odozva zo strany pedagógov na to, že by si mali robiť opatrovateľský kurz, pretože naozaj je to ako keby, však na jednej strane teda poskytujú vzdelávanie, potom by sa mali starať. Ale, hovorím, je to hodné debaty, takže ďakujem pekne aj za váš, vašu pripomienku.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2021 11:44 - 11:48 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ja vystúpim v rozprave, ak by náhodou ešte niekto chcel reagovať, aby mal tú možnosť. Ja by som zopakovala to, čo povedala teraz pani Horváthová. Ja som to už hovorila aj v úvodnej reči, aj potom som sa snažila to artikulovať. To, čo predkladáme dnes, alebo tá novela je najmä o tom, aby to bolo zákonné, aby bolo zákonné poskytnúť zdravotnú starostlivosť na pôde školy, školského zariadenia. Pretože doteraz, žiaľ, sa to robilo všelijako, ale chceme proste, aby to bolo v súlade so zákonom, aby sme nevystavovali učiteľov alebo ďalších ľudí zo škôl nejakým situáciám, kde by v snahe pomôcť dieťaťu porušili zákon. Čiže to je gro tohto zákona, vytvoriť právny rámec a uzákoniť možnosť poskytovať túto starostlivosť.
Ja s vami úplne súhlasím, že teda ja už som to aj povedala vo faktickej poznámke, že nám chýbajú aj sestry, aj zdravotnícky personál, aj lekári, aj zubári. Proste situácia je naozaj veľmi zlá, ale opakujem, nemyslím si, že týmto návrhom by sa nejako radikálne zhoršila tá situácia. Už dnes sestry, lekári, ktorí nie sú spokojní, idú do zahraničia. Čiže ten odliv týchto kompetentných ľudí, žiaľ, tu už k nemu dochádza. Mali by sme sa zamyslieť a áno, je to aj úloha a teda jedna z dôležitých úloh pre túto vládnu koalíciu, ako čeliť tomuto problému, ja si to uvedomujem a je mi možno aj trošku ľúto, že niektoré opatrenia, ktoré boli avizované na začiatku volebného obdobia, sú také pomalšie, aj keď teda je to spôsobené najmä COVID-om, ale či už je to ohodnotenie sestier alebo ďalšie opatrenia, ktoré by udržali týchto odborníkov v našich nemocniciach, ambulanciách, je proste potrebné čím skôr prijať.
Zároveň ja si myslím a možno, možno sa nad tým pousmejete, ale prítomnosť takýchto zdravotníkov na pôde škôl môže v konečnom dôsledku aj odľahčiť tie ambulancie a nemocnice, pretože keď bude pravidelná nejaká prevencia, keď tomu dieťatku sa bude niekto venovať aj na pôde školy, kde trávi väčšinu svojho dňa počas školského roku. Naozaj naše deti sú v školách od rána pomaly do večera, keď ešte majú aj mimoškolské aktivity, čiže je dobré, keď je niekto naporúdzi, kto im vie pomôcť a nemusia to byť rodičia, ktorí musia dať výpoveď v práci napríklad alebo teda odbiehajú od práce, aby poskytovali túto starostlivosť. Čiže myslím si, že aj tá prevencia, či už v podobe nejakého vzdelávania, ale tak isto aj toho, že podajú včas ten liek tomu dieťaťu, môže pomôcť zlepšiť ich zdravotný stav, resp. odbremeniť potom tie nejaké následky.
Pokiaľ ide o finančné prostriedky, áno, stále proste sa boríme s tým a zápasíme, že však nie je dostatok financií ani na tých psychológov, ktorí by mali byť na tých školách, ani na tých asistentov učiteľa. Ja dúfam, že aj z plánu obnovy, z týchto peňazí pôjde značná časť na inkluzívne tímy, ako aj pani poslankyňa Šofranko to už hovorila. Ten pilotný projekt vlastne pokiaľ ide o tieto, tento zdravotnícky personál, ono je to tam nazvané ako školské sestry, ale ako sme hovorili, túto prácu budú môcť vykonávať aj iné profesie ako sestry, aj lekári, záchranári, tak pokiaľ si dobre pamätám, tak je, sú finančné prostriedky na 50 takýchto pozícií v tom pilote a ja pevne verím, že časom, aj či už zriaďovatelia, ale teda najmä ministerstvo školstva pristúpi k systému, k systémovému kroku, aby tieto inkluzívne tímy, ktoré budú obsahovať aj zdravotnícky personál, fungovali podľa možnosti na každej škole. Ale opäť je to, je to celé o tom, že chceme vytvoriť podmienky a budeme sa snažiť o to aj, aby boli finančné prostriedky na ich naplnenie.
Neviem ešte, či boli, boli nejaké ďalšie pripomienky, na ktoré by som mala reagovať. Ak áno, kľudne vo faktickej ešte sa ma spýtajte. Ja by som chcela možno len na záver povedať, že áno, v ideálnom svete by všetko už dávno fungovalo, len teda tento svet nie je úplne ideálny a snažíme sa ale aspoň ho trošku zlepšiť. A ja teda budem naozaj vďačná za vašu podporu a samozrejme v prípade, že budú ešte nejaké ďalšie návrhy do druhého čítania, ktoré pôjdu v tejto línii, aby sa deťom dostala kvalitná starostlivosť, tak samozrejme, že ako predkladateľky budeme s tým súhlasiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 11:33 - 11:35 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa budem snažiť rýchlo zareagovať a keď nestihnem, tak potom ešte vystúpim v rozprave. Samozrejme, že si uvedomujeme, aká je situácia v našich nemocniciach, že nám chýba odborný personál, zdravotnícky personál, lekári a tak ďalej. Nemyslím si, že vytvorenie možnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť na pôde školy, školských zariadení nám nejako húfne týchto ľudí odoberie z nemocníc, ambulancií a pôjdu do tejto sféry. To, čo ste hovorili a teda ja tak budem aj proti možno v rozpore s rokovacím poriadkom reagovať aj na pána poslanca Kočiša, že či zase vôbec niekoho nájdeme. Už sa ľudia hlásia, pretože my sme to, túto tému prediskutovali ešte v roku 2015 aj s komorou sestier. Čiže sú ľudia, napríklad sestry, ktoré sú po materskej, majú ešte malé deti a rady by robili v prostredí, ktoré im umožní skĺbiť lepšie ten rodinný a pracovný život. To znamená, že majú aj prázdniny a tak ďalej. Čiže pre nejakú kategóriu zdravotných sestier, alebo teda sestier a možno aj lekárov práve takáto pozícia môže byť tá, kde budú mať menší stres.
A teraz keď ste, pán poslanec, pán doktor, hovorili o tom, že čo vlastne budú robiť celý deň, ráno pichnú inzulín a potom už vlastne nič. Ja som to aj spomínala vo svojej úvodnej reči, že vlastne okrem poskytovania takejto starostlivosti, podávania inzulínu, liekov a zasahovania, ja neviem, v prípade epileptického záchvatu, tak budú sa podieľať aj na výchove a vzdelávaní. To znamená, že budú spolupracovať aj s pedagógmi. My potrebujeme, aby naše deti boli lepšie vzdelávané v zdravom životnom štýle, aby tam bol niekto, kto možno bude viacej dbať aj na to, že možno zachytí, že sa tam deje nejaké sebapoškodzovanie, že tam tie deti prichádzajú do kontaktu s omamnými a psychotropnými látkami. Čiže naozaj to nie je len vec nejakého zdravotníckeho úkonu, ale chceme, aby aj títo ľudia participovali na vzdelávaní našich žiakov.
Ale ak bude treba, samozrejme, to bližšie vysvetlím aj neskôr.
Skryt prepis