Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

15.3.2022 o 17:23 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

15.3.2022 17:23 - 17:23 hod.

Jana Žitňanská
Budeme hlasovať zajtra o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 17:08 - 17:08 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Poprosím kolegov a kolegyne, ktoré nemajú záujem počuť tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby sa išli rozprávať inde. Ja iba v krátkosti predstavím, o aký pozmeňujúci návrh ide. Je to legislatívno-technická úprava, ktorá reaguje na zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (tlač 938). Vzhľadom na to, že uvedený zákon už obsahuje v § 70 ods. 10, je potrebné vykonať v uvedenom uznesení preznačenie odsekov. Toľko odôvodnenie k tomuto pozmeňujúcemu návrhu a teraz samotný text.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Vladimíra Ledeckého k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 834).
V čl. II 13 bode § 70 sa slová "za odsek 9 vkladá nový odsek 10" nahrádzajú slovami "za odsek 10 vkladá nový odsek 11". Zároveň sa označenie odseku 10 nahrádza označením 11 a veta "Doterajšie odseky 10 až 16 sa označujú ako odseky 10 až 16 sa označujú ako odseky 11 až 17." sa nahrádza vetou "Doterajšie odseky 11 až 17 sa označujú ako odseky 12 až 18."
Pán predsedajúci, skončila som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 16:53 - 16:53 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 834). Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1208 z 2. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona (tlač 834) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet. Výbor pre sociálne veci dňa 14. marca 2022 o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 175 z 15. marca 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku národnej rady. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.2.2022 17:33 - 17:34 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Pán minister, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 834. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona a ďakujem, že ma počúvate.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 869 zo 17. januára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 10:28 - 10:29 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ja sa ospravedlňujem, nejak mi to dlho trvá dneska. (Povedané so smiechom.)
Čiže a oni majú vlastne zo zákona presne určené, že čo môžu vykonávať. To znamená, že nemôžu tie isté úkony vykonávať verejní zdravotníci ako sestry, ako lekári. Sú tam isté rozdielnosti, takže by bolo úplne zrejmé, že podľa čoho oni budú postupovať alebo čo aj tí riaditelia od nich budú môcť vyžadovať z plejády toho všetkého, čo by mohli na tej škole robiť, tak proste oni sa musia držať toho, na čo, na čo majú oni teda povolenie alebo čo im umožňuje vlastne tá ich, tá ich prax, takže toľko ešte k tejto otázke.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 10:27 - 10:28 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Viete čo, to iba dvomi, dvomi vetami na to odpoviem, pretože iste si pamätáte, keď som prišla prvýkrát s týmto návrhom, keďže dlhé roky sme sa rozprávali o tom, že by to boli práve sestry, ktoré by vykonávali toto povolanie, lebo tak je to aj v iných krajinách väčšinou, tak vznikla tu taká polemika alebo taká obava, že aby sa nestalo, že tie sestry nám potom budú chýbať v nemocniciach, alebo teda v zdravotníctve, aj keď si nemyslím, že vzhľadom k tomu, že tieto sestry, alebo teda tí, ktorí budú vykonávať tú prácu školských zdravotníkov, že teraz by nastal nejaký masívny odliv z nemocníc, nakoľko tie mzdy budú podstatne nižšie, ako sú mzdy zdravotníctve, ale preto, aby sme zabránili akýmkoľvek obavám z nejakého masívneho odlivu sestier, tak sa zapracovalo do tohto návrhu, aj zapracovala možnosť, aby toto povolanie vykonávali aj lekári, aj záchranári, a dokonca aj verejní zdravotníci, a oni všetci... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 10:25 - 10:27 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Čiže začnem najskôr pánom poslancom Habánikom. Ďakujem veľmi pekne aj za to, že sme mohli konzultovať spoločne tento návrh.
Na vašu otázku, že či do budúcnosti alebo aj v súčasnosti normatív ráta s týmito finančnými prostriedkami, v tejto chvíli, keďže vlastne tá legislatíva stále nebola istá, tak na ten ďalší školský rok alebo na ten ďalší rok, žiaľ, tam tieto finančné prostriedky zatiaľ nefigurujú, čo ale už dnes vieme, je, že sa z Plánu obnovy, ale teraz najmä z predfinancovania je možnosť zabezpečiť takýchto 50 pracovných miest. To znamená, že 50 pracovných miest, teda to znamená, že 50 školských zdravotníkov bude môcť, alebo aj v súčasnosti by mohlo vykonávať túto, túto prax alebo toto povolanie na školách, len čakáme na schválenie zákona. Tento projekt, ako viete, bude trvať dva roky. Ja pevne verím, že na tie ďalšie kalendárne, alebo teda školské roky sa nájdu finančné prostriedky aj zo štátneho rozpočtu v každom prípade už aj po prijatí tohto zákona aj zriaďovatelia budú môcť zamestnať takýchto školských zdravotníkov, a pokiaľ majú na to finančné prostriedky, tak ich zaplatiť. Ja viem o viacerých iniciatívach aj rodičov, ktorí majú deti s rôznymi chronickými ochoreniami alebo zdravotným postihnutím a ktorým by veľmi pomohlo, ak by nemuseli oni chodiť do tej školy a strážiť deti, ale bol by tam takýto zamestnanec. To znamená, že dokonca niektorí hovoria, že sú aj ochotní to na nejaký čas zafinancovať ako dar škole.
Čiže tých spôsobov, ako vieme aspoň zopár tých školských zdravotníkov dostať do škôl, už dnes existuje, len na to, aby vôbec tam mohli legálne pôsobiť, potrebujeme tento právny rámec.
A ešte teda k otázke pána poslanca Suska. Z toho, čo som mala možnosť vyrozumieť aj s konzultáciou s legi... s našou legislatívou, tak by to malo byť v poriadku, tá vaša druhá otázka, a pokiaľ ide o tú prax, tam išlo najmä o to, že ja, v tom mojom pôvodnom návrhu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.12.2021 9:54 - 10:21 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dovoľte, teda aby som uviedla pozmeňujúci návrh. A najskôr teda odôvodnenie.
V tej prvej časti navrhovaná zmena zavádza do školského zákona možnosť pôsobenia zdravotníckeho pracovníka v materskej škole, v materskej škole pre deti so zdravotným znevýhodnením a základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, a ďalej vlastne sa, je bod ohľadom toho, že navrhovaná zmena zavádza do školského zákona možnosť zdravotnej starostlivosti v škole poskytovanej zdravotníckymi pracovníkmi a takisto je tu upravený aj informovaný súhlas, za akých okolností teda môže byť poskytnutá táto zdravotná starostlivosť.
Ďalej navrhovaná zmena vymedzuje správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytované zdravotníckym pracovníkom v škole. Správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude naplnené vtedy, ak bude poskytnutá v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi. Ďalej, ďalšie odôvodnenie ďalšej časti hovorí o tom, že navrhovaná zmena zaraďuje zdravotnú starostlivosť poskytovanú v škole medzi formy poskytovania zdravotnej starostlivosti v zákone o zdravotnej starostlivosti.
Potom ďalšia časť, navrhovaná zmena upravuje podrobnosti zdravotnej starostlivosti poskytovanej v škole zdravotníckym pracovníkom ako novej formy poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa zákona o zdravotnej starostlivosti. Určuje rozsah výkonov, ktorý bude môcť zdravotnícky pracovník v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v škole vykonávať, a ktorý bude limitovaný rozsahom praxe výkonu zdravotníckeho povolania, na výkon ktorého spĺňa podmienky a zároveň aj stanoveným materiálno-technickým vybavením školy. Tu chcem len povedať, že je už aj pripravený návrh vyhlášky, ktorý bude všetky toto upravovať, aby bolo jasné, aké napríklad materiálno-technické zabezpečenie tá škola musí mať, aby vôbec mohla poskytovať takúto starostlivosť.
Ďalšia časť hovorí, navrhovaná zmena zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vyníma poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym pracovníkom v škole z výkonu samostatnej zdravotníckej praxe. Potom ešte máme časť, ktorá hovorí o tom, kto bude môcť vykonávať dohľad, kto bude kontrolovať, že je vlastne poskytnutá tá zdravotná starostlivosť v súlade so všetkými predpismi, a to vlastne je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Keďže sú tu teda nejaké povinnosti, tak, samozrejme, k tomu patria aj sankcie za nedodržiavanie. Takže zavádzame možnosť sankcií, a teda pokiaľ ide o výšku tej sankcie, tak je navrhovaná 100 eur, pretože sa to vníma teraz aspoň na začiatku, kým sa otestuje pilotný projekt, teda aby sme nezaťažili tie školy, ktoré budú za to zodpovedné, tak vo výške 100 eur.
A posledné odôvodnenie sa týka účinnosti tohto zákona a tam sa navrhuje 15. január 2022, tak aby sme všetko stihli, aby aj pani prezidentka stihla podpísať túto novelu.
Čiže dovoľte mi teraz prečítať samotný pozmeňujúci návrh, je trošku dlhší, čiže vás poprosím o trpezlivosť.
Pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Jany Bittó Cigánikovej a Márie Šofranko k návrhu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658):
1. V čl. I sa doterajší text pod úvodnou vetou nahrádza týmto znením:
1. V § 28 ods. 14 a § 30 ods. 5 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová: „a zdravotnícky pracovník podľa § 152a“.
2. V § 96 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie:
„(4) V materskej škole pre deti so zdravotným znevýhodnením môže pôsobiť aj zdravotnícky pracovník podľa § 152a.“
3. V § 97 sa dopĺňa ods. 7, ktorý znie:
„(7) V základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením môže pôsobiť aj zdravotnícky pracovník podľa § 152a.“
4. Za § 152 sa vkladá § 152a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠152a
Zdravotná starostlivosť v škole
(1) Tam, kde to tento zákon umožňuje, môže byť v škole deťom a žiakom tejto školy poskytovaná zdravotná starostlivosť, a to zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu s príslušnou školou a ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania lekár, sestra, verejný zdravotník alebo zdravotnícky záchranár podľa osobitného predpisu. 91a)
(2) Zdravotnícky pracovník podľa ods. 1 poskytuje dieťaťu alebo žiakovi školy zdravotnú starostlivosť výlučne na základe prechádzajúceho písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 91b)“
Poznámky pod čiarou k odkazom 91a a 91b znejú:
„91a) § 27 ods. 1písm. a), d), g) a l) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 91b) § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“
2. Za čl. 1 sa vkladajú nové čl. II až IV, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 82/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z. a zákona č. 358/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 4 sa dopĺňa ods. 8, ktorý znie:
„(8) Zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje zdravotnícky pracovník v škole (§ 10b), je poskytnutá správne, ak je poskytnutá v súlade so štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi.“
2. V § 7 sa ods.1 dopĺňa písm. e), ktoré znie:
„e) zdravotná starostlivosť v škole 6d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6d) znie:
„6d) § 152a zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“
3. Za § 10a sa vkladá § 10b ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10b
Zdravotná starostlivosť v škole
(1) V škole môže byť deťom alebo žiakom tejto školy poskytovaná zdravotná starostlivosť, ak ju poskytuje zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania lekár, sestra, verejný zdravotník alebo zdravotnícky záchranár podľa osobitného predpisu; 9ab) tento zamestnanec vykonáva v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v škole činnosti v rozsahu praxe výkonu zdravotníckeho povolania, na výkon ktorého spĺňa podmienky.
(2) Škola, v ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, je povinná
a) poskytovať zdravotnú starostlivosť správne v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi,
b) viesť zdravotnú dokumentáciu v rozsahu podľa § 19 ods. 2,
c) zabezpečiť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti minimálne materiálno-technické vybavenie.
(3) Požiadavky na materiálno-technické vybavenie školy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v škole ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
(4) Návrh na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením 9ac) v škole vypisuje všeobecný lekár pre deti a dorast na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka.
(5) Zdravotnú dokumentáciu dieťaťa a žiaka vedie škola v písomnej forme. Súčasťou zdravotnej dokumentácie dieťaťa a žiaka v škole je aj návrh na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom v škole podľa ods. 4.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 9ab a 9ac znejú:
„9ab) § 27 ods. 1 písm. a), d), g) a l) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9ac) V § 2 písm. k) zákona č. 245/2008 Z. z.“
Čl. III
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z. a zákona č. 264/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 10 ods. 3 sa za slová „dočasnej epidemiologickej ambulancie pre deti a dorast“ vkladá čiarka a slová „poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym pracovníkom v škole13ba.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ba znie:
„13ba § 10b zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z. § 152a zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“
Čl. IV
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2014 Z. z. (pozn. red.: správne „719/2004 Z. z.“) zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 583/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z. zákona č. 220/2013 Z. z. zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z. zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona číslo... zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 358/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 18 ods. 1 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:
„v) vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v škole 41aaca tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a vedenie zdravotnej dokumentácie za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 50 ods. 11) a
1. ukladá sankcie,
2. ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,“.
Doterajšie písmeno v) sa označuje ako písmeno w).
Poznámka pod čiarou k odkazu 41aaca znie:
„41aaca V § 10b zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.
§ 152a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2021 Z. z.“
2. V § 50 sa dopĺňa odsek 15, ktorý znie:
„(15) Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v škole zdravotníckym pracovníkom zistí, že táto starostlivosť nebola poskytnutá správne, 71b) alebo ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť škole pokutu (§ 64 ods. 14).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 71b znie:
„71b) V § 4 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“
3. § 64 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Úrad môže uložiť škole za podmienok ustanovených v § 50 ods.15 pokutu až do výšky 100 eur.“
Doterajší čl. II sa označuje ako čl. V.
V súvislosti s vložením nových čl. II až IV sa vykoná legislatívnotechnická úprava názvu zákona.
3. V čl. II sa slová „15. novembra 2021“ nahrádzajú slovami „15. januára 2022“.
Pán predsedajúci, skončila som pozmeňujúci návrh.
A ešte raz by som sa chcela naozaj úprimne poďakovať všetkým, ktorí pracovali na tomto zákone, a za ich trpezlivosť, za ich odbornosť. A veľmi vás chcem poprosiť o podporu tohto zákona, dnes je Medzinárodný deň ľudských práv, myslím si, že krajší darček pre naše deti, ktoré majú zdravotné postihnutie alebo ktoré majú chronické ochorenie, alebo sú zdravé, len raz budú potrebovať zdravotnú starostlivosť aj na pôde školy, že takýto darček dnes od nás dostanú.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.12.2021 9:45 - 9:48 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi na úvod sa poďakovať pánovi ministrovi Lengvarskému, pánovi ministrovi Gröhlingovi, takisto aj zamestnancom oboch ministerstiev a takisto aj cteným kolegom tu z pléna, ktorí pomohli vylepšiť tento materiál tak, aby tie, tí školskí zdravotníci naozaj mohli pôsobiť na našich školách a pomáhať tak deťom, ktoré to najviac potrebujú.
Možno len pokiaľ ide o filozofiu, o čom sa tu vlastne rozprávame, o čo ide. V krátkosti by som chcela pripomenúť, nie je to téma, ktorá je tu deň, dva alebo týždeň, mesiac. Je to téma, ktorá je tu roky. Už roky rodičia detí so zdravotným postihnutím alebo chronickými ochoreniami prosia, aby aj na školách im bola možná poskytnutá zdravotná starostlivosť, aby to nemuseli byť oni, ktorí trávia hodiny v školách a strážia, či je ich dieťa v poriadku, alebo nie, ktorí im napríklad v prípade detí s diabetom musia merať glykémiu, ktorí musia podávať lieky, čiže veľakrát títo rodičia museli opustiť zamestnanie, aby sa mohli venovať deťom. A treba povedať, že aj to, že vôbec podávali lieky na pôdy školy, nebolo úplne, úplne v poriadku, hoci to robili rodičia. My chceme, aby bolo všetko robené podľa zákona, aby táto možnosť bola ukotvená v zákone a aby teda to už nemuseli robiť rodičia, ale boli na to kvalifikovaní zamestnanci škôl.
Táto novela zákona teda prináša možnosť, možnosť, aby na škole bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, aby to robili profesionáli, ktorých sme teda v zákone explicitne menovali, sú to sestry, lekári, záchranári a verejní zdravotníci. Okrem toho, že teda budú mať možnosť poskytovať tú zdravotnú starostlivosť, podávať lieky, budú robiť aj ďalšie veci, pretože nechceme, aby to boli len zamestnanci, ktorí raz za čas podajú nejaký liek, ale aby taktiež sa podieľajú na ďalších činnostiach, kontrolovali hygienu detí u žiakov, robili opatrenia na prevenciu užívania omamných a psychotropných látok a sledovali a hodnotili dodržiavanie režimových opatrení, napr. stavovanie, pomáhali vzdelávať ohľadom zdravotného životného štýlu. Vieme, že aj v dôsledku pandémie máme veľa detí, ktoré trpí rôznymi úzkosťami, ktoré sa sebapoškodzujú, čiže vlastne aj toto všetko by tí školskí zdravotníci mali na starosti.
Iste ste zachytili možno aj v médiách alebo možno aj v mailoch rôzne príbehy detí, alebo čo opísali rodičia, ale taktiež aj pani komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím pani Stavrovská. Opakovane, opakovane zasielala do Národnej rady správu, v ktorej spomínala absenciu týchto školských zdravotníkov a problémy, ktoré sú s tým spojené.
Čiže len na záver môjho úvodného slova som chcela zdôrazniť, že my zavádzame možnosť, aby na školách bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, či už deťom so zdravotných postihnutím, alebo chronickým ochorením, alebo proste keď dôjde náhle k nejakej udalosti, mohli odborne vlastne poskytnúť túto pomoc a taktiež sa podieľali aj na vzdelávaní a na prevencii.
Toľko k môjmu úvodnému vystúpeniu. Ja potom prinesiem v rozprave taký jeden rozsiahlejší pozmeňujúci návrh, ktorý vlastne všetko pekne definuje, upravuje, aby všetko bolo v najlepšom poriadku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.10.2021 11:04 - 11:04 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov SaS, OĽANO a SME RODINA týmto dávam podľa § 24 ods. 5 rokovacieho poriadku návrh, aby sa Národná rada uzniesla, že bod 74 návrh skupiny poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 658, sa presúva na najbližšiu riadnu schôdzu s predpokladaným začiatkom 23. novembra 2021. Ďakujem pekne.
Skryt prepis