Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.12.2021 o 10:27 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 10:27 - 10:28 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Viete čo, to iba dvomi, dvomi vetami na to odpoviem, pretože iste si pamätáte, keď som prišla prvýkrát s týmto návrhom, keďže dlhé roky sme sa rozprávali o tom, že by to boli práve sestry, ktoré by vykonávali toto povolanie, lebo tak je to aj v iných krajinách väčšinou, tak vznikla tu taká polemika alebo taká obava, že aby sa nestalo, že tie sestry nám potom budú chýbať v nemocniciach, alebo teda v zdravotníctve, aj keď si nemyslím, že vzhľadom k tomu, že tieto sestry, alebo teda tí, ktorí budú vykonávať tú prácu školských zdravotníkov, že teraz by nastal nejaký masívny odliv z nemocníc, nakoľko tie mzdy budú podstatne nižšie, ako sú mzdy zdravotníctve, ale preto, aby sme zabránili akýmkoľvek obavám z nejakého masívneho odlivu sestier, tak sa zapracovalo do tohto návrhu, aj zapracovala možnosť, aby toto povolanie vykonávali aj lekári, aj záchranári a dokonca aj verejní zdravotníci, a oni všetci... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 10:25 - 10:27 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Čiže začnem najskôr pánom poslancom Habánikom. Ďakujem veľmi pekne aj za to, že sme mohli konzultovať spoločne tento návrh.
Na vašu otázku, že či do budúcnosti alebo aj v súčasnosti normatív ráta s týmito finančnými prostriedkami, v tejto chvíli, keďže vlastne tá legislatíva stále nebola istá, tak na ten ďalší školský rok alebo na ten ďalší rok, žiaľ, tam tieto finančné prostriedky zatiaľ nefigurujú, čo ale už dnes vieme, je, že sa z Plánu obnovy, ale teraz najmä z predfinancovania je možnosť zabezpečiť takýchto 50 pracovných miest. To znamená, že 50 pracovných miest, teda to znamená, že 50 školských zdravotníkov bude môcť, alebo aj v súčasnosti by mohlo vykonávať túto, túto prax alebo toto povolanie na školách, len čakáme na schválenie zákona. Tento projekt, ako viete, bude trvať dva roky. Ja pevne verím, že na tie ďalšie kalendárne, alebo teda školské roky sa nájdu finančné prostriedky aj zo štátneho rozpočtu v každom prípade už aj po prijatí tohto zákona aj zriaďovatelia budú môcť zamestnať takýchto školských zdravotníkov, a pokiaľ majú na to finančné prostriedky, tak ich zaplatiť. Ja viem o viacerých iniciatívach aj rodičov, ktorí majú deti s rôznymi chronickými ochoreniami alebo zdravotným postihnutím a ktorým by veľmi pomohlo, ak by nemuseli oni chodiť do tej školy a strážiť deti, ale bol by tam takýto zamestnanec. To znamená, že dokonca niektorí hovoria, že sú aj ochotní to na nejaký čas zafinancovať ako dar škole.
Čiže tých spôsobov, ako vieme aspoň zopár tých školských zdravotníkov dostať do škôl, už dnes existuje, len na to, aby vôbec tam mohli legálne pôsobiť, potrebujeme tento právny rámec.
A ešte teda k otázke pána poslanca Suska. Z toho, čo som mala možnosť vyrozumieť aj s konzultáciou s legi... s našou legislatívou, tak by to malo byť v poriadku, tá vaša druhá otázka, a pokiaľ ide o tú prax, tam išlo najmä o to, že ja, v tom mojom pôvodnom návrhu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.12.2021 9:54 - 10:21 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dovoľte, teda aby som uviedla pozmeňujúci návrh. A najskôr teda odôvodnenie.
V tej prvej časti navrhovaná zmena zavádza do školského zákona možnosť pôsobenia zdravotníckeho pracovníka v materskej škole, v materskej škole pre deti so zdravotným znevýhodnením a základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, a ďalej vlastne sa, je bod ohľadom toho, že navrhovaná zmena zavádza do školského zákona možnosť zdravotnej starostlivosti v škole poskytovanej zdravotníckymi pracovníkmi a takisto je tu upravený aj informovaný súhlas, za akých okolností teda môže byť poskytnutá táto zdravotná starostlivosť.
Ďalej navrhovaná zmena vymedzuje správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytované zdravotníckym pracovníkom v škole. Správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude naplnené vtedy, ak bude poskytnutá v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi. Ďalej, ďalšie odôvodnenie ďalšej časti hovorí o tom, že navrhovaná zmena zaraďuje zdravotnú starostlivosť poskytovanú v škole medzi formy poskytovania zdravotnej starostlivosti v zákone o zdravotnej starostlivosti.
Potom ďalšia časť, navrhovaná zmena upravuje podrobnosti zdravotnej starostlivosti poskytovanej v škole zdravotníckym pracovníkom ako novej formy poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa zákona o zdravotnej starostlivosti. Určuje rozsah výkonov, ktorý bude môcť zdravotnícky pracovník v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v škole vykonávať, a ktorý bude limitovaný rozsahom praxe výkonu zdravotníckeho povolania, na výkon ktorého spĺňa podmienky a zároveň aj stanoveným materiálno-technickým vybavením školy. Tu chcem len povedať, že je už aj pripravený návrh vyhlášky, ktorý bude všetky toto upravovať, aby bolo jasné, aké napríklad materiálno-technické zabezpečenie tá škola musí mať, aby vôbec mohla poskytovať takúto starostlivosť.
Ďalšia časť hovorí, navrhovaná zmena zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vyníma poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym pracovníkom v škole z výkonu samostatnej zdravotníckej praxe. Potom ešte máme časť, ktorá hovorí o tom, kto bude môcť vykonávať dohľad, kto bude kontrolovať, že je vlastne poskytnutá tá zdravotná starostlivosť v súlade so všetkými predpismi, a to vlastne je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Keďže sú tu teda nejaké povinnosti, tak, samozrejme, k tomu patria aj sankcie za nedodržiavanie. Takže zavádzame možnosť sankcií, a teda pokiaľ ide o výšku tej sankcie, tak je navrhovaná 100 eur, pretože sa to vníma teraz aspoň na začiatku, kým sa otestuje pilotný projekt, teda aby sme nezaťažili tie školy, ktoré budú za to zodpovedné, tak vo výške 100 eur.
A posledné odôvodnenie sa týka účinnosti tohto zákona a tam sa navrhuje 15. január 2022, tak aby sme všetko stihli, aby aj pani prezidentka stihla podpísať túto novelu.
Čiže dovoľte mi teraz prečítať samotný pozmeňujúci návrh, je trošku dlhší, čiže vás poprosím o trpezlivosť.
Pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Jany Bittó Cigánikovej a Márie Šofranko k návrhu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658):
1. V čl.1 sa doterajší text pod úvodnou vetou nahrádza týmto znením:
1. V § 28 ods. 14 a § 30 ods. 5 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová: „a zdravotnícky pracovník podľa § 152a“.
2. V § 96 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie:
„(4) V materskej škole pre deti so zdravotným znevýhodnením môže pôsobiť aj zdravotnícky pracovník podľa § 152a.“
3. V § 97 sa dopĺňa ods. 7, ktorý znie:
„(7) V základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením môže pôsobiť aj zdravotnícky pracovník podľa § 152a.“
4. Za § 152 sa vkladá § 152a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠152a
Zdravotná starostlivosť v škole
(1) Tam, kde to tento zákon umožňuje, môže byť v škole deťom a žiakom tejto školy poskytovaná zdravotná starostlivosť, a to zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu s príslušnou školou a ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania lekár, sestra, verejný zdravotník alebo zdravotnícky záchranár podľa osobitného predpisu. 91a)
(2) Zdravotnícky pracovník podľa ods. 1 poskytuje dieťaťu alebo žiakovi školy zdravotnú starostlivosť výlučne na základe prechádzajúceho písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 91b)“
Poznámky pod čiarou k odkazom 91a a 91b znejú:
„91a) § 27 ods. 1písm. a), d), g) a l) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 91b) § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“
2. Za čl. 1 sa vkladajú nové čl. II až IV, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 82/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z. a zákona č. 358/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 4 sa dopĺňa ods. 8, ktorý znie:
„(8) Zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje zdravotnícky pracovník v škole (§ 10b), je poskytnutá správne, ak je poskytnutá v súlade so štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi.“
2. V § 7 sa ods.1 dopĺňa písm. e), ktoré znie:
„e) zdravotná starostlivosť v škole 6d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6d) znie:
„6d) § 152a zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“
3. Za § 10a sa vkladá § 10b ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10b
Zdravotná starostlivosť v škole
(1) V škole môže byť deťom alebo žiakom tejto školy poskytovaná zdravotná starostlivosť, ak ju poskytuje zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania lekár, sestra, verejný zdravotník alebo zdravotnícky záchranár podľa osobitného predpisu; 9ab) tento zamestnanec vykonáva v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v škole činnosti v rozsahu praxe výkonu zdravotníckeho povolania, na výkon ktorého spĺňa podmienky.
(2) Škola, v ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, je povinná
a) poskytovať zdravotnú starostlivosť správne v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi,
b) viesť zdravotnú dokumentáciu v rozsahu podľa § 19 ods. 2,
c) zabezpečiť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti minimálne materiálno-technické vybavenie.
(3) Požiadavky na materiálno-technické vybavenie školy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v škole ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
(4) Návrh na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením 9ac) v škole vypisuje všeobecný lekár pre deti a dorast na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka.
(5) Zdravotnú dokumentáciu dieťaťa a žiaka vedie škola v písomnej forme. Súčasťou zdravotnej dokumentácie dieťaťa a žiaka v škole je aj návrh na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom v škole podľa ods. 4.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 9ab a 9ac znejú:
„9ab) § 27 ods. 1 písm. a), d), g) a l) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9ac) V § 2 písm. k) zákona č. 245/2008 Z. z.“
Čl. III
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z. a zákona č. 264/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 10 ods. 3 sa za slová „dočasnej epidemiologickej ambulancie pre deti a dorast“ vkladá čiarka a slová „poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym pracovníkom v škole13ba.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ba znie:
„13ba § 10b zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z. § 152a zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“
Čl. IV
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2014 Z. z. (pozn. red.: správne „719/2004 Z. z.“) zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 583/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z. zákona č. 220/2013 Z. z. zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z. zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona číslo... zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 358/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 18 ods. 1 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:
„v) vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v škole 41aaca tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a vedenie zdravotnej dokumentácie za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 50 ods. 11) a
1. ukladá sankcie,
2. ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,“.
Doterajšie písmeno v) sa označuje ako písmeno w).
Poznámka pod čiarou k odkazu 41aaca znie:
„41aaca V § 10b zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.
§ 152a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2021 Z. z.“
2. V § 50 sa dopĺňa odsek 15, ktorý znie:
„(15) Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v škole zdravotníckym pracovníkom zistí, že táto starostlivosť nebola poskytnutá správne, 71b) alebo ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť škole pokutu (§ 64 ods. 14).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 71b znie:
„71b) V § 4 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“
3. § 64 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Úrad môže uložiť škole za podmienok ustanovených v § 50 ods.15 pokutu až do výšky 100 eur.“
Doterajší čl. II sa označuje ako čl. V.
V súvislosti s vložením nových čl. II až IV sa vykoná legislatívnotechnická úprava názvu zákona.
3. V čl. II sa slová „15. novembra 2021“ nahrádzajú slovami „15. januára 2022“.
Pán predsedajúci, skončila som pozmeňujúci návrh.
A ešte raz by som sa chcela naozaj úprimne poďakovať všetkým, ktorí pracovali na tomto zákone, a za ich trpezlivosť, za ich odbornosť. A veľmi vás chcem poprosiť o podporu tohto zákona, dnes je Medzinárodný deň ľudských práv, myslím si, že krajší darček pre naše deti, ktoré majú zdravotné postihnutie alebo ktoré majú chronické ochorenie, alebo sú zdravé, len raz budú potrebovať zdravotnú starostlivosť aj na pôde školy, že takýto darček dnes od nás dostanú.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.12.2021 9:45 - 9:48 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi na úvod sa poďakovať pánovi ministrovi Lengvarskému, pánovi ministrovi Gröhlingovi, takisto aj zamestnancom oboch ministerstiev a takisto aj cteným kolegom tu z pléna, ktorí pomohli vylepšiť tento materiál tak, aby tie, tí školskí zdravotníci naozaj mohli pôsobiť na našich školách a pomáhať tak deťom, ktoré to najviac potrebujú.
Možno len pokiaľ ide o filozofiu, o čom sa tu vlastne rozprávame, o čo ide. V krátkosti by som chcela pripomenúť, nie je to téma, ktorá je tu deň, dva alebo týždeň, mesiac. Je to téma, ktorá je tu roky. Už roky rodičia detí so zdravotným postihnutím alebo chronickými ochoreniami prosia, aby aj na školách im bola možná poskytnutá zdravotná starostlivosť, aby to nemuseli byť oni, ktorí trávia hodiny v školách a strážia, či je ich dieťa v poriadku, alebo nie, ktorí im napríklad v prípade detí s diabetom musia merať glykémiu, ktorí musia podávať lieky, čiže veľakrát títo rodičia museli opustiť zamestnanie, aby sa mohli venovať deťom. A treba povedať, že aj to, že vôbec podávali lieky na pôdy školy, nebolo úplne, úplne v poriadku, hoci to robili rodičia. My chceme, aby bolo všetko robené podľa zákona, aby táto možnosť bola ukotvená v zákone a aby teda to už nemuseli robiť rodičia, ale boli na to kvalifikovaní zamestnanci škôl.
Táto novela zákona teda prináša možnosť, možnosť, aby na škole bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, aby to robili profesionáli, ktorých sme teda v zákone explicitne menovali, sú to sestry, lekári, záchranári a verejní zdravotníci. Okrem toho, že teda budú mať možnosť poskytovať tú zdravotnú starostlivosť, podávať lieky, budú robiť aj ďalšie veci, pretože nechceme, aby to boli len zamestnanci, ktorí raz za čas podajú nejaký liek, ale aby taktiež sa podieľajú na ďalších činnostiach, kontrolovali hygienu detí u žiakov, robili opatrenia na prevenciu užívania omamných a psychotropných látok a sledovali a hodnotili dodržiavanie režimových opatrení, napr. stavovanie, pomáhali vzdelávať ohľadom zdravotného životného štýlu. Vieme, že aj v dôsledku pandémie máme veľa detí, ktoré trpí rôznymi úzkosťami, ktoré sa sebapoškodzujú, čiže vlastne aj toto všetko by tí školskí zdravotníci mali na starosti.
Iste ste zachytili možno aj v médiách alebo možno aj v mailoch rôzne príbehy detí, alebo čo opísali rodičia, ale taktiež aj pani komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím pani Stavrovská. Opakovane, opakovane zasielala do Národnej rady správu, v ktorej spomínala absenciu týchto školských zdravotníkov a problémy, ktoré sú s tým spojené.
Čiže len na záver môjho úvodného slova som chcela zdôrazniť, že my zavádzame možnosť, aby na školách bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, či už deťom so zdravotných postihnutím, alebo chronickým ochorením, alebo proste keď dôjde náhle k nejakej udalosti, mohli odborne vlastne poskytnúť túto pomoc a taktiež sa podieľali aj na vzdelávaní a na prevencii.
Toľko k môjmu úvodnému vystúpeniu. Ja potom prinesiem v rozprave taký jeden rozsiahlejší pozmeňujúci návrh, ktorý vlastne všetko pekne definuje, upravuje, aby všetko bolo v najlepšom poriadku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.10.2021 11:04 - 11:04 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov SaS, OĽANO a SME RODINA týmto dávam podľa § 24 ods. 5 rokovacieho poriadku návrh, aby sa Národná rada uzniesla, že bod 74 návrh skupiny poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 658, sa presúva na najbližšiu riadnu schôdzu s predpokladaným začiatkom 23. novembra 2021. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2021 14:08 - 14:09 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 584).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 833 z 24. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 584) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 126 zo 16. septembra 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 14:39 - 14:41 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za poznámky.
Pán poslanec Šimko, vy ste sa teda obrátili na pána ministra Krajniaka so žiadosťou o nejakú finančnú dotáciu, čiže na to ja neviem reagovať, na to nebudem reagovať.
Ja by som ešte sa možno vrátila k tomu, čo hovoril pán poslanec Tomáš, že vlastne či je správne, že zostanú voľné kapacity vo verejných zariadeniach alebo štátnych, alebo obecných, alebo ako ich nazveme, a teda že sa budú dotovať neverejné. Z mojich poznatkov a vedomostí, my až tak veľa tých miest nemáme. Žiaľ, všade skoro sú poradovníky na umiestnenie. Dokonca, keď sa stretávame aj s neformálnymi opatrovateľmi, to sú tí, ktorí sa starajú o svojich ťažko zdravotne postihnutých doma a chceli by využiť odľahčovaciu službu, lebo zo zákona na ňu majú nárok, tak proste táto služba nie je k dispozícii.
Čiže my naozaj máme podstatne menej miest, podstatne menej zariadení, než by sme potrebovali. Čiže ja sa až tak veľmi neobávam toho, že by teraz zívali prázdnotou nejaké verejné zariadenia a by to boli neverejné, ktoré by teda bolo treba aj, aj financovať.
A na druhej strane tak ak by aj sa taká situácia stala, že nejaké verejné zariadenie zostane prázdne, že klienti nemajú záujem byť v tom verejnom zariadení, tak si treba dať otázku, že prečo to tak je a v takom prípade možno naozaj, tak nech potom sa financuje len to neverejné, lebo predpokladám, že asi je kvalitnejšie alebo lepšie. Vždy myslíme na to, že chceme pomôcť tým konkrétnym ľuďom. A ja sa budem opakovať už niekoľko rokov, čo som v politike, mne je jedno, či je poskytovateľ verejný alebo neverejný. Na konci dňa je to ten žiak, je to ten klient, je to ten pacient, ktorý proste dostáva tú službu a všetci by mali byť si rovnoprávni.
Čiže ak aj nejaké verejné zariadenie nie je v poriadku, je prázdne, no tak sa zruší a budú poskytovať službu len tí neverejní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.10.2021 14:28 - 14:32 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán minister, kolegyne, kolegovia, zopár poznámok k tomuto návrhu zákona, ktorý musím povedať teda, že vítam. Pretože naozaj, čo sa týka pomoci ľuďom odkázaným na pomoc, dlhujeme im veľa. My tu veľa ďakujeme ministerstvu za to, že prichádza s týmto návrhom. Ja by som sa chcela poďakovať všetkým občanom, ktorí doteraz to všetko ešte zvládli. Pretože veľakrát naozaj tá ťarcha zostáva na rodinách, na nich samých a štát sa veľakrát, alebo aj samospráva, správa ako macocha.
Čiže naozaj vítam tento návrh. Samozrejme, to zvýšenie pre krízovú intervenciu, tak ako už to bolo viackrát spomenuté, je, je viac ako žiaduce. Mnohí, ktorí ste, alebo ktorí sme navštívili rôzne útulky, zariadenia, sme mali možnosť vidieť, v akých podmienkach sa tam pracuje, s akými obmedzenými zdrojmi musia vyslovene čarovať, aby dokázali sa postarať o ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Ako zápasia s tým, aby im mohli poskytnúť stravu, ubytovanie, zdravotné, zdravotnú starostlivosť. Nebyť dobrovoľníkov, nebyť rôznych donorov, sponzorov, tak by nám to celé skolabovalo. Čiže ja veľmi vítam túto iniciatívu zvýšiť príspevok. Myslím si, že nie je to posledný krok v tejto oblasti, ktorý by sme mali urobiť, ale to už potom patrí aj k tým systémovým nejakým reformám, ku ktorým verím, že sa dostaneme ešte v priebehu najbližších mesiacov.
Pokiaľ ide o sociálne služby, ja by som možno trošku aj zareagovala na svojho predrečníka pána poslanca Tomáša. Ja som presvedčená o tom, že každý občan by mal mať slobodu rozhodnúť sa, v ktorom zariadení chce byť. Tak ako rodičia máme možnosť rozhodnúť sa, do akej školy dáme svoje deti, tak si myslím, že aj ľudia by mali mať možnosť sa rozhodnúť pre zariadenie, ktoré im vyhovuje či už z hľadiska blízkosti, z hľadiska nejakého nastavenia, fungovania, kvality, pretože nezabúdajme na to, že aj, aj tá kvalita v niektorých zariadeniach je lepšia, v niektorých je slabšia. Čiže to je taká prvá poznámka.
Druhá poznámka je, nikto z nás si nevybral, kde sa narodil. To znamená, že každý človek by mal mať nárok dostať službu rovnakú viac-menej. Ten štandard aby bol rovnaký. Preto ja vítam aj rozhodnutie, že štát vstúpi do tohto, že to nenechá všetko len na samosprávu, ktorá veľakrát nemá finančné prostriedky. Ale opäť, toto beriem nielen ja, ale tak aj pán minister to tak povedal, ako nejaké dočasné riešenie, pretože my potrebujeme zmeniť spôsob financovania sociálnych služieb tak, aby tí, ktorí potrebujú, sa dostali ku kvalitnej službe za rovnakých podmienok a samozrejme, kto má záujem si priplatiť o nejaký nadštandard, tak tiež by mal byť k dispozícii.
V tejto novele sa teda zaoberáme aj alebo teda aj najmä neverejnými poskytovateľmi. Opäť prax ukázala, že, žiaľ, títo neverejní poskytovatelia sú častokrát diskriminovaní, dostávajú podstatne menej peňazí, ako by mali dostávať. Úplne alarmujúci je prípad Košickej VÚC-ky, ktorá, možno ste zachytili tie informácie, ohrozila existenciu niekoľkých zariadení len preto, že im nedala taký príspevok, aký by im mala dať. A opäť aj teda ďakujem za spoluprácu s ministerstvom práce, sociálnych vecí v tejto oblasti, kde pevne verím, že kroky, ktoré podstúpime a že sa tým budeme zaoberať, tak že docielime to, aby sa vúcka v Košiciach už takto nezodpovedne nesprávala. Lebo na konci dňa, viete, možno to zariadenie neprežije, ale tu nejde ani tak o zariadenie, ako o tých ľudí, ktorí využívajú tie služby a ktorí potrebujú tú pomoc.
Takže ďakujem veľmi pekne za túto novelu, ktorá spĺňa naše programové vyhlásenie vlády a spĺňa to, o čom som presvedčená, že nikto by nemal byť diskriminovaný. Ani verejné, ani neverejné zariadenia by nemali mať iné podmienky, ale vždy by sa malo brať ohľad na to, že za tým zariadením je ten poberateľ tej sociálnej služby a tam nerozlišujeme, že či je taký alebo onaký. Mal by mať rovnaký príspevok zo strany štátu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.10.2021 14:03 - 14:08 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ja by som v krátkosti chcela zareagovať na to, čo tu bolo povedané, a teda v prvom rade sa aj poďakovať pánovi ministrovi za to, že zahrnul návrh, s ktorým som ja prišla pred nejakým časom na základe podnetov občanov so zdravotným postihnutím ohľadom úpravy motorového vozidla, aby bolo možné uskutočniť takúto úpravu pred tým ešte, než ten človek sa stane majiteľom vozidla. Naozaj je to, myslím si, že detail, ktorý ale uľahčí život ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, aby nemuseli najskôr kúpiť vozidlo a potom čakať na prerábku, keď teda na ňu majú nárok.
Taktiež by som sa chcela pristaviť pri téme posudkových lekárov. Je to problém, ktorý sa tu ťahá roky. My nemáme dostatok posudkových lekárov a tí, ktorí sú v systéme, veľakrát naozaj už sú staršieho veku, odchádzajú pomaly do dôchodku, čiže ten posun vekový je taká náplasť na to, aby ešte ako-tak nám fungoval ten posudkový systém a preto opäť ja už som to niekoľkokrát hovorila aj v minulosti, keď som pôsobila ako poslankyňa Národnej rady aj z Európskeho parlamentu. My potrebujeme dobrú posudkovú reformu. My potrebujeme naozaj vytvoriť posudkové tímy, viacerých ľudí, ktorí budú posudzovať jednotlivé žiadosti, pretože sa nám stávalo, žiaľ, v tej praxi v minulosti, že napriek tomu, že to boli posudkoví lekári, vzhľadom k tomu, ako sa vyvíjajú rôzne ochorenia a jak ich lepšie vieme možno nejako diagnostikovať atď., tak najmä pri diagnózach typu autizmus sme sa stretávali s tým, že tí posudkoví lekári nie celkom chápali, o aký typ postihnutia alebo aký typ ochorenia tu ide. Veľakrát príspevky boli zamietnuté. Čiže preto ja sa stále prikláňam k tomu, aby boli multidisciplinárne tímy, eventuálne to, čo aj pán minister spomínal. Proste nech je tých lekárov viacej, možno ktorí sú aj online a ktorí slúžia ako poradcovia, ale aby naozaj sa nestávalo to, že len (zaznievanie gongu) preto, že je to možno nejaká diagnóza, s ktorou sa ten-ktorý lekár nestretol, tak boli zamietnuté príspevky na kompenzáciu.
Samozrejme vítam to, že sa ide zdvihnúť ten príspevok zo strany štátu pri pomôckach. My sme v minulosti na to veľakrát upozorňovali, že hoc aj len 5 % z tej sumy pre mnohých ľudí je nedosiahnuteľné, likvidačné, museli si požičiavať peniaze, aby vôbec si mohli dovoliť takúto kompenzačnú pomôcku. Čiže naozaj to vítam a ja budem rada, ak v budúcnosti možno pristúpime k tomu, že naozaj tí, ktorí sú najodkázanejší, nebudú musieť platiť žiadne doplatky, ale dostávali tieto kompenzačné pomôcky včas a také, aké potrebujú.
Pretože to je ďalší problém, že veľakrát, či sú to rôzne vozíky alebo proste načúvacie prístroje atď. a aj viete veľmi dobre, tí, ktorí sa v tom trošku orientujete, že nie je to len problém, teda čo sa týka tohto rezortu, ale aj rezortu zdravotníctva, je tam nejaká postupnosť, kedy si o čo môžu dotyční ľudia požiadať. Veľakrát dostávajú pomôcky, ktoré nie sú vyhovujúce, len preto, že sú na sklade, proste ich dostanú. Jednak to tým občanom nepomôže, na druhej strane sú to vyhodené finančné prostriedky. Takže spolu s ďalšími kolegami, aj teda v spolupráci s ministerstvom práce, aj v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva chceme sa baviť o tom, že by sa zjednotil možno ten systém, aby hneď včas ten človek dostal tú pomôcku, ktorú potrebuje, a nieže dostane nejakú jednu, ktorú potom odloží do pivnice, a musí si buď kúpiť druhú alebo potom cez úrad práce to nejako riešiť na dlhé lakte.
Pokiaľ ide k tej linke, o ktorej ste hovorili, pán minister, ja som samozrejme za akúkoľvek pomoc aj v tom prípade vo vzťahu k seniorom, len chcem potom upozorniť na jednu vec, ono sa nám to stalo aj pri duševnom zdraví, že popri linkách pomoci, ktoré už existujú, tu vznikla jedna štátna. Žiaľ, z tých informácií, ktoré mám, je minimálne využívaná, pretože ľudia o nej nevedia. To znamená, že keď už aj niečo urobíme, tak prosím, urobme to tak, aby ľudia o tom vedeli, aby ju mohli využívať, pretože tieto služby sú naozaj veľmi-veľmi potrebné, alebo potom pristúpme k tomu, že budeme podporovať tie linky, ktoré už existujú, ale, samozrejme, s tým súvisia aj tie problémy, o ktorých ste hovorili, že tam možno treba robiť nejaké verejné obstarávanie, ale chcem na to upozorniť, aby opäť dobre mienená vec neskončila tak, že nebude pomáhať ľuďom.
Takže toľko za mňa k tomuto návrhu. Ja samozrejme uvítam, ak teda ešte bude možnosť rozšíriť tento návrh cez pozmeňujúce návrhy o možno ďalšie nejaké vylepšenia tak, aby ľudia so zdravotným postihnutím mali život kvalitnejší.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 13:51 - 13:52 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja nadviažem na to, čo hovoril pán poslanec Borguľa, hoci to nie je predmetom tohto návrhu, ale tiež by som chcela oceniť ďalšiu skutočnosť, ktorá súvisí so zneužívaním starších ľudí. Iste si spomeniete na prípad, kedy isté zariadenie, nebolo to zariadenie sociálnych služieb, ale bolo to pod živnosťou robené zariadenie, ktoré ubytovávalo seniorov a poskytoval im nejaký druh služby, nebol v registri sociálnych služieb, ale s hrôzou potom hygienici zistili, v akých otrasných podmienkach žijú starší ľudia a vlastne a chcem sa touto cestou poďakovať aj ministerstvu práce a ministerstvu vnútra, lebo sme spoločne riešili tento problém, aby do budúcnosti takéto prípady neboli. Aby bol register tých, ktorí poskytujú sociálne služby, zároveň možno aj nejaký čierny zoznam takých zariadení alebo ktoré sa vydávajú za zariadenia poskytujúce tieto služby, ale ktoré v skutočnosti zneužívajú krehkosť starých ľudí. A taktiež vlastne ministerstvo vnútra aj pristúpilo na ten náš návrh, aby takéto občianske združenia, ktoré vyslovene zneužívajú starých ľudí, kde dochádza k ich týraniu, boli zrušené.
Takže ešte raz ďakujem aj pánovi ministrovi Krajniakovi, aj Mikulcovi za spoluprácu.
Skryt prepis