22. schôdza

6.9.2011 - 14.9.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

8.9.2011 o 15:41 hod.

Ing.

Mária Sabolová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:40

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec, za naozaj vecné vysvetlenie problému. A ja len tak, ma naozaj zaujalo, že ako je schopný reagovať na váš prejav človek, ktorý si počas vášho prejavu písal SMS tak, ako to robí teraz. To je znakom len toho, že sa tej veci nerozumie, nerozumie sa jej teraz a nerozumel sa jej predtým, a to je len znakom len toho, ako celá táto reforma bude vyzerať. Takže, pán poslanec Novotný, keď chcete obhajovať nejaký zákon, buďte taký láskavý a dávajte pozor.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 15:40 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:40

Ladislav Lazár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No ja som určite za to, aby všetci ľudia, opakujem ešte raz, aby všetci ľudia platili menej za lieky. Nielen tí, ktorí budú mať šťastie a budú mať na blízku lekáreň, ktorá poskytuje zľavy, a to sa dá dosiahnuť tak, že ak je priestor na zľavy, tak znížme cenu liekov na celom Slovensku ešte viac. Lebo keď tá cena bude najnižšia možná, ako sa dá, tak asi už nebude priestor na zľavy a budú to alebo pocítia a budú mať z toho efekt všetci obyvatelia tejto republiky a nielen tí, ktorí budú bývať v blízkosti lekárne, ktorá v tom danom čase poskytuje zľavy. Takže som za to, aby nielen vybraní ľudia, ale všetci ľudia na Slovensku mali nižšie ceny liekov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 15:40 hod.

Ing.

Ladislav Lazár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:41

Mária Sabolová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dikcia nového zákona zavádza v niekoľkých oblastiach liekovej politiky až príliš liberálne metódy, s ktorými sa ja ako konzervatívny politik nedokážem stotožniť. Sú to napríklad, nedokážem sa ideovo stotožniť, že zákon v § 5 pomenováva lekárne ako prevádzkarne. Nedokážem sa ani stotožniť s novým spôsobom ustanovenia v § 8 o náhradnom odbornom zástupcovi, ktoré jeho jediné odlišuje od všetkých ostatných zdravotníckych povolaní a nepodlieha riadnemu správnemu konaniu. Nedokážem sa stotožniť, že § 21 hovorí len o akejsi bližšej nešpecifikovanej trojročnej odbornej praxi potrebnej na získanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, aby mohol byť lekárnik odborne spôsobilý alebo odborným garantom. Nedokážem sa tiež stotožniť, že zákon v § 7 legalizuje sieť lekární, s čím je spojené povýšenie marketingových a ekonomických záujmov nad verejné zdravie a záujem občana.
Veľké znepokojenie však najmä pre mňa znamená zavedenie možnosti využívania vernostných systémov, ktoré ako jediný z nástrojov marketingu bude v novom zákone o lieku ošetrený samostatným zákonom, samotným zákonom. Tzv. vernostné systémy nikde vo svete nepredstavujú nástroj liekovej politiky. Sú iba jednoduchým marketingovým nástrojom, ktorý pacienta odmeňuje na základe množstva spotrebovaných liekov. Ak chce tento liberalizujúci zákon o lieku vplývať na najnižšiu cenu lieku pre pacienta aj marketingovými návrhmi, nie je najmenší dôvod, aby zostal iba pri jednom z nich, a to vernostných systémoch, a mal by priniesť aspoň niekoľko ďalších.
Napríklad neprospelo by zdravotníckemu systému šetriť viac, keby zákon zastrešoval aj mechanizmus odmeňovania pacienta pri nižšej spotrebe liekov? Bez ohľadu na to, že presne ten istý pokus zaviesť vernostné systémy sme začiatkom tohto roka v tejto snemovni aj hlasmi poslancov z KDH zamietli, zásadne nesúhlasím s opätovným legislatívnym zavedením tejto marketingovej mustry do lekárnickej praxe.
Zásadnou pripomienkou prezidenta Slovenskej republiky k úmyslu zaviesť vernostné systémy, s ktorou sa Národná rada posledne hlasovaním stotožnila, sa týkala aj toho, že súhrn zliav a výhod si protirečí s deviatym bodom Etického kódexu, zákon 578, podľa ktorého pri predpisovaní a odporúčaní liekov zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa zdravotnícky pracovník nesmie riadiť komerčnými hľadiskami, ale výlučne poznatkami lekárskej vedy, profesionálnym úsudkom, svojím svedomím a potrebou pacienta.
Nový zákon o lieku sa do istej miery snaží ale neúspešne túto pripomienku prezidenta prekročiť tým, že uplatňovaním alebo propagáciou vernostného systému má byť poverený niekto iný ako odborný zástupca lekárne, lekárnik. Kto ho vlastne určí, keď podľa zákona má pracovnú náplň určovať práve odborný zástupca lekárnik. To je neslýchané otvorenie dverí pre degradáciu a dehonestáciu lekárnického povolania a jeho manipuláciu.
Ako konzervatívny politik sa s tým neviem stotožniť, preto akákoľvek diskusia o forme zliav a vernostných systémov, ktoré by zákon priamo zavádzal pre lieky, na ktoré sa vzťahuje lekársky predpis, je v tomto kontexte neprípustná. Zákonodarca má dostatok nástrojov na reguláciu cien liekov na predpis, na ktorých zaplatení sa podieľajú všetci daňoví poplatníci, zákon o cenách.
Slovenská republika nie je samotná, ktorá sa borí s touto problematikou. Problém s nákladmi na lieky, ktoré idú ruka v ruke s devalváciou odbornosti a komercionalizáciou lekárenstva, nemáme len my, ale aj okolité štáty.
Maďarský parlament 20. decembra 2010 prijal vládny návrh zákona č. T 1668 o zmene niektorých zákonov týkajúcich sa zdravotníctva, v rámci ktorého zakazuje založenie nových sietí lekární a ďalšie rozširovanie už existujúcich sietí, ako aj účasť offshore firiem na prevádzkovanie lekární. V lekárňach má byť zabezpečené nepretržité väčšinové vlastníctvo lekárnikov. Toľko maďarský zákon.
V Poľsku platí zákon o úhrade liekov potravín určených pre zvláštnu výživu a zdravotníckych pomôcok, č. 696 z 12. mája 2011, ktorý zavádza pevné ceny a marže distribúcie a lekárňam zakazuje bonusy za receptové lieky a nedodržanie cenovej regulácie, dokonca trestá väzením.
Česká republika, tu aj dám vedľajšiu poznámku ešte, novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění v § 32 ods. 4 a 5 zakazuje poskytovanie bonusov a zliav pri výdaji liekov na lekársky predpis totožným znením ako súčasný slovenský zákon o liekoch, č. 140.
Tu si dovolím ako malú odbočku. Vzhľadom na skutočnosť, že včera český parlament prijal nový odsek do zákona, nezrušil, český parlament nezrušil zákaz zliav a bonusov, český parlament len doplnil nový odsek, v ktorom dali dokopy zľavy a odmeny, ktoré zakazujú, ale znížením celej ceny pri zachovaní pomeru úhrady nie. Čiže ak lekáreň rozdelí zisk a zníži cenu, vtedy je možné poskytnúť nejaké bonusy a zľavy, a dali to dokopy nielen na recepty, ale na všetky lieky. Čiže nie je pravdou, ak aj tu zaznelo, že český parlament včera zrušil tento zákaz na bonusy a zľavy. Len chcem upozorniť, aby sme si tiež aj v tejto Národnej rade povedali pravdu, aká je skutočnosť v Českej republike.
Čiže zhrniem poskytovanie bonusov, teda v lekárňach zakázala v máji Poľská republika, v júni Česká republika s tou malou úpravou a nie sú zákonom definované ani vo väčšine ostatných krajín Európskej únie, či to je Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Rakúsko, čo naznačuje vývoj v Európskej únii, ktorý jednoznačne smeruje k potláčaniu komerčných aktivít v lekárenstve. Pýtam sa, prečo Slovenská republika má byť pokusom?
Zavedenie tzv. vernostných systémov, a to vo vzťahu k liekom, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, v uvedenej podobe v návrhu zákona bude mať za následok odbornými štúdiami dokázaný potenciál zvyšovania spotreby liekov spojený s negatívnym dopadom na verejné zdroje, a to aj za cenu zdravotného rizika vyplývajúceho pre pacienta. Pacient sám nebude regulovať tento nákup.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, znovu zopakujem, že ako poslanec konzervatívnej politickej strany nedokážem podporiť liberalizáciu trhu na poli lekárnictva, a to zákonom s navrhovaným smerovaním. A o to menej, že ani odborníci, s ktorými som doteraz za posledných desať rokov v zdravotníctve komunikovala, nezmenili svoj postoj k vernostných systémom a ten odmietajú. V skutočnosti nepoznám a myslím, že nepoznáme ideové smerovanie skutočného tvorcu nového zákona. Poznám len predkladateľa, preto si dovoľujem o cieľoch tvorcu zákona pochybovať.
Aj z týchto dôvodov som chcela predniesť pozmeňujúci návrh, ktorý zakazuje vernostné systémy, a to tak, ako je to dnes v platnej legislatíve, ale nakoľko sme predsunuli bod rokovania zákona o lieku na dnešný deň, nemám podpisy pre tento návrh, a preto ho nemôžem oficiálne predložiť. Ale chcem povedať, že aj medzi koaličnými poslancami vládnu pochybnosti voči vernostným systémom i presvedčenie, že nie sú dobrým nástrojom liekovej politiky. Preto by bolo vhodné, keby sme zo zákona vernostné systémy vypustili. Dalo by sa to jedine prerušením rokovania o tomto bode programu a prednesením pozmeňujúceho návrhu s nasledujúcim znením.
V § 23 predloženého návrhu zákona vypustiť odseky 5 až 15 a vložiť nový odsek 5, ktorý znie, je to súčasne znenie zákona 140.
"(5) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti nesmie sám alebo prostredníctvom iných osôb pacientovi poskytovať, ponúkať alebo sľúbiť v súvislosti s výdajom lieku, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, diabetickej potraviny, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, alebo zdravotníckej pomôcky, ktorej výdaj je viazaný na lekárskej predpis, peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie výhody alebo dary majetkovej či nemajetkovej povahy."
Z dôvodov, ktoré som uviedla a ktoré vyplývajú z môjho vystúpenia, nemôžem hlasovať za súčasné znenie zákona. Ď
akujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.9.2011 o 15:41 hod.

Ing.

Mária Sabolová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:53

Viliam Jasaň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, vypočuli sme si veľmi zaujímavé vystúpenie koaličnej poslankyne a myslím si, že ťažko ju môže niekto obviňovať, že ona zastupuje nejakú veľkú skupinu. Zrejme naozaj povedala svoj vlastný názor, ktorý získala pri komunikácii s inými odborníkmi, tak ako to tvrdí.
Ja sa dotknem tej časti, kde hovorila o zľave a vernostnom systéme, pretože ja keď počujem niekde slovo zľava, tak je to buď taký dobrý marketingový ťah, alebo klamlivá reklama. A verím, že je to klamlivá reklama na pritiahnutie si zákazníka, pretože tam, kde ponúkajú zľavu, tak ja vidím, že je to buď tovar starý, zlý, alebo v tomto prípade liek, ktorému končí tá respiračná doba. Ak chce niekto dávať zľavy, nemám nič proti tomu, ale keď ju ponúka, takmer ako bolo tu už dnes povedané, nech ponúkne zníženú cenu lieku pre všetkých. Prečo to neurobí?
Pán minister sa usmieva, ja pri inej príležitosti vám poviem konkrétny príklad z vášho ministerstva, keď ste urobili jedno výberové konanie a potom ste ho za zvláštnych okolností po dvoch mesiacoch zrušili. Ja vám potom môžem osobne povedať, že čoho sa to týkalo a prečo. Ale toto mi pripomína presne to isté.
A ja očakávam, že pani poslankyňa Sabolová, nielen ona, ale viacerí koaliční poslanci tento návrh zákona nepodporia. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 15:53 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Marek Maďarič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, diplomaticky, ale zrozumiteľne ste otvorili otázku, o ktorej som hovoril aj ja vo faktickej poznámke, otázku, kto je skutočným autorom prerokúvaného zákona. Ja som o tom hovoril veľmi adresne. Hovoril som o Pente a verím, že spravodajca poslanec Novotný si vám netrúfne vyhodiť na oči nejakú jachtu. Potvrdili ste to, čo všetci aj priemerne informovaní ľudia vedia, o čom sa píše v novinách, a napokon aj prečo má súčasný minister zdravotníctva prezývku, akú sa už ani novinári neboja publikovať so svojich komentároch. Taká je teda tá dilema či už závislých alebo nezávislých poslancov v tomto pléne, na ktorej strane stoja nie ziskov a zliav, ale toho, či bude táto vláda a ministerstvo zdravotníctva konať autonómne a samostatne v prospech pacientov, v prospech lekární, v prospech celého sektora alebo či bude konať pod kuratelou a v riadení a pod dohľadom finančnej skupiny Penta.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 15:55 hod.

Mgr.

Marek Maďarič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:57

Dušan Čaplovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tieto jednotlivé zákony, ktoré prichádzajú z dielne ministerstva zdravotníctva, treba chápať komplexne. Oni sa ako v mozaike navzájom dopĺňajú a majú vždy jedného menovateľa, o ktorom hovoril môj predrečník.
Pani poslankyňa, vy ste položili otázku, prečo Slovenská republika má byť týmto pokusným králikom v tejto oblasti. No, ja vám na to jednoducho odpoviem. Pretože v Českej republike, v Poľskej republike a v Maďarskej republike nemá Penta také postavenie ako v našom zdravotníctve. A je v podnikaní osoba nežiadúca. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 15:57 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Dušan Čaplovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:58

Martin Pado
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pani poslankyňa Sabolová, ja sa vám chcem poďakovať za návrh, ktorý ste dali, teda prerušiť rokovanie a nájsť riešenie v tejto problematike.
Po skúsenostiach s prerokovávaním iných zákonov bez dohody je lepšie diskrapancie odstrániť rokovaním a následne po dohode predložiť pozmeňujúci návrh. Ja sa stotožňujem s tým, čo ste povedali. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.9.2011 o 15:58 hod.

Ing.

Martin Pado

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:58

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. S pani poslankyňou som bol minulé volebné obdobie v zdravotnom výbore a nikto, kto nás dvoch pozná, nemôže povedať, že sme nejako k sebe naklonení našimi názormi a tak ďalej, ale výnimočne súhlasím s vami, pani poslankyňa.
Keďže nemôžem dávať otázky pánovi ministrovi, ale musím dať na vás, tak čo si myslíte, pani poslankyňa, prečo je taký problém pánovi ministrovi vybrať toto zo zákona? Dať to preč, vernostné systémy, zľavy, reťazce lekární? No skutočne to evokuje, že je tento zákon pripravený pre finančnú skupinu Penta. Ja sa divím ministrovi, že sa nechá takto molestovať s touto Pentou neustále. Však to dajme zo zákona von. Prerušme tie konania a prerušme rokovanie o tom. Vylepšite tento zákon. Nie je absolútne problém. Prečo to nemôžeme urobiť?
Čo sa týka zliav liekov, prosím vás pekne, veď cenu lieku určuje ministerstvo zdravotníctva. Tak ak liek A stojí sto korún a lekáreň dá zľavu desať korún, čiže bude ho predávať za deväťdesiat korún, veď ministerstvo nech určí jeho cenu deväťdesiat korún. A je po probléme.
Nemusíme tu neustále rokovať. Už pomaličky tento parlament a všetky zdravotnícke zákony, my nerokujeme o ničom inom, len o finančnej skupine Pente. Však už by sme si to mali uvedomiť a možnože skutočne pán minister by už nemusel na seba nechať toľkoto útočiť, keby nejako inak spravil tie zákony alebo inak, alebo rozumnejšie, lebo ako to už mám povedať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 15:58 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:00

Mária Sabolová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja len krátko by som chcela zareagovať. Nebudem komentovať jednotlivé vystúpenia. Len chcem povedať, že by som nikdy zľavy v lekárňach neporovnávala so zľavami v potravinách.
Ja si myslím, že tu tá odbornosť lekárnikov v lekárňach stráži túto lehotu a dátum spotreby. Ale to, čo by sme mohli, aby sme tie zľavy urobili transparentnejšími nie cez vernostné programy a nielen cez tých, ktorí môžu, ale aby sa to dotklo možno všetkých.
Je prvý krok, je kategorizácia liekov, tak ako to tu zaznelo. A druhým krokom je upraviť reálne po dohode s lekárnikmi marže. A nemali by sme žiaden problém. Alebo ísť po vzore možno oveľa skúsenejších krajín a zaviesť pevné ceny, zaviesť pevné doplatky. Máme my solidárny systém na Slovensku. My nemáme zatiaľ komerčný systém poistenia zdravotníctva, aby sme boli možno solidárni tak, ak by sme mali pevné doplatky na drahé a lacnejšie lieky, možno by to bola tiež cesta. Je veľmi veľa spôsobov a bolo by dobré, keby sme sa o tom vedeli baviť v širšom kontexte, ako len úzko s niekoľkými poslancami v Národnej rade.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

8.9.2011 o 16:00 hod.

Ing.

Mária Sabolová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:02

Peter Kalist
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, pán minister, spravodajca, dámy a páni, neviem koľko je tu teraz stupňov, ale určite tu nie je 30,126 ako bolo na nemenovanej jachte, keď už chceme rozprávať o jachtách a finančných skupinách, no zákon o liekoch a určite tých 30,126 nebolo ani na ministerstve zdravotníctva, ani nie je, ani nebude.
Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, tzv. nový liek, je naozaj mimoriadne diskutovaný a živý zákon. Ja som v parlamente nováčik, no naozaj som doteraz nezažil žiadnu takúto rozsiahlu diskusiu. Dokonca ani o zákone o rozpočte alebo iných zákonoch a pri tomto zákone je použitá skutočne celá škála, celá škála útokov, list premiérke, opakované tlačovky, e-maily nerátam a vyvrcholilo to v posledných dňoch. A ja si dovolím to nazvať zúfalým pokusom vrátane platenej, a to chcem zdôrazniť, platenej reklamy v niekoľkých denníkoch. Toto, dámy a páni, ja považujem za donebavolajúcu drzosť.
O generickej preskripcii ja som rozprával v prvom čítaní, tak teraz sa povenujem časti, ktorá sa týka lekárnictva. Hlavným cieľom zákona o lieku, a to platí aj v oblasti dotýkajúcej sa lekárnictva, je chrániť záujem pacienta v podobe cenovo dostupnejších liekov. Aj preto zákon priniesol viac konkurencie a možnosť súťaže medzi lekárňami. A ja som presvedčený, že z tejto súťaže bude profitovať pacient. Naším cieľom nie je konzervovať stav, ktorý chráni nejaké privilégiá, povedzme si to na rovinu, úzkej skupiny lekárnikov. Naším cieľom je pomáhať pacientom.
Mne je úplne jedno, kto je majiteľ lekárne. Mne je úplne jedno, kto vlastní obchodný reťazec Tesco, kto vlastní Lidl, čokoľvek začneme, o čomkoľvek tu začneme rozprávať. Jediné, čo mňa zaujíma, je, ako sa tam ku mne správajú, či je tam čisto, aké majú otváracie hodiny a, samozrejme, aj cena. Bonusy, ktoré si môže dohodnúť lekáreň s distribučnou spoločnosťou, sú v poriadku. Ale zľava pacientovi už je nemorálna? Tie, ako kolega Novotný tu rozprával, exkluzívne podmienky, úvery a podobné výhody sú iba pre lekárnikov? Nie sú to náhodou verejné zdroje? Odpoveď na túto otázku je: Áno, sú to verejné zdroje. A toto, ten zisk z verejných zdrojov vám, dámy a páni, nevadí? To je už v poriadku?
Prerokúvaný zákon dáva možnosť priniesť prospech pacientovi. Vďaka nemu vlastne pacient ušetrí v lekárni a bude mať lacnejšie lieky. Pre lekárne, ako pre akýkoľvek iný podnikateľský subjekt, je to, samozrejme, nástroj ako bojovať o zákazníka a ako získať konkurenčnú výhodu. O tých argumentoch, o zániku množstva lekární a obchodne nezaujímavých miestach a podobných veciach, to nie je pravda. Vôbec to nie je pravda! Argumenty takisto už tu odzneli. Kolega Novotný ich povedal, ale ja zopakujem iba holé fakty.
Na Slovensku je 1 800 lekární, plus-mínus. (Reakcia z pléna.) O niečo viac dokonca. V Českej republike, tam je dvakrát toľko ľudí. Veľmi podobný trh. Veľmi podobné správanie spotrebiteľov. Dá sa povedať, donedávna ten istý zdravotný systém. Funguje 2 300 lekární. Zdá sa vám to adekvátne? Je to v poriadku?
Neviem, chodíte všetci po Slovensku. Každý to deklaruje. Určite áno. Ja osobne som nikde, až na fakt možno nejaké výnimky, nevidel novostavbu budovy ambulancie všeobecného lekára. Zato všade, ale prakticky všade vidím novostavby lekární, prípadne krásne, nádherne zrekonštruované priestory v historických budovách v centrách miest. Niekde tam, kde sú úplne desivo vysoké nájmy. Nevidel som žiadneho lekára všeobecného, špecialistu, nemocnicu, ktorá by bola takto nádherne zrekonštruovaná takýmito nákladmi a s takouto prevádzkou. Ani jedného. Zato lekární som videl stovky. Určite som nebol v každej, ale vidno ich na každom kroku. Videli ste ich aj vy sami. Istý typ súťaže a tlaku na to, aby lekárne o pacienta bojovali aj nižšími cenami, je úplne adekvátny a ja si myslím, že je v prospech pacienta.
Na druhej strane, ak tá lekáreň nedokáže svojmu pacientovi, klientovi ponúknuť zľavy, nik a nič v tomto zákone ju nenúti tieto zľavy dávať. Lekáreň, a veľmi správne to tu odznelo aj od kolegov z opozície, lekáreň v prvom rade bojuje kvalitou služby. Pokiaľ ľudia do nej prestanú chodiť, nevidím nič zlé na tom, že lekáreň zanikne, lebo ochrana nejakej nízkej podradnej kvality nie je namieste, pretože poškodí pacienta. Takže nie zľavy, nie v prvom rade cena, ale toľko vyzdvihovaná, a podotýkam, právom a správne uvádzaná odbornosť lekárnika a pacientova dôvera v dobrú radu, ktorú mu poskytne, určite to je hnacím motorom. A až ďalšou podmienkou je cena. Pokiaľ vám ten lekárnik nedá radu, pokiaľ sa k vám tam správajú hrubo, alebo máte tam iný zlý dojem, to jedno euro zľavy rozhodne, alebo teda vôbec nerozhodne.
Argument o zvýšení spotreby liekov. No, zase nezmysel. A už to tu odznelo. Lekáreň nevie zvýšiť spotrebu liekov. Lieky predpisujú lekári. Ešte raz to zopakujem, lieky predpisujú lekári. A uvediem len fakt, zákaz vernostných systémov v roku 2010 podľa oficiálnych štatistík neznamenal zníženie spotreby liekov na Slovensku. To je preukázateľný fakt. Ani v ostatných krajinách, kde vernostné systémy fungujú, sa nepreukázala previazanosť množstva spotrebovaných liekov a vernostných systémov. Naopak, vernostný systém je výhodný pre pacienta, pretože lieky, ktoré musí užívať, získa lacnejšie a, samozrejme, konkurenčné prostredie vytvára tlak na ceny.
Ešte k vlastneniu lekární, a že lekáreň musí vlastniť a lieky vydávať iba lekárnik. Tak s tou druhou časťou, samozrejme, súhlasím, ale ani v súčasnom zákone a ani v novele, alebo v novom zákone o lieku nie je ani zmienka o tom, že by lekárnickú starostlivosť nemali poskytovať iba lekárnici. Ten istý argument ale nepoužívame na nemocnice alebo poskytovateľov. Pýtam sa - prečo? Prečo by potom nemocnicu nemal vlastniť iba lekár. Kto potom má vlastniť distribučnú spoločnosť? Ja neviem, ale myslím si, že možnosť niečo vlastniť je všeobecnou slobodou, do ktorej nemáme čo zasahovať.
Nie je nikde preukázané, že vlastníctvo lekárne má negatívny vplyv na kvalitu poskytovanej služby. Zákon predsa prísne stanovuje, že prevádzkovanie lekárne je možné len prostredníctvom kvalifikovaných farmaceutov. A je v záujme každého vlastníka, aby ľudí, ktorí sú erudovaní, zamestnával. Dôležité je, aby ten človek mal dostatok informácií a cenovo dostupný liek. A vo všetkých, či už sú to sieťové alebo nesieťové lekárne, to garantuje odborný personál. Presne tak, ako vám to garantuje lekár, keď prídete do nemocnice. A je úplne jedno, či tú nemocnicu vlastní mesto, finančná skupina, štát. Je to úplne jedno, pretože garanciu toho, akú tam dostanete starostlivosť, akú má ten poskytovateľ, lebo výstup je v prvom rade len a len na lekárovi. Presne taká istá garancia je len a len na osobe lekárnika, ktorý s vami komunikuje. Nie na majiteľovi lekárne.
K tej českej snemovni, veľmi správne tu odznelo, ja si dovolím to trošku prečítať, samozrejme čeština nie je moja rodná reč, tak sa ospravedlňujem za prípadné chyby. "Ale za porušení povinosti dle odstavce 4 se nepovažuje poskytnutí, nabídnutí nebo slíbení peněžního či nepeněžního plnění, výhodu nebo daru, majetkové či nemajetkové povahy, ktoré poskytne poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky současně se snížením nároku ze zdravotního pojištění poskytovatele oprávněného vydávat léčivé přípravky." A tak ďalej a tak ďalej.
Takže Česká republika, Česká republika schválila nielen "peněžní plnění", to značí, že zľavu, ale "nepeněžní plnění", to značí čokoľvek, čo si vieme predstaviť aj už ad absurdum rýchlovarnú konvicu, "daru majetkové a nemajetkové povahy", a tak ďalej a tak ďalej. To značí, že aktuálne, aktuálne schválená verzia v českom parlamente je o dosť benevolentnejšia ako slovenská.
Dámy a páni, viete, o čom je možnosť dávať zľavu? To nie je o manažéroch, to nie je o bohatých ľuďoch, o ľuďoch s nadštandardnými príjmami, je to o dôchodcovi, o dôchodkyni. Dôchodkyni povedzme v Trebišovskom okrese, dôchodkyni, ktorá žije z dôchodku 280 eur na mesiac a ktorá užíva osem druhov liekov. Táto pani platí 10 eur na mesačnú dávku, a to je ten absolútne najlepší prípad, lebo väčšinu liekov má s doplatkom do jedného eura. Takže táto dôchodkyňa príde s receptami od svojho všeobecného lekára do lekárne a za trojmesačnú štandardnú dávku liekov zaplatí 30 eur. Je to viac ako 10 % jej dôchodku. A teraz jej niekto dá zľavu 2 eurá. Zničí to lekáreň?
Veríte naozaj tomu, že babička dá 3 eurá na autobus? Bude cestovať tri hodiny. Takže štyridsať minút do okresného mesta, tam peši do zľavovej lekárne, potom počkať ďalšiu hodinu na autobus a naspäť bude cestovať ďalších štyridsať minút kvôli 2 eurám? Narážam na to ničenie lekární. Nie je to pravda. Ale pokiaľ babička ušetrí 10 % dôchodku, pre mňa to znamená veľa, pretože mne na jej výdavkoch na lieky záleží.
A podstatný fakt číslo dva, ktorý tu každý zabúda povedať, presne tu istú sumu, ktorú jej dá lekáreň, musí lekáreň dať, poslať poisťovni. A to je dôležité. Pošle to nielen Dôvere, nielen súkromnej Dôvere, aj súkromnému Unionu, ale takisto aj štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni bez ohľadu na to, aký pacient tam príde. Pokiaľ dá lekáreň zľavu, tak musí polovičku, teda takú istú sumu, ktorú dala ako zľavu, poslať do zdravotnej poisťovne. Súčasne s tým, že ušetríme babičke peniaze na dôchodok, na niečo, čo si môže prilepšiť, ušetríme aj verejné zdroje.
No a, pán poslanec Lazar, oceňujem tvoju snahu, aby mali všetci, neviem, či je tu, ale aby mali všetci pacienti na Slovensku nižšiu cenu lieku a teraz je šanca. V navrhovanom zákone sa navrhuje povinnosť alebo Slovenská republika bude mať povinnosť mať druhú najnižšiu cenu lieku v Európskej únii. Takže ťa vyzývam, ak naozaj chceš, aby boli lacnejšie lieky, hlasuj za. Pretože hlas pána poslanca Lazara za bude dôkazom toho, že to s tými lacnými liekmi myslí vážne. Ďakujem pekne.
A ešte k druhej časti. Mali sme: Hej, hej, vo svojich poslaneckých laviciach máte rozdaný pozmeňujúci návrh, ktorý sa dotýkal obmedzení alebo rušení častí týkajúcich sa nielen časti v zákone o lieku, ktorý sa týka nielen antikoncepcie, ale týka sa aj ostatných, ako sú prípravky na chudnutie, podporu erekcie... (Reakcia z pléna.) Nie, to je 404 takisto. Ale ja chcem len vysvetliť postoj. Tak sa ospravedlňujem.
Tak som skončil. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.9.2011 o 16:02 hod.

MUDr. MPH

Peter Kalist

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video