24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

20.10.2011 o 15:57 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 15:57

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. V prvom čítaní som sa snažil opísať dôležitosť výkonu dobrovoľníckej činnosti v našej spoločnosti, a teda v každej spoločnosti. Faktom je, že napriek tomu, že máme na Slovensku zrejme desiatky, možno stovky tisíc dobrovoľníkov v rôznych oblastiach od ekológie, charity, sociálnej oblasti, vzdelávania, dobrovoľných hasičov, proste sú to častokrát až rodinné tradície, tak nemáme zatiaľ právnu úpravu dobrovoľníctva a ambíciou tohto návrhu je zaviesť právnu úpravu dobrovoľníckej činnosti.
Hlavnou ambíciou tohoto návrhu je predovšetkým stransparentniť dobrovoľníctvo ako všeobecne uznávanú činnosť, vykonávanú fyzickými osobami vo verejnoprospešnom záujme. Vymedzené oblasti dobrovoľníctva, najmä v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, starostlivosti o chorých a starých ľudí či vzdelávania, určite prinesú nemalý efekt aj do verejných zdrojov, ktoré nebude potrebné vynaložiť, vynaložiť z verejných rozpočtov a bude ich možné tým pádom použiť na podporu iných aktivít, vykonávaných vo verejnom záujme. Pri tvorbe navrhovanej právnej úpravy sa prihliadalo na skúsenosti a poznatky z oblasti dobrovoľníckej činnosti, získanej z právnych analýz a úprav iných štátov, ako aj zástupcov mimovládnych neziskových organizácií. Ako viete, súčasťou tejto novely zákona s cieľom, s cieľom motivovať k dobrovoľníckej činnosti je aj novelizácia zákona o dani z príjmov, ktorá umožňuje alebo zvyšuje dvojpercentnú asignáciu dane z príjmov na trojpercentnú, ak ide o osobu, ktorá vykonávala dobrovoľnícku činnosť najmenej štyridsať hodín v zdaňovacom období. Čiže snažíme sa aj týmto spôsobom nepriamym motivovať ľudí, aby sa podieľali na dobrovoľníckej činnosti, ktorá je v každom civilizovanom štáte nenahraditeľnou, nenahraditeľnou súčasťou verejno-, verejnoprospešného rámca.
Z tohoto dôvodu si vás dovoľujem požiadať, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, naprieč politickým spektrom o podporu návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.10.2011 o 15:57 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:59

Marián Radošovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás oboznámil so spoločnou správou Výboru Národnej rady pre..., ohľadom čítania zákona o dobrovoľníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú podávame v zmysle § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 588 z 8. septembra 2011 pridelila vládny návrh zákona o dobrovoľníctve týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady pre sociálne veci, Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo, pre vzdelávanie, vedu a mládež a Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci..., článok II tejto správy. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Článok III správy. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením 307 z 5. októbra 2011 so zákonom súhlasil a odporúča schváliť s pripomienkami. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením 118 zo 6. októbra súhlasil, odporučil schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre sociálne veci uznesením 89 súhlasil schváliť zákon. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo uznesením 89 zo 4. októbra schváliť s pripomienkami; pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 92 takisto súhlasil schváliť s pripomienkami a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením 86 takisto súhlasil so zákonom s podmienkou schváliť s pripomienkami.
Všetky tie pripomienky sú vlastne v spoločnej správe, máte ich všetci pred sebou, čiže záverečné, pre záverečné rozhodnutie gestorského výboru a odporúčanie Národnej rade pre tento zákon je schváliť s pripomienkami.
Ďakujem pekne. Otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.10.2011 o 15:59 hod.

Ing.

Marián Radošovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:03

Martin Pado
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, dovolím si k predmetnému návrhu zákona predložiť dva pozmeňovacie návrhy.
Vládny návrh zákona o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 436, sa mení takto:
V § 7 sa vypúšťa slovné spojenie "štátne orgány".
Odôvodnenie: predmetné ustanovenie sa vypúšťa z dôvodu európskej systematiky poskytovania dobrovoľníckych služieb, ktoré v žiadnej krajine nie sú naviazané priamo na štátne orgány. Ich kompetencie sú vymedzené zákonmi, ktoré im dávajú presný mandát ich činnosti. Štátne orgány tak vykonávajú len tie funkcie, ktoré nie je možné zabezpečiť iným spôsobom. Štátne orgány by v žiadnom prípade nemali nahrádzať a ani organizovať činnosť dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií, ale môžu byť ich podporovatelia, môžu byť ich podporovateľom, čo bude vyjadrené aj schválením zákona o dobrovoľníctve, ako aj mechanizmu ich podpory. Samozrejme, štát a jeho orgány môžu využiť dobrovoľnícke služby a organizácie na riešenie konkrétnych situácií a udalostí.
Druhý pozmeňovací návrh je spolu s pani poslankyňou Tatianou Rosovou.
Po prvé, v § 3 ods. 1 sa písm. f) za bodkou nahrádza čiarkou.
Po druhé, v § 3 ods. 1 sa za písm. f), no vlastne sa tam vkladá nové písm. g), ktoré znie: "pri administratívnych prácach pre verejnú správu".
Odôvodnenie: umožní sa využiť dobrovoľnícku prácu vo verejnej správe, čím sa zároveň umožní mladým ľuďom získať aj potrebnú prax pre pracovné uplatnenie.
Myslím, že tento pozmeňovací návrh je aj v súlade s tým, čo hovoril pán minister Lipšic, pretože vlastne aj týmto spôsobom dôjde k tomu, čo hovorí, teda k úspore verejných zdrojov.
Ďakujem pekne. (Hlasy v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2011 o 16:03 hod.

Ing.

Martin Pado

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:05

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, ja by som chcela naozaj uvítať tento zákon, pretože ako bolo povedané, sme jednou z posledných krajín, ktorá nemá takýto zákon o dobrovoľníctve. Ale v zásade zákon sám o sebe nestačí, je dôležité, čo je v ňom a myslím si, že ten rok, ktorý nám trval, tá práca, ktorú sme za ten rok odviedli, si myslím, že je dobrá a že ten zákon je dobrý, pretože nielenže definuje, kto je dobrovoľník, kto je vysielajúca organizácia, kto môže byť prijímateľom dobrovoľníckej činnosti, ale vôbec otvára sa širší priestor pre diskusiu ohľadom dobrovoľníctva, o tom, aký význam má pre spoločnosť, a nielen pre spoločnosť.
Tu by som chcela možno sa pristaviť pri skúsenostiach ľudí, ktorí vykonávali a vykonávajú takúto, takúto službu, pretože veľakrát je to o službe bezplatnej. Robia to preto, nielen, že chcú prispieť svojím dielom spoločnosti, ale mnohokrát najmä mladí ľudia, ktorí majú možnosť cestovať ako dobrovoľníci alebo aj pracovať na území Slovenska, získavajú nové kompetencie, čiže sa učia, učia novým zručnostiam. Takisto nie je zanedbateľná ani skupina seniorov, ktorí tiež ešte, keď sú vitálni, môžu prispieť k dobru spoločnosti formou dobrovoľníkov.
Čiže rovnako ako pán minister, ja by som tiež vás chcela požiadať naprieč politickým spektrom o podporu tohto zákona, pretože naozaj, a je to dobrý zákon, pomáha nielen teda zadefinovať postavenie dobrovoľníkov, ale pomáha aj zlepšiť ich postavenie napríklad aj tým, že už bude môcť vysielajúca organizácia alebo prijímateľ platiť zdravotné odvody za, zdravotné poistenie za, za takéhoto dobrovoľníka, úrazové poistenie, pokiaľ na to bude mať, v prípade vyslania do zahraničia bude to povinnosť zaplatiť zdravotné poistenie za dobrovoľníka, čo tiež ochráni dobrovoľníka a vlastne mu, mu takto pomôže. Takže uchádzam sa aj ja o vašu podporu. Myslím si, že je to dobrý zákon a pomôže našej spoločnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2011 o 16:05 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:08

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Milé kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi len dve poznámky. V laviciach je rozdaný pozmeňujúci návrh, ktorý mal byť nepriamou novelou daní z príjmu. Týmto chcem povedať, že tento pozmeňovací návrh nepodám, aj keď má pozitívny dopad na štátny rozpočet zhruba vo výške 55 miliónov, a ctím si čistotu legislatívneho procesu v tejto snemovni, takže bude predložený na ďalšie rokovanie Národnej rady.
Ale chcem ešte pri tejto príležitosti vyzvať hlavne kolegyne a kolegov zo strany SMER, aby sme si uvedomili, že keď nám to vyhovuje, tak nepriama novela je dobrá vec, a keď nám to nevyhovuje, tak ju kritizujeme. To nemá, nemá, nemá nič spoločné, proste, jednoducho nepriame novely patria do parlamentarizmu snemovne. Aj dneska sme boli svedkami, že môžeme byť radi, že takýto inštitút máme.
A druhá poznámka je skôr osobná. Keďže som niekoľko rokov dobrovoľný záchranár, chcem z tohto miesta povedať aj z vlastnej skúsenosti, že dobrovoľníctvo má veľký význam a je to neoddeliteľná súčasť každého jedného štátu a občanov Slovenskej republiky. A chcem sa aj z tohto miesta poďakovať predkladateľovi, a nielen jemu osobne, ale aj tímu ľudí, ktorí pripravovali tento zákon, že pri diskusii a pri pripomienkach aj dobrovoľných záchranných systémov, občianskych združení vychádzali vstríc (Správ. - v ústrety. pozn. jaz. red.), ako sa povie, a boli zapracované pripomienky, ktoré tento zákon ešte vylepšili, takže sa pripájam k tomu, aby tento zákon prešiel naprieč politickým spektrom.
Ešte raz ďakujem, pán minister.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2011 o 16:08 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:10

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem všetkým poslancom za, za ich vystúpenia. Toto je pravdepodobne jeden z najkrajších zákonov, ktorý minister vnútra predkladá v tejto snemovni, ale aj veľmi dôležitý, lebo niekedy si neuvedomujeme, čo všetko dobrovoľnícka práca zahŕňa. To naozaj nie je len oblasť tej charity spomínanej, ale máme v obciach dobrovoľné hasičské zbory, záchranárov, to sú, to sú, nechcem hovoriť rádovo, ale minimálne desiatky tisíc ľudí, takže to sú obrovské množstvá ľudí, ktorí venujú svoj čas, svoju energiu, svoje úsilie pre spoločné dobro a venujú to z dôvodov, ktoré sú čisto altruistické.
Neviem, aký lepší zákon sa dá v parlamente podporiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.10.2011 o 16:10 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:11

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona nahrádza dva súčasné zákony, a to zákon o pobyte cudzincov a zákon o ochrane štátnej hranice. Nový zákon má teda za cieľ novú komplexnú jednotnú úpravu tejto problematiky, ktorá bude plne kompatibilná s európskym a medzinárodným právom.
Chcem povedať, že dnešná úprava v súčasnosti nezodpovedá ani kódexu schengenských hraníc, to znamená, že nie je tam plná transpozícia a aj s ohľadom na to, že v roku 2012 a '13 bude prebiehať pravidelné hodnotenie Schengenského aquis a vôbec implementácie Schengenského acquis, tak je veľmi dôležité, aby sme mali právnu úpravu, ktorá, ktorá bude bezproblémová a bude v súlade s európskym právom.
Systém navrhovaných opatrení je zameraný jednak na reguláciu migrácie s prihliadnutím na bezpečnosť Slovenskej republiky a ochranu pred zneužívaním niektorých druhov pobytu. To znamená, chceme prísnejšie postihovať nelegálnu migráciu a na strane druhej uľahčovať želanú legálnu migráciu. V týchto súvislostiach sa zavádzajú niektoré nové druhy prechodných pobytov s cieľom lepšie vystihnúť ich špecifiká. Ide o prechodný pobyt pre vedcov a výskumníkov, pre Slovákov žijúcich v zahraničí a pre osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Európskej únie.
Návrh zákona ďalej upravuje vydávanie modrých kariet pre vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín. Modrá karta znamená uľahčenie prístupu vysokokvalifikovaných cudzincov na územie Slovenskej republiky, ale aj uľahčenie migrácie jej držiteľov v rámci celej Európskej únie. Cudzincom sa začnú tiež vydávať nové doklady vo forme ID karty s čipom, čím sa prestanú vydávať doklady vo forme nálepky do pasu.
Vo vzťahu k zaisteniu cudzinca sa zavádzajú alternatívy zaistenia, ktoré budú môcť nahradiť obmedzenie osobnej slobody, ide teda o obdobný princíp ako nahradenie väzby v trestnom konaní. Alternatívy zaistenia budú spočívať v hlásení pobytu alebo v zložení peňažnej záruky. Zákon odbremení aj podnikateľov v cestovnom ruchu a hoteliérstve od administratívnych povinností vo vzťahu k evidovaniu ubytovaných cudzincov. Naozaj, bude to možno malý, ale významný krok pre odbyrokratizovanie povinností podnikateľov v tejto oblasti. Tiež sa vypustí povinnosť vedenia domovej knihy pre ubytovaných cudzincov, ktorá je duplicitná ku knihe ubytovaných, a umožní sa zasielanie hlásenia pobytu cudzincov aj elektronicky. To zrušiť celkom nemôžeme kvôli našim záväzkom vo vzťahu k Európskej únii. Návrh zákona bol prerokovaný v určených výboroch, z ktorých vzišlo celkovo dvadsaťšesť pripomienok, ktoré odporúčam, tak ako to navrhuje gestorský výbor, schváliť.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu návrhu zákona v druhom a treťom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.10.2011 o 16:11 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:15

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 457.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 589 z 8. septembra 2011 pridelila vládny návrh zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
V čl. II spoločnej správy poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť neprijal platné uznesenie, pretože navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku. Za návrh hlasovali 5 poslanci, proti nikto, hlasovania sa zdržali 5 poslanci. Ostatné výbory, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s 26 pripomienkami, uvedenými v spoločnej správe v bode III., ktorú máte pred sebou. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrených v ich uzneseniach, uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov, vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a s § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 111 na svojej 26. schôdzi.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu k tomuto návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.10.2011 o 16:15 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:19

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Teraz nastal čas na, bez ohľadu na počet kamier na balkóne. Takže dovoľte mi, vážení kolegovia, predniesť jeden pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona, ktorý teda je potrebné predniesť bez ohľadu na prítomnosť médií v Národnej rade, ale dovoľte mi predtým ešte povedať jednu vec, a to je to, že do tohto zákona sa na základe, povedal by som, nechcem až bezprecedentnej, ale myslím si, že v zásade bezprecedentnej spolupráce ministerstva vnútra, úradu vlády a tímu premiérky a tímu ministerstva financií dostalo viacej ustanovení, ktoré zlepšujú konkurencieschopnosť Slovenska z hľadiska súboja o kvalifikovaných cudzincov, ktorí tejto krajine prinesú hodnotu, a chcem oceniť, že pán minister a jeho tím v tomto zohrali veľmi konštruktívnu úlohu. Tieto návrhy, ktoré sme zapracovali do textu zákona vo výbore pre vzdelanie, ale ktoré boli naozaj takto pripravené v spolupráci s vládnymi inštitúciami, myslím si, že, že sú veľmi dôležitým dôvodom, prečo tento zákon schváliť aj nad rámec, samozrejme, všetkých tých pôvodných dôvodov, ktoré už boli spomenuté.
Dovoľte mi však predniesť ešte jeden pozmeňovací návrh, pripravený tiež v spolupráci s ministerstvom, ktorý sa týka manažovania dôsledkov aj trošku súčasnej vládnej krízy. Ide o to, že z tohto návrhu zákona vypadli podmienky zamestnávania ľudí, ktorí sú na Slovensku s prechodným pobytom, lebo sa predpokladá, že to bude upravené v novele zákona o službách zamestnanosti. Ten však už vzhľadom na politický boj schválený nebude, takže sme sa s ministerstvom dohodli, že predložíme pozmeňovací návrh, ktorý to vráti do tejto, teda ktorý to vráti do zákona v pôsobnosti ministerstva vnútra, aby, aby nenastalo právne vákuum, ktoré by bolo nešťastné. Ide o nasledovný text: V čl. 1 § 126 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová "pričom splnenie podmienky prechodného pobytu na účasť zamestnania sa nevyžaduje od štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený: Po a) prechodný pobyt podľa § 24, § 25, § 26, § 27, § 29 alebo § 30. Po b) tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b). Po c) tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) alebo po d) tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 3".
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2011 o 16:19 hod.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:21

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som predložil pozmeňovací návrh poslanca Ľudovíta Kaníka a Milana Laurenčíka na zmenu a doplnenie vládneho návrhu zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V čl. I. bod 1 v § 32 ods. 3 sa za slová podľa § 28 a 30 nahrádzajú slovami podľa § 24 ods. 1 písm. a) a § 28 a 30.
Odôvodnenie: Navrhuje sa doplniť skupina žiadateľov, ktorá nemusí predkladať doklad o bezúhonnosti od žiadateľov-študentov stredných škôl vzhľadom na vek 15 až 18 rokov. Žiadatelia tejto kategórie sú vždy len účastníci výmenných programov, ktorí sú preverovaní viacstupňovo vysielajúcimi aj prijímajúcimi organizáciami, ktoré zaručujú výber nielen bezúhonných, ale aj po iných stránkach vhodných uchádzačov. Výpisy z registra trestov z krajiny pôvodu je navyše potrebné apostilogovať (Správ. - apostilovať, pozn. jaz. red.) alebo superlegalizovať a úradne preložiť do slovenčiny. To trvá až niekoľko mesiacov a stojí to študentov nemalé náklady. Od študentov stredných škôl nepožadujú doklad o bezúhonnosti ani iné európske krajiny ako Česká republika, Švajčiarsko, Rakúsko, ani USA, Kanada, ani ďalšie tretie krajiny. Je to krok k zníženiu zbytočnej administratívnej záťaže.
Bod 2. V čl. I. § 127 ods. 2 znie: Za maloleté dieťa koná vo veciach pobytu zákonný zástupca. Maloleté dieťa staršie ako 15 rokov môže konať samostatne vo veciach pobytu na účely štúdia alebo osobitnej činnosti. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na tieto účely však musí byť podpísaná zákonným zástupcom maloletého, pričom podpis zákonného zástupcu musí byť osvedčený. Odôvodnenie: Navrhuje sa rozšíriť maloletým vo veku 15 až 18 rokov právo konať podľa tohto zákona vo veciach pobytu na účely štúdia alebo osobitnej činnosti v plnom rozsahu, pričom v súlade so smernicou 2414 Európskych spoločenstiev sa k tomu vyžaduje súhlas zákonného zástupcu, potvrdený jeho osvedčeným podpisom. Povolenia k prechodnému pobytu sa podľa súčasnej praxe nevydávajú v cudzine, ale sa preberajú po príchode cudzinca do Slovenskej republiky na príslušných orgánoch. Maloletý by však podľa súčasnej dikcie nemal mať možnosť prevziať po príchode do Slovenskej republiky nálepku do pasu, prihlásiť sa k pobytu, ani plniť iné povinnosti určené cudzincovi, oznamovať rôzne zmeny, dostaviť sa na vyzvanie a tak ďalej, pretože vo všetkom by mal za neho konať rodič. V súčasnosti sa tak nútene porušuje zákon a akceptuje sa konanie maloletých, prihlasujú ich, vydávajú im povolenia k pobytu a tak ďalej. Podobná právna úprava platí aj napríklad v Českej republike. Je to opäť krok pre zníženie zbytočnej administratívnej záťaže a odstránenie vynúteného porušovania zákona.
Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2011 o 16:21 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video