58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

11.11.2015 o 10:52 hod.

Mgr.

Viera Šedivcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:51

Július Brocka
Skontrolovaný text
No tak tie moje kolegyne zo sociálneho výboru navrhujú, že obsahom toho zákona je, aby sa tie štandardy posudzovali až o dva roky čiže nie teraz.
A k pani poslankyni Tomanovej. Keď sa vracia k roku 2006, ma napadá reakcia, možno ste si to všimli, nový kanadský premiér, mladý premiér Trudeau, keď mu novinárka položila podľa neho impertinentnú otázku, tak odpovedal jej, že je rok 2015, pani poslankyňa, dnes je rok 2015.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 10:51 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:52

Viera Šedivcová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte mi na záver teda na rozpravu zareagovať ako jednej z predkladateliek.
Budem reagovať hlavne na pána kolegu Brocku, ktorý si myslí, že v tomto pléne je jediný odborník na sociálnu problematiku a sociálne veci. Pán kolega Brocka, hovorím k vám, ak budete taký láskavý, venujte mi, prosím, pozornosť.
Chcem vysvetliť, vy ste reagovali na to, že je to ministerský návrh zákona, to neznamená, že keď sme poslankyne z vládnej strany za SMER, že naozaj nevieme, aká je potreba v sociálnych službách alebo aká je potreba zmeny v tomto zákone. Vy ste boli desať rokov vo vláde a mali ste dostatočný priestor na to, aby ste mohli postaviť úplne nový zákon o sociálnych službách, aby ste nastavili financovanie v sociálnych službách. A nestalo sa tak. Je veľmi ľahké vykrikovať dnes z opozičných lavíc, ako sa to má robiť.
Tento návrh zákona vznikol naozaj na základe podnetov z praxe. To neznamená, keď sme poslankyne z vládnej strany, že o tom nič nevieme. Kolegyňa pani Hufková reálne pracuje v zariadení sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach, kde je 311 klientov. Ja pracujem takisto na skrátený úväzok v zariadení sociálnych služieb pre mentálne postihnutých mužov. S kolegyňou Pavlovičovou sme prešli na východe Slovenska množstvo sociálnych zariadení, pričom všade sme sa stretávali práve s takouto požiadavkou, aby sme to v zákone napravili. Takže nemusíme tu rozprávať o tom, že je to ministerský zákon. Tento návrh zákona je naozaj poslanecký návrh zákona a rieši potreby, ktoré vznikli priamo v zariadeniach sociálnych služieb. Veľmi dobre vieme, že mnoho zariadení sociálnych služieb sa nachádza v stavebne nevyhovujúcich objektoch, či už sú to staré kaštiele, rôzne staré budovy historické, ktoré absolútne nespĺňajú technické štandardy, nedá sa tam riešiť bezbariérovosť, nedajú sa tam vybudovať výťahy. Často ide o objekty, ktoré sú pamiatkové chránené. Čiže z takéhoto dôvodu musíme posúvať štandardy, nehovoriac o tom, že stále počúvame, že financií hlavne u tých neverejných poskytovateľov je nedostatok. Takže personálne štandardy takisto úzko súvisia s financovaním sociálnych služieb. Takže preto vznikol, a preto sme priniesli tento návrh zákona, pán Brocka. Ja len toľko som chcela povedať. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.11.2015 o 10:52 hod.

Mgr.

Viera Šedivcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:25

Ľuboš Blaha
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Dovoľte mi iba pripomenúť kolegom z európskeho výboru, že o 12.00 hodine máme rokovanie v našej zasadačke, stoštyridsaťdevine. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.11.2015 o 11:25 hod.

PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:25

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne.Pán poslanec Kovačócy.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.11.2015 o 11:25 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:26

Marián Kovačócy
Skontrolovaný text
Oznamujem členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, že začiatok jeho rokovania je o 12.15 hodine v obvyklej miestnosti. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.11.2015 o 11:26 hod.

Ing.

Marián Kovačócy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:26

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Pripomínam členom hospodárskeho výboru, že o 12.00 hodine odchádzame na výjazd nášho výboru na Úrad jadrového dozoru. Bude nás čakať autobus pod schodmi. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.11.2015 o 11:26 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:29

Marek Maďarič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona, po prvé, upravuje účely, na ktoré môže ministerstvo kultúry poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku dotáciu zo štátneho rozpočtu. Sú to tieto účely: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu, kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl. Ostatné dotačné programy v budúcom roku prechádzajú odtiaľ do novozriadeného Fondu na podporu umenia.
Po druhé, novelizujeme zákon o Fonde na podporu umenia, a to v zmysle zadefinovania právneho postavenia profesionálneho umelca, ktorý vykonáva umeleckú činnosť v slobodnom povolaní. Táto iniciatíva vyplýva okrem iného z našej ratifikácie Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov. Ale predovšetkým potreba legislatívneho riešenia statusu umelca vyplýva z potreby následných vytvorených možností na zlepšenie právneho a sociálneho postavenia umelcov v slobodnom povolaní.
Odhaduje sa, že v súčasnosti 5-tisíc až 6-tisíc umelcov vykonáva u nás profesionálnu umeleckú činnosť v slobodnom povolaní. Exaktné údaje tu nie sú k dispozícii, pretože od roku 1993 nemáme evidenciu či registráciu profesionálnych umelcov. Takíto umelci vykonávajú umeleckú činnosť spravidla individuálne vo vlastnom mene a na svoju zodpovednosť.
Keďže však pojem profesionálny slobodný umelec nie je v právnom poriadku vymedzený, táto skupina umelcov je nesprávne považovaná najmä zo strany finančnej správy či Sociálnej poisťovne za živnostníkov. Z toho potom aj pramení neochota akýchkoľvek osobitných riešení v oblasti daňového a odvodového zaťaženia umelcov.
Umelecká činnosť však nemôže byť živnosťou, pretože nespĺňa dva hlavné zákonné znaky živnosti, a to, nie je vykonávaná pravidelne a jej prioritným cieľom nie je dosiahnutie zisku, ale vznik či predvedenie umeleckého diela. Preto bolo nevyhnuté a dôležité naplniť požiadavku umeleckej obce vymedziť pojem profesionálny slobodný umelec.
Toto legislatívne riešenie štatútu umelca bolo vypracované v spolupráci so Slovenskou koalíciou pre kultúrnu diverzitu. Okrem vymedzenia pojmu profesionálny umelec sa tu upravujú aj podmienky evidencie profesionálnych umelcov. Táto evidencia nie je povinná. Nie je, samozrejme, podmienkou vykonávania umeleckej činnosti, avšak zápisom v evidencii profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní získava umelec zmieňovaný status profesionálneho umelca, čo môže byť v budúcnosti podmienkou pre udelenie rôznych bonusov.
Napokon, po tretie, návrh zákona dopĺňa zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, a to tým, že vytvára legislatívny priestor na možnosť poskytnúť neziskovej organizácii finančnú podporu z rozpočtu ich zakladateľa na prevádzkovú činnosť vo forme príspevku tohto zakladateľa.
Podľa doterajšej právnej úpravy zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby nemožno zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce poskytnúť príspevok na úhradu výdavkov na správu ziskovej organizácie.
Toľko úvodné zdôvodnenie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.11.2015 o 11:29 hod.

Mgr.

Marek Maďarič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:34

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý máme pod tlačou 1699a, v druhom čítaní.
Predmetný návrh zákona Národná rada svojím uznesením pridelila na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a médiá. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Predmetný vládny návrh zákona prerokovali a odporučili schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi ústavnoprávny výbor uznesením č. 681 z 3. novembra tohto roku, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 479 z 3. novembra tohto roku a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá uznesením č. 224 z 5. novembra 2015.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v časti IV tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne, a to o bodoch 1 až 6 s návrhom schváliť ich.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 228 z 10. novembra 2015.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania tohto vládneho návrhu zákona na schôdzi Národnej rady podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.11.2015 o 11:34 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:37

Magdaléna Vášáryová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Vážený pán minister, vážený pán predkladateľ, spravodajca, ja som vystupovala pomerne obsiahle k tomuto zákonu, teda k legislatívnej iniciatíve už v prvom čítaní, takže mám len krátke doplnenie niektorých vecí, ktoré vyplynuli aj z rokovania výboru.
Ako bude fungovať nový fond pre umenie v prvých rokoch, to uvidíme. Zatiaľ evidujeme, že vedenie prejde najdôležitejšími kultúrnymi centrami Slovenska. Bude tam prezentovať svoje podmienky a tak ďalej. Uvidíme, či sa vyhne tento fond tým nepríjemným, ani by som nepovedala, detským chorobám Audiovizuálneho fondu, ale takému korupčnému prostrediu, ktoré v Audiovizuálnom fonde vzniklo.
Ak je niečo veľmi otázne pri financovaní fondu umenia, tak to je to, čo vlastne malo byť tým najväčším bonusom, arm´s length principle. A to je na jednej strane príspevok TIPOS-u a na druhej strane možnosť súkromných mecenášov prispieť peniazmi do tohto fondu.
Môžem celkom otvorene a úprimne konštatovať, že žiaden súkromný mecenáš do takto postaveného fondu nedá žiadne peniaze. To vieme a vidíme to aj na osude Audiovizuálneho fondu. Všetci súkromní mecenáši sa vyhnú tejto inštitúcii už aj len kvôli tomu, akým spôsobom je rozdrobená zodpovednosť za použitie financií a akým spôsobom nie je možné evaluovať použitie týchto financií.
Koľko dostane tento fond od TIPOS-u, my sme o tom rozprávali na výbore, kde pán minister bol tiež veľmi úprimný, čo oceňujem, ale kladiem si otázku, keď sa tomu najsilnejšiemu ministrovi kultúry, myslím, politicky najsilnejšiemu, za monopolnej vlády strany SMER nepodarilo dostať z TIPOS-u aspoň plánovaných 10 mil. eur, je tam na tento rok len 5 mil. a v zákone nie je žiadna jasná povinnosť, ako sa to podarilo nám, teda, musím povedať, mne presadiť s podporou strany SMER do Audiovizuálneho fondu od súkromných vysielateľov. Kladiem si otázku, celkom logicky, ak TIPOS bude pod opozičnou politickou kontrolou, čo teda na Slovensku nie je vylúčené, je možnosť, že tento fond nedostane žiaden príspevok, že to bude politická pomsta napríklad? Takže toto hrozí tomuto fondu. A tým, že súkromní mecenáši nebudú doň vstupovať za týchto podmienok, nemusí to byť až taká výhra.
Druhá moja poznámka sa týka profesionálneho umelca, teda slobodného profesionálneho umelca, alebo profesionálneho slobodného umelca. Už som upozorňovala na to, že keď si to preložíte do angličtiny, tak to znie veľmi absurdne, ale chápem motív, hlavne čo sa týka daňovej povinnosti umelcov, a preto som sa na výbore spýtala pána ministra, prečo registrácia umelcov nie je priamo na daňových úradoch, lebo tie budú rozhodovať, či umelci budú platiť dane a z čoho ich budú a z čoho ich nebudú platiť.
Zároveň ma niektorí mladí umelci upozornili, že ak nebudú platiť dane alebo budú oslobodení od toho, nedostanú žiadnu hypotéku, pán minister, napríklad. To znamená, že niektorí umelci sa budú vyhýbať byť takto registrovaní, ak by to malo znamenať nejaké špeciálne úľavy v daňovej povinnosti. Takže zostáva tu veľa otvoreného. Pán minister aj vo výbore povedal, že je to prvý krok, uvidíme, čo z toho pôjde ďalej. Prosím, máme tu prvý krok.
Ale znovu sa vraciam k tej požiadavke alebo k tomu riešeniu pána ministra, že šéf fondu umenia bude viesť evidenciu profesionálnych slobodných umelcov. A moja otázka, veľmi konkrétna otázka, pán minister, je, budú sa môcť prihlásiť ako profesionálni slobodní umelci aj ľudia, ktorí celkom otvorene propagujú fašistické myšlienky a podporujú režim fašistického slovenského štátu? Ak oni tam budú, obávam sa, že do toho zoznamu iní umelci nebudú vstupovať, aj keď je to nastavené aj v zákone tak, že ich budete vydierať tým, že keď nie ste na zozname, nebudete mať bonusy. Zdá sa mi neprijateľné toto, takéto vydieranie.
Takže definovanie profesionálneho slobodného umelca máme, ale nakoľko to bude fungovať a ako to fungovať bude a kto tam nakoniec bude, ak tam bude pán Dinka, pán minister, ten tam bude prvý určite, bude to veľmi otázne, pretože, nehnevajte sa, takýto zoznam musí mať aj nejaké kvalitatívne kritériá. Takže je to prvý krok ako ste povedali, ale ja si otázku kladiem: Je to krok kam? Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.11.2015 o 11:37 hod.

Mgr.

Magdaléna Vášáryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:44

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pani poslankyňa Vášáryová, ja sa chcem dotknúť toho momentu vo vašom prejave, keď ste hovorili o politickej pomste. A dali ste to akosi do súvislosti s fondom, že takýmto spôsobom by ten fond mohol byť aj zlikvidovaný v tom ďalšom období. Myslím si, že ten pojem politická pomsta, respektíve nábeh na politickú pomstu tu bol už raz realizovaný za istého ministra kultúry Kňažka, ktorého iste veľmi dobre poznáte. Toto sa tu stalo v tom volebnom období, keď tento pán minister prišiel a zrušil na to konto niekoľko inštitúcií len preto, že mu nevoňali z istých politických dôvodov. Tento primitívny krok by sa už nikdy asi nemal opakovať ani sa opakovať nebude v tomto parlamente, lebo nič sa tým nedocielilo, iba to, že niektoré žánre v kultúre chýbajú dodnes a veľmi ťažké je ich znovu nastoliť, preto, lebo tie reprezentačné inštitúcie, ktoré tieto žánre prevádzkovali, už dnes v podstate po tomto kroku tohto slávneho ministra kultúry už neexistujú. Myslím si, že nezopakuje sa niečo takéhoto, táto spoločnosť je ďalej a kultúrna obec dnes absolútne nie je rozdelená nejakým politickým spôsobom, hlúpym, ako to bolo kedysi. Jednoducho tej kultúre sa darí. A to treba priznať, preto, lebo žiadna z príslušných inštitúcií za posledné obdobie štyroch rokov nebola zrušená, ako to bývalo, dokonca sa hovorilo o zrušení ministerstva kultúry, ako iste dobre viete, toto nehrozí a už, dúfam, nikdy v živote hroziť nebude.
Stále ste však nepovedali v tom vašom príhovore, či považujete tento fond, ktorý vzniká a ktorý bude sa realizovať, za dobrý počin alebo za zlý počin. Vy stále hovoríte o tom, čo by tu mohlo nastať, strašíte tým, čo sa môže stať, eventuálne kto keď v tom fonde bude a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to dobrý krok alebo nie je to dobrý krok, pani poslankyňa?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 11:44 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video