10. schôdza

11.10.2016 - 27.10.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2016 o 10:43 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:29

László Sólymos
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko, tak ako už pani poslankyňa hovorila, proste najväčší problém, čo rieši táto novela, bol ten infringement, čo sa týkalo tzv. ťažobných vrtov, kde európska legislatíva nepoznala ten výraz ťažobný, takže to sme vyriešili a ja si myslím, že vyriešili sme k spokojnosti, takže som rád. Dúfam, že táto novela dostane vašu, dostane vašu podporu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.10.2016 o 10:29 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:30

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, účelom vládneho návrhu zákona je zmena niektorých európskych smerníc. Na ich základe je potrebné doplniť pôvodný zoznam 33 prioritných látok o ďalších 12 nových látok, takže na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ktoré obsahujú aj tieto nové prioritné látky, bude potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy.
Zmeny sa dotýkajú tiež minimálneho zoznamu znečisťujúcich látok, pre ktoré sa stanovujú prahové hodnoty podzemných vôd, ten sa rozširuje o dusitany a fosfor. Týmto návrhom tiež zosúlaďujeme vodný zákon so zákonom o ochrane pred povodňami v otázke inundačných území. Keďže táto problematika nesúvisí priamo so základným predmetom vodného zákona, tak sa ustanovenia o inundačných územiach vložili do zákona o ochrane pred povodňami. Týmto spôsobom odstraňujeme nesystémový prvok a, naopak, zdôrazňujeme dôležitosť prevencie pri ochrane pred povodňami.
Zároveň reagujeme aj na problémy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe pri povoleniach na odbery podzemných vôd. Občania v rámci všeobecného užívania vôd z domových studní a drobní podnikatelia, ktorí odoberajú podzemnú vodu do 15-tisíc kubíkov za rok, už nebudú zaťažení pomerne vysokými nákladmi, ktoré súvisia so zabezpečením hydrogeologického prieskumu a vypracovaním záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemných vôd. Navrhovaná úprava je tak pozitívnym prínosom najmä pre domácnosti, pre drobných podnikateľov, živnostníkov, stredných podnikateľov, malé obce, ale i pre niektoré odbery vodárenských spoločností.
Ďalším pozitívnym prínosom je predĺženie prechodného obdobia na prehodnotenie povolení na odbery vôd z 30. septembra 2017 na 31. december 2018.
Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky a s ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dúfam, že navrhovaný vládny návrh zákona schválite.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.10.2016 o 10:30 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:32

Vladimír Matejička
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 198 z 12. septembra 2016 pridelila predmetný vládny návrh zákona (tlač 155) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavný (pozn. red.: správne "Ústavnoprávny") výbor Národnej rady Slovenskej republiky svojím uznesením s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojím uznesením s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 2 až 11 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť, o bode spoločnej správy č. 1 hlasovať osobitne s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor zároveň odporučil Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 38 z 11. októbra 2016. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady predložil spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.10.2016 o 10:32 hod.

Mgr.

Vladimír Matejička

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:36

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, ja sa dovolím vrátiť len k jednému ustanoveniu, ktoré sme preberali na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde sme, ktorý sa v podstate dostal aj do návrhu tohto zákona, a to je v § 28 ods. 2, kde sa dopĺňalo ustanovenie o mobilných zariadeniach, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu vôd, mobilné zariadenia.
Keďže sme mali širokú diskusiu na výbore a zhodli sme sa na tom, že takto koncipovaný paragraf, alebo teda znenie paragrafu nie je celkom šťastné pre aplikačnú prax, avšak nevedeli sme ho v rámci výboru celkom dobre vyriešiť, tak dovolím si predložiť k tomu pozmeňujúci návrh, a teda pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2014 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
K čl. I bodu 11. V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie: 12. V § 28 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: "c) zariadenia, najmä premiestniteľné zariadenia, mobilné zariadenia, zariadenia na zhodnotenie odpadu, čerpacie stanice pohonných hmôt, ak nie sú stavbami, kompostárne, ak tieto zariadenia môžu ovplyvniť množstvo alebo kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd,".
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako d) až g). Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Doplnením zariadení je potrebné reagovať na stav, kedy sa začínajú vyskytovať mobilné zariadenia na spracovanie odpadu, kompostárne, prípadne čerpacie stanice pohonných hmôt, ak nie sú stavbami. V doterajšom znení vodného zákona totiž chýba možnosť vyjadrovať sa orgánom štátnej vodnej správy k takýmto zariadeniam, ktoré sú prevádzkované samostatne, nie sú súčasťou prevádzky, ktorá si vyžaduje aj stavebné povolenie, kde sa pravdaže orgán štátnej vodnej správy vyjadruje. Orgány štátnej vodnej správy môžu vo vyjadrení k týmto zariadeniam, ktoré nie sú stavbami, ale ktoré budú na konkrétnom mieste po určitú dobu, určiť podmienky na prevádzkovanie vo vzťahu k danému miestu. Napríklad ak sa zariadenie nachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja, v chránenej vodohospodárskej oblasti, v blízkosti odkrytej hladiny podzemných vôd a môže ovplyvniť kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd, v podstate vždy sa bude musieť v každom individuálnom prípade riešiť a musí teda zvážiť prevádzkovateľ takéhoto zariadenia, či toto zariadenie, ktoré chce niekde umiestniť na dočasnú dobu, či môže nejakým spôsobom ovplyvniť kvalitu vôd. Ak to tak bude, je povinný orgán štátnej vodnej správy požiadať o stanovisko a ktoré určí v podstate podmienky takéhoto prevádzkovania.
To je v podstate k tomu, čo sme mali rozsiahlu diskusiu aj na výbore, a snažil som sa to takýmto spôsobom nejakým ozrejmiť a vyjasniť, aby v budúcnosti skutočne nevznikali problémy v aplikačnej praxi, aby každý jeden prevádzkovateľ takéhoto zariadenia v každom jednom prípade nemusel utekať na orgán štátnej vodnej správy a riešil akési podmienky na jeho prevádzkovanie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.10.2016 o 10:36 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať, pán predseda, pán poslanec Antal, že ste si dali tú námahu a spolu s ministerstvom životného prostredia ste váš pôvodný pozmeňujúci návrh upresnili. My tento návrh podporíme. Ale by som uvítala ešte možnože trošičku bližšie upresnenia. Na druhej strane je pravdou, že zákon by nemal ísť do nejakých až prílišných detailov, ale zrejme bude namieste ešte, pán minister, ak prejde tento pozmeňujúci návrh, čo predpokladám, že prejde, ešte potom ho možno doplniť usmernením, pretože myslím si, že treba trošičku spresniť najmä tú časť pozmeňujúceho návrhu, kde čerpacie stanice pohonných hmôt, to nie sú, je to trošku taký pojem, ktorý nie vždy sa takto presne používa, sa používajú skôr sklady pohonných hmôt, ktoré nemusia byť aj čerpacími stanicami, a asi by mali byť vymedzené nejakým objemom znečisťujúcich látok. Ja by som odporúčala tých tisíc litrov, ktoré sa bežne, bežne využíva toto množstvo aj v rámci nejakého prenosu motorovými, bežnými motorovými vozidlami, na ktoré netreba nejaké špeciálne povolenia či pre vozidlo, alebo pre samotného šoféra, ktorý by do tisíc litrov znečisťujúcich látok prevážal napríklad v nejakých takých veľkoobjemových bandaskách, najmä sa to týka poľnohospodárov, ktorí v takýchto bandaskách prevážajú tieto pohonné látky a dopĺňajú najmä poľnohospodárske stroje v čase žatvy priamo na poliach. Tak aby nevznikla zase ďalšia byrokratická povinnosť pre poľnohospodárov.
Tak toto by som poprosila, keby ste... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2016 o 10:40 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:43

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem. Nemyslím si, že by mali vznikať nejaké problémy. Áno, vzťahuje sa to aj na takéto mobilné zariadenia, kde dochádza k prečerpávaniu pohonných hmôt priamo do strojov, ale avšak, a to v tom prípade, ak jeho umiestnenie, tohto zariadenia, môže ohroziť kvalitu podzemných alebo povrchových vôd a to musí potom zvážiť v podstate každý ten prevádzkovateľ. Je to na ňom, aby si sám povedal, či jeho zariadenie je také, ako má, dokáže vlastne ovplyvniť teda tieto - či už povrchové, alebo spodné - vody. A v prípade pochybností určite nebude žiadny problém, aby na ten orgán štátnej vodnej správy išiel a teda opýtal sa, či potrebuje nejaké, určiť nejaké podmienky jeho prevádzkovania. Ak ministerstvo vydá k tomu nejaké metodické usmernenie, myslím si, že to nebude na škodu, takže ale predpokladám, že orgány štátnej vodnej správy budú nejakým spôsobom usmernené v tejto veci.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2016 o 10:43 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:44

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, a bolo by naozaj škoda, lebo nezvyčajne, ale chcem sa poďakovať pánovi ministrovi aj pánovi Antalovi, kolegom z MOST-u, že pouvažovali nad tou kritikou, ktorú som vyslovil pri prvom čítaní, aj keď chápem, že nie je možné v plnej miere vyhovieť kritike opozičnému, opozičným poslancom, ale aj tak patrí vďaka za to, že ste vyhoveli nie mne, poľnohospodárom, podnikateľom na vidieku, že nebudú musieť platiť poplatok za vodu nad 15-tisíc m3, ale nad 50-tisíc m3 odobratej vody. Je to obrovský posun.
Vo vyrovnaní konkurenčného prostredia pri odbere podzemnej a nadzemnej vody treba povedať, že ja s takýmto návrhom, i keď nie je úplne taký, aký by som si sám navrhoval a vo výbore som takýto jeden podobný návrh predložil, ale keď pán predseda Antal predložil, tak chápem, že ten je prioritnejší pre vládnu koalíciu a bol prijatý, že pri odbere podzemných aj nadzemných vôd na závlahy nebudú musieť platiť poplatok farmári do 50-tisíc ročne. A aj to vítam, že ide sa odstrániť z návrhu zákona aj ten mesačný limit, ktorý tam bol stanovený, pretože aj ten bol nezmyselný. Takže tento návrh zákona sa vylepšuje.
A som nesmierne rád, že súhlasíte s tým, že tento návrh zákona ide nad rámec toho, čo ministerstvo predložilo, a opravuje zákon, ktorý tu bol doteraz, doteraz prijatý. Preto by som navrhol vyňať na osobitné hlasovanie bod č. 4 spoločnej správy, aby bolo jasné, aby bolo jasné, pretože ten sa týka práve toho navyšovania. Takže bol by som rád, keby sa to osobitne hlasovalo.
Musím ale povedať, že stále zastávam názor, že kritika zo strany Európskej únie, ktorá smerovala k tomu, že nemáme vyriešené platby za vodohospodárske služby, nie je totožná s platbou za vodu.
Musím zopakovať, že zavedenie poplatku alebo dane v podobe 0,1 eura za meter kubický je symbolická. Oveľa viac bude stáť jeho vyrubenie pre farmárov než čiastka, ktorá sa z neho vyberie. Preto je tento poplatok aj z tohto pohľadu nelogický a myslím si, že nie je správne riešenie. A ja chápem, že to nechcete, nechcete alebo nie je priestor to teraz riešiť, ale, pán minister, dovoľte, aby som na vás apeloval, ani Brusel nie je dogma a neplatí stále a možnože trošku iný pohľad pod iným vedením je možné dosiahnuť zmenu aj v Bruseli, keď už natoľko hovoríte, že to Brusel, i keď ja som presvedčený, že to Brusel nie je.
Takže ešte raz ďakujem pekne, že ste vyhoveli tej kritike alebo požiadavke, aby farmári za závlahu vodu neplatili. Je to trošku aj nelogické. Keď zoberú z rieky vodu farmári a chcú poliať, aby niečo vypestovali, polovica sa dostane do spodných vôd, urobíme z nej viac-menej pitnú vodu, tak to ideme zdaniť, zavádzame za to poplatok, a keď to nezoberú, tak za jeden deň tá voda pretečie do Maďarska zadarmo. Myslím si, že toľko si naši poľnohospodári zaslúžia, aby neplatili. A ja by som bol oveľa radšej, keby takýto poplatok vôbec nebol.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.10.2016 o 10:44 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:49

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, dobre, ešte doplním, áno, zvýšilo sa to na 50-tisíc kubíkov ročne, super, takže poľnohospodári budú mať úľavu a ešte som veľmi rád, že sa a priori vylúčili poľnohospodári, ktorí idú ekologicky. To znamená, chcem veriť, že tak ako to bolo aj v iných štátoch, že tá naša ekologická poľnohospodárska nejaká, by som povedal, že loby, ktorá tu funguje a neni často vnímaná ako adekvátny nejaký partner klasickým poľnohospodárom, tak aspoň tu vidíme, že trošku tá ekológia dostala tú vážnosť.
A, pán minister, dúfam, že budete takto vy sa biť za ekológiu aj v našom rezorte pôdohospodárstva, aby sme udržali udržateľné aj poľnohospodárstvo, aj životné prostredie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2016 o 10:49 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:50

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Nie je to typický procedurálny návrh. Len vás chcem poprosiť, pani podpredsedníčka, aby ste, keď vediete schôdzu, dávali možno aj trošku pozor, pretože teraz pán poslanec Simon bol prihlásený do rozpravy písomne. Teraz by ste mali dať možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a pán poslanec Kvorka sa chcel prihlásiť do rozpravy ústne. A nie ukončovať rozpravu.
Takže vás poprosím, aby ste sa sústredili pri riadení schôdze.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.10.2016 o 10:50 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:51

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani podpredsedníčka, pán minister, ja som sa k tomuto návrhu zákona podrobne vyjadrila pri prvom, keď bolo v prvom čítaní, a následne aj opakovane vo výbore. Chcem podotknúť a teda aj poďakovať sa, čo dneska už robím tretíkrát, čo teda je nezvyklé, ale (zasmiatie sa rečníčky) musím to skonštatovať, že pri tomto zákone, návrhu zákona sme naozaj komunikovali priamo s vami na pôde u vás v kancelárii, ale následne som mala aj diskusiu s riaditeľom sekcie odboru vôd a s jeho ľuďmi. Opakovane sme sa, diskutovali a chcem tú pasáž, ktorá bola pôvodne mnou navrhovaná na úpravu pri povinnosti pripraviť záverečnú správu pre odberateľov podzemných vôd, ktorí odoberajú podzemnú vodu viac ako 15-tisíc kubíkov ročne alebo 1 250 kubíkov podzemnej vody mesačne s tým, že im budú podľa novely zákona, teda od 1. decembra 2018, ukončené platné povolenia na tieto odbery podzemných vôd.
Vítam to, že táto lehota sa predlžuje, pretože naozaj tá problematika dopracovania, prepracovania svojich žiadostí a spojené s vypracovaním záverečnej správy v zmysle geologického zákona sú veľmi náročné.
Môj pôvodný návrh bol, aby boli tí, ktorí sú riadne evidovaní a riadne vykazujú svoje povinnosti a platia za odbery podzemných vôd, aby boli oslobodení od tejto povinnosti. Nakoniec teda po odbornej debate sme dospeli nejak spoločne k záveru, že je to možné aj dnes na základe existujúcich, existujúcich paragrafov zákona geologického, aj zákona o vodách, že ak bude vydané metodické usmernenie pre hydrogeológov, aby používali jednotný postup pre týchto odberateľov, aby sa títo najmä poľnohospodári, ale aj obce a mestá, teda odberatelia nestali rukojemníkmi, dá sa povedať, mojich kolegov hydrogeológov, ale aby naozaj záverečné správy o výpočte podzemných vôd, ktoré iste sú potrebné dáta pre to, aby sme vedeli tú vodnú bilanciu nejako posúdiť tak, aby boli postupy jednotné.
Na rokovaní ste prisľúbili, že bude, ministerstvo teda vypracuje nejaké metodické usmernenie, ktoré bude jasné aj pre týchto odberateľov, ale aj pre spracovateľov záverečných správ, tak len, pán minister, chcela by som vás aj touto formou na tejto pôde poprosiť a prípadne keby ste vedeli povedať, že či na tomto usmernení sa už pracuje, resp. kedy bude možné, že bude na svete. Pretože ak, síce s odkladom účinnosti sa vytvára istý časový priestor, avšak ak v tom usmernení budú ustanovené nejaké povinnosti, ktoré doterajší odberatelia možno v tejto chvíli nevykonávajú, tak aby to nebolo zase, že sa ustanovia povinnosti, ktoré budú nerealizovateľné. Tak by som chcela vedieť, poprosiť vás, aby ste nám povedali, že kedy môžme očakávať nielen ja, ale hlavne tí odberatelia podzemných vôd, kedy môžu toto usmernenie od vás očakávať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.10.2016 o 10:51 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video