10. schôdza

11.10.2016 - 27.10.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.10.2016 o 10:55 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:55

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
(Rečník upravuje mikrofóny.) To troška padlo.
Ďakujem za slovo, pani podpredsedajúca. Pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som mimo toho, čo už bolo tu v rámci tohto zákona povedané, uviedol určité pozitívne stanoviská, ktoré nám ozrejmia, že by bolo dobré tento zákon, keď ho budeme schvaľovať, schváliť.
Zmena vodného zákona rieši v dôsledku zvyšovania ochrany povrchových vôd, ale najmä pozemných vôd, rozšírenie zoznamu sledovaných látok, ktoré ich významným spôsobom znečisťujú, ako aj z dôvodu zosúladenia našej legislatívy s legislatívou Európskej únie. Prináša povinnosť všetkým odberateľom povrchových a pozemných vôd zasielať údaje o odobratých množstvách, v prípade ďalšie údaje vyplývajúce z povolenia raz ročne SHMÚ. Podobne prináša aj povinnosť všetkým, ktorí vypúšťajú odpadové vody, osobitné vody, geotermálne vody alebo vody z povrchového odtoku do povrchových alebo pozemných vôd, povinnosť je to takisto zasielať, tieto údaje o vypúšťaní, na SHMÚ. Úľavou oproti týmto novým povinnostiam je upustenie od vyžadovaného rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev pozemnej vody pri povoľovaní odberu pozemnej vody zo studní pre občanov, pre potreby domácností a niektorých ďalších špecifických odberov v množstve do 1 500 m3 ročne, 15 000 m3 ročne alebo do 1 250 m3 mesačne, to platilo doteraz pre všetky prípady a vyratúvalo sa to od nuly. Týmto sa výrazne skráti lehota na vybavovanie žiadostí, obciam pribudne nová povinnosť zasielať orgánom štátnej správy údaje o povolených množstvách odberov, nie špecifikované údaje od orgánu ŠVS, ako aj keď sa dá domyslieť, že to v podstate sa bude robiť okresnému úradu. Naopak, v súvislosti s určovaním rozsahu inundačného územia obciam odpadá táto povinnosť, pre všetky vodné toky to bude zastrešovať okresný úrad prostredníctvom doplnku v zákone o povodniach. Ťažba zeminy, piesku, štrku a nerastov v inundačnom území bude podliehať povoleniu obvodného banského úradu. Pre vyššiu efektivitu práce v rámci riešenia povodní pribudne prednostom okresných úradov možnosť zriaďovať operačné skupiny.
Uvedený zákon možno, a ja si myslím, že nielen možno, ale je potrebné hodnotiť celkovo pozitívne, nakoľko prinesie vyšší dôraz na ochranu kvality a výdatnosti vodných zdrojov, ako aj prehľad o množstvách odobratých a vypúšťaných vôd na území Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.10.2016 o 10:55 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:00

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, aj za vystúpenie a pripomienky.
Čo sa týka usmernenia pre štátnu vodnú správu, tak to ministerstvo životného prostredia vypracuje, aby to bolo jednoznačné, že čo pod tým myslíme. Súhlasím s tým, že zákon by mal byť jednoduchý a potom by mali byť k tomu vydané usmernenia v takomto duchu. Takže to je v poriadku.
Čo sa týka v druhej otázke pani poslankyne Zemanovej, do konca roka pre hydrogeológov bude to usmernenie spracované.
A čo sa týka poľnohospodárov, tak tento zákon a priori neriešil tú problematiku polievania a poplatky za polievanie poľnohospodárov, ale fakt sme do toho zapracovali určité veci. Ale už tu pri tom prvom vystúpení som hovoril, keď som tu bol, že teraz začíname rokovania so všetkými dotknutými a že budeme sa snažiť nájsť také riešenie, aby to nebola nejaká záťaž, ale aby sme našu povinnosť voči Bruselu, aby nám nestopli eurofondy, aby sme splnili. Takže ja si myslím, že sme dospeli k takému riešeniu, ktoré je vyhovujúce aj pre poľnohospodárov, aj pre ministerstvo životného prostredia, a dúfam, že bude vyhovujúce aj pre Brusel.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

21.10.2016 o 11:00 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:20

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Prepáčte. Chcela by som len poprosiť, hlasovanie č. 143, hlasovacie zariadenie zle zaznamenalo, prosím zaznamenať, že za. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.10.2016 o 11:20 hod.

Mgr. art. M.A.ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:21

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladáme novelu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zabezpečiť ochranu efektívneho fungovania Národnej rady počas jej schôdzí. Navrhované opatrenia smerujúce k predchádzaniu rušenia poriadku počas schôdzí Národnej rady sledujú legitímny cieľ, ktorým je zabezpečenie plynulého chodu schôdzí Národnej rady a zároveň ochranu nerušeného výkonu mandátu poslancov pri súčasnom rešpektovaní výkonu ich práva na slobodu prejavu.
Predložený návrh zákona v nadväznosti na sledovaný cieľ upravuje najmä ustanovenia, ktoré sa týkajú zabezpečenia poriadku v rokovacej sále, úpravu dĺžky rečníckeho času, upravuje aj spôsob rozpravy, zisťovania prítomnosti poslancov Národnej rady, účasti iných osôb na rokovaní Národnej rady, úpravu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ako aj otázku vrátenia zákona prezidentom, ktorá sa týka možnosti zmeny ustanovenia o účinnosti zákona a ustanovení súvisiacich s účinnosťou.
Navrhované zmeny vychádzajú aj z poznatkov získaných z právnych úprav krajín Európskej únie, Európskeho združenia voľného obchodu a Európskeho parlamentu.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, poprosím vás o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.10.2016 o 11:21 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:24

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 200 zo 14. septembra 2016 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade uznesením č. 86 z 21. októbra 2016 schváliť. Z tohto uznesenia ústavnoprávneho výboru nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 87 z 21. októbra 2016. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Keďže ako poverená spravodajkyňa mám splnomocnenie, aby som predkladala návrhy, a vzhľadom k tomu, že spoločná správa bola prijatá dnešného dňa a v zmysle § 81 zákona o rokovacom poriadku môže sa o zákone rokovať až po uplynutí 48 hodín od zverejnenia spoločnej správy, pokiaľ Národná rada hlasovaním nerozhodne inak, poprosím, pán podpredseda, aby sme hlasovaním rozhodli o tom, že budeme rokovať o návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.10.2016 o 11:24 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:24

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, predniesla som spoločnú správu. Poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

21.10.2016 o 11:24 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:29

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ako už bolo viackrát povedané, rokovací poriadok nemá prečo trápiť občanov tejto krajiny, lebo na stole sú iné závažné problémy. Pre nás poslancov je však dôležitou normou a zásahy do nej by mali vyjsť z potrieb a mali by byť dôsledné a uvážené. Zmena, ktorú prináša pán Danko, však nebola prerokovaná (zaznenie gongu kvôli ruchu v sále) naprieč politickým spektrom, nebola konzultovaná s kvalitnými právnikmi a nebola dokonca ani konzultovaná s ostatnými spolupredkladateľmi tohto návrhu... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, prosím vás, ak máte niečo, čo chcete súrne prediskutovať, tak mimo rokovaciu sálu.
Nech sa páči, pani poslankyňa.

Blahová, Natália, poslankyňa NR SR
Ďakujem.
My opoziční poslanci sme opakovane vyzývali pána Danka, aby so zástupcami všetkých poslaneckých klubov sadol za spoločný rokovací stôl. Spolu sme mohli pripraviť moderný a funkčný rokovací poriadok, ktorý nebude treba vzápätí novelizovať a ktorý by mohol slúžiť Národnej rade aj dlhé roky po odchode pána Danka. Mohol byť jeho pamätníkom. Zatiaľ to však vyzerá na epitaf.
O tom, že návrh nebol konzultovaný s kvalifikovanými právnikmi, svedčí množstvo logických nezmyslov a aj to, že podľa nášho názoru je vo viacerých bodoch v rozpore s ústavou. Preto ak zákon v takomto znení prejde, stane sa predmetom nášho podnetu na Ústavný súd.
Návrh nebol konzultovaný dokonca ani so spolupredkladateľmi, o čom nás svojím vystúpením v rozprave v prvom čítaní presvedčil pán poslanec Gál, ktorý priznal, že jeho vlastné pripomienky k návrhu, pod ktorým je podpísaný, neboli v rámci procesu tvorby akceptované. Preto musí ako spolupredkladateľ podať pozmeňujúce návrhy, nakoľko s návrhom v niekoľkých zásadných veciach nesúhlasil, tak sa vyjadril v rozprave.
Pozrite sa teda bližšie na zmeny, ktoré sa práve chystáme schváliť.
Začnime novelizačným bodom č. 4 a č. 17.
Bod č. 4: "Písomne vyhotovený návrh na zmenu alebo na doplnenie programu schôdze národnej rady odovzdá poslanec predsedajúcemu bezprostredne po jeho prednesení."
Bod č. 17: "Písomne vyhotovený procedurálny návrh odovzdá poslanec predsedajúcemu bezprostredne po jeho prednesení."
Tieto dva novelizačné body obsahujú jeden spoločný problém a predpokladám, že táto zmena povedie k dehonestácii Národnej rady. Návrhy na zmenu programu, rovnako ako procedurálne návrhy, budú musieť byť pripravené vopred písomnou formou a odovzdané predsedajúcemu ihneď po prednesení. No z praxe vyplýva, že tieto návrhy vznikajú z aktuálnych potrieb a tie sa častokrát nedajú predvídať. Rokovacia sála, ako vidíme, nie je vybavená tlačiarňou. Preto ak predsedajúci mieni prijímať návrhy písané rukou bez dôstojnej formy dokumentu, vystavuje tým Národnú radu dehonestácii. Môže sa totiž stať, že od poslancov bude prijímať rôzne rukou písané lístočky, ktoré podľa tohto návrhu napĺňajú potrebu písomne vyhotoveného návrhu.
Predstavme si teraz bežnú situáciu, ktorá sa v tejto sále stala niekoľko desiatok krát. Poslanec počas hlasovania zistí, že jeho hlasovacie zariadenie nefunguje, prihlási sa s procedurálnym návrhom o tom, aby bolo zaznamenané, že jeho zariadenie nefungovalo, a ohlási, akým spôsobom chcel zahlasovať. Vec je vybavená v priebehu niekoľkých sekúnd.
Po novom? Poslanec zistí, že hlasovacie zariadenie nefungovalo, aby naplnil literu zákona, vyšklbne zo zošita papier, na ktorý v rýchlosti načmára nadpis "Procedurálny návrh", pod neho napíše: "Zariadenie nefungovalo, chcel som hlasovať za. Podpis." Toto povie do mikrofónu, na čo bezprostredne po prednesení odovzdá predsedajúcemu papierik.
Vzniká otázka, čo si s takýmito lístočkami predsedajúci počne, načo majú slúžiť? Absolútne mi uniká účel navrhovanej zmeny, keďže každé slovo, ktoré v tejto sále odznie na zapnutý mikrofón, je automaticky zaznamenávané a prepis tohto záznamu je na webových stránkach Národnej rady.
Ďalší bežný príklad. V priebehu rozpravy sa zistí, že dvaja predkladatelia podávajú totožný pozmeňujúci návrh. Jeden z predkladateľov chce teda svoj návrh stiahnuť, preto sa prihlási s procedurálnym návrhom, že sťahuje svoj podpis pod návrhom, prípadne celý návrh. Na svojom mieste sedí spravodajca, ktorý si zmenu automaticky zaznačí. No napriek tomu, že procedurálny návrh má zaznačený spravodajca, pracovník legislatívy, ktorý sedí celý čas v sále a sleduje legislatívny proces, napriek tomu, že tento fakt je zaznamenaný kamerovým systémom, že je zaznamenaný v prepise na webe, napriek tomu všetkému musí poslanec ihneď po prednesení svoj procedurálny návrh odovzdať predsedajúcemu písomne.
No a keďže formu takéto písomného návrhu rokovací poriadok v tomto znení vôbec nerieši, pravdepodobne sa na stole predsedajúceho budú vŕšiť rôzne lístočky, ktorých účel nepoznáme a ktoré skončia zrejme v skartovačke. Zato vieme, že dnes v čase elektronických médií prináša táto zmena šikanózne pravidlo, ktorého dôsledkom bude komplikovanie práce poslancov.
Ďalší novelizačný bod, bod č. 5: "Ak sú navrhovateľmi viacerí poslanci, môže v ich mene vystúpiť najviac jeden poverený poslanec."
Táto zmena je zásahom do práv poslancov a bránením v slobodnom výkone poslaneckého mandátu. Jednou z najdôležitejších úloh poslanca je predkladanie návrhov zákonov. To úzko súvisí s ich podporou a objasnením účelov zmeny. Ak na návrhu pracuje skupina poslancov, musia byť v tejto funkcii plne zastupiteľní, a to aj s tým, že k návrhu vystúpi ktorýkoľvek z navrhovateľov, ak to vyžaduje situácia. Zmena neupravuje to, akým spôsobom bude stanovené, ktorý z poslancov je povereným poslancom a akým spôsobom bude o tom upovedomený predsedajúci, prípadne skupina poslancov, ktorí sú predkladatelia. Návrh tiež neupravuje, akým spôsobom sa bude riešiť prípad, ak poverený poslanec nebude prítomný. V takom prípade by bolo skupine poslancov znemožnené predložiť návrh zákona a to je v príkrom rozpore s ústavou.
Pre názornosť opäť uvediem príklad. Moje vážené kolegyne pani Kiššová a Zemanová pripravujú na budúcu schôdzu novelu zákona. A keďže bude v platnosti nový rokovací poriadok, potrebujú vedieť definíciu povereného poslanca. Ktorá z nich dvoch bude povereným poslancom, kto ju poverí? Je to rozhodnutie skupiny poslancov? V tom prípade je treba to niekomu hlásiť alebo je to rozhodnutie predsedu Národnej rady? Bude niekde uvedené, ktorých z poslancov je povereným poslancom? O zákone, v zákone o tejto situácii nie je ani slovo. Kto je teda poverený poslanec a kto ho poveril? Otázku nechám visieť vo vzduchu, odpoveď na ňu totiž neexistuje.
S vypätím všetkým síl si odmyslime túto dilemu. Povedzme si, že už sme zistili, kto je povereným poslancom. Nevedno ako, ale zistili sme, že ním je napríklad pani Kiššová. Ale keďže nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch, ako na potvoru dostane chrípku a stratí hlas. No nakoľko je práve ona povereným poslancom, v mene navrhovateľov môže vystúpiť len ona. Čo s takouto situáciou? Nebude snáď návrh zákona vôbec prednesený? Novela teda aj v tomto bode prichádza so zmätočnými pokynmi pre poslancov bez toho, aby situáciu precízne definovala, bez toho, aby sa ktokoľvek zamyslel nad tým, čo prinesie pre prax. V takomto prípade by bolo poslancovi bránené v slobodnom výkone mandátu, a to samotnou Národnou radou. A to je absurdné a protiústavné.
Zákon nie je cvičný zošitok, pán Danko. Nedá sa v ňom trénovať písanie slohových prác. Zákony sa totiž tvoria práve pre chvíle nepohody a pre chvíle procesných nejasností. Vtedy by sme mali otvoriť rokovací poriadok, ktorý by nám mal dať jasné, presné a čisté odpovede na nastolené otázky. Inak v prípade nejasností bude prichádzať k chaosu. Som presvedčená o tom, že po schválení rokovacieho poriadku v tomto znení budete práve vy strojcom tohto chaosu.
Ďalší novelizačný bod č. 6: "V rozprave môže poslanec vystúpiť len raz, ak tento zákon neustanovuje inak."
Túto zmenu považujeme za bezúčelnú, nakoľko z doterajšej praxe je zrejmé, že poslanci vystupovali v rozprave k jednému návrhu zákona len veľmi výnimočne dvakrát. A ich vystúpenia práve vtedy neboli samoúčelné. Reagovali tým na problematiku vyplývajúcu priamo z prebiehajúcej rozpravy. Je to zbytočné obmedzenie poslancov v ich vystúpeniach a v ich práci.
Národná rada nemá a nikdy nemala problém s tým, že by sa počet rokovacích dní naťahoval kvôli neodôvodneným vystúpeniam poslancov. Naopak, častejšie sa stáva, že schôdza je ukončená ešte pred plánovaným termínom. Opäť teda overené a užitočné veci ustupujú despotickým vidinám absolútnej moci.
Novelizačný bod č. 8: "Rečník hovorí spravidla vo voľnom prednese. Pri svojom vystúpení môže použiť poznámky v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe bez možnosti zvukovej prezentácie, obrazovej prezentácie a obrazovo-zvukovej prezentácie."
Sme presvedčení, že ide o nezmyselné ustanovenie. Prečo nezmyselné? Žijeme v digitálnej dobe, kedy je možné veľmi názorne podporiť svoje vystúpenie v rozprave vysvetlením prostredníctvom grafu, infografiky, obrazu. Navyše je k takémuto výkladu rokovacia sála technicky plne prispôsobená. Týmto ustanovením sa teda dobrovoľne oberáme o pokrokové možnosti výkladu zložitých problémov v rámci rozpravy, a to aj do budúcna, keď je pravdepodobné, že používanie technických pomôcok bude nielen bežný, ale dokonca nevyhnutným štandardom.
Myslím, že na tejto schôdzi to bol práve pán minister Kažimír, ktorý počas rozpravy v rámci svojho vystúpenia sľuboval poslancom, že do druhého čítania si pripraví graf, kde bude názorne vidieť vzostup veličín, o ktorých hovoril. Na to bol pokrikom z pléna upozornený, aby sa zbytočne nenamáhal, pretože mu to rokovací poriadok už v tomto čase bude zakazovať. Neočakávajte teda kvetinové dary ani od vašich ministrov, pán predseda.
Novelizačný bod č. 11 prináša nový § 30: "Dĺžka rečníckeho prejavu v rozprave je najviac 20 minút. Ak ide o člena povereného poslaneckým klubom, dĺžka rečníckeho času v rozprave je najviac 30 minút, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak Národná rada bez rozpravy nerozhodne o predĺžení rečníckeho času. Do dĺžky rečníckeho času sa nezapočítava čas prednesu písomne vyhotoveného pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu."
Túto zmenu považujeme za nebezpečnú.
Dovoľte mi zacitovať z dôvodovej správy k tomuto návrhu: "Účelom navrhovanej zmeny je zabezpečiť efektívnosť v rokovaní Národnej rady za súčasného rešpektovania ústavou garantovaných práv poslanca."
Uvádzané dôvody zmeny nezabezpečia efektívnosť rokovaní. Navyše sú vážnym zásahom do ústavou garantovaných práv poslanca. Zmena prináša bezdôvodné obmedzovanie parlamentnej demokracie, ktorá spočíva hlavne v nerovnosti časovej dotácie medzi jednotlivými vystupujúcimi, kde predkladatelia a členovia vlády majú možnosť niekoľkokrát a bez časového obmedzenia vystúpiť v rozprave.
Úprava úplne opomína to, že táto zmena môže spôsobiť prijatie chybnej, nevhodnej alebo dokonca protiústavnej úpravy zákona. Rečník, ktorý bude vystupovať v rozprave bez časových obmedzení, má možnosť prekryť a marginalizovať závažné pripomienky poslancov, ktorí mali možnosť vystúpiť voči predkladateľom len v zanedbateľnom čase.
Rozprava v Národnej rade nie je len diskusiou pro forma. Ale má byť reálnou odbornou diskusiou o problematike, ktorej výsledkom je hlasovanie o návrhu. Táto zmena je dehonestovaním parlamentnej demokracie Národnej rady aj rozpravy v nej. Práve tá je zjavne predkladateľom považovaná iba za akýsi druh politickej proklamácie či povinnej jazdy, kde je aj tak všetko vopred dohodnuté. Návrh úplne opomína odbornú stránku a podstatu tejto diskusie.
Ale, ako som už spomínala, tento rokovací poriadok má slúžiť dlhé obdobie. Preto jeho tvorcovia musia byť jednak odborníci, právnici, skúsení poslanci, ale aj vizionári. Musia si vedieť predstaviť aj to, že jedného dňa, keď aj u nás pominú časy despotov a zákopy budú zakopané, bude sa v týchto laviciach naozaj tvoriť a zlepšovať. A k tomu je diskusia nevyhnutná.
Zákonná limitácia sa nebude však vzťahovať na vystúpenie predsedu Národnej rady, podpredsedu Národnej rady, prezidenta republiky ani členov vlády. Ak má byť časovo obmedzené vystúpenie poslancov, ktorí majú schvaľovať vládne návrhy, rozporovať ich, dopytovať sa a v prípade opozície aj kontrolovať činnosť vlády, je táto nerovnosť nepatričná a nebezpečná. Členovia vlády môžu svoje návrhy obhajovať neobmedzene, na čo môže poslanec reagovať iba v časovom limite. Predstaviteľ vlády má možnosť vystúpiť kedykoľvek, koľkokrát chce, no poslanec len raz. V krajnom prípade bude vyzerať schôdza Národnej rady ako rozprava členov vlády. No schôdze Národnej rady je prednostne miesto vecnej a politickej diskusie pre poslancov. A táto zmena teda obracia samotný účel rokovania Národnej rady.
Novelizačný bod č. 12: "Poslanca, ktorý neuposlúchne výzvu, na základe ktorej sa mu odobralo slovo, predsedajúci vyzve zachovať poriadok. Predsedajúci vyzve zachovať poriadok aj poslanca, ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej sále prekročil hranice slušnosti alebo ktorý svojím konaním narúša priebeh rokovania. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u poslancov k náprave, predsedajúci vykáže poslanca z rokovacej sály až do skončenia rokovania v tom istom dni. Ak predsedajúci vykáže poslanca z rokovacej sály, poslanec je povinný opustiť rokovaciu sálu. Ak ani po opätovnej výzve predsedajúceho poslanec neopustí rokovaciu sálu, predsedajúci preruší schôdzu Národnej rady na čas nevyhnutne potrebný na obnovenie poriadku a rozhodne o tom, že poslanci prítomní v rokovacej sále opustia priestor. Následne predseda Národnej rady bezodkladne zvolá poslanecké grémium, vykázaný poslanec má právo v dni, v ktorom bol vykázaný, zúčastniť sa na hlasovaní o každom návrhu okrem hlasovania o procedurálnych návrhoch."
Toto považujeme za protiústavné a najmä nevykonateľné opatrenie. Po prvé zmena splnomocňuje predsedajúceho k svojvoľnému výkladu toho, čo sú to prejavy alebo činy, ktorými poslanec prekročil hranice slušnosti. Predsedajúci nie je vedený žiadnym taxatívnym vymedzením toho, čo je a čo nie možné považovať za prekročenie hranice slušnosti. To zakladá na rôzne výklady tohto termínu. Ale pri takto závažných následkoch, ktoré táto novela prináša, je toto jednoducho neprípustné. Toto ustanovenie je zneužiteľné v politickom boji, ale i vo vecnom a názorovom spore tým, že oponent môže byť ľahko odstránený. Bude vykázaný zo sály.
Predsedajúci má možnosť vykázať za nejasných okolností poslanca z rokovacej sály, a to je, samozrejme, obmedzenie výkonu poslaneckého mandátu. Zúčastňovať sa schôdze Národnej rady je jednou z najdôležitejších povinností poslanca. A toto opatrenie je protiústavné. Predsedajúci nie je riaditeľom poslanca, ktorý ho môže vylúčiť z prítomnosti v rokovacej sále. Patrí to totiž k jeho pracovným povinnostiam. Nadriadený poslanca je volič, prostredníctvom ktorého poslanec získal svoj mandát. A, samozrejme, mandát na slobodné vykonávanie svojej poslaneckej práce. Volič je teda ten, ktorý na konci volebného obdobia zhodnocuje, ako sa poslanec v čase svojho mandátu správal, akým prínosom bol a akým prínosom bola jeho činnosť pre zlepšenie života občanov Slovenska.
Po tretie vykázanie poslanca je nerealizovateľné. Predpokladom je, že neuposlúchnutím tejto výzvy budú poslanci demonštrovať svoje právo a povinnosť zúčastňovať sa rokovaní Národnej rady. Predsedajúci má podľa tohto ustanovenia následne prerušiť schôdzu. Rovnako má rozhodnúť o tom, aby všetci poslanci opustili rokovaciu sálu. To je opäť závažným zásahom do výkonu poslaneckého mandátu. A teraz však všetkých 150 poslancov.
Následky opakovaných prerušení schôdze môžu mať závažné hospodárske dôsledky, keďže touto zákonnou obštrukciou zo strany predsedajúceho bude paralyzovaná činnosti celej Národnej rady. Bude znemožnené rokovať nielen o poslaneckých návrhoch, ale aj o vládnych návrhoch zákonov. Pri naliehavosti niektorých zmien môže byť takéto paralyzovanie Národnej rady ohrozením bezpečnosti. Predkladatelia dôvodia, že prínos týchto zmien je hlavne zefektívnení práce Národnej rady. No touto zásadnou zmenou prinášajú bezprecedentnú možnosť Národnú radu absolútne znefunkčniť.
Novelizačný bod 13: "V rokovacej sále je zakázané používanie mobilných telefónov alebo iných technických zariadení umožňujúcich komunikáciu alebo záznam informácií na telefonovanie, vyhotovovanie fotografií, zvukových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo audiovizuálnych prenosov. To neplatí, ak ide o používanie technických zariadení kancelárie, ak ide o vyhotovovanie fotografií, zvukových záznamov, audiovizuálnych záznamov kanceláriou alebo zástupcami hromadných informačných prostriedkov. Voči osobe, ktorá poruší niektorý z týchto zákazov, predsedajúci postupuje podľa odseku 2." Čiže upozornenie, vykázanie, prerušenie schôdze a následné sankcie.
Som presvedčená o tom, že autori si zamieňajú príčiny a následky. Definovanie zariadení, ktoré nemožno v rokovacej sále používať, zahŕňa všetky technické pomôcky potrebné pre prácu poslanca. Poslanci používajú bežne svoje osobné laptopy, tablety, telefóny, sledujú tak priebeh schôdze, predkladané návrhy zákonov, prípadne si dohľadávajú prístupné informácie k prejednávanej problematike.
Z danej formulácie je nejasné, ako chce predsedajúci verifikovať, či práve toto zariadenie poslanec použil napríklad na zhotovenie fotografie. Ako to chce verifikovať, keďže kontrolou, osobnou kontrolou takéhoto zariadenia by vážnym spôsobom zasiahol do súkromia poslanca.
Vyhotovovanie zvukových záznamov je pritom zákonom akceptovaným spôsobom uchovávania údajov aj pri úradnom styku alebo v priebehu súdnych pojednávaní.
Občania sledujúci priebeh schôdzí Národnej rady sa opakovane a masívne sťažovali na nekvalitu vysielania online prenosu. Z týchto dôvodov poslanci sprostredkúvali svoj záznam schôdze. Predpokladám, že zrejme to viedlo predkladateľov k tejto zmene. Miesto toho, aby apelovali na Kanceláriu Národnej rady, aby zlepšila kvalitu prenosu.
Opätovne sa vymoženosti moderných technológií a ich pomoc a názornosť degradujú, čím sa Národná rada pripravuje, hlavne sama seba, o kontakt s občanmi, ktorým sa poslanci zodpovedajú.
Chcela by som upozorniť, že sa nenachádzame v priestoroch, odkiaľ by bol únik informácií nebezpečný. Naopak, schôdze Národnej rady je záležitosť verejná. Ktorýkoľvek návštevník na balkóne bude mať väčšie práva ako samotný poslanec. Ako poslanci sme ale snáď nestratili občianske práva. A mojím dobrým právom je použiť napríklad svoj mobilný telefón aj na to, aby som si urobila fotografiu z niektorej z výnimočných chvíľ v rokovacej sále.
Novelizačný bod č. 14: "Do rokovacej sály je zakázané vnášať transparenty, plagáty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia, zbrane, výbušniny, paralyzujúce prístroje a látky. Do rokovacej sály je zakázané nosiť materiály propagujúce politickú stranu alebo politické hnutie alebo šíriace reklamu. Do rokovacej sály je ďalej zakázané vnášať jedlo. Voči osobe, ktorá poruší niektorý z týchto zákazov, predsedajúci postupuje podľa odseku 2." Čiže upozornenie, vykázanie, vykázanie 150 poslancov, grémium, sankcie.
Túto zmenu považujeme za nevykonateľnú a protiústavnú. Ak majú predkladatelia dojem, že transparenty a plagáty sú výsostne šlágrom tohto volebného obdobia, sú na veľkom omyle. Poslanci súčasnej koalície ich používali s rovnakou obľubou, pričom sme všetci, a či už terajší, alebo minulí poslanci, akceptovali túto ich činnosť ako súčasť ich slobodného prejavu v demokratickej spoločnosti. Predpokladám, že to isté si bude o problematike myslieť aj Ústavný súd.
Ako dôkaz, že tomu tak bolo aj v minulosti (rečníčka zobrala do rúk názorný materiál, ukazujúc ho plénu), nech sa páči, poslanci SMER-u, ktorí prišli s plagátom. Vidíme pána Šucu, aktuálneho poslanca. Nech sa páči (rečníčka zobrala do rúk ďalší názorný materiál, ukazujúc ho plénu), pán Ondruš, ktorý stojí v reflexnej veste s vlajočkou KOVO, kedy bol propagovať prácu odborov. (Rečníčka zobrala do rúk ďalší názorný materiál, ukazujúc ho plénu.) Vidíme pána predsedu MOST - HÍD, pána Bugára, aj s jeho kolegami a transparentami priamo tu v rokovacej sále. (Rečníčka zobrala do rúk ďalší názorný materiál, ukazujúc ho plénu.) Vidíme celý poslanecký klub SMER-u, ktorý - už neviem, pri ktorej príležitosti - prikryl celú túto časť rokovacej sály slovenskou vlajkou, zrejme k tomu mali dobrý dôvod. Nikto nenamietal. (Rečníčka zobrala do rúk ďalší materiál, ukazujúc ho plénu.) Vidíme pána aktuálneho premiéra, myslím, že v tejto chvíli, keď ukazoval mapku Slovenska a diaľnice, bol vtedy poslancom Národnej rady.
Takže vnášanie rôznych pomôcok nie je šlágrom tohto volebného obdobia.
V návrhu chýba definícia pre obdobné vizuálne zobrazenia. To opäť dáva priestor k svojvoľnému výkladu a priestor na perzekúcie. To isté platí pre materiály propagujúce politickú stranu. Každý návrh zákona je materiálom, ktorý propaguje politickú stranu, jej myšlienky, jej vízie. Každý materiál, ktorý bol vyhotovený politickou stranou, musí byť podľa zákona označený ako materiál vyhotovený politickou stranou.
Letmý pohľad teda, milé kolegyne, milí kolegovia, na vaše lavice. Skontrolujte si ich, či sa tam náhodou nenachádza pero s logom vašej strany. Či nemáte na počítači samolepku vašej politickej strany. Či ste náhodou nevniesli do sály brožúru s programom vašej strany. Či nemáte náhodou v taške zabudnutý leták, lebo nehovoríme ani o ich prezentovaní alebo použití. Na porušenie zákona stačí vnesenie do sály. Vnesenie.
V zápale politického boja môže tak byť znemožnené poslancovi vystúpiť, lebo použité štúdie, brožúry alebo iné textové materiály môžu byť vyhodnotené ako materiály propagujúce politickú stranu. Tým môže predsedajúci poškodiť poslanca, politickú stranu a podľa odseku 2 znefunkčniť opäť Národnú radu, pretože rokovanie bude vzápätí prerušené. A to je v rozpore s deklarovaným úmyslom predkladateľov zefektívniť činnosť Národnej rady.
Z predkladaného materiálu nie je známe, akým spôsobom bude kontrolované, či poslanec vniesol do rokovacej sály jedlo. S ním sa v návrhu obsahovo nakladá presne tak ako so zbraňou a výbušninou. Teda opäť už samotné vnesenie jedla do sály, za toto je definovaný postih, a to nezávisle na tom, či bolo toto jedlo konzumované v rokovacej sále. V krajnom prípade, ak má poslanec, poslankyňa v kabelke horalku, porušila rovnako ako v prípade výbušniny rokovací poriadok, za čo jej hrozí postih. Milé dámy, milí páni, skontrolujte si preto pred príchodom do sály svoje kabelky a svoje tašky. Vytiahnite z nich horalky, banány, cukríky. Či sú žuvačky považované za jedno, nám snáď upresní niektorý z navrhovateľov.
Ak poslanec opakovane narúša poriadok na schôdzi Národnej rady podľa tohto ustanovenia, predseda Národnej rady podá návrh na začatie disciplinárneho konania. Disciplinárne konanie voči poslancovi vedené mandátovým a imunitným výborom môže byť nástrojom represie voči poslancom, najpravdepodobnejšie opozičným poslancom, ktorí majú vo výboroch pomerné zastúpenie, teda menšinu, a môžu byť väčšinou poslancov napriek neodôvodnenosti odsúhlasené. Takéto perzekúcie sú vážnym ohrozením parlamentnej demokracie.
Novelizačný bod číslo 15, toto opatrenie podľa nášho názoru protiústavné: "Za neospravedlnenú neúčasť poslanca na rokovacom dni schôdze Národnej rady sa podľa tohto návrhu považuje aj vykázanie poslanca z rokovacej sály." Ak poslanec bol preukázateľne prítomný v rokovacej sále, navyše je podpísaný v prezenčnej listine, zúčastnil sa hlasovaní, je nespochybniteľné, že v ten rokovací deň bol prítomný, preto je klamstvom a protiústavným zásahom vyhlásiť, že poslanec nebol prítomný a neospravedlnený. Dôležité je, že tento druh perzekúcie spočíva na voľnom výklade a svojvôli predsedajúceho o tom, čo sú prejavy alebo činy, ktorými poslanec prekročil hranice slušnosti, o tom, akým spôsobom použil technické zariadenie, o tom, či dodržal čas určený na rozpravu, o tom, či vniesol do rokovacej sály obdobné vizuálne zobrazenie alebo jedlo, o tom, či jeho materiál nie je náhodou propagáciou politickej strany.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že predsedajúci má nepreberné možnosti v tom, akým spôsobom znemožniť poslancovi výkon mandátu. Tieto možnosti, ktoré predkladatelia navrhujú, právna úprava nijak bližšie nedefinuje, čím dáva možnosť voľnému výkladu, preto je nebezpečná.
Novelizačný bod číslo 20. Z toho návrhu nie je zjavné, čo má byť predmetom rokovania poslaneckého grémia, ktoré má zasadnúť ihneď po vykázaní 150 poslancov zo sály, aj teda po vykázaní jednotlivého poslanca. Poslanecké grémium totiž nehlasuje o uzneseniach, ale jeho závery majú len odporúčací charakter. Navyše pomerné zastúpenie v poslaneckom grémiu opäť zaručuje väčšinový názor vládnych poslancov. Účel navrhovanej zmeny je teda absolútne neznámy.
Novelizačný bod 25: "Ak mandátový a imunitný výbor zistí, že poslanec narušil poriadok na schôdzi Národnej rady, odporučí Národnej rade, aby mu uložila pokutu až do výšky 2-tisíc eur. Ak poslanec opakovane naruší poriadok na schôdzi Národnej rady v čase do jedného roka od uloženia pokuty za narušenie poriadku na schôdzi Národnej rady, mandátový a imunitný výbor odporučí Národnej rade, aby mu uložila pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom za narušenie poriadku na schôdzi Národnej rady."
Považujeme túto zmenu za protiústavnú a je to zneužiteľné ako nástroj politického boja. Pomerné zastúpenie poslancov vo výboroch je garantom toho, že ak bude politická klíma taká, že vládni poslanci budú chcieť zneužívať navrhované ustanovenia na bezdôvodné perzekúcie politických oponentov, budú mať k tomu opäť nepreberné množstvo možností. Poslancovi bude znemožnené zúčastňovať sa schôdzí, vykonávať si slobodne mandát, bude perzekvovaný tým, že za vykázanie, a teda neospravedlnenú neúčasť v ten deň nedostane mzdu, bude naviac pokutovaný astronomickými sumami, čo povedie pravdepodobne k totálnemu rozvratu parlamentnej kultúry, keď sa bude permanentne a rôznymi formami protestovať proti týmto perzekúciám... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, chcem sa opýtať, približne ešte na koľko máte, lebo už je 12 hodín? (Reakcia rečníčky.) Dve minúty?
Nech sa páči.

Blahová, Natália, poslankyňa NR SR
Ďakujem.
No, toto je môj príspevok k pôvodnému návrhu zákona a v takom znení, v akom nás s ním zoznámil pán predseda Danko.
V priebehu svojho vystúpenia som závažným spôsobom porušila rokovací poriadok. Použila som pero v straníckych farbách, použila som obdobné vizuálne prostriedky, fotografie a pretiahla som svoj prejav cez 20, prípadne 30 minút. Teraz by som mala byť napomenutá predsedajúcim a po neuposlúchnutí vykázaná zo sály. Vy by ste boli vykázaní tiež, pretože rokovanie by bolo prerušené. Napriek svojej snahe by som mala dnes áčko a na krku pokutu niekoľko tisíc eur. Vážne si myslíte, že som sa niečím takto vážne previnila?
Sami musíte uznať, že sa prinajmenšom jedná o znôšku nezmyslov. No prinajhoršom ide o nebezpečné zmeny, ktoré menia filozofiu rokovacieho poriadku a nie sú v súlade so základnými demokratickými hodnotami. Neočakávame, že drobnými pozmeňujúcimi návrhmi bude môcť byť táto novela vylepšená. Preto dovoľte, aby som v mene klubu SaS podala pozmeňujúci návrh.
Znenie pozmeňujúceho návrhu: Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Natálie Blahovej a Ondreja Dostála k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 200).
Bod 1. V čl. I sa vypúšťajú body 6, 7, 9, 11 a 22. Body 8, 10, 12 až 21 a 23 až 28 sa primerane prečíslujú.
V čl. I sa v bode 10 vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
Odôvodnenie k bodom 1 a 2: Navrhuje sa vypustenie novelizačných ustanovení, ktoré obmedzujú právo poslancov vystúpiť v rozprave.
Novelizačný bod 3. V čl. I bod 8 znie: 8. V § 27 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8, 9 sa označujú ako odseky 7, 8.
Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustenie novelizačného ustanovenia, ktoré zakazuje poslancovi pri vystúpení použiť zvukovú, obrazovú alebo obrazovo-zvukovú prezentáciu. Zároveň sa navrhuje zo zákona o rokovacom poriadku vypustiť ustanovenie, podľa ktorého rečník hovorí spravidla vo voľnom prednese s možnosťou použitia poznámok. Forma vystúpenia voľný prednes, použitie poznámok, čítanie pripravovaného textu má byť ponechaná na rečníka a nie je žiadny dôvod nariaďovať ju rečníkovi zákonom.
Bod 4. V čl. I sa vypúšťajú body 12, 16, 18, 20 a 23 až 28. Body 13, 15, 17, 19, 21 a 22 sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustenie novelizačných ustanovení, ktoré posilňujú postavenie predsedajúceho pri riadení schôdze a predsedu Národnej rady v rámci disciplinárneho konania.
Bod 5. V čl. I sa vypúšťajú body 13 až 15. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustenie novelizačných ustanovení, ktoré zakazujú používanie mobilných telefónov na vyhotovovanie fotografií, zvukových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo audiovizuálnych prenosov a zakazujú vnášať do rokovacej sály transparenty, plagáty, letáky alebo obdobné vizuálne zobrazenia a jedlo.
Bod 6. V čl. I sa vypúšťa bod 17. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustiť novelizačné ustanovenie, podľa ktorého musí byť procedurálny návrh vyhotovený písomne. Procedurálny návrh môže bezprostredne reagovať na priebeh rokovania Národnej rady. Požiadavka, aby bol vopred pripravený a písomne vyhotovený, je zjavne absurdná.
Podľa § 37 ods. 3 rokovacieho poriadku navrhujeme, aby sa hlasovalo oddelene o bodoch 1 a 2 samostatne a o každom z bodov 3 až 6 samostatne. V prípade, že náš pozmeňujúci návrh nebude prijatý, žiadame v hlasovaní zaradiť procedurálny návrh, a to, aby sa v rokovaní o tomto návrhu nepokračovalo.
Opakovane vyzývame predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby svoj návrh stiahol a v spolupráci s poslancami naprieč politickým spektrom predstavil pred plénom taký rokovací poriadok, ktorý bude účelnou pomôckou a poradcom poslancov v ich práci.
Ďakujem za vašu pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.10.2016 o 11:29 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
10. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:02

Renáta Kaščáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela len vo svojej faktickej iba veľmi pekne poďakovať kolegyni Natálii Blahovej, ktorá bod po bode doslova na šróbiky rozobrala navrhovaný rokovací poriadok a uviedla desiatky dôvodov, pre ktoré v praxi nemôže fungovať, a uviedla tiež dostatočné zdôvodnenie toho, prečo sa jeho ustanovenia nebudú môcť dať vymôcť v praxi. Ako sme počuli, je v tom množstvo nejasností, množstvo otázok, na ktoré neexistuje jednoznačná odpoveď, na výklad a bude tam príliš veľký priestor na subjektívny výklad dodržovania pravidiel predsedajúcim atď. Netreba to opakovať.
Už v prvom čítaní som aj ja v rozprave poukazovala na to, že návrh rokovacieho poriadku okrem toho, že veľmi pravdepodobne je protiústavný, tak je najmä v príkrom rozpore so zdravým rozumom, a najlepšie by bolo, keby bol stiahnutý z programu, aby tento parlament neutŕžil len ďalšiu hanbu, ktorá ho už aj tak plieska dosť.
Preto sa veľmi prihováram, aby tento parlament schválil pozmeňujúci návrh predložený pani Blahovou, ktorým sa vypúšťajú tie najtoxickejšie ustanovenia, to znamená, že takmer všetky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2016 o 14:02 hod.

Mgr.

Renáta Kaščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:04

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja sa tiež prihováram za to, aby pozmeňujúci návrh pani poslankyne Blahovej a pána poslanca Dostála bol prijatý.
Ale pokiaľ ide o faktickú poznámku samotnú, tak som si uvedomil, že pokiaľ ide o ten horalkový aspekt tohto návrhu zákona, to znamená vnesenie jedla do pléna, tak si myslím, že tak ako je tento návrh zákona formulovaný, tak by sme mali asi pripraviť nejaké zariadenie technologické, ktoré zabezpečí, že aj tá horalka, ktorá je pred týmito dverami pred vstupom požitá, to znamená, že bude vnesená v tele poslanca, aby sa zisťovalo, že či a v akom je stave, aby sa zabránilo tomu, že tá horalka bude vnesená ešte v stave, kedy sa môže považovať ešte za jedlo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2016 o 14:04 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:05

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2016 o 14:05 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video