14. schôdza

21.3.2017 - 7.4.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2017 o 16:33 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:33

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, presne ste to vystihli. V našom, v našej krajine na Slovensku je nevymožiteľnosť práva, že nefungujú orgány, ktoré by mohli, ak by fungovala polícia a kontrolovala tieto chovy, ako kde sú nahlásené týrania, ak by Štátna veterinárna správa, tak ako pán prezident vo svojom rozhodnutí uvádza, vykonávala svoju kompetenciu, áno, bolo by to celkom ináč. Ak by štátna veterinárna a lekárska komora tiež viedla zoznamy tak, ako má, tak by sa nemohlo kšeftovať s pes pasmi a možno by sme v tejto situáciu neboli, že hľadáme riešenie novelou zákona, aby sme dotlačili existujúce štruktúry a existujúce orgány vykonávať si svoju právu.
Áno, je to smutné, je to tak a je to vizitka našej spoločnosti.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2017 o 16:33 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:34

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, veľmi pekne ďakujem za túto pripomienku a naozaj áno, práve na toto som apeloval. Keď dnes máme dva zákony, ktoré orgány tejto republiky nedodržujú, nevymáhajú a budeme mať štyri, budeme mať garanciu, že ich budú vymáhať? Práve preto by sme mali viac apelovať na to, aby sa to vymáhalo. Áno, pokiaľ Komora veterinárnych lekárov túto evidenciu nevedie dobre, a zistíme, že to nevedie dobre alebo nechce poskytnúť údaje, tak je v kompetencii ministerstva, aby rozhodlo, že bude to vykonávať niekto úplne iný, keď to nechcú urobiť. Ale pomôžme vymožiteľnosti práva, a nie predávať ďalšie povinnosti zo zákona a buzerovať občanov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2017 o 16:34 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:35

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Iba krátko, vyzerá, že sú tu dva tábory, ktoré sú možno nezmieriteľné, lebo chcem veriť, že môžu sa zmieriť. A ja už som tu veľakrát počul, že pokiaľ niečo neprešlo, takže bude to riešiť ministerstvo komplexne, vecne, odborne, neviem ako. Z mojich 104 noviel, čo som dával spolu s kolegami, to boli možno štyri veci, čo riešili, neriešili nič, takže chcem veriť, že keď takto to definujú aj terajší koaliční poslanci, že ministerstvo má pripravenú, túto vec pripravenú v tom prechodnom alebo v tom tvare, ktorý už prejde aj týmto parlamentom, tak chcem veriť, že pokiaľ by teraz táto novela zákona neprešla, takže ministerka, tak ako sľúbila, do konca roka, že niečo dá, ktoré bude komplexné, a potom si možnože budeme o trištvrte roka buď vyčítať, alebo potvrdzovať, že áno, splnila alebo nesplnila ten sľub, len za ten čas prejde niekoľko mesiacov, kde by sme možno mohli zabrániť ďalšiemu nejakému takémuto pofidérnemu kšeftáreniu, ale je to už na svedomí týchto poslancov, ktorí o tom budú hlasovať.
Takže chcem vás poprosiť, aby ste zvážili a podľa vášho svedomia a presvedčenia, páni kolegovia, hlasovali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.3.2017 o 16:35 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:38

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, hlavným účelom predloženého vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, je úprava podmienok vedenia uchádzačov o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vychádzajúc z poznatkov z aplikačnej praxe, podstatou novelizácie zákona o službách zamestnanosti je dôsledná a účelom trhu práce zodpovedajúca úprava podmienok vykonávania zárobkovej činnosti uchádzačov o zamestnanie. Navrhuje sa obmedziť možnosť zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie, a to z hľadiska druhu pracovnoprávneho vzťahu, jeho trvania a čiastočne aj z hľadiska vymedzenia zamestnávateľa, pre ktorého uchádzač o zamestnanie túto zárobkovú činnosť vykonáva. Súčasne sa zabezpečuje vyššia motivácia uchádzača o zamestnanie prijať a udržať si zamestnanie sprostredkované úradom práce. Za týmto účelom sa navrhuje časové obmedzenie možnosti opätovného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie v prípade, že sa zamestnanie uchádzača sprostredkované úradom práce opakovane skončilo do jedného mesiaca od jeho vzniku. Upravujú sa tiež niektoré podmienky výkonu absolventskej praxe zabezpečujúce lepší prístup k získavaniu chýbajúcich odborných zručností a praktických skúseností, a to za účelom zvýšenia predpokladov pre prvý vstup uchádzača o zamestnanie na pracovný trh.
Predmetom návrhu zákona je aj podpora zvýšenia mobility za prácou, zefektívnenie a zrýchlenie schvaľovania žiadostí o poskytnutie príspevku a úprava vykonávania kontroly dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie. Za týmto účelom sa navrhuje pokračovať v poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou a príspevku na podporu mobility aj jej prípadne zmeny zamestnávateľa, doposiaľ v takomto prípade poskytovaného príspevku sa zastavilo. A pri oboch týchto príspevkoch sa skracuje doba pre ich opätovné poskytnutie z dvoch rokov na jeden rok.
V čl. II sa navrhuje novelizovať zákon o pomoci v hmotnej núdzi s cieľom posilniť motiváciu dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych osôb a udržať si zamestnanie. Navrhuje sa preto výraznejšia podpora súbehu poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a príjmu z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. V záujme účelného a efektívneho poskytovania pomoci v hmotnej núdzi sa navrhuje ustanoviť príjemcovi pomoci v hmotnej núdzi povinnosť doručiť úradu práce potvrdenie o pracovnej neschopnosti člena domácnosti, ako aj postih za nesplnenie tejto povinnosti. V nadväznosti na to sa dopĺňajú kompetencie úradu práce o možnosť kontroly dodržiavania liečebného režimu člena domácnosti. V prípade zníženia rozsahu povinnosti člena domácnosti vykonávať určité verejnoprospešné činnosti z dôvodu vykonávania inej závislej činnosti sa navrhuje prihliadať iba na skutočne vykonaný rozsah tejto činnosti.

Danko, Andrej predseda NR SR
Ďakujem, pán poslanec. (Reakcia ministra.) Ešte pokračujte.

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ešte, ak môžem, čo sa týka, týka výboru alebo rokovania výboru sociálnych vecí, bol tam predložený pozmeňovací a doplňujúci návrh, s ktorým sa stotožňujem, a odporúčam ho schváliť.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.3.2017 o 16:38 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:43

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o službách zamestnanosti.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 412 1. februára 2017 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu v druhom čítaní vo výboroch. Vládny návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky výbory. Z uznesení výborov uvedených v treťom bode spoločnej správy vyplýva 14 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona a v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy odporúča Národnej rade návrh zákona v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 14 v 4. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 51 z 21. marca 2017. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.3.2017 o 16:43 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:45

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som aj prečítala pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu. Pozmeňujúci návrh podávam spolu s kolegyňou Edit Pfundtner a s kolegom Petrom Antalom. Pozmeňujúci návrh znie tak:
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I v bode 2 v § 6 ods. 2 písm. a) a v bode 3 § 6 písm. b) sa slová "75 % zo sumy" nahrádzajú slovom "sumu" a slovo "platné" sa nahrádza slovom "platnú".
Dovoľte mi krátke odôvodnenie. Navrhujeme, aby sa zvýšila hranica príjmu zo zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie, ktorú môže vykonávať na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo zmluvy o výkone osobnej asistencie, zo súčasných 75 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, aktuálne je to suma 148 eur 57 centov, na úroveň sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, aktuálne suma 198 eur aj 9 centov. Predmetná úprava sa navrhuje z dôvodu, že suma životného minima sa od roku 2013 nemenila na rozdiel od výšky minimálnej mzdy, čím nebola zabezpečená pravidelná valorizácia maximálnej výšky príjmu z možnej zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie.
Ďalej. V čl. I bode 52 v § 72 aa) ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
"Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zárobkovú činnosť podľa prvej vety, ak mesačná mzda alebo odmena za jej vykonávanie nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú..." (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Pani poslankyňa, dovolím si len upozorniť na § 29 rokovacieho, že by ste mali odôvodniť svoj návrh a na záver predniesť legislatívny návrh, tak aby sa vám nedošlo k problému s časom a rátaním času.

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Dobre. Tak ja som to odôvodňovala podľa tých paragrafov, môžem odôvodniť aj tak. Takže prečítam si teraz už, keď som začala, a aj k tomu odôvodnenie.
Takže "nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom, ktorým prestal spĺňať uvedenú podmienku."
Túto zmenu odôvodňujeme nasledovne: V nadväznosti na zvýšenie hranice príjmu zo zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie § 6 ods. 2 písm. a) a b) sa navrhuje rovnaké zvýšenie aj pre uchádzačov o zamestnanie, ktorý v zmysle prechodného ustanovenia ešte po určité obdobie môže zotrvať v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu podľa osobitného predpisu.
A ďalej ešte príde ďalšia úprava, ktoré, ktorú odôvodňujeme tak, že v nadväznosti na zvýšenie hranice príjmu zo zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie v § 6 ods. 2 písm. a) a b) sa v záujme právnej istoty navrhujeme ustanoviť, že posudzovanie výšky príjmu uchádzača o zamestnanie pred nadobudnutím účinnosti predloženého návrhu zákona sa bude spravovať doterajšími predpismi, a to aj vtedy, ak sa prípadné porušenie maximálneho povoleného príjmu uchádzača o zamestnanie zistí až po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona.
Takže k tomuto odôvodneniu ešte prečítam paragrafové znenie:
Takže v paragrafe... V čl. I bode 2 v § 72 aa) sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017 za obdobie pred 1. májom 2017 sa posudzuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2017. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom, ktorým prestal spĺňať podmienku podľa prvej vety."
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.3.2017 o 16:45 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:51

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani kolegyňa. Ja podporím tento pozmeňovací návrh, samozrejme, preto, lebo umožňuje viac si privyrobiť uchádzačovi o zamestnanie, a tak zvýšiť životnú úroveň aspoň symbolicky seba, svojej rodiny.
Na druhej strane je veľmi kontroverzné, že tento pozmeňovací návrh, ktorý sa zrejme schváli, na jednej strane umožní vyšší príjem evidovanému nezamestnanému a na druhej strane samotná podstata vládneho návrhu je o tom, že sa obmedzujú možnosti príjmu evidovaných nezamestnaných ako také. Čiže tu je, tu je protichodný trend z jednej, z druhej strany, čo teda veľmi logiku nedáva.
Druhá vec je, keď sa tu bavíme vlastne o tom, koľko môže na dohodu mesačne zarobiť evidovaný nezamestnaný, a teda tento návrh hovorí 100 % životného minima, pozor, tá technika 100 % životného minima, ale my sa vlastne bavíme o odmene na dohodu. Ja neviem, verím, že poznáte Zákonník práce, asi to netreba spochybňovať a viete, že výška odmeny na dohodu musí korešpondovať s platnou minimálnou mzdou, ktorá je momentálne 2,50 na hodinu pre dohody. Tak si teda predstavte, že tento rok to nejako takto fungovať bude, na budúci rok sa nepochybne minimálne mzda zvýši aj pre dohodárov, samozrejme, a teraz nám to zrazu začne haprovať. Lebo ak si mohol dohodár zarobiť cez počet odpracovaných hodín istú sumu, 200 eur zaokrúhlene, za toľkoto hodín, tak na budúci rok po zvýšení minimálnej mzdy to nebude sedieť, bude musieť odpracovať menej hodín. Čiže lepšie by bolo tento limit naviazať na priemernú mzdu alebo na minimálnu mzdu nejakou takouto technikou, a nie cez životné minimum.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2017 o 16:51 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:53

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ja na rozdiel od kolegu Mihála zatiaľ neviem, či ten váš návrh podporím, a nie je to ani tak tým, ako ste to povedali, alebo čo ste povedali, ale skôr tým, ako ste to museli povedať vzhľadom na rokovací poriadok, pretože ak sa návrhy uvádzajú tak, že sa najprv prečíta odôvodnenie a potom až na konci samotné návrhy, tak si myslím, že je to značne na úkor zodpovednosti, teda zrozumiteľnosti toho prednášaného návrhu, a som teda veľmi rád, že práve v tejto chvíli vedie schôdzu pán predseda Národnej rady Danko, a teda sledoval vaše vystúpenie, lebo vás na to upozornil, tak dúfam, že si aj on všimol, že možno toto, táto úprava nie je celkom optimálna, že poslanci sú obmedzovaní v tom, akým spôsobom prednášajú svoje pozmeňujúce návrhy, a potom vyznievajú nie vlastnou vinou, ale vinou zmeneného rokovacieho poriadku nie celkom zrozumiteľne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2017 o 16:53 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:54

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne kolegyni Sárközy za prednesenie nášho spoločného pozmeňujúceho návrhu a chcem povedať, že napriek priaznivým ukazovateľom ohľadne zvýšenia zamestnanosti na Slovensku, myslím si, že stále sa musíme snažiť o ďalšie zvyšovanie a, samozrejme, chceme... (Ruch v sále.) Pardon, kolegovia, môžte troška tichšie? Ďakujem pekne, rušíte ma pri vystúpení. (Povedané so smiechom.) Stále sa musíme snažiť o zachovanie pracovných návykov a za týmto účelom bol podaný aj ten náš pozmeňujúci návrh. Musíme si však uvedomiť, že takéto návyky alebo zachovanie a zvýšenie týchto návykov idú ruka v ruke so spravodlivým ohodnotením uchádzačov, ktorí sú síce evidovaní na úrade práce, avšak popri tom si privyrábajú. Momentálne, súčasné znenie zákona obmedzovalo príjem z práce vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo zo zmluvy o osobnej asistencii na 75 % sumy životného minima, čo v absolútnych číslach predstavuje 148 eur 57 centov, zároveň podotýkam, že suma životného minima sa od roku 2013 nemenila.
Ako som už spomenula, tak každopádne je v záujme štátu, aby si uchádzači zachovávali aspoň minimálne pracovné návyky a boli za takúto prácu aj adekvátne ohodnotení. Výška odmeny za vykonanú prácu je rozhodne tým najväčším motivujúcim faktorom, a preto spolu s kolegami navrhujeme, aby sa zvýšila maximálna hranica príjmu uchádzača o zamestnanie zo súčasných 75 % na 100 % životného minima, čo bude predstavovať 198 eur 8 centov.
Verím, že takéto zvýšenie pomôže mnohým uchádzačom ich často veľmi ťažké... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2017 o 16:54 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:56

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chápem, pán poslanec Mihál, vašu pripomienku, len musím dodať, že ja som vychádzala z vládneho návrhu zákona, kde sa spomínala práve 75 % zo sumy životného minima, a práve preto nemala som v úmysle to zmeniť a dať tam minimálnu mzdu. Pre mňa, samozrejme, a pre nás bolo najpodstatnejšie to, aby uchádzač o zamestnanie mohol mať reálne vyšší príjem, priznávam aj to, že keď hovoríte, že možno 40 dní je málo, ale 40 dní je na kalendárny rok a táto suma je stanovená na mesiac.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2017 o 16:56 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video