18. schôdza

13.6.2017 - 21.6.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

13.6.2017 o 19:03 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 19:03

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, na dnešné rokovanie predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje podmienky pre poskytovanie dotácií na obstarávanie nájomných bytov určených na riešenie sociálneho bývania, technickej vybavenosti k týmto bytom a na odstránenie systémových porúch bytových domov. V predloženom návrhu zákona sa navrhuje možnosť pripojiť nový typ nájomného bytu, a to štartovací byt. Ide o nájomný byt bežného štandardu s podlahovou plochou do 50 metrov štvorcových a limitovanou dĺžkou nájmu pre oprávnenú domácnosť maximálne na šesť rokov. Na obstarávanie takéhoto bytu sa navrhuje možnosť poskytnutia vyššieho podielu dotácie, garážové stojisko v rámci technickej vybavenosti. Návrh obsahuje taktiež úpravy a doplnenie, ktoré spresňujú podmienky pre poskytovanie dotácie.
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, žiadam vás o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.6.2017 o 19:03 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19:04

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 31. augusta 2017 a v gestorskom výbore do 5. septembra 2017.
Ďakujem, pán predsedajúci. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.6.2017 o 19:04 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 19:06

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovom pán podpredseda. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Predkladaný návrh zákona harmonizuje národné právo s európskym právom v oblasti prepravy nebezpečného tovaru po ceste, po ceste, vode a dráhach v rámci Európskej únie. Transpozíciou smernice je Komisia Európskej únie 2016/2309, ktorou sa harmonizujú, prílohu k smernici o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru. Návrh zákona nemá žiadne vplyvy a je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi Slovenskej republiky, právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.6.2017 o 19:06 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19:07

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k predmetnému vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v zmysle rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 602 z 9. mája 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 130 z 13. júna 2017. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.6.2017 o 19:07 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:10

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý večer, dámy a páni. To bude strašne krátke vystúpenie v rozprave. Pán minister uviedol, že predkladaný zákon nebude mať vôbec žiaden vplyv. To si myslím, že nie je dobré. Tak ako som si pozrel tú doložku vplyvov, tak určite nejaké vplyvy mať bude aj na životné prostredie, pretože to je vyššia bezpečnosť, aj na podnikateľské prostredie. Nejaké vplyvy to bude mať. A mne len o to ide, že o tú kultúru predkladania zákonov. Jednoducho ak tie zákony sú naozaj zbytočné, tak ich nepredkladajme. Verím, že podľa toho, ako sme aj o ňom hovorili s tímlídrom Mirom Ivanom na klube, že tento zákon má nejaké vplyvy, tak len sa pýtam, že či si naozaj, pán minister, myslíte, že zákony, ktoré nemajú žiaden vplyv, by nemali byť predkladané. A verím, že si myslíte, že nie a že nejaký vplyv tam nájdete. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.6.2017 o 19:10 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 19:12

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pekný podvečer prajem. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na základe čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vám predkladám návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.
Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 553 zo 7. decembra 2016 vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie uvedenej zmluvy s tým, že zmluva jej po podpise nebude znovu predložená. Zmluva bola podpísaná na úrovni ministrov obrán Slovenskej republiky a Českej republiky dňa 15. februára 2017 v Bruseli.
Cieľom zmluvy je rozšíriť spoluprácu s Českou republikou v oblasti vzájomnej ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky a vzdušného priestoru Českej republiky, a to nad rámec v súčasnosti už platnej Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti zabezpečenia vojenskej letovej prevádzky, uzavretej 14. decembra 2011 v Piešťanoch. V súlade s tým zmluva upravuje vzájomnú spoluprácu Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorá nie je zabezpečovaná v rámci systému NATO s názvom NATINAMDS, čo zahŕňa použitie iných ako pohotovostných síl a prostriedkov Slovenskej republiky a Českej republiky alebo použitie týchto prostriedkov, príp. ich transferu pod národné velenie, tzv. RENEGÁT, ako aj spoluprácu štátov pri dočasnej neschopnosti jednej zo zmluvných strán na území druhej zmluvnej strany pri jej dočasnej neschopnosti zabezpečovať ochranu svojho vzdušného priestoru, ako aj odplatnosť tejto spolupráce, budú zmluvné strany riešiť na základe ich vnútroštátneho práva formou osobitnej zmluvy, resp. zmlúv.
Z dôvodu vytvorenia podmienok pre realizáciu tejto spolupráce majú ustanovenia predloženej zmluvy prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky v oblasti velenia a trestnej jurisdikcie, tak ako je to obsiahnuté v jej doložke prednosti pred zákonmi Slovenskej republiky. Vzhľadom na oblasť úpravy je táto zmluva medzinárodnou zmluvou vojenskej povahy podľa č. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, na platnosť ktorej sa vyžaduje pred jej ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Z dôvodu, že prípadná odplatnosť, resp. refundácia nákladov v rámci vzájomnej spolupráce sú podmienené samostatnou zmluvou v súlade s právnym poriadkom štátov zmluvných strán, nemá zmluva žiadny finančný vplyv, ani vplyv na podnikateľské prostredie, zamestnanosť alebo životné prostredie.
Prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky a zároveň vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky ako predpoklad vykonávania tejto zmluvy je na základe čl. 86 písm. k) a l) Ústavy Slovenskej republiky podmienené osobitným rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky. To je v podstate ten druhý dokument, ktorý predkladám. Predložený návrh bol predmetom rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, týmto si vás dovoľujem požiadať o schválenie predloženého návrhu.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.6.2017 o 19:12 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19:16

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy, páni, milí kolegovia, správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky zo Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 554, podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 585 z 29. mája 2017 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky zo Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 554, na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 554, v určenej lehote a neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru v súlade s § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Z celkového počtu 13 poslancov Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo prítomných sedem. Za návrh predmetného uznesenia hlasovali 5 poslanci, proti boli 2 poslanci a nikto sa nezdržal.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokovali návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 554, v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky:
1. vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, (ďalej len „zmluva“),
2. rozhodnúť, že zmluva je medzinárodnou zmluvou, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré si dovolím prečítať.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z júna 2017 k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 554. Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, (ďalej len „zmluva“);
B. rozhodla, že zmluva je medzinárodnou zmluvou, ktorá má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť pred zákonmi.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.6.2017 o 19:16 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 19:21

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na základe čl. 86 písm. k) a l) Ústavy Slovenskej republiky vám predkladám návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru. V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 553 z roku 2016 bol 15. februára 2017 v Bruseli, bola podpísaná na úrovni ministrov obrany Slovenskej republiky a Českej republiky zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru. Predmetom tejto zmluvy je rozšírenie spolupráce pri ochrane vzdušného priestoru s Českou republikou nad rámec vymedzený, v súčasnosti platnej medzivládnej dohody o spolupráci v oblasti zabezpečenia vojenskej letovej prevádzky uzatvorenej 14. decembra 2011 v Piešťanoch.
Z dôvodu potreby vytvorenia vnútroštátnych právnych podmienok pre realizáciu uvedenej zmluvy v dobe pred nadobudnutím jej platnosti predkladám predmetný návrh, ktorý umožní v súlade s čl. 86 písm. k) a l) Ústavy Slovenskej republiky vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účely vykonávania tejto medzinárodnej zmluvy počas jej platnosti.
Vzhľadom na skutočnosť, že predloženým návrhom sa zabezpečuje len vnútroštátna právna podmienka pre budúce plnenie tejto medzinárodnej zmluvy, nezakladá jej schválenie finančný ani iný rámec a vplyv.
Predložený návrh bol predmetom rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, týmto si vás dovoľujem požiadať o schválenie predloženého návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.6.2017 o 19:21 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

19:23

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy, páni, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 558.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 558, podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 586 z 29. mája 2017 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 558, na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 558, v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. k) a l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a s prítomnosťou príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky a na účely spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.
Súčasťou tejto správy je aj návrh na uznesenie, ktoré si dovolím prečítať. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z júna 2017. Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač č. 558.
Národná rada Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. k) a l) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a s prítomnosťou príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky za účelom spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis

13.6.2017 o 19:23 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:27

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, počet poslancov v tejto sále síce pripomína počet bojaschopných lietadiel z tých známych vtipov o ozbrojených silách Slovenskej republiky. Verím, že v realite je to, v realite je to lepšie, ale obranyschopnosť Slovenskej republiky je vážna vec. Nemali by sme to brať na ľahkú váhu a žartovať o tom. Tak ja by som za seba chcel vyjadriť podporu tomuto návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru a rovnako tak aj k tomu predchádzajúcemu bodu, ktorý s tým súvisí a teda zmluvu o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.
Pre krajinu, ako je Slovensko, je takáto spolupráca nevyhnutná. Je zvlášť potešujúce, že sa tak deje s Českou republikou, s ktorou nás viaže spoločná aj štátna minulosť a dlhodobo nadštandardné vzťahy a je dôležité, že sa tak deje v rámci vymedzenom spoločenstvom demokratických krajín, teda Severoatlantickou alianciou. Žijeme veľmi búrlivé časy a to, čo sa mohlo zdať iba ako povinná jazda v minulosti, je možné, že bude, budeme musieť k tomu oveľa vážnejšie pristupovať a oveľa viac úsilia vyvinúť k tomu, aby sme reálne zabezpečili obranyschopnosť Slovenskej republiky. Búrlivá je situácia na Blízkom východe, náš východný sused Ukrajina je naďalej objektom agresie zo strany svojho východného suseda Ruskej federácie.
Tak v takýchto chvíľach je dôležité, aby sme mysleli na svoju obranyschopnosť, plnili si záväzky voči svojim spojencom a aj takýmito konkrétnymi krokmi prispievali k zabezpečeniu obranyschopnosti Slovenskej republiky a verím, že to, čo sme schválili na minulej schôdzi, teda zvyšovanie výdavkov na obranu, si zoberieme všetci k srdcu a budeme podľa toho, budeme podľa toho postupovať a čo najskôr - a ja verím, že aj skôr, ako sme to deklarovali - budeme schopní dospieť k splneniu toho záväzku, že máme vynakladať na vlastnú obranu 2 % hrubého domáceho produktu.
Takže ďakujem za pozornosť a verím, že podobne ako iné zmluvy alebo návrhy podobného druhu aj tento bod a ten predchádzajúci bod prejdú s podporou širokého spektra demokratických poslancov, fašisti tu momentálne nie sú, už išli spať.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.6.2017 o 19:27 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video