18. schôdza

13.6.2017 - 21.6.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2017 o 9:50 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:50

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, ja sa s vaším odôvodnením absolútne nestotožňujem. Po prvé preto, že bol na výbore prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o tom, že miestny orgán štátnej správy v školstve nerozhodne, ale bude plniť len koordinačnú funkciu medzi riaditeľmi tak, aby určili termíny prijímacích pohovorov, čo je výlučná kompetencia riaditeľov škôl, v termínoch, ktoré sa neprekrývajú. To znamená, bude robiť nejakú funkciu mediátora, sprostredkovateľa, koordinátora. Toto nevyžaduje žiadne dodatočné potreby na pracovné sily a tým pádom nevyžaduje ani nároky na štátny rozpočet. Čiže myslím si, že je to absolútne v poriadku a nie je tam tomu čo vyčítať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2017 o 9:50 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:50

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Sú to iba dva rozdielne názory. Ja si myslím, že niečo takéto by si mala vysporiadať sama škola a nepotrebujeme to robiť v rámci zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2017 o 9:50 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:51

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene aj svojich kolegov, ktorí sa podieľali na príprave tohto zákona, predložil tento návrh zákona. Tu budem trošku obšírnejší ako v predchádzajúcich prípadoch, nakoľko v tomto návrhu sa navrhujú viaceré úpravy týkajúce sa miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
Navrhuje sa rozšíriť okruh daňovníkov dane z pozemkov o pozemkové spoločenstvá, ktoré v súčasnosti obhospodarujú pozemky jednotlivých členov spoločenstva, a zároveň sa upravuje, kto bude daňovníkom dane z pozemkov v prípade nájomných vzťahov medzi vlastníkmi a nájomcami pozemkov. V prípade lesných pozemkov sa navrhuje zvýšiť sadzbu dane z pozemkov pri tých hospodárskych lesoch, na ktorých prebieha ťažba dreva, a zároveň sa upravuje, aby takto vyrubenú daň za lesné pozemky obec účelovo použila na výstavbu a opravu miestnej komunikácie.
Tu chcem podotknúť, že keď sme robili predchádzajúcu novelu tohto zákona, znížili sme rozpätie sadzby, v ktorej mohli obce vyrubovať daň z pozemkov za lesné pozemky, lebo bola v mnohých prípadoch neúmerne vysoká, až do výšky 30 %, čo bolo podľa môjho názoru likvidačné pre daňovníkov. A na druhej strane sme mali prísľub všetkých, ktorí obhospodarujú lesy, že sa budú správať ekonomicky a hospodárne aj smerom k majetku, ktorý nevlastnia, teda k miestnym komunikáciám, po ktorých jazdia pri ťažbe dreva a ktoré touto činnosťou, predovšetkým preťažovaním dopravných prostriedkov, poškodzujú. Nakoľko k takémuto racionálnemu správaniu nedošlo, zavádzame tento dodatkový, túto dodatkovú daň v čase ťažby, aby obce a mestá, ktoré vlastnia tieto komunikácie, mohli ich aj opraviť z prostriedkov takto získaných.
Navrhuje sa ďalej pri dani zo stavieb upraviť základ dane a v tejto súvislosti sa aj upravuje výpočet dane zo stavieb, kde smerujeme k tomu, aby sa aj pri daniach zo stavieb postupovalo adekvátne, ako je to v prípade bytov, a postupne sa prevádzal základ dane na výmeru podlahovej plochy a smerovalo to k trhovej hodnote nehnuteľností, čo považujeme za správne riešenie.
Pri dani za ubytovanie priamo reagujeme na požiadavky aplikačnej praxe rozšírením zoznamu ubytovacích zariadení o iné zariadenia poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe. Navrhuje sa prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia postaviť do polohy daňovníka, a to z dôvodu výkonnejšej správy tejto dane, a zároveň sa definuje v novele vznik a zánik daňovej povinnosti, ako aj oznamovacia povinnosť daňovníka. Tu chcem povedať, že tým, že daňovníkom bol ten, ktorý prenocovával na danom mieste, veľmi často dochádzalo k daňovým únikom a toto je spôsob, ako im zamedziť.
Pri miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady sa navrhuje z dôvodu zníženia administratívnej záťaže obci upraviť lehotu na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti jednak pri zániku poplatkovej povinnosti, ako aj v prípade tých poplatníkov, ktorí sa na území obce nezdržiavali viac ako 90 dní.
V prospech poplatníkov sa zavádza povinnosť obce vydávať rozhodnutia o vyrubení poplatku rozhodnutím. Poplatník tak môže uplatniť opravné prostriedky podľa daňového poriadku rovnako ako pri ostatných miestnych poplatkoch a daniach.
S cieľom posilniť právnu istotu daňovníkov sa navrhuje precizovať uplatňovanie oslobodení pri dani z nehnuteľnosti.
Všetky tieto veci sú veci, ktoré tak isto vyplývajú z aplikačnej praxe. Je to trošku rozsiahlejšia novela. Chcem povedať, že táto novela bola pripravovaná viac mesiacov. Bola veľmi úzko komunikovaná s ministerstvom financií, Finančnou správou, Združením miest a obcí Slovenska, niektorými mestami, predovšetkým Bratislavou, Trnavou ako zástupcami únie miest. To znamená, považujeme, že v tomto prípade došlo k dostatočne širokej komunikácii na to, aby návrh novely zákona odrážal skutočné, reálne potreby aplikačnej praxe, ale aj možnosti zmien, ktoré sú v reálnom čase schopní zapracovať do svojich informačných systémov a do života tak, aby nedochádzalo ku komplikáciám predovšetkým pre poplatníkov a daňovníkov, ale aj pre samotné samosprávne orgány.
Ďakujem pekne a prosím o podporu tohto zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.6.2017 o 9:51 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:56

Emil Ďurovčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 31. augusta 2017 a v gestorskom výbore do 5. septembra 2017.
Pán predsedajúci, poprosím vás, otvorte k uvedenému návrhu zákona rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.6.2017 o 9:56 hod.

Ing.

Emil Ďurovčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:58

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán navrhovateľ, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, myslím si, že otázka daní bude nás tu stále omínať, že akým spôsobom vyberať spravodlivo, nespravodlivo, vysoké, nízke, ale taký je už život. Chcel by som, nebudem dlho, chcel by som iba upozorniť na jednu vec.
Keď ste, pán navrhovateľ, hovorili, že ste, samozrejme, komunikovali, nerodilo sa to zo dňa na deň, že boli tam určité rokovania. Spomenuli ste myslím, že Bratislavský a Nitriansky alebo Trnavský kraj, že z týchto primátorov, respektíve... (reakcia navrhovateľa), za úniu miest títo. Bol by som rád, keby tam aj nejakí z východu možnože boli, keby za túto úniu miest a obcí proste keby bolo, lebo možnože keď bolo tak dobre, tak potom ako mohli ste to možno aj tam spomenúť v tejto úvodnej reči, pretože cítime sa trošku, ako keby sme boli odsunutí. Ale to je tak iba na úvod.
Chcel by som upozorniť ešte na jednu vec a myslím si, že asi aj vám, resp. únii miest sa dostalo, že urobili sme pri kategórii ostatná plocha, pri kategórii ostatná plocha druh pozemku. Vieme, o čom hovoríme. Ste starosta, takže s daňovými sadzbami máte skúsenosti. Pri kategórii ostatná plocha sa urobila jedna anomália, že nerozlišujeme ostatné plochy pri poľnohospodárskej pôde a pri ostatných pôdach. Máme iba jednu ostatnú plochu. A neverím, že občania si nesťažujú aj únii miest, aj ZMOS-u, aj všetkým ostatným, lebo ja som dostal minimálne 20 takýchto podnetov aj od úradníkov, aj od iných, kde prakticky sa táto kategória ostatná plocha dala do jedného vreca. A či to máte ostatnú plochu parkovisko alebo ostatná plocha strž, viete, ako remiska, máte jednu kategóriu. Mnoho urbariátov to likviduje, pretože táto zvýšená sadzba prakticky u tých urbariátov, ktoré viac-menej nepodnikajú, prakticky spôsobuje likvidačné problémy. Takže bol by som veľmi rád, aby sme aj túto tému nejakým spôsobom možnože podchytili.
Ja som to reagoval na to asi tak, že dávam pozmeňujúci návrh zákona, ktorý je na tejto schôdzi. Tak chcem veriť, že aj z neho možnože, ako opozičný som si vedomý, že asi veľa vody nenamútim, ale musím ho podať, pretože je to jedna z momentálnych, jeden z momentálnych problémov urbárnikov a iných týkajúcich sa ostatnej plochy. Takže to len tak na dovetok, že reagoval som na to tiež. Nevedel som, že vy budete také niečo predkladať, takže prakticky chcem veriť, že spoločnými silami zvládneme aj túto otázku, ktorá sa týka ostatných plôch, a myslím si, že tým pádom poriešime ďalšiu vec.
To, že sú tam ešte ďalšie možnože problémy. Samozrejme, cesty. Cesty v lesných, teda nejakých, by som povedal, porastoch a ďalších, to je veľký problém, lebo tam prakticky, keď je nejaká kalamita, robia sa zvážnice, robia sa nové cesty. Nemá sa kto o ne starať, nie sú tie pôvodné. Takže myslím si, že tam údržba týchto ciest si potrebuje, samozrejme, nejaké tie financie a pokiaľ sa to, by som povedal, spravodlivo rozdelí, že kto za ne má ako platiť, nie iba možnože tá obec, ale tí, ktorí to vlastne možnože aj devastujú. A chcel by som upozorniť napríklad na lokalitu na Branisku u nás, kde prakticky vznikol v chatovej osade určitý kameňolom a teraz, keď vidíte, čo sa tam deje, tak to je katastrofa. Cestu, samozrejme, nikto nechce udržiavať. Popri nejakej chatovej osade momentálne chodia nákladiaky plné daného kameňa a je to katastrofa a tá cesta proste doslova je taká ako keby bezprizorná.
Takže chcem veriť, že ďalšími možnože aj pozmeňujúcimi návrhmi v druhom kole vylepšíme a ďalšie problémy poriešime pri výbere daní z nehnuteľností a aby správcovia dane mali, by som povedal, že čistejšiu hlavu a spravodlivejšie rozsúdenie tohto problému. Dobre, takže končím tak ako stále: Žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2017 o 9:58 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:02

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, chcel som sa pôvodne prihlásiť do rozpravy, ale tak isto len veľmi krátko, takže využijem to radšej takto faktickou poznámkou na kolegu. Podrobne som si preštudoval tento návrh, tú novelu zákona, a trošku som prekvapený, že vzhľadom k tomu, že je taká rozsiahla, že ju predkladáte ako poslanci a nepredkladá ju vláda štandardne, pretože si myslím, že určite v medzirezortnom pripomienkovom konaní by sa k tejto novele zákona dostali aj ďalšie veci. Takisto mám z aplikačnej praxe rôzne poznatky, ktoré by som chcel do tohto, do tejto novely zákona nejak vsunúť, a myslím si, že v druhom čítaní prídem aj ja s pozmeňovacími návrhmi. Takže toto ma trošku prekvapilo, že takáto rozsiahla novela je takto predkladaná. Rieši tam určite niekoľko vecí, s ktorými sme sa my stretávali v praxi ako s problémovými. Tie nemám problém podporiť, ale chcel by som tam aj ja dodať teda nejaké ďalšie doplňujúce návrhy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2017 o 10:02 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:03

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. Samozrejme, v druhom čítaní sme pripravení o všetkých racionálnych veciach diskutovať, lebo toto nie je úplne jednoduchá problematika.
Pánovi kolegovi Feckovi chcem povedať, že týmto problémom, ktorý ste načrtli, sme sa zaoberali a treba povedať, že v prípade ostatných pôd, ktoré sú predovšetkým rokliny, výmoly, remisky a podobné záležitosti, chceli sme to riešiť oslobodením. Keď sme si pozreli výmeru na katastrálnom úrade, vyšlo, že takmer 1 500 kilometrov, dúfam, že si dobre pamätám to číslo, štvorcových plôch je zapísaných takto v katastroch nehnuteľností. Treba povedať, že pri rozlohe 50-tisíc kilometrov štvorcových zhruba Slovenska je to neuveriteľne vysoké číslo.
A druhú vec, ktorú treba povedať, že zápis v katastroch nehnuteľností, nakoľko často sa jedná aj o éčkové parcely, reálne nezodpovedá skutkovému stavu, ktorý sa nachádza dnes. Toto je skutkový stav. Vy ako správca dane máte právo vyrubovať daň jedine na základe údajov, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností, a mali sme problém, akým spôsobom to stotožniť. Nemôžte zaviazať daňovníkov, aby si urobili nové geometrické plány, céčkové listy vlastníctva, lebo je to ďalšia finančná záťaž, a preto sme sa rozhodli, že v tejto novele, kým nenájdeme objektívne kritérium, ako sa dopracovať k spravodlivému výsledku, tento problém riešiť nebudeme.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2017 o 10:03 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:05

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán Petrák, áno. Je to problém, lebo to sú aj tie biele plochy a viac-menej v mnohých prípadoch nezodpovedá skutkový stav, jak ste povedali, tomu stavu právnemu, ktorý by tam mal byť. Céčkový stav ručí za kultúru. Céčkový stav ručí za kultúru, je to aj pri pozemkových úpravách a ďalších, takže viac menej v tom céčkovom stave by sme sa chceli dopracovať pri pozemkových úpravách ďalších až do toho céčka, že by to bolo zosúladené. Samozrejme, keď si pozrieme katastrálny zákon, tak vlastník, vlastník, nie správca pozemku, nie užívateľ, nie správca dane, vlastník je povinný zosúlaďovať. Zosúlaďovať si tento stav, áno. Preto som povedal, keď máme inšpektorov a, žiaľ, katastrálnych nemáme, nemáme katastrálnych inšpektorov. Máme iba deväť na Slovensku a tiež som apeloval v minulom volebnom období, aby sme posilnili aj túto zložku, lebo oni by mali chodiť, skúmať, pozerať, upozorňovať, aby sme toho vlastníka, lebo vlastníctvo neznamená iba práva, to sú aj povinnosti. A, žiaľ, ako ste povedali, áno, je to aj finančne náročné, ale pri dobrej vôli dalo by sa, lebo každý piaty rok sa robí inventarizácia intravilánu a extravilánu. To znamená, kataster má to v náplni práce, len to urobiť nejakým spôsobom možnože vo väčšej miere.
A pánu kolegovi, ktorý reagoval zo SaS-ky, Laurenčíkovi, áno, myslím si, že v druhom čítaní by sme mohli dať nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré, samozrejme, by vylepšili túto novelu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2017 o 10:05 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:05

Emil Ďurovčík
Skontrolovaný text
Pán predseda, navrhujem, aby sme o uvedenom zákone hlasovali o jedenástej hodine.
Skryt prepis

14.6.2017 o 10:05 hod.

Ing.

Emil Ďurovčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:07

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň. Vážení páni podpredsedovia, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte, aby som vás oboznámil s predložením návrhu na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka. Dopredu by som chcel povedať, že s filozofiou tohto návrhu zákona sa stotožnil aj pán podpredseda Národnej rady Glváč, aj pán poslanec Faič, len z technických dôvodov nie sú podpísaní. Ale k veci.
Dámy a páni, cieľom predkladaného návrhu zákona je ustanoviť každoročné udeľovanie Štátnej ceny Alexandra Dubčeka, ktorou vláda Slovenskej republiky oceňuje činy a aktivity jednotlivcov alebo spoločných kolektívov, ktoré boli mimoriadne prínosné pre rozvoj jednotlivých sfér spoločenského, kultúrneho a ekonomického života v Slovenskej republike za uplynulý kalendárny rok. Udeľovanie štátnych cien je v kompetencii vlády Slovenskej republiky a vecne príslušných ministerstiev. Objektívnosť a transparentnosť pri udeľovaní štátnych cien zabezpečí poradný orgán vlády Slovenskej republiky zriadený vládou Slovenskej republiky na tento účel.
Zmyslom každoročného udeľovania štátnych cien je podporiť nadanie, talenty, tvorivosť ľudí, ako aj ich angažovanosť vo veciach verejných. Štátna cena Alexandra Dubčeka bude ocenením na najvyššej úrovni za mimoriadny umelecký, športový, podnikateľský, výskumný a iný významný počin. Výnimočnosť štátnej ceny Alexandra Dubčeka spočíva v tom, že návrhy na jej udelenie môže podávať široká verejnosť.
Deň slávnostného odovzdávania štátnych cien sa stanovuje symbolicky na 1. mája, na Sviatok práce. Tento dátum predstavuje tradičné hodnoty, hlavne prácu ako zmysluplnú náplň ľudských životov. Oslava práce zostáva hlavným posolstvom 1. mája. Konkrétni ľudia svojimi schopnosťami, svojimi činmi a aktivitami preukazujú tomuto významnému sviatku nespochybniteľný význam a dôležitosť pre rozvoj ľudstva a jeho napredovania v každej oblasti.
Štátna cena je spojená aj s finančnou odmenou, ktorú zabezpečí Úrad vlády Slovenskej republiky. Návrh zákona má preto nepatrný vplyv na rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Toľko krátke zdôvodnenie. Dámy a páni, budem sa tešiť na podporu tohto návrhu zákona preto, lebo tento návrh ma okrem iného aj takú filozofiu, že nie je proti nikomu a ničomu, ale za niekoho a za niečo. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.6.2017 o 10:07 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video