18. schôdza

13.6.2017 - 21.6.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2017 o 9:26 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:26

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Bernaťák, ďakujem pekne.
K vám, pán Heger, teda stále si myslíte, že tých 3,1 mil. sa minie okamžite. Proste nie je to tak. Aj pán kolega Bernaťák vám povedal, jednoducho, keď sa prijme tento zákon alebo táto novela, účinnosť bude. Ten systém má tu rezervu na to, aby aj potiahol, a uvidíme, či časom sa to minie alebo nie. Čiže tento naozaj argument, že sa minie hneď 3,1 mil., jednoducho nie je pravda. Nie je to pravda, naozaj. Jednoducho naozaj, dajme si trošku čas, uvidíme, keď sa zruší ten strop, koľko ľudí sa prihlási. (Reakcia z pléna.) Nič sa neurobí rozpočtom. Čoby... (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Heger, mali ste priestor!

Baláž, Radovan, poslanec NR SR
Čiže... (Reakcia z pléna.) Neminie sa 3,1 mil. naraz, čiže by ste nemali mať z toho obavu, že keby ste aj tento zákon podporili, tak nebude to naozaj výdavok v tomto kalendárnom roku.
To je všetko, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2017 o 9:26 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:27

Jaroslav Ridoško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja snáď na konci rozpravy len dve-tri vety. Táto koalícia, ktorej súčasťou je Slovenská národná strana, je kritizovaná, že obmedzujeme, zakazujeme a tak ďalej. Keď chceme niečo uvoľniť a zjednodušiť, tak vidím, že je problém. A my práve chceme zjednodušiť podnikateľom, znížiť ich regulačné zaťaženie tým, že postupne budeme zvyšovať počet registračných pokladníc virtuálnych. Prirodzene vieme, že je to beh na dlhé trate a že to nebude hneď. Ale aj o lietadle kedysi povedali, že nikdy nemôže vzlietnuť. A tak ja dúfam, že v budúcnosti sa budeme všetci čudovať, že ako je možné, že nepoužívame všetci virtuálne registračné pokladnice a že sa kedysi používali elektronické.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

14.6.2017 o 9:27 hod.

MUDr. PhD. MBA

Jaroslav Ridoško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:27

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Ďakujem. Keďže nebol podaný žiadny návrh procedurálny ani iný, tak navrhujem termín hlasovania dneska o jedenástej hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2017 o 9:27 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:29

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v krátkosti uviedol návrh novely zákona 596 o štátnej správe v školstve.
Predmetom tejto novely je doplnenie kompetencie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vo veci čestných názvov škôl a školských zariadení, nakoľko súčasné znenie zákona upravuje používanie čestného názvu na dvoch miestach, no neupravuje, akým spôsobom ho škola alebo školské zariadenie môže nadobudnúť.
Ďalšia zmena sa týka umožnenia, aby žiacka školská rada mohla pôsobiť aj na plno organizovanej základnej škole.
A tretia vec, ktorou sa zaoberá táto novela, je spresnenie zániku členstva v orgánoch školskej samosprávy aj v prípade napríklad neplatného rozviazania pracovného procesu, aby nedochádzalo k duplicitným nárokom na miesto v školskej rade.
Všetko sú to praktické veci, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe a preto prosím o podporu tohto zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

14.6.2017 o 9:29 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:30

Dušan Čaplovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán podpredseda, predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi predložiť spravodajskú nielen informáciu, ale spoločnú správu. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 16. mája 2017 pod č. 630 sa uzniesla prerokovať tento návrh v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov pod tlačou 523 zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport rokoval o návrhu 7. júna 2017 a neprijal uznesenie, nakoľko návrh nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov na rokovaní výboru. A Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 228 zo 6. júna 2017 odporúča návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v časti IV spoločnej správy, ktorú máte k dispozícii v písomnej podobe.
Vážené dámy, vážení páni, gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedených zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov doporučuje schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa bola schválená, ako som už uviedol, uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 13. júna 2017 pod číslom 97. Týmto uznesením ma výbor súčasne poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhoch gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.6.2017 o 9:30 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Dušan Čaplovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:35

Pavol Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Prvý návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Gogu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 201/2013 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z. a zákona č. 137/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa slovo „nie"."
Doterajší článok II sa označuje ako článok III.
Navrhovanou úpravou sa odstraňuje chyba v zákone, a to preklep, ktorý nastal pri písaní poslednej novely obsiahnutej v zákone č. 137/2017 Z. z. Nesprávne použité slovné spojenie mení význam vyjadrenia. Uvedená novela zákona č. 524/2010 má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2018. Ešte pred nadobudnutím jej účinnosti je potrebné uvedenú chybu v zákone odstrániť tak, aby nemenila účel, ktorý sa chcel novelou dosiahnuť, aby sa na rozvoj športu mohla dotácia poskytnúť (nie neposkytnúť, ako je tomu doteraz). V nadväznosti na to sa primerane upraví aj názov zákona.
2. Novooznačený článok III znie:
„Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 2. januára 2018."
Navrhuje sa doplniť účinnosť zákona aj o účinnosť zákona obsiahnutého v čl. II.
To by bol prvý môj pozmeňujúci návrh.
Druhý pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Gogu a Juraja Blanára k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523).
V čl. I sa vkladá prvý bod, ktorý znie:
"1. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 3a
Zánik výkonu funkcie riaditeľa
(1) Výkon funkcie riaditeľa zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním podľa § 3 ods. 7 alebo ods. 8,
d) právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
e) dňom uvedeným v právoplatnom rozhodnutí ministerstva o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete alebo
f) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2) Riaditeľ sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením zriaďovateľovi. Výkon funkcie riaditeľa zanikne dňom doručenia písomného oznámenia zriaďovateľovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie. Vzdanie sa funkcie nemožno vziať späť."."
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: V praxi sa zriaďovatelia škôl a školských zariadení viackrát stretli so skutočnosťou, že sa riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia vzdal svojej funkcie. Právo vzdať sa výkonu funkcie, ktorú osoba vykonáva, je jeho dispozičným právom, ktoré mu nikto nemôže uprieť. Vzhľadom k tomu, že súčasný zákon uvedenú situáciu neupravuje, zriaďovatelia boli často na pochybách, či uvedený akt vzdania sa funkcie stačí vziať iba na vedomie alebo je potrebný aj akt odvolania z funkcie riaditeľa.
Akt odvolania z funkcie riaditeľa je vnímaný ako sankcia, postih, pričom zákon taxatívne uvádza, z akých dôvodov môže byť odvolaný a z akých dôvodov musí byť riaditeľ školy z funkcie odvolaný (§ 3 ods. 7 a 8 zbierky č. 596/2003 Z. z.). Vzdanie sa funkcie medzi ne nepatrí. Práve s ohľadom na represívny charakter aktu odvolania z funkcie zastávame názor, že po vzdaní sa funkcie nemá nasledovať ešte akt odvolania, ale zriaďovateľ len zoberie na vedomie skutočnosť, že sa jeho riaditeľ funkcie vzdá. Preto navrhujeme do zákona explicitne doplniť bežné dôvody zániku funkcie riaditeľa školy, respektíve školského zariadenia, napríklad smrť, pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, medzi ktoré navrhujeme zaradiť i vzdanie sa funkcie. Aby v praxi nevznikli problémy s okamžitým zánikom funkcie dňom doručenia zriaďovateľovi, vytvára sa možnosť pre riaditeľa, aby určil dátum zániku jeho funkcie. Z uvedených dôvodov považujeme za potrebné a pre aplikačnú prax prospešné, ak sa doteraz zákonom neriešená situácia právne ukotví a poskytne zriaďovateľom škôl právnu istotu, ako postupovať v prípadoch, keď uvedená situácia nastane. Zároveň sa odstráni nejednoznačný a rozdielny pohľad zriaďovateľov na riešenie tejto otázky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2017 o 9:35 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:41

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, myslel som si, že to vyslovím v rámci faktickej poznámky, ale už to dopadlo tak, že som sa prihlásil do rozpravy.
Pán predkladateľ, my sme na výbore mali ďalšie dva pozmeňovacie návrhy, ktoré keď som si pozeral, tak musím priznať, že nerozumiem nahrádzaniu slov "dodržiavaním alebo zabezpečením dodržiavania", čo odôvodňujete pôsobnosťou žiackej školskej rady, že nemá byť dodržiavanie školského poriadku, ale že má zabezpečiť, aby bol dodržiavaný. Predsa dodržiavanie a zabezpečovanie školského poriadku majú na starosti v prvom rade pedagogickí a odborní zamestnanci školy a žiaci pôsobiaci v žiackej školskej rade ho môžu medzi žiakmi iba propagovať, nabádať svojich spolužiakov na jeho dodržiavanie alebo upozorňovať pedagogických zamestnancov na jeho nedodržiavanie zo strany dotknutých strán a podobne. Teda si zastávam názor, že zabezpečovanie, dodržiavanie možno požadovať iba od represívnych zložiek, ako je polícia, ale nie od žiakov škôl. Žiacky samosprávny orgán je vlastne poradný a iniciatívny orgán, má chrániť a presadzovať záujmy žiakov a nemá byť nejakým spôsobom deformovaný samosprávny orgán, aby som vyslovil vo faktickej pripomienke k tomu pozmeňovaciemu návrhu, ale vyslovujem to týmto spôsobom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2017 o 9:41 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:43

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Dovoľte mi, aby som v mene kolegov, ktorí sú spoluautormi tohto zákona, krátko uviedol jeho návrh.
Cieľom uvedenej novely je riešiť situácie vyplývajúce z aplikácie príslušných ustanovení školského zákona v praxi, ktoré sa týkajú poskytovania výchovy a vzdelávania vo viacerých učebných odboroch v jednom odbornom učilišti. Ďalej termínov overenia špeciálnych schopností a zručností alebo nadania uchádzačov v štúdiu na strednej škole, ak má podanú žiadosť o prijatie na viaceré stredné školy, ktoré toto overenie vyžadujú, tak aby sa neprekrývali termíny prijímacích skúšok.
A tretia vec, ktorú rieši táto novela, je prehodnotenie účelnosti vedenia niektorých údajov o deťoch a žiakoch a ich zákonných zástupcoch v rezortnom informačnom systéme, ktoré podľa nášho názoru nie je potrebné viesť, a tým pádom pristupujeme k čiastočnej debyrokratizácii štátnej správy.
To sú všetko veci, ktoré vyplývajú takisto z aplikačnej praxe, a preto prosím ctených kolegov o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.6.2017 o 9:43 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:44

Pavol Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby som podal spoločnú správu k predmetnému návrhu zákona pána Petráka, Smolíkovej a Vörösa.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 16. mája 2017 č. 631 sa uzniesla prerokovať predmetný návrh zákona a v druhom čítaní ho prideliť týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pána Petráka, Smolíkovej, Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 524) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 229 zo 6. júna 2017 odporúča návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 91 zo 7. júna 2017 odporúča návrh zákona schváliť so zmenou uvedenou v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedenej zmene s odporúčaním ju schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v časti III tejto spoločnej správy odporúča predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania tohto návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 13. júna 2017 pod číslom 98. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis

14.6.2017 o 9:44 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:48

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení navrhovatelia, dve pripomienky k tomuto návrhu. Zastávam názor, že uvedený návrh, tak ako ho predkladáte, by mal byť v inom zákone, a to v zákone 596/2003, v zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ostatných zákonov v znení neskorších prepisov, a to hlavne ustanovenie § 10, nakoľko sa jedná o kompetenciu orgánov miestnej štátnej správy v úseku školstva. Táto dikcia vyplýva z návrhu textu, že orgán miestnej štátnej správy v školstve zabezpečí. Zabezpečiť môže iba formou určitého príkazu, ak škola nedodrží toto navrhované ustanovenie a proti tomuto príkazu sa potom príslušná škola môže v podstate odvolať a nakoľko jej ani nemusí vyhovovať z akýkoľvek dôvodov tento príkaz orgánov miestnej štátnej správy.
A druhá pripomienka je, že tento návrh má určitým spôsobom aj nárok na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. A to, aby som bol v podstate presný, že mzdové náklady na pracovnú silu, či už aj v orgáne miestnej štátnej správy, k tomu by sa malo vyjadriť asi ministerstvo vnútra, ktoré je gestorom týchto štátnych orgánov a permanentne hľadá cestu na optimalizáciu počtu zamestnancov na jednotlivých úsekoch. A z toho dôvodu, že váš návrh navyšuje v podstate pracovnú činnosť daného pracovníka vedením jednotlivých informácií a termínov v odbore školstva v samosprávnom kraji, myslím si, že jednotliví zamestnanci nebudú nadšení z ďalšej byrokratizácie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2017 o 9:48 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video