26. schôdza

30.1.2018 - 15.2.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

6.2.2018 o 18:49 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:49

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ctené kolegyne, kolegovia, sme v druhom čítaní návrhu zákona poslancov Smolíkovej, Danka, Bernaťáka a Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom novelizácie a potreby školského zákona je aktuálna doba vzhľadom na efektívne zabezpečenie výkonu verejnej moci elektronicky podľa zákona o e-Governmente a vzhľadom na snahu poskytovať aj ďalšie služby elektronicky v záujme rýchlejšieho vybavovania vecí medzi školou a zákonnými zástupcami detí a žiakov a zníženia administratívnej náročnosti vnútorných procesov v školách a školských zariadeniach. Má sa umožniť ďalej aj vytváranie a používanie elektronických formulárov niektorých ďalších podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb významnej časti pedagogickej dokumentácie školy a školského zariadenia, ktoré sa v súčasnosti podľa školského zákona realizujú výlučne na tlačivách, teda v listinnej podobe.
Náš návrh zákona tiež reaguje na požiadavku okresných úradov v sídle kraja predĺžiť časový rámec na vykonanie skúšok, ktorými stredné školy overujú špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie uchádzačov pri ich prijímaní na štúdium.
Pani predsedajúca, skončila som a zároveň sa hlásim ako prvá do rozpravy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.2.2018 o 18:49 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:51

Pavol Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Milé kolegyne, vážení páni, dovoľte mi, aby som prečítal spoločnú správu, tlač 774, k uvedenému návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Andreja Danka, Tibora Bernaťáka a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 774, vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 30. novembra 2017 č. 944 sa uzniesla prerokovať návrh uvedených pánov poslancov vo výboroch v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbory zaujali nasledovné stanovisko: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 327 z 23. januára 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež v uznesení č. 132 z 25. januára 2018 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim návrhom uvedeným v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedenom pozmeňovacom návrhu s odporúčaním ho schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, teda v gestorskom výbore 30. januára 2018 č. 138.
Týmto uznesením ma zároveň poveril výbor, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani podpredsedníčka, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

6.2.2018 o 18:51 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:55

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení prítomní dovoľte mi predniesť pozmeňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 774.
K čl. I.
1. V bode 2 sa slová "podľa osobitného predpisu a ktorých" sa nahrádzajú slovami "kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka;".".
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9d znejú:
"9a) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
9b) § 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
9c) Čl. 3 ods. 27 nariadenia Európskej únie č. 910/2014.
9d) Čl. 3 ods.34 nariadenia Európskej únie č. 910/2014.".".
2. V bode 5 sa slová "podľa osobitného predpisu. 9a)" nahrádzajú slovami "kvalifikovaným elektronickým podpisom 9a) vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu 9b) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, 9c) ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka. 9d)".
Odôvodnenie k bodom 1 a 2: Na účely spresnenia, čo sa má rozumieť pod autorizáciou elektronického dokumentu, resp. akými prostriedkami má byť elektronický dokument školou alebo školským zariadením autorizovaný, sa navrhujú tieto konkrétne spôsoby vykonania autorizácie.
3. V bode 6 sa odkaz "21b)" nahrádza odkazom "9a)" a poznámka pod čiarou k odkazu 21b) sa vypúšťa.
Súčasne sa upraví úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
Odôvodnenie: Úprava súvisí s návrhmi v bodoch 1 a 2.
K čl. II. V čl. II sa na konci vety pripájajú tieto slová "okrem čl. I prvého až ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2018".
Odôvodnenie: Elektronizácia v navrhovanom rozsahu bude vyžadovať technickú podporu zo strany ministerstva školstva pri spracovaní elektronických formulárov a predlôh pedagogickej dokumentácie, vybudovanie centrálneho modulu pre dlhodobú elektronickú archiváciu a spracovanie praktického usmernenia pre školy, školské zariadenia a zákonných zástupcov ako užívateľov elektronických služieb, čo si vyžaduje dlhší čas, ako bolo ustanovené v pôvodnom návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.2.2018 o 18:55 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:59

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, len by som vás chcel upozorniť, že ste opäť porušili rokovací poriadok, ktorý ste si sami schválili, lebo ste čítali odôvodnenia po texte pozmeňujúceho návrhu, a podľa nášho rokovacieho poriadku, ktorý, uznávam, je hlúpy, ale tak ste ho schválili, by ste najprv o tom mali odôvodniť až potom ukončiť, oznámiť, že končíte vystúpenie a potom čítať znenie toho, z toho pozmeňujúceho návrhu. Takže ja som na jednej strane rád, že ste to urobili tak, ako ste to urobili, lebo tak bolo vaše vystúpenie aj pre nás poslancov, aj pre ľudí, ktorí to sledovali, zrozumiteľnejšie, len, žiaľ, je to v rozpore s tým, čo máme napísané v rokovacom poriadku. Tak dúfam, že keď prídeme s návrhom na to, aby sa aspoň toto zmenilo, tak aj na základe vlastnej skúsenosti budete, budete medzi tými poslancami, ktorí uznajú, že toto bolo také strelenie si do vlastnej nohy zo strany vládnej koalície. Aspoň by sme to mohli upraviť tak, aby sme sa nedostávali k takýmto absurdným situáciám, že normálny spôsob odprezentovania pozmeňujúceho návrhu, aký ste vy predviedli, je v rozpore s rokovacím poriadkom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.2.2018 o 18:59 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:01

Jaroslav Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, ďakujem za možnosť predniesť pozmeňovací návrh. Budem sa koncentrovať na ten pozmeňovací návrh a odôvodním ho hneď v úvode.
Ako iste viete v poslednom čase vznikol problém osemročnými gymnáziami a s kvótami pre jednotlivé kraje. V Bratislavskom kraji, kde je v súčasnosti 22 % detí v príslušnom ročníku v osemročných gymnáziách, je, povedal by som, tá disproporcia, ktorú zavádza súčasný právny stav, veľmi výrazná, preto sme sa dohodli s kolegami poslancami aj z koalície, aj z opozície, aj po konzultácii s ministerstvom, že predložíme pozmeňujúci návrh, ktorý umožní zvýšiť percento detí, ktoré sa v tomto školskom roku budú môcť prihlásiť na osemročné gymnázia, o 5 % na výšku, teda 10 % populačného ročníka.
Takže prejdem k prečítaniu pozmeňujúceho návrhu, aby sme teda dodržali tú dohodu, že budem veľmi stručný. Pozmeňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 774.
K čl. I. Článok I sa dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:
"11. Za § 161g sa vkladá § 161ga, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 161ga)
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2018
Pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 určený počet žiakov prvého ročníka v gymnáziách s osemročným štúdiom v územnej pôsobnosti príslušného orgánu v miestnej štátnej správe v školstve, ktorého sídlom je hlavné mesto Slovenskej republiky, neprekročí 10 % z daného populačného ročníka na počty žiakov, u ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sa pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 neuplatňuje žiadne percentuálne obmedzenie."."
Takže ako som už v úvode uviedol, ide o to, aby v rámci tohto nadchádzajúceho školského roku mohlo v Bratislavskom kraji študovať na osemročných gymnáziách, ktoré nemajú osobitnú formu prijímania, maximálne 10 % populácie. Verím, že táto zmena umožní vyriešiť tie problémy, ktoré naznačovali najmä cirkevné a súkromné gymnázia, ktoré sa v pôsobnosti samosprávneho kraja nachádzajú.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.2.2018 o 19:01 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
26. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:03

László Sólymos

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:05

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1033 zo 6. februára 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie výboru ústavnoprávnemu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský určila Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 339 zo 6. februára 2018 s vládnym návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo, životné prostredie uznesením č. 149 zo 6. februára 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O bode spoločnej správy hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 150 zo 7. februára 2018. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

7.2.2018 o 9:05 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:08

Radoslav Pavelka

Uvádzajúci uvádza bod 9:19

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte sa mi poďakovať za vaše pripomienky a návrhy počas tých dvoch dňoch. Všetci, čo tu dnes sedíme, sa zhodujeme na tom, že; na tom podstatnom, že environmentálne záťaže sú takým dedičstvom, ktorého sa jednoducho musíme zbaviť a to čím skôr, tým lepšie, pretože ochrana životného prostredia nie je ničím iným ako ochrana samotného zdravia človeka. A ja neviem si predstaviť dôležitejšiu úlohu pre vládu, pre parlament, pre každého, kto má možnosť podieľať sa na riešení hriechov z minulosti, ako chrániť zdravie ľudí.
Ctím súkromné vlastníctvo, no tento obsah tejto novely sa nepísal za kancelárskym stolom, jej obsah si vynútili skúsenosti z praxe. Bohužiaľ, sme už raz teraz vo Vrakuni narazili a už teraz je jasné, že pravdepodobne v budúcnosti sa to bude opakovať. Nie na nezáujem sanovať staré záťaže sme narazili, ale na nereálne očakávanie niektorých vlastníkov a to jednoducho musíme zmeniť. Pretože jednoznačne chceme vylúčiť riziko, že jeden vlastník dokáže zmariť naše úsilie zaistiť ľuďom to, na čo majú právo, právo na zdravé životné prostredie.
Diskusia okolo novely sa otočila na diskusiu okolo riešenia environmentálnej záťaže vo Vrakuni. No z diskusie vyznelo, že niektorí poslanci tému za posledné roky, bohužiaľ, nesledovali a nemali informácie alebo, ešte horšie, že informácie síce mali, ale mali ich mylné. Vrakuňa slúži ako ilustračný príklad, z ktorého sa musíme poučiť a predchádzať možným problémom aj v ďalších lokalitách, pretože nielen vo Vrakuni čakajú, kedy ich dlhodobý problém začneme riešiť.
Dámy a páni, len v novembri roku 2016 ministerstvo životného prostredia prevzalo zodpovednosť za riešenie environmentálnej záťaže vo Vrakuni. Odvtedy vlastne my môžeme konať. A za tých pár mesiacov sa spravilo viac ako za celé roky. Pretože tam, kde bolo možné ušetriť čas na administratíve, tam sme každú jednu šancu využili.
A teraz by som sa chcel vyjadriť k tým pozmeňujúcim návrhom, o ktorých sme včera rozprávali na výbore a teraz pán Pavelka aj s pani Zemanovou predložili na plénum, že skúsme radšej rozmýšľať nad tým, že ako to administratívne pôsobenie znížime alebo skrátime, než nad tým, že ako si tú našu vec budeme ešte viac komplikovať. Aj tak je veľmi ťažká cesta odvtedy, kým začneme vôbec riešiť nejakú environmentálnu záťaž po tú dobu, kým reálne môže začať tá práca, lebo tá administratívna je, lebo tá administratíva je jednoducho zdĺhavá a problematická. Ale tam, kde bolo treba čas na odborníkov, aby navrhli a posúdili riešenie, tam sme s tým časom nešetrili.
Čo je výsledok tohto nášho ročného snaženia? Záťaž sa monitoruje, máme hotový sanačný projekt, ten prešiel nezávislou odbornou oponentúrou, na stole je plán prác, bežia verejné obstarávania a vykonalo sa ďalšie množstvo potrebných úkonov. Máme financie, máme všetko potrebné, aby sme to mohli, aby sme s tými prácami mohli začať. Napriek tomu od novembra 2017 prešľapujeme na mieste a že prečo? Narazili sme na nereálne očakávania pár vlastníkov. A nikto z vás nedokáže garantovať, že sa to nebude opakovať pri ďalších lokalitách.
Milé poslankyne, vážení poslanci, environmentálne záťaže je, nie sú vhodný ring na to, aby sme sa donekonečna naťahovali. Nie sú ani o vláde a nie sú ani o opozícii, sú výlučne o ľuďoch, ktorí v ich blízkosti žijú, sú o tom, čo od nás plným právom očakávajú vo Vrakuni, na Žitnom ostrove, ale aj inde na Slovensku. Preto pred tým, ako sa rozhodnete, či podporíte tento návrh, alebo nepodporíte túto našu novelu, skúste si predstaviť jednu vec, ako prídete napríklad do Vrakune a postavíte sa pred ľudí, ktorí tam žijú, a budete im vysvetľovať, prečo a ako ste sa rozhodli.
Ďakujem pekne, že ste ma vypočuli.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

7.2.2018 o 9:19 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:25

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobré ránko prajem, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, ja skúsim sa na to pozrieť teraz trošku z inej strany a moja základná otázka je, že čo, do čerta, to tu robíme. V marci budú dva roky od parlamentných volieb. Najväčšia reforma za 25 rokov ostala v šuflíku. Pani ministerka cestuje veľa, dozvedeli sme sa naposledy v Dámskom klube na verejnoprávnej televízii, aké má rada kvety, aké má rada farby a že sa dobre učila v škole. A školský zákon, čokoľvek spoločné so školskou legislatívou, a to nie je výčitka voči vám práve teraz úplne, aj keď stranícky si máte za čo zlíznuť (povedané smerom k spravodajkyni), školský zákon a školskú legislatívu plátame a horúce témy plátame cez pozmeňováky pri poslaneckých návrhoch zákonov? Toto je priorita vlády vo vzdelávaní, takto to vyzerá?
Ja kvitujem všetkým poslankyniam a poslancom, že sa snažia robiť aspoň niečo. Rozumiem, že v prostredí súčasného nastavenia ministerstva školstva vôbec sa dostať cez dvere je ťažká vec, kvitujem. Že riešime malé kozmetické veci, ktoré môžu byť dôležité, ako je debyrokratizácia školstva cez zmeny z papiera na elektronickú komunikáciu, kvitujem. Ale aby sme sa dostali do situácie, že veľké systémové zmeny ako nastavenie vzťahu medzi jednou z najväčších katastrof, ktoré máme na Slovensku, a to je druhý stupeň základných škôl a osemročnými gymnáziami sme plátali cez pozmeňováky, kde nemáme poriadne systémové nastavenie, je hanba. Je hanba ministerky školstva v tomto štáte, je hanba ministerstva školstva v tomto štáte a je hanbou koalície, ktorá momentálne robí všetko pre to, aby ukázala, že školstvo nie je jej prioritou.
Návrh zákona ako taký nemám problém podporiť, pretože, ako hovorím, je to jeden z milióna nutných prvých krokov. Ja sa ale pýtam, ako je možné, že veľká legislatíva, veľké kroky, veľké balíky zákonov dva roky po voľbách stále nemáme v parlamente. Ak Učiace sa Slovensko malo byť základom reformy a podľa pani ministerky nie je použiteľné, aj keď nevie veľmi dobre vysvetliť prečo, čo ho nahradí? Kde sú akčné plány, kde sú nové zákony, čo ideme robiť inak?
Nepovažujem za šťastné, aby vzdelávanie na Slovensku sme odteraz napriek ministerstvu v parlamente plácali návrhmi poslaneckých zákonov. Problém je tam, že tam nie je poriadne pripomienkovacie konanie, problém je, že za tým nestojí vláda, ktorá za to zodpovedá. Problém je, že to nesúvisí s procesmi, ktoré sú na ministerstve nastavené, a že to nesmeruje k systémovým zmenám. Takže kľudne pokračujme a pokračujte v diskusiách o tom, ako cez úplne iný zákon zmeniť úplne iné podmienky. Je to legitímna diskusia a ja kvitujem, že každý robí, čo sa dá. Ale nehnevajte sa, vážené dámy, vážení páni, toto nie je najväčšia reforma školstva za posledných 25 rokov, toto určite nie. A možno, a to je apel hlavne na koaličných poslancov, namiesto toho, aby sa maličké zmeny pretláčali cez pozmeňováky na výbore a v pléne Národnej rady, by už stálo za to naozaj zabúchať na dvere pani ministerke a spýtať sa, čo tam, pre Kristove rany, robí.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.2.2018 o 9:25 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video