33. schôdza

12.6.2018 - 25.6.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.6.2018 o 16:53 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 16:43

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, cieľom navrhovanej právnej úpravy je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 15. novembra 2017, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004 s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady z roku 2005.
Prebratím smernice č. 2017 do vnútroštátneho právneho poriadku sa zabezpečí, aby sa nová psychoaktívna látka, ktorá bude podliehať kontrolným opatreniam na základe delegovaného aktu Európskej komisie vydaného podľa osobitných predpisov Európskej únie, považovala za omamnú látku alebo psychotropnú látku a podliehala trestnoprávnej zodpovednosti aj v prípade, ak nie je ešte zaradená do žiadnej z troch skupín omamných látok alebo psychotropných látok uvedených v prílohe č. 1 zákona 139 o omamných látkach a psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
Zjednodušene povedané, na základe vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ a na základe rozhodnutia zasadnutia komisie OSN pre omamné látky sme zaradili šesť do zoznamu omamných látok, šesť omamných látok a štyri psychotropné látky.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.6.2018 o 16:43 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:44

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predsedajúci, vážená snemovňa, dovoľte mi, aby som v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k uvedenému zákonu, ktorý je pod tlačou 995. Predkladám teda informáciu k tomuto návrhu.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, ktorý aj predniesla pani ministerka.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.6.2018 o 16:44 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:46

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ani som pôvodne nechcel, lebo je to naozaj vyslovene technická, technická norma, ale ako divné by bolo, keby som k tomu aspoň neštekol. Môj obľúbený zákon.
Tak vás chcem iba upozorniť, pani ministerka, stále tam máme jednu veľkú, podľa mňa, chybu v tomto zákone. Cannabidiol (CBD), ktorý sa tam dostal omylom v roku 2011, stále je rovnako hodnotený nebezpečne ako kokaín na Slovensku. A desím sa situácie, keď niekto, kto využíva CBD na liečbu svojich detí, čo sa týka ich astmatických záchvatov, sa dostane do rúk zle vyhodnocujúcemu policajtovi alebo prokurátorovi, a keď pri objemoch, ktoré si môže bežne na predpis zadovážiť v Rakúsku, sa dostane do pozície, že ho zmangľuje štát na základe trestnoprávnej zodpovednosti.
Preto vás vyzývam, naozaj, po tých rokoch nečakajme, kým sa takáto vec jedného pekného dňa stane. Existujú, a vy ich na ministerstve máte, viete o tom, existujú tony dôkazových materiálov o tom, že Cannabidiol nie je psychotropnou látkou. Je to látka, ktorá má obrovský potenciál, čo sa týka liečebných účinkov. Je to látka, ktorá nijakým spôsob zásadne nemení ľudské vedomie a v tomto zákone je náhodou.
Preto hovoril som s každým vaším predchodcom, veľmi rád o tom budem hovoriť aj s vami. Zarábame si, zarábame si na možný problém, ktorého sa vieme vyvarovať. Táto látka nikde inde v Európskej únii nie je zaradená na zozname. Zaradenie tej látky nevyplýva z našich medzinárodných záväzkov a krajiny, ktoré tú látku na zozname majú, ju tam majú na základe inej logiky, než ako tam bola daná na Slovensku. Preto by som bol rád, keby sme túto chybu, ktorá vznikla priložením tohto zákona k zákonu o liekoch v roku 2011 za pána Uhliarika, jedného dňa naozaj napravili a aby sme neriskovali, že ľudia, ktorí môžu túto látku využívať na liečebné účely, by sa mohli stať predmetom trestnoprávnych sankcií.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.6.2018 o 16:46 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:49

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja si myslím, že, pán poslanec, aj spolu asi pred rokom a pol na túto tému rozprávali. Ja som vás poprosila, aby ste nám doniesli nejaké klinické štúdie alebo nejaké relevantné dokumenty, na základe ktorých my teda túto látku môžeme vyradiť zo zoznamu psychotropných a omamných látok. Na základe vášho stretnutia ja som písala do Kanady a do USA, kde sme nespomenuli, že táto látka Cannabidiol je stále zaradená medzi omamné a psychotropné látky. Odpísali nám, že nemajú dôvod túto látku vyraďovať zo zoznamu.
A takisto v roku 2015, ako vy veľmi dobre viete, že Európska únia začala konanie proti Slovenskej republike kvôli zaradeniu Cannabidiolu. V 2016 prerušila toto konanie, pretože tiež nás nemá na základe čoho vyzvať, aby sme túto látku vyradili.
Tiež som sa mojich ľudí pýtala, teda ako ďalej postupujeme, ako postupuje Európska únia a ďalší svet ohľadne Cannabidiolu. Pri poslednom zasadnutí OSN, na základe ktorého sme zaradili my mnohé látky medzi psychotropné a omamné látky, bola, malo sa prerokovávať aj o zaradení Cannabidiolu medzi omamné psychotropné látky.
Takže v kontexte tohoto všetkého my sme ani v súčasnosti, pretože nemáme dostatočné množstvo dôkazov, nepristúpili k vyradeniu Cannabidiolu. My sme sa pýtali aj teda na odbornú, alebo odborníkov z oblasti toxikológie, ktorí nám nedoporučovali vyradiť Cannabidiol. Pýtali sme sa lekárnikov, taktiež nikto nám nedal jednoznačné stanovisko na vyradenie.
Samozrejme, vy ste poslanec, ak vy zvážite v rámci poslaneckého návrhu takúto aktivitu, ja vám brániť nebudem. Ale my ako ministerstvo nemáme zatiaľ relevantné údaje, alebo teda nejaké indície k tomu, aby sme k tomuto vyradeniu prišli.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.6.2018 o 16:49 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:51

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne vám ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 581 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dozorná rada Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má 5 členov, ktorými sú predseda, podpredseda a ďalší traja členovia.
V súlade s § 26 ods. 8 prvá veta zákona výkon funkcie člena dozornej rady sa končí uplynutím funkčného obdobia. Nakoľko päťročné funkčné obdobie uplynulo predsedovi dozornej rady, a to pánovi prof. Dr. pánovi Zvonárovi, členom dozornej rady pánovi Dr. Šipošovi a ďalšiemu členovi dozornej rady pánovi Dr. Jurčagovi dňom 16. mája 2018, týmto dňom im skončil výkon uvedených funkcií v dozornej rade.
Podľa § 26 ods. 3 zákona členov dozornej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. V nadväznosti na uvedené sa predkladá Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu. Za predsedu dozornej rady pána doc. Dr. Jozefa Korčeka, PhD., za člena dozornej rady pani Dr. Évu Hortai. A chceli sme navrhnúť za člena dozornej rady pána prof. Petra Labaša, avšak bola som informovaná, že dnes obdržal pán predseda zdravotníckeho výboru, že sa nominovaný pán prof. Labaš vzdáva funkcie alebo vzdáva sa nominácie pre pracovnú zaneprázdnenosť.
Takže by som vás poprosila o podporu a vlastne za vyslovenie podpory za predsedu dozornej rady pána prof. Korčeka a za člena dozornej rady pani Dr. Évu Hortai.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.6.2018 o 16:51 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:53

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, dámy a páni, dávam informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Videli ste, že teraz sa stala jedna zmena, takže budeme akceptovať do našej informácie.
Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350 Z. z. o rokovaní Národnej rady a v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1042 z 25. mája 2018 pridelil návrh na voľbu predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Prerokovaný bol v termíne do 11. júna 2018. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo rokoval o predloženom návrhu na svojej 42. schôdzi. Pri prerokovaní predloženého návrhu bolo zistené, že navrhovaní kandidáti spĺňajú všetky požiadavky podľa § 22 ods. 4 písm. a), d) a e) a § 26 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo však neprijal stanovisko k návrhu voľby predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, nakoľko návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Na základe toho predkladám podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku nasledovný postup. Navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky zobrala na vedomie zánik výkonu funkcie uplynutím funkčného obdobia Jánovi Zvonárovi, predsedovi Dozornej rady, Rastislavovi Šipošovi a Františkovi Jurčagovi ako členom Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Ďalej navrhujem, aby sme podľa rokovacieho poriadku Národnej rady (§ 39) vykonali voľbu predsedu a ďalšieho jedného člena Dozornej rady Úradu pre dohľad, keďže jeden sa vzdal, verejným hlasovaním, a to osobitne o každom kandidátovi.
Vážený pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.6.2018 o 16:53 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:01

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Nie, ja som bol prihlásený do rozpravy.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.6.2018 o 17:01 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:01

Magdaléna Kuciaňová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, poprosím o opravu. Pri hlasovaní č. 28, tlač 946, pri hlasovaní o zákone ako celku som hlasovala "za", ale zariadenie mi vykázalo "N". Ďakujem veľmi pekne za porozumenie.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.6.2018 o 17:01 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:18

Róbert Puci
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Chcel by som len oznámiť chybu pri hlasovaní. Vykázalo ma pri hlasovaní č. 43, tlač 937, hlasovacie zariadenie, že som hlasoval za. Hlasoval som proti. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.6.2018 o 17:18 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:22

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady a vážené kolegyne a kolegovia, vláda navrhla parlamentu, aby na uvoľnené miesto predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zvolil Jozefa Korčeka, ktorý pôsobí ako prednosta chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Nitra. Ide o nemocnicu, ktorá podľa niektorých hodnotení patrí medzi tie lepšie. Zároveň však má niekoľko vážnych káuz z éry, keď jej šéfoval poslanec Národnej rady za SMER Jozef Valocký. Ten bol následne presunutý na post riaditeľa Národného onkologického ústavu v Bratislave. No aj z tejto funkcie musel odísť, keďže ústav pre jeho riadenie začali opúšťať kľúčoví odborní pracovníci.
Nie je verejne známe, aký postoj zaujal Jozef Korček ku konaniu Fakultnej nemocnice Nitra, ktorá pod Valockého vedením čelila kauze bielenia zdravotnej dokumentácie. Stačí nám to? Človek, ktorý má byť na čele dozornej rady dôležitého kontrolného orgánu, by v takých momentoch nemal byť ticho. Nemal by byť falošne kolegiálny. Mal by jasne formulovať svoje názory. Aký bol postoj Jozefa Korčeka v tejto kauze?
Vláda tiež navrhuje parlamentu, aby na uprázdnené miesto člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zvolil právničku Évu Hortai, ktorá je okrem iného zakladajúcou členkou MOST - HÍD, členkou predsedníctva okresnej organizácie tejto strany v Komárne, kde zároveň je aj poslankyňou mestského zastupiteľstva.
No a MOST-u - HÍD sa svojím spôsobom týka aj ďalšia nominácia vlády na ďalšie uprázdnené miesto člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá je už neaktuálna, ako sme sa pred chvíľou dozvedeli, ale pár slov a nejaké vysvetlenie si napriek tomu zaslúži.
Vláda totiž na toto uvoľnené miesto navrhla dlhoročného dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Petra Labaša. Ide o človeka, ktorý v roku 2013 v rozhovore pre portál Mediweb na hn.online.sk povedal toto: "Peniaze zbytočne idú aj na takú úplne zbytočnú inštitúciu, ako je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten by som okamžite zrušil." Je teda zaujímavé navrhovať do dozornej rady úradu niekoho, kto tento úrad považuje za úplne zbytočnú inštitúciu a okamžite by ho zrušil. Ale veď v poriadku a, žiaľ, to určite nie je najväčší problém tejto nominácie. Problém je, že profesor Labaš bol autorom škandálneho pseudoznaleckého posudku, podľa ktorého Hedvigu Malinovú nikto nezbil. Prosto, ako to už na Slovensku býva zvykom, skutok sa nestal, alebo inak, po samoúnose Michala Kováča mladšieho a samovýbuchu Róberta Remiáša pribudlo v roku 2006 samozbitie Hedvigy Malinovej. Peter Labaš vo svojom posudku spochybňoval svedecké výpovede lekárov, ktorí Malinovú vyšetrovali po útoku a popísali jej zranenia.
Peter Labaš pomáhal svojim posudkom kryť líniu Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, ktorí pár dní po útoku na Hedvigu, pripomínam, že sa písal rok 2006, bolo krátko po voľbách a Robert Fico aj Robert Kaliňák boli čerstvo vo funkcii premiéra a ministra vnútra, vystúpili na tlačovej besede a oznámili, že Hedviga klamala, že Hedviga si útok na seba vymyslela.
Vláda, ktorú spoluvytvára aj MOST - HÍD navrhla parlamentu, aby za člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zvolil práve tohto Petra Labaša. A čo je ešte zaujímavejšie, je to vláda, v ktorej sedí Gábor Gál, človek, ktorý v roku 2006 ako opozičný poslanec a advokát istý čas práve po tej tlačovke Hedvigu Malinovú zastupoval.
Preto je namieste otázka, ako sa vôbec mohlo stať, že vláda, v ktorej sedí a ktorej súčasťou sú ministri za MOST - HÍD súhlasila s takouto nomináciou, a rovnako by bolo vhodné povedať, že či skutočným dôvodom vzdania sa kandidatúry Petra Labaša bola naozaj len jeho pracovná zaneprázdnenosť, keďže predpokladám, že o tom, ako je pracovne zaneprázdnený, človek vie istý čas vopred, a preto predpokladám, že to vedel aj v čase, keď tú kandidatúru prijímal.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.6.2018 o 17:22 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video