38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

29.11.2018 o 15:58 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 15:58

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vláda Slovenskej republiky predložila na rokovanie Národnej rady nový zákon o hazardných hrách, ktorý bol pripravený v súlade s programovým vyhlásením vlády.
Hazardné hry – najmä v online prostredí – zaznamenávajú dynamický rast. Našou snahou bolo reagovať na aktuálne trendy digitalizácie hazardu a adekvátne tomu upraviť aj regulačný rámec. Nový zákon o hazardných hrách tak predstavuje úplne nový a podľa nášho názoru moderný prístup k regulácii hazardných hier. Inšpiráciou nám bol prístup iných európskych krajín, napríklad Dánska, Rumunska alebo Českej republiky. Zákon zároveň zvyšuje ochranu hráčov, ktorá bola aplikovaná predošlou novelou zákona o hazardných hrách.
Od začiatku budúceho roku bude spustený register vylúčených osôb, v ktorom budú evidované osoby so zákazom hrania viacerých druhov hazardných hier. Pôjde o nasledovné kategórie osôb: Pôjde o poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, vysokoškolákov so sociálnym štipendiom, o patologických hráčov, ale aj o ľudí, ktorí sa vylúčia sami z vlastnej vôle.
Návrh zákona zároveň sprísňuje podmienky prevádzkovania hazardných hier. Vymenujem len niekoľko opatrení. Obmedzia sa prevádzkové hodiny herní; medzi treťou hodinou rannou a desiatou hodinou rannou bude prevádzkovanie herní úplne zakázané. Navrhujeme zvýšiť minimálny počet prístrojov v jednej prevádzke z 12 na 15 kusov, čím podľa nás opäť klesne dostupnosť hazardných hier. Videli sme to aj na prelome rokov, kedy sa minimálny počet prístrojov v herniach zvýšil z 5 na 12 kusov, čo viedlo prakticky k zníženiu počtu prevádzok hazardných hier o vyše 60 percent.
V ďalšom predložená legislatíva definuje kvízomat ako hazardnú hru, preto sa presunú z miest, kde nepatria, na miesta prísne regulované, do herní a kasín, pretože dneska sa nám kvízomaty pod rúškom toho, že to nie sú hazardné hry, rozširujú v krčmách a v baroch ako kedysi výherné automaty. Okrem tohto zavádzame aj novú sankciu pre osoby, ktoré napomáhajú prevádzkovaniu hazardných hier, napríklad prevádzkovatelia pohostinstiev, ktorí majú u seba v pohostinstve výherné prístroje či kvízomaty. Po novom im bude môcť byť aj zrušené živnostenské oprávnenie.
Významným spôsobom sa posilňujú kompetencie obcí, ktoré budú môcť počas 12 dní v roku zakázať niektoré druhy hazardných hier. Budú môcť rozhodnúť o tom, že herne budú od škôl, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež či liečební vzdialených najmenej, budú musieť byť vzdialené najmenej 200 metrov.
S cieľom potlačenia nelegálnych prevádzkovateľov prichádzame s demonopolizáciou časti portfólia hier národnej lotériovej spoločnosti TIPOS, pričom lotérie ostanú výhradne v jeho pôsobnosti, teda zostanú štátnym monopolom. Umožní sa získať licenciu aj na online hry v internetovej herni a v internetovom kasíne nielen domácim subjektom, ale aj spoločnostiam so sídlom v krajinách Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.
Po získaní licencie sa na každého budú vzťahovať prísne pravidlá. Všetkých prevádzkovateľov chceme mať pod kontrolou, pričom budú povinní sprístupniť dozoru všetky relevantné údaje, ktoré budú na serveroch umiestnených na území Slovenskej republiky.
S týmto úzko súvisí aj vymedzenie nových pojmov hazardných hier vrátane vytvorenia novej štruktúry licencií. Ceny za licencie budú jedny z najväčších spomedzi krajín Európskej únie. Hovoríme o licenciách v hodnote miliónov eur. Subjekty, ktoré doposiaľ neboli licencované, budú oproti súčasnosti na Slovensku platiť aj odvody z hazardných hier. Pri nových druhoch licencií sa zmení spôsob výpočtu odvodov. Základom pre výpočet ich výšky bude výťažok, to znamená prijaté vklady mínus vyplatené výhry.
V oblasti zdaňovania zahraničných subjektov budeme postupovať v súlade so zákonom o dani z príjmov a s pravidlami medzinárodného zdaňovania, ktoré umožňujú zdanenie daňou z príjmu aj bez existencie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky. Blokácia webov nelicencovaných prevádzkovateľov hazardu bude aj naďalej prebiehať. Takisto ponechávame v platnosti všetky doteraz prijaté regulačné opatrenia, napríklad tie, že hracie automaty budú iba v herniach, nie v krčmách alebo baroch. A takisto obmedzenia pri umiestňovaní herní zostanú naďalej v platnosti.
Zámerom nového zákona o hazardných hrách je aj efektívnejší dozor. V súčasnosti sú kompetencie pre oblasť regulácie a dozoru nad hazardnými hrami roztrieštené medzi rezort financií, medzi obce a finančnú správu, preto ich chceme dostať pod jednu strechu. Navrhuje sa vytvorenie špecializovanej dozornej inštitúcie, ktorá bude mať všetky kompetencie pre reguláciu hazardných hier okrem legislatívnej a ktorej činnosti sú nastavené podľa štandardov obdobných inštitúcií v iných krajinách Európskej únie. Zároveň to bude znamenať, že dozoru nad hazardnými hrami sa bude musieť venovať menej zamestnancov štátu, ako je to dnes.
Materiál sa predkladá s dvoma rozpormi s Generálnou prokuratúrou. Chcem to zdôrazniť, pretože ide o citlivé otázky. Neakceptovali sme v prípravnom legislatívnom konaní návrh na zjednotenie petičného kvóra, ak sa obyvatelia obce sťažujú na narušenie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. Súčasný stav je, že petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov a pre Bratislavu a Košice, ktoré sú mestá s osobitným, vlastným zákonom, je to kvórum 15-percentné. A nebol ani akceptovaný návrh na prijatie menej reštriktívnych opatrení vhodných na dosiahnutie zákazu prevádzkovania hazardných hier pred prijatím VZN a o zákaze hazardu na území obce.
Toľko na úvod. Počas rokovania výborov na základe pripomienok jednotlivých poslancov, pripomienok, ktoré boli vznesené aj počas čítania tu v Národnej rade, boli pripravené pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené a schválené vo výbore pre financie a rozpočet. Spomeniem napríklad radu úradu.
Rada úradu bude druhostupňový orgán, ktorý bude autonómne rozhodovať o odvolaniach voči rozhodnutiu generálneho riaditeľa úradu a bude preskúmavať aj rozhodnutia mimo odvolacieho konania, rozhodovať o proteste prokurátora voči rozhodnutiu generálneho riaditeľa úradu. Rada úradu ako odvolací orgán bude tak najvyšší orgán úradu, kde ide o orgán štátnej správy. Minister financií, ktorý nesie zodpovednosť za výkon štátnej správy na úseku hazardných hier, bude rozhodovať o vymenovaní a odvolaní generálneho riaditeľa a predsedu rady úradu a členov rady úradu.
V ďalšom, pozmeňovák, ktorý sa sústreďoval na doplnenie registra vylúčených osôb o neplatičov výživného a osoby, ktorým bol vydaný súdny zákaz hrania hazardných hier, a tiež o vylúčenie povinnosti preverovania osôb pri vstupe do herne zo záchranných zložiek pri vykonávaní záchrannej akcie.
V ďalšom, pozmeňovák, ktorý smeroval k prístupu k informáciám v online prostredí. Ide o úpravu, vylepšenie upútania prístupu k informáciám o škodlivosti hrania a link na formulár pre osoby, ktoré sa rozhodnú vylúčiť z hrania hazardných hier. Takýto návrh zaznel tu priamo v pléne.
V ďalšom, pozmeňovák, ktorý predstavuje spresnenie ustanovení o blokovaní telefonických čísel, ktoré sa používajú na poskytovanie hazardných hier bez licencie.
V ďalšom ide o spresnenie ustanovenia týkajúceho sa používania technického zariadenia pri kvízoch.
V ďalšom, úhrada odvodu, ak sa zmení licencia v priebehu roka u prevádzkovateľa, ktorý predčasne požiada o zrušenie platnej licencie a udelenie novej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, a to aj v online prostredí.
Návrh rieši aj situáciu, ak licencia v priebehu roka skončí a plynule sa udelí nová takáto licencia. A aj nové, prijalo sa aj nové prechodné ustanovenie vo vzťahu k pravidlám a popisu hazardnej hry, presun povinnosti zverejňovať pravidlá a popis hazardnej hry v slovenskom, len v slovenskom štátnom jazyku k 1. 1. roku 2020. A zavádza sa a bola schválená pozmeňovacím návrhom aj nová podmienka vzniku novej herne po 1. marci roku 2019, keď bude musieť byť dodržaná vzdialenosť 200 metrov od existujúcej herne, ak tak ustanoví VZN obce.
Okrem toho predpokladám, že na základe informácie, ktorú mám, zaznie v rozprave niekoľko ďalších pozmeňovacích návrhov, ku ktorým sa postupne vyjadríme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.11.2018 o 15:58 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:08

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o hazardných hrách (tlač 1136). Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1435 z 23. októbra 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy 1 až 118 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 366 z 26. novembra 2018 a zároveň ma týmto uznesením poveril za spoločného spravodajcu k tomuto návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

29.11.2018 o 16:08 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:10

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Ďakujem.
Otváram rozpravu. Konštatujem, že do rozpravy som dostal písomné prihlášky poslancov, za klub OĽANO pán poslanec Heger, okrem toho ešte pani poslankyňa Verešová, Milanová, pán poslanec Ďurovčík sa hlásia do rozpravy.
Pán poslanec Heger, nech sa páči, máte slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2018 o 16:10 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:19

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pokojne sa usaďte, dneska to bude trošku na dlhšie. Máme tu dosť pozmeňujúcich návrhov. Na úvod mi dovoľte, chcem začať tým, že sa chcem ospravedlniť štátnemu tajomníkovi pánovi Kurucovi, pretože pri prvom čítaní, pri prvom čítaní som pána Kuruca vlastne vpozicionoval do polohy budúceho šéfa úradu dohľadu nad hazardom, mysliac si, že to je, že to bude nezávislý úrad. Ale teda po lepšom naštudovaní som si zistil, že to bude podriadený úrad a je to v kompetencii pána ministra. Takže v takom prípade, ak by sa aj tak stalo, tak je to legitímne, keďže o tom rozhoduje pán minister. Takže posielam takto na diaľku, pozdravte pána štátneho a odovzdajte mu, nech prijme, prosím, moje ospravedlnenie. Ďakujem veľmi pekne.
Takže poďme pokračovať ďalej k samotnému návrhu zákona. Chcem sa ešte poďakovať ministerstvu financií, že sme mohli spolu rokovať o pozmeňujúcich návrhoch alebo teda o tom, čo by sme my chceli, aby bolo zapracované do tohto zákona. Medzičasom sa niektoré z týchto vecí zapracovali do tohto zákona, ale nie teda pod naším klubom. Preto niektoré veci; a niektoré veci sa nezapracovali tak, ako by sme my chceli. Preto prinášame aj pozmeňujúce návrhy, ktoré vlastne vyjmú na hlasovanie body zo spoločnej správy, kde vidíme, že áno, sú zapracované tie veci, ale možno nie úplne v takom znení, ako by sme to my chceli, a preto k tomu predkladáme doplňujúce alebo teda pozmeňujúce návrhy, ktoré dočisťujú tie riešenia tak, ako sme ich navrhovali.
Pri tomto zákone by som ešte chcel povedať, že vôbec hazard, alebo vždy, keď sa otvorí zákon o hazarde, tak je to vždycky ten boj medzi – kolega Baláž hovorí – dobrom a zlom. Áno, aj tak sa to dá nazvať, ale tak by som to možno nechcel teraz formulovať. Sú tu proste firmy, ktoré prevádzkujú hazard a, samozrejme, tie majú svoje záujmy a majú aj svoj silný tlak. A vždy je to o tom, do akej miery sa vláda pustí do protitlaku voči tejto skupine. Takže je to podľa mňa taký lakmusový papierik vlády, čo sa týka voči hazardu, samotný zákon. My by sme sa pustili zrejme do viacerých opatrení, ktoré sa dnes nedejú, ale to už je presne na vždy na každej vláde.
Ja by som chcel povedať k tej liberalizácii, ako sa to nazýva v zákone, že si myslím, že nie je na to správny moment. Myslím si, že práve opatreniami, ktoré sa aj v tomto zákone dejú, že sa sprísňujú kritériá, pravidlá na prevádzkovanie kamenných herní a stávkových kancelárií a tak ďalej, sa vytláča alebo, resp. sa znižuje ich počet, čo považujeme za pozitívny jav. A znamená to, že aj bude určitý úbytok hráčov v týchto kamenných herniach; kamenných prevádzkach asi je lepšie slovo. Na druhej strane ľudia budú prechádzať aj prirodzene, už teraz prechádzajú tým, že digitalizácia je proste vec, ktorá tu je prítomná, tak ľudia prechádzajú do online priestoru. A my tento online priestor vlastne odovzdávame súkromným firmám aj pod rúškom toho, že TIPOS, ktorý prevádzkoval online kasína, nerobil dobrú prácu a, alebo pod argumentom, nie pod rúškom, pod argumentom toho, že TIPOS nerobil dobrú prácu a nezaznamenával také výsledky, aké by mohol, preto; lebo tá argumentácia, že hráči odchádzajú teda aj na nelegálne weby. Myslím si, že toto nie je úplne najlepšie rozhodovanie. Určite by som ak najprv začal pracovať s TIPOS-om a začal by som, alebo popracoval by som na tom, aby TIPOS bol výkonnejší. Až potom sa dá povedať, že či je vhodné tento trh liberalizovať alebo nie. To je taký krátky pohľad na túto tému.
Čiže myslím si, že momentálne táto liberalizácia nie je správny krok, pretože odovzdávame všetky tržby automaticky do rúk súkromných spoločností a my dostávame len licenciu a nejaké zisky. Takže, teda respektíve daň zo zisku, pardon.
Čo tu je dôležité? Automaticky tieto firmy budú, samozrejme, prirodzene, s nástupom na trh robiť veľmi masívnu reklamu, čoho sa týka jeden náš pozmeňujúci návrh, lebo myslíme si, že toto bude naozaj veľmi masívna reklama, bude vyskakovať, dá sa povedať, na ľudí už pomaly z chladničky a nepovažujeme to za správne, aby ľudia boli vystavení takejto masívnej reklame, čo sa týka hazardu, keďže tento jav nepovažujeme za pozitívny v spoločnosti. Ale chápeme, že vždy prítomný bude. Takže toľko k tomu.
Myslím si, že vždy by malo byť pri hazarde centrom záujmu práve to, aby sme vedeli uchrániť ľudí, ktorí sa stávajú nadmieru závislí na hazarde a začína to poškodzovať ich vlastný život a životy ich rodinných príslušníkov. Toto už je škodlivé a tam štát naozaj by mal podať pomocnú ruku. Čiže preto je veľmi dôležité, aby sa vždycky štát zameriaval primárne na register vylúčených osôb a, samozrejme, aj na reguláciu s tým súvisiacu, o čom teda budú aj naše pozmeňujúce návrhy. Dnes vieme, a teda od 1. 1. má nabehnúť register vylúčených osôb, čo teda tiež vnímame pozitívne, aj niektoré úpravy, ktoré už boli navrhnuté. Myslíme si, že sa dá ísť ďalej, a tie miesta, kde si myslíme, že by sa dalo ísť ďalej, pre, pre, pardon, prednesiem v pozmeňujúcich návrhoch.
Dnes sa figuruje číslom 350 registrovaných gamblerov. Myslím, si že toto číslo nie je objektívne z toho dôvodu, že nie každý človek, ktorý je závislý, si chce tú závislosť priznať, a preto ten počet je iste väčší. Preto je dôležité, aby bola možnosť pre všetkých hráčov sa dať zapísať do registra vylúčených osôb aj dobrovoľne, čo určite teda si myslím, že viacerí využijú, pretože je to anonymnejšie, nemusí nikomu deklarovať a zároveň sám sa chráni. Takže verím tomu, že toto prinesie pozitívny efekt.
Z tohto miesta by som chcel ešte pred tým, než prejdem k pozmeňujúcim návrhom, vyzvať pána ministra financií možno k takému rozlúčkovému kroku, k takej kapurkovej, ak to tak môžem povedať. Trošku predbieham, ale tak zrejme dojdeme o tom rokovať aj v Národnej rade, pretože avizoval, že sa ide uchádzať o post guvernéra. A chcel by som teda poprosiť alebo vyzvať pána ministra, či by mohol teda na rozlúčku ešte vyčleniť 64-tisíc eur alebo 70-tisíc eur, koľko to bude stáť, nie sú to veľké peniaze, je to rádovo niečo cez 50-, 60-tisíc eur, na výskum správania hráčov v tomto sektore. Pretože tento výskum stále nebol urobený. Naozaj to stojí drobné z tohto pohľadu a prinesie to veľmi zaujímavé dáta, na základe ktorého sa dá potom tento zákon nastavovať už na základe faktov, lebo dnes je to mnohokrát o možno nejakých dohadoch, domnienkach alebo skúsenosti z iných krajín, ale nemáme zmapované Slovensko. Takže ja tú výzvu budem ešte adresovať neskôr, na konci, aby... Vlastne už nie, potom už budem čítať pozmeňujúce.
Pán minister, iba na chvíľočku, ak vás môžem poprosiť. Len chcem vám adresovať teda tú výzvu. Rozumiem, že tu preberáte rozpočet, chcem vám adresovať výzvu na tých rádovo 60-, 70-tisíc eur na zaplatenie štúdie správania hráčov, či by ste vedeli teda na rozlúčku niečo takéto ešte zariadiť. To by, myslím, že privítalo vôbec obyvateľstvo Slovenska. Takže veľká vďaka za prijatie tejto výzvy. Už vás nebudem rušiť.
Ideme na pozmeňujúce návrhy. Ale ešte mi nezastavujte čas, lebo mám ho dosť a idem najprv k odôvodneniam trošku, lebo potom už budem čítať len tie paragrafové znenia. Keďže ten čas mám, tak sa vám pokúsim len tak predostrieť, aby ste teda mali rámcovo prehľad o tom, že čo by malo byť v tých pozmeňujúcich návrhoch. Toto je ešte tiež súčasť rozpravy, lebo však si myslím, že to môže byť súčasť rozpravy, že teda navrhujeme vyňať tieto body zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Ja ich prečítam a potom vám ich, pán spravodajca, dám. Takže zo spoločnej správy finančného výboru body 19, 21, 23, 24, 26, 28, 83, 106, 112 a 118. A taktiež bod z pozmeňujúceho návrhu pána Ďurovčíka, Sárközy, pani Sárközy a pána Baláža, bod 4. Takže to vám odovzdávam. To potom na vyňatie na hlasovanie.
A teraz vám ešte v rámci môjho času predstavím teda odôvodnenie k tým jednotlivým pozmeňujúcim návrhom. Ten jeden z nich, je ich tu viacej, tak začnem tým, čo mám v ruke, takže je eliminovať negatívne hranie hazardných hier v online prostredí aj tým, že prevádzkovateľ bude povinný sprístupniť hráčovi ďalšie informácie súvisiace s jeho hraním, a to informáciu o tom, koľko v danom mesiaci hráč stavil, koľko v danom mesiaci vyhral a koľko v danom mesiaci prehral. A zároveň túto informáciu hráč dostane aj o celkových stávkach, celkových výhrach, celkových prehrách odo dňa zriadenia svojho hráčskeho účtu. Prevádzkovateľ zároveň bude povinný na svojom webovom sídle zverejniť hypertextový odkaz webového sídla správcu registra, na ktorom je zverejnený formulár, prostredníctvom ktorého sa hráč môže vylúčiť z hrania hazardných hier. Toto už sú potom také technikálie, ale teda to je prvá pointa.
Ďalej tu navrhujeme, aby sa stávky prijímali len bezhotovostne. Taktiež o tej reklame, čo som hovoril, považujeme za nevhodné nabádať k účasti na hazardných hrách osoby, ktoré hrať nesmú, napríklad reklamou napríklad v televízii dochádza k značnému vplyvu práve na tú zraniteľnú časť obyvateľstva, ktorou je mládež, resp. neplnoleté osoby.
Taktiež navrhujeme to, čo som hovoril, teda prijímať tie stávky len bezhotovostne, a to ako opatrenie predchádzajúce legalizácii príjmov z trestnej činnosti, bezhotovostné stávky by mohli značným spôsobom prispieť ku odhaľovaniu neobvyklých finančných transakcií.
Taktiež navrhujeme zvýšiť výherný pomer na minimálne 90 % a to z dôvodu, že nízke výhry, resp. prehry nútia hráčov ku tzv. patologickému hráčstvu. Z rokov 2014 až 2016 vieme, že výhier, pomer výhier z online hazardných hier prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS bolo vo výške viac ako 96 %, preto navrhujeme, aby bolo nastavené, že minimálne by mali tieto online hry byť na výhernosti 95 % zo zákona.
Potom tu upravujeme licencie, individuálne licencie. S výnimkou prevádzkovania štátnej lotérie, charitatívnej lotérie a Binga a dostihových stávok sa navrhuje udeľovať individuálne licencie na najviac dva roky. Máme tam potom aj také vysvetlenie k tomu, prečo to navrhujeme. Zmenou výpočtu odvodu navrhujeme tak, ako je to navrhnuté vo vládnom návrhu zákona, pardon; zmenou výpočtu odvodu, tak ako je to navrhnuté vo vládnom návrhu zákona, by sa zvýhodnili internetové stávky oproti súčasnej legislatívnej úprave. Prechodom na výťažok pri stávkových hrách by štátny rozpočet strácal na stávkových hrách významnú sumu. Z tohto dôvodu navrhujeme zaviesť výšku odvodu tak, ako je to pri kurzových stávkach prevádzkovaných v herni a v prevádzkach. To je ešte stále odôvodnenie, takže ešte čas máme.
Navrhujeme sprísnenie sankcií pre špekulantov s individuálnymi licenciami na prevádzkovanie hazardných hier, a to zvýšenie spodnej hranice ukladanej pokuty za tento priestupok z pôvodných 20-tisíc na 5-tisíc euro.
A potom, samozrejme, novelou zákona o reklame sa stanovujú aj obmedzenia na reklamu, potom budem čítať paragrafové znenia.
Potom navrhujeme; je nevyhnutné chrániť mestá pred vznikom megaherní a megakasín, a preto sa navrhuje stanoviť maximálny počet prístrojov v herniach a kasínach na 40. Na Slovensku existuje len 25 herní, ktoré by boli týmto opatrením dotknuté, pričom na Slovensku sa nachádza 1 415 herní. Toto opatrenie by malo dopad na menej ako 2 % prevádzok. Cieľom navrhovanej zmeny je sprísnenie umiestňovania herní v obciach priamo na základe zákona.
Uvedeným ustanovením sa zároveň znižuje byrokratická záťaž pre obce, ktoré by bez takéhoto zákonného ustanovenia museli prijímať všeobecné záväzné nariadenie. Viem, že toto napríklad už je súčasťou pozmeňujúceho návrhu, ale práve kvôli tomu, že to máme, tak budeme, však sme radi, že to prešlo v tej spoločnej správe, ale aby to pán spravodajca nemal komplikované, čo sa týka hlasovania, tak je to vyňaté samostatne, ale sme radi, že sa to už dnes nachádza, je to tých 200 metrov od herne.
Navrhuje sa vypustiť ustanovenie, ktoré umožňuje prevádzkovanie herne alebo kasína v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu a tiež v bytových domoch. Dôvodom je najmä skutočnosť, že hazard nemožno považovať za kultúrne dedičstvo nášho národa a rovnako ani za verejnú zábavu, preto by nemal byť prevádzkovaný v budovách, ktoré sú určené pre kultúru a verejnú zábavu. Toto, myslím, že je veľmi dôležité, ale takisto aj v ďalších ako bytových domoch, pretože to si myslíme, že je dôležité, že tam hazard naozaj nepatrí. Tam je potom vyčíslené, že koľko, aký to bude mať dopad, na koľko herní sa to dotkne a je to len nejakých 6,67 % prevádzok.
Obdobne, ako je to v prípade herní, považujeme za nevyhnutné, aby ani kasína nemohli byť zriadené nielen priamo v príslušných budovách definovaných v tomto ustanovení, ale ani vo vzdialenosti do 200 metrov od nich, čiže tých 200 metrov chceme uplatniť aj na samotné kasína.
Navrhujeme vypustiť, navrhuje sa vypustiť ustanovenie, ktoré umožňuje prevádzkovanie herní a kasín v budovách pre kultúru, zábavu a tiež bytových domov, ako som povedal. Toto tu máme nejako, no, ide o to, že, jáj to som neprečítal vlastne. Ide o kompromisné riešenie, pretože ideálne by bolo, ak by herne aj kasína mohli byť len v hoteloch so štyrmi a piatimi hviezdičkami alebo v budovách, v ktorých sa nachádza aspoň 5-tisíc metrov štvorcových nebytových priestorov určených pre obchod a služby, za podmienky, že celkový počet výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi terminálov, videohier a iných technických zariadení prevádzkovaných vo všetkých kasínach v obci vynásobených číslom 3-tisíc nepresiahne počet obyvateľov obce, a to sa navrhuje v inom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu.
Taktiež sa navrhuje, aby obec mohla všeobecne záväzným nariadením obmedziť počet herní, kasín a prístrojov podľa vlastných potrieb jej obyvateľov, ktorí na jej území žijú. Prijatie takéhoto VZN by sa prevádzkovateľov hazardných hier počas platnosti individuálnych licencií nijako nedotklo, jediným priamym dôsledkom prijatia takéhoto VZN by bola automatická strata nároku na opciu na predĺženie individuálnej licencie. V praxi by to znamenalo, že po prijatí daného VZN-ka by sa pri udelení každej novej individuálnej licencie pristupovalo na dodatočné obmedzenie ustanovené obcou.
Potom tu máme ešte nejaké dátumy. Navrhovaným prechodným ustanovením sa má zabezpečiť, no to si prečítate, nech vás nezaťažujem, budete to počuť v samotnom znení. Ešte stále sme v rozsahu, dobre.
Taktiež ďalšie dôležité, myslím, opatrenie z dôvodu zavedenia tzv. samoregulačných limitov sa na účely tohto zákona zavádzajú aj nové pojmy ako čistý mesačný príjem a čistá prehra. Definícia čistej prehry je podobná obdobnej definícii použitej v českom zákone o hazardných hrách, to bude také dlhšie paragrafové znenie potom.
Taktiež navrhujeme zavedenie možnosti tzv. samoregulačných limitov, to som vlastne vysvetľoval, že je to veľmi dôležité. Taktiež zavádzame zákaz lákania hráčov do prevádzok na rôzne hmotné a nehmotné, teda hmotné nefinančné výhody, taktiež zakazujeme, teda zavádzame zákaz konzumácie alkoholu a ďalšie takéto s tým súvisiace veci.
Dobre, poďme ďalej. Zavádzame tu; alebo takto. Podľa doteraz platného zákona o hazardných hier sa za štátnu lotériu považujú aj hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu. Vládny návrh zákona tento štátny monopol ponecháva len vo vzťahu k internetovým hrám tvoriacich súčasť štátnej lotérie. Internetové hry sú však najrýchlejšie rozvíjacou sa formou hazardných hier so stále narastajúcimi tržbami a ziskami. Z ekonomického hľadiska je preto nezodpovedné vzdať sa štátneho monopolu a obnoviť trh a otvoriť trh internetových hier. Obrovský výber prevádzkovateľov internetových hier a ich konkurenčný boj pravdepodobne spôsobí ešte väčší nárast v hráčskej komunite v internetovom prostredí.
Predloženým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa preto ustanovuje, že ostatné internetové hry okrem internetových hier, ktoré sú súčasťou štátnej lotérie, môže okrem národnej lotériovej spoločnosti prevádzkovať aj iná spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, a to na základe udelenej individuálnej licencie. Ustanovenie § 3 ods. 7 až 10 zákona o základnom imaní takejto spoločnosti, prevode akcií, zákaze vydávať určité druhy cenných papierov, ako aj o predaji tejto spoločnosti alebo jej časti sa vzťahujú na túto spoločnosť rovnako.
Posledný a potom už pôjdeme na paragrafové znenie. Nakoľko pri prevádzkovaní hazardných hier dochádza k problémovému hraniu a toto je tiež, myslím, že veľmi dôležité, mali by hráči mať k dispozícii odbornú pomoc kedykoľvek, kedy budú hrať, čiže nonstop. Dá sa reálne predpokladať, že prevádzkovatelia hazardných hier neobmedzia otváracie hodiny svojich prevádzok na pondelok až piatok 9. až 17. hodinu, a preto zavedenie nepretržitej linky pre pomoc obmedzených hier je žiaduce. Fungovanie nonstop linky prostredníctvom špecializovanej zdravotníckej inštitúcie je technicky možné, ale vyžaduje si aj nejaké náklady, rádovo 170-tisíc eur ročne, čo možno financovať práve z odvodov z hazardných hier prostredníctvom novozriadeného úradu pre reguláciu hazardných hier.
Dobre. Takže teraz sa pustím do toho, do tých samotných; myslím, že ich mám šesť, áno; do tých samotných, do tých samotných paragrafových znení. Vládny návrh zákona; alebo musím čítať aj ten pozmeňujúci návrh vždycky? Takže pardon.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Hegera, Veroniky Remišovej, Anny Verešovej a Soni Gaborčákovej k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vládny návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I v § 77 ods. 9 písmeno s) znie:
"s) prispieva finančnou sumou na zabezpečenie prevádzky telefonickej linky pomoci pre problémy s hraním nepretržite obsluhovanej operátorom špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí,".
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Hegera, Veroniky Remišovej a Anny Verešovej k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vládny návrh na vydanie zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I v § 30 ods. 1 druhá veta znie: "Internetové hry tvoria súčasť štátnej lotérie, pardon, tvoriace súčasť štátnej lotérie môže prevádzkovať iba národná lotériová spoločnosť, ostatné internetové hry môže prevádzkovať aj iná osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu po udelení individuálnej licencie; ustanovenia § 3 ods. 7 až 10 sa na takúto právnickú osobu vzťahujú rovnako."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Hegera, Anny Verešovej a Veroniky Remišovej k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vládny návrh zákona o hazardných hrách a o zmene; aha dobre, pardon, mám to zle vytlačené; a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa § 2 dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:
"ab) čistým mesačným príjmom hráča rozdiel medzi hrubou mesačnou mzdou alebo platom hráča a úhrnom súm, ktoré mesačne uhradí na zdravotné poistenie, 8a), sociálne poistenie, 8b), a na daň z príjmu, 8c), ak má pravidelný príjem, a čiastka rovnajúca sa jednej dvanástine jeho celoročných príjmov uvedených v daňovom priznaní, ak má nepravidelný príjem,
ac) čistou prehrou čiastka predstavujúca negatívny rozdiel medzi úhrnom všetkých stávok a úhrnom všetkých vyplatených výhier hráča v rámci daného druhu hazardnej hry; do straty sa započítavajú iba stávky do hazardnej hry, v ktorej sa o výhre alebo prehre hráča rozhodne v období jedného dňa, siedmich kalendárnych dní alebo jedného kalendárneho mesiaca, pre ktoré si hráč nastavil samoregulačné limity a výhry, ktoré nadobudol v období jedného dňa, siedmich kalendárnych dní alebo jedného kalendárneho mesiaca, pre ktoré si hráč nastavil samoregulačné limity, a nezapočítava sa výber vkladu alebo jeho časti z hráčskeho účtu ani výber vkladu alebo jeho časti z technického zariadenia."
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8c znejú:
"8a) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
8b) § 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
8c) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov."
Druhý bod. V čl. I v § 33 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 18, ktoré znejú:
"(4) V prípade hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) až i) je prevádzkovateľ hazardných hier povinný ponúknuť hráčovi možnosť nastaviť si samoregulačné limity podľa odsekov 8 až 13, a to aj jednotlivo.
(5) Ak hráč využije možnosť nastaviť si samoregulačné limity, nesmie mu prevádzkovateľ hazardnej hry umožniť účasť na hazardnej hre, pokiaľ by tým nebolo možné tieto limity dodržať.
(6) Ak hráč zmierni nastavenie samoregulačných limitov, prevádzkovateľ hazardnej hry zavedie tieto zmeny s účinnosťou od siedmeho dňa od ich vykonania hráčom.
(7) Ak hráč sprísni nastavenie samoregulačných limitov, prevádzkovateľ hazardnej hry zavedie tieto zmeny do 24 hodín od ich vykonania hráčom.
(8) Samoregulačné limity môžu mať formu maximálnej výšky čistej prehry za určité obdobie, maximálneho počtu návštev herne alebo kasína za určité obdobie, maximálneho počtu uzavretých stávok za určité obdobie alebo maximálnej doby hrania hazardných hier za určité obdobie.
(9) Maximálna výška čistej prehry
a) za jeden deň je 5 % z čistého mesačného príjmu hráča,
b) za sedem kalendárnych dní je 10 % z čistého mesačného príjmu hráča,
c) za kalendárny mesiac je 20 % z čistého mesačného príjmu hráča.
(10) Maximálny počet návštev herne a kasína za kalendárny mesiac je sedem návštev.
(11) Maximálny počet uzavretých stávok nesmie presiahnuť tri stávky za deň a 15 stávok za kalendárny mesiac.
(12) Maximálna doba hrania hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, terminálov videohier, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo iných technických zariadení nesmie prekročiť dve hodiny za deň alebo sedem hodín za sedem kalendárnych dní.
(13) Maximálna doba hrania hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu nesmie prekročiť jednu hodinu za deň a sedem hodín za sedem kalendárnych dní za podmienky, že uplynie aspoň osem dní od posledného odhlásenia sa z hráčskeho účtu, na ktorý sa hráč opätovne prihlasuje a počet prihlásení za kalendárny mesiac nepresiahne sedem prihlásení.
(14) Nastavenie samoregulačných limitov podľa odseku 9 preveruje prevádzkovateľ hazardnej hry a potvrdzuje ich hráčovi do piatich dní odo dňa doručenia všetkých dokladov nevyhnutných na posúdenie čistého mesačného príjmu hráča. V prípade, že hráč nepredloží prevádzkovateľovi hazardnej hry na jeho výzvu dokumenty preukazujúce jeho čistú mesačnú mzdu, nastaví prevádzkovateľ hazardnej hry samoregulačné limity tak, že budú vychádzať zo sumy minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom, 29a). Samoregulačné limity podľa odseku 10 až 23 si hráč nastaví prostredníctvom formulára v písomnej alebo elektronickej forme podľa druhu hazardnej hry.
(15) Vzor formulára na nastavenie samoregulačných limitov a ďalšie podrobnosti týkajúce sa samoregulačných limitov práv ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(16) Prevádzkovateľ hazardnej hry nesmie hráčovi poskytnúť akúkoľvek výhodu v podobe potravín, nápojov, tabakových výrobkov alebo povzbudzujúcich látok.
(17) V prevádzkach hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) až i) sa zakazuje predaj a požívanie alkoholických nápojov a predaj a požívanie tabakových výrobkov s výnimkou vyhradených fajčiarskych priestorov, ktoré sú stavebne oddelené tak, aby škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, neprenikali do ostatných priestorov prevádzky a v ktorej sa neprevádzkujú hazardné hry podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) až i).
(18) Zákazy a povinnosti podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na fyzické osoby, ak plnia úlohy záchranných zložiek integrovaného záchranného systému podľa osobitných predpisov, a osoby poverené výkonom dozoru, ak plnia úlohy podľa tohto zákona."
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
"29a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov."
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 19 a 20.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Hegera a Anny Verešovej k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vládny návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V čl. I v § 14 ods. 2 sa slová "najmenej 15" nahrádzajú slovami "najmenej 15 a najviac 40".
2. V čl. I v § 15 ods. 5 úvodná veta znie: "Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od".
3. V čl. 15 ods. 7 sa vypúšťajú písmená c) a d).
4. V čl. I v § 16 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: "Kasíno nesmie byť umiestnené ani vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od objektov uvedených v prvej vete. Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do kasína a najbližším vchodom do budovy objektu uvedeného v prvej vete. Vzdialenosť sa meria kalibrovaným meradlom."
5. V čl. I v § 16 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
6. V čl. I v § 79 odsek 6 znie:
"(6) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením maximálny počet herní a kasín v obci, minimálny počet prístrojov v herni a kasíne v obci, maximálny počet prístrojov v každej herni a kasíne v obci a maximálny počet prístrojov v obci. Minimálny a maximálny počet prístrojov je pre všetky herne a kasína v obci rovnaký. Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. Na území obce, ktorá prijala všeobecne záväzné nariadenie podľa prvej vety, zaniká opcia podľa § 39 ods. 6. Obec môže tiež všeobecne záväzným nariadením ustanoviť, že na jej území nemožno umiestniť herňu alebo kasíno, ak v obci žiadna herňa alebo žiadne kasíno umiestnené nie sú."
7. V čl. I v § 99 odsek 23 znie: "Ak sa podá petícia po 28. februári 2019 a podpisy k tejto petícii sa začali zhromažďovať pred 1. marcom 2019, považujú sa podpisy zhromaždené pred 1. marcom 2019 za podpisy zhromaždené k petícii podľa tohto zákona, a to aj vtedy, ak sa petícia týka len herne, pod ktorou sa podľa doterajších predpisov rozumelo aj kasíno."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Hegera, Anny Verešovej k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vládny návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V č. I § 2 písm. m) sa vypúšťajú slová "v hotovosti alebo".
2. V čl. I v § 4 ods. 3 sa v tretej vete za slová "v súlade s týmto zákonom," vkladajú slová "podmienkami ustanovenými osobitným predpisom,10a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
"10a) § 6a zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2018 Z. z."
3. V čl. I v § 14 ods. 8 sa slová "v hotovosti alebo" nahrádzajú slovom "len".
4. V čl. I v § 25 ods. 1 písm. f) sa slová "nesmie byť nižší ako 70 %" nahrádzajú slovami "nesmie byť nižší ako 90 %".
5. V čl. I v § 26 ods. 1 písm. e) sa slová "nesmie byť nižší ako 70 %" nahrádzajú slovami "nesmie byť nižší ako 90 %".
6. V čl. I v § 27 ods. 1 písm. d) sa slová "nesmie byť nižší ako 70 %" nahrádzajú slovami "nesmie byť nižší ako 90 %".
7. V čl. I v § 30 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa slová "pričom výherný pomer nesmie byť nižší ako 95 %.".
8. V čl. I v § 39 odsek 5 znie:
"(5) Individuálnu licenciu možno udeliť najviac na
a) dva roky na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných lotérií a na prevádzkovanie okamžitých lotérií,
b) dva roky na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i),
c) dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni,
d) dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni,
e) dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier v herni,
f) dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach,
g) dva roky s možnosťou opcie na ďalšie dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni a internetových hier v internetovom kasíne,
h) dva roky na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,
i) dva roky na prevádzkovanie kurzových stávok v herni a v prevádzkach,
j) dva roky s možnosťou opcie na ďalších päť rokov na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni,
k) dva roky s možnosťou opcie na ďalších päť rokov na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne,
l) dva roky na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni,
m) dva roky na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne,
n) päť rokov na prevádzkovanie štátnej lotérie,
o) päť rokov na prevádzkovanie charitatívnej lotérie,
p) päť rokov na prevádzkovanie binga,
r) päť rokov na prevádzkovanie stávkových hier, ktorými sú dostihové stávky a totalizátor,".
9. V čl. I v § 71 ods. 4 písmeno a) znie:
"a) vo výške 5,5 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,".
10. V čl. I v § 95 ods. 2 písm. h) sa slová "od 20 000 eur" nahrádzajú slovami "od 50 000 eur".
11. V čl. I v § 96 ods. 1 písm. k) sa slová "od 20 000 eur" nahrádzajú slovami "od 50 000 eur".
12. Za čl. IX sa vkladá nový čl. X, ktorý znie:
Čl. X
"Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona 459/2012 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z. a zákona č. 307/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 1 sa za slovo "produktov" vkladajú slová "a služieb".
2. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 6a
Reklama hazardných hier
(1) Zakazuje sa reklama hazardných hier, 11a),
a) na všetkých druhoch informačných nosičov,
b) na reklamných veciach, ktoré nesúvisia s hazardnými hrami,
c) prostredníctvom sponzorstva hazardnej hry,
d) uvádzaním ochrannej známky, emblému, názvu alebo iného výrazného znaku hazardnej hry okrem ich uvádzania v herni, v kasíne alebo v internetovom kasíne, 11b).
(2) Za reklamu hazardných hier, 11a), sa nepovažuje:
a) označovanie špecializovaných priestorov, kde sa hranie hazardných hier vykonáva,
b) označovanie dopravných prostriedkov prevádzkovateľa hazardných hier jeho ochrannou známkou,
c) vydávanie letákov, brožúr a iných publikácií určených výhradne pre výrobcov a prevádzkovateľov hazardných hier, 11a),
d) informácia o konkrétnej hazardnej hre určená pre hráča, umiestnená v herni, v kasíne alebo v internetovom kasíne, ktorá musí obsahovať upozornenie o škodlivosti hrania a musí byť umiestnená tak, aby oslovovala najmä návštevníkov herne, kasína a internetového kasína."
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
"11a) § 4 ods. 2 písm. a), c) až i) zákona č. .../2018 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11b) Zákon č. .../2018 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Doterajší článok X sa označuje ako článok XI.
Tento článok nadobúda účinnosť 1. marca 2019, čo sa premietne v článku upravujúcom účinnosť.
Posledný. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Hegera a Anny Verešovej k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vládny návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V čl. I v § 32 písmeno d) znie:
"d) informáciu o celkových stávkach, výhrach a prehrách hráča počas času hrania na tomto hráčskom účte kumulatívne za kalendárny mesiac od prvého prihlásenia hráča na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci do aktuálneho prihlásenia na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci a informáciu o celkových stávkach, výhrach a prehrách hráča počas celého času hrania na tomto hráčskom účte kumulatívne od zriadenia tohto hráčskeho účtu; prehrou sa na tieto účely rozumie rozdiel medzi vkladmi hráča a vyplatenými výhrami toho istého hráča na jeho hráčskom účte,".
2. V čl. I v § 32 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný zabezpečiť, aby pri každom prihlásení hráča na jeho hráčsky účet trvalo zobrazenie údajov podľa odseku 1 aspoň pätnásť sekúnd. Ak si hráč zobrazí údaje podľa odseku 1 prostredníctvom prístupu na viditeľnom mieste kedykoľvek počas hry, tieto údaje sa prestanú zobrazovať až po aktívnom potvrdení hráča, že chce ukončiť ich zobrazovanie."
Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Skončil som.
Skryt prepis

29.11.2018 o 16:19 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:48

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, už v prvom čítaní alebo pri rozprave k prvému čítaniu k zákonu o hazardných hrách som hovorila, že tento zákon je protirodinný a prohazardný, a aj som, aj som to nejak, myslím, že zdôvodnila.
Chcem to znova, znova na to dať taký dôraz, že totižto nemám rada, keď sa povie, že čo už, však hazard tu bol vždy, tak musíme niečo robiť, musíme to dať do nejakého legislatívneho rámca. Nuž, aj prostitúcia tu bola vždy, aj alkohol, aj drogy, aj obchodovanie s ľuďmi, aj týranie tu bolo vždy. To neznamená, že musíme k týmto, alebo že by sme tieto problémy a patológie mali, mali k nim pristupovať len tak zľahka. Práve naopak, mali by sme im dať veľmi dôležité miesto a mali by sme k nim pristupovať veľmi, veľmi vážne a práve pri tvorbe legislatívy.
A ja som vám vtedy (zaznievanie gongu), pán minister, vytkla, že ministerstvo doteraz neurobilo žiadnu, žiaden výskum správania problémových a patologických hráčov, a teda že vlastne ani nemáte žiadnu analýzu, na základe ktorej by ste tento zákon pripravovali aj s dôrazom na ochranu ľudí, na ochranu rodín.
Keby už bol v platnosti účinný návrh zákona, v ktorom sme hovorili, že budeme pri tvorbe každého legislatívneho návrhu posudzovať jeho dopady aj na rodinu, on bude účinný od 1. marca budúceho roku, tak veru, veru tento zákon o hazardných hrách, neviem, ako by dopadol. Pravdepodobne veľmi zle. Vy ste si totižto vtedy nedali moc roboty pri jeho tvorbe ani so sociálnymi dopadmi a ja vás nejako tak; tak teda pochybujem alebo myslím si, že ste urobili len Ctrl C pri sociálnych dopadoch, pretože dokonca v niektorých tabuľkách, ako som si ich veľmi pozorne, podrobne prešla, v analýzach sociálnych vplyvov dokonca v niektorých tabuľkách bolo napísané, že žiadne dopady a žiadne vplyvy, a v ďalšej teda, že áno, ale nič moc, a boli okopírované z roku 2016.
Týmto som chcela povedať, že je mi ľúto, že pri tvorbe takéhoto zákona, takéhoto legislatívneho rámca, ktorý významne ohrozuje rodiny a rodinných príslušníkov, na ktorých potom sa musíme skladať a pomáhať im, keď sú v núdzi a v kríze, že ste na to nedávali väčší dôraz. Aj ja sa pridávam s ďalšími pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, aby sme práve tieto ťažkosti rodín, ktoré majú z hazardu, aby sme ich nejakým spôsobom ošetrili.
Navrhujeme; našimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi navrhujeme napríklad zakázať účasť na hazardných hrách všetkým mladistvým až do veku 21 rokov. Teda nielen osobám do 18 rokov veku, ale aj až do 21, keďže taktiež predstavujú ešte stále veľmi rizikovú skupinu.
Zákaz prevádzkovania hazardných hier navrhujeme aj v čase od tretej do; aby sa zákaz prevádzkovania hazardných hier v čase od tretej do desiatej hodiny nevzťahoval iba na prevádzkovanie herní, ale aj na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne vrátane iných hier.
Ďalej navrhujeme rozšíriť zákaz účasti osobám registrovaným v registri vylúčených osôb aj na stávkových hrách a tiež na hry, ktoré síce nie je možné zaradiť do jednej zo známych kategórií hazardných hier, avšak svojou podstatou ide o hazardnú hru.
Tiež navrhujeme rozšíriť zákaz prevádzkovania určených hazardných hier aj na Veľkonočnú nedeľu a tiež na 2. november, ktorý je pietnym dňom. Považujeme za nevhodné prevádzkovať hazardné hry v pietny deň.
Podľa bodov 24 a 25 spoločnej správy výborov k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách, ak súd uloží zákaz účasti na hazardných hrách, v registri vylúčených osôb sa uvedie dátum začiatku a uplynutia lehoty takéhoto zákazu, to jest dátum zápisu a výmazu fyzickej osoby z tohto registra. My sa nazdávame, že rovnaká možnosť by mala byť zákonom umožnená aj fyzickej osobe, ktorá sa sama chce zapísať do registra vylúčených osôb, a to pri podaní žiadosti, pričom lehota na výmaz takejto osoby z registra nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov od podania žiadosti.
K ďalším navrhovaným úpravám patrí doplnenie nových kategórií osôb, ktoré budú vylúčené z účasti na hazardných hrách a zapísané v registri vylúčených osôb. V prvom rade ide o osoby, ktoré neplatia výživné. Zámerom predkladaného návrhu je najmä posilnenie, ako som už na začiatku povedala, ochrany maloletých osôb odkázaných na starostlivosť týchto osôb.
Ďalšou kategóriou osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách a zapisovaných do registra vylúčených osôb by mala byť osoba, ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách.
V súvislosti s doplnením nových kategórií osôb vylúčených z účasti na hazardnej hre navrhuje sa lehota poskytovania údajov o všetkých takýchto osobách. V záujme zjednotenia tvorby a aktualizácie registra vylúčených osôb navrhujeme, aby lehota bola nastavená rovnako ako v prípade doteraz definovaných kategórií vylúčených osôb.
Ďalej navrhujeme, aby sa doplnili, alebo navrhujeme rozšíriť zoznam miest, kde je zakázané umiestniť herňu. Dopĺňame o detské ihrisko, cintorín, krematórium, dom smútku, kostol alebo inej budovy používanej na miesto na bohoslužby alebo na náboženské podujatia, taktiež železničnej stanice alebo autobusovej stanice.
Nízke nároky na zriadenie penziónov, motelov a hotelov nižších kategórií, ako sú štvorhviezdičkové alebo päťhviezdičkové, môžu viesť k účelovým zmenám užívania budov, v ktorých sa nachádzajú herne, v prípade, že obec prijme všeobecné záväzné nariadenie, v ktorom zakáže umiestnenie herne v iných kategóriách budov.
Mnohé nákupné centrá nie sú podľa listu vlastníctva budovami pre obchod a služby, pritom sa povoľujú herne v budovách s podlahovou plochou menšou ako 100 metrov štvorcových. Navrhujeme, aby sa povolili herne len vo veľkých nákupných centrách. Zároveň navrhujeme vypustiť ustanovenia, ktoré umožňujú prevádzkovanie herne alebo kasína v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu a tiež v bytových domoch. Dôvodom je najmä skutočnosť, že hazard naozaj nemožno považovať za kultúrne dedičstvo nášho národa ani za žiadnu verejnú zábavu.
V bytových domoch zase často dochádza k takému prehlasovaniu, dali sme do úvodzoviek, chudobnejších obyvateľov, zväčša mladých rodín, ktoré si chcú založiť rodinu, a zriadenie napríklad herne v ich bytovom dome narúša často pokojný a vyrovnaný rodinný život. A keďže, v úvodzovkách, bohatší obyvatelia bytového domu si môžu dovoliť kúpiť napríklad nebytové priestory v dome, majú tak väčšie hlasovacie práva a tým pádom dochádza k ich zvýhodňovaniu v otázke napríklad zriadenia herne alebo kasína v bytovom dome, čo považujeme za nevhodné.
Ďalším naším návrhom je, aby; ďalším naším návrhom je, po zavedení registra vylúčených osôb možno očakávať zvýšený záujem o lotérie medzi hráčmi, ktorí boli vylúčení na základe poberania dávok v hmotnej núdzi. V chudobnejších obciach možno očakávať masový predaj takýchto žrebov podporený masívnou reklamou v televízii, preto navrhujeme predaj žrebov prísnejšie regulovať. Podrobnejšie k tomuto... (Ruch v sále, obrátenie sa rečníčky na predsedajúceho s prosbou o utíšenie pléna, zaznievanie gongu.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, prosím o väčší kľud, pani poslankyňa už končí.

Verešová, Anna, poslankyňa NR SR
Už dokončím. Na Slovensku sa predávajú tzv. alebo detské žreby, ktoré majú nejaký detský motív. Možno poznáte napríklad prasa v žite, na ktorých sú zobrazené veľmi milé kreslené prasiatka na prázdninách. Ide jednoznačne o detské motívy s cieľom upútať deti, pozornosť detí, ktoré majú schopnosť presvedčiť rodičov o kúpe takýchto žrebov. Taktiež sa dajú zakúpiť žreby Renta či Sny na dosah, ktoré vzbudzujú dojem, že hranie hazardnej hry je spôsob zárobkovej činnosti, ktorým si človek zabezpečí vytúžený lepší život alebo zahraničnú dovolenku. Navrhujeme, aby sa nezneužívali emócie hráčov (zaznievanie gongu) a už vôbec nie emócie detí na zvýšenie predaja žrebov hazardných hier. (Zaznievanie gongu.)
Navrhujeme vypustiť povinnosť predloženia petície, nakoľko orgány štátnej moci nedokážu zabezpečiť výkon petičného práva a vybavenie petície v súlade so zákonom. Obec môže pred prijatím všeobecne záväzného nariadenia požiadať obyvateľov obce o súhlas v obecnom referende. Je zrejmé, že vôľa je napriek vyzbieraným podpisom a schváleným všeobecne záväzným nariadením obce napádaná a nerealizuje sa. Ako príklad možno uviesť snahu o zákaz hazardu v Bratislave, kde bola vyzbieraná petícia, mestské zastupiteľstvo hlavného mesta prijalo všeobecné záväzné nariadenie o zákaze hazardu na základe tejto petície, avšak vec ako sporná skončila na súde. (Ruch v sále.)
A posledný náš návrh pozmeňovací a doplňujúci, ktorý chcem prečítať, je uložiť úradu povinnosť financovať výskumnú činnosť špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí, akým je napríklad Národné monitorovacie centrum pre drogy, ktoré sa zaoberá aj výskumom v oblasti patologického hráčstva. Výskum v danej oblasti dokáže pri dostatočne veľkej vzorke odhaliť vzorce správania patologických hráčov a, ako som už povedala na začiatku môjho príspevku, na základe týchto vzorcov sa dajú prijať účinné opatrenia na prevenciu patologického hráčstva.
Všetky tieto opatrenia, ktoré, ktorých paragrafové znenie prečítam po hlasovaní, môžu prispieť k tomu, aby naše rodiny neboli čoraz viac rozbité a čoraz viac ohrozené práve hazardom.
Ďakujem vám.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2018 o 16:48 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:04

Juraj Kolesár
Skontrolovaný text
Ďakujem. Chcel by som opraviť hlasovanie č. 37, hlasoval som za, zariadenie ma vykázalo proti.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.11.2018 o 17:04 hod.

Juraj Kolesár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:26

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Najvyšší súd Slovenskej republiky dňa 22. novembra 2018 vo veci tzv. Duckého zmeniek v súdnom spore so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel v prospech cyperskej schránkovej spoločnosti Stroden Management Limited rozhodol, že Slovenská republika tento spor; Slovenská republika ako stopercentný akcionár SPP tento spor prehrala a môže tak prísť o 30 mil. eur.
Ministerstvo hospodárstva považuje tzv. Duckého zmenky za... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím kľud v rokovacej sále, dobre?

Žiga, Peter, minister hospodárstva SR
Ministerstvo hospodárstva považuje tzv. Duckého zmenky za podvodne vydané a ako také za neplatné. Súdy vo všetkých doteraz ukončených sporoch týkajúcich sa tzv. Duckého zmeniek právoplatne rozhodli v prospech spoločnosti SPP a táto doteraz nebola povinná preplatiť hodnotu ani jednej zo zmeniek.
Najvyšší súd Slovenskej republiky svojím rozhodnutím priznal pochybný nárok schránkovej spoločnosti zo sídlom na Cypre a navyše rozhodol v rozpore so svojimi predchádzajúcimi rozhodnutiami. Nerešpektoval ani výsledok trestného konania, ktoré sa viedlo v súvislosti s týmito zmenkami a ktoré konštatovalo ich nezákonné vystavenie.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci prišlo v čase, keď sa zistilo podozrenie z nezákonnej manipulácie so súdnym spisom a na základe čoho bolo podané aj trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky.
Na základe uvedených skutočností predkladám vám vládny návrh zákona, ktorým sa; ktorý sa týka citlivej témy, ako je exekučná imunita. V predloženom vládnom návrhu zákona navrhujem kombináciu prístupu, ktorý štát v minulosti zvolil v prípade teplárenských spoločností a v prípade spoločnosti TIPOS.
V prípade teplárenských spoločností zákon upravoval absolútnu exekučnú imunitu na akýkoľvek majetok štátnych teplární potrebný na výrobu a rozvod tepla. Toto riešenie sa ukázalo ako sporné z pohľadu Ústavy Slovenskej republiky.
V prípade ochrany TIPOS-u došlo k zmene vtedy platného Občianskeho súdneho poriadku a k priznaniu možnosti generálnemu prokurátorovi podať na Najvyšší súd Slovenskej republiky mimoriadne dovolanie, ktoré malo odkladný účinok.
V predloženom vládnom návrhu zákona je navrhnutá iba čiastočná exekučná imunita; týmto odpovedám aj zároveň na otázku pána Galeka v rámci predchádzajúcej rozpravy; to znamená len na majetok, ktorý tvoria majetkové účasti štátneho dodávateľa plynu. Tento majetok je základom majetku SPP, pretože viac ako 51-percentnú majetkovú účasť spoločnosti SPP Infrastructure ovláda aj napríklad Eustream či SPP distribúciu, preto je ochrana majetkových účastí SPP taká dôležitá. Na ostatný majetok sa absolútna exekučná imunita vzťahovať nebude.
Súčasne navrhujem doplnenie Civilného sporového poriadku, aby dovolanie podané proti rozhodnutiu vydané v zmenkovom konaní malo odkladný účinok. Takýto zásah by mal byť v tomto momente pre ochranu iného majetku SPP postačujúci.
Čo sa týka subjektu, ktorému sa ochrana poskytuje, ide o dodávateľa plynu, ktorý je nielen v 100-percentnom vlastníctve štátu, ale ktorý je súčasne aj na základe rozhodnutia ÚR
SO tzv. dodávateľom poslednej inštancie. Jeho postavenie upravuje zákon o energetike v súlade s európskou smernicou o pravidlách vnútorného trhu s plynom. Hlavnou úlohou a povinnosťou dodávateľa poslednej inštancie je dodať plyn odberateľom, ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať svojim odberateľom plyn a títo nemajú zabezpečenú dodávku plynu inak. Jeho postavenie je z tohto pohľadu zásadné pre zabezpečenie nerušenej dodávky plynu všetkým odberateľom na Slovensku.
Predložený vládny návrh zákona je zacielený presne na tohto dodávateľa plynu, pretože má na základe energetickej legislatívy špecifické postavenie. Neznamená to však diskrimináciu ostatných dodávateľov plynu, pretože postavenie štátneho dodávateľa poslednej inštancie má aj dnes iba jeden subjekt. Tento subjekt má oproti ostatným dodávateľom plynu zvýšené povinnosti, úlohy, ako aj zodpovednosť, a preto sa mu navrhuje priznať aj zvýšená ochrana.
Ďakujem, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.11.2018 o 17:26 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:31

Róbert Puci

Vystúpenie v rozprave 17:33

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja sa ospravedlňujem, ja som to napísal tak dosť asi narýchlo, lebo som si utekal pre podklady, ale prihlásil som sa ešte aj za klub, hádam mi to nebude až tak dlho trvať.
V zásade k tomu samotnému návrhu a k tomu skrátenému legislatívnemu konaniu som sa už vyjadril aj v rámci rozpravy, čo sme mali teraz poobede. Ako som povedal, Duckého zmenky sú naozaj podvod. Tie Duckého zmenky, ktoré nie sú ničím kryté, ktoré neboli vystavené v súvislosti so žiadnou dodávkou tovaru alebo služby. Napriek tomu je tam vždycky nejaký ten, nejaké to podozrenie alebo možnosť, že niektorá z týchto zmeniek bola aj reálne krytá, a túto úlohu má práve plniť súd, ktorý rozhoduje o Duckého zmenkách.
Ja som predtým citoval aj z toho vyjadrenia tej cyperskej spoločnosti, ktorá o svojich zmenkách sa vyjadruje, že to nie sú Duckého zmenky, ale súčasne práve z iného zdroja som citoval aj tú informáciu pána Zubíka, ktorý vo výpovedi priznal, že obchody so zmenkami boli naozaj fiktívne a riadil ich Ducký, ako aj Union banka, ktorá o tomto všetkom vedela.
Celý ten proces, tak ako prebiehal, to znamená súdny, vynechával sa ten okresný súd. Išlo to priamo na ten krajský, teraz na najvyšší a teraz máme na stole, alebo teda možno z toho odvolania na tom Najvyššom súde, ktorú SPP v tomto prípade využilo, my by sme teda mali zabrániť vzniku hospodárskych škôd, ktoré z rozhodnutia toho Najvyššieho súdu v súčasnosti vyplývajú.
Bavíme sa o 30 mil. eur, 13 mil. eur z toho je samotná zmenka, lebo je 5 krát 2,5 mil. A ten zvyšok sú, prosím pekne, úroky, úroky, ktoré sa za ten čas nejakým spôsobom nabalili. (Reakcia ministra.) Šesť percent bolo úročenie, ale je to 30 mil. dokopy. Čiže naozaj nie malá suma, ktorá sa naozaj za tú dobu nabalila a ktorú si táto cyperská spoločnosť určite uplatní.
Ako aj pán minister teraz v úvodnom slove priznal, tá exekúcia, exekučná amnestia, ktorú ideme teraz udeliť, sa bude týkať iba majetkových účastí. To znamená, že tá cyperská spoločnosť si tú exekúciu uplatní. (Reakcia ministra.) Tým odkladom toho, dobre, v poriadku, takže vlastne tým pádom, že odložíme výkon toho nariadenia, tak týmto odložíme aj výkon tej exekúcie na 30 mil., ktoré sa bude týkať toho zvyšného majetku. Ale v tom prípade naozaj hrozí to, že opätovne môže, a ja si myslím, že aj dôjde, k podaniu na Ústavný súd, ktorý už o podobných exekučných amnestiách v minulosti rozhodoval.
Vy ste spomínali aj práve to rozhodnutie Ústavného súdu vo veci imunity, ktorá bola udelená pre štátnu teplárenskú spoločnosť. Toto rozhodnutie je zo 14. februára 2018. To znamená z tohto roku, kedy Ústavný súd vyslovene povedal, že exekučnú imunitu ako takú nepovažuje za ústavne neakceptovateľnú, avšak v danej veci namietal práve ten absolútny rozsah. Ústavný súd si je vedomý, že zákonodarca, majúc na zreteli ochranu verejného záujmu, v snahe vyriešiť niektoré majetkové problémy z minulosti po zrušení Fondu národného majetku, mal úmysel zabezpečiť ochranu majetku držiteľov povolenia na výrobu a rozvod tepla ako právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou pred prípadnou exekúciou.
Nepovažujeme však za ústavne akceptovateľné riešiť tento problém prostredníctvom prijímania účelovej legislatívy zasahujúcej do základných práv iných subjektov v takom rozsahu, že ich v podstate neguje. Toto je rozhodnutie, ktoré prijal v prípade tejto teplárenskej spoločnosti. Nevieme my dnes predikovať, akým spôsobom rozhodne Ústavný súd, pochopiteľne, ale pokiaľ už v minulosti povedal o tom, že je ústavne neakceptovateľné, pokiaľ je rozsah takejto amnestie absolútny, tak že bude akceptovať aspoň tú čiastkovú. Takže naozaj budem rád a určite bude veľmi dobre, pokiaľ sa aspoň ten výkon tej exekúcie odloží do doby, kým ten Najvyšší súd opätovne rozhodne. Ja som si tu pripravil... (Poslancovi padol hárok papiera.) Dobre, to už aj tak nepotrebujem, ale ďakujem pekne. (Povedané okoloidúcemu poslancovi, ktorý uvedený hárok papiera zdvihol a podal rečníkovi.) Toto bola samotná chronológia Duckého zmeniek.
Takže v tomto prípade sme sa teda dozvedeli, ideme ochraňovať majetkové účasti v prvom rade. Je pochopiteľné, že naozaj vláda má záujem ochrániť tieto majetkové účasti, pretože sa bavíme naozaj o kritickej infraštruktúre. V prípade Eustreamu to máme tranzit, v prípade SPP distribúcie to máme plynárenské rozvody, v prípade Nafty to máme zásobníky. Toto všetko spadá pod tzv. SPP Infrastructure. Tu ale treba povedať, v minulosti dochádzalo v energetických podnikoch k tzv. unbundlingu. To znamená oddeleniu výroby, distribúcie a predaja energií. K tomuto istému v podstate došlo aj v prípade plynární, kedy dnes máme SPP a alternatívnych dodávateľov. Na druhej strane máme potom Eustream, ktorý, ako som spomínal, sa stará o ten tranzit, a potom distribúciu.
Napriek tomu sme tu mali rok 2013, pokiaľ sa dobre pamätám, kedy došlo k takej zvláštnej situácii, kedy do tejto štruktúry, ktorá vtedy fungovala a kedy sme mali inak to zorganizované ako dnes; pomohol by som si nejakou tou názornou pomôckou, ale, bohužiaľ, nemôžme; kedy došlo k podradeniu SPP Infrastructure pod Slovenský plynárenský priemysel, ktorý sa v tom čase stal 100-percentným vlastníctvom Slovenskej republiky. My sme za to zaplatili; zaplatili; v podstate zaplatili sme za to 59 mil. eur, pretože SPP samotné malo vtedy 110 mil. stratu a tým pádom sme prebrali v podstate od vtedajšieho vlastníka 59-miliónovú sekeru, prebrali sme to na seba a stali sme sa 100-percentným vlastníkom dodávateľa plynu. Dodávateľa plynu, ktorý dnes na trhu s plynom má konkurenciu, sám ste ju spomínali na výbore, že tam je 27 alternatívnych dodávateľov, ktorí takisto vedia dodávať. Čiže absolútne neštandardná situácia, kedy sme si tu vytvorili štátny podnik, ktorý ale nie je žiadnym monopolom, ani nevlastní infraštruktúru, a podradili sme pod neho práve tú infraštruktúru, ktorá bola vlastnená zo strany SPP Infrastructure. A teraz sa dostávam k tej pointe, prečo sa toto udialo.
SPP ako predajca plynu dovtedy generoval straty a odvtedy generoval straty. Za posledné tri roky táto strata dosiahla 165 mil. eur. V účtovnej uzávierke alebo teda vo výročnej správe sa, samozrejme, o tejto strate nedozvieme, pretože ako už viackrát bolo v tejto sále povedané, na hospodárenie SPP sa hľadí ako na hospodárenie celku. Ako to teda funguje? Dnes máme podradenú SPP Infrastructure, ktorá obsahuje tie tri zlaté vajcia: Eustream, SPP distribúcia a Nafta, ktoré vygenerujú naozaj veľmi slušné zisky. V roku 2015; alebo dividendy, to boli dividendy vo výške 550 mil., 2016 – 515, 2017 – 378 mil. eur. Táto dividenda je odvedená kompletne do štátneho SPP a až z SPP to príde do štátu. Ten rozdiel medzi tým, čo sa vyplatí z SPP Infrastructure do SPP a potom príde do štátu, bolo za tri roky 165 mil. eur. Toto by sme pritom vôbec nemuseli mať, pokiaľ by sme my mali infraštruktúru, ktorá je priamo v správe ministerstva hospodárstva. To znamená, že všetky dividendy sú odvádzané do štátneho rozpočtu napriamo, bez toho, aby museli vykazovať alebo mazať nejakú stratu. A my všetci sme tým pádom, keďže štátny rozpočet je stále deficitný, by sme museli o 165 mil. menej do tohto štátneho rozpočtu uviesť.
A teraz, prečo toto celé vzniklo, alebo ako to celé vzniklo. Možno si ešte vtedy spomeniete na tú kauzu, keď sa zistilo, že dokumenty súvisiace s prevodom týchto vlastníckych práv alebo organizovaním tejto štruktúry vznikali v počítači spoločnosti J&T. Mám teda za to, že bola to práve táto finančná skupina, ktorá vtedy ovplyvňovala práve tento samotný predaj a v ktorej záujme bolo, aby nevlastnila žiadne stratové súčasti a tieto sa dostali čisto-čiste na štát. Skupina J&T sa medzičasom stiahla, pretože dnes je majiteľom týchto aktív čisto-čiste EPH, zo 49 % SPP Infrastructure, 51 % je to SPP. Takže to, čo my dnes vlastne ideme týmto zákonom ochrániť, tu vôbec nemuselo byť, keby vtedy nedochádzalo k nejakému kšeftáreniu Roberta Fica so skupinou J&T. My sme mohli mať úplne kľudne všetky majetkové účasti, ktoré má dnes SPP priamo napojené na ministerstvo hospodárstva. Mohli sme, nehovorím, že kľudne, pretože tie Duckého zmenky mohli byť v podstate témou kedykoľvek, ale mohli by sme mať minimálne plus 165 mil. vo vačku a ešte možnože aj tých 59 mil., keby sme sa nestali 100-percentným vlastníkom.
Z tohto pohľadu je teda samotný zákon iba sanovaním kostlivca nášľapnej míny, ktorú nám tu nechal Robert Fico. Musíme si s ňou pochopiteľne poradiť. Ja by som bol rád, keby naozaj sme sa tu nehrali na súdy a už v budúcnosti žiadnym spôsobom do tých rozhodnutí nezasahovali. Lebo my vlastne týmto zákonom ideme povedať, že súd rozhodol zle. Ale mňa by aj zaujímalo, prečo ministerstvo si myslí, že súd rozhodol zle. Ja netvrdím, že tie Duckého zmenky, nie, súd v tomto prípade, Najvyšší súd. (Reakcia ministra.) Okej. V poriadku. Je to SPP, ktoré vytvorilo tlak na ministerstvo hospodárstva, pretože je vo vašom 100-percentnom vlastníctve a tým pádom to tu dnes riešime.
No a potom ja som sa toho dotkol aj na samotnom výbore, kedy sme sa bavili o znení toho zákona, v ktorom je definované, že sa, zákon musí byť všeobecný, nemôže byť napísaný priamo na SPP, ale musí byť napísaný na plynárensky podnik. V tomto prípade je tam definovaný aj ten dodávateľ poslednej inštancie. Dodávateľ poslednej inštancie, pán Balog mi potom dal aj jeho to samotné rozhodnutie, v ktorom je uvedené, že SPP je schválené na dobu neurčitú, ale sú tam definované aj štyri podmienky. To znamená dodržiavanie štandardov kvality, nesmie mať nedoplatky voči daňovému úradu, nákup zabezpečený z najmenej dvoch zdrojov a potom tento plyn musí dodávať aj pre tie domácnosti. Čiže toto všetko SPP spĺňa, ale my nevieme do budúcnosti zagarantovať, že naozaj to nebude práve to SPP. A my to nevieme zagarantovať.
Vy ste mi vtedy povedali a vlastne aj pán Balog vtedy povedal, že však áno, bude to do toho roku 2021. Ja verím tomu, že to bude do roku 2021, ale o tomto bude rozhodovať ÚRSO, nie ministerstvo. A ÚRSO je z tohto pohľadu alebo z pohľadu zákona nezávislým, nezávislým orgánom, ktorý by nemal byť ovplyvňovaný. A teda keď ministerstvo povie, že to tak bude, bude tým DPI, dodávateľom poslednej inštancie, tak by to v prvom rade mal na to upozorniť práve regulátor alebo mal by to zagarantovať.
Takže my tu máme dnes nejaké rozliate mlieko, ktoré sa rozlialo. Vláda za Duckého zmenky nenesie zodpovednosť, si povedzme. To je záležitosť naozaj spred 20 rokov. Za čo nesie zodpovednosť, je tá štruktúra. Tú zodpovednosť nesie osobne Robert Fico. A ja som veľmi prekvapený, že dnes tu nesedí ani v tejto sále a nereaguje na túto rozpravu. Ja dúfam, že aspoň zahlasuje za toto, za tento zákon. Ale chcel by som ho teda vyzvať, aby sa aspoň verejne ospravedlnil občanom Slovenskej republiky za ten tunel, ktorý v prípade SPP vykopal pred piatimi rokmi, na ktorý sme sa museli za posledné tri roky poskladať, na 165 mil. eur, kvôli ktorému sme prebrali dlh 59 mil. eur a kvôli ktorému dnes riešime v skrátenom legislatívnom konaní exekučnú amnestiu vo výške 30 mil. eur. Toľko z mojej strany.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2018 o 17:33 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:47

Jozef Rajtár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Podrobné objasnenie. Ešte raz. Ďakujem ti, Karol, za podrobné objasnenie celej veci. Aj o tom, ako pochybne bol predávaný SPP; J&T a následne EPH. Áno, v takom prípade by k takejto situácii ani nedošlo. Nedošlo by k takejto situácii s vyžadovaním nejakej sumy na základe falošných zmeniek ani vtedy, keby bola normálnym spôsobom a čestným spôsobom funkčná vláda, polícia, prokuratúra a súdy, pretože celé to, čo sa ťahá od 90. rokov s SPP so zmenkami je jednoducho organizovaná zločinecká činnosť. A tie organizované skupiny alebo tá organizovaná skupina, čo sa na tom podieľa, mala byť už dávno rozložená a postavená pred súd. Takže normálne sfunkčnenie polície, a teda ďalších inštitúcií by zabezpečilo to, že sa potom nemusia vymýšľať umelé zákony na to, aby sa niečo nemohlo exekvovať, aby sa akože niečo nemohlo. A robí sa to ad hoc, robí sa náhodne, robí sa to vtedy, keď je už problém veľmi veľký.
Sfunkčnite definitívne políciu, prokuratúru a takéto organizované skupiny tu nebudú pôsobiť, a to dokonca ešte niekoľko desaťročí.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 17:47 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video