40. schôdza

29.1.2019 - 14.2.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.1.2019 o 18:00 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 17:56

Ladislav Andreánsky
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní predmetného materiálu v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady.
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1313 z 31. decembra 2018 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že ako gestorský výbor podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dodatkovým protokolom k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu. Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu, tlač 1243a, bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 562 z 29. januára 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

29.1.2019 o 17:56 hod.

MUDr.

Ladislav Andreánsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:56

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, ctené dámy, vážení páni, z poverenia vlády Slovenskej republiky mi dovoľte odôvodniť informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2018 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2019. Informácia sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Uvedené ustanovenie ukladá vláde Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o týchto nariadeniach vydaných v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania. V hodnotenom období vláda prijala a bolo vydaných celkovo päť takýchto nariadení, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 v prerokovávanej informácii. V prílohe č. 2 sú uvedené návrhy aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré vláda predpokladá prijať v I. polroku 2019. Celkovo ide o dve aproximačné nariadenia a vzhľadom na legislatívnu aktivitu inštitúcií Európskej únie sa dá predpokladať, že bude nutné prijať aj ďalšie aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky aj nad rámec tohto zámeru.
Ctený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, ctení páni poslanci, odporúčam, aby plénum Národnej rady informáciu o týchto aproximačných nariadeniach v II. polroku 2018 a o zámere na I. polrok 2019 vzalo na vedomie.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

29.1.2019 o 17:56 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:00

Jozef Ježík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1367 zo 16. januára 2019 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá túto informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch, tak ako už pán podpredseda uviedol, tak v II. polroku 2018 bolo prijatých päť týchto nariadení a teraz v tomto I. polroku sa plánujú prijať dve nariadenia, a to v gescii ministerstva zdravotníctva a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 84. schôdzi 29. januára 2019 a uznesením č. 560 odporúčal Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.1.2019 o 18:00 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:00

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem, aby ste to nebrali ako provokáciu, ale videli ste, že pani ministerka tu bola a tu sedela a čakala, kedy pôjde s návrhom zákona, ale musela súrne odísť, tak ma poprosila, že keby sa nestihla vrátiť, aby som to predniesol, takže naozaj toto neberte ako nič, čo by vás malo rozrušiť, ale ide naozaj, účelom tohto návrhu je iba transponovanie článkov 15 a 16 Smernice Európskeho parlamentu a rady z roku, Rady Európskej únie z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov iných právnych predpisov a správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov o zrušení smernice z roku 2001 na účel regulácie vnútorného trhu v oblasti vysledovateľnosti tabakových výrobkov a uvádzania bezpečnostného prvku s cieľom dosiahnuť hladké fungovanie vnútorného trhu v rámci prísnejšieho legislatívneho opatrenia na úrovni Európskej únie.
Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, ešte raz v mene pani ministerky sa ospravedlňujem, že to predkladám ja, ale videli ste, musela súrne odísť, ja verím, že všetky ostatné zákony už predloží sama osobne a teda vás poprosím, aby ste túto, toto prednesenie smernice podporili.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis

29.1.2019 o 18:00 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:04

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1253.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.1.2019 o 18:04 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:07

Martina Lubyová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, vážený pán predsedajúci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh tohto zákona komplexne upravuje problematiku odnímania akademických titulov a titulov docent, ako aj mechanizmus vo vzťahu k profesorom. Návrh zákona definuje dôvody na odnímanie titulov a nastavuje procesný postup odnímania titulov. Základom je, že rozhodovať by mal rektor vysokej školy, ktorá titul udelila alebo navrhla vymenovanie profesora. Je to podobný princíp, ako je uplatňovaný aj v Českej republike, a to, že o odňatí titulu rozhoduje ten orgán, ktorý titul udeľoval. Návrh čiastočne vychádza z českej právnej úpravy, a to najmä hmotnoprávne, čo sa týka inštitútov, pričom sú v ňom špecifiká vyplývajúce zo slovenského právneho poriadku a aj z rokovaní s orgánmi reprezentácií vysokých škôl, ktorá nám počas MPK a ďalších diskusií urobila niekoľko návrhov, ktoré sme akceptovali. Išlo napríklad o evidenciu odňatých titulov, alebo o akceptovanie návrhu, aby bolo možné sa titulu aj vzdať. To znamená, že titul môže byť nielen odnímaný, ale že človek sa môže titulu aj vzdať.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem za vašu pozornosť, naozaj ďakujem za vašu pozornosť a dovolím si vás požiadať o prerokovanie predloženého materiálu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.1.2019 o 18:07 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:09

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajkyňu k vládnemu návrhu uvedeného zákona, tlač 1261. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 22. marca 2019 a gestorský výbor do 25. marca 2019.
Ďakujem.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

29.1.2019 o 18:09 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:12

Zuzana Zimenová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, toto je tá chvíľa, kedy môžme povedať čaro nechceného. Práve v týchto chvíľach prebieha pred Národnou radou neoficiálne slávnostné odnímanie neoprávnene nadobudnutého titulu JUDr. Andrejovi Dankovi a mňa veľmi teší, že práve v týchto chvíľach aj na tejto pôde môžeme rokovať o návrhu zákona, o ktorom sa možno mnohí domnievajú, že by to mohol vyriešiť právnou cestou.
Niekomu by sa naozaj mohlo zdať, že tento návrh zákona má byť odpoveďou vlády na otázku, čo s tou strašnou hanbou Andreja Danka, ktorý, ako sa potvrdilo, podstatnú časť svojej rigoróznej práce odpísal a ktorý tým pádom používa titul JUDr. neoprávnene. Možno sa niekto nádejá, že návrh zákona je úprimnou snahou vlády ukončiť to trápne divadlo Andreja Danka a umožniť aspoň formálnu nápravu jeho skutku, ktorý nemožno nazvať inak, len podvodom. Niekto možno skutočne očakáva, že keď už Andrej Danko nie je schopný sám od seba k odpísaniu rigoróznej práce sa priznať, ospravedlniť sa a čeliť dôsledkom, teda rezignovať na funkciu predsedu parlamentu a zložiť mandát, že vláda predloží do parlamentu návrh zákona, na základe ktorého to urobí niekto zaňho, na základe nových akademických právomocí, lebo vláda by mala usilovať o to, aby na čele parlamentu nestál človek, ktorý si napriek jasnému usvedčeniu z plagiátorstva svoju hanbu nechce ani len priznať.
Nič z toho, vážení kolegovia a kolegyne, však tento návrh zákona neponúka. Naopak, vláda týmto návrhom zákona Andrejovi Dankovi titul JUDr. iba silnejšie prilepí k menu, k stoličke predsedu parlamentu a k mandátu, ktorý vykonáva. Ak sa tento návrh zákona schváli v podobe, v akej ho vláda predkladá, Andrej Danko už nikdy nebude musieť čeliť výzvam, aby nepoužíval neoprávnene titul JUDr., pretože podľa tohto návrhu zákona mu bude titul už patriť naveky bez ohľadu na podvod, vďaka ktorému ho nadobudol.
Ale tu nejde len o Andreja Danka. Predložený návrh zákona nepokladám za dobré riešenie ani v iných problematických prípadoch, kedy by mal byť titul odňatý. Ministerstvo školstva argumentuje, že sa pri tvorbe návrhu zákona inšpirovalo legislatívou v tejto oblasti platnou od roku 2016 v Českej republike. Je pravda, že v slovenskom návrhu je možné identifikovať niektoré myšlienky a prístupy z českého zákona. Český vzor však pokladám za podstatne kvalitnejší, prehľadnejší a jasnejší. Inak povedané, keby bolo naše ministerstvo školstva iba jednoducho preložilo český text do slovenčiny, vznikol by podstatne lepší návrh, ako je ten, ktorý dnes máme pred sebou.
Predložený návrh zákona možno charakterizovať ako nepodarený pokus vylepšiť, doplniť a rozvinúť český vzor. Vzniklo niečo, čo akademickej obci v skutočnosti nepomôže, ale dokonca skomplikuje pomery pri získavaní a odoberaní akademických titulov. Veľmi to pripomína situáciu spred niekoľkých rokov, keď platný český zákon o verejných výskumných inštitúciách slovenské ministerstvo školstva podobne tvorivo pretransformovalo do slovenských pomerov spôsobom, že bol v praxi nerealizovateľný. Mnohí máme v živej pamäti minuloročný chaos, ktorý takmer rozvrátil vnútorné prostredie Slovenskej akadémie vied, pretože bránil riadnemu fungovaniu výskumných inštitúcií a ohrozil domáce aj medzinárodné projekty, ktoré sa realizovali na jednotlivých pracoviskách.
Ale vráťme sa späť k predkladanému návrhu zákona. Nie som jediná, kto upozorňuje na to, že je nekvalitne pripravený a že ho treba prepracovať. Návrh zákona prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, v rámci ktorého bolo predložených 124 pripomienok, z toho 56 zásadných. Ministerstvo podľa sumáru k vyhodnoteniu MPK neakceptovalo 31 pripomienok, z toho 15 zásadných. Na rokovanie vlády sa návrh zákona predložil s rozpormi so slovenskou rektorskou komisiou a študentskou radou vysokých škôl. V skutočnosti však zostali nevyriešené aj niektoré ďalšie rozpory. Rada vysokých škôl sa napríklad vyjadrila, že, citujem: "podporuje legislatívnu možnosť odobrať neoprávnene získané tituly, ale nie na základe predloženej právnej úpravy, ktorá je málo efektívna a v niektorých prípadoch ťažko vykonateľná". Podobné stanovisko zastáva už aj spomínaná Slovenská rektorská konferencia, ktorá upozorňuje, že ide o prelomové rozhodnutie v oblasti vysokého školstva s vážnymi dôsledkami a žiada preto zvážiť odloženie prijatia návrhu zákona, alebo aspoň upraviť jeho účinnosť tak, aby sa najprv vytvoril dostatočný časový priestor na implementáciu zákona 269 o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania z 11. septembra minulého roku. Chce totiž posúdiť dôsledky jeho aplikácie.
Za evidentnú chybu návrhu zákona je možné pokladať aj celú časť, týkajúcu sa odoberania titulu profesor. Teraz sa nebudem venovať polemike, či vôbec majú ostať tieto tituly doživotne, ako je tomu dnes, alebo majú byť radšej viazané na konkrétne pracovné pozície vo vysokoškolskom prostredí. V každom prípade stav, ktorý platí dnes, predpokladá, že profesora menuje prezident na základe ustanovenia obsiahnutého v Ústave Slovenskej republiky. Ústava mu však neumožňuje profesorov odvolávať, preto je celá táto časť návrhu zákona sporná. Podotýkam, že práve z tohto dôvodu sa profesorské tituly v Čechách neodoberajú. Okrem tejto chyby, ktorá je riešiteľná jedine tak, že sa z návrhu zákona vypustí celá časť o odoberaní titulu profesor, obsahuje návrh aj ďalšie problematické ustanovenia, ktoré sú výsledkom odlišného prístupu oproti českej legislatíve. V tejto chvíli však nepovažujem za vhodné ich všetky vymenovať, pretože sa domnievam, že sú v rámci tohto znenia návrhu zákona jednoducho neopraviteľné. Jediné možné východisko vidím v tom, že ministerstvo návrh zákona stiahne a úplne prepracuje.
Preto z tohto miesta navrhujem nepokračovať ďalej v rokovaní o tomto bode programu.
Skryt prepis

Vystúpenie

29.1.2019 o 18:12 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:18

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, Zuzi. V zásade sa naozaj nachádzame v perverznej situácii. Nachádzame sa v situácii, kedy druhý najvyšší ústavný činiteľ je usvedčeným podvodníkom, klamárom a zlodejom intelektuálneho majetku. Na základe komisie, ktorá bola vytvorená presne na tento účel, ktorá si len dávala príliš silno pozor na slová, aby nepovedala, že je plagiátor, lebo to nie je slovo, ktoré používa slovenská legislatíva a presne ten prípad, ktorý by ho za to mohol postihnúť a ktorý je súčasťou českej legislatívy, pani ministerka, bývalá akademička a možno aj budúca, opomenula pri prepisovaní z českého vzoru, zabudla na dobré mravy, o ktorých český vzor píše a vďaka tomu práve ľudia, ako je pán Danko, budú aj takouto zákonnou úpravou nepostihnuteľní, čo znamená, že duch zákona krváca, nie je prítomný, nie je tam, že nevieme reálne potom postihnúť podvod, neetické konanie a nevieme sa prihlásiť k tej základnej intelektuálnej poctivosti, na ktorú pani ministerka zabudla pri obhajobe predsedu SNS. Preto je celý tento zákon fraškou, nemá tu byť a pani ministerka Lubyová je posledný človek, ktorý má morálne právo ho do tejto siene predložiť. Preto vítam aj ten procedurálny návrh a keď vystúpim v rozprave, obohatím ho o druhý, aby to bolo minimálne vrátené na prepracovanie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2019 o 18:18 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:20

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Zuzka, ďakujem veľmi pekne za tvoj prejav. Ja to dám najskôr tak všeobecne, že je veľmi zábavné, ako celá koalícia sa tvári, že tá práca, ktorá bola okopírovaná z päť kníh, čo je vydokladované, je normálne a že ten titul prišiel normálnym právom a zrazu hneď vláda prinesie návrh zákona, ktorý sa venuje tomuto odoberaniu titulov. Takže ako si to máme vysvetliť, lebo pre mňa je to iba také potvrdenie, že všetko je tak, ako bolo zverejnené a vy vytvárate iba nejaký dojem, že budeme riešiť, alebo vláda vytvára iba nejaký dojem, že to budeme riešiť. Ja našťastie nemám dôveru v toto a tak som nebol ani nejako sklamaný, čo sa týka toho návrhu zákona, pretože to odoberanie titulov je iba absolútne naoko a nevyrieši vôbec nič a tento zákon je absolútne bezzubý a pán predseda Národnej rady po schválení tohto zákona ani o ten titul nepríde. Takže vy sa budete iba nejakým spôsobom tváriť, že ste niečo vyriešili, ale v skutočnosti sa nezmení absolútne nič. A možno moje otázky, môžem ísť aj do rozpravy, ale položím ich aj takto, že ako ste prišli k tým piatim rokom, že prečo sú to, prečo je to akurát tých päť rokov? Prečo to nie je nejaká iná doba? To je jedna tá otázka.
A druhá otázka je, prečo, keď tu máme nový zákon o kvalite vysokých škôl, dva-šesť-devinu, chystá sa akreditačná agentúra, ktorá má vyriešiť celú tú kvalitu a vy prinášate tento zákon, lebo tým nič nezachránite, len upútavate pozornosť na pána predsedu a na všetko, čo je s tým spojené a vôbec neriešite tú kvalitu vzdelávania. A toto vám vyčítala aj lektorská konferencia, že prečo ste nepočkali nejakým spôsobom a reálne ho nepripravili, ale takýmto rýchlym spôsobom ste ho priniesli do Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2019 o 18:20 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video