43. schôdza

26.3.2019 - 4.4.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.4.2019 o 18:24 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:24

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Návrh na zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov sa predkladá ako reakcia na predbežné opatrenie prijaté zo strany Európskej komisie na pozastavenie uplatňovania tohto zákona. Komisia nespochybňuje právo Slovenskej republiky zaviesť daň uplatnenú na sektor maloobchodného predaja potravín. Podľa práva Európskej únie majú členské štáty právomoc rozhodovať o svojich systémoch zdaňovania. Členské štáty Európskej únie však musia takisto zabezpečiť súlad svojich daňových systémov s pravidlami Európskej únie. Pri stanovení daňovej povinnosti by predovšetkým nemalo dochádzať k poskytovaniu štátnej pomoci, pokiaľ daná pomoc nie je v súlade s pravidlami Európskej únie. Keďže Európska komisia má údajne pochybnosti o súlade tejto štátnej pomoci s pravidlami Európskej únie, prijala predbežné opatrenie o pozastavení uplatňovania tohto zákona.
Zo strany Európskej komisie sa jedná o neštandardné opatrenie, ktoré bolo aplikované v histórii Európskej únie menej ako desaťkrát. Vzhľadom na skutočnosť, že vyšetrovanie Európskej komisie nie je časovo obmedzené, navrhovatelia sa rozhodli pristúpiť k riešeniu vzniknutej situácie zrušením zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, čím sa otvorí možnosť hľadať iný, rýchlejší a efektívnejší mechanizmus adresnej pomoci slovenským poľnohospodárom a potravinárom. Zrušením zákona zanikne dôvod pre pokračovanie konania zo strany Európskej komisie.
Predkladaný návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie a nemá sociálne vplyvy a nemá ani vplyv na sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.4.2019 o 18:24 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:26

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný poslanecký návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento poslanecký návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ak spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbor uvedený návrh, výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.4.2019 o 18:26 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:28

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní o návrhu poslancov Danka a ďalších poslancov za SNS na zrušenie Dankovej dane z jedla. Ja sa priznám, že nerozumiem celkom tomu odôvodneniu, pre ktorý predkladatelia prichádzajú s týmto návrhom zákona. Lebo v podstate sa nič nezmenilo oproti tomu, keď sme o návrhu zákona hovorili v prvom čítaní, keď sme o návrhu zákona hovorili v druhom čítaní, keď sme o návrhu alebo o zákone, ktorý už bol schválený a prezident ho vrátil na opätovné prerokovanie, hovorili počas rozpravy k prezidentovmu vetu. Presne tie isté veci, ako dnes odzneli aj v rozprave k návrhu na skrátenie legislatívneho konania, presne tie isté veci sme ako opoziční poslanci vyčítali vášmu návrhu zákona aj vtedy. A teraz nehovorím, nehovorím len o tom, o tom zdražení, ktoré sme predpokladali, že to, že povedie, že povedie k zvýšeniu cien potravín, ako sa aj stalo a ako aj nielen analytici, ale aj ministerstvo financií potvrdilo, že na to mala vplyv Dankova daň z jedla, ale aj pokiaľ ide o to, čo riešite v dôvodovej správe a čo je zrejme teda dôvodom, prečo prichádzate s návrhom zákona, ktorým sa má zrušiť váš vlastný zákon alebo zákon, ktorý ste, ktorý ste navrhli, ktorý ste schválili, ktorý ste schválili napriek tomu, že sme vás upozorňovali na to, že ten zákon nie je v poriadku. A teraz akoby ste nám dávali za pravdu, tak by sa to aspoň, aspoň patrilo priznať, keď už nie v dôvodovej správe, tak aspoň, aspoň v rozprave.
Lebo v čom je problém? Že Európska komisia má pochybnosti o tom, či je alebo nie je zákon v súlade s pravidlami Európskej únie, účinnosť zákona je pozastavená, no tak by sme si mohli počkať na to, ako Európska komisia rozhodne, či boli alebo neboli porušené pravidlá Európskej únie. Ja si veľmi dobre pamätám na tú rozpravu, kde ste argumentovali, že vy chcete pomôcť domácim a zároveň neuškodiť, neuškodiť zahraničným. Čiže už vtedy bolo jasné, že buď nenaplníte ten deklarovaný účel zákona, že pomôžete domácim alebo neuškodíte domácim obchodným reťazcom, že to nebude mať vplyv na, na domáce obchodné reťazce, iba na tie zahraničné, a zároveň, že to nebude v rozpore s právom Európskej únie. Tieto dve veci, a viacerí sme na to upozorňovali, dohromady nejdú. Buď môžete spraviť taký zákon, ktorý bude merať všetkým jedným metrom, zavediete odvod pre obchodné reťazce a áno, doplatia na to potom aj tie menšie obchodné reťazce, aj tie domáce obchodné reťazce, ale bude to jedným metrom a Európska únia s tým nebude mať problém, lebo samozrejme, že každá krajina si môže zaviesť zdanenie alebo, alebo odvody, aké chce, pokiaľ to nie je v rozpore s pravidlami Európskej únie. Alebo ten zákon zmeníte, upravíte, lebo ste narazili na to, že môže byť problém v regiónoch, ktoré sú zaostalejšie, majú nižšiu, nižšiu ekonomickú silu, môže byť problém v menších obciach, že to bude mať negatívny dopad, no tak ste upravovali, dávali výnimky a nastavili ste to tak, že Európska komisia dospela k záveru, že to nie je v súlade s pravidlami Európskej únie.
Ale veď na to sme vás upozorňovali už pri schvaľovaní zákona a vy ste na to nedbali. Vy ste tvrdili, že máte analýzy, že je to v poriadku, že sa to môže urobiť. Tak potom ja by som poprosil, aby ste tie analýzy teda vytiahli, ak ich máte naozaj, a povedali, že je to v poriadku, je to v súlade s právom Európskej únie. Alebo potom, čo bol, čo bol ten dôvod, pre ktorý, pre ktorý zrazu ste usúdili, že to treba zmeniť? Naozaj sa bojíte toho, že by Európska komisia konštatovala, že zákon o Dankovej dani z jedla, ktorý ste schválili, nie je v súlade s pravidlami Európskej únie? Teraz je to podozrenie. Konanie neprebehlo, takže keď to teraz zrušíme, tak sa ani nedozvieme, či to bolo alebo nebolo. Ale vy si nedokážete stáť za tým, čo ste schválili? No tak keď ste boli presvedčení, že je to, že je to v súlade s pravidlami Európskej únie, no tak ste mali počkať, počkali by ste a zistilo by sa, ak máte pravdu, že je to v poriadku. A vy miesto toho navrhujete zrušiť váš vlastný zákon. Zákon, ktorý ste tu ohlasovali ako veľkolepú pomoc potravinárom, poľnohospodárom, ako niečo, čo pomôže nášmu agro, agro-potravinárskemu sektoru a nebude mať žiadne negatívne dopady ani na, ani na spotrebiteľov, že im nevzrastú ceny, ani, ani to nebude v rozpore s právom Európskej únie. Teraz hneď sa ukázalo, že ceny rástli a ceny rástli viac, ako museli alebo ako by rástli, keby tu boli len iné vplyvy, a ukázalo sa, že nie je dokázané, že je v rozpore s právom Európskej únie, ale stačí, že je to podozrenie, a už sa sťahujete.
A druhá vec, ktorá mi nie je jasná pri predkladaní toho návrhu, je, že prečo ste prišli s vlastným návrhom, keď obsahovo identický návrh predložili kolegovia Mihál a Poliačik. Váš návrh zákona má tri články. V jednom článku sa zrušuje ten predmetný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov rovnako ako v návrhu kolegov Mihála a Poliačika, v druhom článku sú dva body, ktorým, v prvom bode sa vypúšťa v § 17 ods. 19 písm. k), to je presne to isté, čo majú aj oni, a potom sa tam vkladá prechodné ustanovenie, ktoré je obsahovo zhodné, akurát je označené iným písmenom a možno je tam nejaká drobná formulačná odchýlka, ale nie je tam, nie je tam rozdiel, čo sa týka obsahu. Tak ja by som očakával, že aspoň vysvetlíte, prečo prichádzate s návrhom zákona, ktorý je identický s návrhom zákona, ktorý bol v riadnom termíne predložený na schôdzu Národnej rady, a predložili ho opoziční poslanci. Že či je za tým niečo iné ako osobná ješitnosť vášho predsedu Danka, ktorý nechce dopustiť, aby jeho dieťa, jeho daň z jedla bola zrušená na návrh opozičných poslancov, nechce čakať, kým Európska komisia povie, že ten zákon nie je v poriadku, že ten zákon porušuje pravidlá Európskej únie. Tak našli ste si, našli ste si fintu ako, ako to obísť. Ešte by ste teoreticky mohli počkať pol roka a potom predložiť rovnaký návrh zákona, ale nerozumiem ani tomu zhonu, ale tak o tom sme sa, o tom sme sa rozprávali v návrhu na skrátené legislatívne konanie, ale nerozumiem ani tomu obsahu. Nerozumiem, prečo prichádzate s rovnakým návrhom zákona, aký je predložený na túto schôdzu opozičnými poslancami. A nerozumiem tomu, prečo si nestojíte za svojím vlastným slovom, za svojím vlastným dieťaťom, za svojou vlastnou Dankovou daňou z jedla, keď tie argumenty, na základe ktorých ju idete teraz rušiť, zazneli už počas schvaľovania a vtedy ste ich nebrali, nebrali do úvahy. Takže chcem poprosiť pána predkladateľa, aby sa k tomu vyjadril a tieto dve otázky zodpovedal. Lebo myslím si, že nielen poslanci, ale aj verejnosť má právo poznať odpovede na ne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.4.2019 o 18:28 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:38

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja vám neberiem váš názor, ktorý ste tu prezentovali. Ja vás chcem ubezpečiť, že určite si stojíme za, za svojimi návrhmi zákonov, ktoré predkladáme, a ten náš zámer bol pomôcť domácim, domácim chovateľom a pestovateľom, aj keď možno sa z jednej strany to javí ako, ako porušenie nejakých európskych pravidiel.
Ale ja by som chcel upozorniť na jednu trošku inú vec. Ja som v médiách zachytil, keď pán europoslanec Sulík povedal, že na jeho nátlak alebo, alebo proste na jeho upozornenie sa Európska komisia alebo, alebo pani predsedníčka zaoberala touto problematikou a ho ubezpečila, že bude to prednostne riešiť. Či takto sa veci riešia. Či je v tom lobing alebo či je v tom nejaká, nejaká, ja neviem, neviem to ani nazvať, pretože ak, ak niekto, ak niekto upozorňuje a tlačí na svojich kolegov, aby sa tým zaoberali. Nikto nepovedal, že je to porušenie nejakých pravidiel, to len Európska komisia vlastne vyjadrila nejakú pochybnosť na základe pána Sulíka, ktorý tlačil na pani predsedníčku, ak som to správne zachytil v médiách, opravte ma, ak to nie je pravda. Takže možnože aj to by bolo na zamyslenie sa, sa spýtať, že či takto to á fungovať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.4.2019 o 18:38 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:39

Zuzana Zimenová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem ti kolega, Andrej Dostál, za tvoje otázky, ktoré si, kládol vo svojom príspevku. Nuž ja by som tiež, veľmi rada počula odpoveď na otázku, že prečo vlastne tento návrh zákona, evidentne zbabraný, škodlivý, zlý, nie sú schopní teraz jeho pôvodní predkladatelia uznať ako chybu. A očakávam to aj ja. A zároveň ty si známy, Ondrej, tým, že veľmi zmierlivo vystupuješ, veľmi vecne sa vyjadruješ, kladieš otázky naozaj zmysluplne a k veci, ja sa však nerozpakujem povedať, že to, čo urobili poslanci vládnej koalície, ako odhlasovali posunutie opozičného návrhu v tejto istej veci až na koniec schôdze, bolo nehoráznosťou. Jednoducho znásilňovaním demokratických pravidiel. Vy si už robíte z tohto parlamentu trhací kalendár a je to skutočne veľmi zlý signál smerom k verejnosti, k ľuďom, ktorí strácajú dôveru vďaka vášmu správaniu, strácajú dôveru v parlament a v demokratické štruktúry. Takže toto vám vyčítam zase ja a očakávam aj ja odpoveď na túto moju výčitku.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.4.2019 o 18:39 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:41

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem obom kolegom za reakcie, zvlášť teda pánu poslancovi Pamulovi.
Pán poslanec, povedali ste, že v stojíte si za svojimi návrhmi. No nestojíte si za svojimi návrhmi. Keď si niekto stojí za svojimi návrhmi a myslí si, že sú v poriadku, tak nespraví to, že pri prvej príležitosti zoberie nohy na plecia a zuteká, lebo presne to vy robíte. Európska komisia pozastavila účinnosť zákona o Dankovej dani z jedla, ktorý ste vy navrhli, vy pretlačili cez parlament, pretlačili cez prezidentovo veto, a hneď, hneď prichádzate s návrhom ten zákon zrušiť. Takto nevyzerá stáť si za svojím názorom, stáť si za svojím návrhom. Vy zmenili ste názor, ale aspoň to teda povedzte, že ste sa mýlili, že ste predložili niečo, čo nebolo v poriadku, niečo, čo je zlé. Dobre, zistili ste, že je to tak, ale vy zahmlievate aj v dôvodovej správe, lebo z nej sa človek nedozvie, že v čom je vlastne problém. Keď si myslíte, že ten zákon nie je v rozpore s právom EÚ, no tak ste mali počkať na verdikt Európskej komisie.
Povedali ste, že chceli ste pomôcť domácim producentom. Ale áno, veď presne o tomto to je, že nemôžete pomôcť domácim bez toho, aby ste porušili pravidlá Európskej únie, lebo musíme mať rovné podmienky pre všetkých.
No a či pán poslanec Sulík na niekoho tlačil, alebo netlačil, to sa musíte spýtať jeho, ale pán poslanec Sulík je v Európskom parlamente, členom opozičnej frakcie Európski konzervatívci a reformisti, takže si nemyslím, že by on mal nejaký dosah na Európsku komisiu. Vy tam máte komisára pána Šefčoviča.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.4.2019 o 18:41 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:43

Radoslav Pavelka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Keď pán prezident vrátil tento zákon na opätovné prerokovávanie, tu som stál a začal som tým, že vyjadrujem sa tretíkrát k tomuto nezmyselnému zákonu, netušil som, že tu budem aj štvrtýkrát, takže sa vyjadrujem štvrtýkrát k tomuto nezmyselnému zákonu.
Na tomto zákone je presne vidieť, ako to vypadá, keď sa ide presadzovať svojvôľa, hlavne hlava-nehlava, napriek argumentom odbornej verejnosti, ale aj opozície. Keď sme tento návrh kritizovali, vysvetľovali sme vám, že je zlý, že určite prinesie zdražovanie, ale vy ste sa nám vysmievali, zľahčovali ste naše argumenty a išli ste si svoje. No naše pripomienky sa netýkali len zdražovania, ale aj problémov pri prijímaní zákona vzhľadom na zákony Európskej únie. My sme namietali, že nepostupujete správne, že porušujete legislatívu EÚ. Namiesto toho, aby ste sa nad tým zamysleli, radšej ste nám ale kľudne na verejnosti klamali. Napríklad aj, okrem iných aj pán Lapšanský z ministerstve pôdohospodárstva, ktorý v priamom prenose v relácií TA3 dňa 5. 2. doslovne povedal na tieto naše argumenty alebo na tieto naše výtky, citujem: "Ministerstvo intenzívne komunikuje s Bruselom, my sme tam dvakrát do týždňa. My máme informáciu, že poslanci mali dobre odkonzultované tieto veci s Európskou úniou."
Keďže sme spomínali Richarda Sulíka, tak Richard Sulík ako europoslanec ešte v októbri sa obrátil na Komisiu s otázkou, či táto daň z potravín nie je nepovolená štátna pomoc. A dovolím si odcitovať z odpovede pani eurokomisárky Vestager. "Členské štáty by mali Komisiu informovať pred prijatím vnútroštátneho práva, v opačnom prípade je pomoc neoprávnená, čo môže viesť k jej vymáhaniu od príjemcov." Takže bolo úplne jasné z Európskej komisie, že jednoducho toto nie je dobrý, správny postup a že prídu tieto veci, ktoré, žiaľ, prišli. Aj pán europoslanec Richard Sulík pokračoval ďalej a deň po prelomení prezidentového veta preto poslal Komisii ďalšiu otázku, a to, či vláda alebo poslanci konzultovali zavedenie tejto dane z potravín, ktorá má črty nepovolenej štátnej pomoci. Z odpovede vyplávalo, že k informovaniu neprišlo, doslovne sa v nej píše, opäť citujem: "Komisia úzko sleduje vývoj na Slovensku. Jej útvary požiadali Slovensko o informácie týkajúce sa dane z maloobchodného predaja a fondu na podporu marketingu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, aby posúdili, či uvedené opatrenia sú zlučiteľné s pravidlami štátnej pomoci. Tieto informácie sú nevyhnutné na analýzu opatrenia, jeho súlad s pravidlami EÚ. Komisia potom rozhodne o možných krokoch založených na tomto posúdení. Takisto preskúma, či opatrenie je v súlade so slobodami vnútorného trhu." Koniec citátu. Táto odpoveď nám bola zaslaná 24. 1. 2019. Z toho je teda evidentné, že predkladatelia zákona sa na Európsku komisiu neobrátili, hoci to mali ako povinnosť. Ak by to tak bolo, tak jednoducho Európska komisia by sa nezačala o to zaujímať až teraz, ale dala by svoje vyjadrenie k tomuto zákonu už dávno predtým a vy by ste vlastne tento zákon do legislatívneho procesu ani nemali dať.
No, žiaľ, musím to povedať, klamali ste aj ďalej ohľadne zvyšovania cien. Veľa ľudí tvrdilo, že toto bude viesť k zvýšeniu cien, ale všetci predstavitelia SNS od predsedu pána Danka cez pani ministerku Matečnú, ale aj slovami poslancov, ste svorne tvrdili, že to nie je pravda. No včera na tlačovej konferencií pána predsedu vášho, na ktorej avizoval zrušenie tohto zákona, povedal, a opäť budem citovať: "Robím to preto, že nechcem aby sa o mne o 40 rokov hovorilo ako o človeku, ktorý stál za rastom cien potravín." Čiže zrazu je všetko jasné, že naozaj k zvýšeniu prišlo. To sa však vedelo hneď pri predložení zákona a definitívne to bolo potvrdené Štatistickým úradom, ktorý v správe za mesiac január jasne povedal, že ceny potravín boli vyššie až o 3 percentá.
Žiaľ, musím pripomenúť aj neodbornosť, ktorú ste prejavili prijímaní tohto zákona. Už pri prvom čítaní sa na tento návrh vzniesla obrovská vlna kritiky. Tento návrh bol tak nekvalitný a zlý, že ho skritizoval snáď každý, koho sa týkal, široká verejnosť, poľnohospodárske a potravinové združenia a samozrejme obchodníci. Neskôr sa ku kritikom pridal dokonca aj minister Žiga. My v SaS sme kritizovali nielen hrozbu zvýšenia cien, ale aj možné zhoršenie postavenia slovenských dodávateľov potravín. Som presvedčený, že reálne hrozil zánik niektorých menších slovenských predajcov potravín. No ani tie veľké to nemali na ružiach ustlané. Vďaka odvodu by totiž museli do štátnej kasy odviesť milióny eur, ktoré by ich obchodnou stabilitou určite mohutne zatriasli. Aj preto sme vyzývali, aby bol tento zákon stiahnutý z rokovania. Nestalo sa tak. No vy v SNS ste však pochopili, že ste prestrelili a svoj geniálny zákon ste upravili mohutnou odbornou zmenou, vďaka ktorej sa odvod začal týkať len veľkých obchodných reťazcov. Okrem iného to znamenalo aj zníženie plánovaného výberu financií zo 150 miliónov na 112 miliónov. Ale ani to pre vás nie je žiaden problém, 38 miliónov hore-dole z plánov.
Viackrát sa avizovalo, že podobné zákony prijaté v Maďarsku a v Poľsku EK zastavila, Európska komisia, a že podobné hrozí aj na Slovensku. Tvrdili ste, že o tom viete a že vami pripravený zákon ste pripravili tak, aby to Európska komisia nemá dôvod zastaviť. Nuž, vidíme výsledok.
Máme tu však aj následky ekonomické. K zdraženiu už reálne prišlo a tento stav už stál slovenské domácnosti niekoľko desiatok miliónov eur. Úplne zbytočne vynaložených. Len kvôli zlému zákonu. V dobe, kedy dávate ľuďom vlaky zadarmo, obedy zadarmo s odôvodnením, aby ste pomohli ľuďom, a na strane druhej im kľudne z vrecák vytiahnete omnoho väčšie peniaze cez tento zákon.
Čo ma však mrzí najviac, že škody sú aj morálne. Práca poslancov je vo verejnosti dlhodobo vnímaná negatívne, kedy nám je vyčítané všeličo možné. Niekedy viac a niekedy menej oprávnene. Ak si však verejnosť pri tomto zákone bude ťukať na čelo, nemôžme sa jej čudovať. Veď čo si už pomyslieť o tvorbe zákonov, ktorý prijmeme taký, ktorý je všeobecne považovaný za zlý, za neodborný, za zmätočný? Na opätovné rokovanie ho vrátil aj pán prezident a napriek tomu ste ho schválili. Narobil veľa problémov obchodníkom, predajcom, ale aj výrobcom. No a najmä bežným ľuďom, ktorým týmto zdraželi potraviny. Nuž a zrazu po tom, čo Európska komisia povedala ešte raz to, čo už bolo povedané miliónkrát, tento zákon zrazu zrušíte. Pred pár dňami som tu stál a vyčítal som vám, že ste predložili zlý a neodborný zákon o službách v cestovnom ruchu a ktorý ste museli narýchlo opravovať prílepkom. Nuž a dnes tu máme ďalší dôkaz vašej neodbornosti. Pevne dúfam, že sa z toho poučíte a budete počúvať nielen viac opozíciu, ale aj odbornú či laickú verejnosť ale najmä zdravý rozum, aby sme sa za prácu v tomto parlamente pred ľuďmi nemuseli hanbiť.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.4.2019 o 18:43 hod.

Mgr.

Radoslav Pavelka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:51

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, naozaj musia mať ľudia veľmi zvláštny pocit, keď sledujú účinkovanie parlamentu v tejto veci, vo veci jeho, Dankovej dane z jedla, ktorú najprv kolegovia z SNS navrhli a teraz ju navrhujú zrušiť. Myslím si, že nie z účinkovania celého parlamentu, lebo opozícia veľmi jasne aj v prvom čítaní, aj v druhom čítaní, aj po vrátení zákona prezidentom upozorňovala, v čom sú riziká. A tie riziká, nestáva sa to inakšie často, že tie riziká sa potvrdia tak rýchlo a to teda ako to riziko rastu cien potravín, ktorý sme tu mali, ktorý sme tu mali hneď od začiatku roka, a tiež sme tu o tom viedli polemiku, porastú kvôli tomu potraviny, neporastú, my sme tvrdili, že porastú, SNS tvrdila, že neporastú, a, ajhľa, rástli.
Mali sme tu polemiku na tému, či je alebo nie je to v rozpore s právom Európskej únie, najmä teda ak sa to spraví tak, že chceme chrániť domácich, domácich predajcov. My sme tvrdili, že je to v rozpore, alebo teda ja som to veľmi opatrne formuloval, že to môže byť v rozpore s právom Európskej únie, netvrdil som to, netvrdil som to úplne natvrdo, lebo nevedel som, ako by dopadlo konanie pred Európskou komisiou. Kolegovia z SNS nás ubezpečovali, že je to v poriadku, nie je tam žiadny problém s právom Európskej únie. Nuž a aj táto vec sa veľmi rýchlo potvrdila, aj keď sa teda nepotvrdila do tej miery, že by Európska komisia potvrdila rozpor, ale potvrdila, že má, že má podozrenie a to podozrenie má tak vážne, že pozastavila účinnosť zákona, čo je veľmi výnimočné opatrenie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.4.2019 o 18:51 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:53

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, vážení kolegovia, to je tá veľmi často pertraktovaná voči nám, opozičným, že sme nesystémoví, neodborní, nerozumieme veci, lebo všetko Štrasburg, Brusel. Takže nech sa páči, toto tu máte v priamom prenose. V mnohých veciach vás upozorňujem ja osobne, aj kolegovia, ktorí majú čo do toho povedať, aj v iných zákonoch, nie iba v tomto, aby ste nebrali na ľahkú váhu naše pripomienky a naše nejaké názory, ktoré sa vám snažíme aj v prvom čítaní, aspoň ja osobne dávať, aby ste si to trošku zvážili, pretože naše neprechádzajú. A vidíte, kam ste to až dopracovali. Ja sa nemám začo hanbiť, ale byť na vašom mieste, tak asi by som ja, mi bolo povedané, že mám chodiť po kanáloch, lebo tomu nerozumiem, tak neviem teraz, kto má chodiť po kanáloch voči občanom a voči Bruselu a Štrasburgu. Takže, vážení páni kolegovia a kolegyne, vstúpte si do svedomia trošku. Áno, vládnete a myslím si, že mali by ste vážiť aj opozičné návrhy, pretože nie všetci sme iba tendenčne zameraní, sme tu aj odborne niektorí. A myslím si, že túto odbornosť sa vám snažíme aj našimi pozmeňujúcimi návrhmi predložiť, aby ste urobili zadosť príslušným zákonom. Žiaľ, hrach na stenu, a tu máte výsledok. Takže dúfam, že sa z toho poučíte a do budúcna Brusel nebude musieť nám vytýkať veci, ktoré sme si mali my tu doma utriasť a tu povedať, že takto my to tu chceme a Brusel nám to iba odklepne. Žiaľ, nestalo sa. Takže dajte aj na opozíciu niekedy. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.4.2019 o 18:53 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:55

Radoslav Pavelka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Samozrejme, Ondrej, ja som mal na mysli predkladateľov tohto zákona, keďže naozaj opozícia tieto všetky veci, ktoré som spomínal v rozprave, veľakrát a opakovane spomínala, upozorňovala. Takže v tomto prípade naozaj musíme povedať, že my sme mali pravdu a potvrdilo to aj toto konanie Európskej komisie. Pravdou však je, že ľudia nerozlišujú veľakrát prácu opozície, koalície. Pre nich sme všetci poslanci, ktorí prijímajú zákony, ktoré im majú slúžiť, a teda naozaj musíme povedať, že tento zákon neposlúžil naozaj nikomu a spôsobil jeden veľký chaos u predajcov, dodávateľov a hlavne teda ľudí, ktorým reálne zdražil potraviny.
Ja by som chcel naozaj ešte aj to, čo povedal kolega Fecko, pripomenúť a teraz to myslím naozaj v dobrom, hoci tu zvádzame politický boj, že niekedy by bolo naozaj dobré si trošku pozrieť, čo hovoríme, a možno tie veci, ktoré sú dobré a ktoré sú rozumné, majú reálny podklad, naozaj, naozaj k sebe zobrať a neriešiť všetko len politicky. Ale naozaj sa snažiť, aby sme tie zákony predkladali také, aby tým ľuďom naozaj slúžili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.4.2019 o 18:55 hod.

Mgr.

Radoslav Pavelka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video