45. schôdza

9.5.2019 - 22.5.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 16:15 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:15

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len stručne, ja som uviedol, že určitou krivdou voči tým, ktorí boli perzekvovaní komunistickým režimom, je aj to, že nebol im zvyšovaný tento príplatok, a tiež je možno nie najšťastnejšie porovnanie dôchodkov a zvyšovanie dôchodkov s týmto, lebo to je úplná kategória, úplne iná kategória, príplatok a dôchodok, čiže s týmto súhlasím a, samozrejme, v druhom čítaní, ak sa situácia zmení a rozhodne sa plénum Národnej rady to riešiť inak, tak alebo lepšie, výhodnejšie, budem len spokojný.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 16:15 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:25

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená snemovňa, dovoľte, aby som predložil novelu zákona v mene predkladateľov, mňa a pána poslanca Roberta Fica, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.
Cieľom navrhovaného zákona o správnych poplatkoch je podporiť, aby poplatky, ktoré je potrebné po uzavretí manželstva pri výmene dokladov, ktoré sú spojené so zmenou priezviska, boli odpustené tomu, ktorý má na to nárok, a tým ušetriť aj určité finančné prostriedky, že oslobodíme od týchto poplatkoch predovšetkým ženy, ktoré vstupujú do zväzku manželského.
Celý zákon je ladený tak, aby bolo možné toto uplatniť pri hocijakom dokumente alebo doklade, ktorý bude potrebné v súvislosti so zmenou priezviska si vymeniť. To znamená, nie je potrebné, aby sme taxatívne uvádzali, o ktorých sa to jedná. Samozrejme, že tie najdôležitejšie sú úplne zrejmé, ale je dôležité, aby to bolo ošetrené v podstate u všetkých dokladov, ktoré bude potrebné v súvislosti s uzavretím manželstva a následnou zmenou priezviska jedného z manželov v dôsledku uzavretia manželstva zmeniť.
Bude to, bude sa jednať o bezplatné vydanie všetkých druhov dokladov, o vydanie ktorých požiada v dôsledku tejto zmeny manžel alebo manželka, ktorá zmení priezvisko, pretože sú aj prípady, kedy manžel môže zmeniť priezvisko, ale v drvivej väčšine príkladov je to predovšetkým zmena priezviska u manželky. Všetko ostatné je uvedené v návrhu zákona.
Zároveň chcem konštatovať, že tento, táto novela spĺňa všetky náležitosti. Je tam stanovisko z ministerstva financií a bude mať aj negatívny dopad na štátny rozpočet odhadovaný zhruba na asi 1,5 mil. eur. Toľko na predloženie tohto zákona.
Pani predsedajúca, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 16:25 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:26

Igor Federič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií, ako spomínal pán predkladateľ.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby tieto výbory uvedený návrh prerokovali do 17. júna a gestorský výbor do 18. júna 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 16:26 hod.

Ing.

Igor Federič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:28

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Možno aj z tohto je zrejmé, že tento návrh zákona bude mať podporu v celom politickom spektre, pretože sa jedná naozaj o niečo, čo môže úplne logicky zjednodušiť výmenu dokumentov po uzavretí manželstva. Takže chcem vás požiadať o podporu tohto zákona a zároveň upozorniť, že v návrhu zákona je uvedený dátum platnosti uvedenia tohto zákona, ktorý zrejme nebude možné dodržať. Takže v druhom čítaní určite predložím zmenu tohto termínu, pardon, účinnosti tohto zákona tak, aby bolo možné zosúladiť s druhým čítaním.
Takže ešte raz ďakujem pekne a chcem vás požiadať o podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 16:28 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:31

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo aj za uvedenie návrhu novely zákona.
Vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dostavba III. a IV. bloku Jadrovej elektrárne v Mochovciach je najväčšou investíciou na Slovensku, ktorá má významný ekonomický dopad na celé národné hospodárstvo. Po dokončení bude pokrývať približne 26 % spotreby energie na Slovensku a pomôže predchádzať emisiám skleníkových plynov v objeme 7 mil. ton ročne. Počas dostavby bolo vytvorených viac ako 15-tisíc pracovných miest, priamych, nepriamych, aj vyvolaných. Viac ako polovicu dodávok realizujú slovenskí dodávatelia. Slovenské jadrové elektrárne patria medzi najspoľahlivejšie a najbezpečnejšie elektrárne svojho druhu na svete. Vzhľadom na strategickú dôležitosť Jadrovej elektrárne Mochovce III a IV predkladaný návrh zákona reaguje na potreby, ktoré vyplynuli z doterajšej praxe Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v súvislosti so správnymi konaniami týkajúcimi sa jadrových zariadení.
Navrhovaná novela atómového zákona a stavebného zákona sleduje tri hlavné ciele: zabezpečiť efektivitu a plynulosť procesov pri povoľovaní jadrového zariadenia Mochovce III, IV, odstrániť viaceré v praxi nefunkčné a nepraktické procesné ustanovenia a vyjasniť vzťah medzi atómovým zákonom, stavebným zákonom a správnym poriadkom.
Tieto ciele môže dosiahnuť cez zmenu procesných ustanovení novelizovaných zákonov. Novelou sa preto zavádza doručovanie všetkých písomností účastníkom konania verejnou vyhláškou, čím sa prispieva k transparentnejšiemu informovanosti verejnosti o jednotlivých úkonoch Úradu jadrového dozoru.
Pre porovnanie, súčasné znenie atómového zákona umožňuje takéto doručovanie len pre rozhodnutia.
Keďže Úrad jadrového dozoru ako dozorný orgán v oblasti jadrovej bezpečnosti a súčasne aj špeciálnym stavebným úradom, ktorý má v rámci kolaudačného konania postupne vydať tri povolenia schvaľujúce užívanie stavby, návrh zákona precizuje úpravu týchto konaní, berúc do úvahy vzájomný vzťah. Konkrétne návrh zákona zefektívňuje tieto konania v tom zmysle, že pokiaľ sa pre určitý stupeň kolaudačného konania získali záväzné stanoviská dotknutých orgánov, tak tieto záväzné stanovisko nie je potrebné opätovne získavať pre ďalšie stupne kolaudačného konania v rozsahu, v akom boli tieto stanoviská vydané v rámci predchádzajúcich povoľovacích predpisov.
Navrhované procesné zmeny významne a výrazne prispejú k zefektívneniu povoľovacích procesov pri licencovaní strategicky dôležitého energetického zariadenia Mochovce III a IV, čím Slovensko získa energetickú samostatnosť a výrazne sa zvýši rozvoj infraštruktúry regiónov. Poprosím o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 16:31 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:34

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil ako spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Puciho a Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1372).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby zákon prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom do 18. júna 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 16:34 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:40

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. V strane SaS máme také pravidlo, že naozaj bez problémov podporíme akýkoľvek zákon, kľudne aj koaličný, ktorý je prospešný a nemá žiadne bočné úmysly. Toto je presne taký zákon. Urobili sme to aj viackrát a určite to urobíme aj teraz. Zhováral som sa o tomto zákone aj s pánom predkladateľom, rozprával som sa aj s viacerými právnikmi, naozaj účel tohto zákona je dokonca v súlade s naším volebným programom, a teda aby sme čo najskôr vyšli práve z toho s názvom Mochovce. Ja by som si tento zákon dovolil nazvať antiobštrukčný. Ten samotný princíp popísal už pán predkladateľ, v zásade v tomto prípade ide o stransparentnenie povoľovacacieho procesu pri uvádzaní jadrového zariadenia do prevádzky. Bavíme sa v podstate o akomkoľvek jadrovom zariadení, ale v súčasnosti máme v rozostavanosti 2 bloky jadrovej elektrárne elektrárne Mochovce, teda tú III a IV.
Tento zákon je naozaj v súlade s našou legislatívou, dokonca je aj v súlade s tým Aarhuským dohovorom o poskytovaní informácií verejnosti, a to práve z tej oblasti životného prostredia.
Je tu však jedna vec, na ktorú by som si v súvislosti s Mochovcami dovolil upozorniť, asi niektorí z vás sledujú túto problematiku, ktorá v posledných týždňoch sa opätovne dostáva ako jedna z hlavných tém na verejnosť, jednak sa tá dostavba opätovne predlžuje, toto ale nemá ešte priamy súvis s tým povoľovacím procesom, pretože k nemu sa ešte nedostali, takisto sa predražuje, IV. blok, nevieme presne, kedy bude dostavaný, majetok Slovenských elektrární je založený a hlavne stáva sa z toho taký ten medzinárodný konflikt, asi ste počuli vyjadrenia pána Kurza, rakúskeho kancelára, ktorý hovoril o tom, že sa zasadí o to, aby Mochovce neboli uvedené do prevádzky.
Ja už som sa k tým Mochovciam vyjadroval v minulosti, ako i v posledných týždňoch niekoľkokrát, mali sme to aj ako tému na výbore pre hospodárske záležitosti, práve tie garancie o tom, že nedôjde k nejakému ďalšiemu predĺženiu a oddialeniu, sme, bohužiaľ, nedostali. Dostali sme prísľub, ale také tie reálne garancie, ktoré by to zabezpečili, tu momentálne nie sú. Ja verím, že práve tento zákon tomu minimálne nejakým spôsobom napomôže.
Keď sa bavíme o tých termínoch ako o takých realistických, nám bol prezentovaný november 2019, takisto vychádza aj z toho, že tento zákon vstúpi do platnosti. Ja si myslím, že je to až príliš super optimistický termín, keďže ten povoľovací proces začne až v lete a taký ten realistický bude niekedy v marci, možnože v lete v roku 2020. Ale, chvalabohu, aj za to a ja verím, že spoločne k tomuto prispejeme. Musíme si ale povedať, že toto obdobie je už obdobím po voľbách. Bavíme sa o marci, resp. lete 2020. To znamená, že je, tie Mochovce ešte stále budú takou nejakou nášľapnou mínou pre tú ďalšiu vládu, a preto by bolo dobré pomenovať aj tých vinníkov, ktorí nesú za ten súčasný stav zodpovednosť. V tej trestnoprávnej rovine sa tým už zaoberajú aj orgány činné v trestnom konaní, napokon mali sme tu tých dvoch zadržaných bývalých generálnych riaditeľov, resp. jedného zadržaného a na druhého bolo, bolo takisto vydané, teda bolo začaté konanie. Ale máme tu aj tú politickú rovinu, teda tú politickú zodpovednosť. Máme tu ten rok 2008, kedy to bol práve Robert Fico, ktorý tých Talianov dokopal do dostavby elektrárne v Mochovciach napriek tomu, že veľmi dobre vedel, že s tým nemajú žiadne skúsenosti, myslím, teraz výstavbu jadrových elektrární, napriek tomu, že toto nebola žiadna podmienka v privatizačnej zmluve.
S pánom Robertom Ficom som chcel o tomto hovoriť aj na výbore, je jeho riadnym členom, bohužiaľ, neukázal sa, rovnako sa neukázal ani dnes tu v tejto sále, čo ma trocha mrzí, pretože naozaj Mochovce, treba si to povedať a treba to povedať najmä pre ten záznam, sú hlavne jeho maslom na hlave. Mochovce mali byť dokončené v roku 2012... (Kýchnutie v sále.) Na zdravie! ... s rozpočtom 2,8 mld. eur. Dnes máme rok 2019. O III sa hovorí, že budú, že bude dokončená v roku 2014, rozpočet máme dnes viac ako dvojnásobný a ešte stále nevieme, čo bude so IV. A bez IV pritom tie Mochovce sú takým vedrom bez dna. Pretože ak nedokončíme aj tú IV, tak ten úver, ktorý dnes máme, aj Slovenská republika je zaňho zaviazaná, tak jednoducho ten jeden blok nikdy nesplatí. Bavíme sa o prepočte na tú Slovenskú republiku 2 mld. eur. To je teda na 44 % podiel, za ktorý ručíme, práve v tom, v prípade toho úveru ručíme alebo sme nejakým spôsobom na to prispeli, napr. vo forme nevyplatenej dividendy.
Dnes sme tu mali zdravotnícke zákony. Dve miliardy, to je osem krajských nemocníc, fungl nová nemocnica v každom krajskom meste. A preto tu naozaj je otázka, že či sme v tom 2008 naozaj museli takýmto spôsobom tlačiť dostavbu Mochoviec, pretože jadrová elektráreň je komerčná elektráreň a jej výstavba by mala byť v prvom rade takým tým rozhodnutím na základe nejakej ekonomickej analýzy a hlavne rozhodnutím toho hlavného akcionára, teda toho hlavného majiteľa, ktorý o tomto rozhodne, a nie na základe nejakého politického tlaku. A hlavne mal by o tom rozhodovať trh, či je naozaj takáto elektráreň uskutočniteľná za tých-ktorých trhových podmienok. V tom 2008. to pravdepodobne aj bolo, ale potom sme zažili krízu, kedy naozaj ceny elektriny sa veľmi, veľmi prudko prepadli.
Čiže z tohto pohľadu Robert Fico veľmi hrubo zasiahol do trhového prostredia a do dnešného dňa sa k tejto tematike nejako nevyjadril. Nie je tu ani pri prerokovaní tohto zákona, čo ma naozaj veľmi mrzí.
Možno takým druhým politicky zodpovedným je práve pán Žiga, pán minister hospodárstva. Jemu tu možno vyčítať maximálne to, že dlhodobo ignoruje práve ten problém v súvislosti s Mochovcami, pretože ministerstvo hospodárstva je to, ktoré zodpovedá za ten náš 34 % balík Slovenských elektrární. Pán minister tu dnes nie je s nami, nebudem ďalej na jeho adresu sa vyjadrovať. Koniec koncov mal som možnosť vydiskutovať si tieto veci tieto veci s ním aj na výbore, ako aj v televíznej relácii.
Pre mňa bolo možnože takým najväčším prekvapením práve z toho výboru, že opätovne sa ten harmonogram posúva napriek tomu, že sme už minulý rok v septembri hovorili o tom, že zrejme tomu, tomuto tak bude. A pritom naozaj tí Rakúšania, ako som už povedal, sú iba takou tou čerešničkou na torte, pretože k tomu povoľovaciemu procesu sme sa ešte dnes nedostali, a napriek tomu už to máme tu, to nejaké predĺženie. A napriek tomu tu už máme populistické vyjadrenia pána Kurza, že toto oddialenie zabezpečil práve on. To oddialenie, ktoré zabezpečí, toho sa pravdepodobne ešte len dočkáme.
Čo ma ešte prekvapuje pri tomto zákone, je to, že s ním neprišlo samotné ministerstvo hospodárstva, pretože jedná sa už o jedenáste odloženie výstavby, o jedenáste predraženie, rokovali sme o tom už v septembri minulého roku, kedy sme hovorili, že naozaj k tomuto opätovne môže dôjsť. Napriek tomu, týmto zákonom vieme dosiahnuť to, že ak dodržíme všetky predpisy, postupy a dohovory, zamedzíme aspoň tým obštrukciám pri tom zákone, ktoré vyplývajú práve najmä z tých doručovacích lehôt a odvolaní.
Ale tento zákon zavádza ešte jednu takú pozitívnu vec, a to stransparentnenie toho procesu. To znamená, že nielen priami účastníci konania, ale prakticky celá široká verejnosť sa dozvie naozaj o všetkých tých výhradách, odpovediach a celom tom konaní. Opakujem, z tohto dôvodu tento návrh zákona v prvom čítaní podporíme. Teším sa na diskusiu o tomto zákone na výbore a ja teda dúfam, že náš virtuálny kolega pán Robert Fico, ktorý má práve za tie Mochovce to najväčšie maslo na hlave, sa ho konečne zúčastní aj osobne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2019 o 16:40 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:49

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za vystúpenie, Karol, ale chcela by som ešte podotknúť a pripomenúť aj otázku prevádzkovej bezpečnosti ohľadom využívania vody, ktorá je potrebná pre prevádzku, a v súvislosti so zmenou klímy, ktorá prináša to, že naše vodné nádrži, nádrže a naše rieky sú čoraz, majú čoraz menej vody, a práve veľká nádrž Veľké Kozmálovce, ktorá už dnes je na hranici využitia pre dva bloky existujúce, má sa využívať aj pre ďalšie dve, a pritom stále nie je preukázané, či to bude dostatočné. Taktiež čo bude v prípade havárie, ak by nebodaj došlo k niečomu takému, ako bolo vo Fukušime, kde práve nedostatok vody na chladenie spôsobil nárast tejto obrovskej tragédie, a na tieto otázky, o tomto sa ako keby mlčalo.
A naozaj by ma zaujímala pravdivá, relevantná nejaká analýza, ako je to s množstvom vody potrebnej pre využívanie ďalších dvoch blokov v Mochovciach, či je jej dostatok, či to nebude tlak na budovanie napríklad vodnej nádrže Slatinka, ktorá, o ktorej sa hovorí, že nemá byť pre Mochovce, na druhej strane sa hovorí, že je nevyhnutná pre Mochovce. Ak áno, či bude tlak na financovanie, a pritom vieme, že je tam veľký odbor ekológov voči výstavbe tejto Slat..., tejto, tejto nádrže. Sú to veci, ktoré sa zdajú ako keby podružné, ale si myslím, že sú v konečnom dôsledku kľúčové pre prevádzku v Mochovciach, a preto o tom tu hovorím takto nahlas a verím, že zodpovední ma počujú a tieto odpovede sa verejnosť, sa ich dozvie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2019 o 16:49 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:51

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Anka, ďakujem pekne. Samozrejme, aj tá voda a to chladenie sú predmetom toho posudzovania v rámci toho povoľovacieho procesu. Ja aj keď som sa, ja aj keď som diskutoval posledne s pani Žiakovou, tak som vyjadril presvedčenie, že naozaj Úrad jadrového dozoru dostatočne posúdi aj všetky tieto vplyvy, aj čo sa týka chladenia. Pani Žiaková ma ubezpečovala, že teda naozaj aj keby došlo k havárii, tak tej chladiacej vody bude dostatok priamo v tom areáli v ich vlastných nádržiach. Ja si myslím, že o tomto treba diskutovať, pýtať sa práve v rámci toho povoľovacieho procesu, ktorý ideme týmto spôsobom zjednodušiť, ale hlavne stransparentniť.
Takže naozaj k tým informáciám, nech ich podá ktokoľvek, sa bude môcť v podstate dostať každý.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2019 o 16:51 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:52

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dámy a páni, aj keby sme sa na jadrovú elektráreň dívali ako na veľmi nevinnú a ekologickú vec, ktorá pomáha Slovensku a ktorá je ideálna na našom území, už pani Zemanová pred chvíľou naznačila, prečo nie je ideálna. Áno, jadrová energetika, v ktorej sme, pokiaľ si pamätám, v Európe tretí najsilnejší, sme preťažení atómom, všetky tie reči o dobrom atóme by si to mali byť vždy vedomé. Jadrová energetika na takomto území je riziková po mnohých stránkach. Reči o tom, že ruské reaktory sú najbezpečnejšie, sú naozaj podarené vo výročí, vo výročí explózie, ktorú, ktorú si všetci pamätáme na Ukrajine. Preto je naozaj táto never ending story už niečo škandalózne.
Je pre mňa na pobavenie, že najnovšie si to všimol aj premiér Pellegrini, ktorý už púhy jeden rok po uvedení do funkcie prišiel na to, aby som ho citoval, že niektoré firmy si urobili z Mochoviec nekonečný príbeh, držia ich stále nedostavané, pretože sú tak úzko zamerané, že inde by biznis nemali. Nakoniec na ruské reaktory, naozaj ak sú nasadené, málokto v Európe by chcel VVER systém reaktoru, ktorý vybuchol v Černobyle. Práve preto tieto firmy úzko zamerané len na jadrový biznis držia Mochovce, tieto dva reaktory v neustále pokračujúcej tzv. dostavbe, teraz najnovšie predĺžené o ďalšie mesiace na začiatok budúceho roku o ďalších, o ďalšie stovky miliónov drahšie.
Dámy a páni, vieme všetci, štát u nás veľmi rád stavia, my sme štát, ktorý najdlhšie staval ešte aj Národné divadlo. To sme stavali vyše 25 rokov a zahraničné služby mali ešte za komunizmu podozrenie, že ide o jadrové zariadenie vojenské, lebo normálna stavba by predsa nemohla tak dlho trvať. Ale u nás môže.
Staviame diaľnice forever, to je proste ďalší nekonečný príbeh a ďalšie ryžovisko sú Mochovce. (Zaznievanie gongu.) Skutočne, tých 13 %, čo bude predstavovať elektráreň Mochovce na, ako podiel na slovenskej energetike bude raz vyhodnotených ako najdrahších 13 % v dejinách Európy a možno ľudstva. Zadlžujú sa Mochovce exponenciálnym radom, vláda až teraz za Pellegriniho zisťuje, a ako on teda takto úprimne vyhlásil, že je to, je to celé pasca na štátne peniaze, kde my vlastne doplácame neustále tú jednu tretinu a milí investori a ich dodávateľské firmy navyšujú výdaje a navyšujú výdaje a tým pádom odkladajú termíny a odkladajú termíny.
Čiže ak by sme sa na celú vec, a tým som začal, dívali iba na, ako na biznis, na ktorý je táto malá krajinka ideálna, opak je pravdou, v takejto malej krajine, kde jadrová elektráreň je prakticky každému za humnom, my nemáme Sibír, my nemáme odľahlé časti a takisto nemáme toľko vody, ako by si myslel niekto, že vystačí na bezpečné chladenie akejkoľvek, akéhokoľvek počtu elektrární. Nehovoriac o tom, že energetická bilancia Európy a okolitého sveta sa radikálne zlomila počas krízy.
My stále staviame v predstave, že cena elektriny bude neustále stúpať, ale spomeňte si, že túto krízu predznamenal krach, krach veľkej elektrickej firmy v Amerike, ktorá skrachovala, hoci mala dlhé peniaze mnohých penzijných fondov, pretože nebola pravda, že by neustále stúpala cena elektriny. A to v Európe sa presadilo najmä počas krízy. Domácnosti aj výroby sú neustále úspornejšie a nie je žiaden dôvod rátať s tým, že by cena elektriny nekonečne stúpala. Napokon čo máme z toho, že Robert Fico za drahé peniaze odkúpil jednu tretinu sprivatizovaných elektrární? Máme lacnejšiu elektrinu? Nie, my máme elektrinu jednu z najdrahších. Aj v porovnaní s Rakúskom, s obyvateľmi, ktorí majú niekoľko, teda niekoľkokrát výrazne silnejšie príjmy, než má slovenský občan.
Ja si cením, že premiér súdi, že je to jeden tunel, len mal by sa obzrieť vlastne do vlastnej strany a do vlastných radov, lebo ten tunel začal jeho predchodca Robert Fico.
Ja oceňujem, že vláda už teraz aspoň verbálne hovorí, že bude brzdiť. Ale čo bude brzdiť, keď už rozpočet na dostavbu je teraz už skoro 6 mld.? Je dvojnásobok plánovaného rozpočtu. Menšinový vlastník si robí, čo chce, a slovenská vláda si kúpila menšinový balík v čiernej diere, v tuneli strednej Európy. To je celý náš biznis.
No a teraz ešte dve-tri slová k ekologickej stránke. Tá by si zaslúžila oveľa viac pozornosti. (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Kolegyne, kolegovia, poprosím vás o pokoj v rokovacej sále, aby mohol pán poslanec Budaj dokončiť svoje vystúpenie v rozprave.

Budaj, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem vám pekne. Pán premiér Kurz nie je zrovna moja šálka kávy. No ale je pravda, že čo Slovensko získava za to, že pre budúce generácie vytvára ekologický dlh, minimálne v podobe, dajme bokom možnú haváriu, lebo tá by Slovensko znemožnila, celú Podunajskú nížinu aj východ Slovenska.
Ale je tu otázka jadrového odpadu. Neustále nevyriešená. Stále, znovu a znovu čítam, ako príslušní ministri rokujú napríklad s Českou republikou, že by sme spoločne riešili jadrový odpad. Dámy a páni, tak jak sme nevedeli nájsť úložisko jadrového odpadu v dobách Československa, tak nebudeme ho vedieť nájsť ani v dobách Českej a Slovenskej republiky. Žiadna obec, žiadne mesto nechce mať za humnami potenciálnu jadrovú bombu v podobe úložiska jadrového odpadu.
Slovensko má najvzácnejší poklad vo svojej pitnej vode. Sú, sú to rieky, často aj pramene, je to podzemná voda v Podunajskej nížine. Nehovoríme o tom po prvýkrát. Jadrová energetika je takým nepriateľom (ruch v sále zaznievanie gongu) čistej vody ako nič iné, pretože znečisťuje nie na rok, nie na dva, tak ako naftový vrt, znečisťuje na celé stovky rokov, na tisíce rokov, na celé generácie.
Mochovce sú nešťastím Slovenska, nešťastím, ktoré si ale niekoľkonásobne preplatíme a ktoré nikdy neprinesie naspäť peniaze, do kto..., do ktoré, ktoré sa doňho inv
estujú.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.5.2019 o 16:52 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video