46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

21.6.2019 o 13:30 hod.

Ing.

Ľudovít Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

13:30

Ľudovít Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 14. mája 2019 č. 1792 sa uzniesla prerokovať návrh uvedených poslancov a prideliť ho týmto výborom a vo výboroch v druhom čítaní: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 638 z 13. júna 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 445 z 18. júna 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 225 z 11. júna 2019 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh uvedených poslancov, tento schváliť.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na gestorskom výbore z 19. júna 2019 č. 234. Týmto má zároveň aj uznesením výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

21.6.2019 o 13:30 hod.

Ing.

Ľudovít Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:33

Ladislav Balódi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedníčka, vážení páni poslanci, pani poslankyňa, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k uvedenému zákonu.
Odôvodnenie k tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu: V podstate vo veľkej miere sa jedná o legislatívno-technické úpravy.
Ďalej ide o zosúladenie názvu jednotlivých štátnych útvarov s použitými názvami v zákone č. 112/2015 Z. z. a o technickú úpravu pojmu príspevok vzhľadom na potrebu jeho upresnenia.
Ďalej pozmeňovacím návrhom sa navrhuje upraviť okruh oprávnených osôb tak, aby neprišlo k tomu, že občania Českej republiky si účelovo zmenia štátne občianstvo, aby si mohli nárokovať príspevok za zásluhy, a súčasne ide o zosúladenie so zákonom č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Ďalej sa jedná o úpravu, ktorá navrhuje zosúladenie so Správnym súdnym poriadkom.
Čo sa týka konkrétneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
1. V názve zákona sa slová "športovej oblasti" nahrádzajú slovami "oblasti športu".
2. Slovo "príspevok" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 1, § 2 ods. 3, § 3 ods. 2 a ods. 5, § 4 ods. 1, § 5 ods. 5, § 6 ods. 2 a ods. 7 a § 8 ods. 4 nahrádza slovami "príspevok za zásluhy" v príslušnom tvare.
3. § 1 vrátane nadpisu znie:
"§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku za zásluhy v oblasti športu (ďalej len "príspevok za zásluhy") ako finančné ocenenie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí ako športoví reprezentanti Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918 získali na vybranej medzinárodnej súťaži medailové ocenenie."
4. V § 2 odsek 1 znie:
"(1) Vybranými medzinárodnými súťažami na účely tohto zákona sú
a) letné olympijské hry organizované Medzinárodným olympijským výborom,
b) zimné olympijské hry organizované Medzinárodným olympijským výborom,
c) letné paralympijské hry organizované Medzinárodným paralympijským výborom,
d) zimné paralympijské hry organizované Medzinárodným paralympijským výborom,
e) šachová olympiáda organizovaná Medzinárodnou šachovou federáciou,
f) letné deaflympijské hry organizované Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich,
g) zimné deaflympijské hry organizované Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich."
5. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.
6. V § 3 ods. 1 písmeno a) znie:
"a) je štátnym občanom Slovenskej republiky a príslušnú medailu získala
1. po 31. decembri 1992 a v čase jej získania bola štátnym občanom Slovenskej republiky,
2. do 31. decembra 1992 a v čase jej získania bola štátnym občanom Československej republiky, štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky alebo štátnym občanom Slovenskej republiky alebo
3. do 31. decembra 1992, v čase jej získania bola štátnym občanom Československej republiky, štátnym občanom Československej socialistickej republiky alebo štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, k 31. decembru 1992 nebola štátnym občanom Slovenskej republiky a do 31. decembra 1993 si zvolila štátne občianstvo Slovenskej republiky,".
7. V § 3 ods. 1 písm. d) sa slová "Česko-slovenskej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918".
8. V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: "Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne oprávnená osoba v žiadosti o priznanie príspevku za zásluhy údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov."
9. V § 3 ods. 3 sa slovo "ministerstva" nahrádza slovami "Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo")".
10. V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová "rovnakého druhu".
11. V § 3 sa vypúšťa odsek 5.
12. V § 4 ods. 1 úvodná veta znie: "Výška príspevku za zásluhy sa určuje z priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, pričom výška vyplácaného príspevku za zásluhy nadobúda platnosť nasledujúci mesiac od jej zverejnenia, a to ako".
13. V § 5 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová "a nárok na jeho výplatu".
14. V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
15. V § 5 odsek 5 znie:
"(5) Príspevok za zásluhy sa zvýši alebo zníži a vyplatí sa vo vyššej sume alebo v nižšej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na príspevok za zásluhy na základe rozhodnutia o zmene poskytovania príspevku za zásluhy alebo o zmene výšky sumy už priznaného príspevku za zásluhy."
16. V § 5 ods. 7 sa slovo "bezodkladne" nahrádza slovami "do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy došlo k rozhodujúcej skutočnosti,".
17. V § 6 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa primerane preznačia.
18. V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová "a nárok na výplatu príspevku".
19. V § 6 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová "o zmene poskytovania príspevku alebo".
20. V § 6 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 sa vypúšťajú.
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou sa primerane preznačia.
21. V § 7 ods. 1 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová "a nárok na jeho výplatu".
22. V § 8 ods. 3 sa za slovom "príspevok" vypúšťa čiarka a slová "nárok na jeho výplatu".
23. V § 8 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa primerane preznačia.
24. Za § 8 sa vkladajú nové § 9 a 10, ktoré vrátane nadpisov znejú:
"§ 9
Jednorazový príspevok za zásluhy v oblasti športu

(1) Nárok na jednorazový príspevok za zásluhy v oblasti športu (ďalej len "jednorazový príspevok za zásluhy") vzniká fyzickej osobe, ktorá
a) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
b) získala zlatú medailu (1. miesto), striebornú medailu (2. miesto) alebo bronzovú medailu (3. miesto) ako športový reprezentant Československej socialistickej republiky na Hrách priateľstva (Družba 84),
c) bola v čase získania príslušnej medaily štátnym občanom Československej socialistickej republiky a
1. bola štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky alebo
2. nebola štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky a do 31. decembra 1993 si zvolila štátne občianstvo Slovenskej republiky a
d) je bezúhonná.
(2) Výška jednorazového príspevku za zásluhy je 10 000 eur.
(3) Na konanie o jednorazovom príspevku za zásluhy je príslušné ministerstvo. Konanie o priznaní jednorazového príspevku za zásluhy sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila nárok na jednorazový príspevok za zásluhy; dňom začatia konania je deň, kedy bola písomná žiadosť doručená ministerstvu.
(4) Ministerstvo vyplatí jednorazový príspevok za zásluhy oprávnenej osobe najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti o výplatu jednorazového príspevku za zásluhy.
(5) Ak si nárok na príspevok za zásluhy uplatní fyzická osoba, ktorej bol poskytnutý jednorazový príspevok za zásluhy, ministerstvo žiadosť o priznanie príspevku za zásluhy zamietne.
(6) Ak si nárok na poskytnutie jednorazového príspevku za zásluhy uplatní fyzická osoba, ktorej bol priznaný príspevok za zásluhy, ministerstvo žiadosť o priznanie jednorazového príspevku za zásluhy zamietne.
(7) Ak si nárok na príspevok za zásluhy a jednorazový príspevok za zásluhy uplatní fyzická osoba súbežne, ministerstvo žiadosť zamietne.
§ 10
Spracovávanie osobných údajov

Ministerstvo spracúva na účely poskytnutia príspevku za zásluhy osobné údaje o žiadateľovi v súlade s osobitným predpisom, x)."
Poznámka pod čiarou k odkazu x znie:
"x) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Doterajší § 9 sa primerane preznačí.
25. V prílohe sa vypúšťajú tretí odsek a štvrtý odsek a časti "Potvrdenie Slovenského olympijského a športového výboru Slovenského paralympijského výboru, Deaflympijského výboru Slovenska" a "Potvrdenie príslušného Národného športového zväzu".
26. V čl. II novelizačný bod znie:
"V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami ad) a ae), ktoré znejú:
"ad) príspevok za zásluhy v športovej oblasti poskytovaný podľa osobitného predpisu, 59jh),
ae) jednorazový príspevok za zásluhy v športovej oblasti poskytovaný podľa osobitného predpisu, 59ji)."
Poznámky pod čiarou k odkazom 59jh a 59ji znejú:
"59jh) § 1 ods. 1 zákona č..../2019 o príspevku za zásluhy v športovej oblasti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
59ji) § 9 zákona č..../2019 Z. z."
27. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
"Čl. III.
Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťajú slová "olympijských hrách, paralympijských hrách a deaflympijských hrách,".
2. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa prvý bod a súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
3. § 3 vrátane nadpisu znie:
"§ 3
Suma príspevku

Suma príspevku je rozdiel medzi sumou
a) 750 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala zlatú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) na majstrovstvách sveta alebo
b) 600 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala striebornú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) na majstrovstvách sveta alebo
c) 500 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov, 3), a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala
1. bronzovú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) na majstrovstvách sveta alebo
2. zlatú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) na majstrovstvách Európy."
4. Za § 10 sa vkladá nový § 11, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 11
Prechodné ustanovenia k 1. januáru 2020

(1) Nárok na príspevok, ktorý vznikol do 31. decembra 2019 za zlatú medailu, striebornú medailu alebo bronzovú medailu na olympijských hrách, paralympijských hrách alebo na deaflympijských hrách, zostáva zachovaný do rozhodnutia podľa odseku 2.
(2) Ak poberateľ príspevku požiada o príspevok za zásluhy v oblasti športu podľa osobitného predpisu, 7), a ministerstvo školstva právoplatne rozhodne o jeho priznaní, ministerstvo školstva túto skutočnosť bezodkladne oznámi platiteľovi a platiteľ rozhodne o odňatí príspevku ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku za zásluhy v oblasti športu."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 7) znie:
"7) § 1 ods. 1 zákona č..../2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Doterajší článok III sa primerane preznačí.
V nadväznosti na doplnenie nového čl. III sa upraví nový zákon (pozn. red.: správne malo byť "sa upraví názov zákona").
Na záver ešte, pani predsedajúca, žiadam vyňať na osobitné hlasovanie bod 1 a 5 zo spoločnej správy.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2019 o 13:33 hod.

Mgr.

Ladislav Balódi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:46

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Zjavne som narušila (povedané so smiechom) plány, ja sa ospravedlňujem, ale tým, že som, akosi to prvé čítanie zbehlo rýchlejšie ako letná búrka, tak som si povedala, že svoje výhrady a možno drobné, malé pochybnosti poviem teraz, aj keď priznám sa, že po tom, čo som si vlastne vypočula, čo všetko bolo teraz dané v rámci pozmeňujúcich návrhov, tak niektoré určite zmeny tam aj sú.
Kolega Dostál, teraz sa mi to bude veľmi zle prednášať, lebo ten váš výraz je taký katastrofálny (povedané so smiechom), ale nebudem teda dlho.
Príbehy športovcov – a najmä tých úspešných – sú vždy inšpiratívne. Vždy som obdivovala tých, ktorí svoj talent spojili s húževnatosťou a odhodlaním a dosiahli vytúžené ciele. Hádam ešte väčšmi si vážim tých, ktorí aj napriek tomu, že nemali toľko talentu, tvrdou drinou dosiahli cenné víťazstvá. Dôležité pre mňa je, že športovci sú vzormi pre deti, a to nehovorím teraz o tetovaniach. Hovorím o odvahe, férovosti, vytrvalosti, pracovitosti, odhodlaní a hlavne túžbe prežiť svoj sen.
Mám však k tomuto návrhu zákona pár výhrad. Prvá sa týka vekového ohraničenia, odkedy by tieto príspevky mali byť našim reprezentantom vyplácané. Je zadefinovaný vek 35 rokov života. Ja si myslím, že vrcholoví športovci majú dnes dosť veľa možností iného príjmu financií a častokrát v oveľa vyššom objeme, než stanovuje tento zákon. Majú sponzorov, oslovujú ich firmy na reklamu a v istom slova zmysle sú celebritami.
Iný problém vidím v tom, že dnes niektorí vrcholoví športovci žijú v daňových rajoch a na Slovensku dane ani odvody neplatia, a preto sa pýtam, že či napríklad takýmto športovcom prináleží takáto forma v podstate odmeny za reprezentovanie našej krajiny.
Jedným z argumentov predkladateľov na túto novelu zákona je aj to, že telá športovcov sú rokmi tréningu opotrebované. No ale oveľa viac sú po rokoch praxe v nemocniciach opotrebované telá našich zdravotných sestier alebo baníkov či profesionálnych tanečníkov. A oni teda žiadny príspevok, žiaľ, od štátu nedostávajú a myslím si, že by si ho zaslúžili.
Čo považujem za trošku zbytočné ustanovenie, je, že táto novela sa bude týkať medailistov od roku 1918. No úprimne, neviem, ktorý športovec, čo získal medailu v roku 1920, ešte žije. Asi nie. Dostanú peniaze jeho potomkovia? Nuž, nedostanú, keďže v tomto zákone sa uvádza, že tento príspevok nie je predmetom dedenia. Pokojne by som ho teda vypustila. Neviem, či sa tak stalo na základe toho dlhého pozmeňujúceho návrhu, ale z môjho pohľadu by sa vôbec nič v praxi nestalo, keby tam toto ukotvenie nebolo.
Ďalší problém som videla v tom, že viacerí z našich bývalých reprezentantov a medailistov emigrovali a v zahraničí dodnes žijú a to, že v jednej etape svojho života reprezentovali Československo alebo Slovensko, je úžasná vec, ale čo ak väčšiu časť svojho profesionálneho života potom prežili v zahraničí? Myslím, že táto vec konkrétne, áno, áno, tam v tom pozmeňujúcom návrhu bola zadefinovaná, čomu sa nesmierne teším.
Jednou z ďalších takých mojich malých pochybností bolo, že niektorí športovci sú zároveň zamestnancami ministerstva obrany alebo vnútra. To znamená, že sú oficiálne vedení ako policajti alebo vojaci, a tak sa pýtam, že oni teda aj k svojmu výsluhovému dôchodku, ktorý im bude prináležať z tejto funkcie, budú ešte dostávať špeciálny príspevok za výkony v športovej oblasti?
Rozhodnutie človeka venovať sa vrcholovému športu je jeho slobodné rozhodnutie a väčšinu tých športovcov ženie za tými výsledkami možno ich vlastná ambícia, ich naozaj vlastný sen, ich vlastná túžba, a to, že reprezentujú našu krajinu, to je, nazvala by som to, že pridaná hodnota k tomu všetkému, čo v nich samotných sa deje. Ja nepopieram, absolútne nepopieram ani nechcem, aby to tak znelo napriek mojim výhradám, ktoré mám, že vrcholoví športovci, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy, si zaslúžia určitý honor, spoločenské ocenenie ich snahy a obety. Ale neviem úplne presne, či takáto forma jednorazových príspevkov je práve to, čo my im máme ponúknuť. Či by nebolo lepšie ponúknuť im možno pôsobenie potom tu, venovanie sa mladšej generácii, lebo z môjho pohľadu to, čo by sme potrebovali finančne podporiť, je práve šport pre začínajúcich našich športovcov tam, kde možno rodičia nemajú toľko peňazí, ktoré by mohli investovať do napredovania svojich detí a tak napriek ich veľkému talentu nikdy možno, pokiaľ nežijú svoj americký sen, tak sa nemôžu dostať tam, kde by chceli byť.
Na záver len dodám, že tento návrh zákona vzhľadom aj na to, že odznelo veľmi veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré si myslím, že viedli k jeho vylepšeniam, samozrejme, podporím, lebo je to z hľadiska našej krajiny dôležité, aby sme našim reprezentantom dali najavo, že si ich odhodlanie, ich častokrát odriekanie si toho, čo my v bežnom živote považujeme za samozrejmé, vyjadrili, že si to nesmierne vážime a že im za to ďakujeme. A hoci si nemyslím, že naši mladí športovci budú motivovaní práve týmto príspevkom, aby sa športu venovali, tak napriek tomu mu dám zelenú.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.6.2019 o 13:46 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:53

Ladislav Balódi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len naozaj veľmi krátko. Pani kolegyňa, absolútne, začnem od konca. Teda ja som nesmierne rád, že sa zhodneme teda a v podstate vieme, vieme ten návrh zákona podporiť. Hádam len jedna myšlienka, kde by som vás opravil, že toto, toto nie je najmä, alebo nie je primárne o opotrebovaní sa toho športovca, ale možno na tom prvom mieste je snaha o to, aby sme nejakou formou kompenzovali tým športovcom to, že sa počas tých rokov, keď sa pripravovali na ten, na ten vrcholový šport, resp. na tie vrcholové výkony, tak sa nemohli plnohodnotne venovať tomu, tomu svojmu povolaniu. Čiže toto, toto je to primárne. To, že sa opotrebúvajú, aj to je pravda, ale to nebolo na prvom mieste.
A ak ste sa pýtali na ten vek, áno, bola tam tá dilema aj z našej strany. Strašne veľa sme rozmýšľali. Chceli sme sa inšpirovať zahraničím. Tie okolité štáty to tiež nemajú zarovnako, majú 35, 40. My sme si povedali 35 preto, lebo sa v podstate jedná o viaceré skupiny športovcov a nám tam najmä vyskakovali tí, teda vyskakovali (povedané s pobavením), myslím z tej skupiny teda, tí paralympionici. Kvôli nim sme to znížili na tých 35, lebo u nich to opotrebovanie sa tela je určite niekde inde ako u zdravých športovcov. Čiže preto sme to dali na tých 35 rokov.
Ale v podstate čo s vami môžem súhlasiť, to, ja si myslím, že ešte nie je na zahodenie sadnúť si k tomu a ešte si premyslieť tú poznámku ohľadne športovcov, ktorí v podstate boli, boli v tom zväzku ministerstva obrany, tak tam máte v podstate pravdu, takže tam by sa ešte dalo s tým niečo robiť. Ale ďakujem pekne teda za podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2019 o 13:53 hod.

Mgr.

Ladislav Balódi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:55

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Už v januári na schôdzi sme novelizovali tento náš zákon, avšak došlo tam k pochybeniu, keď prijatý text ústavného zákona k čl. 2 ods. 1 písm. zp) bol v znení pôvodného návrhu prijatý a súčasne aj v znení navrhovanej zmeny. Z tohto dôvodu tam je duplicita, ktorú potrebujeme odstrániť. A vzhľadom na to, že sa ten obsah týka aj príloh, tak musíme aktualizovať aj prílohy k tomuto zákonu.
Tak isto máme aj jeden pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu, ktorý, hlásim sa rovno do rozpravy, aby som ho predniesol.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.6.2019 o 13:55 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:56

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Národná rada pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila ústavnoprávny výbor ako gestorský.
Prvé dva výbory odporučili návrh ústavného zákona schváliť, tretí neprijal uznesenie. Z uznesení vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a spoločná správa je k dispozícii.
Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.6.2019 o 13:56 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:57

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V prvom rade potrebujem predniesť aj pozmeňujúci návrh, ale najprv prečítam teda odôvodnenie.
Ústavný zákon č. 357/2004 chráni verejný záujem pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejný záujem na účely tohto ústavného zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom. Verejný funkcionár je povinný presadzovať, zastupovať a obhajovať verejný záujem a za tým účelom mu ústavný zákon ukladá povinnosti, obmedzenia a zakladá jeho zodpovednosť za ich porušenie. Navrhuje sa preto stanovenie pravidla, aby sa ústavný zákon vzťahoval na tých členov orgánov obchodných spoločností, ktorých do funkcie navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba, v ktorej má majoritnú majetkovú účasť štát. Ich úlohou a zodpovednosťou je presadzovanie verejného záujmu v týchto obchodných spoločnostiach.
Návrh vychádza z pozmeňujúceho návrhu č. 2 spoločnej správy výborov, ktorý terminologicky spresňuje, aby pokrýval aj situácie, keď zástupcovia štátu alebo právnických osôb s majoritnou majetkovou účasťou štátu nie sú v príslušných orgánoch týmito subjektami priamo ustanovení, ale sú nimi navrhnutí.
Teraz by som rád predniesol aj samotný pozmeňujúci návrh.
V čl. I sa vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
1. V čl. II ods. 1 písm. zc) znie:
"zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a členov dozorných rád právnických osôb, ktorých do funkcie navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba, v ktorej má majoritnú majetkovú účasť štát,".
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
Nakoľko pozmeňujúci návrh súvisí s bodom 2 spoločnej správy, vynímame bod 2 spoločnej správy na samostatné hlasovanie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2019 o 13:57 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:59

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Budem veľmi stručný, hoci to, o čom chcem hovoriť, je práve opačné. To, že teraz tu rokujeme o novele ústavného zákona, je dôsledok toho, že sa príliš rýchlo rokuje o návrhoch zákonov, konkrétne je to dôsledok toho, že sa v druhom čítaní schválili dva pozmeňujúce návrhy, ktoré boli odlišné a k tomu istému ustanoveniu, a v dôsledku toho v treťom čítaní, keďže to bolo schválené hneď, tak sa to stalo súčasťou zákona a musíme to teraz opravovať novelou ústavného zákona.
Ak by sa postupovalo podľa rokovacieho poriadku, neskracovali sa lehoty, tak by tretie čítanie bolo až na druhý deň, legislatívny odbor by ešte v ten istý deň upozornil, že je tam chyba, a v treťom čítaní by sa to opravilo, nemuseli by sme tu teraz o tom rokovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.6.2019 o 13:59 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
46. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia
 

10:02

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vám predložil v druhom čítaní návrh zákona označený ako parlamentná tlač 1454, ktorý je teraz pod rímskou jednou, je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. z prokuratúry a v znení neskorších predpisov, čl. 2 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 o prokurátoroch, právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
Primárnym cieľom navrhovanej novelizácie zákona 153 aj 154 je vytvorenie legislatívnych predpokladov pre riadne fungovanie Európskej prokuratúry a efektívny výkon jej právomocí na území Slovenskej republiky, ako aj legislatívnych predpokladov pre kvalitné zastúpenie Slovenskej republiky v Európskej prokuratúre prokurátormi dočasne pridelenými na výkon funkcie európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora, prípadne aj hlavného európskeho prokurátora.
My sme pristúpili k Európskej prokuratúre, vlastne teraz dávame právny rámec. Na jeseň sme prijali zákon, na základe ktorého by sme mali zvoliť našich európskych prokurátorov, bohužiaľ, ten proces ešte stále nie je ukončený, ale toto je vlastne ten právny rámec, ktorý by vedel nastoliť ten stav, aby tá európska prokuratúra mohla fungovať aj v rámci nášho právneho poriadku. Ide o zásadný zásah do suverenity štátu v oblasti trestného práva hmotného, ako aj do pôsobnosti orgánov vymožiteľnosti práva Slovenskej republiky.
Prokurátori Európskej prokuratúry budú mať v týchto veciach právomoci viesť nezávislé vyšetrovanie a podať obžalobu na príslušný slovenský súd procesným postupom podľa vnútroštátneho práva Slovenskej republiky. Európsky delegovaný prokurátor bude navyše pôsobiť v duálnom režime, t. j. okrem úloh Európskej prokuratúry bude môcť paralelne plniť aj úlohy Úradu špeciálnej prokuratúry. V záujme riadneho plnenia úloh je potrebné upraviť pravidlá spolupráce, zdieľanie informácií, prístup do informačných systémov medzi orgánmi prokuratúry Slovenskej republiky a Európskou prokuratúrou, čo je riešenie najmä v novele zákona o prokuratúre.
Európsky prokurátor bude, euro..., prokurátori, budú pôsobiť aj prokurátori - zástupcovia Slovenskej republiky v pozícii európskeho prokurátora, európskych delegovaných prokurátorov, v prípade aj hlavne európskeho prokurátora. Je potrebné uviesť pravidlá vo vzťahu, status slovenských prokurátorov, ktorí budú dočasne pridelení na výkon funkcie európskeho prokurátora, s tým, že vlastne všetky tie zmeny, ktoré sú navrhnuté, sú determinované s týmto novým statusom.
Poprosím vás o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

24.6.2019 o 10:02 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:05

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1781 z 13. mája pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 v platnom znení, na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor vládny návrh ústavného zákona prerokoval a odporúčal Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 662 z 18. júna. Týmto uznesením ma výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania a pri rokovaní o návrhu zákona, predkladala návrh v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím vás, rozpravu.
Skryt prepis

24.6.2019 o 10:05 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video