46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

24.6.2019 o 10:07 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

10:07

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladáme návrh zákona, ktorým sa upravuje to, že vlastne zákon č. 315/2016 Z. z. novelizoval viaceré právne predpisy regulujúce prístup k verejným zdrojom s požiadavkou na zápis príslušných subjektov do registra partnerov verejného sektora, pričom zákon o stimuloch ostal nedotknutý. Podľa nášho názoru a vlastne aj podľa názoru hlavne legislatívneho odboru, resp. právnikov z ministerstva školstva je potrebné s cieľom vyvarovať sa v budúcnosti akýmkoľvek nedorozumeniam a prípadným pochybnostiam, aby sa toto špeciálne, resp. jasne uviedlo v tomto predmetnom zákone. Čiže to je stručné zdôvodnenie.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

24.6.2019 o 10:07 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:08

Dušan Čaplovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi ako spravodajcovi predložiť spoločnú správu pod č. 1343a. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na, pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. mája 2019 č. 1860 za uzniesla prerokovať návrh, tento návrh v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady pre..., Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v určenej lehote uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Tibora Bernaťáka, Jaroslava Pašku a Antona Hrnka zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti neprijali uznesenie, keďže návrhy uznesení nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež v uznesení č. 224 z 11. júna 2019 odporúča návrh zákona schváliť so zmenou uvedenou v časti IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedenej zmene s odporúčaním ju schváliť.
Napokon gestorský výbor odporúča návrh spomínaných poslancov schváliť.
Predmetná spoločná správa správa výborov k tlači 1343a bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (teda gestorský výbor) z 18. júna 2019 pod číslom 231.
Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o tomto výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.6.2019 o 10:08 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Dušan Čaplovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:09

Dušan Čaplovič
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Ja som zabudol povedať, že odporúčam, aby sme o tomto návrhu poslancov zákona hlasovali zajtra o 11.00 hod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

24.6.2019 o 10:09 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Dušan Čaplovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:13

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám predložila spomenutý zákon v druhom čítaní. Jedná sa o zvýšenie platov pedagogických odborných zamestnancov v regionálnom školstve, vysokom školstve, doktorandov. Zároveň sa prihlásim ako prvá do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

24.6.2019 o 10:13 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:14

Magdaléna Kuciaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Želám pekný deň. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Jaroslava Pašku, Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1476).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1861 z 21. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 1476) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplýva 1 pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 169 z 18. júna 2019.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.6.2019 o 10:14 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:17

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyni Evy Smolíkovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Jaroslava Pašku, Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1476).
Na úvod mi dovoľte krátke odôvodnenie. Pozmeňovák, ktorý vám, pozmeňovací návrh, ktorý vám za chvíľočku prečítam, má nasledovné body.
K bodu jedna. Keďže platné znenie zákona č. 553/2003 Z. z. nezohľadňuje nový príplatok za profesijný rozvoj, ktorým bol zavedený novým zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, je potrebné doplniť do § 4 aj nový príplatok za profesijný rozvoj.
Bod 2 a 3. Valorizácia platov sa štandardne vykonáva nariadením vlády. V tomto prípade pri začínajúcich pedagógoch sa aj kvôli zmene percent pri príplatkoch vykonáva zmena zákonom. Úpravou príloh v zákone s účinnosťou od 1. 9. 2019 by teda mohli nastať aplikačné problémy ohľadom uplatňovania príloh k nariadeniu vlády, otázky, či má zamestnávateľ postupovať podľa účinnej prílohy zákona, alebo podľa účinnej prílohy nariadenia, môžu vystáť. Na základe záveru Legislatívnej rady vlády sa navrhuje do prechodného ustanovenia doplniť jednoznačne, že majú používať prílohy v zákone, a teda prílohy nariadenia sa v období do 31. 12. 2019 neuplatnia. A zároveň sa navrhuje technická úprava, t. j. nové vloženie príloh č. 4 a 5.
Teraz, pán predsedajúci, by som prečítala detailne návrh poslaneckého návrhu:
K čl. 1
1. Pred bod 1 sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
1. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
x) príplatok za profesijný rozvoj.
2. V § 4 ods. 4 sa slová „u) a v)“ nahrádzajú slovami „u), v) a x).“ Doterajšie body sa primerane preznačia.
Odôvodnenie: Úprava sa navrhuje v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Z dôvodu zrušenia kreditového systému s účinnosťou od 1. septembra 2019 sa stráca možnosť priznania kreditového príplatku pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.
Uvedeným zákonom sa zavádza nová terminológia - profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorý umožňuje pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom získať príplatok za profesijný rozvoj za podmienok ustanovených v zákone. Príplatok za profesijný rozvoj je súčasťou platu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
2. V bode 3 sa § 32g dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Prílohy č. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 neuplatňujú.“
Odôvodnenie: Navrhuje sa doplniť prechodné ustanovenie, ktorým sa vylúči aplikácia osobitných stupníc platových taríf pre dotknuté skupiny zamestnancov podľa nariadenia vlády pre obdobie od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019.
Navrhované znenie jednoznačne spresní povinnosť postupovať v tomto období výlučne podľa príloh uvedených v zákone.
Pre obdobie od 1. januára 2020 sa predpokladá nová právna úprava, ktorou sa ustanovia zvýšené stupnice platových taríf, keďže 10 % valorizácia podľa kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa sa bude vypočítavať z vyššieho základu.
3. V bode 4 sa slová „Prílohy č. 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:" nahrádzajú slovami „Za prílohu č. 3 sa vkladajú prílohy č. 4 a 5, ktoré vrátane nadpisov znejú:“.
Odôvodnenie: Legislatívnotechnická úprava vzhľadom na znenie § 28 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v spojení s prílohami nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.6.2019 o 10:17 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:17

Magdaléna Kuciaňová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. O tomto návrhu zákona budeme hlasovať zajtra o 11.00 hod.
Skryt prepis

24.6.2019 o 10:17 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:24

Karol Farkašovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dámy a páni, ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi odôvodniť náš návrh.
Cieľom novely zákona o dani z pridanej hodnoty na úrovni 10 % na noviny, časopisy a periodiká. Znížená sadza dane sa neuplatní na noviny, časopisy a periodiká, ktorých reklamný materiál, či už jednotlivo, alebo spolu, tvorí viac 50 % celkového obsahu. Rovnako sa znížená sadza dane neuplatní na noviny, časopisy a periodiká, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu.
Zmenou mediálneho prostredia došlo k zhoršeniu prosta..., postavenia tradičných printových médií voči digitálnym médiám a zámerom predkladateľov je podporiť tradičné printové médiá a tým zlepšiť ich postavenie a konkurencieschopnosť na mediálnom trhu. Pozitívne skúsenosti z iných členských štátov Európskej únie, napr. z Českej republiky potvrdzujú, že takéto legislatívne opatrenie zvýši dopyt po týchto tovaroch a tým pozitívne podporí dostupnosť mediálnych produktov čo najširšiemu okruhu príjemcov. Rovnako sa očakáva pozitívny vplyv na občanov z dôvodu predpokladaného zníženia konečnej ceny týchto produktov. Zároveň sa zavedením zníženej sadzby dane na noviny, časopisy a periodiká predpokladá zlepšenia plnenia informačných kultúrno-integračných a sociálno-výchovných funkcií médií.
Zatiaľ toľko, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.6.2019 o 10:24 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:25

Igor Federič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženú k návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, poprosím o otvorenie rozpravy.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.6.2019 o 10:25 hod.

Ing.

Igor Federič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:28

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, za Slovenskú národnú stranu predkladáme ako navrhovatelia novelu zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou a cieľom tejto novely je oslobodiť od povinnosti platiť koncesionárske poplatky poberateľov dôchodkových dávok, to znamená starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského a vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku, ktorí nemajú pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežijú v domácnosti s inou osobou s pravidelnom, s pravidelným príjmom zo závislej činnosti, a zároveň sa jedná o poberateľov dávky v hmotnej núdzi a osoby spoločne posudzované s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
Práve tieto fyzické osoby, čiže dôchodcovia prípadne poberatelia dávok v hmotnej núdzi sú v mnohých prípadoch ohrozené rizikom chudoby, a preto sa domnievame, že požadovať platiť koncesionárske poplatky, hoci aj v polovičnej sadzbe, je od týchto fyzických osôb vzhľadom na možné negatívne sociálne dôsledky nevhodné.
Za predkladateľov zo Slovenskej národnej rady máme za to, že po oslobodení vyššie uvedených fyzických osôb od povinnosti platiť koncesionárske poplatky dôjde k ďalšiemu miernemu zvýšenie životnej úrovne týchto fyzických osôb. Za predkladateľov zatiaľ takto.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.6.2019 o 10:28 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video