46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2019 o 13:01 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:01

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán kolega Blanár, začnem od vás, ospravedlňujem sa, že vás som nespomenul, asi sa vás to dotklo, spomenul som naozaj všetkých v sále, ale vás som vynechal, takže to ma mrzí. To asi by som tam nechal. Ešte by som teda doplnil, že hovoríte o tom, že keď vy budete v opozícii. No, už ste naozaj v tej opozícii dlho neboli a ja vám odporúčam pozrieť si vyjadrenia Roberta Fica, keď bol v opozícii a k čomu vlastne nielen v sále, ale k čomu robil tlačovky a koľko ich robil a tak ďalej, tak to ja ešte sa mám veľa čo učiť, aby som zobral taký široký diapazón, ako zobral Robert Fico, keď bol v opozícii, takže to ešte máme čo dobiehať. Ale zabudli ste, no chápem, ste 12 rokov vo vláde, ale pozrite si, je to určite v archíve, nájdete to tam a zistíte, že vlastne zoberiete tie slová, čo ste pred chvíľkou povedali aj späť.
Pán kolega Tomáš, fakty. Áno, máte pravdu, toto druhé vyjadrenie, toto moje druhé vystúpenie nebolo vôbec založené na faktoch, bolo to založená reakcia na vás, tých faktov tam bolo málo a z tohto pohľadu, áno, na fakty, ak dovolíte spomeniem kolegyňu Zimenovú, lebo ona je v oblasti školstva doma.
A, pani Bašistová, áno, trošku opustili zákon o prídavkoch na deti a išli sme aj do školstva. Pán predkladateľ, by som povedal, popustil tú uzdu rozsahu, tak sme naňho reagovali, ale myslím si, že to, že to prospelo, prospelo tejto rozprave, pretože sme sa dotkli koreňov veci a to je to dôležité. Ak sa budeme baviť len o samotných 100 eurách, tak si tu veľa nepodiskutujeme, ale ja som hovoril o koreňoch vecí, kde to vzniklo a tak ďalej, takže tam to vidím, ten rozdiel.
Pán Tomáš, faktická poznámka a vystúpenie v rozprave je rozdiel, čiže v faktickej poznámke nemôžete reagovať na predrečníka, ale v rozprave môžte povedať to, čo si pripravíte, takže to len na také malé doplnenie ešte, keď ste reagovali teda na kolegu Dostála, ako vyskakuje, tak som trošku to tak dal na pravú mieru.
Takže vďaka za diskusiu a pekný deň prajem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2019 o 13:01 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:03

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Keďže toto je záverečné slovo a by ste nemohli na záverečné slovo reagovať, že (?), tak ja už, samozrejme, nebudem ďalej diskutovať. Chcem len poďakovať za diskusiu napriek tomu, že tu boli aj mierne vášne, a poprosiť, aby ste tento zákon podporili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2019 o 13:03 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:04

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dostavba tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach je najväčšou investíciou na Slovensku, ktorá má významný ekonomický dopad na celé národné hospodárstvo. Po dokončení bude pokrývať približne 26 % spotreby elektriny na Slovensku a pomôže predchádzať emisiám skleníkových plynov v objeme 7 miliónov ton ročne.
Počas dostavby bolo vytvorených viac ako 15-tisíc pracovných miest priamych, nepriamych aj vyvolaných. Vzhľadom na strategickú dôležitosť jadrovej elektrárne Mochovce 3 a 4 predkladaný návrh zákona reaguje na potreby, ktoré vyplynuli z doterajšej praxe Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v súvislosti so správnymi konaniami týkajúcimi sa jadrových zariadení.
Navrhovaná novela má technický charakter, je to navrhovaná novela atómového a stavebného zákona, ktorá sleduje tri hlavné ciele: Po prvé, zabezpečiť efektivitu a plynulosť procesov pri povoľovaní jadrového zariadenia Mochovce 3 a 4, po druhé, odstrániť viaceré v praxi nefunkčné a nepraktické procesné ustanovenia, a po tretie, vyjasniť vzťah medzi atómovým zákonom, stavebným zákonom a správnym poriadkom.
Tieto ciele je možné dosiahnuť jedine cez zmenu procesných ustanovení novelizovaním zákonov. Novelou sa preto zavádza doručovanie všetkých písomností účastníkom konania verejnou vyhláškou, čím sa prispieva k transparentnejšiemu informovaniu verejnosti o jednotlivých úkonoch úradu jadrového dozoru. Pre porovnanie, súčasné znenie atómového zákona umožňuje takéto doručovanie len pre rozhodnutia. Pre doručovanie ostatných písomností to atómový zákon nepripúšťa, čím sa doručovanie s ohľadom na veľký počet účastníkov konania stáva neúmerne zdĺhavé.
Navrhovaným zákonom ďalej dochádza k spojeniu procesného inštitútu upovedomenia účastníkov správneho konania o doručených rozkladoch s výzvou pred vydaním rozhodnutia. Keďže úrad jadrového dozoru ako dozorný orgán v oblasti jadrovej bezpečnosti je súčasne aj špeciálnym stavebným úradom, ktorý má v rámci kolaudačného konania postupne vydať tri povolenia schvaľujúce užívanie stavby, návrh zákona precizuje úpravu týchto konaní, berúc do úvahy ich vzájomný vzťah. Konkrétne návrh zákona zefektívňuje tieto konania v tom zmysle, že pokiaľ sa pre určitý stupeň kolaudačného konania získali záväzné stanoviská dotknutých orgánov, tak tieto záväzné stanoviská nie je potrebné opätovne získavať pre ďalšie stupne kolaudačného konania v rozsahu, v akom boli tieto stanoviská vydané v rámci predchádzajúcich povoľovacích postupov.
Navrhované procesné znenie výrazne prispeje k zefektívneniu povoľovacích postupov pri licencovaní strategicky dôležitého energetického zariadenia Mochovce 3, 4, čím Slovensko získa energetickú samostatnosť a výrazne sa zvýši rozvoj infraštruktúry regiónov.
Toľko na úvod, dovolím si vás požiadať o podporu tejto novely zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2019 o 13:04 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:08

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Róberta Puciho a Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 1372, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1790 zo 14. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 636 z 11. júna 2019 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 372 z 13. júna 2019.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 379 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy.
Ďakujem za pozornosť. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.6.2019 o 13:08 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:11

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, chcel by som k predmetnému návrhu zákona predložiť pozmeňujúci návrh. Tento návrh sleduje také dva body ako základné: Prvý, sledujeme zabezpečenie procesnej efektivity v konaní o vydaní súhlasu na skúšobnú prevádzku, lebo podľa navrhovaného znenia je vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku možné vydať až po posúdení správy o vyhodnotení uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky. Správu o vyhodnotení uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky tak v záujme zefektívnenia a hospodárnosti procesných krokov konania nebude nutné dokladať už pri podaní písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku.
Druhá taká závažná vec, ktorá rieši predkladaný návrh zákona, je to reakcia na súčasnú bezpečnostnú a geopolitickú situáciu v čase zvýšenia rizika teroristických hrozieb z dôvodu eliminácie týchto rizík vyplývajúcich zo záujmov rôznych teroristických skupín a jednotlivcov, ktorých aktivita je nepredvídateľná a môže byť namierená voči objektom osobitnej dôležitosti a ďalším dôležitým objektom. Projektová dokumentácia týchto objektov najmä vo forme výkresov a ostatných detailných dokumentov obsahuje vysoko citlivé informácie, ktoré sú pri zneužití nepovolanými osobami spôsobilé napomôcť naplánovaniu alebo vykonaniu činností s cieľom spôsobiť ich narušenie alebo zničenie a tým nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť verejnosti a spôsobiť ekonomickú a ekologickú škodu. Aby sa takémuto riziku čo najviac predišlo, v záujme ochrany širokej verejnosti nielen v Slovenskej republike, ale aj v okolitých krajinách je potrebné doterajšiu právnu úpravu obohatiť o zákaz sprístupňovať stavebnú dokumentáciu, hlavne stavebné objekty.
A teraz samotný pozmeňovací návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mojša k predmetnému návrhu zákona. Na základe § 82 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Puciho a Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, tlač 1372:
1. V čl. I sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
"6. V § 19 ods. 6 sa slová "doloženej správou" nahrádzajú slovami "a po posúdení správy"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. Čl. II sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
"5. Doterajší text § 133 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Pri stavbách objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov sa dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu nezverejňuje, nesprístupňuje a ani sa neumožňuje do tejto dokumentácie nazerať a robiť si z nej výpisy."."
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.6.2019 o 13:11 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:15

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vidím tu ešte pána Blanára, tak ešte iba doplním to, čo on naznačil, že som vypúlil oči, keď Edo Heger vravel o tom, že ďalší bod sa bude týkať zvýšených cien energií, ktoré má na starosti alebo na svedomí aj strana SMER, aj vláda. V ďalšom bode. Ale tento bod je vyslovene o, atómový zákon o Mochovciach, kde tie ceny sú naozaj kreované na základe trhu. Pretože atómová elektráreň je štandardným producentom, ktorý bude vyrábať tú elektrinu na ten trh. Ale, samozrejme, to, čo Edo povedal, tak to, samozrejme, platí, ale netýka sa tohto zákona.
Ako som už povedal, tento samotný atómový zákon týka sa dostavby Mochoviec. Mochovce mali byť hotové v roku 2012. Mali stáť 2,8 miliardy eur. Už som to hovoril aj posledne, dnes sme na tom dvojnásobku rozpočtu, dvojnásobne dlho nám trvá aj ten čas tej dostavby. Pán Kondrót ma za to vždycky kritizuje, ale neodpustím si opäť trocha tej politiky, pretože naozaj ten hlavný zodpovedný je v tomto prípade za tento stav práve Robert Fico, ktorý tých Talianov bez akejkoľvek skúsenosti s výstavbou jadrových elektrární do Mochoviec, do ich dostavby jednoducho dotlačil. Ja som ho už aj vtedy vyzýval, nech nám teda príde niektoré tie okolnosti vysvetliť aj v súvislosti s týmto zákonom, pretože on by mal byť prvý, ktorý sa bude za tento zákon stavať, aby naozaj už k ďalším tým naťahovačkám nedošlo. Nebol tu na prvom čítaní. Nebol ani na výbore a, bohužiaľ, nevidím ho ani dnes tu v sále. Ale nevadí, myslím si, že poradíme si aj bez neho, pretože tie Mochovce my dnes potrebujeme.
My ich potrebujeme, ale nie kvôli tomu, že my by sme potrebovali tú elektrinu z tých Mochoviec, pretože tá elektrina, to je jednoducho komodita. A komodita, ktorú si vieme nakúpiť na trhu, komodita, ktorú si vieme vyrobiť aj kľudne iným spôsobom. Samozrejme, otázka je, za akú cenu či už vyrobiť, alebo nakúpiť. V tomto prípade pokiaľ sa tie Mochovce dostavajú, budeme mať pomerne takú tú komfortnú situáciu, kedy budeme vedieť pokrývať našu spotrebu, myslím, že na 108 percent. Jednoducho budeme viacej vyrábať, ako bude spotreba Slovenska, teda budeme môcť exportovať, resp. budú to môcť robiť tie Slovenské elektrárne, kde má Slovenská republika jednu tretinu.
Ale dostavba tejto elektrárne je dôležitá ešte z jedného, z jedného dôvodu. A to kvôli tomu, že všetok, všetok majetok Slovenských elektrární je kvôli dostavbe elektrární Mochovce kompletne založený. A pokiaľ nebudú obidva bloky tejto elektrárne do dvoch rokov v prevádzke, tak my sa s naším 34-percentným podielom buď môžme rozlúčiť, pretože nám naňho siahnu veritelia, alebo si ho budeme musieť za veľmi draho vykupovať naspäť.
A tu sa dostávam k tomu samotnému zákonu.
Tak ako to bolo posledne prezentované a tak aj, ako to aj dnes odprezentoval pán Kondrót, tak ako som ja tento zákon nazval, ide o zákon an-ti-ob-štruk-čný. Antiobštrukčný, teraz som to dal na Harabina, ale naozaj an-ti-ob-štruk-čný. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože v súvislosti s povoľovacím procesom nás zrejme čaká veľmi veľa obštrukcií. Ale nie, my by sme sa im nemali brániť kvôli tomu, že niekto nám z tohto pohľadu nevyhovuje. My by sme sa im mali naozaj brániť z toho pohľadu, že mnohé z tých obštrukcií sú svojím spôsobom neo-dô-vod-ne-né. No a tento zákon, práve naopak, má aj určité prvky, kde zavádza omnoho väčšiu transparentnosť, ako je to aj v tej súčasnej dikcii toho zákona, a to je napríklad ten prístup k informáciám, ktorý budú mať nielen tí samotní účastníci konania. A preto veľmi paradoxne na mňa zapôsobil práve ten pozmeňovák pána Mojša, ktorý bol predložený, podľa ktorého ideme zakazovať, to je ten bod dva, zakazovať to nahliadanie do tej dokumentácie potrebnej k tomu stavebnému konaniu.
Ja si dovolím zacitovať z toho bodu dva: "Pri stavbách objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov sa dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu nezverejňuje, nesprístupňuje a ani sa neumožňuje do tejto komunikácie nazerať a robiť si z nej výpisy." Ale my pritom už v samotnom stavebnom zákone, v tom súčasnom znení, v tom § 133 máme možnosť, že nemusíme sprístupňovať informácie, ak je ohrozené štátne, hospodárske alebo služobné tajomstvo. Teraz tam akurát dopĺňame stavby tej osobitnej dôležitosti, pri ktorých sa to nebude zverejňovať vôbec. Ale ja sa pýtam, či nám nestačí naozaj využiť už tú súčasnú dikciu zákona a nie takýmto spôsobom obmedzovať nejaký ďalší prístup k tej dokumentácii, ktorá je riešená v rámci toho, v rámci toho konania. (Reakcia navrhovateľa.)
Áno, ale upozorním na jednu vec. Pretože právo na informácie je základné právo, ktoré vyplýva aj zo samotnej ústavy, a vylúčiť ho iba na základe nejakej informácie možno iba pri ochrane štátneho alebo iného tajomstva. A vždy je potrebné posudzovať každú tú jednu konkrétnu informáciu individuálne, a teda či takéto tajomstvo do toho spadá alebo nie. A povedať iba tak nejak plošne, že pri nejakých objektoch sa nič nezverejňuje, bude podľa mňa v rozpore s týmto ústavným právom a zavedie nebezpečný precedens.
A teraz možno to, čoho sa ja najviacej obávam, pretože v rámci stavebného konania sa predkladajú aj dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia alebo zdravia ľudí. A práve právo na informácie ohľadom životného prostredia je garantované aj európskym právom. Takže čo teraz? Ideme vstupovať do nejakých ďalších nekonečných sporov? Pretože ja si myslím, že toto nám reálne hrozí, pokiaľ prijmeme takýto pozmeňovák. A nakoniec to aj tak budeme musieť zverejniť a ešte aj kvôli tomu dostaneme pokutu. Čiže z môjho pohľadu, tak ako sme tento zákon predtým podporili, tak tento pozmeňovák, tento pozmeňovák ten zákon iba zhoršuje. A minimálne u mňa z mojej strany tú podporu nemá.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.6.2019 o 13:15 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:15

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Hlasovať o tomto zákone budeme v utorok o jedenástej.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.6.2019 o 13:15 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:23

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka.
Cieľom tejto novely zákona č. 254/1998 o verejných prácach je úprava limitov uvádzaných v slovenských korunách na menu euro a zároveň zreálnenie ich výšky, ktorá nebola upravovaná za posledných 20 rokov, a teda už nezodpovedá aktuálnym ekonomickým a cenovým parametrom. Zároveň sa umožňuje vykonať štátnu expertízu do momentu začatia verejného obstarávania.
Toľko na úvod. Poprosím o podporu tohto zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.6.2019 o 13:23 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:28

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Podávam informáciu o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého a Milana Panáčka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1791 zo 14. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého a Milana Panáčka na vydanie predmetného zákona prerokovali a odporúčali schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 639 z 11. júna 2019, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 421 z 13. júna 2019 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 227 z 13. júna 2019. Výbor pre hospodárske záležitosti neprijal k predmetnému návrhu zákona uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto informácie vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti na 84. schôdzi dňa 18. júna 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru odporučiť Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny.
Predsedníčka výboru ma zároveň určila za spoločného spravodajcu, aby som predložil predmetnú informáciu a navrhol ďalší postup. Pri hlasovaní o návrhu zákona budem navrhovať hlasovať o všetkých troch bodoch z informácie výboru spoločne a navrhujem hlasovanie na utorok 25. 6. o 11.00 hodine.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

21.6.2019 o 13:28 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:30

Ladislav Balódi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vrcholoví športovci v priebehu svojej športovej kariéry vynakladajú mimoriadne úsilie pre dosiahnutie športových úspechov, pričom dosiahnutie významného športového úspechu na olympijských hrách je mimoriadne cenené nielen odbornou verejnosťou. Takýto športový úspech vedie k pozitívnej propagácii štátu, ktorý je reprezentovaný úspešným športovcom v celosvetovom meradle. Každý štát však pre dosiahnutie takýchto úspechov musí vytvárať adekvátne podmienky. V právnom poriadku Slovenskej republiky nie je upravený nárok fyzických osôb, ktoré reprezentujú, respektíve v minulosti reprezentovali Slovenskú republiku v športovej oblasti, na príspevok za zásluhy pre Slovenskú republiku v tejto oblasti. Takáto právna úprava je však bežnou súčasťou právneho poriadku okolitých štátov, napríklad Maďarska, Poľskej republiky, Ruskej federácie, Rumunska, Ukrajiny a ďalších.
Účelom navrhovaného zákona je odmeniť mimoriadne výkony športovcov, ktorí sa významnou mierou zaslúžili mimoriadnymi športovými úspechmi na významných medzinárodných športových podujatiach o propagáciu a dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí.
Navrhovaná právna úprava zároveň do budúcna motivuje ďalších športových reprezentantov Slovenskej republiky v snahe dosiahnuť mimoriadne športové výsledky, na základe ktorých by im vznikol nárok na príspevok za zásluhy v športovej oblasti. Navrhovaná úprava by tak mohla prispieť aj k masovejšiemu rozšíreniu športu u mládeže.
Skryt prepis

21.6.2019 o 13:30 hod.

Mgr.

Ladislav Balódi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video