49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

10.9.2019 o 18:37 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

18:37

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja len kratučko. Avizoval som pri prvom čítaní pozmeňujúci návrh, tak chcel by som ho za chvíľočku predstaviť, ale chcem to povedať hlavne v súvislosti s tou elektomobilitou, ktorá, čím ďalej, tým viacej vidíme, že sa vynárajú informácie a odhaľuje trošku takú svoju skutočnú tvár, a chcel by som len povedať pár takých parametrov, ktoré hrajú proti tej elektromobilite, a myslím, že sa s nimi musíme zapodievať.
Prvá je samotná výroba batérií, pretože je otázka, či sa budú vyrábať z olova alebo z lítia, vieme že lítium je materiál, ktorý je životu nebezpečný.
Ďalšia dôležitá oblasť je ten zadný cyklus, čiže náklady na likvidáciu, ktoré tiež stále sa nevedia nejakým spôsobom uchopiť a vyčísliť, a je otázka, ako to vlastne celé sa bude toto riešiť, takže tam ďalší otáznik.
Samotné tankovanie, vieme, že to rýchlotankovanie nie je teda úplne najlacnejšia cesta, ale dobre, však ľudia, ktorí majú tie elektromobily, tak pre nich to zrejme nie je až taký problém.
Ale čo je dôležitejšie, je tá infraštruktúra, ktorá, ak by sme chceli vymeniť, teraz trošku tak vizionársky, celý park, vozový park vyspelého sveta, tak je jasné, že na to nemáme pripravenú ani infraštruktúru, ani siete, a dokonca ani elektrárne, a vynárajú sa informácie o ďalších negatívach, ktoré tiež nie sú zatiaľ zrátané, a to je, či už samotná váha a rýchlejšia akcelerácia vozidla elektromobilu spôsobuje jednak vyššie opotrebovanie ciest a následne aj ich častejšia oprava, ale aj, samozrejme, opotrebovanie pneumatík, určite ste čítali články o tom, ako to spôsobuje jednak vplyv na ovzdušie, ale, samozrejme, aj zároveň spotrebu.
Čiže budeme sa musieť zapodievať pri elektromobilite celkou uhlíkovou stopou, čiže nielen tou lokálnou, čo to auto spôsobuje, ale vlastne od výroby vozidla, akumulátorov, samotnej elektrickej energie až po vlastne ich ceny, a teda aj vrátane toho zadného cyklu. Takže toto sú také základné parametre, ktoré som chcel, aby sme si tu možno povedali, lebo budeme sa asi o tom baviť viacej.
Teraz kratučko, len ja som avizoval aj pri tom prvom čítaní, že ak sa chceme baviť o dotáciách na elektromobilitu, alebo teda vôbec na alternatívny pohon, lebo neni to len elektromobilita, na alternatívny pohon, my zastávame názor, že tá by mala ísť len do prostriedkov, ktoré slúžia na, vo verejnej správe, čiže sú to či už prostriedky, ktoré vlastní štát, alebo vlastnia obce a samosprávy a na základe toho sme aj pripravili pozmeňujúci návrh, ktorý vlastne zužuje rámec tohto zákona, že sa budú môcť vlastne prostriedky čerpať iba na prostriedky, čiže autobusy a mikrobusy nad 9 osôb, myslím, že tie kategórie tak sú a vlastne budú sa využívať na účely verejnej dopravy. Čiže budú vo vlastníctve či už obce, alebo vyššieho územného celku, alebo nimi zriadenej organizácie.
Predtým, ako teda začnem čítať pozmeňujúci návrh, samotné znenie, tak chcem poprosiť, pán spravodajca, že žiadam o vyňatie bodu 1 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
No a teraz krátko ho prečítam, rýchlo pozmeňujúci návrh.
Takže pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Hegera k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon Slovenskej rady, Slovenskej národnej rady č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1507).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1. V čl. I bode 3 v § 8c ods. 1 sa slová „vozidiel kategórie L, M a N“ nahrádzajú slovami „vozidiel kategórie M2 a M3“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20c znie:
„§ 4 ods. 2 a 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
2. V čl. I bode 3 v § 8c odsek 3 znie:
„(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii.“
3. V čl. I bode 3 v § 8c odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na vozidlo podľa odseku 2 najviac vo výške
a) 25 %z celkovej obstarávacej ceny vozidla,
b) 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, ak žiadateľ súčasne vyradil z evidencie vozidiel vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia nebola žiadateľovi už poskytnutá na iné vozidlo.
(6) Žiadateľ podľa odseku 3 je povinný prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a byť vlastníkom tohto vozidla najmenej počas dvoch rokov od poskytnutia dotácie.“
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

10.9.2019 o 18:37 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:37

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, pán minister, chcem len pripomienku k tomuto návrhu zákona.
Akonáhle tento návrh zákona sa dostal navonok, tak už sú tu špekulanti. Už sú tu špekulanti, ktorí vypisujú inzerciu, že vykúpia vozidlá, ktoré nie sú prihlásené, vozidlá, ktoré nemajú evidenciu, vozidlá, ktoré stratili STK-čku, a už vlastne čakajú na to, že proste začnú takéto špekulácie s týmito starými vozidlami, ktoré v podstate, ak by sa dodržiaval zákon o odpadoch, tak vyradené, o motorových vozidlách, že takéto vozidlo by vlastne ani nemalo existovať už na slovenskom, na slovenskom, v Slovensku, neviem, ani nie že trhu, ale na Slovensku, lebo tieto sú povinné vozidlá, vlastník vozidla dať na, na šro..., na, autorizovanej osobe na autorizovanú recykláciu. Takže vidím to naozaj ako, ako problematické. Sme už v druhom čítaní, ja som sa stretla s takouto špekulatívnou ponukou (povedané so smiechom), bolo to minulý týždeň a obávam sa, že, teda pevne verím, že to bol dobrý úmysel nejako z vašej strany, ale znovu vidíme, že akákoľvek dotácia, akékoľvek dotácie sú v momente, v momente zneužívané na, na rôzne druhy špekulácií a neprináša to nič dobré.
Pripomeniem vám, pán minister, ešte aj špekuláciu, ktorú váš rezort v spolupráci s rezortom životného prostredia vykonal v rámci Environmentálneho fondu, kedy pri situácii, kedy Recyklačný fond zanikal a bola, bolo prijatá tých 5 mil. dotácia pre Zväz automobilového priemyslu, kde zanikajúci Recyklačný fond podpísal s týmto zväzom priemyslu podľa mňa nezákonnú zmluvu o poskytnutí tejto 5-miliónovej dotácie, ktorá mala mať, po úprave projektu akože identifikovať možnosti, ako sa budú recyklovať tie elektrobatérie. Samozrejme, tieto veci sa do, do zmlúv pre vlastníkov týchto vozidiel, ktorí dostali, pre boháčov, ktorí si kúpili vlastne tieto elektrovozidlá aj drahé, do zmlúv nedostala, čiže absolútne žiaden efekt a predpokladám, že aj tieto dotácie takýmto spôsobom skončia a že vlastne nabalia sa na tom v prvom rade špekulanti. Nepôjde o to, že teda aby sa akože deklarovaný ušľachtilý cieľ stal tým hlavným, že teda sa staré spaľovacie motory vozidiel dostanú z prevádzky a že nahradia ich nejaké vozidlá s alternatívnym pohonom, to, čo vítam teda, keď, aby som aspoň niečo vyzdvihla, že nie je to teraz len o tých elektromobiloch, ale je to o motoroch s alternatívnymi palivami, pretože aj to bola jedna z kritík, kedy ste ten, tú pomýlenú dotáciu z Recyklačného fondu, ktorá bola poskytnutá.
Ja, ja len na toto chcem poukázať, pán minister, na týchto špekulantov, a aby sa to nejakým spôsobom sledovalo a aby možno aj teda z vašej strany dobrý úmysel, ktorý my, samozrejme, nepodporíme, ale, ale aby aspoň vami deklarovaný dobrý úmysel neskončil v rukách takýchto priekupníkov zo starých vozidiel, ktorí potom následne, vlastne aj preto životné prostredie to môže byť ďaleko väčšia, väčšia záťaž ani si to vôbec neviem administratívne predstaviť, že vlastne akým spôsobom tieto staré vozidlá budú vyradené, pretože dnes máte na to presné pokyny, postupy z polície a v podstate vozidlá staršie ako 15 rokov, ktoré nie sú zaevidované a ktoré vôbec by ani nemali existovať.
Tak len toľko, ďakujem pekne.
Skryt prepis

10.9.2019 o 18:37 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:40

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, týmto vládnym návrhom zákona sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia č. 2006/2004 a 2017/2394 a smernica 2009/22 s cieľom zlepšenia prístupu k tovarom a službám v celej Európskej únii.
Za geografickú diskrimináciu sú považované nežiaduce praktiky obchodníkov uplatňované voči zákazníkovi spravidla prostredníctvom všeobecných podmienok obchodu neumožňujúcich zákazníkovi kúpiť tovar alebo službu v inom členskom štáte Európskej únie, resp. umožňujúcich túto kúpu, avšak za neodôvodnenie odlišných podmienok len z dôvodu jeho štátnej príslušnosti, miesta bydliska a sídla.
Návrh určuje Slovenskú obchodnú inšpekciu ako orgán dohľadu nad dodržiavaním povinnosti obchodníka pri cezhraničnom obchode s tovarom a službami vrátane online predaja a poveruje ju ukladať sankcie za porušenie príslušných ustanovení nariadenia EÚ/2018/302. Návrh zákona zároveň ustanovuje aj ministerstvo hospodárstva za subjekt na účely praktickej pomoci spotrebiteľom.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

10.9.2019 o 18:40 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:43

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.9.2019 o 18:43 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:47

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.9.2019 o 18:47 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:52

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.9.2019 o 18:52 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:57

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.9.2019 o 18:57 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:59

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k predmetnému návrhu zákona v zmysle rokovacieho poriadku podáva spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1892 z 20. júna 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 673 z 9. septembra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárskej záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Zb. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 3 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorý máme pod tlačou 1508, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 381 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa paragrafov 81 ods. 2, 83 ods. 4, 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.9.2019 o 18:59 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
49. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 8:50

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám tento vládny návrh zákona. Účelom návrhu zákona je predovšetkým transpozícia tzv. odpadového balíka, ktorý tvorí šesť smerníc Európskeho parlamentu a Rady.
Vládny návrh zákona upravuje ustanovenia týkajúce sa niektorých základných definícií a pojmov, dopĺňa nové definície ako materiálové zhodnocovanie alebo spätné zasypávanie a niektoré definície upravuje ako napríklad komunálny odpad. Návrh zákona dopĺňa ciele recyklácie komunálneho odpadu pre roky 2025 – 2030 – 2035 a ciele recyklácie odpadov z obalov pre roky ´25 a ´30. Ustanovuje povinnosť pre výrobcov vyhradeného výrobku a organizácie zodpovednosti výrobcov zriadiť finančnú garanciu na zabezpečenie funkčného systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
Návrhom zákona sa prijímajú opatrenia na zvýhodnenie výrobcov uvádzajúcich na trh recyklovateľné výrobky na podporu opätovného použitia odpadu a recyklácie a ustanovuje zákaz uvádzania niektorých jednorazových plastových výrobkov na trh Slovenskej republiky ako opatrenie na zníženie tvorby plastového odpadu.
V návrhu zákona sú upravené ustanovenia o informačnom systéme odpadového hospodárstva. Tieto ustanovenia však boli doplnené v rámci prerokovania vo výboroch do vládneho návrhu zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko informačný systém odpadového hospodárstva úzko súvisí s problematikou zálohovania a je nevyhnutné, aby táto právna úprava nadobudla účinnosť 1. januára 2020.
Návrh zákona reaguje na EUP Pilot, ktorý sa týka nesprávnej transpozície dvoch smerníc Európskeho parlamentu. Navrhuje sa delená účinnosť návrhu zákona. Účinnosť ustanovením, ktorým sa zabezpečuje transpozícia smerníc odpadových balíčkov, je nastavená na 1. júl 2020. Účinnosť ustanovení týkajúcich sa zákazu uvádzania jednorazových platových výrobkov na trh Slovenskej republiky je v zmysle príslušnej smernice navrhnutá na 3. júl 2021.
Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi, ako aj medzinárodnými zmluvami.
Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, verím, že predložený vládny návrh zákona posuniete do druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2019 o 8:50 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:03

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom do 32 dní po prerokovaní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.9.2019 o 9:03 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video