12. schôdza

16.9.2020 - 30.9.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

17.9.2020 o 9:18 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:18

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja sa vám všetkým ospravedlňujem, prepáčte. Takže, vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu – musím si ho dať dole (rečník si zložil rúško) – zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 o poskytovaní informácie o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (tlač 139), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 187 z 8. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 o rokovacom poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 83 z 8. septembra 2020 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 55 zo 16. septembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Ďalej gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 6 spoločne a odporúča schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 o poskytovaní informácie o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (tlač 139), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktorú gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 59 zo 16. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

17.9.2020 o 9:18 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:22

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si na dnešné rokovanie predložiť informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2020 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2020.
Informáciu predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Uvedené ustanovenie ukladá vláde Slovenskej republiky pravidelne polročne informovať Národnú radu Slovenskej republiky o aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky vydaných v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania.
V hodnotenom období vláda Slovenskej republiky prijala a bolo publikovaných šesť aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1. V prílohe č. 2 sú uvedené návrhy aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré vláda predpokladá prijať v II. polroku 2020. Celkom ide o 14 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Vzhľadom na legislatívnu aktivitu inštitúcií Európskej únie sa dá predpokladať, že bude nutné prijať viaceré aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky aj nad rámec tohto zámeru.
Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie uznesenia v predloženom znení.
Skryt prepis

17.9.2020 o 9:22 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:24

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1453 zo 16. júla 2020 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. Súčasťou uvedeného zákona je povinnosť vlády informovať Národnú radu o prijatých aproximačných nariadeniach a o ďalšom zámere ich vydávania.
V I. polroku 2020 bolo prijatých šesť aproximačných nariadení vlády. Je predpoklad, že v II. polroku tohto roka bude prijatých 14 návrhov aproximačných nariadení vlády a budú v pôsobnosti ministerstva dopravy a výstavby, ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V závislosti na legislatívnych aktivitách orgánov Európskej únie sa môže stať, že bude potrebné v II. polroku 2020 pripraviť nový vnútroštátny predpis aj nad rámec uvedeného počtu.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 29. schôdzi 8. septembra 2020 a uznesením č. 81 odporučil Národnej rade vziať túto správu na vedomie.
Pán predseda alebo pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.9.2020 o 9:24 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:26

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Nechcem zdržiavať, nie je to materiál, ktorý nejak púta pozornosť aj poslancov, by som povedal, aj médií, ale predsa len na vysvetlenie, keďže som spoluautorom toho zákona z roku 2002, podľa ktorého sa vydávajú aproximačné nariadenia vlády, aj kolegom, kolegyniam, rád by som ich povzbudil, aby pozorne, pretože Národná rada plní kontrolnú funkciu vo vzťahu k vláde, hoci vláda to robí poctivo, ale aby pozorne pozreli si vždy ten zoznam. Najmä kvôli tomu, že aproximačné nariadenia vlády sú v právnom poriadku určitou výnimkou, nakoľko môžu upravovať práva aj povinnosti fyzických, právnických osôb. Bežné nariadenia vlády, im nie je priznaná, im nie je priznaná takáto výsada.
A tento materiál je v Národnej rade preto, aby sme si mohli skontrolovať, či vláda neprekračuje právomoci a nevydáva aproximačné nariadenia v tých oblastiach, v ktorej jej to nepatrí v zmysle toho zákona, alebo iným spôsobom by prekračoval svoje právomoci. Čiže chcem vás tak povzbudiť.
Je to materiál, ktorý sa netýka iba ústavnoprávneho výboru. Je to materiál, ktorý sa týka nás všetkých, kde aj možno z nejakej nedbanlivosti sa môže nejaká chybička niekedy vyskytnúť a nebolo by dobré, keby boli upravované práva a povinnosti v nariadení vlády, ktoré nemá charakter aproximačného nariadenia vlády. Myslím, že sa to tu teraz ani nestalo, ani v tomto materiáli taká skutočnosť a také nariadenie nie je. Ale predsa len opatrnosti nikdy nie je nazvyš a hoci ten materiál naozaj nie je taký, ktorý by bol číslom jedna na tejto schôdzi, je predkladaný do parlamentu každého pol roka a raz za polrok, myslím, že stojí za to, aby sme sa aj na to poriadne pozreli, či je všetko v poriadku.
Ja nad rámec toho materiálu, ako je, pretože sme si povedali, že budeme pravdepodobne budúci rok nejakým spôsobom prehodnocovať aj rokovací poriadok, aj sa budeme snažiť zjednotiť pravidlá, či už na úrovni vlády, parlamentu, proste sa k sebe približovať, myslím si, že by to bolo dobré. Pomaly máme 20 rokov, odkedy bol tento návrh zákona alebo tento zákon prijatý. Mohli by sme sa tiež porozprávať o tom, ako sa uplatňuje v praxi, či by sa nedal nejakým spôsobom vylepšiť. Jeden príklad za všetky, keď sa robil ten zoznam oblastí pri schvaľovaní tohto zákona v roku 2002, to bolo ešte pred vstupom do Európskej únie, tak sa robil podľa Európskej dohody o pridružení, ktorá už je dávno prekonaná. A aj zakladajúce zmluvy Európskej únie trocha inak delia tie oblasti. Čiže je potom zaujímavé aj by bolo zaujímavé aj v rámci tej diskusie vedieť, akým spôsobom sa tie jednotlivé právne predpisy zaraďujú a podľa, do tých oblastí podľa predmetu úpravy, pretože tá Európska dohoda o pridružení je už prekonaná. Vtedy to malo zmysel, v roku 2002, pretože to bola tá zmluva, ktorá upravovala vzťah Slovenska k Európskej únii, ale teda od roku 2004 už sa riadime inými pravidlami, ale tieto staré pravidlá ešte sú stále zakotvené v tomto zákone z roku 2002.
Čiže ak sa budeme budúci rok rozprávať o uplatňovaní rokovacieho poriadku, o zjednotení legislatívnych pravidiel, myslím si, že by bolo dobré sa rozprávať aj o tom, ako sa za posledných 20 rokov tento zákon uplatňoval a či by sa nedal nejakým spôsobom vylepšiť, vyprecizovať. To avizujem dopredu, že budem mať záujem sa porozprávať o tomto a nebude teda ešte najbližšieho pol roka, ale niekedy v priebehu budúceho roka, potom, samozrejme, to bude mať dopad na tie správy, ak by sme niečo vylepšovali v zákone z roku 2002. A možno to bude ešte kvalitnejšie, ako tomu bolo doteraz.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Toľko k tej samotnej správe, ako som už spomínal aj v rámci svojho úvodného slova ako spravodajca, ústavnoprávny výbor odporúča, aby sme ju zobrali na vedomie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.9.2020 o 9:26 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:31

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som sa aj ja v krátkosti vyjadril k tomuto bodu programu, ktorým je tzv. 13. dôchodok.
Pán minister, to, že ste sa rozhodli zrušiť obedy zadarmo, resp. tzv. dotáciu na obedy pre škôlkarov a školákov, je naozaj smutné. To, že ste sa rozhodli siahnuť na minimálnu mzdu a znížiť ju oproti legislatívne zakotvenej minimálnej mzde, je rovnako smutné. Ale to, že idete dôchodcom zobrať 13. dôchodok, je doslova hanebné. Vy využívate v tejto situácii tzv. optický klam, takto to nazvem. Na tento kolosálny podvod na dôchodcoch využívate optický klam, pretože ich presviedčate, že im niečo dávate, ale v skutočnosti im beriete. V súčasnosti totiž platí zákon o sociálnom poistení, ktorý zavádza reálny 13. dôchodok pre všetkých seniorov vo výške priemerného dôchodku z predchádzajúceho roka. Pri starobných dôchodcoch, ktorých je najviac, táto suma prestavuje 460 eur. Samozrejme, máme ešte ďalšie druhy dôchodkov – invalidný, vdovský a podobne, aj tam podľa tohto ešte stále platiaceho zákona mal byť na budúci rok dôchodcom, týmto dôchodcom vyplatiť, vyplatený dôchodok, 13. dôchodok v priemernej výške.
A čo robíte vy? Ukážeme si to na príklade pri tých starobných dôchodcoch. Namiesto 460 eur ponúkate všetkým starobným dôchodcom tzv. sociálnu dávku od 50 eur do 300 eur. Tak keď hovoríme o optickom klame, tak každý dôchodca si vie zrátať, aký je rozdiel medzi 460 eur, ktoré mal dostať, a medzi 50 alebo 300 eur maximálne, ktoré má dostať podľa vášho zákona, pričom treba povedať, že tá maximálna suma 300 eur sa dotkne len veľmi, veľmi úzkej skupiny dôchodcov z celkového počtu 1,4 mil. dôchodcov. Čiže opakujem, nič dôchodcom nedávate, vy im beriete.
Ale čo je ešte smutnejšie, pán minister, že okrem toho, že beriete 13. dôchodok tým dôchodcom našim, tak sa im ešte aj do očí vysmievate a klamete ich, pretože vy sa teraz tvárite, že predkladáte zákon o 13. dôchodku a to nie je pravda. Totiž sám vo svojom zákone priznávate:
Po prvé, že suma, ktorú chcete vyplatiť dôchodcom, je len sociálna dávka.
Po druhé, sám v tomto svojom zákone priznávate, že rušíte ustanovenia o 13. dôchodku v našom zákone o sociálnom poistení.
Po tretie, táto suma bude vyplatená dôchodcom zo štátneho rozpočtu a nie z rozpočtu Sociálnej poisťovne. A pokiaľ dobre viem, dôchodky sa vyplácajú vždy zo Sociálnej poisťovne.
A ten štvrtý dôkaz o tom, že to nie je 13. dôchodok, je to, že ani maximálna výška, spomínaná maximálne výška vašej sociálnej dávky 300 eur nedosahuje ani len výšku minimálnej penzie. Tak, preboha, o ako treťom, 13. dôchodku to tu hovoríme? O akom 13. dôchodku to tu hovoríme, pán minister? Toto si ľudia dôchodcovia, ktorí tu celé roky budovali hodnoty v tejto krajine, od vás naozaj nezaslúžia.
Musím vám opäť pripomenúť, že celé hnutie SME RODINA na čele s vaším straníckym šéfom Kollárom a vrátane vás, pán minister práce, hlasovalo za zákon o sociálnom poistení, ktorý zavádzal skutočný 13. dôchodok. Aj vy osobne, pán minister, ste za tento zákon hlasovali. Prečo teraz konáte v rozpore s vaším hlasovaním a v rozpore s vašimi predvolebnými sľubmi? Pretože opäť tu musím zopakovať, že tak ako premiér Igor Matovič, tak aj súčasný predseda parlamentu Boris Kollár, keď boli v opozícii, sa dušovali a garantovali, že v prípade, že sa stanú súčasťou vlády, nesiahnu na sociálne opatrenia. A vy ste za pol roka dokázali zrušiť väčšinu z nich, ktoré sme prijímali v poslednom období.
Vy doslova ruinujete sociálny štát. Idete rušiť, ako som už dnes spomínal, obedy zadarmo pre žiakov a škôlkarov. Pritom chcem pripomenúť, že o 25 % detí viac sa naobedovalo viac v školách a v škôlkach. Prečo to robíte? Zamestnali sa kuchárky, jedálne sa zrekonštruovali a teraz to rušíte.
To, ako ste siahli na minimálnu mzdu, vyvolalo protesty odborárov, teda zástupcov zamestnancov. Dnes tie protesty, pán minister, štartujú. A ešte ste to urobili tak, že ste medzi, dokázali narušiť sociálny dialóg. Dnes štartujú protesty kvôli tomu, že ste obmedzili minimálnu mzdu a narušili sociálny dialóg, čo sa tu ešte počas celej histórie samostatnej Slovenskej republiky nestalo. A týmto chcem odborárov, ktorí dnes začínajú v Košiciach, aj tuto z pléna pozdraviť.
Ale späť k 13. dôchodku. Ako som povedal, vy aj SME RODINA hlasovali za 13. dôchodok a teraz idete proti vlastnému hlasovaniu a proti vlastným sľubom, ktoré ste dali voličom vo voľbách a ktorí vás aj kvôli tomu alebo vďaka tomu volili.
Po druhé, pán Kollár uzavrel Memorandum o porozumení s Jednotou dôchodcov Slovenska. A v tom memorande im sľubuje primerané zabezpečenie a všetky ďalšie výhody. Ukazuje sa, že týmto krokom, pán minister, ste z toho memoranda urobili len obyčajný zdrap papiera. Ja som komunikoval s vedením Jednoty dôchodcov Slovenska a poviem vám, že vyjadrujú veľký nesúhlas s týmto vašim postupom. Napriek podpísanému memorandu nesúhlasia so zrušením 13. dôchodku a jeho nahradením len tzv., nazveme to, modifikovaným vianočným príspevkom v oveľa nižšej výške, ako by pre nich predstavoval skutočne 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. Čiže nesúhlasia ani s týmto a dokonca nesúhlasia ani so zmrazením minimálnych penzií, čo je zase už iná téme, ktorú ešte budeme, samozrejme, rozoberať.
A preto s ľútosťou, pán minister, musím zopakovať to, že aj vďaka tomu ste sa stal horúcim kandidátom na návrh na vaše odvolanie z funkcie, čo už sme vám viackrát povedali a určite môžem za poslancov strany HLAS – sociálna demokracia povedať, že takýto návrh do pléna predložíme presne. Pevne verím, že získame 30 podpisov, čo už z vyjadrenia iných opozičných strán je jasné, že nebude problém. Jednoducho, pán minister, ak niekto takto flagrantne poruší svoje predvolebné sľuby a dokonca na úkor tých najslabších, to znamená na úkor dôchodcov, na úkor nízkopríjmových osôb, musí čeliť odvolávaniu z funkcie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.9.2020 o 9:31 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:40

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, mám málo času a je to veľká téma, takže idem na to veľmi rýchlo. Dnes tu budem hovoriť hlavne o podvodoch. A tých podvodov je viac a sľubujem, že budem hovoriť aj o niečom inom, čo tu ešte nikto nespomenul, ale to bude tak v strede môjho vystúpenia.
Podvod na voličoch sa stal hlavne z dôvodu, že SME RODINA si postavili celú predvolebnú kampaň na tom, že nezruší už existujúce sociálne opatrenia, ktoré zaviedla bývalá vláda, ktorej súčasťou je aj SMER – sociálna demokracia. Tu sa stalo, včera sme tu boli svedkami, ako pán minister poprel sám seba, to znamená, poprel svoje vlastné hlasovanie, keď sme sa tu bavili o minimálnej mzde. Dnes tu máme tému 13. dôchodky. Pán minister opäť poprel sám seba, kde hlasoval za nastavenie 13. dôchodkov vo výške 460 eur, to znamená priemerný dôchodok, ktorý mal dostať každý jeden dôchodca. A bolo to nastavené spravodlivo, to znamená, tí, ktorí majú menej, mali dostať viac. Čiže dostanú priemerný dôchodok. A tí, čo mali vyššie dôchodky, tí dostanú o trošku nižšiu sumu, ale je to stále na úrovni 460 eur. Čo ste urobili vy alebo čo urobila vláda? Urobili ste to, že ste okradli dôchodcov o 160 eur až 410 eur a nadelili ste im od 50 do 300 eur. Ale tých 300 eur ste dali ľuďom, ktorých je asi 10-tisíc alebo 16-tisíc, minimum.
Pán minister hovoril o tom, že idete dávať dvakrát viac, ale, pardon, treba si prečítať existujúci zákon, a hovoril o sume 307 mil. eur. Ak si pozriete existujúci zákon a necháte si to prepočítať, tak prídete k sume okolo 580 až 600 mil., ktorá mala byť vyplatená dôchodcom. To znamená, že ste dôchodcov, všetkých dôchodcov na Slovensku okradli o 280 eur.
Ďalšia vec, ktorú musím spomenúť, čiže znamená to, že nieže ste dali dvakrát viac, ale vy ste oproti existujúcemu platnému zákonu vyplatili dôchodcom polovicu. Hovoríte, že sú tu v podstate fakty, ktoré, ktoré nás usvedčujú o tom, že SME RODINA, ktorá mala byť garantom - a hlavne v postave pána ministra - toho, že dodrží svoje predvolebné sľuby, a garantom toho, čo sľúbila všetkým svojim voličom, ktorí vás volili, ste potvrdili, že ste ich všetkých podviedli. Pýtam sa, či závidíte dôchodcom, seniorom to, že mali dostať 460 eur. Sú to naši rodičia, sú to naši starí rodičia, ktorí budovali túto spoločnosť. A myslím si, že si zaslúžia, aby sme ich patrične aj za to honorovali.
A musím povedať, že všetky výčitky na stranu SMER – sociálna demokracia neprijímam. My sme tu zaviedli vianočný príspevok, zdvojnásobili sme tento vianočný príspevok, dali sme vlaky zadarmo, aby títo dôchodcovia mohli chodiť za svojimi príbuznými. Takisto sme zavádzali doplatky na lieky a rôzne iné opatrenia. Vy ste si, vy ste zneužili napríklad predsedu Jednoty dôchodcov, ktorého ste si postavili na svoju tlačovku, kde ste ho v podstate v priamom prenose oklamali. On sám hovoril o tom, že toto je len začiatok nejakého dialógu a že chcete ďalej pokračovať, aby boli spokojní aj seniori. To sa nestalo. Váš pán predseda tam všetko povedal, že áno, áno, pán predseda, a nič sa neudialo. Oklamali ste všetkých dôchodcov.
Teraz budem hovoriť o tom, že, ešte jedna poznámka. Samozrejme, pán minister, ak máte nejakého dôchodcu v rodine, tak myslím si, že za toto, čo tu dnes chcete schváliť alebo sa snažíte schváliť a pretlačiť zákon, vás určite nepochvália.
Idem hovoriť o ďalšom podvode a týka sa to dôchodkových systémov. Bavíme sa tu o druhom pilieri. Pred chvíľou tu sedel pán podpredseda vlády Holý, ktorý podviedol všetkých voličov, vašich voličov, tým, že ide stavať 25-tisíc bytov. Hovoríte si, že to nesúvisí, ale súvisí to s týmto, s touto témou. Najprv rozprával o tom, ako ideme modelom ASFINAG, rakúskym modelom, ktorý bol v podstate výnimkou na to, aby mohlo, teda aby Rakúšania súhlasili s niektorými podmienkami pri vstupe do Európskej únie. Samozrejme, všetci ekonómovia mu to vyvrátili, a on si nedal povedať a dnes vidíme, že to, čo sľuboval, že budeme stavať
25-tisíc bytov mimo štátny rozpočet, v podstate z nejakých úverov bánk, sa nedeje. A vy idete, čo idete urobiť? Hovoríte, že idete siahnuť na peniaze sporiteľov z druhého piliera. A za tieto peniaze vystaviate byty, ale nikto nehovorí o tom, aká bude efektivita tejto výstavby, aké budú výnosy z tejto výstavby a čo vlastne, či náhodou títo sporitelia v budúcnosti, napríklad ak tam bude niekto robiť svoje kšefty s týmito developermi, neprídu o svoje úspory.
A pýtam sa, včera sme mali na stole tzv. fond obnovy, teda nejaký plán reforiem, ktorý bol predstavený pred dvoma dňami, a dočítal som sa tam, že idete rušiť dôchodkové stropy. A dokonca idete do ústavy zaviesť minimálny odvod do druhého piliera. Čo to znamená? Všetci z vás, ktorí máte druhý pilier, budete povinne dávať peniaze do druhého piliera, aby tam bolo veľa peňazí, aby pán Holý mohol stavať tie sľúbené byty za vaše peniaze a niekto sa na tom pekne nabalil. Ja hovorím, dajte paprče preč od druhého piliera! Ja nie som veľký fanúšik druhého piliera, ale chcem na toto upozorniť. A ja osobne si budem vždycky brániť tých, ktorí majú tu nejaké dôchodkové odvody alebo dôchodkové úspory, aby o ne neprišli.
Máme tu rôzne prípady. Včera sme videli Arca Capital. V podstate pyramídová hra, kde váš pán premiér, jeho manželka si dáva 10 mil. eur a nechce ani povedať teda, či si ich vybrala a či náhodou neprídu o peniaze tí, ktorí si do toho dali svoje peniaze. Tí spodní. Viete, pyramída sa financuje z tých spodných chudákov, ktorí prídu o peniaze. Za to, že pani premiérová zarobili na sľubovaných výnosoch, ktoré nikdy neprišli. To je Arca Capital. Si to naštudujte a pochopíte.
Vy ste na jednej strane, ste si, hovoríte, že nemáme peniaze. Na jednej strane si dali, nadelili v rozpočte, kde ste si novelizovali rozpočet na tento rok 7,8 mld. Hovoríte, že nemáte peniaze. Takže sebe, vláde, ste si nadelili 7,8 mld., a na dôchodcov nemáte 440 mil. Včera ste mi tu hovorili, pán minister, že nemali sme, nemali. Vy máte toľko peňazí, ako nikto nikdy nemal. Idete dostať obrovské zdroje aj z Európskej únie. A tvrdíte, že sme niečo ukradli, 7 mld., a prečo ste si potom do rozpočtu dávali navýšenie, do výdavkov skoro polovicu štátneho rozpočtu, 7,8 mld.? A vy hovoríte, že nemáte na dôchodcov?
Čo sa týka, nadelili ste bankám 380 mil. To boli peniaze, s ktorými rozpočet počítal, a hovoríte, že nemáte na dôchodcov. Nemáte na dôchodcov navyše 280 mil. To sú drobné v porovnaní s tým, čo tu vystrájate. Zobrali ste pracujúcim ľuďom včera miliardu eur. Takisto vám to nevadí? Vy zahlasujete úplne za všetko.
Skončím opäť podvodom. Pred voľbami, pán minister, vy ste boli najväčší konzervatívec na Slovensku. Volali ste sa, dokonca mali ste takú stránku, že Posledný križiak. Vzhľadom na to, ako ste bránili sociálne opatrenia, ktoré tu zaviedla predchádzajúca vláda, by som povedal, že ste boli aj prosociálny a veľmi, by som dokonca si dovolil povedať, že ste boli možno veľkí socialisti. Aj keď teda, samozrejme, len naoko.
Ale čo sa stalo po voľbách. Po voľbách, však to už je jedno, však sme boli zvolení, váš pán predseda sa stal najväčším ultraliberálom. Dokonca najväčší liberál na Slovensku Richard Sulík ho nazval, že on je, že on je taký freestyler, že voľnoštýliar po slovensky. Ak je to niekomu smiešne, tak mne to smiešne nie je. A skôr je to nechutné.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

17.9.2020 o 9:40 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:50

Andrej Stančík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kamenický, vy ste hovorili o volebnom podvode. Ale najväčší volebný podvod v histórii Slovenska spravila strana SMER. Vy ste dvanásť rokov vládli a dvanásť rokov ste dôchodcom sľubovali 13. dôchodky, už, myslím, že od roku 2010. Vy ste dokonca štyri roky vládli sami v čase, keď rástli príjmy, a vy ste tie dôchodky jednoducho ľuďom mohli dať. A kedy ste ich schválili? Dva týždne pred voľbami v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré bolo napadnuté na Ústavnom súde. Uvidíme, aký bude výsledok. A ako povedal váš predseda, kebyže ich neschválite, tak máte možno 13 %. Možno by bolo férové a úprimné povedať, že tie dôchodky ste jednoducho schválili ako volebnú korupciu, lebo ste boli zúfalí. Inak si to jednoducho neviem vysvetliť.
Stále sa tu oháňate tým sociálnym štátom. Kde ste boli tých dvanásť rokov a prečo ste tie dôchodky schválili dva týždne pred voľbami, keď vám tieklo do topánok?
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2020 o 9:50 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:51

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, možno ste mohli väčšiu časť toho vystúpenia venovať priamo téme 13. dôchodkov. No každopádne sa nemôžem nestotožniť s niektorými vašimi argumentmi. Ja som tu práve včera sedel a pozorne počúval zdôvodnenie pána ministra Krajniaka, keď obhajoval to zníženie zvýšenia minimálnej mzdy. A tie argumenty, ktoré používal o tom, že aký vysoký deficit štátneho rozpočtu máme, aká globálna kríza tu aktuálne panuje a aký prepad HDP sme zaznamenali spolu, samozrejme, s logickým znížením príjmov štátneho rozpočtu, tak tie isté argumenty sa dali aplikovať aj na tento 13. dôchodok a zrejme tým istým bude argumentovať aj teraz.
Ja osobne by som sa s tým vedel stotožniť. Vedel by som pochopiť. Vedel by som sa zmieriť s tým, že, áno, naozaj nemáme toľko peňazí, ako sme mali v minulosti, a že tá kríza viac či menej k tomu, samozrejme, dopomohli aj tie opatrenia tejto vlády, aj keď s tým nesúhlasia, ale každopádne globálna kríza tu nejaká je. Lenže to by nemohla táto vláda odpustiť dvojpercentný bankový odvod bankám, ktoré mali 640 mil. eur čistého zisku v minulom roku. Šesťstoštyridsať miliónov eur čistého zisku pri bankách, ktoré sú špičkoví optimalizátori daňového základu, to sa bavíme o absolútnych miliardách.
A práve toto je pre mňa kameň úrazu. Ja jednoducho nemôžem tejto vláde veriť. Nemôžem veriť ministrovi Krajniakovi, nech hocako úprimne znejú jeho slová o tom, v akej ťažkej ekonomickej situácii sa nachádzame, keď na jednej strane povedia, že na 13. dôchodky pre ľudí peniaze nie sú, na tie plnohodnotné, ale na druhej strane 300 mil. eur pre bankárov sa našlo. Veď sa dal zmeniť zákon takým spôsobom, aby tie banky, ktoré by možno zarobili trochu menej, tie by na tom nijakým spôsobom nepadli na hubu, ale tie peniaze, aspoň časť z tohto odvodu, sa mohli použiť aj na krytie povedzme výdavkov súvisiacich s 13. dôchodkami. Dalo sa robiť hocičo. A kríza vás oprávňuje k rôznym zásahom, lenže vy ste sa vybrali opačným smerom a toto je presne ten problém.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2020 o 9:51 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:53

Ľuboš Blaha
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Kamenický, ďakujem veľmi pekne, že ste vysvetlili kolegom, že aj oni hlasovali za 13. dôchodok a toto naozaj nevedia poprieť.
A dneska sú to oni, ktorí tento 13. dôchodok likvidujú. A to je obrovské pokrytectvo a podvod na voličoch. Darmo sa vyhovárajú na SMER, pretože SMER pomáhal dôchodcom a ten proces bol kontinuálny. To znamená, že najskôr sme prišli s 13. príspevkom, vianočným príspevkom, ten sme zdvojnásobili, ten sme zvyšovali, až kým to neprišlo k tomu riadnemu vianočnému, resp. 13. dôchodku. Takýto bol proces. A medzitým sme pomáhali dôchodcom s dôchodkovým stropom, s doplatkami na lieky, s vlakmi zadarmo a tak ďalej, minimálnym dôchodkom a mohol by som pokračovať. Čiže vytvárať tu ilúziu, že sme nič nerobili, iba na konci sme prijali niečo pred voľbami, je, samozrejme, len volebná propaganda pravicových strán.
Mňa však zaujala tá poznámka pána Kamenického o Arca Capital, pretože je naozaj neuveriteľné, že Matovičovci dajú do investičného fondu 10 mil., ale nevedia nájsť zopár euro na dôchodcov, takíto papaláši, ktorí vlastnia hotely v Trnave, pozemky, haciendy, historické budovy. Takýto človek nevie pochopiť, čo to je pre dôchodcu 460 eur na Vianoce. Nevie pochopiť, on má milióny. On sa o takýchto ľudí nestará. A Matovič, pán premiér, sa vyhovára, že on sa Pavlínke nestará do toho, kam tie milióny či miliardy, či koľko peňazí, preboha, majú, investuje.
Ale veď to je tak neuveriteľné počúvať od človeka, ktorý tam stál pred schránkovými firmami na Cypre, pred Počiatkovou vilou, ktorý sa tu oháňal Belize a vymýšľal tu na každého neuveriteľné nezmysly, tak tento človek nevie zdokladovať svoje milióny a či ich nedefraudoval, pretože je tu obrovské podozrenie, že Arca Capital má zvýhodnené postavenie voči Matovičovcom len preto, že Igor Matovič je premiér. Toto je taký škandál. Ešte väčší než ten, že papaláši sa vysmievajú seniorom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2020 o 9:53 hod.

Mgr. PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:55

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Kamenický, chcem poďakovať za to vystúpenie a aj keď sa to pánovi ministrovi nepáčilo, že si odbočil do druhého piliera a začal si hovoriť všetky tie veci, čo chystajú, pretože to je niečo, čo sa im veľmi, nie celkom pozdáva, keď sa im pripomína, že to, čo sľubovali pred voľbami, nedokázali splniť, ale predovšetkým nieže len splniť, oni to v podstate ani nechceli.
Keď sa tak nad tým zamýšľam, tak SME RODINA v podstate sa vždy priživovala na našich sociálnych témach. My sme hovorili o 13. dôchodku, postupne sme to napĺňali podľa toho, ako ekonomika to dovoľovala, pretože po Radičovej vláde sme dostali Slovensko, ktoré malo 15-percentnú nezamestnanosť a nula eur na fonde podpory zamestnanosti, dámy a páni, tí, ktorí o tom neviete. A SME RODINA prišla teraz bombasticky, že oni sú tí, ktorí presadia 13. dôchodok.
Takže ja chcem len povedať všetkým tým slovutným poslancom, ktorí sú dnes v opozícii, teda v koalícii s OĽANO a tak ďalej, ktorí sa nechali počuť, že však v podstate, ak hovoríte o volebnej korupcii, tak máte hlavného korupčníka SME RODINA, pretože tá hlasovala za 13. dôchodok. To vám nevadí? Ak by sme sa mohli na to takto pozrieť.
Poďte, prosím vás, z tejto krátkej cesty čím skôr späť. Vráťte sa a popritom, čo ste pomohli bankám a všetkým tým ostatným, ktorí ani tak to veľmi nepotrebovali, tak dajte to tým dôchodcom, 280 mil. ešte nájdete, pán minister, vyzývam vás! Urobte to, buďte chlap! Ak ste raz popreli svoje vyjadrenia, ktoré ste povedali v niektorom médiu v deväťdesiatom piatom, že nechcete byť minister a poslanec a tak ďalej, dobre, to prehltneme. Ale 13. dôchodok, prosím vás, zachráňte a povedzte všetkým tým, že ste to úprimne mysleli, keď ste zaň hlasovali.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2020 o 9:55 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video