16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2020 o 10:54 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:54

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem obom kolegyniam za reakcie a rád by som zareagoval teda na pani poslankyňu Drábikovú, ak bude dávať pozor. Lebo ja som nijako nespochybňoval, že aj cirkvi sú a majú byť príjemcami dotácií, ktoré sa poskytujú v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ja si uvedomujem množstvo práce, ktoré cirkvi a cirkevné organizácie robia aj v oblasti charity, aj vôbec toho, čo nazývame sociálna politika, a dokonca vo vzťahu, vo vzťahu k dotáciám na podporu plnenia funkcií rodiny, o ktorých hovoril v úvodnom vstupe pán, pán minister a na ktoré ste reagovali aj vy, tak jediné, jediné slovko pripomienky som nepovedal.
Ja som sa pýtal na to, čo kvalifikuje cirkvi a náboženské spoločnosti, aby boli špeciálne, explicitne menovaným typom subjektu vo vzťahu k dotáciám na doteraz rodovú rovnosť a podľa nového, teda novej terminológie rovnosť žien a mužov a rovnosť príležitostí, lebo naozaj som si ako nevšimol, teraz nespochybňujúc legitimitu pôsobenia cirkví a náboženských spoločností a organizácií, ktoré sú od nich odvodené, nespochybňujúc ich prínos v sociálnej oblasti, ale nevšimol som si, že by presadzovanie rodovej rovnosti alebo rovnosti žien a mužov bolo nejakou dôležitou nosnou agendou práve, práve cirkví. A teda moja otázka potom znie, že prečo sú tam cirkvi a prečo tam nie sú iné typy právnických osôb, teda okrem občianskych združení a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, lebo nadácie, neinvestičné fondy, obchodné spoločnosti, obce, iks, iks, iks ďalších právnických osôb tam môže byť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2020 o 10:54 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:57

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, ja vám ďakujem takto veľmi v rýchlosti, lebo asi viete, že mám kopec iných starostí. Z poverenia vlády Slovenskej republiky vám predkladám návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI.
V roku 2020 rozhodla Rada Európskej únie o spustení novej operácie, ktorá nahradila predchádzajúcu operáciu, ktorá sa volala Sophia. V rámci operácie Sophia pôsobili vojenskí policajti, konkrétne desiati príslušníci, to bolo schválené ešte v roku 2017 bývalou vládou. Bolo veľmi dobré, že tam tí vojaci pôsobili, získali neoceniteľné skúsenosti. My teraz chceme v rámci nasledovníčky operácie Sophia vyslať do päť príslušníkov ozbrojených síl, ktorí budú v Ríme vo veliteľstve tejto operácie a budú získavať medzinárodné skúsenosti. Následne, ak sa uznesie Národná rada o tomto rozhodnutí a tiež, ak s tým budú súhlasiť naši partneri, konkrétne rokujeme s Nemeckom, tak by sme niekedy v priebehu budúceho roka vyslali aj my vojenskú políciu opäť na loď, ako to bolo predtým, ale zatiaľ hovoríme iba o piatich príslušníkoch do veliteľstva.
Materiál prešiel zodpovednými výbormi, a teda ja vás prosím o jeho schválenie. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.10.2020 o 10:57 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:58

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca výboru predniesol túto správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI na prerokovanie zahraničnému výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory prerokovali návrh v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.10.2020 o 10:58 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:19

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pán predseda, ja si dovoľujem pripomenúť členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že dnes o 12.15 máme v rokovacej miestnosti č. 71 zasadnutie výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.10.2020 o 11:19 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:19

Boris Susko
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem pripomenúť členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že schôdza výboru bude dnes o 12.30 v miestnosti výboru pre verejnú správu, miestnosť č. 147 na prvom poschodí. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.10.2020 o 11:19 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:19

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. (Ruch v sále.) Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, tento návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach priamo nadväzuje na programové vyhlásenie vlády, v ktorom sme sa zaviazali prijať opatrenia... (Zmĺknutie predkladateľky pre ruch v sále. Zaznievanie gongu. Vstup predsedajúceho.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, my pokračujeme v rokovaní. Buďte takí dobrí, buď sa usaďte, alebo odíďte zo sály, ale určite nevyrušujte, prosím.
Pani ministerka, nech sa páči, máte slovo.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Ďakujem pekne, pán predseda. Vládny návrh zákona, ktorý vám predkladám v prvom čítaní, je návrh zákona, ktorý je v súlade s programovým vyhlásením vlády tým, ktorý má pomôcť podnikateľom prekonať krízu a pomôcť im vo finančne zložitej situácii, aby neboli vystavení tomu, že musia ísť do úpadku, prípadne bude voči nim navrhnutý konkurz, a, naopak, bola im poskytnutá tzv. dočasná ochrana.
My sme v rámci tzv. COVID dočasnej ochrany v rámci tzv. COVID zákonov, teda tie, ktoré poskytovali dočasnú ochranu pre podnikateľov, vytvorili určité nástroje, ktoré boli o tom, že sme poskytli možnosť podnikateľom istým spôsobom prekonať ťažkosti a umožnili sme im, ak je to v ich silách, aby to zvládli sami a nemuseli hneď byť uvrhnutí do konkurzu.
Zistili sme, že niektoré nástroje je dobré mať ako trvalé nástroje, to znamená bez ohľadu na to, či máme, alebo nemáme pandémiu, tak sa nám môžu dostať podnikatelia do ťažkostí, ktorým, keď im umožníme prekonať túto ťaživú situáciu, tak jednak umožníme zostať na trhu aj pracovným silám a dáme možnosť takémuto podniku, ak sú to podnikatelia, ktorí majú naozaj záujem statočne zdolať túto ťaživú situáciu, aby mohli na trhu ostať.
Aby dostali dočasnú ochranu a využívali tie nástroje, ktoré im ponúka tento návrh zákona, tak je potrebné, aby presvedčili aspoň 50 tzv. nespriaznených veriteľov. Ako to sú vlastne nástroje k tomu, aby neboli zneužívané práve tými podnikateľmi, ktorí nie sú poctiví. Súčasne bude možné túto dočasnú ochranu ešte predĺžiť o ďalšie tri mesiace, ale k tomu bude potrebné, aby k tomu už bola ešte väčšia, tzv. kvalifikovaná väčšina týchto veriteľov, a tu už je potrebné dvojtretinová väčšina takýchto veriteľov.
Medzi základné účinky tejto poskytnutej dočasnej ochrany je, že jednak sami nebudú nútení ísť do konkurzu a jednak ani voči nim nebude môcť byť podaný návrh na konkurz, teda tzv. pasívna konkurzná imunita, aktívna konkurzná imunita. Ďalej je to tiež tzv. imunita voči výkonu nárokovosti k podniku, obmedzenie započítania spriaznených pohľadávok, obmedzenie ukončovania zmluvných vzťahov, povinnosť uprednostňovať záujem veriteľov a povinnosť zdržať sa nakladania s majetkom v rozsahu presahujúcom bežnú podnikateľskú činnosť.
Základným nástrojom pre tento podnik, pre jeho vlastnú sanáciu by malo byť tzv. úverové financovanie, pričom my umožňujeme a vlastne dávame tam priamo priestor, aby samotní veritelia mohli byť práve tými, ktorí by poskytli úver takémuto podniku.
Okrem právnej úpravy dočasnej ochrany týmto návrhom zákona aj navrhujeme tzv. malý konkurz. Znamená to vlastne realizáciu tzv. rýchleho a efektívneho likvidačného konania. A to sú vlastne, by som povedala, podstatné časti tohto návrhu.
My s ohľadom na to, že dané zmeny majú súvis aj s účtovníctvom, tak s tým súvisí aj právna úprava, ktorá súvisí so zákonom o účtovníctve. Sú tu aj určité následky, s ktorými súvisí aj zmena ustanovení o správe daní. A to sú iba, by som povedala, že podstatné, dôležité zmeny, ktoré sú v nadväznosti na tie základné ciele, ktoré už som uviedla, je potrebné prijať.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predkladaného vládneho návrhu zákona a jeho podporu. Verím tomu, že práve takýto návrh zákona pomôže podnikateľom naozaj v ťaživej situácii, tým, čo sú poctiví, ju prekonať a ďalej ostať na trhu a venovať sa podnikateľskej činnosti. Myslím si, že je to dôležité pre podporu podnikateľského prostredia.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.10.2020 o 11:19 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:25

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhovaným gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.10.2020 o 11:25 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:27

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážení kolegovia, ďakujem za slovo. Chcel by som vyjadriť svoje výhrady k tomuto návrhu zákona, ktoré asi sú už aj verejne známe. Chcem hneď dopredu povedať, že napriek týmto výhradám som ochotný tento zákon podporiť, aby sa dostal do druhého čítania, aby sme otvorili diskusiu o tomto návrhu zákona. Skúsim to vysvetliť veľmi stručne, aby som vás nezdržoval.
Považujem sa za ekonomického liberála a považujem princíp obehu kapitálu za veľmi dôležitý v ekonomike a pokladám ekonomiku za určitý stroj fungujúci vlastným pohonom, ktorý sa len veľmi ťažko dá regulovať a pokiaľ sa prereguluje, tak je to ako pri priehrade, že začne to unikať niekde inde.
Keď sa prijímal zákon o dočasnej ochrane, mal som k tomu tiež určité výhrady. Našťastie sa nám podarilo rokovaniami s pani ministerkou dosiahnuť takú úpravu, aby to nekrivilo ekonomiku, aby to nekrivilo trhový vývoj. Ide mi hlavne o to, že ak príliš chránime podniky, ktoré sú nejakým spôsobom neschopné uhrádzať svoje záväzky, prípadne sú predlžené, môže to spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť, pretože práve firmy, ktoré im dodávajú a nedostanú za to zaplatené, sú akoby ďalšie nakazené a týmto sa táto choroba nedostatočnej likvidity šíri v celej ekonomike.
My ako hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti sme dali do nášho volebného programu, že chceme bojovať s druhotnou platobnou neschopnosťou, dokonca sme si tam dali princíp, že neuhradenie faktúry chceme presadiť ako trestný čin, a z tohto hľadiska prílišná ochrana firiem, ktoré nie sú schopné splácať svoje záväzky, ide priamo proti tomu.
Samozrejme, chápem mimoriadnu situáciu, keď mnohé firmy jednoducho sa dostali do situácie, že sú v úplne iných podmienkach ako v bežnom dianí. Takže rozumiem, že je potrebné vytvoriť určité chránené prostredie pre ne. Toto chránené prostredie sa aj vytvorilo zákonom o dočasnej ochrane, ktorý je zatiaľ v platnosti do konca tohto roka. Z tohto hľadiska pokladám za lepšie riešenie predĺžiť platnosť tohto zákona, aby vlastne chránil, ak je to potrebné, ohrozené firmy ešte dlhšie.
Tento zákon prináša akoby trvalé riešenie tohto problému, čím zavádza popri konkurze a reštrukturalizácii ešte ďalšiu kategóriu ochrany podnikov v problémoch, čo podľa mňa je nadbytočné a môže byť až škodlivé. Som však ochotný diskutovať o tom, ako by sa tieto podmienky mali nastaviť tak, aby neškodili ekonomike, ale aby v prípade núdze jej pomohli.
Dávam ešte možno na ilustráciu to, že nemecký podobný zákon o ochrane podnikov v čase krízy dokonca ani nepočíta s ochranou podnikov, ktoré nedokážu splácať svoje záväzky z obchodného styku, to znamená, tých neplatičov, ktorí majú problémy s úhradou svojich faktúr. Nepočíta s tým, že by ich zákon mal chrániť, počíta len s ochranou firiem, ktoré sú predlžené. To znamená, ktorým sa podarilo získať úver, ale je, teda objem ich záväzkov voči bankám je vyšší ako ich reálne imanie. Takže myslím si, že trošku tu zachádzame do oblasti, ktorá sa môže vypomstiť, a to práve tou druhotnou platobnou neschopnosťou.
Takže takto veľmi v skratke moje výhrady. Ako som spomínal, som ochotný tento zákon podporiť, aby prešiel do druhého čítania. Trošku ma prekvapilo, že výbor pre hospodárske záležitosti, ktorý vediem, nie je gestorským výborom v tomto prípade, tak ako to bolo v prípade dočasnej ochrany. Neviem, prečo to tak je. V každom prípade chcel by som požiadať aj pána predsedu o zváženie tohto, pretože myslím si, že práve takýto zákon sa týka firiem, týka sa širokej oblasti ekonomiky na Slovensku a tej sa venuje práve náš výbor.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.10.2020 o 11:27 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:32

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja si dovolím iba v krátkosti na to zareagovať, vlastne aj na tie posledné slová, čo uviedol pán poslanec Kremský.
Takže ja si myslím, že sme mali spolu aj k tomu korektný rozhovor, sme spolu riešili výhrady, ktoré tu boli vznesené, ale napriek tomu si myslím, že jedno, v jednom sme mali zhodu, a to je to, že môžu byť naozaj podniky v zlej situácii a je namieste, aby nejaká ochrana im bola poskytnutá a, by som povedala, že v tých detailoch, ktoré vnímam, že niekedy v tých detailoch je diablik, ale, samozrejme, o tom sme pripravení sa rozprávať.
Ako predkladateľ som presvedčená, že takýto nástroj je dobrý mať ako trvalý nástroj a zmena alebo pretiahnutie len zákona o dočasnej ochrane nie je tým riešením.
A súčasne chcem upozorniť na to, že táto právna úprava prináša veľmi prísne podmienky pre práve tie podniky, ktoré by išli do dočasnej ochrany. Jednak, ako som už spomenula, tých 50 % nespriaznených veriteľov a rovnako potom dvojtretinová väčšina nespriaznených veriteľov, to sú dosť, už toto sú dosť prísne podmienky a potom aj tie, ktoré súvisia s ostatnými podmienkami, so zápisom v RPVS a podobne, aj prísne podmienky, ktoré súvisia s pohľadávkami príslušného subjektu a tak ďalej. Takže nechcem teraz rozvádzať bližšie tú právnu úpravu, ale je zrejmé, že ten režim je veľmi prísny pre to, ktorým podnikom naozaj ideme poskytnúť dočasnú ochranu. Ten režim, tá snaha je postaviť ho tak, aby ho dostali len poctiví podnikatelia, ktorí sa dostanú do krízy, a hlavne ak sa jedná napríklad o veľké, veľké podniky, tak aby sme ich nedostali do situácie, že budeme hľadať nejaké iné riešenie ad hoc. Aby sme tomu podniku pomohli, chceme mu, chceme dať normálny, štandardný nástroj.
Takže ja verím, že v detailoch nájdeme riešenie a rovnako aj s pánom poslancom a predsedom hospodárskeho výboru.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.10.2020 o 11:32 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:35

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky a s tým súvisiaci balík na zmenu zákonov, ktorým sa vykonávajú ústavné zmeny. Je to podstatný, kľúčový návrh pre zmenu ústavy, s ktorým súvisí aj reforma justície, ktorú sa snažíme zrealizovať.
To, čo prináša táto právna úprava, tak jednak nám upravuje Súdnu radu, to znamená jednak jej zloženie, jednak jej profesionalizáciu s ohľadom aj na to, že jej dávame nové kompetencie a nové oprávnenia, ktoré súvisia s tzv. previerkami u sudcov. Umožňujeme jej vytvoriť veľmi profesionálny aparát k tomu, aby, či už to súvisí s hĺbkovejšími previerkami, ktoré súvisia s tzv. statočnosťou, spoľahlivosťou sudcu, ale aj aby majetkové priznania a ich preverovanie neboli formálne, ale priebežne sa im venovala Súdna rada a v pochybnostiach aj vyvodzovala dôsledky.
Okrem toho je tu reforma, ktorá súvisí s Ústavným súdom. Jednak snažíme sa zaviesť brzdy a páky voči tomu, ak Národná rada je nečinná pri navolení kandidátov na Ústavný súd. Jednak privádzame aj niektoré pravidlá, ktoré súvisia s konaním pred Ústavným súdom, najmä vytvorenie možnosti aj fyzických osôb, právnických osôb ako sťažovateľov napádať neústavnosť zákona, čo často je dôležité, aby takáto možnosť bola daná pre prešetrenie konkrétneho porušenia práva. A s ohľadom na vytvorenie možnosti naozaj dôslednej a účinnej ochrany základných práv a slobôd som presvedčená, že práve takýto nástroj naša právna úprava nevyhnutne potrebuje a je dôležité, aby sa v tom zmenila ústava.
Ďalej zavádzame vekový cenzus pre zánik funkcie sudcu. Som presvedčená, že automatický zánik funkcie sudcu na základe takejto právnej úpravy v ústave je práve tým riešením, ktoré je možné považovať za dôstojné riešenie zániku funkcie sudcu, kedy samotný sudca nemusí byť v otáznom očakávaní, kedy dôjde k rozhodnutiu Súdnej rady, k predloženiu návrhu prezidentke a ku ktorému dňu mu naozaj zanikne funkcia. A rovnako to súvisí aj manažérsky, či už s oprávneniami ministerky spravodlivosti, alebo aj príslušného predsedu súdu manažovať súd tak, že vie, kedy sa mu ako mení vlastne celé zloženie toho zboru sudcov, ktoré má v rámci jednotlivých agend.
A so zmenou ústavy súvisí aj zriadenie Najvyššieho správneho súdu. Najvyšší správny súd okrem toho, ako vyplýva aj z jeho názvu, že bude osobitným najvyšším súdnym orgánom pre tzv. správnu agendu, čo si myslím, že je absolútne náležité, a ako ukázala aj skúsenosť z Českej republiky, tak sa ukazuje, že vytvorenie takejto najvyššej súdnej inštitúcie je naozaj tým účinným nástrojom a spôsobom, ako zaviesť vyššiu kvalitu a úroveň do rozhodovania, ktorá súvisí so správnym súdnictvom, tak som presvedčená o tom, že práve takéto zriadenie najvyššieho správneho súdu aj na Slovensku nám môže takúto vyššiu kvalitu doniesť. A okrem toho Najvyššiemu správnemu súdu dávame do kompetencií aj veľmi dôležitú tzv. disciplinárnu, vyvodenie tzv. disciplinárnej zodpovednosti voči predstaviteľom právnických profesií, a to či už voči sudcom, prokurátorom, ale predpokladáme tu aj vyvodenie zodpovednosti aj pre ostatné právnické profesie, či sú to notári, exekútori, ale aj advokáti.
S tým, že sa zriaďuje Najvyšší správny súd, tak s tým súvisí aj presun určitých kompetencií z Ústavného súdu, to znamená aj s tým postupne odbremeňujeme Ústavný súd, ale sme presvedčení, a vníma to tak aj Ústavný súd, že tým, že ho odbremeníme napríklad o posudzovanie ústavnosti volieb na komunálnej úrovni, tak, presunieme to na takúto ustanovizeň, tak s tým umožníme to, čo je základným tým dôvodom pre zriadenie Ústavného súdu, sledovať ústavnosť, tak mu umožníme, aby sa skutočne skoncentroval na túto jeho hlavnú úlohu. A toto posúdenie zákonnosti volieb, ústavnosti volieb, ale v tej miere, v ktorej to vie posúdiť Najvyšší správny súd, tak to prenášame na Najvyšší správny súd.
Som presvedčená, že predmetná právna úprava, ktorú prináša táto zmena ústavy, nie je formálna, ale skutočne nám prináša aj hodnoty, ktoré potrebuje, aby sme ich dostali do justície. Tým, že vytvárame Súdnu radu a meníme ju takýmto spôsobom, ako navrhujeme v tejto, v tejto zmene, to znamená, že vstupujeme do jej zloženia, tak tým ukazujeme, že chceme, aby Súdna rada bola naozaj tým orgánom, ktorý dáva zrkadlo justícii, pretože tu vytvárame jednoznačné pravidlo, že polovica Súdnej rady musí byť zložená tými ľuďmi, ktorí sú nesudcovia.
Som presvedčená, že s ohľadom na to aj, akým spôsobom bola prijímaná navrhovaná právna úprava počas celého legislatívneho procesu, tak je skutočne vyjadrením toho, čo je aj zmyslom aj spojenia vládnej koalície, že tu sa jednoducho pretavujú hodnoty, ktoré nás spájajú. A myslím si, že je istým spôsobom simplifikantné, že je k tomu potrebná aj ústavná väčšina, aby bola prijatá takáto právna úprava, že jednoducho v tých hodnotách, ktoré máme spoločné, v ktorých sa spájame, princípy právneho štátu a vrátenie dôvery v justíciu, že to je vlastne aj pretavením do tejto právnej úpravy, ktorú predkladám.
Dovoľujem si vás požiadať, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, o podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.10.2020 o 11:35 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video