16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.11.2020 o 9:25 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:25

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Kamenický, ste si v prvej časti svojej pripomienky vybrali iba tú, v podstate tú moju prvú časť, kde som nehovorila ako, len som avizovala, že je to téma, o ktorej treba, aby si sadli odborníci za stôl a prebrali aj takúto výzvu, ako je daňovo-odvodová brzda.
Vy nemôžte brať jednotlivé opatrenia, že jedno opatrenie vytrhnete z kontextu, ale treba brať návrhy, návrhy aj takýchto dôležitých opatrení ako v kontexte celého súboru legislatívnych opatrení a zmien, a preto je dôležité naozaj vytvoriť k tomu okrúhly stôl, kde sa nastavia takéto parametre, ktoré pomôžu, pomôžu udržať verejné, udržateľné verejné financie.
Čo sa týka toho čistého bohatstva, to vôbec nie je aký výmysel, je to naša povinnosť. Výpočet, k čistému bohatstvu sú potrebné vypočítať ekosystémové služby, ktoré tie jednotlivé prírodné biotopy alebo prvky poskytujú nášmu životnému prostrediu, pretože práve tam tie budú vstupovať do tej rovnice uhlíkovej neutrality. Ak to teraz dobre neurobíme, dnes už máme nás to tu v parlamente aj na vláde 130-tisícovú petíciu ľudí, ktorí nielen oni, ale verím, že aj my veľmi vážne berieme výzvu na, k, udržanie klimatickej zmeny v nejakých rámcoch a tak, aby sme do roku 2050 naplnili spoločné ciele Európskej únie. Ale to sú reálne veci, ktoré potrebujeme dosiahnuť v životnom prostredí, ale sú presne naviazané na tieto čísla ekonomické, ktoré budeme musieť plniť a vypočítať ich a stanoviť. Preto s tým začneme už teraz.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.11.2020 o 9:25 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:25

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám predložil zákon, ktorý je taktiež dôležitý a je dôležitý z hľadiska transparentnosti. Ako dobre viete, toto je tiež jedna z vecí, ktorú sme deklarovali v programovom vyhlásení vlády a kde sme si dali tiež ako záväzok, že chceme zvýšiť transparentnosť rozpočtovania. Tento zákon vlastne sa týka aj týchto vecí a dovoľte mi, aby som vám teda prečítal a oboznámil vás, čo všetko v posu..., á, v oblasti posilnenia transparentnosti obsahuje.
Takže cieľom predloženého návrhu zákona je zabezpečiť naplnenie cieľov deklarovaných v našom Programovom vyhlásení vlády na roky 2020 až 2024 práve vo vzťahu k posilneniu transparentnosti verejných financií, a to precizovaním pravidiel pre tvorbu a použitiu, použitie rezerv v štátnom rozpočte a úpravou obsahových náležitostí informácie o hospodárení s rozpočtovými rezervami. Úpravou pravidiel a podmienok pri poskytovaní návratných finančných výpomocí zo štátnych finančných aktív právnickým osobám vrátane obcí a vyšších územných celkov. Stanovením povinnosti Ministerstvu financií Slovenskej republiky zverejňovať očakávanú skutočnosť bežného rozpočtového roka v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na bežný rozpočtový rok.
Novelou sa zároveň navrhuje vytvoriť podmienky, aby rozpočet verejnej správy obsahoval daňové a odvodové príjmy podľa najaktuálnejšej prognózy výboru pre daňové prognózy.
Zmenou zákona posilňujeme aj proces hodnotenia investícií. Rozšírením okruhu hodnotených projektov o investície prostredníctvom rámcových dohôd, ako aj investície o investície samospráv a iných subjektov verejnej správy, ak sú prevažne financované zo štátneho rozpočtu. Spresnením povinností vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti a zavedením aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti a posilnením princípu hodnoty za peniaze počas všetkých fáz realizácie investície až do odovzdania do užívania. Súčasne sú v návrhu zapracované úpravy zákona vyplývajúce aj z potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní zákona.
Takže aj z tohto vlastne vidíte, že ten princíp hodnoty za peniaze je niečo, čo vidíme ako veľmi dôležité a vidíme to ako silnú pridanú hodnotu práve aj pre efektívne vynakladanie s peniazmi, ktoré patria občanom Slovenskej republiky. Týmto aj deklarujeme, že si ctíme každé euro, ktoré ľudia štátu odovzdajú, a chceme, aby bolo využité v ich prospech a čo najefektívnejšie.
A čo sa týka samotného toho, tej transparentnosti, tak jednoznačne práve aj tá oblasť rezervy je niečo, kde chceme priniesť väčšiu, väčšiu transparentnosť, aby aj nielen občania, ale aj vy, ctené plénum, ste mali jasný prehľad o tom, kam peniaze budú smerovať, a tým myslím teda nielen koalíciu, ale aj opozíciu.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.11.2020 o 9:25 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:25

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán podpredseda vlády, milé kolegyne, milí kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.11.2020 o 9:25 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
(Smiech rečníka.) Toto sme tu už dlho nepočuli, ďakujem (povedané so smiechom), ale spomíname si na tie časy.
Kolegyne, kolegovia, sme v druhom čítaní, keďže naozaj doba je náročná a všetci nosíme rúška a nechcem zbytočne predlžovať rozpravu, aby som vám rozprával niečo, čo sme tu hovorili pri predstavovaní prvého čítania.
Takže som k dispozícii, ak by ste chceli vystúpiť s nejakou vašou poznámkou, samozrejme, je to vítané, ak nie, tak vás chcem len poprosiť o podporu tohto zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

5.11.2020 o 9:40 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 196, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 250 zo 16. septembra 2020 pridelila tento vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a tiež ústavnoprávnemu výboru. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady nasledovné stanoviská: odporúčanie návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 79 zo dňa 15. októbra 2020 a rovnako tak ústavnoprávny výbor uznesením č. 110 zo dňa 13. októbra 2020.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až č. 17 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 91 zo dňa 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som, ďakujem. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

5.11.2020 o 9:40 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, keďže opäť sa jedná o druhé čítanie a je to hlavne o transpozícii smernice EÚ, tak, ak dovolíte, opäť teda nebudem opäť vysvetľovať to, čo sme si povedali pri prvom čítaní. Samozrejme, tak ako som povedal, ak plánujete vystúpiť, nech sa páči, rád si vypočujem, a ak nie, tak vás prosím o podporu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

5.11.2020 o 9:40 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 197, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 251 zo 16. septembra 2020 pridelila predmetný vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 80 zo dňa 15. októbra 2020, ústavnoprávny výbor uznesením č. 111 zo dňa 13. októbra 2020 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 70 zo dňa 15. októbra 2020.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní daného vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 92 z 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o(!!!) rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

5.11.2020 o 9:40 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, aj tu sa opäť jedná hlavne o teda transpozíciu smernice, takže opäť ako pri predchádzajúcich, ak vystúpite, nech sa páči, budem rád, vypočujem si, ak nie, tak prosím vás o podporu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

5.11.2020 o 9:40 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tlač 198, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 252 zo 16. septembra 2020 pridelila tento vládny návrh zákona výborom, nasledovným výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory nasledovné stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 81 zo dňa 15. októbra 2020 a ústavnoprávny výbor uznesením č. 112 zo dňa 13. októbra 2020.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 93 z 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

5.11.2020 o 9:40 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Dámy a páni, tento návrh na udelenie súhlasu Národnej rady pre mňa ako pre ministra financií je dôležitý z hľadiska mechanizmu ESM, ktorý vznikol ešte v roku 2012 ako súčasť balíka opatrení smerujúcich k ozdraveniu a pomoci členským štátom eurozóny vo finančných ťažkostiach spôsobených finančnou a dlhovou krízou.
Slovenská republika pristúpila k tomuto mechanizmu v júni 2012 ratifikovaním zmluvy, ktorou sa zriadil vtedy alebo zriaďuje ESM. Slovensko tak získalo hlasovacie práva práve v tomto mechanizme ESM, ktoré sa rovnajú počtu akcií, ktoré nám boli na základe, na základnom imaní pridelené. Slovensko v roku 2012 pri vstupe do ESM bolo jednou z krajín, ktoré na svojom vklade do ESM získalo dočasnú výnimku, ktorá bola udelená členským štátom, ktorých HDP na obyvateľa pred vstupom do ESM bolo nižšie ako 75 % priemerného HDP na obyvateľa v Európskej únii. Dočasná výnimka znamená akúsi zľavu, korekcie na našom príspevkovom kľúči, ktorý určuje výšku podielu Slovenskej republiky na kapitál ESM. Výnimka sa uplatňuje na 12 rokov od zavedenia eura, čiže vyprší k 1. 1. 2021, čo je teda o pár mesiacov.
Práve v tejto súvislosti dochádza k aktualizácii príspevkového kľúča, ktorý bude procesne reflektovaný v prílohách 1 a 2 zmluvy ESM, o čom rozhoduje Rada guvernérov ESM. Slovensko tak do 1. 1. 2021 musí doplatiť svoj podiel na kapitáli ESM, ktorý sa zvýši z 0,8 % na 0,98. Pôjde o sumu 134 mil., á, 134,15 mil. eur, ktoré budú uhradené formou štátnych finančných aktív bez vplyvu na deficit rozpočtu verejnej správy, keďže teda táto výnimka už pominie, tak toto treba vyriešiť.
Začiatkom novembra prebehne v Rade guvernérov ESM písomné hlasovanie, ktoré umožní túto aktualizáciu kľúča v prílohách zmluvy ESM a podľa § 4 ods. 4 písm. b) zákona o ESM sa na hlasovanie ministra financií v Rade guvernérov ESM o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh materiálu bol schválený na rokovaní vlády dňa 14. 10. 2020 uznesením č. 650/2020, ktorým sa poveruje predseda vlády a minister financií k predloženiu materiálu Národnej rade Slovenskej republiky, s čím tu dnes pred vami stojím.
Takže ja vás žiadam o túto podporu, a teda udelenie tohto súhlasu.
Ďakujem veľmi pekne.
Už len takú malú kuriozitu, že sa nám vlastne za ten čas nepodarilo dostať nad 75 % priemerného HDP.
Ďakujem.
Skryt prepis

5.11.2020 o 9:40 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video