16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.11.2020 o 10:25 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

10:25

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 25. septembra 2020 č. 316 sa uzniesla prerokovať návrh na vydanie zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určil lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu na vydanie zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 116 zo 14. októbra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 42 z 20. októbra 2020 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 20 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Predmetná spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, gestorský výbor, z 20. októbra 2020 č. 44. V súlade s rokovacím poriadkom som bola určená predsedom gestorského výboru za spoločnú spravodajkyňu výborov na prerokovanie návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky s tým, aby som informovala o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončila som, pán predsedajúci. Prosím, otvorte rozpravu k návrhu zákona.
Skryt prepis

5.11.2020 o 10:25 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:40

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegova, novela tohto zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách je možno takou istou predohrou a naznačením takej tej väčšej novely, resp. nového vysokoškolského zákona, ktorý by mal prísť do parlamentu budúci rok.
Ja by som chcel vyzdvihnúť ten pripomienkovací proces, ktorý prebehol aj pri tejto poslaneckej novele, pretože isto veľká novela vysokoškolského zákona má byť a bude vládnym návrhom, ktorý prebehne aj všetkými tými lehotami a pripomienkovaniami. Ale aj tu počas takého parlamentného normálneho neskráteného legislatívneho konania sme, myslím, dobre využili ten čas, kde už počas leta, keď sa tvoril tento zákon, tak niekde v polovici augusta sme sa stretli poslanci na ministerstve, ktoré zhrnulo tie rôzne návrhy aj poslancov, aj ďalších ministerstiev k tomuto obsahu zákona. A potom postupne cez prvé čítanie, cez rozhovory, cez zasadnutie výboru medzi prvým a druhým čítaním a ešte aj teraz pri komunikácii a dopilovaní niektorých vecí sa ukázalo, že sme boli schopní naozaj odsúhlasiť pozmeňujúce návrhy aj napríklad opozičných poslancov, ktorým aj ďakujem za spoluprácu, pánu podpredsedovi Petrákovi, pánu kolegovi Habánikovi, ktorý je tiež rektorom univerzity. A takisto, samozrejme, kolegom aj z koalície. A tiež že sme tam aj nezaradili niektoré veci, ktoré, voči ktorým boli námietky, že sa hľadal taký konsenzus.
A ten cieľ nie je to, aby ten zákon prešiel, lebo tak máme ako koalícia dostatočnú väčšinu, ale aby tie veci ohľadom školstva podľa možností sa nelámali cez koleno, ale aby to bol konsenzus aj v komunikácii s tým školstvom, v tomto prípade vysokým školstvom, aj s koalíciou, aby to nebolo tak, že každý si zmeníme podľa vlastných preferencií veci v školstve pri výmene vládnych garnitúr. Vieme, že to nerobí dobrotu aj v iných oblastiach, v školstve špeciálne.
Čiže je dobré, ak uvažujeme trocha strategicky, aj keď, hovorím, toto je malá novela vysokoškolského zákona. Ale dúfam, že aj pri veľkej novele budeme takto konštruktívni a budeme to vedieť nastaviť tak, aby sa našiel konsenzus, kde každý bude musieť ustúpiť niečo zo svojich predstáv, ale zároveň si nebudeme určite robiť naprieky a nebudeme ignorovať dobré návrhy. A naopak, keď sa niektoré z návrhov ukážu, že nie sú úplne ideálne alebo dá sa to robiť inak alebo lepšie, že to takto zmeníme.
Ja chcem predniesť pozmeňujúci návrh. Ten pozmeňujúci návrh vlastne, aby tak taký celkový, nejak celková filozofia bude vlastne nahrádzať bod 20 zo spoločnej správy a to potom ešte poviem, že ho chcem vyňať na samostatné hlasovanie. V podstate on ten za..., ten, ten bod, už schválený bod 20 spoločnej správy, teda posledný bod spoločnej správy, z 95 % preberá a v závere v bode 4 toho bodu 20 spoločnej správy sa pridáva v tomto pozmeňujúcom návrhu jedna veta, ktorá sa týka spoločných študijných programov, nechcem vás s tým do podrobností zaťažovať, ale ide o to, že pri tej bežiacej lehote, kedy musia vysoké školy zosúladiť svoje vnútorné mechanizmy s tými akreditačnými štandardmi, tak by mohla, by nastala situácia, že pri niektorých naplánovaných alebo bežiacich spoločných študijných programoch, tak by musela zamietnuť túto akreditáciu, čo by bola škoda. Bola tam, bol tam jeden konkrétny príklad, kde bola spolupráca medzi portugalskými, lotyšskými, litovskými a slovenskými univerzitami a podľa tohto aktuálneho znenia by to muselo byť zamietnuté, tak sme tam dodali jednu vetu, ktorá dáva možnosť Slovenskej akreditačnej agentúre, aby takúto vec schválila, aby tie naše školy mohli spolupracovať, boli otvorené.
Samozrejme, bolo to, bolo to prekonzultované so Slovenskou akreditačnou agentúrou, ktorá s tým súhlasila a pokladala to za krok dobrým smerom.
A potom teda okrem tejto vety doplnenej v bode 4 tej spoločnej správy je tam ešte bod 5, nový bod 5, kde sa rieši lehota, kde akreditačná agentúra vlastne reaguje na to zosúlaďovanie s akreditačnými štandardami.
Takže ja to celé teraz prečítam, aby ste počuli aj, aj číslo, a musím to prečítať celé, tak vzhľadom na to, že nemám obmedzený čas, tak sa mi nemusí zastaviť.
Takže teraz prednášam pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Juraja Šeligu, Petra Pčolinského a Márie Šofranko k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 212, druhé čítanie.
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Výkonná rada a odvolacia komisia prijímajú svoje závery formou uznesení len na svojom zasadnutí; ak ide o vytvorenie pracovnej skupiny, uznesenie možno prijať aj mimo zasadnutia. Zasadnutie možno uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov výkonnej rady alebo odvolacej komisie. Uznesenie výkonnej rady je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje najmenej sedem členov výkonnej rady. Uznesenie odvolacej komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov odvolacej komisie. Ak výkonná rada v konaní o udelenie akreditácie neprijme uznesenie, znamená to neudelenie príslušnej akreditácie. Ak odvolacia komisia neprijme uznesenie, znamená to potvrdenie rozhodnutia alebo potvrdenie vyjadrenia agentúry.“
2. V § 24 ods. 1 sa slová „za desať" nahrádzajú slovami „za šesť“ a slová „šesť rokov a najneskôr desať“ sa nahrádzajú slovami „štyri roky a najneskôr šesť“.
3. § 35 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Agentúra môže začať konanie z vlastného podnetu v čase do podania informácie vysokou školou o tom, že zosúladila vnútorný systém so štandardmi pre vnútorný systém, ak má dôvodné podozrenie, že vysoká škola nedodržiava právne predpisy alebo svoje vnútorné predpisy. Ak v rámci konania agentúra zistí nedostatky,
a) pozastaví uskutočňovanie študijného programu alebo
b) začne konanie o odňatí akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania.“
4. V § 36 ods. 2 druhej vete sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. marca 2021“.
Trocha to prerušujem. Potiaľto je to úplne doslovné zopakovanie bodu 20 zo spoločnej správy. A teraz prichádza tá zmena, prečo to dávam ako pozmeňovák.
A na konci sa pripája táto veta: „Agentúra do 31. decembra 2024 neodmietne žiadosť o udelenie akreditácie spoločného študijného programu z dôvodu podľa § 30 ods. 5 písm. c), ak vysoká škola v príslušnom študijnom odbore a stupni uskutočňuje študijný program, ktorý nie je spoločným študijným programom.“
5. V § 37 ods. 1 sa číslo „2024“ nahrádza číslom „2022“.
Koniec pozmeňujúceho návrhu.
Prečítam ešte odôvodnenie: Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vyžadujú od vysokej školy funkčný vnútorný systém, ktorý okrem iného má predchádzať a riešiť prípady plagiátorstva a neetického konania. Vzhľadom na spoločenskú naliehavosť riešenia problému plagiátorstva majú navrhované zmeny posilniť možnosti Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pri ich implementácii. Zároveň sa navrhuje technické spresnenie zasadnutí kolektívnych orgánov a prijímanie ich záverov. Navrhované zmeny majú tiež urýchliť implementáciu nových štandardov pre vysoké školy, ako aj posilniť možnosti Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pri kontrole ich implementácie.
S cieľom umožniť aktívne podieľanie sa vysokých škôl na medzinárodnej spolupráci v oblasti uskutočňovania spoločných študijných programov, kým nebudú mať posúdený vnútorný systém, a teda môcť samostatne akreditovať spoločné študijné programy, umožňuje sa, aby v prechodnom období mohli vysoké školy akreditovať aj spoločné študijné programy, ale len za podmienky, že v danom študijnom odbore a stupni nepôjde o jediný študijný program. Súčasne platí obmedzenie podľa § 36 ods. 2, že táto možnosť vytvorenia nového študijného programu podľa § 30 je obmedzená do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 25 ods. 1, t. j. do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o súlade vnútorného systému vysokej školy.
Doterajší čl. II sa primerane preznačí.
V nadväznosti na vloženie nového článku sa upraví aj názov zákona.
Novovložený čl. II nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
To je koniec. A poprosím pani spravodajkyňu, v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať bod 20 zo spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie.
Ak by boli nejaké ešte otázky, prípadne vo faktických, tak si môžte dať a takisto aj bude vystúpenie opozičných kolegov, tak ak by ešte bolo treba niečo, tak nech sa páči, sme k dispozícii.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.11.2020 o 10:40 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja chcem oceniť veľmi konštruktívny dialóg, ktorý sme viedli k novele zákona o vysokých školách, a to nielen na výbore pre vzdelanie, mládež, vedu a šport, ale aj v diskusiách so všetkými zainteresovanými subjektmi. A chcem oceniť, že aj tie návrhy k novele, teda k poslaneckej novele zo strany opozície boli v rámci výboru, ale v rámci aj spoločnej správy akceptované.
A musím povedať, že nielen tie, ale aj tie ostatné, ktoré sú vložené v tej spoločnej správe, vlastne precizujú predložený návrh zákona. A je dobré, že teda vysoké školy budú mať od 1. januára budúceho roka kompetenciu aj v tejto oblasti.
Čo sa týka toho samotného čl. II, on je vlastne novelou iného zákona, nie zákona 131 o vysokých školách, ale novelou zákona 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, hoc´ tieto dve právne normy sú navzájom previazané a vysoké školy a univerzity sa nimi riadia. Musím povedať, že s tým čl. II, tak aj ako bol zmenený, nemám v zásade problém. Je dobré, že sa to rozširuje aj na spoločné študijné programy, pretože by bolo čudné, keby sme nemohli vytvárať takéto spoločné študijné programy s inými univerzitami.
Možnože ten bod 5, kde skracujeme tú jednu lehotu, obávam sa, že to vytvorí nejaký v aplikačnej praxi trošičku chaos po tom alebo veľa práce pre akreditačnú agentúru. Uvidíme, ale verím, že ešte aj k tomuto vieme v najbližších dvoch rokoch prijať nejaké opatrenia, ak by sa nám vyskytlo, že akreditačná agentúra by vlastne, keď dostane dávku jednorazovú zo všetkých univerzít, nestíhala svoju prácu. Takže to vieme ešte potom v priebehu nasledujúcich rokov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.11.2020 o 10:40 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem aj za pripomienku, aj za spoluprácu. Ja len zopakujem, že aj ten bod 5, aj to skrátenie lehoty bolo prekonzultované aj s predsedom Slovenskej akreditačnej agentúry, kde sme presne riešili to, že budú tam, môžu vzniknúť určité problémy, a takisto aj s pánom štátnym tajomníkom, ktorý má na starosti vysoké školstvo, kde sme povedali, že ak by nastalo, nastal z tejto aplikačnej praxe problém, stále máme v pokoji čas potom tú lehotu upraviť, na čo sme otvorení. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.11.2020 o 10:40 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v krátkosti zareagoval na predloženú novelu zákona. Myslím si, že táto novela zákona je nanajvýš aktuálna, nakoľko rieši odoberanie predovšetkým akademických titulov, ktoré boli získané neoprávnene použitím prác iných osôb bez toho, aby boli riadne citované, aby bolo s nimi naložené tak, ako predpokladá zákon.
Myslím si, že celá debata, ktorá prebiehala v druhom čítaní vo výbore, bola veľmi konštruktívna a hľadali sme všetky možné riešenia tak, aby sme sa po prvé vyhli retroaktivite, ktorá by mohla byť dôvodom na zrušenie tejto novely zákona. Hľadali sme všetky možné riešenia tak, aby sme postihli čo najviac prehreškov v tejto oblasti.
A tak ako povedal aj predkladateľ a tak ako hovoril aj v predchádzajúcom vystúpení pán kolega Habánik, chcem aj ja oceniť spoluprácu, ktorá bola vytvorená na výbore a v zásade o všetkých otázkach sme sa bavili vecne, argumentovali sme, hľadali sme riešenia a táto debata vôbec nebola politická, čo v tejto Národnej rade je skôr zvláštnosť ako pravidlo.
Takže ešte raz ďakujem za všetku túto konštruktívnosť. Chcem povedať, že z tých vecí, ktoré sú v spoločnej správe, sú dôležité dve veci, ktoré považujem za kľúčové preto, aby zákon bol vykonateľný.
Prvá je tá, že vypadlo vo všetkých prípadoch na základe pozmeňujúceho návrhu, ktorý je uvedený v spoločnej správe, slovko „úmyselne“. To znamená, že nebude potrebné preukazovať úmysel pri poškodzovaní práv tretích osôb, a tým pádom podľa nášho názoru sa tento zákon stáva vykonateľný. Už som upozorňoval v prvom čítaní, že pokiaľ by sme zostali pri úmysle, teda preukazovania úmyslu pri porušovaní práv tretích osôb, tak by sme sa pravdepodobne dostali do roviny Českej republiky, kde trvalo takmer dvadsať rokov, kým sa podarilo odobrať prvý titul. A toto nie je cieľom tejto novely zákona a za túto zmenu a jej podporu chcem poďakovať.
Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá z nášho pohľadu, je tá, že sme nechali v pôvodnom znení ustanovenia, ktoré sa týkajú, ktoré sa týkajú možnosti vzdania sa titulu, nakoľko bol predložený iný pozmeňujúci návrh, ktorý toto precizoval spôsobom, aby bolo možné vzdať sa iba titulov, ktoré boli nadobudnuté po dni účinnosti tohto zákona. Myslím si, že pre upokojenie verejnej mienky, ale aj pre spravodlivosť v tejto krajine a pre príklad študentom, že sa oplatí študovať tak, ako to zákon vyžaduje, je potrebné, aby táto možnosť bola aj predtým.
A v tejto súvislosti vzhľadom na to, že ide o silne politickú vec, ktorá sa týka predovšetkým verejných funkcionárov, ktorých konanie je posudzované veľmi citlivo, dovoľte, aby som predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, o ktorom žiadam potom hlasovať po schválení návrhu tohto zákona.
A návrh na uznesenie znie:
„Národná rada Slovenskej republiky vyzýva všetkých verejných funkcionárov, ktorí porušili ustanovenia § 108f zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pred nadobudnutím účinnosti § 108f, aby sa vzdali svojich akademických titulov.“
Toto uznesenie, toto, návrh na uznesenie Národnej rady odovzdávam pani spravodajkyni a poprosím o tomto návrhu hlasovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.11.2020 o 10:40 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:40

Miroslav Žiak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja uvedomujem si, že sme sa bavili o tom, že minútu ticha budeme riešiť len cez poslanecké grémium, ale, bohužiaľ, situácia, ktorá sa udiala včera, ma nenechala chladným, pretože zomrel známy popierač koronavírusu, podporovateľ Ľudovej strany Naše Slovensko a odporca nosenia rúšok, kňaz Miroslav Čajka, a preto by som si chcel uctiť jeho úmrtie minútou ticha, no ale zároveň ho navrhnúť na nominanta Darwinovej ceny a... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.11.2020 o 11:40 hod.

Ing.

Miroslav Žiak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:40

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa chcem ospravedlniť, lebo som nestihla pred začiatkom hlasovania, ale prosím o opravu v záznamoch o hlasovaní z utorka večera, kde v hlasovaní v tlači 153 som bola uvedená, že som hlasovala za. Nie je tomu tak, chcela som sa zdržať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.11.2020 o 11:40 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:40

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
V zastúpení pána predsedu výboru Kremského oznamujem, že výbor pre hospodárske záležitosti sa stretne dnes o 12.30, čiže o hodinu v zasadacej miestnosti č. 32. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.11.2020 o 11:40 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:40

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Vďaka. Výbor pre európske záležitosti sa stretne o dvadsať minút, 12.00, v miestnosti 149 k návrhu štátneho rozpočtu a k novým legislatívnym aktom Európskej únie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.11.2020 o 11:40 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:40

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Kolegynka a kolegovia, členovia finančného výboru, pozývam na rokovanie dnes 13.30 v našej miestnosti č. 31. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.11.2020 o 11:40 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video