16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.11.2020 o 9:55 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:55

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegynky, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predniesť správu výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na udelenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu (tlač 310). Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský podáva túto správu výboru.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 305 z 19. októbra 2020 pridelil návrh na udelenie súhlasu na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet s tým, že ako gestorský výbor podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore.
Výbor prerokoval predmetný návrh na udelenie súhlasu Národnej rady v stanovenom termíne. Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 88 zo dňa 20. októbra 2020 vyslovil súhlas s návrhom a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s navrhovanou rezolúciou Rady guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu, ktorou sa aktualizuje kľúč na určenie príspevkov.
Gestorský výbor schválil svojím uznesením č. 89 zo dňa 20. októbra 2020 túto správu výboru a týmto uznesením ma zároveň výbor určil za spoločného spravodajcu výboru a poveril ma predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončil som. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

5.11.2020 o 9:55 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na pláne, na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
Jedným z hlavných cieľov návrhu zákona je zefektívnenie výmeny informácií medzi zdravotnými poisťovňami a ústrednými orgánmi štátnej správy v celom sektore zdravotníctva, sprehľadnenie evidencie výdavkov zdravotnej poisťovne určením sumy, ktorú je možné z vybraného poistného použiť na výdavky priamo nesúvisiace s hlavnou činnosťou zdravotnej starostlivosti, a definovanie ostatných výdavkov na prevádzkové činnosti. Zvyšuje sa tiež miera povinnej tvorby rezervného fondu z 20 % na 30 %, zároveň sa explicitne určuje povinnosť použitia celého rezervného fondu iba na krytie strát.
Navrhovaná úprava ďalej vymedzuje, za akých podmienok môžu podnet na vykonanie dohľadu podať aj iné osoby ako tá, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mali byť porušené. Významne sa rozširujú práva podávateľa podnetu a s tým súvisiace povinnosti úradu pre dohľad, pričom sa kladie zvýšený dôraz na odbornosť vykonávateľov dohľadu, zavádzajú sa lehoty na rôzne úkony dohľadu a zvyšuje sa transparentnosť a kontrolovateľnosť celého procesu dohľadu. Navrhuje sa ustanoviť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti právo na náležitú obranu pri výkone dohľadu a upravuje sa sprístupňovanie z údajov zo zdravotnej dokumentácie v súvislosti s výkonom dohľadu.
Ďalej sa tiež upravujú kompetencie a povinnosti niektorých subjektov na úseku preneseného výkonu štátnej správy, napríklad pri spolupráci zdravotných poisťovní so samosprávnymi krajmi pri určovaní zdravotných odvodov alebo pri preverovaní opodstatnenosti odmietnutia pacienta z dôvodu neúnosného pracovného zaťaženia.
Vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že predložený návrh zákona podporíte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

5.11.2020 o 10:10 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Katarína Hatráková

10:10

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážené dámy a páni, vážený pán podpredseda, pán minister, dovoľte len v krátkosti. V zásade uvedený návrh zákona vítam. Moje vystúpenie bude krátke. Chcem len upozorniť na niektoré možno nedostatky v tomto zákone, ktoré sa budeme snažiť riešiť potom v druhom čítaní, teraz je to skôr len pre takú informáciu.
Mne ako lekárovi troška vadí podľa mňa nevyvážený stav medzi dohľadom nad zdravotnou starostlivosťou a právami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a troška mi vadia vysoké pokuty, ktoré sa zvýšili niekoľkonásobne, ale snáď ešte o tom budeme niekedy hovoriť.
Ďalej by som chcel upozorniť, že, že, že finančné zúčtovanie, to je, myslím, že § 11, sa má dávať do 31. 12., čo je nereálne, možnože by to bolo dobré do druhého, druhého čítania upraviť.
A v zásade, v zásade možnože mi ešte tam vadí a treba sa nad tým zamyslieť, že má sa stanoviť, ministerstvo zdravotníctva zriadi pre účely stanovenia úhradových mechanizmov a regulácie cien riadiaci výbor a zástupcovia zdravotnej starostlivosti sú tam len traja, podobne ako traja z ministerstva a tak ďalej, čo považujem za zdravotnú starostlivosť málo vzhľadom na to, koľko je poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nehnevajte sa, že som vám pokazil deň.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

5.11.2020 o 10:10 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Baláž, za konštruktívny, konštruktívne vystúpenie. Ja si to uvedomujem, tam určite budeme potrebovať nejaký pozmeňovací návrh, nakoniec nakoľko zámer ministerstva určite nebol pokutovať nejakým spôsobom nesprávne vedenú dokumentáciu a vzhľadom na to, že sú určité právne názory, že ten návrh zákona by sa takto aj mohol vysvetľovať, tak budeme tam potrebovať pozmeňovacím návrhom to úplne jasne špecifikovať, že v žiadnom prípade nie za nesprávne vedenú dokumentáciu. Tá, to vedenie dokumentácie, ako iste vieme, v histórii máme prípady bielenia dokumentácie a tak ďalej, musí byť spojené so závažným porušením poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Čo sa týka toho dátumu, tak to je, to je práve dátum, dokedy ministerstvo zdravotníctva má predložiť práve na rokovanie toho konzília nového, vytvoreného, návrh, akým spôsobom by malo dôjsť k prerozdeleniu finančných prostriedkov, ktoré sú alokované rozpočtom na ten rok, na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Aspoň takto to ja teraz vnímam, takže ten dátum je podľa mňa v poriadku. Aj sme si to pozerali, myslím, že, že aj právne paragrafovo to takto sedí aj takto to bolo myslené. Takže myslím si, že v tomto prípade ten dátum tam takto môže zostať.
No a čo sa týka, čo sa týka aj vášho pozmeňujúceho návrhu, veľmi rád budem spolu s vami spolupracovať aj s výborom pre zdravotníctvo na tom, aby sme vylepšili ten spôsob, by som povedal, vylepšenia dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou tak, aby to bolo proporčné, samozrejme. Uvedomujeme si, že my sme sa viac-menej vrátili v tých pokutách, to na úroveň roku 2005. My sme ich len, potom ony boli znížené, asi pravdepodobne veľmi disproporčne a mnohí pacienti, ktorým nebola riadne poskytnutá zdravotná starostlivosť a následne boli konfrontovaní arogantným správaním zo strany poskytovateľov a eventuálne zbytočným naťahovaním celého konania, ktoré viedlo až k premlčaniu daného skutku, a potom následne aj súdne bolo veľmi ťažké sa domôcť spravodlivosti, tak museli sme prikročiť k určitým úpravám tak, aby sa ľudia tejto krajiny naozaj mohli domôcť spravodlivosti, pokiaľ im bola zdravotná starostlivosť naozaj poskytnutá non lege artis, a teda došlo k závažnému poškodeniu zdravia, eventuálne až k následkom úmrtia blízkej osoby.
Ale súhlasím s tým, že je to veľmi citlivá téma, a teším sa na ďalšiu diskusiu aj na úrovni teda poslancov Národnej rady a verím, že ten zákon predložíme tak, aby sme boli všetci viac-menej spokojní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

5.11.2020 o 10:10 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, účelom návrhu zákona je úprava niekoľkých oblastí v systéme verejného zdravotného poistenia na základe úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 400 z 24. júna 2020, úlohy C-18 a na základe podnetov z aplikačnej praxe.
Návrhom zákona sa posilňuje elektronizácia v niektorých oblastiach vo vzťahu k poistencovi, platiteľovi poistného, poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a zdravotným poisťovniam. Upravuje sa riešenie duplicitných hlásení povinnosti platiteľov poistného a následné zavedenie časového limitu pre inštitúcie, ktoré poskytujú sociálne zabezpečenie poistencom, a termíny na predkladanie údajov do ročného zúčtovania prostredníctvom online pobočiek. Upravuje sa prerozdeľovací mechanizmus, do ktorého sa zavádza koncept nadlimitnej sumy, určenie postupu pre zníženie minimálneho vymeriavacieho základu a upravuje sa do súladu rozsah údajov a informácií na preukaze poistenca s údajmi uvedenými na prihláške do zdravotnej poisťovne.
Návrhom zákona sa tiež určuje obdobie, v ktorom je za azylantov platiteľom poistného štát a úhrada zdravotnej starostlivosti poskytnutej osobe, ktorej je priznaná, doplnková ochrana sa presúva z pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na ministerstvo zdravotníctva.
Takže v zákone je definovaná napríklad aj možnosť podania prihlášky poistenca aj elektronickou formou, čo výrazne zjednoduší tento proces. Bude môcť sa zjednodušiť preukazovanie poistenca u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukazom v mobile. Odstránia sa duplicitné oznámenia zamestnávateľa. Ustanovuje sa, že zamestnávateľ nemá voči zdravotnej poisťovni povinnosť nahlasovať zmeny, ktoré už boli poskytnuté od iného orgánu verejnej moci, napríklad zo Sociálnej poisťovne.
Vážený pán predseda, vážení páni podpredsedovia, vážené poslankyne, poslanci, verím, že predložený návrh zákona podporíte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

5.11.2020 o 10:10 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:25

Monika Kavecká
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 277. Prekladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

5.11.2020 o 10:25 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:25

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Účelom návrhu zákona je zlepšenie situácie vymedzeného okruhu pacientov v nadväznosti na ekonomické následky vyvolané platením doplatkov za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Ide o najzraniteľnejšie skupiny pacientov, a to predovšetkým deti do šiestich rokov veku, dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Navrhuje sa preto, aby sa na tieto osoby vzťahoval nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Týmto ekonomicky najviac zraniteľným osobám sa navrhovanou úpravou zabezpečí dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Dôchodcom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a mladým rodinám s deťmi do šiestich rokov sa tým zlepší a skvalitnejší život.
Vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, verím, že predložený návrh zákona podporíte.
Skryt prepis

5.11.2020 o 10:25 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:25

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Je to tlač č. 276. Prekladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

5.11.2020 o 10:25 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:25

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, je to zákon, ktorý rieši vysoké školstvo. V rámci výboru aj v rámci ďalších nejakých diskusií prebehla istá rozprava a boli nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré sú aj v spoločnej správe. A ja veľmi vítam, že to bolo konštruktívne, že prispela aj opozícia, aj vysoké školy svojimi pripomienkami. Snažili sme sa ich v maximálnej možnej miere zapracovať, čo ma teší, lebo to nie je až tak úplne obvyklé, že by sa úplne bežne urobila taká dobrá a kvalitná komplikácia rôznych návrhov z rôznych strán, a to aj koaličných, aj opozičných. Tie sú v spoločnej správe, ako povie pani spravodajkyňa.
Ja potom avizujem, že prídem ešte s jedným pozmeňujúcim návrhom, ktorý ešte precizuje niektoré veci, a bude tam menený jeden bod spoločnej správy. To potom uvediem v rozprave.
Keďže je to už druhé čítanie, tak by sme sa mohli venovať konkrétnostiam, tak potom viac v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis

5.11.2020 o 10:25 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video